Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

24 NÎSAN 1982 KÜLTÖR YAŞAM Cumhuriyet 5 Neco, Eurovision'da şans arıyor J982 Bîrovısıon ranan koşullara uyup uymadığını belirlemek için yapılan inceleme sonucunda, adını, adresini, yaşını. naeslegini yazmayanlar ile, Ankara dışından başvuranlar ki. yaklaşık 400 baş\oıru kur'a dışı bırakıldı. 600 başvuru arasından çekilen kur'ada bu akşam görev yapacak 11 ad belirlendi. Eurovision seç melerinde «Halk 1üri»si olarak bu akşam görev yapa caklann adları şöyle: Mine *kiıt, Jaie Özkasım, Fariz Acar, Hakan Şerafettinoğlu. Haluk Günuğur, Taner Acar, Muammer Tosun. Sezer, Gülsen Nas. Dilek Abışgil, Belma Eşiyok. Bu üyeler •asil» üyeler. Jürinin dört de yedek üyesi var. Gerek asU, gerekse yedek üyelerin, yaşlan, meslekleri. adresleri de bu akşamki. nak len yayın öncesinde açıklanacak. Işte adlarını sıraladığımız bu «Halk |üri»si bugün saat 12.00'de TRT'ye ge lecek ve onlan, jüri başkanlığı görevini yapacak olan, Ankara Televizyonu Müzik Eğlence ve Magazin Şubesi X*rodüktörlerinden Zafer Ası karşılayacak. Ülkeler ve parçaları Nec© ranşma oncesi mutlu ve iddialı göründü. 9 Saat 22.00'de TV'den verilecek yarışma İngiltere'nin Harrogate kentinde «Yaîancı yanşraanın» yapılıyor. ilginç yanı • Türkiye 18 ülke arasından beşinci sıSaatlerin 16.15'i gösterdiğl rada yarışacak. suada, TRT ve Eurovision'a • «Yalancı yarışma»nm sonunda her katüan bütün ülkelerin televizyonları Harrogate'e bag kes birinci oluyor. lanacaklar ve böylece genel Ge• Jüri üyelerinîn (0) verme hakkı yok. prova başlamış olacak.yarışnel provaya «Yalancı • Türkiye'de 11 üyelik için 1000 kişi ma» demek olası. Çünku jü ri üyeleri, başkan ve spikerbasvurdu. ler, gerçek yayın sırasmda Mehmet DİNÇER ÂNKARA 1956 yüında îsviçre'nin Lugano kentinde Uk kez yapılan Eurovision Şarkı Yanşmasını İsviçre kazanmıştı. Kazanan şarkınin edı «Refrain, seslendiren sanatçı ise Lys Assia idi. Bu akşam İngiltere'nin Har>ogato kentinde 27.'si yapılacak olan yanşmayı acaba kim ka7anacak? Bu sorunun yamtını ancak bu ekçaiD 22.0P'de başlayacak yarısmayi izledikten sonra verebileceğiz. Biltndiği gibi Neco ve ses lendireceği parça «Hani». Eurovision için gönderilen 74 yapıt arasından seçüdi. Eui rovision'a katılacak parçayı V yorumcusunu belirleye© cek olan jüri. son kez 7 mart 1982 günu toplandı. Bu top lantı jürinin dördüncü toplantısı fdl v© bu son toplantıya gelene değin. gönderilen 74 yapıttan. 68'i, yapılan üç toplantıda elenmiş geriye altı yapıt kalmıştı. 7 mart taki son toplantı da Neco ve «Hani» adlı parça birinci oldu. «Eurovision Şartnamesi»ne gore. müzikle profesyonel olarak ilgilenmeyenler içinden ve 1660 yaş arasmda bulunanlardan seçilmiş olan IV kişilik «Halk Jurisi» TRT Genel Müdurlüğune, saat l2.CX)'de gelecekler. Burada bir parantez açıp. şu bilgiyi aktarmakta yarar görüyoruj;:, 14 kişilik , «Halk jüri»sini" oîüşturabilmekj için TRT günlerce, te, ,vleyizyondan ve radyodan du yuru yaptı. Jüriye girebilmek için gerekli koşullan söyledi. Sonunda jüri üyeligi için yalmzca 1000 kişî bagvurdu. Başvuranlann, a 1 Doce Grubu (Portekiz) «Bem bom» 2 Svetlana Luksemburg) «Cours apres le temps» 3 Jahn Teigen ve Hanita (Norveç) «Adieu» 4 Grup Bardo (İngiltere) «One step further» 5 Neco (Türkiye) «Hani» 6 Kojo (Finlandiya) «Nuko pommiin» 7Arlette Zola (İsviçre) «Amour. on t'aime» 8 Anna Vishy (Kıbrıs Rum Kesimi) «Mono I agapi» 9 Chips İkilisi (İsveç) «Dag efter dağ» 10 Mess îkilisi (Avusturya) «Sonntag» 11 Stella (Belçika) «Si tu aime ma musigue» 12 Lucia (İspanya) «El» 13 Brix Topluluğu (Danirnarka) «Video video» 14 Aska Topluluğu (Yugoslavya) «Hullo hullo» 15 Avi Toledano (îsrail) «Hora» 16 Bill Van Dyke (Hollanda) «Jij en ik» 17 Duskeys Topluluğu (îrlanda) «Here today gone tomorrow» 18 Nicole (Almanya) «Ein Bisschen Frieden» stanburun göbeğln de, ağız tadı açısından geltşnıiş blr rum. kurum, sürekll bir şölen yerl: Beşiktaş'taki Motorest. Tam 20. yıünı kutlayan bu kuruluş. bu zaman zarfında hiç düşürmediği düzeyiyle, degişik, çeşnisi bol yemeklerl vo incelikli tadlarıyla boğazma düşkünlerin arasında haklı bir ün yapmış. Birkaç kez kapısından döndüğümüz için geçmigte. bu kez önlemll davranıyor ve bir gtin öncesinden yer ayırtıyoruz. PUAN CETVELt Tukandakl cetvelde iilkelerin sahneye çıkı§ sırası gösterllml?. ayrıca vereceğlniz not için de bir bölüm açılnuştır. Böylelikle her ülkenin birblıine verdiği puanlardan bir ortalama elde ederek kendi notnnnzla karşüaştırma olanagmı bulacaksınız. I Türk ve Fransız mutfağından leziz örnekler: Motorest lümü geliyor. Burda her saygın lokantada bulabileceğlnlz daha 'harcı âlem' yemekler var: Şatobrlyan, Fileminyon, domuz pirzolası, şaşhk, kuzu karski, böf strogonof, şnitzel, çeşltli (et ve piliç) ızgaralar, bonfile, biftek, Bursa kebabt, vs. Burda da fiyatlar 300" den 450'ye doğru gidiyor... Zor bir seçimden sonra, yabancı bir konuğumla birlikte degişik şeyleri denemeye karar veriyorıız. Balık çorbası: Süzme değil, lri balık parçalarıyla dolu lezzetli bir çor ba. Deniz ürünleri gratine: Orta boy karides ve balık beyaz etlerinin beyaz sosla ve kaşerle fırmda kızardığı güzel bir yemek. Ama benlm İçin, antre olarak aldığım Venedik usulü işkembe çok daha nefis: trl işkembe parçalanmn yine beyaz sosîa gratine geldiği bu yemek, tatmaya değer.. Bıldırcın: Genelde tavuk lezzetinde, ama yine de biraz farklı bir tadı olan bu av kugu. incecik kemiklerden sıyrılan etiy le gerçekten değişik bir yemek. Ama burda asıl sürpriz piliç Madlen oluyor benim için: Bir ta vıık butu geliyor. oysa bu, lyice döğülmüş ve yeniden bufc kemlğinin et rafma sanlmıs göğüs etly ne yapacaklarsa, bu «Yalancı yarışma» sırasında da aynı işleri yapacaklar. Bu «Ya lancı yarışmanın» gerçeğinden bir aynmı var, başkan ve üyeler, Harrogate'den ya püacak naklen yayın sırasında, yarışmaya katüacak sanatçılann görüntülerini iz leyemeyecekler. Puanlama İŞ lemi, yalmzca sanatçılann sesleri dinlenerek gerçekleştirilecek. Evet, yalancı yanşmanın bir ilginç yanı var. Eurovision Sarkı Yanşması'na katüan bütün ülkelerin «Halk jüri»lerine, gerek bu «Yalan cı yanşma»da. gerekse «Ger çek yansma»da, kullanacak lan oy\ pusulalan, • yaraşma genel merkezinden gönderiliyor. «Gerçek yanşma»nm oy pnsulaları boş olarak* g'eliyor, ama «Yalancı yarışma» nın oy pusulalan puanlandınlmış olarak gönderiliyor. Jüri üyeleri, ses olarak dinledikleri bir şarkının ülkesinin adı karşısında, yanşma genel merkezince yazılmış bir puan olduğunu görüyorlar. «Bu işin adı prova. diyelim ki bu şarkıcı da, bu puanı almış» diyorlar kendi kendilerine. «Yalaııcı yarışma» sonuçlaruyor. VB yarışmaya katılan bütün ülkelerden «Yalancı» puanlar gelmeye başlıyor. Sonuçta bütün ülkelerin halk jürileri başhyorlar gülmeye. Genel Merkez yalancı puan kartlanndakl. yalancı puanlan öyle dajıtmış ki jürilere. sonu gülüneçek gibi: Çünkü herkes birinci. m.tş. Altmda ince Jambon dilimleri ve mantarlı bir sos: Gerçek. bir nefaset. Yine Türk ve Avrupa tat hlaruıın kanşık olarak bulunduğu tatlı llstesinden bir ekmek kadayıfı yiyoruz: Kaymağı Içinde bulunan bu tatlı. yine bu ranın spesiyalitesi. ve ina nm başka yerde bulamıyacağınız bir şey... Ama bu bölümde dilerseniz fı rında sütlaçtan çukulatalı sufleye başka tatlılar da var... Motore'st'in bir İlginç yanı, görüldügü gibi. Türk tnutfağıyla yabancı mutfakların (özellikle Fransız mutfağının) en tipik yemeklerini dengelt biçimde birarada bulundurması ve (yediklerimden anladığım kadarıyla) hepsinin hakkını ver mesi. 19 yıllık başahçı Metln Gündemir'e soruyorum: Niye böyle kanSik btr mutfak anlayışı var? «Miişterinin en çok istediği yemekleri saptadık, llstemlzl öyle oluştardub» dlyor. Hangi yemeklerde lddiahsınız? So fiıma gurşırlu bir tavırla: «Hepsinde» diyor. Pekl salyangoz, kurbağa bacagınm da müşterisi var mı? «Var. hem de nasıl. En çok ist«nen yemekleT arasında sayabllirim buo lan.» Lokantadakl yeraeklerdşn 810 kadannın kendi spesiyalitesi oldugunu söylüyor. ama hangileri oldugunu belirlemekten kaçınıyor. Bıldırcın? Evet, çok yenen blr yemels. Herzaman bulunmuyormuş es kiden, ancak av mevslminde verebiliyorlarmış. oysa şlmdilerde bıldırcın çiftlikleri kurulmuş: «Yine de bunlar, av bıldırcını kadar lezzetli olmuyor...» Tavuk Madlen Venedik usulü İşkembe. Morney usulü levreğl Tür kiye'de ancak kendilerin de yiyebilecegimizi belirtiyor. Tathlardan ise sözünü ettiğim kaymaklı ekmek kadayuıyla iftihar ediyor Metin usta: «Bunu öyle begendiler ki, Japonya'ya. AUnanya'ya bile gönderdik. Ancak bizde yiyebileceginiz, medan iftiharımız bir tathmızdır.j» îstanbul'da herhangl bir lokantada bulablleceğiniz en zengin listelerden biri: Nerden başlamah? Ordövr'lerde. somon veya Mersin fümeden siyah havyara, yerliyabancı peynirlerden ka rides kokteyline, îtalyan salatasından mantar gra tineye. ordövr tabağından çerkes tavuğuna ve Venedik usulü işkembeye birçok şey var. Fiyatlar 100 300 arası. Mersin ve somonda 500 700'e dek çıkıyor. • Siyah tiavyar gramra veriliyor: Gra mı 40 lira,. Çorbalarda balrk, işkembe, soğan çor baları göze çarpıyor. 100 130 lira arasında... Hamur lşlerinde hem çeşitll spagettiler. hem Ravyoli, Kanelonl. Lasagna gibi İtalyan hamurları, hem bizim mantımız göze çarpıyor. Ortalama fiyat 180 TL. Son ra upuzun bîr spesiyaliteler bölümü var. Burda neler yok ki: paçadan zeytinyağlı enginara, piliç madlenden Sicilya usu lü steyk'e, dana file ısgaradan içpilavlı kuzu tandıra, turnödo avcıdan böf bulanjer'e, mantarlı çiftlik soteden Bolonya usulü eskalopa.. Daha değişik tadlar arıyanlar İçin bıldırcın ızgara. kurbağa bacağı pane ve salyangoz Burginyon da göze çarpıyor.. Fiyatlar 200'lerden 400'lere dek gidiyor (bir teb büdırcm 650'yi buluyor.) Sonra bahklar. deniz Orünleri: Karldes güveç • ve deniz ürünleri ograten. lokantanm ünlü 2 speslyalitesl, Kılıç, kalkan, lüfer, lahos (bir tür Akdeniz balıgı). ızgara yapılan baüklar. Levreği 'Morney usulü' hazırlıyor lar.. Balıklar ve fiyatlan mevslme göre değl§iyor, ama fiyatların 600 / 900 arasında olmasıyla llstenin en pahalı yemeklerl bunlar... Bltmedl: Sonra yine ttzun bir et yemeklerl bö Hasan beye yanıt XOT I: Değerli gazeteci Hasan Pulur bey, köşesinde benim Japon lokantası üzerine yazımı. hem de tümüyle ya yınlamak nezaketini göstermiş. Ne iyl, böyle ce benim «ağız tadıyla» yazüarı başlca bir gazetenin okayucularına da ulaştı. Kendisine ne kadar teşeirkür etsem azdır. Umarım ki sozkonusu lokantada. bu nazik hareketten dolayı Hasan beye aynı biçlmde gereken teşekkürü yapmı§ olsun... N'OT 2: Efendim, ne dediniz? «Hasan bey j>eııinle dalga geçmiş, senin yazını köşesine alay etmek için almış, sense ona teşekkür ediyorsun» mu dediniz? Ee, «40 yılhk gazeteci» Hasan bey. benim, Japon lokantasında çiğ balık yemek konusunda «Me»aklı okurlarımız için kendimi feda edeyim dtyorum» deylşimdekl alayı (okurlarımla değıl. kendimle alay kuşkusuz) anlamaz ve «mal bulnıuş mağribi gibi» bu deyimin üstüne atlayarak, «Biz kendimizi şöyle feda etmeyi bilemedik» diye espri yaparsa, «40 yılhk gazeteci» olmayan blz, tzin ve rilsin de Hasan beyin tnce alayını anlamamış olalım!. NOT 3: Hasan bey benim dikkatli bir okuyucumdur. Bundan birkaç yıl önce de TV'deki «Tatlı Cadı» dizisi için yazdığım yazının tümünü sütunlarına almıştı. Sağolsun. Her glin koca bir köşeyi doldurmanın zorlugunu takdir ediyor, kendisine zaman zanıan da olsa bu konuda yaraımcı olduğum için mut luiuk duyuyorum. Yine de, bir üçüncü Uez aynı seyl yaparsa, kendisinden telif hakkı lsteme niyetinde olduğumu bu rada açıkça ammsatırım. Gerçek oylama nasıl yapılacak? Bu «yalancı yarışma» 18.30'da bitecek ve üyeler 2l.30'a dek serbest kalacaklar. 21.30'da stüdyoda yerle rini almış olan başkan ve jüri üyeleri, yanşma sekreteri, spiker Başak Doğru ta rafından, tfik tek izleyicileNeco ve Vokal Onıbıı hu ^kşam ekrana beşinci sırada geliyor re tanıtüacak. tste bu tanıt roa sırasında. üyelerin yaşlannı, mesleklerini de ögren miş olacagız Saatler 22.00'yi gösterdiği anda, Harrogate'e bağlanacak ve gerçek yanşmayı izlemeye başbyacağız. Artık jürl üyelerinin önün de, yarışma genel merkezin • Bugün 27.'si yapılmakta olan Eurovision Şarkı Yarı$ den gönderilmiş boş puan mnrını ikı ulke beşet kez kazandüar: Ingıltere ve Fransa. kartlar^, vardır. Tlk sanatçı• Hollanda ve Luksemburg dorder kez kazandıkları birin dan itibaren, bu boş kartlacıbkle ikıno durumdalav. Üçuncülük ikışer bırincilikle, ra değerlendirmelerinin sotspanya. İrlanda ve İsraü atasmda boiuşülmüş du nucu olan sayıları yazmaya başlıyacaklar. Jüri üyelerirumda. • yanşmayı ıkı yü üst üsta kazanrruı başansı da üç ÜU ne (0) verme hakkı tanınmamış. (1) ile (5) arasında feeye aıt. 19H8 ve 1069 yülannda Ispanya, 1972 ve 1073 yıüannda luksdnburçj, 1978 ve 1970 yıllarında İsrail bir sayı ile beğenilerinl bel li edecekler. Her şarkıdan Eurovısıon'u ust üste kazanan ülkeler. • Eurovısıona gelen yanşmacılar en çok yanşma yap sonra, 11 üyenin verdigl pu tıkları kentler Londra ve Luksemburg. 1962, 1967 ve anlar, başkana iletilecek ve 1973 yıllarında yanş>malar Lüksemburg'da oldu. Lond başkan o şarkıya ve sarkıra'da ise yanşmalar 1960, 1963. 1968 yülannda yapıldı. cıya kaç puan verildiginl Cannes. Madrıd, Dublin ve La Hay'de is« yanşmalar hemen toplıyacak. Yanşma ya katılan ülke sayısı kaç ikı^er kez yapıldı. • Binncilik 19 kez bir grubun seslendirdiği şarkılara v« olursa olsun, iüriler ancak 10 ülkeye puan verebüiyorrilcii. • Ya.nşmadaki birinciüklerinden sonra dünya çapında lar. Bu koşulla, jürinin ülke üne kavuşan ve bu unünü sürdürenier arasında fince lere göre verdigl sayüar lik Abba grubuna alt. Abba grubu 1974 yüında Isveç' toplanıyor. En çok sayıyı tn Brigbton kentinde yapüan yanşmada «VVaterJoo»: toplamiî ülkeye, o Juri. 12 adh parça lle birtnciliği almıştu Euroviaion'da birind puan venüş oluycr; Daha lik aldıktan sonra hafif müzik dalında un yapan ama sonra gelen en yukseV sayı Bonradan unutulanlar arasında, Jean Claude Pat için 10 ve sonraJdleı için 87854321 olarak pu cal'ı, Lulu'yn. Anne Marie David'i sayabiliriz• Bu akşamhi yarışmada 8 ülkeyi tek şarkılar temsil ede anlar bellılenlyor. Yanşıaa ceh. 10 ülke iki ya da daha fazla şarkıcıdan olusan bitinon, lüri sekreterlert tarafından, verilen puanlar gruplar tarafırrdan temsil editeceh. • Ülkemiz yanşnıaya bugüne değtn dört kez katıldı. 1875 Eurovislon merkezine bildlvıhnda Semiha Yaoka. 1978 yüında Nilufar, 1880'de A1 rilecek ve ülkalerden gelen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan bazı iîgiııç sayılar 2 kişinin blr şlşe şarapla yaklaşık 2500 liraya çıkabilecegi bir yer Motorest.. Balık ve deniz ürünlerlne meraklıysanız bu fiyat kuşkusuz artabilir. Adres: Motorest. Beşiktaş, Mobll benzln tstasyonu yanı Telefon: 61 01 31. A. 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog