Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

| 24 NtSAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhurıyet 3 Iran'da Ayeiullah Şeriat MedarVnin ünvanı geri alındı 0 140 milletvekilinin imzaladığı bir bildiride «darbeye kanşanların» çabuk ve ağır biçirade cezalandınlması istendi. 270 üyeli Iran Meclısı'nın 140 uyesı halen «Darbeye karışan kişilerin çabuk ve ağır biçimde cezalandırılma sını» isteyen bir onerge ımzaiadılar. Devrımden bu yana Başyargıçlık gorevuu yuruten Kum Mılletvekili Sadık Haihali ise, Şeriat Medari'nin banka hesabma ve mal varlıklarına halkın yararına el konmasını istedi. Öte yandan ABD Kongresi'nde, Reagan yonetiminın Irak'a satmak istediği 6 «Loochead 100» nakliye uçağına karşı geniş bir muhalefet olduğu bıldiriliyor. C130 tıpi dev askeri nakliye uçaklarımn sivil tipi olan L100'lerin Irak tarafradan askeri amaçlarla Iran'a karşı kullanılabılecegi belirtiliyor4 • ispanya Başbakanı Leopol do Calvo Sotelo Ispanya'nın Bask yöresınin bağımsızlığı icin savaştığmı söyleyen «ETA» militanlarının Fransa'dan destek aldıklarını söyledl ve «Pırenelenn dlğer tarafından gelen terörıstlerın» varlığından soz etti. • Güney Yemen'de ekonomiyi baltaloma suçundan yargılanon 10 kişl suclu bulunarak Aden'de idam edildiler. Duruş malan sırasında yargıc 13 kişilik gruba üye 10 kişlnîn komşulorı S. Arabistan'da CİA oJanları tarafından eğitildlkleri öne sürüldü. • Pakıstan gümrük memurlarının büyük miktarda Ingilız yapımı kacok sllah ve merml ele gecirdikleri bildirîldl. • Meksika'nın güneyinde buDış Haberler Servisi Iran'daki Azen Turklerinın hderı olarak bılınen Ayetul lah Kâzım Şeriat Medari'nın Ayetullah ünvanı geri ahmr ken, Şeriat Medari'ye karşı başlatılan kampanya süruyor. Eski Dışişleri Bakanlanndan Sadık Kutbizade'nin dü zenlediğî bir komploya destek vaadettiği ve komploculara para yardımmda bulunduğu söylenen Şeriat Medari, halen Kum kentinde evinde gozetim altında bulunuyor. Iran Meclisi Sözcüsü Ali Ekber Rafsancani, eski Ayetullah'ı gözetira altmda tutan Devrim Muhafızlannın Şeriat Medari'yi «Öfkelî halkın herhangi bir saldırısına karşı korumak içîn evin damında mevzilendikle rini» açikladı. Haig, Castro'ya J Batı ile müttefik olmasmı önerdi VVASHİNGTON, la.a.) Kuba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği ile ilişkilenni kesmesi ve Batı ülkeleri ile ittifak kurması önerisi kar şısında kararsız kaldığı açıklandı. ŞERIAT MEDARI Ayetullah ünvanı kendisinden geri aunan Azeri dini lideri, Kutbizade'nin düzenlediği darbeye destek vaadetmek ve para yardımı yapmakla suçlanıyor. Başkan Reagan tarafmdan 30 nisanda onaylanması beklenen satışa karşı Kongre"de bir bıldıri yayınlayan New Jersey Cumhuriyetçı temsilcı Millicent Fen wıvk, satışı onaylamanm <Hem uluslararası terörizme karşı tavn, hem İran . Irak savaşı karşısındaki tarafsızlığı zedeleyeceğini» öne sür du. ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig, bir top lanttda yaptığı konuşmada, Castro'ya ABD'nin Küba ile tüm ilişkilere açık olduğunun bildirildiğini ve Castro'nun da kendi kendisi ile mücadele içinde olduğunun bihndiğini söyledi. Haig konuşmasmda, tarımsal ve ekonomık sorunlar içinde bocalıyan Sovyetler Birliğı'nin Batı yaran küredeki temsilcisi olan Küba' nın da aym sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Haig ile Kuba Devlet Başkan Yardımcısı'nın bir sure önce Meksika'nın başkenti Meksiko Cıty'de biraraya gelmelerlnden sonra CBS tele vizyonuna bir demeç ve ren Haig, «Küba akılhy sa Batı yarım küresine katılıp katılmamak konusunu bir kez daha inceler» demişti. Reagan hükumetinın başa geçmesinden bu ya na Küba, El Salvador'a silah yardımı yapmakla suçlanıyor. Paris'teki patîama, FrarssaSuriye ilişkilerini kopardı Dış Haberl«r Servisi Paris'teki Irak yanlısı bir gazetenın onunde patlayan ve bir kadının ölumuyle 63 kişının yara. lanmasına yol acan bombo Fransa ıle Surıye orasındakı ilışkilerı kopma noktasına getırdı. Oncekı sabah Champ Elyse e'nın yan sokaklarından bırınde meydana gelen patlamadan Sunye'yı sorumlu tutan Fransız hukumetı, Surıyell ikl dıplomatı derhal sınırdışi etti ve Şam hukumetinl, Irak ile olan «davasını» Fransa toprakları üzerinde de surdürmekle suçladı. Bu suclamalan kesınlıkie reddeden Surıye hukumetı de buna karşılık olarak «istenme yen kişi» ılan ettıği ikı Fransız diplomatını sınırdışı etti. daki yayınmdan 12 saat sortraya rastlamasına diKKat çekılıyor. Bu arada dunyadaki bırcok teror örgutu ılö bağlantılı olduğu söylenen İlıç Ramırez Sancez (Carlos) ya da «Cakal»m Surıye gızlt servisi ıle Sozkonusu patlama Marbeuf de çalıştığı bıçımındeki habercaddesınde bulunan Lubrıan'lı leri ve Çakal'ın Parıs'te tutuk Irak yanlısı ve Surıye aleyhta lu ıki mılıtanının salıverilmerı haftalık El Vatan El Arabi mesı halınde «Fransa'ya kardergısının önundeki bir arabq şı saldırıya geçeceği» bıçimında meydana gelmış ve olayda deki acıklamasını dıkkate alan hamıJe bir kadın olmuştu. 63 gozlemcılerın «Lübnan'dafcl Su kişının de yaralandığı olay çev riye varlığına Fransa'nın karşı rede büyük maddi hasara da cıktığı ve ikill ilişkilerin bu yuz den de gerginieştiği» bıçımınyol açmıştı. deki yorumu, patlamanın çok Amerikan AP aıansma göre, yonlü olarak değerlendirilmesi patlamanın, Franstz televızyo ne neden oldu. Ancak patlama nunda Fransa'nın Lubnan Bü da «Carlos»un parmağı olduyukelciSı Louıs Dalamare'nın ğuna Iiışkm henüz bir kanıt gecen yıl oldurülmesınde Su elde edılemedlği de gelen hanye'nin parmağı olduğu yolun berler arasında. Her ıkı ulke de buyükelcılerint goruşmelerde bulunmak uzere geri çağırdı Bu orada Surıyenın Parıs Buyukelçısı Yusuf Cakkur Fransa'dan ayrılmadan once verdığı demecte patlamadan İsrail'ın sorumlu olduğunu soyledı. "Reagan gelmîş gecmiş en büyuk insan olarak anılma fırsaüna sahip,. Dı şHoberler Servisi ABD de nükleer silahlanmaya son verilmesı yanlısı bir Demokrat Partılj kongre uyesi, «Reagan, Bre|nev'e nükleer silahların dondurulmasınt öngören bir onlaşma önerirse, dunyadaki gelmiş gecmiş en büyük insan olarak anılabillr» dedı. Demokrat Partılı Massachusets meclıs temsilcisi Edvvard Markey, «Ground Zero» adlı nükleer sılahlanma aleyh tarı derneğin bir toplantısında konuşan kongre üyesi, <Ro ward Kennedy de, böyle bir an nald Reagan'm dünyada şim laşmayı Sovyetler Birlığı'nin diye kadar yaşamış oian en de kabul edeceğinl, cünku buyuk insan olarak anılmasını nükleer silahlanmayı durdursağlayacak koşullan yaratnKi manın Sovyetler Birllği'nfn uya çalışıyoruzı dıyerek boyle lusaı cıkarları doğrultusunda bir durumda Reagan'm «Bu ae olduğunu söyledi. zegen üzertnde nükleer silahEdvvard Kennedy, nükleer si ların yapımını ve kullanımını lahlanmaya son verilmesinin ortodan kaldıran kişi» olacağı Sovyetlerin de çıkarına olduğu nı one sürdu. tezini doğrulamak icin nükleer Yaklaşık 1.100 öğrencmin ka sılahlorla ilgili olarak 1962, ve da aynca bir konuşma yapan 1972 yıllarındaki anlaşmoları Demokrat Parti senatorü Ed ömek gösterdi. VVASHİNGTON (AP) ABD Dışişleri Bakanlığı, Guatemala'dakı yenı askerl hükumetın ınsan haklarına daha saygılı davrandığı gerekcesıyle, 5 yıl lık askeri yardım yasağının kaldırılabileceğıni acıkladı. Açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dean Fıscher, Guatemala'nın olumlu ha reketlerine karşılık değışık go ruşler taşıdığı icin henuz bir karara varılamadığını acıkladı. • Yunanistan'dan aldığım pasaportumu kaybettım. Hukumsüzdür. Amet Amet ŞERİF ABD, Guatemala'ya yardım edebilecek lışmolarına perşentbe gunu başlamış ve ilk oturumunda, aşırı sağcı Cumhunyetci Mılli yetci Ittifakın (Arena) Başkanı Roberto d'Aubuisson'u Başkan lunon ChinChonal yanardağı lığa secmiştır. nin patlamasından sonra, ön • İsrail Çalıçma Bakanı Ahoceki gün 30 yanmış ceset da ran yolsuzluk tddiasıyla 4 yıl ha çıkartıldı. hopso mahkum oldu. Huküma • Çin'de Devlet Başkonlığı te girmeden önce vakıf parokurumunun yenıden canlandı sını kendî çıkan için kultandırılmasını ongoren bir Anayasa ğı iddiasıyla yargılanan Baka tosarısının, onay icin «Ulusal nın cezası tecil edildi. Halk Kongresi Daimi Komltesf» • Kıbrıs Rum Yönetimi eski sozcüsu Miltlades 6 aya ne sunulduğu açıklandı. • Küba Devlet Başkanı Fidel mahkum oldu. Kristodoula Castro'nun Miami'de eczacılık bir lokantarıın faturasına sah yapan kızkardeşi Juonita Carı te imza atmak ve 1500 dolardad Castro, recetesiz ilaç sat lık devlet fonunu zimmehne tığı gerekcesiyle tutuklandı. gecırmek suçundan yargılanı• Gecen 28 mart'ta yapılan yordu. Kristodoula soruşturseçımlerde oluşan 60 üyeli mo açıldığı sırada ıstifa etnıış Salvador Kurucu Meclisi ca ti. kbacaı Polonyada Parti Ekonomi Sekreteri: Ekonomik alanda mucize beklemeyin VARŞOVA (Ajanslar) Polonya Komünist Partisl Ekonoml Sekreteri Marian Wozniak, cekonomik alanda mncizeler beklenilmemesi gerektlgini» söyledi. Politbüro raporunda yer alan aöklatnada, Polonyalılarm çok çalışmaları gerektiğini kaydeden Womiak, 1970'lerde yapılan yanlışlarla, sosyal gerüimlerin, grev ve direnişlerln, ekonoi miyi bu duruma sürüklediğini öne sürdü. Bu arada, Polonya Başbakan Yardımcısı Rakowskl, bir Japon gazetesine ver diğl demeçte, «Dayanışma» sendikası llderlerinin «ülke düzenini bozduklan İçin cezayı hak ettiklerinl» söyledi. «Dayanışma» sendikasımn yenlden faaliyete geçme olasılığımn bulunmadığını söyleyen Rakowskl, Walesa'nın geleceğl hakkında bir sey söylemekten kaçın^da. ö t e yandan, Polonya yet< kllUerlnln Llbya'yı zlyaret ettikleri ve Llbya ile askeri alanlarda lşbirliğl yapmak konusunda görüş blrllğine vardıkları açıklandı. îki ülke arasmdaki ilişkilerin sosyal ve ekonomik alanlarda da sürdürülmesine ça, lışüacağı da bildirüdL GENEL MÜDÜR ÜDÜ VARDIMCILARI ARANIYOR Merkezi istanbul'da olan Taahhüt şirketıiçiıı(Teknik) Genel Müdür Yardımcısı ve (Mali) Genel Müdür Yardımcısı aranıyor. (MALİ) GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Taahhüt, Yatırım, Maliyet muhasebelerıne vakıf. MaliTicarı hukuk ve fınansman konularında en aı S yd yonetıcı deneyimi olan. konusunda Lısans diplomasıra sahıp eleman. BASIS1 CIKTt Dört yeni Grundıg! hankası 1234 U f a k v » becarıkli 3 1 EKRAN G R U N D I G 3 rank maun ve bir beyaz Çıft kan»l cersyanlı v akulu aku kablosu Televızyon ıl« b«raber venhr. «1 'W*1 tVfH (TEKNİK) GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Kamu ve Ozel sektör, Sanayi Tesıslerı taahhüdlerınde en az 5 yıl tecrübeli, müdürlük deneyimi olan Makıne Yüksek Mühendısı veya Makına Mühendisi Adaylarm 35 yaşını aşmamtş, askerlikle iljşiğı olmayan Ingıfizce tisanına vakıf olması gerekıyor Ikınci lisan Almanca bılgisi tercıh sebebıdir İlgilenenlerin 1 fotoğraf ve özgeçmiflerını anlatan bir yazı ile P.K. 165 Şışli İSTANBUL adresıne müracaatları rıca olunur. Not: Müracaatlar keslnlikle gizti tutulacaktır Kültür Elçisi Aranıyor Kültürünüze kavrayışınıza gUvenıyorsanız ve bu özelliklerinızi savunma gücündeysenız, bagımsız, yük sek kazançü, özglir çalışacağımz yeni işinız sizi bekliyor. Gelin göriişelim. Başvuru içln: Görsel Yaymlar ANKARA Bölge Müdürlü^U: Paris Cad. 6/3, Kavaklıdere ANKARA. Işgunleri: Saat 1418 ara(Cumhuriyet: 2811) Teleuizyon ahrken|tecrübege, teknolojînin üstilnlüğün», • e seruis boyutlanna bakınız.. o Grundig en onde... Yarım asn aşan tecrübesî, seste, «loruntnde ve görunüşteki emsalsi* kalitesigle Grundig, bütun yurda Tiayılmış seruis teşkilatı ile dunya çapmda bir nıarkadjr. . Grundig tam aradığınız teleuizyondur. Teleuizyon alacaksanız Grundig'i seçmeniz. doğaldır. Palme Komisyonu son toplantısını yapıyor STOCKHOLM, (Abdullah Gürgün bildiriyor) Dunyayı stlahsızlandırabilmek için BM'e gerçekçi teklifler sunabilmek amacıyla kurulah Palme Komisyonu dun toplandı. Resmi adı lCDSt olan Komisyon îsveç'in Baş* kenti Stockholm yakmlarında Salttsjşbaden'de 12. vs son toplantısını başlatmak üzere bir araya geldi. 1980 de kurulan Komisyonda şu unlu isimler yer alıyor: Olof Palme (Isveç), Dave Oven (tngiltere), Oluşegün Obasanyo (Nıgerya), Şhridath Ramphal (Guyana), Salim Salim CTanzanya), Jobbden Uyl (Hollanda), Cyrus Vance (ABD), Mustafa Halil (Mısır), Josef Cyrankrewicz (Polonya), Gi orgj Arhatov (SSCB). Egon Bahr CBatı Almanya), Gro Harlem Bruntland (Norveç), Rober Adford (Kanada). Toplantıya Komısyo'nun 18 uyesinden 10'u katıldı. TEŞEKKÜR Değerli varlığımız, İLİN KARTAL 1. SULH HUKUK HAKİMLt&lNDEN tstanbul, Kartal, Çarşı Yakacık 03206 cilt 43 sahife, 314 kütükte ntifusa kayıtlı bulunan Hakkı ve Behiyeden olma 1936 D. lu Yurdagül Gürel'in hacu altına alındığı, Yine aynı yerde nüfusa kayıtlı Hakkı ve Bebiye'den olma 1938 D. lu ve halen Yakacık Ayazma Caddesi No: 17/A'da ikamet eden kardeşi Tülay Gürel Akın vasl tayin edilmiştir. llân olunur. (Basm: 4336) 2809 44 1718 A A* EKRAN G R U N D İ G M a u n Göstenşli mobılya... Çift katwl cartyanii v» akulS, «ku kablosu Tvtevızyon ils baraber verılır. TURAN GÜNESin elim vet'atı uzerıne acunı/j yurekten paylaşan başta kendısını candan sevdiğıne ınandığımız halkımız otmak uzere, Sayın Devlet Başkanı Kenan Evren'e, Başbakan ve Bakanlar Kurulu uyelerıne, Sayın Dışişleri Bakanı ve Bakanlık mensuplarına, Kıbrıs Turk Federe Devletı Başkanı Rauf Denktaş'a ve dığer yonetıcılere, Danışma Meclısı Başkanı ve üyelenne, NATO Genel Sekreteri Joseph Luns'a, eski siyasal partiler mensuplanna, unıversıte camiası ve sevgili ogrencılerıne, Turk Süahh Kuvvetlen mensuplarına, dış kuruluşlara, Avrupa Konseyı Başkanı, uyeleri ve dığer yabancı parlamenterlere, yabancı ülke elçılıklerine, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyelenne. Sayın înonu ailesine, azız ve vefakâr basın ve TRT mensuplarına, Türkıye Barolar Birliğıne, ışçi sendıkalarına, ls Bankası Genel Müdurluğü ve personeline, odalar, dernekler, bankalar ve şirketlere, değerli Türk sanatçılarına, Galatasaray'lılar camiasına, tzmır vapuru personeline ve bilhas&a Kocaehli ve Kandualı hemşehrılerıne, dost, akraba ve arkadaşlarına yurekten teşekkuru borç biliriz. AİLESÎ 44 1718 B 44 EKRAN GRUNDİG Bayaz Çtft kanal cereyanh ve akutü «ku kablosu Televızyon ıl* İ)erab6f venlır. t L, A N KADIKÖY İKtNCt SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 1982 184 Vesayet Kadıköy Yeldegırment Duatepe Sokak No. 71 Gül Apt. kat 5'de ikamet eden Emine Süheyla Kkşi, Kar dıköy Uzunhafız Sokak 82/2 sayılı adreste ikamet eden kardeşi Sadık Ekşi'ye akü hastalıgı nedenl üe vasi tayin ecUlmışür. Keytivet ilan olunur. (Basm: 4358) 2810 10 Ay taksitle sattştanmtZ mvam etrtt&ktedir 6 1 EKRAN GRUNDIO Elcktronltc Tip 855 Tetevızyon leknolojısinîn tn »oa modelı Anı la mukemmsl sas S sanrytd» Psnoramik göruntu Lük» kabla otomıtik kazanç kontrolu. ÇöRunpiG) Renkli Televizyon siparişleri kabul edilmeğe başianmtştır CİHAN. ELEKTRONİK SANAYİI A.Ş. T«H: 66 94 00 Avukat Bürosuna KİRALIK KAT Suadiyede deniz manzaralı 244 metrekare, dört yatak odası. Tel.: 55 25 60 62 13 86 Yardımcı Avukat aranıyor Telefom 40 64 43 47 84 29 PARİS. (a.a) Bir cankurtaran sandalı ıle 78 gundür denizde olan bir kişı ba lıkçılar tarafından sag olarak kurtarıldı. Yaklaşık ikibuçuk aydan bu yana Karayiplerde cankurtaran sandalı ıle dolaşan Stevens Callaghen'ın yarasız, guneş yanığı olmadan, çok iyi sağlık şartlan içinde kurtarılması'şaşkınlık ya rattı. . \ 29 Ocak günü Napoleon. Solo adlı yatı ile Kanarya Adalarından ayrılan ve Karayip adaları grubun^an An tıgua'ya doğru yol alan 30yaşındaki Callaghen'ın yatı altı gun sonra batmış v kendisi lastikten yapılmı? cankurtaran sandalma geçerek hayatını kurtarmıştı. Callaghen'ın yağmur suyu içerek ve çij balık yiyerek yaşamım devam ettirdigî bll dirildi Karaviblerde 76gündenizde kalan kazazede sağsalim kurtarıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog