Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

24 NİSAN 1982 Cumhuriyet 11 Kimse sahip çıkmadı 42 İdam (Baştarafı 13. Sayfada) bndlrimini sağlayabiliriz z»nnederim» dedi. Davada ölüm cezası istemiyle yargılanan ve yakalandığı sırada ayağmdan yaralandığı için duruşmaya koltuk değneğl ile çıkan sanık Ayse Hülya Özziim rüt söz aldı. Cezaevi ile ilgilı şikayetlerini dile getiren sanık bir dilekçe okuyarak mahkeme ye sundu. özzümrüt dilekçesinde özetle şöyle dedi: «Ahmet Erhan'ın hukuk muamması haline dönüşen yargilamasınüa haşlattijı ölüm orucunu <iesteklemek için biz de bugün A. gtinüne uiaşan açbk grevine başladık. Bize zorla yemek vermek istiyorlar, ko ğuşumuzu değistiriyorlar». Mahkeme avukatlarm isteml Uzerine sanıklarla görüşmelerinin sağlanması için duruşmaya saat 12'de 1,5 saat, ara verdi. Duruşmamn öğleden sonraki aşaması başladığında avukat Nebi Barlas tekrar söz aldı. Barlas özetle, «sanıklann savun ma hakkınm özünün ortadan kaldınlması konusundakl ceza evinde meydana gelen durumlar hususunda hassasiyetle durarak mahkempnin bu konuyu hallede ceği güvencesl ve inancı ile sa nıklar kimlik bildiriminde bu lunacaklardır. Savunma makarru olarak teşekkür ederiz» dedi. Duruşma yargıcı «biz de teşekkür ederiz» şeklinde konus tu. Duruşmaya kimlik bildirimiyle devam edildi. Bazı samklar verdikleri dilekçelerde iddiala nnı dile getirdiler. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. ANKARA TKP DAVASI ANKARA TKP davasmda samklardan Ali Aras, Ayfer Güçlü Oğuz Uyanık ve İmam Başıbüyük'Un salıverilmesi kararlaştırıldı. Duruşmaya sanık lann sorgularıyla devam edildi. Sorgulan yapılan samklar iddl aları kabul etmediler, bu ara da Cezaevi MüdurlüğUnden şi kayetlerle ilgili olarak gönde rilen yanıt okundu. Yazıda Oğuz Uyanık'a kılık kıyaietinin bozuk olduğu ve sayımlarda al çak sesle konuştuğu için disip lin cezası uygulandığı belirtıldi. • 32 sanıklı yasa dışı Anka ra DevYol davasına 1 Numara lı Mahkemede devam edildi. Duruşmada bazı tâxuklar dinlen di. 6 ÜLKÜCÜ İÇİN İDAM İSTENDİ İZMİİR Aydffl ve jöresinde çeşitli anarşlk olaylara ka tıldıklan iddia edilen 8 ülkilcü nün yargılanmasına dün 2 Numaralı Mahkemede başlandı, duruşmada iddianameyi okuyan Askeri Savcı sanıklann 12 Eyiülden önce Işıklar köyünde bir kahvehaneyi tarayarak bir kişiyi öldürdiiklerini, patlayıcı madde imal ettiklerini, sol gö rüşlü kişilerle çatışmaya giris tiklerfeü söyledi: Savcı/ ÜGH> Saşkanı Sfileymaa Aslan, Gün gör Türk, Hüseyin Topcu, Hida yet Aşkın Ahmet Kaplsn, Nurettin Işık'ın idamını, Mchmet Bozhan ve Hasan Karadenlz'in ise 515 yıl hapsini talep etti. Aynı mahkemede ayn bir dava dan yargılanmaya baslayan 19 ülkücü için de Askeri Savcı 515 yıl hapis talep etti. Samklar Aydın ve yöresinde bomba imal etmek ve ÜGD'ye Uye olmakla suçlanıyorlar. 3 MAHKUMİYET • tzmir'de 12 Eylül'den finca Silah kaçakçılığı yapmak suçundan 1 Numaralı Askeri Mab kemede yargılanan Ahmet ErRayar 7 yıl, Ibrahlm Gülverenler S yıl 2 ay, Hasan Bayraktar 2 yıl hapis cezasma çarptı rıldı. Kazım Aslan adlı sanık İse beraat etti. ARTVİN DEVTOL ERZURUM 9. Kolordu ve Erzurum, Ağn, Kars, Artvin tlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinde devam eden Artvin DEVYOL davası duruşmasına 10 mayıs pazartesi gününe kadar ara verildi. DISK DAVASI (Baştarafı 1. Sayfada) le demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine yönelik saldınla ra karsı bir platformda toplanarak ortak demokratik mücadele vermeyi amaçlayan bir ka rardır. Böylesl bir amaç için, kongremiz bir karar alnuş ve tıayata geçirilmesi doğrultusunda organlanna görev vermiştir.» Duruşma yargıcuıın Antıfaşist, anti emperyalist ve anti • tekel cephe ile ne amaçlandığı sorusuna karşı Bastürk, «Yani faşizme, yani emperyaUzme yani tekellere karsı. Bu yolda olan kişi ve kuruluşlara karşı DİSK Uericl Demokrat, Yurtsever güçlerin anti faşist, anti emperyalist cephede birleşmesini istemiştir. Elbetteki bu mttcadelenin setd] yasal ve anayasal sınırlar içersinde düşünülecektir. Ccplıe karannuı uygıılaması yön» tim kuruluna bırakılnuştır. Yönetin» kurulu bunu Demokratik platform şeklinde yorumlamıştırj» dedi. Yargıç, hangi raihver etrafın da kurulduğunu, öncüsünün kimler olduğunu sordu? Baştürk, cevabın kararın İçinde bulunduğunu ve kuruluşlann birbirlerine saygılı eşit koşullarda olduğunu söyledi. «tşçi sı nıfımn tarihsel görevi faşizme karşı mücadele etme Ukesine dayanır. Emperyalizme ve ulus lararası kuruluşlar olan tekellere karsı mücadele etmeye da yanır. Bu DtSK'in Ukesi oldu ğu kadar Anayasanın gereğidir. O gün için yasal olan mes lek ve Iritle örgüUeriyle ortak mücadeleyi serçekleştinnek için çalışmalar yaptık. Ancak yapılan çalışmalarda çok değişik yapı, değişik siyasi göriislerde kuruluşlarda mücadelenin müşterek mücadelenin ger çekleşemediği anlaşüdı. 1. Genel Kurula b u durum bir raporU bildirildi.» şeklinde açüt İamaginı sürdürdü. Yargıcın gençlik örgütleriyle üişkiler sorusuna yanıt verirken, Baştürk yasal örgütlerin sözkonusu edildiğirtl, gençlik sorunlanyla ilgilenmenin gerek U görüldüğünü belirtti. Yargıç, «işçl sınuFının bilimine ters düşmeyen» gençlik kuruluşlan ayırımı Üzerinde dur du. BaştUrk'te, «Îşçi sınıfı biUmine, bUimseUiğe karşı düşiincede oünayan ilerici demok rat ve sosysüst gençlik örgüt leriyle» dayamşmanın kast edil diğüıi anlatt». Yargıç «Seferberlik ne oluyor?» diye sordu. Eaştürk, «(îençUğin işçi sınıfı yanında anayasal ve yasal çerçevede mücadele etmesini ön görüyor» yanıtmı verdı. Yargıg bu kez, «Savaşın cephesi nezamana kadar sürecek» sorusunu yöneltti. Baştürk, «Böyle bir cephe kurulamamıştır ki, faaliyetlerinln ne zamana kadar sü receğini açıklayabileyim. Bir karann ahnması demek mnttaka uygulamr hale sokulması değildir. Böyle bir cephe ve birlik kurulamamıştır» dedi. Yargıç'm «Tasfiyecillk kararma ilişkin» sorusunu yanıtmda ise, «DİSK'in iç bünyesüü UgUendiren bir karardır. 6. genel kurula gidiş nedenlerinden biri DİSK'in içinde birliğin bozuhnuş olması idi. DİSK içinde süregelen tasfiyeci, sendikalanmızı ve DISK'i bölücü tanr ve kararların önlenmesi, Demokratik sendikacüık anlayışının haklm kılınarak her türden tasfiyeci girişimlerinin örüenmesini, mah kum edilmesini içeren bir fcarardı.» şeklırıâe konuştu. Yargıç daha sonra 6. Kurulun ulusal bağımsızlık ilkesi Uzerinde durdu, Baştürk, bu konuyu özetle şöyle açıkladı: «Askeri, ekonomik, siyasi bs ğunsızlık birbirinden soyntlan mıyan sonuçlar getirebilir. Bu nedenle biz ber üç alanda bağımsızhğı savunuyoruz. Bütün ülkelerle eşitUk, karşdıklı yarar, içişlerine karışmamak temell üzerinde iyi ilişkilerin kurulması, ve banşçı bir dış politika ister. Sosyal bağunsızlık karan bunlan içerir.» Yargıç, Ulusal Bağımsızlık: isteminin siyasal olup olmadığını sordu: Baştürk, «Ulnsal bağımsızlık istemek her yurtta çın görevidlr. DİSK ulusal bir fcuruluş olarak elbetteki bağımsızlık ssvunncnsu olacaktırj» dedi. Yargıç araya girerek, «Savunma baçka, faaliyet göstermek başka» dedi. Baştürk bunun üzerine konuşmasmı şöyle Bürdürdü: «Faaliyet göstermek demek, ulusal bağımsızlık mücadelemizin ve istemlerimlzin kama oyuna duyurulması, yani siyasi iktidarlann ve parlamentonun duyarlılığma esa, olmak üzere çahşma yapmak anlamına gelir. DİSK mücadeleyi prensip alnuştır.» Yargıç daha sonra 6. Genel Kurulun grev hakkına ilişkin istemleri Üzerinde durdu. Daha önceki sorgulamada, bu scrunun jBnıtının almdığım vurguladıktan sonra «ancak 141 ve 142. maddelerle işçi nmfının düşUnme ve örgütlenme ö* Kürlugfinttn ne ilgls! var» aorusunu yöneltti. Baştürk, «bU •endlkacüar düşfinüyorm, düşündüklertmlzl ekonomik, sosyal, siyasal alanda kamuoyu açıklıyoruz. Hiçblr bir fiıU sakb tavnmız, kararınm yoktur. Temsil ettiğimiz işçl sııu. fımn çıkarlan doğrultusunds koyduğnmm yasal eylemler, yaptığunız toplantı ve mltingler yülar sonra toplanarak lddia makamınm yaptığı gibl suç olarak Önümüze konuyor. Da» yanağı da 141 ve 142. maddeler oluyor» dedi. Yargıç. «tşçi sınıfı ne yapmak lstiyar ld, 141. 142 kalksın istiyor.» sorusunu sordu. Baştürk «817 sayfalık iddianame içinde ihtilal yapmaya ilişkin en ufak delil yok. tşçi suunnın sömürüden kurtulması, demokratik hak ve özgürlüklerinin elde edllmesini isteyenler üzerinde bir baskı unsuru olarak gördüğümüz için, 141, 142* nin kaldırılmasmı istedlk» yanıtını verdi. Yargıç bu kez, «141, 14ü va» ken işçiler düşünemiyor mu» sorusunu sordu. BaştUrk'te, şu açıklamayı yaptı. «Düşündük, düşttndüklerünizi kamuoyu önünde açıkça söyledlk. Şhndi huzurunuzdayız. Söylediğüniz gün yaptığınuz bir suç değildi. Bugün suç olarak karşımıza çıkıyor^» DİSK duruşması 28 Nisan çarşamba günUne bırakıldl. Baştürk'ün savunmasının de vamı yarınki gazetemizde. Papandreu (Baştarafı 1. Sayfada) lerlnln kapatılması gerâktiglni söyledi. ABC televlzyonuna verdlği demeçte Papandreu, uzun vadeli amacınnı üslerin kapatılması olduğunu, ancak görüşme ler için baskı yapmadığını, teknik görüşmeîerin başlaması gayesiyle oluşturulacak siyasi çerçeve için uygun bir zaman beklediğinl beUrtU. ABD Dışışleri Bakanı Alesander Haig ve Savunma Baka r.ı Caspar Weinberger Ue geçen aralık ayında Brüksel'de yaptığı görüşmenin çok oluıuiu geçtiğini anımsatan ve «onlar da, biz de biliyoruz ki çözümle&mesi gereken iki ana konu var. Üsler ve Türidye • Yunanistan iUşkllerine bağb o larak NATO'nnn askeri kanadına girmemiz» dıyen Başbakan Papandreu, NATO'nun ülkesinın doğu ynırlannı Türklye'ye karşı korumayı garanti etmedığıni söyledi. Bu arada Yunanistan tiükümeti Dışişlert Bakan yardımcı lığma ülkenin en büyük gaasetesinta Yazıişîeri MüdUrtl loannis Kap"5is1 stadı. öte yandan, 1967 yılında albaylar darbesinin liderlerinden General Stylianos Pattokos uçakla Girit adasına nakledildi. Darbeye katılan üç liderden biri olan Pattakos aslîfiri yönetimin devrilmesinden bir yıl sonra devlete ihanet suçundan diğer 17 subayla birlikte hüküm giymişti. Ömür boyu hapis cezasına çarptmlan Pattokos*un annesi tarafından ziyaret edilmesinl sağlamak için Girit'e nakledildiği bildirildi. StLAH ALIMI KONUSUNDA ANLAŞMA öte yandan Fransa'dan Yunanistan'a «doğrudan» silah satunını ve savaş teknolojisi aktanmmı öngören 5 yıl süreli anlaşma dün Fransa Savunma Bakanı Charies Hernu ve Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun lmzalan ile yurürlüğe giroi. Idam edilen Sabri Altay'ın cenazesini Belediye kaldırdı SAKARYA (Cumhuiyet) Kansını taammüden öldürdüğü gerekçesiyle 1975 yılmda Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi taraf mdan idam cezasma çarptırılan Sabri Al tay'ın ölüm cezası, dün sabah saat 04.30'da Sakarya Kapalı cezaevinde lnfaz edlldi. Sabri Altay'ın cenaze sini aldırmak üzere ailesi ve akrabalanna haber gön deren ilgililer, yakmlarından gelen olmadığmı öğre nince, savcılık belediye baş kanlığına bilgi vererek cesedin defnedilmesini istedi. Belediye personeli, sabah saat 6.30'da, belediye cenaze otosu ile cesedi Kapalı cezaevinden alarak Belediye mezarlığına defnettl. Sabri Altay, 25 ağustos 1975 tarihinde sevdiği kızla evlenebilmek içln kansını öldürmüş, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi tarafırıdan ölüm cezasma çarptırılmıştı. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) nır dışı etmekte hiç duraksamamaktadır. Suriye hükümeti de Fransa'nm bu tutumuna karşılık vermiş, Paris Büyükelçisinl geri çekmiş ve Şam'da görevll iki Fransız diplomatını sınır dışı etmiştir. Olay neden! ile Fransa ile Suriye ilişkileri iyice gerginleşmiştir. Bu haberleri okuyunca İnsan acıacı dtişünüyor. Fransız hükümeti, bu olay nedeniyle böyleslne önlemler alırken, acaba, Parls'ln ana caddelerinde ardarda vurulan Türk diplomatları İçin neden bu duyarlığı göstermiyor? Türk temsilcilikleri Ermeni terörlstler tarafmdan basılıp görevliler rehin alınırken, Fransız hükümeti neden. Ermeni teröristleri televizyon ekranlarına çıkartıp. cinayet kışkırtıcılığı yapmalanna göz yumuyor? Ve neden Fransız yargıçlan, Türk diplomatlanna kurşun sıkan Ermeni teröristlere gülünç denecek derecede hafif cezalar veriyor? «Çlft standart». «çift ölçü» diye işte buna denir; Türk diplomatları Ermeni teröristlerce öldürülürken sesinl çıkarma: hatta ve hatta katil çetelerinin sözcülerine televizyon ekranlarından cinayet kışkırtıcılığı yapmalanna izln ver: sonra kalk bir baska terör olayında iki Suriyell dlplomatı sınır dışı et!. O zaman MösyS Mitterrand'a sormazlar mı? Türk diplomatlarımn canları can değll ml Mösyö?... Evet böyle oluyor. Geçmlşlerlnde emperyallzmln kanlı sabıkalan bulunan ülkeler, nedense, Ermeni terörtine, neredeyse, resmi bildirilerle arka çıkmak için blrbirleriyle yarışıyorlar. Sosyallst Mitterrand'm insancıl düşünceleri bile bu «Haçlı zihnlyetini» bir türlü yenemiyor. Herhalde herkes bilir; terör, doğası geregl çok uluslu örgütlenmeler içindedir. Ermeni terörü, bu çok uluslu terörün bir parçasıdır. Ve elbette bu Ermeni teröristler. sırtlannı güçlü çevrelere dayamışlardır. Avustralya'dan Kanada'ya, Los Angeles'den Paris'e, Viyana'ya uzanan bu terör çetesine yardım eden, onlara, pasaport, para ve silah sağlayan güçlü çevreler vardır. Bu güçlü cevreler, Ermeni teröristleri, cinayetler lşlendikten sonra da korumakta ve teröristleri yargılayan adli mekanizmalara etkl yapmaktadırlar. Mitterrand yönetimi, Fransa'daki Ermeni seçmenlerinin hatırı sayılır ağırlığını gözönünde tutarak, öldürülen Türk diplomatlan konusunda kendisinden beklenen adımlan atmamış olabilir. Gelmiş, geçmiş bütün Fransız hükümetleri de, Ermeni oylarmı hesaba katmış ve Ermeni terörlstlerine hoşgörü ile bakmıştır. Acı örnekler yüreklerlmizde ve belleklerimizdedir. Bu tutum elbette uygarhk adma yüz kızartıcıdır. Mitterrand, bu uygarlık ayıbını nasıl sllecek bllemlyoruz. Bu konuya önem verir vermez, bunu da bilecek durumda değiliz. Ancak Mitterrand, kendi deyişl ile çok uluslu ştrketler ve bankalardan oluşan «yeni enternasyonalin» sosyalist hükümetler içln ne gibl tuzaklar kurduğunu en lyi bilecek devlet adamlannın başmda yeralmaktadır. Allende'nin Şili'sl, Şili'de başvurulan terörist •ylemler ve Şill'nln General Pinoche'lerl, Mitterrand'm kulaklanna küpe olmalıdır... Daha dün blle denllmeyecek bir günde Ermeni terörünü göz ucu İle izleyen Mitterrand yönetimi, bugün, başgösteren terör olayları için sert önlemler almaya başlamıştır. TJluslararası burjuvazi. şu «yeni enternasyonal» devletleştirme kararlan arttıkca Mitterrand'a ne tuzaklar kuracak, göreceksiniz. öyle görünüyor ki bundan sonra terör eylemlerinin yeni savaa alanlanndan blrl Fransa olacaktır. Paris sokaklannda ştmdiden kan akmaya baslamıştır. Bu patlama se^leri, teröristlerin bir Ceşit işaret flşefcleridlr. * Dün bize, bugun slze Mösyo Mitterrand, terOre göz yuman, gün gelir teröre kurban olur, teröre yenik düşer... Teröristin, Fransız'ı, tngiliz'i, îtalyan'ı. ArapX Türk'ü. Ermeni'si, Yahudi'si, sağcısı. solcusu olmaz. Ne gerekçe İle olursa olsun masum insanlara kurşun sıkan terörist insanlık düşmanıdır. öyle ister, öyle beklerdik ki, Mitterrand'm 11giyle lzlediğlmiz sosyalist modelinde böyleslne çovenist ve terörist eylemlere göz yummanm yüz kızartıcı ayıbı olmasm... 23 NISAN (Baştarafı 1. Sayfada) öteJd Ugililer üe öğrencilerden oluşan bir heyet AnıtKabir'e çelenk koyarak Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundular. Daha sonra Devlet Başkanı ve MGK adına Orgenaral Tahsin Şahinkaya ile, Danışma Meclis Başkanı Sadi Irmak ve Meclis üyeleri Anıt Kabri ziyaret ederek saygı duruşunda bulundular. Danışnıa Meclisi Genel Kurulu dün saat 10.52'de, 23 Nisan ülusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyle, Başkan Sadi Irmak'ın yönetiminde özel bir günderale toplandı. Başkan Sadi Irmak birleşimi açtıktan sonra, Uk Meclis üyelertnin adlarını Divan Katibl îmren Aykut'a okutarak yoklama yaptırdı. Ankara üyesi Gazi Mustafa Kemal Pasa'nın adı okunurken Danışma Meclisi'nin ttim üyeleri, «Burada» diyerek uzun süre alkışladı. Bu sırada Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak'ın bulunduğu başkanlık kürsüsünde agladıöı eörüldü. Genel Kurul toplantismı Evren, MGK üyeleri, Ulusu ve Bakanlar izledüer. Ankara'da havanın yağışlı ol ması nedeniyle 19 Mayıs Stadyumunda törenler yapılrnadı. Milli Eğitim BakanUğında düeenlenen törende bir konuşma yapan Milll Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, «İrtan yuvalarınu aa hangı yandan gelirse gelsin politik görüşlerden, değişik dü şüncelerden ve yabancı Ideolojilerden tamamen temizlemek İçln her türlü önlera alınmaktadır ve alınacaktır» dedi. Sağlam'm konıışmasından sonra bir grup öğrenci Milll Eğitim Bakanını ziyaret etti. Burada Ankara Abdi İpekçl îlkokulu 4. sınıf ögrencisi Buğ ra Doğan, Hasan Sağlam'm kol tuğuna oturarak bir süre bakan oldu. Buğra, okul öncesi temel eğitim mUdürünü çağırarak, temel egitimin ne durumda olduğunu sordu. Müdtır ise, «10 okulda proje çalışmalan yapılıyor» diyerek küçük Milli Eğitim Bakanına bilgi verdi. Küçük bakan Buğra Do ğan'ın önüne ünza dosyası getirildi ve Doğan temel eğitim okullannın açümasına iloşkia dosyayı imzaladu Böylece küçuk bakan'm onayıyla temel eğitim okulları açüdı. EVREN't ZtYARET Bayram nedeniyle Ankara'da ki çeşitli okullardan oluşan öğ renciler saat 15.30'da Çankaya köşkünde Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından kabul e dildiler. Evren kabulde yaptığı konuşmada «Vaktiyle hüyük bir unparatorluktuk, geriye kal mışsak, bu hale düşmüşsek, ce haletten bu hale gelmişizdir, bu cahilliği yencceğiz ve Türk mil leti Içerisinde okumamış bir tek fert bırakmayacaksınız» dedı. EvTen şunları söyledi: «Çok çalışmanız gerektiği için dlr ki 23 Nisan Ulusal Egemen Uk ve Çocıık Bayrammı tatil gü nünden çıkardık, yalnız sizlere bu tatil hakkını taıudık, bizler de sizlerle beraber kutluyoruz. Ana görevimizin başında kutlu yorıız. Eğer annenizl, babanızı geçmezseniz, liirkiye ilerleme kaydedemez.» öğrenciler kabulde Evren'e çiçek sundular. Çocuklara daha sonra hediyeleri verilerek ken dilerine meyve suyu ve pasta ile ram edildi. Öğrenciler Vall Mustafa Gönül'ü de ziyaret ettüer, GöntU, (Baştarafı 1. Sayfada) çoÖufclari kutladıktan sonra Öğ den vazgeçmelidlı» denildi. renciler arasından Fevzi Atlıoğ Bildirıde, «Türkİş'in 12 Ey lu İlkokulu ögrencisi Metin Al lül önceslnde olduğu gibi, 12 palın, Gönültin koltuğuna otuEylül'den sonra ozlemle ge rarak bir süre Valiyi temsil et Cllmesl beklenen normal de ti. Milli Eğiüm Bakanı Hasan mokrasi rejiminde de, sorumlu sendikacılık anlayışını sürdür Sağlam'm başkanlığında öğren ciler saat 14.30'da Başbakan meye kararlı olduğu »belırtııe Bülend Ulusu 'yu ziyaret etti rek, Işverenlerın tutumuna lliş ler Ulusu «Sizlerin ailesine, ukin şu gorüşlere yer verıldi: lusuna bağlı vatanscver, yurdun «Fedakârlıkların, toplumun da olduğu gibl dünyad» da ba rış ve kardeşlik için çaba gös sadece. belirli kesimlerlnden bekleomesl de duşünülemez. teren sevgi dolu, bilgili, sağlık Bu itibarla Türklş'in sorumlu lı kişiler olarak yetiştirtlmeniz vs olgun tutumundan yararlon bizim en büyük görevimiz ve emelimizdir. Asil bir milletln mak isteyen bazı Işverenler te çocukları olarak kendi varhğı mel kanunların hazırlanması nızla öğünün ve egemenHğin usırasında, sosyal barışı bozucu lusa Keçirildiği bugünü neşe ve nlteliktekl çıkarcı Isteklerlnden sevlnç içinde kutlayın» dedi. kesinükle vazgeçmelidlrler. Kabul de öğrenciler Ulusu' Buna örnek olarak, özellikle ya da buket sundular, Ulusu da yetkillleri oranında sorumluluk öğrencileri öperek çeşitli arma taşımayı kasıtlı şekilde Ihmal ğanlar verdi. IEMAK'I ZtYARET eden bazı işveren çevrelerl, üretlmln olumsuz yönde etklBu arada öğrenciler Danışma leneceğini blle blle, sadece Meclisi Başkam Sadi Irmak'ı tatlı kârlarının hatırı içln de da ziyaret ettiler, Irmak'ın elini mokratik Işçl haklarına el ve öptüler, Altındağ Çizmeci îlkokulu 3. smıf ögrencisi Serdar dll uzatmaktadırlar. Olgun, Irmak'ın koltuğuna otu Buna karşılık. sağlıklı demok rarak 10 dakika onu temsil rasiye geçiş dönemlnde bazı etti. İşveren cevreîerinln ülkemızde ÎSTANBULTJA kl hür sendikacılık hareketinln 23 Nisan Ulusal Egemenlik gücünü tahrıbe yönelmiş oltna ve Çocuk Bayramı tstanbul'da ları ve bu niyetlerini açıkça da törenlerle kutlandı. îlk tö sergilemeleri, yarınki sosyal hu ren Vilayette düzenlendi. Vali zurumuzun temellerini şimdi Nevzat Ayaz öğrencilerden olu den sarsma an'omına gelmek şan bir heyeti kabul etti ve ken tedir.» dilerine Atatürk'ün Nutk'nu armağan etti. Yeldeğirmeni OsKAZANILMIŞ IŞÇİ mangazi îlkokulu öğrencilerin HAKLARI den bir grup da 1. Ordu ve îs Türklş Yönetim Kurulu'nun tanbul Sıkıyönetim Komutam blldirısinde Devlet Başkanının Orgeneral Saltık'ı komutanlık beyanatlarmda kesın ifadesinl odasmda ziyaret ettiler, öğren bulan «ka7onılmış ışci hakların ciler arasından seçilen Bülent dan geriye gıdılmemesı» icm Aksöyler, Saltık'm masasma ogerekü dikkatin sarfedilmesınl turarak onu temsil etti. İnönü Stadyumundaki tören Isteniyor. ise 10.15'te başladı, 4 bini aşkın öğrencinın gösterileri ilgl ile iz GÜNAYVE lendi. Vali Nevzat Ayaz yaptığı konuşmada «Ulusumuz ve ülke ATEŞ nıizin aydınlık ve çağdaş ufuk ERZİNCAN'A lara doğru hızla ve inançla atılımlar yaptığı bir döneme rsst GÖTÜRÜLDÜ layan bu anlamlı bayramın 62. ERZİNCAN, (a.a) Patsa yıl dönümünde coşkumuı ve sevincimiz her zamankinden bir ilçesinde bazı olaylara kanştık lan gerekçesiyle Ankara Sıkı kat daha fazladır» dedi. Oruçgazi İlkokulundan bir yönetim Komutanlığınca gözaltına alınan ve daha sonra tu grup ögrenci Belediye Başkanı tuklanan eski CHP Milletve Korgeneral Ecmel Kutay'ı ma killennden Temel Ateş ile Er kamında ziyaret ettiler. Kutay tuğrul Günav Erzincan'a geti ın öğrencılere «lçlnizden kim Belediye Başkanı ohnak ister?» rildiler Münfesih CHP'nin iki eski sorusu üzerine, Oruçgazi llkomilletvekili önceki akşam üzeri kulu'nun 4F sımfından Alpte3. Ordu Sıkıyönetim Komutan kin Agırkol isimli öğrenci göreve talip oldu. Minik Belediye lığı Askeri Savcılığına teslim Başkanı Ağırkol, kendisine yö edildl. Yetkililer, iki eski milletveki neltilen «Belediye Başkanı ola linin sorgularmın başladığmı rak neler yapmak Istersiniz?» sorusuna karşılık şöyle cevap söylediler. verdi. «Oruçgazi îlkokulunun ö nüne bir üst geçit yapılmasun DUYURU istiyorum. Çünkü okulumuıdan Hale ARPACIOĞLU'nun 9 Nl bir öğretmenimiz ezilme tehll sanda Gaieri Baraz'da actığı kesl geçirdi. Sonra trafiğin dü serglsi 26 Nisan 1982'den baş zeıılenmesinl istiyorum. Kfitfip layarak Uygulamalı Eğitim haneler, park ve yeşll sahalar Vakfı Teşvikiye Caddesl No: ve fakirler içln aşevleri yspılsın.» 109 kat 1'de sürecektir . Madenler (Baştarafı 1. Sayfada) kuruiuşlan ve maden müs tahsilleri derneğl yetkilllerlnl dlnledl. Çok geniş kapsamlı ve hassas tasanlardan biri olduğu belirtllen tasannın, 27 nisan salı günkü geçlcl komisyon toplantısmda mad delerinin görüşülmeslne ge çileceğl blldirildL Yasa tasansı, bor, fosfat, asfaltlt. taş kömürü maden leri ve nükleer enerji hammaddeleri olan radyum, uranyum, toryum madenlerlnln tamamıyla, kömür ve demir madenlerinin bir kıs mının devlet kuruluşlannca lşletilmesini ve 2172 sayüı yasayla devlet kuruluslannca işletilmesine karar vierilen kömür ve demlr sahalanndan bazılannın ladesl ile llgill hükümlerl içe riyor. Devletçe İşletilmesine karar verilen maden sahalarmda yapılan etüd ve aramalar sonucu verimll olmadığı anlaşılanların lşletilmeslnden Bakanlar Kurulu karanyla vazgeçilmesl esasım da getiren tasan, devlet kuruluşlanna devredllecek maden sahalannda yapılacak tesbit ve takdlr lşlemlerlnln, llgül kurulug temsilcllerlnden beş kişinln oluşturacağı komisyon tarafından yapüması hükmünü öngörüyor. İngilsz (Baştarafı 1. Sayfada) lamada yer almıyor. Daha önce filonun önceki gece ateş menziline girdiğl bildirilmiştl. tnglltere Başbakanı Mar garet Thatcher da Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada «Ar.iantin kuvveüerinl Falkland'dan çıkarmak İçin kuvvet kullan ma hakkını elimlzde tutuyoruz» dedi. Thatcher, ArJantin Devlet Başkam Ge neral Leopoldo Galtierl'nln önceki gün Genelkurmay»Başk«nı sıfâtıyla Falk land adalarını denetlemeye gitmeslnl de «Kıskırtıc» bir eylem olarak nlteledi. Bu arada Amerlkan AP AJansı'nın Falkland kaynakh bir haberine göre adalan lşgal eden Arjantin askerlerl arıtılmamış su içtiklerinden dizanteriye yakalandılar. AP muha blri ile görüşme yapan adalılar, adada sadece sakinlere yetecek kadar su bulunduğunu, ancak Palkland'a 10 bln Arjantln as kerl gellnce bu suyun doğal olarak yetmediğinl söy ledller. SEKSt SESLt KADIN öte yandan. Falkland adalanna doğru yol alan t n giliz fllosundaki askerlerin morallnl bozmak ve ev lerlne duyduklan özleml artırmak İçln seksi sesli bir kadın radyo yayüıı yapıyor. Türkls Ecevit (Baştarafı 1, Sayfada) verdlgi âemeçlerden sonra bir Norveç gazetesine verdiği öne sürülen demeçle ilgül olarak da dört gazetecinin tanık olarak ifadeleri alındı. BBC muhabirterı Gamon Mc Lennon ve Metin Münlr, Associated Press muhabirlerinden Sedat Ergin dün sabah askeri savcılığa çağnldılar ve tanık olarak ifade verdiler. İTİRAZ EDİLDİ Kapatılan CHP'nin eski Geneı Başkanı Bülent Ecevit'in tutukluluk haline itiraz edildi. Ecevit'in avukatlanndan Hasan Bıyıklı, Şahin Mengü ve Orhan Tosun, dün Ankara Sıkıyönetün Komutanlığı Askeri Savcüığuıa giderek, tutukluluk haline itiraz dilekçosini Askeri Savcı'ya teslim ettiler. Askeri Savcüık, itiraz dilekçesini Ecevit'in dosyasına ekleyerek 1 Nolu Askeri Mahkemeye gönderecek. BUlent Ecevit'in pazartesi gü nü 1 Nolu Askeri Mahkemede hakim önüne çıkanlması bekleniyor. SPD (Bastarofı 1, Sayfada) daha ds fazla artmamasını, In sani essslsn uygun bir şekiide sağlamak için de gereken biitün çabayı göstereceğiz^ Brandt Münih Bildirisini oku duktan sonra gelecek yıl Nasyonal Sosyalizmin iktidara ge lişinin 50. yıl dönümü oiduğu nu hatırlattı. Bu «Karanlık jübile» de o acı günleri anmak için gereken çahşmalarm parti örgütlerince yapılmasun istedi ve: «Bugünkfi yabancı düşmanlıgı. yabancı nefretl eğilimlerine bakarken, o günleri özellik le hatırlamah ve nro nazizmin bu topraklar üzerinde en ufak bir şekilde kıpırdamasına bile olanak vermemek içln her tür lü aydınlatma çabası gösterilmelidlr» dedi. UZLAŞMANIN ÖNEMİ 10 maddelik Munih Bildirisinin öteki maddelerinde bir yan dan «yenl tutucular»ın, öte yan dan «genç yol arayıcılamn top lumun çok karmaşık sorunlan na çok basit çözümler bulduklannı sanarak, bu çözümlerin propagandasını yapmaya çahş tıklan bildiriliyor, bu tutum eleştiriliyor. Abba Eban (Baştarafı 1. Sayfada) ladığını bildirdi. îki hafta kadar önce Begln hUkUmetinln îşçi Partlsinden, Lübnan'ı istila ve bir bölümünü ışgal etme planını desteklemesini istedlğini belirten Eban, partisinin kara kuvvetlerinin kullamlmasını ve Lübnan topraklannm işgalini onaylamadığını söyledi. Ancak îsrail munalefet lideri Lübnan'a vapılan hava saldırısını destekledığinl, Îsrail saldırısınm FK eylemlerine bir misilleme olduğunu, dolayısıyla ateşkesi ihlâl eden tarafın Filistinliler olduğunu da ileri sürdü. Bu arada LUbnan'ın basvunısu Uzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi, Güney LUbnan'a yapılan tsrail saldırısını görUşerek, ateşkes anlaşmasını zedeleyecek tüm silahlı saldınlarm ve ihlâllerin derhal durdurulması karan aldı. öte vandan Iran Dısişleri Bakanlığının bu konudaki açık lamasında, îran'ın FKÖ ve Suriye'nin yanında olduğu ve •yağtnacı İsrail re.Uminl tnsanlık tarihinden silnıek için» îsrail ile savaşa glrmeye hazır olduğu belirtildi. Bu arada yann îsrail tarafından tümüyle boşaltılarak Mısır'a devredilmesi gereken Sina yanmadasmdaki Yamit kasabasmda direnen fanatik Yahudilerin tümünün dün bölge dı şma çıkarıldığı ve işgalçilerin evlerinin buldozerlerle yıkıldığı açıklandı. Öte yandan LUbnan'ın Trablusşam kentinde Irak yanlısı Baas partisi Millslerinln lideri Tallal El Otri'nin öldürülmesl Uzerine patlak v«ren çatışmalarda 13 kişinln öldügü, 11 kişlnin ds yaralandığı bildirildi. TEPKİLERE YANIT (Baştarafı 1. Sayfada) YANTT Yükseh öğretim Kurumunu, yükseh öğretimin bütünlüğu içerisinde kabul etmek gere~ hir. Yükseh Öğretim Kurumu'nun üyelerinin üçte birini üniversiteler seçiyor. Bir bölümü zaten daha önceki profesörler. Dolayısıyla YÖK. üçte ikisi üniversitelerden gelmiş bir organ. Cörevini yapanlann, Atatürk ilkeleri doğrultusunda çahşanların korkularının. olmaması gerekir. Üniversitelerde 1946'lardan bu yana hiç bir öğretim üyesi görevini yapmadı diye tahibata uğramadı. Görevini yapmamak, sözkonusu olmadı ki, öğretim üyeleri takibata uğrasın. Yükseh Öğretim Kıtrumu üniversiteler üzerinde bir denetleme unsuru olarak vardır. Bu değişikUk de bunu getirmehtedir. Görevini yapanlann gocunmamaları gerekir. SORU Yüksek Öğretim Yasası'nda yapilan bu değişikliklerle YÖK'ün üniversiteler üzerindeki yetkilerinin artınldığı şeklinde yorumlar var. YANIT Yühsek Öğretim Kurumu denetleme organıdır. Suç işleyenlerle işlemeyenlerin. görevini yapanlarla yapmayariların ayırdedilmesi gereizir. Yüksek Öğretim Kanununda yeralan ilheler de Atatürk ilkeleridir. Bir organ varsa, onun çahşabilmesi için, bazı yetkiler de gerekir. SORU Dekanhğa üniversite içinden ya da dışmdan aday gösterilebilmesini içeren 2. degişıkük maddesi... YANIT Dekan meselesi de. Dekamn işi ae bir yönetidlik, öğretim üyeliğine ek olarak verilen bir görevdir. Bir rektör atandığı zaman yardımcılarım seçmesl gerekiyor. Dekan bilmeli ki, i$birliği ve ahenkli bir çalijma Ue bir basan elde edilir. Sonra getirilen yeni bir madde bir boşluğu doldurmuştur. Mesela 2547 sayıh hanunda diyor ki. «rektör, dekan olarak atanmaları için üç profesör aday gösterir.» Oyle üniversitelerimiz var ki, içlerinde üç profesör yok. Birkaç fahültesi var. Bunlarm 910 profesörü almah ki. bunların herbiri birer dekan adayı olsun, bir tek profesörü varsa nereâen üç profesörü aday göstersin? O zaman dışardan da aday gösterebilmeli. Bu da boşluklan dolduran bir «k maddedtr.» Mısır (Baştarafı 1. Sayfada) ba'yı Mısır'a geri vermek istemiyor. Fakat Mısir Taba'yı da geri almaya kararlı. Buradan geçirılecek sınır çiagisi üzerindeki anlaşmazlık, Israil'ın Sina'yı tümüyle boşaltmasını engelleyemeyecek ölçude aynn tı bir konu olarak kabul ediiiyor. Sina'nın devrıne 24 saat kala Kahire'de belirgin ölçUde taşkın ve coşkun bir görüntü yok. Bu, biraz Mısır halkında daha birkaç gün öncesine dek İsraU'in Slna'dan çekilip çekil meyeceği konusunda uyanan ve daha ancak yeni yeni giderilen kuşkudan kaynaklanıyor. Biraa da Mısır insanınm yapısından. Mısırhlar, Maşrllc Arap lan yani Iraklüar, Sürlyeliler, Lübnanlılar, Urdüniüler, Filistinliler gıbl değiller. Genelliiue sakin insanlar. Kendilerme sor duğunuzda buna, Maşrik Arap laruun Bedevi geleneğine karşılık Mısır toplumunun firavunlardan beri yerleşik olduğunu, bu yerleşikliğin de zorunlu olarak daha bilgece ve daha oturaklı bir davranış üslUbuna yol açmış olabileceğl yanıtını veriyorlar. Yann Kahire'den yola çıkıp Süveyş Kanalını geçecek ve îsmailiye ve El Ariş'i ardımızda bırakıp, bütun Kuzey Sina'yı katederek Ralah'a varacağız. Bakalun Mısır halkı yakın tarihlerinin en mutlu günü sayılacak yann da sakin ve oturafc lı kalabüecekler mi? Oyle kolay (Baştarafı Sporda) piyonu D. Alman Neupert'e ye nilerek altın madalya şansını yitbrdlkten sonra, dün Çek raki bi karşısında alacaftı bir yengi, Taakm'a brona madalya şansını getirecekti, ama olmadı. îlk devrede vardı, ikinci devrede gücü tükenmişti. Her halde mlnderde bu duruma düş r.iesinin ruhsuzlukla bir ilgisi yoktu. sorumlusu da kendisi değildi. 74 kiloda Sabancıoğlu, çek Karabin'e kaza tuşu Ue yenil di ama Sovyet'e yenilmesinde en büyük rolü taktik hatası oy nadı. Ayakları son derece güç İU olan Sovyet güreşçi karşı smd» alttan güreşmemesi içln daha önceden uyanlmadığuıı söylemek, kehanet olmasa gerek. 90 kiloda îsmail Temiz İse, Sovyet rakibi önünde yağlı gü reş yapıyor gibiydi. Tenekeci oğlu, elenmesine karşın, güreş CUerimia İçinde en iyi mücade leyl verdt Anayasc (Baştarafı 12. Sayfada) îçtüzükte yer aJan toplanü günlerinden salı, şimdiki uygulamaya uygun olarak alt komisyon raporun dan da kaldınldı. Vatandaşlann Danışma Meclisi Baskanlığı'na gönderdikleri dilek ve şikayet dilekçeleri Danışma Meclisi Başkanhğı'nca değil. Komisyonca incelenerek gereği yapılmak üzere Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliiin* gönderileoek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog