Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

24 NİSAN 1982 Cumhuriyet 7 îşkence ile adam öldürme sucunun olusma koşulları belirlendi ANKARA, (ANKA) Yargıtay Ceza Genel Ku rulu, işkence ve eziyetle adam öldürme suçunun oluşması için, «Öldürülenin ölme sırasında faz la eziyet çekmesi. samğva öldürme kastından başka özel kast niteliğin de olan eziyet çektirerek öldürmeyl istemiş ol ması gerektiğine» karar verdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu. «Ölümü meydana getirme bakımından zorunlu olmayan kasıth eylenı ve davranışlar, İşkence ve eziyet sayılır» görüşune vardt. Konuya ilişkin olayda, Irocasının evde bulunmadıgını bildiğı bir geca kadının kapısına öldürülen kişî gelerek öteden ben tekrarladığı cinsel ilişkide bulunrna istediğini yinelediği. bu ahlâk dışı istekten ve îzlenmekten kurtulamayacağını anlayan kadının iffetini korumak için tsteği kabul etmiş gibi göründüğu ve kendisinı odunlukta bekleyen bu kişinin üzerine kocasının motosikletinin benzininden bir mik tar Oöküp kibritle ateşlediği belirtiliyor. Yargıtay Ceza Genel Kurulu karannda, bozma redeni olarak, evinde alışılmış öldürme araçlan bulunmayan sanığın, odunluğun kapısı ru bapatmadığı ve yanmaya başlayan kişinin kaçmasını engellemediğine de dikkat çekiliyor. Bozma karannda «Ya nan kişi. hastanede gereken tibbi yardımı gör düeü halde filmüştür. Olay özelliklerine göre TCK'nın 450. maddesinin 3. bendîne uyan deftil, 448. tnaddesine uyan suçu oluşturur» denildl. Hakim ve Savcılar üzerinde Adalet Bakanvna gözetim hakkı verildi MGK tnrafınrian kabul edilen Hakimler ve Savcılar kanun tasansı hakimlik ve savcılık mesleğini dört sınıfa ayırdı. ANKARA, ( a * ) MGK H * kimler ve Savcılar Kanun Tasansı'nı kabul etti. Kabul edilen kanunla Adalet Bakanı'na yargı yetkisinin kul lanılmasına ilişkin görevler hs riç olntak üzere, hakim ve savcüar üzerinde gözetira hakkJ verildi. Hakim ve savcılar ida ri görevleri yönünden Adalet Bakanlıgı"na bağlandı. Kanuna göre, hakim ve savcı lık mesleği üçüncü sınıf, ikinci smıf, birinci sınıfa ayrıldı ve birinci sınıf olmak üzere dört sunfta gruplandırıldı. Yargıtay ve D&nıştay Dairelsri'nln yaptıklan temyiz incelemesl «ırasmd* hakimler va CumhUTiyet savcılan hakkında çok iyi, iyi, orta ve zayıf olmak üzere not vermeleri hükmü getirildi. Kanuna eklenen geçict bir madde ile de Adlij>s Başkatıp lerinin ünvanı, «Yazı Işlerl Müdfiru», Eaşkatip Yardımcısı ünvanı ise, «Yazı tşlerl Müdiir Yardımcısı» olarak değiştirildi. Idarl yargı hakim adaylığı İçin Adalet BakanlıŞı'na 210 adet kadro tahsis edildi. hakimlik va uvcılık meslegine gireceklerde a n u » cak nitalikler yeniden düzenlendl. "Yapılan bir başka degişikle, hakim adaylığı süresi iki yıl olarak kabul edildi. îhtiyaç du yıılduğu anlarda bir yıllık staj süresini bîtirmiş adaylann, hakim ve savcılığm üçüncü sınıIına ayırmaya Adalet Bakanlıgı yetkill kılmdı. Avukat. adaylannın da mahke ınelerde yaptıklan stajlann, ha kim adaylığmda seçmiş sayılma sı Bngörüldü. Kanunla, Yargıtay bütün Ada let mahkemelerı üzerinde, Danıştay bütün idari mahkemeler üzerinde yargı denetiml ve gözet.imi hakkına sahip olacak. Aynca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları üzerinde, Damş tay Başsavcısı da Danıştay savcıları ÜESrinde, Ağırceza Cum huriyet Savcılan merkezdekl Cumhuriyet savcı yardımcıları İle ilçe Cumhuriyet savcı yardımcılan üzerinde gözetim va dentim hakkına sahip kılmdı. Kanunla, mahkeme başkanlanna yargılamanm düzenli bir şekilde yürütülmssine ilişkin olarak dairelerindeki hakimler üzerinde gözetim hakkı tanınd.ı Simdiki cocuklar harika..f yşe bakkaldan tanesi 800 kuruşa 30 yumurta aldı. Eve ddnerken yup murtalardan bir kısmını kırdı. Annesi Ayşe'ye kızdı. (Yumurtaların tanesi bize 960 kuruşa geldi) dedi. Ayşenin annesinin sözlerine göre kaç yumurta kırıldı? Ilkokulu bu yıl bitirecek 12 yaşındaki çocuklara devlet parasız yatılı sınavlarında sorulan sorulardan biri böyle dü zenlenmişti. Parasız yatılı ezikliği içinde sorulann zorlugundan söz eden küçuk Mehmet'le Filiz'in arasında şu konuşma geçti: Sekiz liraya yumurta nu kaldı? Hem sonra bir eve 30 tane birden yumurta alınır mı? Ayşe'nin yapüğmı ben yapsam eve gitmem? \ Annesi bir tokat blle atmamif Ostelik.» Sorunun yanıtından sflz ©den olmadı. Bir başka aoruyu konuştu oocuklar sonra: «AşağıdaM orpanlardan hangisinin sindirimde yeri yoktur: a) Tükrük bezi. b) ö d kesesi, c) Böbrekler. d) Pankreas). Mide diye yazacaktım ama yanıtların içinde yoktu. Olsa ne yazar. Dolmuyor kL Ne sindirsin. Her akşam çorba koyacaklar dlye önüme ödüm kopar benim. ö d kesesini mi işaretledin yoksa? tki kuçük adamın. boylarından büyük konuşmalan şöyle sürdü, parasız yatılı smavlan üstüne. « Suyun temizlenmesinde şap kul lanılmasının sebibinl sordular.» Benim bildiğim kadanyla şap, biz sınavları kazanıp okula gtrince, lisey» de geçince sabah çaylarımıza katılacaktı. Yatılı okuyan ağabeyim söyledL Hapishanedeki ağabeyim de söylediydi. Sulann temizlenmesinde şap kulianıyorlarsa kloru na yapıyor bu adamlan O eskidendi. Hele bir soru vardı, yanıtı babamdı. Kızar diye yazmadua, Bataklık sorusu mu, benimde aklıma babam geldL 41. soru canım. agırlıkları eşlt olan tavuk mu tavşan nu kedl mi k5pek mi bataklıkta daha iyi yüzer? diye sorduklan. Ne kedi ne tavşan. Babam babam. Borcunun batağından sözediyor sabah akşam, evde en çok duydugnm 88»» cükler, gırtlak, borç, yüzmek, en İyi babalarımız yüzer herhalde. Bir de 44'ncü soru vardı ki tam bana göre: Ben bu sabah kahvalöda peynir yedim cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir?, Soruyu okuyunca karnım guruldamaya başladı. Peynir yemeyeli çok mu oldu? Sınava gelirken sıcak limonata ve ekmek yedlm. İki bardak verdl annem. Soruları hazırlayanlann bankerük olayından da haberlerl yok anlaşılan? Niye? 6 bin lirasını yüzde 2S faize veren Mehmet bir müddet sonra 300 lira fate aldı, Mehmet'in parası ne kadar faizde kaldı? diye bir soru vardı ya, yanıt bile vermedim. Yüzde 25 faiz ml kaldı. Hiç televizyon seyretmiyor mu bunlar?» Mehmet ile FiHz'in konuşmalannı dinleyen büyükleri smav sonuçlanndakl başarısızlıklannın nedenini haklı buldular ve herkesin sık sık yinelediği «şimdiki cocuklar harika» diyerek uzaklaştılar. A Milli Piyangodün cekildi Mllll Piyango'nun dün Anka457593 506401 520250 607043 ra'da yapılan 23 Nlsan cekili 868150 977324 şinde Ikramiye kazanan numa 400 BİN LİRA KAZANANLAR raların tarn listesi: 081805 101469 195500 197043 15. Mllyon llra kazanan: 241672 255546 361305 386706 753320 (Bohçekapı • Şorkışlo 495918 563288 615796 753329 Ziraat Bonkası) 808726 818531 821839 836997 10. Mllyon lira kazanan: 851344 896493 939796 969887 733797 (Antalya • Bahcekapı) 300 BİN LİRA KAZANANLAR 8. Milyon lira kozanan: 038657 084249 089582 165193 856239 (Manisa Şekerbank) 212069 242937 283651 291768 6. Mllyon llra kazanan: 310132 320310 389579 393621 833960 (Korşıyaka Kadıköy) 482432 483446 497435 516496 4. Mllyon lira kazanan: 521604 522180 667519 699971 822535 (Glresun Bahcekapı 780498 791933 826439 829088 İzmir) 832041 852291 896143 933550 2. Mllyon lira kazananlar: 950928 991360 986713 (Samsun) 200 BİN LİRA KAZANANLAR 679103 (Adono Bahcekapı • 056743 060952 066560 079605 Adano Ankoro) 103616 109479 167694 188491 1. Mllyon lira kazanantor: 225405 260379 302791 313380 491444 (Urfa . Galatasaroy 388131 42S560 460039 485092 Mersln Şekerbank) 492840 522059 542795 562106 235759 (İzmlr • Kadıköy Es 576103 598387 646676 653918 kışehir İzmir) 671529 681877 692559 696000 043659 (Anadolu Bankası Iz 706078 750793 819959 833743 mır) 839932 841661 851981 866115 938862 (Adapozar) 879522 905594 935660 995423 835698 fAnkara) 100 BİN LİRA KAZANANLAR 500 BİN LİRA KAZANANLAR 011208 016575 053446 069355 199756 238675 263106 309085 076111 079521 099035 128862 ÜsküdarKadıköy yolu gecici olarak değiştirildi tstanbul Haber Servtsi Üsküdar Kadıköy karayohınun Selimiye Assubay Orduevı kesiminde DSt'nın boru doşe mesi nedeniyle yolda kazı ça^ lışmalarına başlandı. Çalışma larla ilgili olarak bazı otobüs duraklan ve yol güzergahı dcğiştirildi. îstanbul Belediyesince dün ekşam yapılan açıklamada Üsküdar ve Bağlarbaşı'ndan Kadı köy'e giden araçlann Çiç^kçi ve Kapıağası duraklanndan sonra Ibrahimağa caddesım izleyerek Haydarpaşa tren köp rüsüne çıkmaları gerektiği büdirildi. Kadıköy'den dönüşte de ayn güzargahtan yol verildıği açıklamada yer aldı. Kazı çalışmalan sonuçlanıncaya değin bu yolun izlenmesi istendi. 224805 225682 270897 277733 291030 323495 359343 391165 393135 396208 403775 405124 430277 442105 452185 466588 550265 569Ö47 608525 619155 620735 653903 656491 679395 692889 694665 703631 725986 743329 791967 805318 807603 877626 807005 886797 908711 918239 927735 931529 954000 967285 972151 50 BİN LİRA KAZANANLAR 002564 019379 036599 040079 091349 098765 149504 161399 170771 186693 199306 230937 242751 262119 285305 313483 347630 3S8394 405887 408758 426524 429449 446407 455343 478432 507226 511588 514741 534451 559537 566808 573094 581S52 596040 665070 669139 691366 694088 699625 709867 724386 729141 742148 756592 786689 787778 787806 803832 809895 820057 829376 834884 835195 844929 850707 856906 891888 895005 937315 983251 20 BİN LİRA KAZANANLAR 02560 05959 06593 07961 08376 10495 10637 13398 19956 25083 30038 32889 34839 38846 43131 44849 49406 58039 48796 61737 63962 65110 70374 76014 76206 79276 80340 96520 98087 99010 10 BİN LİRA KAZANANLAR 0134 0410 0590 0926 0975 1070 2672 3033 3035 3165 3230 3299 3334 3674 3864 5375 5427 5508 5667 5733 6333 6344 6781 6833 6913 7526 8162 8270 8830 9606 4 BİN LİRA KAZANANLAR 099 119 422 881 934 BİN LİRA KAZANANLAR 16 59 70 86 400 LİRA KAZANANLAR 4 YURTD1ŞINA ÇIKIŞLARIYASAK OLANLAR BİLGİSAYARLA SAPTANACAK ANKARA, (ANKA) Emniyet Genel Müdürlüğü, hudut kapılannda pasaport denetimlerini ve yurtdışma çıkışları yasak olanların tespitinî bilgisayarla yapacak. Emniyet Genel Müdürlüpnün bu amaçla 7 adet «Pertec ŞL40» bilgisayarı aldıgı öğrenüdi. Bu bilgisayarlardan dördü programlanarak önceiikle gereksinim dujnılan sınır kapılanna konulaoak. Yeni bilgısayarlaıın hızmete ginnesiyle birlikte bugüne kadar elle tutulan yurtdışma çıkış kütükleri bilgisayarlarla yapılacak ve çıkışı yasak olanların saptanması Kolaylaşacak. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri yeni uygulama ile haklarında yurtdışma çıkış kısıtlaması kaldırılanlar veya kısıtlama>"a tabi olduğu halde ölenlerin isimlerinin halen küfüklerde bulunduğunu belirttiler. Yeni uygulamayla bu tür aksaklıkların önleneceğini ifade etüler. Yetkililer yeni uvgulama İle Tıirkıye'ye giriş yapacak olanların denetlenmesi ve tespitinin kolaylaşacagıhı söylediler. En son gelişmiş sistemlerden olan Pertec ŞL40 bilgisayarlannın her birınde manyetık disk, değişen sayılarda ekranlı termlnal, manyetik bant, satırvazıcı ve 128 K BTY anabellek bulunuyor. Bılgısayarlan n 4 adeti önceiikle, vurt dışına çıkış yasağı olanlan sağlıklı olarak programlayacak, ço galtılacak, bu kütükler çeşitli hudut kapılarmda kurulacak ve «Çevirim dışı» çahsacak, bilgisayarlara aktanlacak. Burada kesintisiz ırüç lıavnaklan ile çalışacak bilgisayarlar herhangi bir anza ihtimaline karşı iki ayn disk birimi ile uygulamayı vürütecek. Yalnız bu uygulamanm 8»Slıklı olabilmesi önceiikle kısıtîama koyen çeşitli birimler, nüfus daireleri ve emniyet bilgi işlem merkezinin ortaklaşa calışmalan gerekiyor. Sahte evrakla işe girdikleri iddiasıyia 130 memur icin dava acıidı a • Fahrettin Pasa ve ip Ağa Hemen emir verir: SIz belki kanştınrn* nız. Onun için, bunu *dyl«yen adamı yanınıza alın, beraber gidin köye, otian ken disi toplasın... Gelirler Tayyip Ağa'ya, iletirler Fahrettin Paşa'nın emrini. Tayyip Ağa'da şafak atar. «Aman etmeyln hay yavrum» demeye kalksa da Fahrettin Paşa'nın emrıni dinlememek kimin haddine... Köy, at eırtuıda iki günlük yol, ild gün de dönüş. Bir gün de köyde kalınacak. Çaresiz yola çıkılır. îkinci gün Gördet'e vanlır. Gerçekte orada Mehmet Ağa diye saygıdeğer bir kişi vardur ama, bahçesinde böyle her derda deva bir ot filan yoktur. O gece Mehmet Ağa'nın konuğu olurlar. Ertesi gün Tay> yip Ağa gelişigüzel 45 tutam ot toplar. Yeniden binerler hayvanlara. At su+mda iki gün daha, Konya'ya ulaşırlar. Sabah Tayylp AJa dUkkaru açmaya gelir. Yorgunluktan bitkin perişandır, Konu komşu merakla toplanırlar dükkanm kapısına: Hayrola Tayyip Ağa, nerelerdeydin kaç gündör?... Tayyip Ağa şöyle bakar bir çevresme, suratmdan düşen bin parça: Sormayın, bnrada bir bok yedim. Gördet'te ağzınu çalkaladım. eeliyorum... Leyla DMAR M ANKARA (ANKA1 Gtimnik ve TekPİ Bakanlığında calışan 27's1 karim 130 mcm'ir hakkında «cahtp <»vTak» dfi?,pn'pvf>rpk ise Kird'kipri srerpkre'sivte Ankara .Vllncfl Afrır Ce7a Mah e dava acıldı. murmhirinin &Beöre. dava acılan tnpmıırlar rınkkında dfl'pnlenert Rakanlık mufp^t.işleri raporanda. 19781079 ve 193(1 vıliarında Ottmrük ve Tekel Bakaniıeında sınavsız vp «sahte «»vrak» düzenlcypıpk Içe eirdfkleri öne surfSHivor. Cumhuriyet Savcthftı tarafından söz konusu tnemurlar hakkinda düzenlenen hazırlık evrakında şöy le denüdi: «Samklann resmen açi!nıış herhangi bir sinava Kirmedikieri halde, sınava (rfrmiş ve kazanmış ?ekllnde sahte evrak tamtlrn ede rek Rakanhfca başvunıp tan rlm edilen sahte evrakları Ibraz ile atamalannı yaptırdıkları yapüan «lorusturma neticesinde müfettfş ra poru re dosya mtinderecatı İle snbuta ermiş oldugundan biitün samklann ayri ayn eylemfrrine uvan TCK non 324, 346, 31. 13 raaddelerl uyarınra terziyp|prfn« karar verilmesl talep ve iddia olunur.» îstasyon sanat evi Akademilere girmek ya da özgür ve olanakları farklı bir atölye ortamında tasarladıklarını bilinçli eğitmenler yardımıyla gerçekleştirmek isteyenler için YAZ ATÖLYESİ uygulamalı ve deneysel çalışmalarına başlayacaktır. Başvuru Adresi: Maçka Cad. Maçka Palas No: 4 1 / 1 1 Maçka Tel: 4 0 5 6 5 0 Yarın: İSTASYON SANAT GALERİSİ Satılık Büro Bayındır Sokakta Zlya Gökalp Bulvarı'na 75 metre uzakhkta, büro olmağa çok elverlşli. llk katta, yeni daire ace le satılıktır. Vadeli de olabülr. Tel.: 18 33 35 Uşavirler değil de, daruşmanlar üzerine konuşuluyordu. Ashnda, sözlük, her iki sözcüğün de eşanlamda olduğunu belirler. Ama uygulamada, müşavir, kızağa çekilmiş, aklı başmda burokrat ya da teknisyen; danışman da, adı üstunde, kendi alanını iigilendirecek konularda danışılacak, fikri sorulacak kimse anlamım taşır. Bu arada. cKlavuzu karga olanın başına gele> cek akıbet»ten de söz ediliyordu. Ancak, aklı başında, ilerisint gerisini görür ybneticilerin, ard niyetli. kötü niyetli damşmanlan için ne gibi önlemler alabileceği de tartışılan konular arasındaydı. Söze karıştık. Gene aklımıza, Konyalı, espritüel, halk filozofu Tayyip Ağanın, rahmetli Fabrcttin Paşa ile ilgili arusı geldi. Yıi 1930'lar... Rahmetli Fahrettin Paşa, Konya'da 2. Ordu Müfettişi. O dönemde makam arabası yok, at var. Babmetli Altay da, ordu karargâhına atla 'gider gelir. Başta paşa, arkasmda emir subayı, onun arkasmda da seyıs. Üçlü atlı konvoy. hergun Konya sokaklarınm degişmez tablosu... Aynca Fahrettin Paşa süvari oldugu için atı çok seven bir kışı... Birgün Altay'uı sevgüi atı bastalanır. Ordu veterlner leri, 8İVİ1 veterinerler seferber olurlar. At, günden güne iyileşeceğine kötüye gider. Altay, atını o kadar sevmektedir ki kocakarı ilaçlarına kadar her yöntemi denemelerini ister yakınlarından... Ama, at'ta en küçük bir iyilesme belirtisl görülmez. Bir gün Altay'ın yakuı arkadaşlarmdan birl gelir ve: «Paşam», der. «Tayyip Ağa diye iuük sdamı. herkesin sevip saydığı bir klşi var. Bir de ona danışsanız nasıl otur?» Paşa hemen emir venr. Emir subayı, bir veteriner subay Tayylp Ağa'nın Aziziye camii karşısındaki küçük bakkal dükkamna giderler. Tayyip Ağa'ya durumu anlatırlar böyie böyle diye... Tayyip Ağa muzip. şakacı: Çok kolay vavrum, der. Beyşenir yolunda, dağın üstünde Gfirdet diye bir köy vardır. Orada Mebmet Ağa derler hatırı sayıhr bir kişl oturur. Onun bahçesinde biri dnvar dlbinde, öteki evin merdivenînin yaııında iki çeslt ot yetişir. Duvar diblndekl ottan iki tutam, merdivenin yanındaki ottan üç tutam alıp getirin, kaynatın, suyunu ata içlrin. Hayvan iki fflnde avağa kalkar»... Gelirler anlatırlar Fahrettln Paşa'ya... Paşa ne yapsm? At gidlyor, denize düçen yılana sanlır örneği, sinemalar tiyatrolar bukösede Vayınlanmasım ıstedıgınız ılanlannız ıcın OD4 AJANS Yönetmen: ATIF YILMAZ Yejilçım FBmdUk Snnır OWAMNS"4492'95 Sağlık personeliyle ilgili yönetmelik yayınlandı ANKARA, (ANKA) Dsviet hizmetl yükümlülüklerlnı kuro ile bellrlenen yerlerde yaoon bazı sağlık personellnln eşierı de en kısa sürede aynı yere atanacak. Bazı sağlık personelınin dev tet hızmeti yukümlülüğü uygu lanmasmo lllşkln esasları düzenleyen yönetmelikte yopılan değişlklik uyarınca, kapsamdaki görevlllerin eşlerinin otan masında, naklen alanma içm gerekli olan süre dikkate alın mayacok. Yönetmelik oynca, Kur'a ile otanon sağlık perscmelinln bulundukları yarlorden başka bir yere hangl durumlardo gecicı olarak görevlendirllebllecek JANE FONDA VANESSA RED6RAVE Yönetmen: «İ9lt KENT kadıkttySÜREYYA SINEMALARINDA TARIK AKAN MÜJDE AR KAMİL SÖNMEZ Zevyat Scümoihı'naB "DEPREM" Romtnındıa •nemaya nyarlınımıtır. Bu hafU: Beyoğlu LALE Bahçollevler ONVEROf BıkırkOySAYANORA Kadıköy REKS Suıdly«SUADİYE Beslktaj YUMURCAK Fındıkzada NİLGüN Kjr»9ümrUk STAD CskOdar IŞIK Kocamusttfjpaşa CAN v» L»v*nt MELODİ Slnemalarında Akbanktan sevgili cocuklara Akbonk CocukSinerAosı Eeks Kadıköy Cumartesi saat 9.45 Sinema 74 Bakırköy Cuoıartesi saat 10.00 Emek Beyoğlu Cumartesi saat 10,00 Sunar Üsküdar Pazar saat 10.00 Veretsiz datetlyeltr rhar Akhtmk. tuhtlertnit. y Kent Oyuncuları 1 *TAXSİM SMIİff E ¥ İ * ~ GÖSTERİLERİA.Ş. S»«MMMr CM. « I TtkUm «4 9 t » II4HBIYF KfNTER T I Y A T H O S O ^ , ^ , cunia 21.00 çtesi 1800 CYRANOde BERGERAC f ctesı T5.00 ' I DMONDftOSTANI) SANTtYATROSUNDA HALKDÜŞMANI Akbonk CocukTiyotıosu "Bugün Bayram BirKaşıkAyran" ' 'hem müzikli, hem komik" Her CumartesiPazar saat 11.00'da Kocamustafapaşr Çevre Tiyatrosu Akbonk Kunoiiyotfosu "Hayal Oyuncaklan" (Müzikli Oyun) Her CumartesiPazar saat 13.00'de ' Pangaltı Nejat Uygur Tiyatrosunda (Idil Sitesi) Aynca Karagöz gösterileri 1 S U A R E 'PAZAR PTESI fıaricî 2İOO MATINE c i M İ 1730 paaar I4oo 1730 bitotlar aiMdeSATIlJMAICıiMNR TEL40679 "An Enemy of the People" YÖDL George Schaffer Oyn: Steve McOueen Eric Oıriıtıııu ESERıHENRİKtMIK P.tesl, Salı, Ç*rs. P«ff, Cuma İ4.00 16.30 19.0O Cumartaıl P*ur 11.30 14. ;o • 16.30 • 19.00 UNUTULMAYANLAROUİSUI YON:AGNESVARDA Sllı, Çar>. P»r». çu. Ctil 21.30 MUTLULUK AKBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog