Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet 6 EKONOMİ 24 sactte hazirlandi 24 NÎSAN 1982 EKONOMİDE Kamhi ve Sabancı yerii sanayilerin korunmasını istediler GÜNÜNAYNASI Vergi daireleri bugün ve yarın açık ,>" ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Maliye Bakan'Ugı'ndan yapılan açıklamaya gore bütün vergi daireleri bugün ve yarın da tam mesai yapacaklar. Kurumlar Vergisi beyanname süresi ile Ilk taksîdlnin ve goturü usüldekl Gehr Vergisi birinci taksidinin ödeme suresi 30 Nisanda bitecek. 2431 sayılı tahsilatm •hızlandınlması hakkındaki kanundan yararlanma süreBi de aynı tarihte son bulacak. Tatil gunü de çalışılacak olan Vergi Dairelerine ekolarak Ziraat Bankası'mn Istanbuida 24 Nisan cumarte»i gunu de vergi tahsili yapacak. Şubeleri şuniar. Bakırköy, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar ve Eminönü. 4i Cidde'de Turkey82,, Fuan acıldı Selim YALÇINER bildiriyor Pahah olan her malın ithaline izin verilmesine karsı cıkıldı Meral TAMER Başta Devlet Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal olmak üzere çeşıtli yetkilllerln, «Pahalı olan ber malı dışardan Ithal ederek fiyat istikrannı sağlarız», yolundakl sözleri ve bu yöndeki uygulamanm yakında başlayacagına ilişkin haberler bazı sanayiciler arasında tepki yarattı. Profilo Holdlng Yönetim Kurulu Başkanı Jak Kamhi. «Pahahlıkla mücadele edeceğiz diye ahnacak bu tür önlemlerln, yerli sanayilerimizi ciddl biçimde ya ralayabilece&ini» belirtirken, Sabancı Holding Yö netim Kurulu Başkanı Sabancı, «Her pahalı mala karşı tek argüman, o malı ithal eder, pahahhğı önlerim değildir» dedl. Konuyla llglll olarak gö< rüşlerlne başvurduğumua Profilo Holding Yönetim Ku rulu Başkanı Jak Kamhi, «Ortakpazar bile korumacıIığı getirîrken, bizim bn kadar açılmamız cok yanlı;tır» dedi. Serbest pazara ge çişln şart olduğunu ve rekabetin fiyat istlkrarım ve kalitell malı beraberlnde ge tireceğini kabul ettiğinl söy leyen Kamhi, ancak bu ge çişin kademeli ve çok dikkatli olarak yapılması gerek tiğini vurguladı. Dayanıklı tüketlm malla' rı sanayiinin 1958'lerde büyük zorluklarla kurulduğunu hatırlatan Jab Kamhi, «1977 ve onu lzleyen yıllarda cok zor dönemlerden geçtlk ve bu zor dönemleri dayanışma sayesinde atlattık. Büyttk zorluklarla kurduğumuz bu sanayil, şimdi pahalılığı gerekçe göstererek yaralarsak, dayanışma yeteneğimîzi yHlrlriz» dedi. Jak Kamhi, dayanıklı tClketim malları piyasasında son yıllarda arzın hep talepten fazla olduğunu, televizyon ve basmdaki reklâm AET'ye iki taahhüt mektubu verildi ANKARA. (Cmnhnriyet Bürosu) Türkıye ile Avrupa Ekonomik Toplu* lugu arasında pamuk iplt gi uzerinde çıkan bunalımın gıderilmesı amacıyla Başbakan yardımcısı Tur» gut Ozal'ın Paris'teki !»• maslarından sonra varüan uzlaşma üzerine Türkiye, AET Komisyonuna iki avn mektup ileterek ihracat ta uyacağı kurallara İU> kın taahhütte bulundu. Dışişleri yetkılilorinden ög renildiğine göre, hafta 1çınde AET Komisyonuna mektuplardan birincisl Türk Hükümetl tarafından, ikincisi ise pamuk iu racatçüarı tarafmdan gönderildl. Hükümetin mektubunun AET ile varüan genel uzlaşıyı yansıttıgı, özeı sektörün mektubunda ise mıktar kısıtlaması taahhüdünün aynntüannın beürtildigi ögrenildi. AET ile Türkiye arasında bulunan formüle göre, Türkiye iki yıl için AET'nin Türk pamuk ipliği ithalatını anırlandırmasını kabul edecek. Smırlamayla birlikte Türkiye'nin üıracatı 7 yüda 70 bin tonu aşmayacak. Karşılığında da AET Türk pamuk iphği ürünlerine uyguladığı anti damping vergisi uygulamasına son verecek. İstanbul Haber Servisl Belediye Gelirleri Yasası uyannca uygulamasma baçlanan Meslek Ver gilerinin 6 aylık bölümuiki eşit taksit halin( nün de odeneoeği bîldırildi. İlk jtakait odeme süresi 20 aıisanda sona erecek. Belediye Şube Müdürlükleri tahsil bölümlerinin bugun ve pazar gunu de a r Belediye Meslek Vergileri çık kalarak mükelleflerden Tergilerini tahsil ede cekler. 30 nisan akşamma kadar vergilerinin ilk taksitlerini fidemeyenler, ilk ay için geçikme zammı olarak yuzde 10, takibeden aylar için d© yuzde 3 cezalı olarak vergilerini ödemek zorunda kalacaklar. Söz/esme/ı personelin ücret favanı 90 bin lira oldu ANKARA, (THA) Kamu kesîminde çahştırılan sozleşmell personelin aylık ücret tavanı yeniden belirlendi. Konuyla ilgili olarak Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan kararnameyle, daha önce 70 bin lira olan sözleşmeli personelin aylık tavan ücretleri 1 mart 1982'den geçerli olmak üzere 90 bin liraya çıkarıldı. Yumurfalik petrol boru hattının kapasifesi arfınhyoı ANKARA, (Cumhuriyet 8ürosu) Surıye'nin lrak ile olan sınırını kapatmasıyia birlikte Banyos Trablus Şam boru hattının da devre dışi kalması uzerine yapılması omacıyla teknık duzeyde görüşmeler yapılıyor. Irok Petrol Bckanı Yor dımcısı Abdülmürrem Sama roi, bu konuda Türk hükümetl l!e görüşmeler de bulunmak amacıyla öncekl ak şam aniden Ankara'ya geldi. Iroklı yetkiü dün sabah Başbakan Bülend Ulusu tarafmdan kabul edildi, daha sonra Ener|l ve Tabü Kcynaklar Bakanı Fahlr İlkel İle bır göruşms yapti. Samara\ ile yapılan goruşmeierde Yumurtalık boru hattının kapasıtesinin artırılması o!anaklarının araştırıldığı bıldirıldl. ' r riye"nin Banyas limaruna aktaran boru hattının Şam yönetlnunce kapatılmasmdan sonra lrak, Suudi Arabistan üzennden Kızıldeniz'e uzanacak bir hattın yapımını hızlandırmaya çaUşıyor. lrak Dışişleri Eakam Sadun Hanunadl, yeni hattın kurulması için gerekli herşeye sahip olduklarını, Suudi Arabistan'dan da izin almdığını söyledi. lrak, günde 1 milyon varil aktarabilecek olan bu hattın ucundaki Yanbo'da, yükleme te«ısleri de yapmayı tasarlıyor. lrak Kmldenize petrol boru haitı döseyecek • BEYRUT, (a.a) Kerkülc yöresinden çıkan petrolü, Su CİDDE Türk girişimcUerince brgütlenen ilk dış fuarlardan biri olan Cldde «Turkey'82» Türk ihraç ürünleri fu an dün Türk ve Suudi yetküilerinin de katüdıklan törenle, «blsmillah» sesleri arasında açıldı. «Türkey'82» fuannda sergllenecek ürünlerle prefabrik kuruluş elemanlannı getiren TTR kamyonlan Suriye'de meydana gelen gecikme nedeniyle dün akşam saatlerinde Cidde uluslararası fuar alanına gelebildıler. Bu gecikme, fuarda standı olan 160 firmanın görevlüerinin 24 saatte kan ter içinde ssrgileri hazırlamalarına yol açtı. Türk girişimcileri, fuar açılmadan önce pazarlarna faallyetine başladılar. Cidde'deki dükkanlarda satılan mallan gördükten sonra morallenmn düzeldiğini ve satış yapablleceklerlne inanmaya başladıklarını belirten Türk glrişimcilerl fuar başlamadan önce bağlantılar kurabilmelerine cok sevindiler. Cidde'nin 40 dereos mcağrodan yalıtümış «çadır» fuar alanındakl açıhşa ilk günlere göre daha mutlu ve umutlu gelen pazarlamacüar «bismfllah» larla konuklan karşüadılar. Sıcak nedeniyle gündüz saat 1112'den akşamın geç vakitlerine dek yaşam duran Cidde'de açılan fuar 1 mayıs 1982 gününe dek sürecek. interteks tarafından organize edilen Puara katılan bir sanayi grubunun genel koordlnatörü Asds Gümüş, Türk satıcüannın ortalc dileğini şöyle dile getirdl: «Bizim petrolümüz yok. Ama bir açıdan petrol kadar, hatta petrolden daha da değerII ve kahcı başka teaynaklannuz var. Bn kaynaklarımızı dövize çevirebilmek zorundayız. Yüda 2S0 milyon litre meyve suyu tüketen Suudi Arabistan' a bir lltre bile meyve suyu gön deretneme durumundsn çıkmaya mecburuı. lnşallah da yapacağız.» Jak Kamhi: «Ortakpazar'uı bile korumacıhğı getirdiği bir dönemde, biz her pahalı malı ithal etmeye kalkarsak, yıllarboyu uğraşarak kurduğumuz sanayiler ciddl yaralar Jak Kamhi «Serbest pazara geçig kademelt olarak yapılmalı.» ı Salap Sabancı: «Pahalılığı doğuran, büyüten ve ona süt veren tutumu bir yandan coşturup koştururken, diğer taraftan da öfkeli bir yaklaşımla çözümler aramaya kalkarsak hedefe varamayız.» " Sakıp Sabancı «Her pahalı mala karşı tek argiiman lthalat değildlr.» lardan da bunun zaten kolayca anlaşılabileceğini, üreticl firmalarm flyatîara yapmak zorunda kaldıkları zamlarm ise KİT ürünlerlndeki fiyat artışlanndan ve Türk Lirasmın Dolar kar şısındaki değer kaybmdan kaynaklandığını vurguladı. Jak Kamhi, «İthalat serbest bırakılırsa, dayanıklı tüketim maîîan fiyatları düşer mi?» yolundakl sorumuzu ise, «Kekabct nedeniyle bel ki düşebilir. Ancak bu durumda firmalar maliyetlerinin aliında satış yapnug olurlar» dedL Lâstlk Ithalinin serbest bırakılması konusunda gorüşlerine başvurduğumuz Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı ise konuyu lastik, ya da sektör bazmda ele almanm yanlış olduğunu kay dettikten sonra sözlerini şoyle sürdürdü: «Her pahah olan mala karşı tek argiiman, o malı Uhal eder, pahalılığı da onlerim» olamaz. Pahalılığı doğuran, btiyüten ve ona süt veren tutumu bir yan dan coşturup koştururken, diğer taraftan da öfkeli bir yaklaşımla çozümler aramaya kalkarak hedefe vara mayız. tlke olarak pahalı üretimle ulusca mücadele etnıemiz gerekir. Tüketiciyl korumaya çalışmayı görev bilmeliyiz. Ancak bir elimi/le tüketiciyi korurken, diğer elimizle de genç sanayimizi desteklcmeliyiz. Genç sanayimiz küçiik boyutlardakî üretim mücadeJpslnl sürdürürken, mevrut üretimi aksatıcı bir tutum Içlne girmek son dereccde sakıncalıdır.» Libya ile anlasmaya varildigi bildirildi ANKARA (ANKA) Tür kıye ile Lıbya arasında carşamba gunu Ankara'da başlayan karma ekonomik komısyon goruşmelerinin devam ettiği ve bazı teknık konular dışında toraflar arasında onlaşmaya varıldığı bildirildi. Yetkılıler, goruşmelere ılışkın protokolun bugün İstanbul'aa Başbakan Yar dırncısı Turgut Ozai ile Lıb ya Toprak ve Tarım Reformu Bakanı Abuzeid Ömer Dura tarafından imzalanmasının beklendiğınl belirttiler. *i Orpas, İran'da sanayi fesisleri kuruyor Türk Haftasını acan Yazar: TürkBulgar* ticareti dengesiz,, i esasları belirlendi Renkli TV satışî haziranda başiıyor ANKARA (a.a.) Sanayi ve Teknoloji Eakam Mehmet Turgut, yurt içinde renkli televizyon üretecek firmaların uyacakları esaslan bugün açıkladı. Turgut, «siyab beyaz televlzyon alıcısı fireten firma lara en kısa zamanda renkli te levizyon Uretünl için montaj müsaadesl verileceğini» bildirdi. Her flrmaya pilot üretim 1 çin en az 20 bin «SKD» veya «CKD» halinde ithal izninin ta nınacağıru ve 15 haziran 1982 tarihinden itibaren, Gtimruk kapılarmda ve lç piyasada renkli televizyon satışlarına başlanacağını kaydeden Turgut, pilot üretim içın verilecek 20 bin ithal müsaadeslnın doviz tasarruf hesabından ve montaj sanayi talimatına göre yatınlması gereken yüzde 10 banka teminatından muaf tutu lacağını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Turgut, 20 bin pilot üretimiB 15 haziran 1982 ile 15 hazîran 1983 tarihleri arasında tamamlanmış olacağını, bu üretim için yerli muhtsva ve ihracat şartı aranmayacağjnı 2o bin adetten sonra verilecek her tah sis için yüzde 60 döviz tasarrufu ve üretimin yüzde 20'sl veya ithalatın yüzda 6O'ı tutarında ihracat şartı aranacağını an'attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut, televizyon alıcısı imal eden finnalann da katüdığı toplantıda kararlaştırılan hususlan açıklarken daha sonra şöyle dedl: «1 temmnz 1984 tarihinden itibaren füll üretim bapasitesi asgari 75 bin adet / yü olacak ve (ingörülen ihracat şartı ile döviz tasarrufu oranı yüzdeleri bu devre İçinde aynen geçerll olacaktır.» Ekonoml Servîsl Orpaş Endüstri A.Ş.'nın tran'da sanayi tesisleri kuracağı açıklandı. Orpaş yöneticilennin verdîği bilgiye göre, yapılan ilk anlasmalarla, îran'da bır çimento, bir kıreç ve bır boru fabrikası anahtar teslîm esası ile kurulacalc. Orpaş yöneticileri bu konuda şöyle konuştular: «Ülkemizln atSlye firetim kapasltesl, Türk iş güctt ve Alman teknolojislni birleçÜrerck bu tesislerl kuracağız. Bununla İlgili olarak tran teknik heyetine öıel ve resmi sektöre ait maklne üretim atölyeleri gezdirUmiş ve heyet mensnplsn çok olmnln intibalaria dönmüşlerdir» Pamukbank 1,25 milyar lira vergi ödeyecek Ekonomi Servisl 27. kuruluş yıldönümunü kutlayan Pamukbank'm gecen yılki faaliyetleri sonucunda toplam aktit'lerini yuzde 112 artırarak 117,4 müyara, mevduatını yüzde 154 artırarak 84,6 milyara, plasmanlaruıı yüzde 174 yukselterek 59,9 milyara ve toplam gelırlerini de yüzde 199 artırarak 20,4 milyar liraya yükselttigi açıklandL Aynı açıklamada 1981 yılmda döviz gırdisi 780 milyon dolara, kân da 2,9 milyar üraya ulasan Pamukbank'ın bu yıl 1 milyar 253 milyon lira kurumlar vergisi ödeyeceği belirtildi. "Çociffc82,, büyüklerin de ilgisini çekiyor Ekonomi Servisi İstanbul Sanayi Odası tarafmdan Odakule salonlarınaa duzenlenen «Çocuk 82» sergısi kuçuklenn yanı sıra buyuklerden de büyuk ilgi gonıyor. 2 Mayıs akşamma dek açık kalacak sergide 30 firmanın ilginç oyuncak, gıysi ve diğer çocuk araç gereçlerınin yanı sıra, hergun sabahtan akşama dek çocuklar için Video gösterısi de var. Bunun yanmda bugun ve yarın çocuklar için çeşitli gösterıleri izlemek de mumkun. 8OFYA, (ANKA) Turkıya Odalar Birliğl Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yazar, «Türkiye İle Bulgaristan arasındaki Ticarette buyuk bir dengesizlik var», dedi. Bulgaristan'm başkenti Sofya'da duzenlenen «Turk Haftası»nın açış konuşmasını yapan Yazar, şunları söyledi: «Bugün ülkelerlmiz arasında tlcaret, ekonomi ve haberieşme, ulaştırma, ener|i ve sanayi sektörleriyle kultür ve sanat aianlarmda Işbirliğimlz gellşerek davam etmektedlr. Bulgaristan'dan ithalatımızin 1976 yılında 51 milyon dolardan, halen 135 milyon dolara yükseldiği, ihracatımızın İse aynı donem lcinde 7 milyon dolardan 13 milyon dolara ulaşabildiği görüimektedir. Görüldüğü gibl, arada büyük bir dengesizlik vardır. Bildiğlniz glbi, ülkeler arasında Ikili tlcarl lllşkller, dengell oidukca gellşebilir ve tarafları tatmm edebillr. Türkiye İle Bulgaristan arasındakl ticari münasebetlerin sağlıklı bir şekilde devamı da aradakî bu farktn kapanmasma bağlı olup, bu gelişmenin dengeli olması esas hedef alınmalıdır. Acılışını yapmakta olduğumuz (Türk Haftası)nm bu konuda yardımcı olacağını umuyorum.» Mevduat sertifikaları kıymetli evrak sayılacak ANKARA (ANKA) Yargıtay mevduat sertifikalannm kıymetli evrak sayüacağını ve 'hanvUine düzenlenmiş kambiyo senedl» olarak kabul edilmesi gerektığinl bildirdt. Yargıtay Onbırmci Hukuk Dairesi'nin 16 mart 1982 tanhınde aldıgı, 1981 / 5485 esas ve 19821092 no lu karannda hamilıne vadell mevduat cüzdanlannın, hamıline düzenlenmlş kambiyo senedı olarak kabul edilmesı nedeniyle, bu belgenın kaybedilmesl halinde ıptalıne karar verilebilecegı beUrtildi. Yargıtay karannda aynca, söz konusu cuzdanın temsil et tlğı mevduatın cuzdanın elden devredilmesi suretıy le «hamiliue» geçecegi de Uade edildi. Bu konuda Onbirincl Hu kuk Daıresı tarafından inceienen bır davada, Yargıtay mevduat sartifikalannm kayboldugunun iddia edılnnssı durumunda, senedin mahkemeye sunulması halinde mahkemeee i J <dıa sahıbıne gerı alma (istırdat) davası açmak içm süre verilmesı gerektığini de belirtti. Uğurgül Genel Müdürü: Renkli TV yapımı için henüz erken İZMİR, (THA) Uğurgül Ticaret ve Sanayi Adı Komandıt Şırketi Genel Mudurü Gungör Ozvardarlı, renkli televizyon yapımına hemen gecebılecek durumda bulunulmasına karşın ulke ekonomisinm bu yüku 1987 yılından önce kaldıramayacağını one sürdü. Uğurgül Genel Md. Ozvardarlı, renkli TV iıretimine, entegrasyon icin gereklı ortamın ve hazırlıklann sağlanması kaydı ile 1987 yılından İtibaren kademeli olarak gecılnrıesının Türk ekonomısı ve toplum hayatı açısından daha uygun olacağını soyledı. Sıyah beyaz TV fabrıkalarının renkli TV üretecek hale ge! mesınde know how ucretierı ve TRT'nin yapacağı harcamolar dıkkate alındığında, renkli yayına geçlş ıçin karar verılciğı andan sonra bır yıl lcmoe yaklaşık 1 milyar marklık bir dış harcamayı gerektireceğının hesaplandığını hatırlatan özvardarlı «Daha sonrakl yıllarda uret'm ortalcma 500 milyon marklık ithalat ile devam edecektlr» dedi. DÜNYADA EKO^ÎOSVİS Arjantin hükümeti, para piyasasındaki paniği engellemek için önlem alıyor Ekonoml Servisi Arjantin hukümeti, Falkland bunalımının para piyasasında yolaçtığı paniği önlemeye yardımcı olmak amacıyla çeşitli önlemler aldığını açıkladı. Buna göre, 1 nlsandan geçerli olmak Uzere bankalarm mevduat karşılık orahlarmda yuzde 1 düzeymde indırım yapıldı. Bu acıklamayla, yakm zamana kadar hiçbir önlem alınmasına gerek âuyulmayacağmı sövleyen Ekonomik Bakanının önemll bır prestıj kaybına uğradığı belırtiliyor. tngiltere ile her an bir savaş beklentisı ve Arantin hükümetlnin Falkland gerginlıgi nedeniyle artan harcamalannı yeni bır vergiyle finanse edeceği yolundakl söylentilenn yaygınlaşması sonucu çeşitli fınans kuruluşlannda parası bulunanlar bunları hızla çekrneye baslamışlardı. Bu panık sonucu, ıkı hatta içinde 1 milyar dolara yakın mevduat çekısi oldu ve birçok fınans kuruluşu iflasın eşiğine geldi. Pıya'îada aniden beliren bu likıdite ihtiyacını karşıiamak ıçın hükümet bazı önlemler almaya mecbur kaldı. Ama, uzmanlar bu önlemlerin, para arzı ve hükümetm enflasyonu engelleme çabaları uzerinde ters etki yapacağını öne surüyorlar. Öte yandan, Amerıkalı bankerler, AET'nin Ar.ıantm'e uyguladıgı yaptınmlarm, bu Ulkenin 34 milyar dolan bulan dış borçlannı ödeyemeyecek duruma getirmesınden kaygılandıkları blldinliyor. Arıantınin bu yıl ödemesl gereken 7,2 milyar dolarlık ana para ve faız borçlannm erteleneblleceği de kaydedılıyor. DCWİZ KURLAFfli Döviz Alıs DÖVİZİN CİNSİ 1 ABD Doları 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şılıni 1 Botı Alman Markı 1 Beiçika Frangı 1 Donımorka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Holloncla Flonnl 1 isveç Kronu 1 isvıçre Frcngı 100 Itolyon Lıretı 100 Jcpon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınarı 1 Ncrvec Kronıs. i Sterlm 1 Suudi Arabistan R. 147.70 155.45 876 61.60 3.26 18.16 23 61 55.48 24.97 74 92 11 17 60 86 120 60 514.99 24 28 261.46 43.07 Döviz Satış 150.65 158.56 8.94 62.83 3.33 18 52 24.08 56.59 25.47 76 42 11 39 62 G8 123.01 525.29 24.77 266.69 43 9? Efektif Alış 147.70 147.68 8.76 61.60 3.10 18.16 23.61 55.48 24.97 74 92 10.61 57.82 114.57 489.24 23.07 261.45 40.92 Efektif Satıs 152.13 160.11 9.02 63.45 3.36 18.70 24.32 57.14 25 72 77.17 11 51 62.69 124.22 530.44 25.01 269.30 44.36 Kent Lastikin iflas istemi inceleniyor Banş KUDAR ÎZMİR Hammadde yoklugu ve borçlarm ödenmemesi nedeniyle bir süre önce üretimi durdurarak işçilerlnl ücreth lzne çıkaran Kent Lastık'in islaf istemi îzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesince inceleni yor. Ücretli izine çıkarılan Işçıler ise durumlarına açıklık getirilmesini istiyor. 22 mart 1982 günü hammadde yokluğunu crne sürerek lşyerlndekt uretımı durduran ve ışçıleri ücretli izıne çıkaran Kent Lastik, şirket denetçisınm başvurusu üzerine tzmır 2. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak iflasmı istedi. 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde yapılan duruşmada, ıflas için Ticaret Yasasının 354. madrtesi gereği sermayenin üçte ıkısinın yıtirîldiginin belirlenmesJ gerekliliği vurgulandı. Bunun üzerine Kent Lastik muhasebenin ara bilanço çıkarmakta olduğunu, bunun için «önel» tanınmasını lgtedl. Mahkeme bu lsteğı verinde bularak duruşmayı 31 mayıs'a erteledi. Toplam kaynakların yüzde 7 8 i tüketime harcandı ANKARA (THA) 1981 yılında toplam kaynakların yüzde 77.6lık bölümü tüketim harcamaiarında kuılanıldı ve tüketlm harcanıalan 1981'de 1980'e gö re yuzde 49,4 oranında ar tış gosterdi. Devlet Pianlama Teşklla trnın verüerıne göre, 1980 yılında 4 trilyon B65 müyar lira olan toplam kaynaitlar, 1981 yılında yuzde 4b.5'luk artışla 6 trilyon 83b milyar lıra'ya yükselirken bu yükselmeye para le) olarak toplam kaynakların tüketun lıarcamalarına aynlan bölümü de yuzde 75.2'den yüzde 77.6'ya çıktı. Tüketlm harcamalan 1980 yıünda 33 trilyon 508 milyar lira iken, 1981'de yüzde 49,4 artışla 5 trilyon 308 milyar lira duzeyme yükseldı. Toplam tüloetım İçinde kamu kesımtnın payı jiizde 15.3*lük bır oranla 810 milyar lira oldu. Özel keslrrun payı İse yuzde 84.7 oldu. OECD ülkelerinde issizliğin bu yıl 28,5 milyona cıkması bekleniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) OECD yayın organında uye ülkelerde işsizligın 1982 yılında 28,5 milyona çıkacağının beklendığı açıklandı. îş gücünün yüzde 8'inin işsiz kaldığı OECD ülkelerinde 1982 yılı için tahmin edilen işsizlik oranı 1970'lerdeki issizliğin 3 katı olarak gerçekleşecek. îssizlik oranının 1980 70 arası yüzde 2,9 iken 1981'de yüzde 7,5'e ulaştığı, 1982'de de yuzde 8 olarak tahmin edildıği açıklanan OECD ra porunda 1981'de 340 mılyar dolar işsizlik harcaması yapıldığı belirtildi. Çin Sovyetler'le ticaretini artırıyor PEKİN, (ANKA) Çm Halk Cumhurıyeti'nin Sovyetler Birliği ile ticaretini bu yıl yüzde 43 oranında artırmayı kabul ettiği bildınldi. Batılı ekonomi uzman iarı, Çin'in bu yü içinde Sovyetler Birliği'nden hammadde alımlannı artıracağmı, buna karşı sermaye malları alımmı azaltacağını belirtiyorlar. Geçtigimiz haf ta içinde Çin Halk Cumhuriyeti ile Sovyetler Birhği a rasında imzalanan ticaret anlaşması 1982'de iki ülke a rasında 302 milyon dolar tu tannda ticareti öngörüyor. Bu ticaret hacmmın geçtığımız yıldan yuzde 43 daha fazla oldugu fakat 1979 yılında ulaşılan 503,3 milyon dolarlık ticaret hacminin al tmda bulunduğu kaydedilıyor. AET, HongKong un ürünlerine sınırlama getiriyor HONG KONG, (ANKA) Hong . Kong'daki resnıı kaynaklardan edinılen bılgi ye gore, AET, Hong Kong'a dokuma sanayü ürünleri ıh racatında tanınan kontenjanlara. onumuzdekı 4 yılı kapsayacak olan yeni tekstıl anjaşması donemınde en az yuzde 10 oranında bu sınırlama uygulamayı planlıyor. Cumhuriyet Reşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar Bılezik Gumuş 23 Nisan 11 825 12.400 1.785 1.625 4.400 198Z 11.875 12.600 1.790 1.725 4.500 22 Nitahîa Parh 15 l i r a arttı Fark yok 5 Lira arttı Fark yok Fark yok
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog