Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

| T Cumhuriyet 12 24 NİSAN 1982 iSudan Dısisleri Bakanının Cumhuriyet'e demeci: YARGITAY Sovyetlere karsı seytanla bile işbirliği yaparız Bakan Parlak Yıldız Tatbikatı sırasında 300 400 Amerikalı askerin geldiğini bunun Çevık Kuvvetle bir ilgisi olmadığmı sdyledi ve «Sudan'da ABD üssü yok» dedı. Cengiz ÇANDAR bildiriyor f HARTUM Ve Mubarek le goruştum. Mubarek Cum hunyet'e ozel demeç verdı Ama bu Mubarek Mısır Devlet Başkdnı Muhammed Husnu Mubarek degıl Su dan Dışışlerı Bakanı Muham med Mırganı Mubarek Sudan Dışışlen Bakanı ıle özellıkle Türkıyeyı yakından ılgüendıren Amenkan Çevık Kuvvet Stratejısı konusu uzennde durduk. Büın dıgı gıbı Sudan Amerıkalıların Parlak Yıldız Tatbıkatı yaptıgı ulkeler arasındaydı Muhammed Mirgani Mubarek, Sudan'm Parlak Yıldız Tatbıkatına katılmış olmasının çevık kuvvet stratejısme dahıl oldugu anlamına gehp gelmedıgı bıçı mindekı sorumuza verdıgı yanıtta. Sudan ın çevık kuv v«t strateıısıne dahıl oldugu va da olacagı soylentılprının Libya propaganda katnpan yası» oldugunu soyledı Mubarek bu konuda şovle konuştu .300 400 Amerikalı asker geldı. Askerlerlmızı ABD'den alacagımız sılahlar konusunda eğittik. Çevık kuvvetle ılgısi yok ABD'ye uslenme kolayhkları saglamakla ilgısı yok Kim bu ıddıada bulunuyorsa bır heyet oluştursun gelsın Su dan'ı dolaşsın us var mı yok mu goreun • Yanı Sudan hıç bır zaman çevık kuvvet strateıısıne dahıl olmdyacak dıyebılıyor musunuz? «Sudan herhangı bır super devlet strateıısine bır başka super devlet stıateıısı bize, dıgerıne dayanmaktan başka yol bırakma dıkça katılmayacak İşte bu nedenle herkese baglantısr/lıga sarılmaları çağrısında bulunuyoruz Bazıları Sovyetler'e us vermeyi milliyet çilık olarak nıtelendınp baş ka bır ülkeye us verenı ihanetle suçluyorlar Bizim içın ıkısı de aynı şeydır » Kenduıızı Sovyetlerın yayılma hedefı olarak hıssedıyor musunuz'' «Sovyetler çevremızdekı ülkelerde zemın buluyorlar. B17 Alrıka'nın bu durumdan kurtulmasını istıyoruz Sovyetler Afrıka'da us elde edebılmek için ellerinden ge(Arkası 9. Sayfada) Yunanistan'da CumhuriyetKonsevi TARAFLAR ÖNCEDEN KİRA ARTIŞINI BENİMSEDİYSE YENİ UYARIYA GEREK YOK ANKARA, (A\K4) YargıUv Üçtıncu Hukuk Dairesl kıra arttırılması konusunda oıtaya çıkan tartışmalaıla ıİKİlı olarak yenı bır kaıar verdı Yaıgıtay Ü(,üncu Hukuk Daıresının son kararında ılk kıra sozlesmesınde ta raflar \enı donemde kıra parasınm artırılacagını ka bul eıtıklen takdırde \eni donem kırasının saptanma sı ıçın ayrıca kıracıva uyarı vapılmasına gerek olmadığı sonucuna varıldı Yenl donemde kıra art tırımı ısteyen evsahıbıtıe karşı dava açan kıracının talebl verel mahkeme ta rafmdan olumlu karşılandı Ancak konu Yargıtava mtıkal edmce Yargıtay verel mahkememn kararını bozdu Yargıtay layda kıra O7p> hiık Bağlayıcı karar alma yetkisi olmayan bir danışma kurulu... Cumhuriyet Konseyı'nde sadece sıvil lıderler bulunuyor; Konsey yalnızca belırli durumlarda Devlet Başkarunca toplantıya çağrılıyor. Stelyo BERBERAKİS yazıyor AI1NA Ankara da yenı anayasaya ıhşkın çalısma lar surerken bır de «ıkıncı meclıs» olasıhgından sık sık so/ edılmekte Turk basını na yansıyan haberlere gore bu ıkıncı meclısın adı «Cumhurbdşkanlığı Konse>ı. «Devlet Konseyi ya da Dıvanı > olabılecek Bugun \ unanıstan da boyle bıı ku lum var Yunan Anayasa sı nın 39 maddesınde Cum hunyet Konseyı yeıalıyor 11 hazıran 1975 tarlhınde vururluge gıren Besmcı Yunan Anayasasmın 39 madde sı şoyle «1 Cumhurbaşkam. Anayasa da belirtilmış ozel durumlarda kendi başkanlıgında Cumhuriyet Konseyı nı toplantıya çagırır. Ken dısı ayrıca, ciddı oldugunu kabul ettıgı oteki ulusaı durumlar ıçınde Konseyı top lantıya çagırabılir 2 Cumhuriyet Konseyı, demokratık olarak seçılmış eski Devlet Başkanları, Başbakan, Parlamento Başkanı, Ana Muhalefet Lıden, Parlamento uyelıgı japmış ya da Parlamentonun guven oyunu almış hukümetlere Baş bakanlık etmış eskı Başba kanlardan oluşur» Yedı yıllık bır askerı yonetımden 1974 yılında Turkıye nın Kıbrıs Barış Harekatı uzerıne demokratık du^ene yenıden geçen Yunanıstan 9 hazıran 1975'de yenı Anayasayı yapıp ıkı gun son ra uygulamaya koyaugunda ıstıkrarsız dönemlerle karşılaşmamak amacıyla Cumhur başkanına bazı yetkıler tanıdı Bu yetkılerden bırl de «Cumhuriyet Konseyi»nı kur mak ve yalnızca «Danışma» tutehgınde toplantıya çagıra rak goruş almayı ıçerıyor Yunan «Cumhunyet Konseyı»nın ozelhgı şu noktalarda toplanıvor t Demokratık olarak se çılmış eskı Cumhurbaşkanları ve vıne demokratık ola rak seçılmış ve guven oyu almis eskı Başbakanların bugunku demokratık lıderleıle bır araya gelmesınden oluşuyor ı Konsey de yalnızca sıvıl lıderler bulunuyor, askerı hderlere ya da devletm çeşıtlı yuksek ve tarafsız yurutme ve yonetım bderlerıne yer verılmıyor 3 Konsey'ın baglayıca karar alması soz konusu olmayıp Devlet Başkanuıa ancak danışma mtelığınde onerıler sunabılıyor Devlet Başkanı Konsev ın önenlen ıle bağlayıcı bır zorunluk yuklenmıvor 'Cumhurbaşkanlığı Konseyi hangi durumlarda toplantıya çagrılır»? sorusunu o^etle şoyle yanıtlayabıhrız1 Yunan Anayasası'nın 37 maddesı geregınce hukumet kurmada olağan vollar tıkanmış&a Devlet Başkanı Parlamentoda ikıncı buyuk partmın lıderıne hü kumetı kurmak ıçın araştır ma yapma vetkısmı verır, ya da Başba kan olarak atavabılır Işte bu noktada Dev İPt Başkanı Cumhunyet Konseyı'ne danıştıktan sonra Parlamento uyesı olsun olmasm Parlamentodan guven oyu alabılecegıne mandıgı bır kışıyı d» hukumet kurmakla görevlen dırebılır Devlet Başkanı bu bıçımde (yanı Konaey'e danışarak) atanmış Başbakana, seçımlere hemen gıtmek ıçın Meclısı feshetme yetkısını de tanır 2 Yunan Anayasasmın 38 maddesımn ıkıncı fıkra(Arkası • Savfada) » Hicahi Koçyiğit gizli oturum ifadesini reddetti ) Koçyiğit, «Gizli celsede verdiğim ifadelerim açıklanmasa idi, yalaıı olmasına rağmen devam ettirecektim» dedi. ANKARA (Cumhunyet Burosu) «MHP ve ıilkucü kuruluşlar davasının seyrinJ değıştirmeye» çahştığı savıyla yargı lanan Hlcabı Koçyiğit, gizli du ruşmada verdıgi ifadelerın doğ ru olmadığını söyledi. Koçyiğit, «açıklanmanuş olsa idi bu gizli celsede vermi? olduğum îfadelerin doğruluğunu yalaıı olmasınd rağmen devam ettirecektim» şeklmde konuştu. Savunma avukatlarınm gızll duruşma kararından gen donulmesı ve yargıcın çekılmesı ıs teıru reddedıldı Ankara Sıkıyönetım Komu tanlığı 1 numaralı Asken Man kemesınde dun yapılan duruşınada, avukat Faruk Kesklnkılıç, Hıcabı Koçyığitm bazı açık lamalarda bulunduğu gızlı du ruşmanın yasalara aykuı oldu ğunu soyleyerek, gizli duruş ma karanndan geri dbnulmesım ıstedı. Avukatlar tarafından Sıkıyonetım Komutanhğına yazılan bır dıfckçe de duruşmad<ı okundu. Dilekçede, Koçyiğit'ın «bu uygulamaya dayanamayacağım. Hayatıma son vereceğim» dedıgı ılerı sürüldü Avukat Mustafa Çahkoğlu da Yargıç Kayahan özden'in da vadan çekılmesıni ıstedı Avukatlann ıstemleri konusunda gbrüşıi sorulan Askert Savcı ıstemlenn reddedılmes: gerektıgını soyleyerek «Gizlı celsede alınan ıfadeler usulune uygundur» dedı Mahkemeye karşı glıX'ensi7İigı olmadığını belırten sanık Hıcabi Koçyiğit, gızlı duruî? mada mahkememn etklsı altıu da kalmadıgını söyledı Mahke me kararında gızlı duruşma kaıarından gen dönulmesı ıstemı ve Yargıç Kayahan özdpn' ın davadan çekılmesı ıstemi reddedıldı BASKI ALTINDA TUTULDUM Gızlı duruşmadan sonra göturuldüğu askerı cezaevınde bazı subay ve askerler taralından dovüldüğunu soyleyen Hı cabı Koçyiğit, bu kışilenn ken dısını orada da yargıladıklaıı(Arkası 9. sayfada) sozkonusu osozleşmesıne, nnulciiıgu ve bu ozel şaıtların 3'nou rnad desmae raidtUrın \enı do nemde kıra parasınm arttınlmasını kabul ettıklermden avrıca ıhtar vapıl masma »erpk bulunmadı gı karannı verdı KARAMANLIS Cumhurıyet Koiseyını toplantıya cagırma yetklsı Cumhurbaskanında 42 idam istenen MLSPB davası basladı Kahvehane tarayan 6 ülküciı icin idam istendi Istanbul Haber Scrvisı Sanıklarından 42 sı ıçın olüm cezası venlmesı istenen 114 sa nıklı MarksistLenınist Silahlı Propaganda BirUğı (MLSPB) orgutu davasma Istanbul Sıkı yonetım Komutanlıgı 3 Nolu Askerı Mahkemesi'nde başlandı Asken Savcılıkça hazırlanan ek ıddıaname ıle haklannda dava açılan sanıklardan olüm cezası verılmesl ıstenen 13'ü daha önce aynı mahkemeve açılan ve görulmekte oîan orgut davasmda da dlum oezası ıstemıyle yargüanıyorlar. Ek iddıaname ıle dava açılan sa nıklann 72 sı ıçın de 2 vıldan 15 yıla degın deglşen çesıtıı hapıs cezdlan venlmesı ıstenı yor Metns Asken Ceza ve Tutuk evmdekı salonda mahkeme he •<etının saat 1110 da yenni a! r^asıvla başljv^n duruşmada 14'u tutuksuz 79 sanık hazır bulundu Durusmi\d 26 savun ma avukatı katıldı Yoklama •vapılüıktan sonra sanıklarm kimlık bıldlrımıne geçıldl Davanın 1 rıtmaralı sa mğı Ersül Alaraugoz kimlık vermeyeceğını soıledl Gerekçe olarak da «ifadelerımizle llgılı fotokopıler elımi7^ çeçmıvor Vcrılmemesını pıotesto ettı çım ıun kımlık vermıyorum» dedt Duruşma yai'gıcı davranışının ujgun olmadığını hatırlattı Sa nık kımlığını vermivecegım yı neledı Sanık Adem Demırci de «Metris Cezaevı'nde tutııklu bu lunan arkadaslaruni7dan bır kjsıuı dıııu>mJ5.ı çedrilmcdı j\unnu olarıaklarınıı/ kısıl landığı için kimlık vermı>o ııım» ^eklınde konustu Bu sırada Cezaevı yonetıci leu taratından dlızenlenraiş bır tutanak mahkemeye sunuldu Tutanakta «sanıklann iıst »ran malarını bahane ederek» du nısmava çıkmadıklarmuı bıldı tıldıftı goruldu Sanık Hasan Şensoy so^ı ala ıak konuya açıklık getırmeK ısledığmi soyledı Şensov «A avdır avukatlanmızla eorusıtıemız engollenmektedlr Avnca okudugunıi7 bu tutanak dogru degıldır BU aranmaya tabı ttıtuldutcumuz zaman lıer tararıuıı/, mahrmı yerlerimız bıle dranraaktadır. Elımizden ıddlanameler \e dnsyalar alımynı» dedı Sanıklann kimlık bıldınmm de bulunmamalarımn çozutrı olmadıgın» sovleyen savunma avukatı Nebi Barlas bu konu da mahkemeve yardımcı ol mak ıstedıklerını belırttı Bar las «Başka ılııruşmalarda sanıklann cczaevı yonetımı ile ılgdi şıkavetlcrı mahkeme ile ıl gılı olmadığı çerekçesivle dın lenmivor. Ama ızlenimlerimız den hpyetımzin bu kanıda ol madıcım anhvoruz Yardımcı olmak için aramırdan seçecegımiz tetnsilciler. müvekkillrıımızle gorusebilirse klmlik (Arkası 11. Sayfada) Kısakürek hakkında Atatürk'e hakaretten verilen cezayı Yargıtay onayladı • MAHKTJMİYETE KARŞI ÇIKAN ÜYE ÖNDER; «ÇOK SESLt BtR TOPLUM OLMA YOIAJNDAKÎ ÇABALARIMIZ CEZA KORKUSl) ILE DURDURULMUŞ OLUR» ANKARA, (Cumhunyet Burosu) Yazar Necıp Pazıl Kısakürek hakkında bır kıtabmda «Ataturk'un anısına hakaret» ettığı ge rekçesıyle verilen mahkumıvet karan Yargıtayca o naylandı Mahkumiyete ıcarşı çıkan üve Alı Rıza Onder, «eger bıı gıbı goruş ve duşüncelen dolavlı \ollardaıı yorum yaparak suç sayarsak çok sesli bır toplıım olma yolundakı ça balarımız, ceza korkusu ıle durdurulnıuş, ozgur kaSemler susturulmu> ve l'urk ulusunun kulture| ge hşmesıne ağır bır darbe vurulmuş olur» gbrüşunü savundu Yargıtay 9 Ceza Daıresınırı Necıp Pazıl Kısakürek hakkında Istanbul Toplu Easm Asliye Ceza Mahke mesmce verilen mahkumıver cezasım onaylama gerekçesınde Kısakürek'ın xbuyuk vatan haını deijıl. >atan dosîu Sııltan Vahdet tm Han» adlı kıtabmda «ıma yoluvla ve dotayısıyla da olsa» Ataturk'un hatıra sma hakaret edıldiği belır tıldı Izmir'de bir sanığın ölüm cezası yasam boyu hapse cevrildi IZMIR (Cumhunyet Ege Burosu) Bır kışıyı oldur mek suçundan olüm cezasına çarptırılan Erhan Buldanlıoglu'nun bu cezası yaşam boyu hapsa çevrıldı Buldanhoğlu 21 Mayıs 1980 tanhınde kahvecı çıragı Hayn Çote'yı oldurmek suçundan Ege Oıdu ve toi kıyonetım Komutanlıgı 2 Nolu Askeıı Mahkemesınce olüm cezasına çarptırılmı^ tı Karar once Asken jfar gıtay 4 Daıresı tarafından onanmış avukatların tas hıh ı karar ıstegı de kabul edılmemı&tı Buldanlıoglu haklîindakı karar Danısma Meclısı Adalet Komısyonuna geldığı sırada sanık avu katı MGK'ya ba^vuraraü çok onemlı ikı tanık bul duklarını, bır adlı hataya yer vermemek ıgm müvekkıluun yenıden yargılanmd smı ıstemiijtı Bunun üzerı ne dosya Yargıtay'ın aynı daıresına gonderılmış yargılama ıstemı kabul edılerek dosya 2 Nolu Askerı Mahkemeye lade edıunıştı Mankeme neyetı cıuıık lardan ılkını oncekı otu rumda dınledl, ıkıncı tanık ıse dunku duruşmada ola yı aniattı Son savunmaaı nı yapan avukat da muvek kıh nakkındakı idam reza. sının yaşam boyu hapse çevnlmesını ıstedı Asken Savcı bu goruşe katılmadıgını, sanık ıçın olüm cezat,ı verilmesı ısteğım ledı Kısa araxlan sonra lanan kararüd «Sanıgın yenılenen vargUanıa sııasin &* duydugu derin pışnıan lıgı rajl hıçitndr surdur muş. olması keza bu kar.ın gıiçlendirecrk lar/da As ken Vargıtay'ca olüm pe^a sının onaylanmasından ıtıbaren çeçen ıızıın sure ıçınde mevüana gelen hukııksai gelıştnelpr sanıkla yarattığı fizik.sel ve nıhsal çökuntu, Ü7untü bızzat hu zurda görulmuştur Işbu olum cezası omiır bovu ağır lıapse çevnlmıştir» de nıldı Naksibendi tarikatı için 3 bin liraya üye kaydediliyor • TORUL DA NAKŞIBENDI TARİKATI IÇIN UYE KAYDEDEN 2'SI IMAM s K1ŞI YAKALAND1 GUMUŞHANE, (a.a.) Gumuşhane ye baglı Torul ılçesınde bır ıhbarı degerlen dıren guvenlık kuvvetlerı yaptıkları operdsyoıı sonun da Torul a baglı koylerde Nakşıbendı tarıkaüna hızmet eden ıkısı ımam 5 kışıjı yakaladılar Yetkıhlerden alınan bılgıye gore bır ıhbaı ı degerlendıren guven lık kuvvetlerı Yıldız Kövu tmamı Mehmet Gunduz un evınde Fehmi Taşkın, Ethem Şaş ve Gençaga ^aş fankat konularını ıçeren 32 adet kıtap 0 adet tevp bandı ve bır adet teyp ıle tarıkat lıden Adıyaman ın Kâhta ılçesı menzıl Koyunden Muhammed Raşıt adlı %ah sın resmı 0 adet Nakşıben dı tarıkatına gırmek ıçın 8 şartlı yazılı belge ıle bırlık te vakalandılar Yetkılıler so/ konusu kışılerın sorgulamalarında To rul ılçesı Kaleçukur Koyu Imamı Yakup Efenın de bu tarıkatçılıgı çevre kov ımam ları vasıtcisıyla yavmava ça hştıgı belıı lı gunlerde tankata başvuranları 3 bın lıra karşılıgında Adıyaman a go turup lıder Muhammed Ra ^ıt ın huzurund çıkaraıak tovbe ettırdıgını tarıkat ıçın verilen 8 şartlı belgeyı tatbık ettırdıgı ve vakıt na mazlarını lıderın huzuruncfa kıldııdıktan sonra tek rar geııye geldıgı anla^ıldı So^ konıısu kışıleıe amaç Utmın sorulması sırasında • Muslumanları bırleştırmek, humanıst bır goruşu sahıp kılmak ve dinın ılerlp mesmi saglamak» oldueruT.u, lıder Muhammed Raşıt'ın < • rafında toplanılmasının ıse adı geçen Ulema Evhya olarak kabul olundugundan zıyarete gıdıldıgı anlaşıldı Yakalanan matbuatlar To rul Cumhuriyet Savcılığı'na tetkık ıçın verılmış olup, olayla ılgı soruşturma genışWıl(?rpk devam etmektedır Dısisleri Müstesarlığına Yavuzalp getiriliyor ANKARA, (THA) Dısisleri Bakanlığı Muste^arı Buyukelçı Kamırran Gürün'un Bonn Bu vukf*, hmne atanaragı yerine ıse Moskova Buyükelçımız brcunurıt Yavuzalp'ın netırıle ceğı oğrenüdı THA muhabırinın aldıgı bılgıye gore halen Bonn Buyukelçısı olan Vahıt Halefoğlu da, Moskova Büyükelçıhgıne getı rılecek TUTUKLU BAYAN SANIKLAB Yargılanmalarmd dun baş lanan sanıklardan, tutukiu bulunan bayanlar duruşmada. Metris Cezaevı'ndeki duruşma salonu genişletme çalışmaları süruyor Devam eden ınşaat nedenıyle salonun damı da aktarılıyor. Yagışlar ıçın salonda alınan önlemlerden bırı de legen koymak oldu IFotograf Necdet DOGANI Anayasa önerileri 2 kez görüsülecek Meclisi Içtüzüğü değiştiriliyor. Yeni Anayasanm kabulü açık oylama ile yapılatak. Betül UNCULAR ANKARA Danışma Meclısı ıçtuzugu degıştınlıvor Yenı Anayasa'nın go ruşulmesı yasa tabarısı ve onerılerının goruşulmesındekı usule tabı olacak, yem Anayasa'nın kabulu açık oylama ıle yapılacak Yapılacak degışıklıkle ko mısyon sayısı ona ındırılıyor, Malı îşler Komısyonu kaldınlıyor Bundan boyle komısyonlardakı gızh otu rumlara yazılı temsıl belge sı bulunan yuksek derecelı kamu gorevlıletı de katıla bılecek Danışma Meclısı ıçtuzugünde yapılması duşunulen degışıklıkler konusunda But <;e Plan Koımsyonu'nda 1 uat A/gur lurhan Guven lurgut Kunter ıle Cahıt lutum dan oluşan alt komıs>on raporunu hazırlayarak komısyon a sundu Onumuzdekı salı gunu Butçe Plan Komısyonu nda goruşulmesıne başlanması beklenen alt komısyon raporunda, ıçtuzugun 15 ınaddesınde degışıklık ongo ruldu Raporda yer alan go ruşulen genel kurulda be nımsenırse ıçtuzukte şu de gışıklıkler yapılacak Yenı Anayasanm goru şulmesı Anayasa degışıkllk teklıflerı dıger yasa tasarısı ve onerılerının goruşuljne&ın dekı usule tabı olacak an cdk bu onerıler Genel Kuı ul da ıkı kez goruşulecek Bıuıdan boyle sadece Genel Kurul da veya Komıs\onlardan yapılan yoklamalarda o/ursuz veva ızınsız olarak bulunmayan uve o bırleşımde yok sayılacak Bu usul açık oylamalarda kaldı t ılıyor Yenı Anayasa nın kabu lu ıle Anayasanm degışlı rılmesıne ıhşkın yasa one rılerının hıçbır maddesı ıle tumu ve bu ıçtuzugun enı redıcı hukumlen ıle belırtı len dıger hususlann oylanması açık oylama ıle yapıia cak Komısyon sayısı 11 den 10'a ındırilıyor. îçışlerı Ada let Komısyonu na baglanı yor Malı îşler Komısyonu kaldırıldı Gümruk ve Tekel, Iktısadı Îşler Komısyonu nun kapsamına alınıyor Başkan ve Başkanvekıl lennın yanısıra Başkanlık Dıvanı uyelerınm Komısvonlarda gorev alamayacakları hukmu getınlıyor Akçelı ışler ve devlete malı yukumlululr getıren ışlerde esas Kdmısyon Butçe Plan Komısvonu olarak belırlenıyor Komısyonlar hazır bulunan uyelerın salt çoğunlugu ıle degıl çogunlugu ıle karar verecek Çekımser oylar toplantı yeter sayısma dahıl edılmeyecek, karar u 7ennde etkı yapmayacak Bır komısyon tarafın dan digenne havale edılen bır yasanın on gun ıçınde sonuçlandınlması gerekecek Komısyonlarda süresı ıçınde sonuçlandınlmayan tasarı ve onerıler ıçın gerekçesı belirtılmek suretiyle Başkanhk Dıvanmdan ek süreler ıstenebılecek (Arkası 11. Savfada) Bugun Eurovısıon Yarısması sonuçlanıyor Türkmen Strasbourg a gidiyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Dışışlen Bakanı llter Turkmen, Avrupa Konseyı Bakan lar Komltesmın onumüzdekı hafta yapacağı ılkbohar do nem toplantısına katılmak uze re salı gunu Strasbourg'a gı oecek Türkmen'ın Bakanlar Avru pa Konseyıne uyo 21 ülken'n Dıç'şlerı Bakanları ya da bakon düzö'/ındekı temsılcılerı nın katılacagı toplantıda Tur kıye'dekı son gelışmeler ve demokrasıye donuş calışmala n hakkında bılgı vereceği bıl dırıldı Turkmen eleştıri getınl mssı ha'ınde bunlara da yanıt verecek Toplantıya Kıbrıs Rum Yo netımı Dışışlen Bakonı Rolan dıs"ın de katılarak bir konuşma yapması beklenıyor Donı marka'dan Adalet Bakanı, Nor vecten de Kultur Bakanının Bakanlar Komıtesıne katıla cakları oğrenıldı Bakanlar Komıtesl toplantı sı 29 Nısan tanhınde yapıia cak Bu arada, Avrupa Konse yl Assamblesı de 2630 Nısan tarıhlerı arasmda toplanacak Hanı, soz mısalı dedık canım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog