Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 24 NÎSAN 1992 Serbestte yaprak dökümü Aktaş, Tenekecioğlu ve Sabancıoğlu elendi VARNA, (Cumhuriyet) Avrupa Serbest Güreş Bırinciliği'nin ikincı güntinde 68 kiloda Ok*ay Aktaş, 74 kiloda Burhan Sabancıoğlu ve 82 kiloda Şenol Tenekecioöu elencüler. 100 kiloda Avhan Taşkın gTubunda üçiincü oldu. 62 kiloda Yusuf Cambaz, Bel çikah ve Yugoslav'ı tuşla yenerek grubunda birinciliğe yak laşırken, 52 kiloda da Aslan Seyhanlı, îsviçreliyl tuşla yendi. îlk turda Belçıkalı'yı tusla yenip ikinci turda Polonyalı'ya yenilen Oktay Aktaş, Sovyet Budaev'den ikî puan alabildi. şüaşan Sabancıoğlu, gtireşi ka nştınnca, 91 yenilc durumday ken 2.25 dakikada tek kle oyu nuyla tuşlandı ve elendi. 90 kiloda, 1978 Dünya üçüncüsü İsmail Temiz, 1981 Dünya dsrden galip aynhrken, gruCok klas bır güreşçi olan Bugençler üçüncüsü Sovyet Na bunda Sovyet'in ardından ikin daev, minderden 142 sayı tuniev karşısında rakibine boyun ciliği aldı. şu ile galip aynldı. duruk çekmekten başka bir sey 74 kiloda, Avrupa Gençler 82 kiloda Şenol TenekecıoSyapmadı ve minderden 91 ye Şampiyonu Burhan Sabancıoğ lu, ilk turda Yunan rakibini nik ayrıldı. Temiz, ücüncü tur lu, 1976 Avrupa Şampivonu ve tuşlamış, Sovyet Medesyan'a da Polonyah Patalongia karşı 1980 Olirapîyat Üçüncüsü Çek tuşla yenilmişti. Tenekecioğlu laşacak. Bu grupta Sovyet'in Karabin karşısında maoa hızlı dün 1981 Avrupa üçüncüsü D. 7.5, Polonyalı'nm 3, D. Alman girerek tek daldı ve bir puan A'man Syrins ile başabaş bir ın 3 puam bulunuyor. maç vaptı. İlk devresi 55 biten aldı. Ancak tercübeli rakibi, 62 kiloda Yusuf Cambaz, Bel karşüaşmada güreşçimiz bir a yandan danabağı yaparak Saçikah VaUov ile yaptığı ilk maç bancıoğlu'nu 58 saniyede tuşla ra 85 öne geçtiyse de, son da ta zorlanmadı. Çok zayıf rakı dı. İkinci turda dünya gençler kikada durum 99 oldu. tlk pu bi karşısında 81 öndeyken, 1. ikincisi Sovyet Verobiev ile kar anı alan D. Alman gureşçi, mın 16'da rakibinin sırtını mindere yapıştırdı. İkinci turda Yugoslav Ganeja ile karşüaşan Cam baz, çok dikkatliydi. Rakibinin dalmasını bekledi. Ama Yugos lav, Cambaz'ın oyununa gelme di. Devre 30 Cambaz'ın üstünlügüyle kapandı. îkinci devreye yerde başlayan Cambaz, rakibi nm bir anhk boş bulunmasm dan yararlanarak, behnden kal dırdı ve sırtını mindere yapış DUn yapılan eşlendırmeler so 1981 Avrupa, 1978 Dtinya şampi tırdı. Cambaz, grup bîrincîliği nunda, övlesine bir gruba düş yonu Sovyet İbrahimov, 1981 için İtalyan Labruno ile karşı tuk ki, düşümüzde bile görsek Avrupa ikincisi Polonyah Sku laşacak. inanmazdık. Cambaz'a sorsalar, bacz, 1978 Avrupa gençler üçün İlk turu maç yapmadan ge«Kîmlerle güreşmek istiyorsun» cüsü Çek Mendel ve Macar Or diye, inanın kendisi bile bu gü ban. îste bunlar da tıpkı bizim çen 52 kilo güreşçimiz Aslan Seyhanh, îsviçreli Müllemann reşçileri seçemezdi. RakiplerıSalih Bora'nm durumuna düş karşısında maça hızh girdi. nin içinde yalnızca ttalyan An tüler. Eğer bir mucize olmaz Tek dalıp kunde atarak 34 öne tonio Labruna'nın, 57 kiloda sa Cambaz'a şimdiden Avrupa geçti. Ne var ki, İsviçreli güreş 1979 Akdeniz Oyunlan ikinciliğı ikincisi gözüyle bakabüiriz. çi çift kle ile güreşçimizi köp var. Yugoslav Ganeja, Fransız 100 kiloda Ayhan Taşkm da, rüye getirince durum 35 oldu. Margollo ve Belçikah Yaleuf' Cambaz kadar olmasa bile ivi Seyhanh karşılaşmayı 2.28 da un adını ilk kez duyduk. İkin kura çekmişti. Ama nerde 1981 kikada tuşla kazanarak üçtlncü ci turda maça çıkmavan Avus Üsküpte Dünva dbrdüncüsü otura geçti. Seyhanh bu turda turyah*nın da... lan takım, nerde Varna'daki 100 kiloya ilk kez çıkan, 90 Bulgar Yordanov'a sayı ile ye 62 kilonun öteki grubunda ise nilen 1977 ve 1981 Avrupa şam kilonun Avrupa ve Dünya şam kimler var kimler... 1980 Avru (Arkası 11. Sayfada) piyonu, 1978 Dünya ikincisi D. pa ikincisi Gulgar Steref; 1978, Alman Hartmuth Reich ile kar şılasacak. 100 kiloda D. Alman'a tuş la yenilip, Macar'ı sayıyla yenen Ayhan Taşkın, Çek Strnis ko karşısmda ilk devrede iyi bir maç çıkardı. Maçın başında rakibini belinden kaldırıp yere indirdi. Çek güreşçi, tuş oimaktan, minder dışma kaça Tak kurruldu. Bu arada, bir A/ künde yiyen Taşkın. ilk devre rini alorak bunu ispatlayabilina 1 milyon 350 bin lira para yi 32 önde kapadı. İkinci dev rlz. Diyorbakır'a getirdikleri pa getlrdiler (Bu paranın 250 bin renin başında aynı oyunla ra kıbini bir kez daha köprüye ge rayı tesllm ettiklerl yert ve ki llrası senin diğer futbolculara tiren Taşkın, bu kez de tuşla şlyi billyoruz, bunun da şahitle da 100'er bin lira dağrtırsın) yamaymca, maçı kaybetti. Ayak ri mevcuttur.» dediler. Ama ben bunca yıldır ta duracak hali kalmayan Taş Öte yandan Diyarbakırspor hizmet verdiğim takıtnıma böy km, Çek güreşçinin göstere gbs tere taktığı çift klevi engellekaptanı Ayhan'da Gaziontep le bir şey yapmayacağımı ve yemedî ve 53 öndeyken tuşlan spor'lu yoneticilerln kendisıne macta normal futbolumuzu oy öı. Dogu Alman rakibine de ay para teklif ettiklerini doğrula nayacağımızı bellrttim. Gerem şekilde tuşlanan Taşkın, kî klrse bu durumu ispatlamaya yarak şunları söyledi: losunda beşincilik için Bomen tOazlantep'li yöneticiler ba hazırız.» Vasila Puskasu ile karşüaşacak. •.»,.»» Yugoslav ve Belçikah rakiplerini tuşla yenen Cambaz, grup birinciliği için İtalyan Labruno ile karşılaşacak. YORUM Öyle kolay bir gruba düstük ki, düste görsek inanmazdık... Altuğ îstanbulluoğlu yazıyor VARNA Serbest güreşçilerimiz, Varna'da rakiplerlne değil, kendilerini bu şampıyonaya hazırlayan antrenörlere, tek nik kurula yenildiler. Evet, son yıllarda bu kadar kötü hazır lanmış bir milli takım görme dik. Minderde, ayakta duracak hali kalmayan güreşçilerimiz, ayaklanna kadar gelen madalya şanslanm anlatılamayacak bir biçünde yitiriyorlar. Tek madalya umudumuz 62 kiloda Yusuf Cambaz... YÜCELER İLE ELDİVEN ÇALIŞMASINDA Türkiye ve Avrupa'nın lisansh tek bayan boksöru olan Şükran Çalbak, profesyonel boksörlerimizden Kadir Yüceler ile birlikte eldiven çahşmas» yaparken görülüyor... IFotot Ruhsan SEKMENJ, Bayandan boksör olur mu olmaz mı? Dr. Çöl: "Kadınların boks yapması sakıncalıdır» Spor Servisi Şükran Çalbak islmli bir bayanın boks lısansı almasmı spor ve tıp adamları değişik şekilde yorumladılar. Konuya ilişkin olarak bilgisini aldığımız Operatör Aziz Çöl, «Bence her ağır spor gibi kadmların boks yapması da sakmcahdır» dedi. Bu konuda. boks çevrele rinde de çeşitll yorutnlar yapılmakta. Bunlardan bazıları, «Boks müsabaka yönetmeli£inde biiyük bir açık vardır. Bu açık şimdilik pek bir sorun çıkartmasa da île ride cok biiyük sakıncaları olabilir. Boks Müsabaka Yö netmelifeimizde 'boks erkek lere mahsus bir spordur' seklinde blr kayıt olmadıfrı için 'boks kadınlar ve erkek G. Antepli yöneticiler Eskisehir'i yenmemiz icîn 1,5 milyon lira teklif ettiler DİYARBAKIR Diyarbakırspor kaptanı Ayhan «Oaılantepli yöneticiler bana 1 milyon 350 bin lira para getlrdiler» de dı. Diyarhokırspor'un Eskişehirspor iis yaptığı karşılaşmanın çıke söylentilerl sürüyor. Diyarbakırspor başkanı Mehmst Maclt şike iddialarıntn fspatlanması gerektiğini tekrarluyarak şunları söyledi: «Bir macta hak«n vaftfır, gözlemcl vardır. Bunlann sözüne güvenmiyor da kume duşmemek içln her türlu oyunu oynayan bir takımın sözürte ml güveniliyor? Ortada bir merar vardır, bbt bu mezara giraik. İkl takım daha bu mezara girecektir. Bu kaçıntlmaz bir sonuçtur. Ancak Gazlantepspor mezara duşmemek icîn çirkîn oyunlara boşvurmaktadır.» Diyorbakırspor başkanı Meh met Macit Eskişehlrspor mocı önceslr>de Gaziantepsporlu yöneîicelerin Diyarbakırspor'a gel dıklerini belirterek şöyle devam ettîr «Gaz.'antspspor'lu yönetfcller Esklsefvrsoor macından önce Diyarbakır'a gelâiler. Ta kım kaptanımız Ayhan'ın önu ne 1 milyon 350 bin lira para koydular. Btmun 250 bini senindlr dedller. Ama kaptan ve sporcularımız böyle bir tekllfl Clrkln bularak reddettiier. Gereklrse takımdakl her ovuncumuzun noterden yaıılı ifadele Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner, «lisans, kişiye spor yapması için verilir. Bu kişi maç yapar mı. yapmaz mı, ö bizim sorunumuz değil» dedi. ler olmak üzere iki kategoride yapılır* diye bir madde de yoktur. Şimdi bu bayan Hsansı da oldugnna göre müsabakaya rahatlıkla katılabilecektir. Müsabakalar iki kategoriye aynlmadıfrı için de çektigri kuraya göre bir erkek sporcu İle de maç yapabilecektir. Bn ma çın sonncunda dogabilecek olan sonncon vebaltni kim yflklenerektir?.. Hiç kadmla erkek boks maçı ya par mı?..» seklinde konuştular. Bazı çevreler ise işi espriye vurarak, «Boks tçln 'erkek sporudur' derlerdi. Artık 'boks aynı zamanda kadın sporudur da' denilecek her halde. Kadmlann boks yapmasını hiç de hos karşılamıyornz» dedller. Bir diğer yetkili kişi. Yü cel Seckiner'in düşünceleri ise şöyle: tsteyen her klşjye eger sağlık durnmu müsaitse lisans verilir. Doktor hnza attıçı zaman sporca kişiye Hsansı verilîr. Sizin de yazdığınız gibi boksta kızer kek ayrımı yok. Biz Usansını verdik. Ama bu kişi mflsabaka yapar mı, yapmaz mı o bizim sorunumuz değil.» «Yönetmelikteki boşlukIann bu tribi ilginç durum lara yol açtığım» belirten Boks Federasyonu üyesi îs met Atıcı ise «Zamanmda boksun bayanlar tarafından da yapılacağı kimsenin aklına gelmemiş olacak ki bn durum ortaya çıktı. Ama yönetmeli^imizin daha bag ka açıkiarı da var. örnejfin, boksnn 'kadmlar ve er kekler olmak üzere iki kategoride' yapıldığı yazılmıyor. Şimdi bu bayan müsabakaya katılmak istese bir erkekle mi maç yapacak?..» seklinde konuştu. İkinci ügde beş maç var ÎSTANBCL îkind TOrkiya iigıne bugün (a) (b) «> (d) gruplannda yapılacak toplam 5 karşılasma ile devam edilecek. Günün programı şöyle: İstanbul (Anadolu Hisan Spor Akademısi Stadı) Saat 16.30 Eeykoz Davutpaşa, İzmir (Alsancak Stadı) Saat 14. 30 Karşıyaka Ödemişspor, Saat 16.30 İzmirspor Denıalispor, Ankara (Cebeci İnönü Stadı): Saat 16.30 Sitespor (Amasyaspor) EsMşehir (Atatiirk stadı): Saat 16.30 Eskışehir Demirspor Yeşilova. Bötge Müdürlugunu dün blr çocuk yönetti İRTEM'İN «SAKIN GAZETECİ OLMA» ÖNERİSİNE KÜÇÜK SUAT «MERAK ETMEYİN, NİYETİM BÖLGE MÜDÜRÜ OLMAK» DİYE KARŞILIK VERDİ Hilmi TÜRKAY «Î3 Nisan Çocuk Haftası» dün başladı. Yannın büyükleri, yani bizi yönetecek olan kü çüklerimiz nasıl düşünüyorlar, neler istiyorlar? Konumuz spor olduguna gbre, tstanbul"un, spordakî en üst yöneticisi olan Şinasi Irtem'i, bu göreve hevesli bir kardeşimizle Saat De mirel ile, makamında ziyaret ettik. Davet edilmeyi beklemeden makam koltuğuna kurulan Suat sordu, İrtem yanıt ladı: « Bn gSreve nssıl standımı?» «12 Eylül'den sonra, bu göreve getirilmem konusunda Bakanlığa öneride bulunulmuş. Milli Güvenlîk Konseyi*nin de benimsemesi sonucu çıkanlan karamame lla, Beden Terbivesi Bölge Müdürltiğü'ne atandım.» «Bizim için neler yapıyorsunnz?» «Bu dönem, ilkokullararası atletizm yanşmalan çoğunluktaydı. Bunun yanısıra, halk oyunlan gösterllerine de ağır Karagümrük antrenörü Şükrü Ersoy îstifa etti Spor Servlsl Karagümrük antrenörü Şükrü Ersoy istifa etti. Şükrü Ersoy istlfasına neden olarak pazar gunü oynanacak olan Düzcespor Karagümruk macından önce cıkan şike söylentllerinl gösterdi. Sampiyoniukta iddialı Düzcespor ile pazar gunü yapılacak olan karşılaşmada Şükrü Ersoy takımının başında olamayacak. ALİ ÇUKUR Dünya Amatör Boks Şampiyonasına hazırlanan Çukur'a Alman basını büyük yer verdL KOLTUKTAN KALKMAK İSTEMEDt Bölge Müdüru'nön reakamuıda Bölge Müdürü'nü soroUnyls terleten Saat, maksnun tadını lyico çıkardı... (Fotoğraf: Asena ÖZKAN) lık verdik. Böigelerarası çoşitlî yanşmalar düzenledik. Önümüzdeki pllarda, faaliyetlerimizi daha da ileri götürme yı düşünuyoruz.» «Hangi takımı tntuyorsunuz?» «Bölge Müdürü olarak, be nim için takımlann hepsi aynı değerdedir. Bütün üğraşım, hepsinin başanlı olabilmesi için gerekli zemini hazırlamak.» <Spor alanlannın yeterll olup olntadığı konusunda Rörüşleriniz?» «tnkemizdeki alanlar, karşılaşmalan izlemeye gelenler için çok yetersiz. Bugtin büyük bir seyirci potansiyeli var. Tribünleri dolduran 40 bin seyircinin yanısıra, bır o kadarı da dışanda kalıyor ve maçları izleyemeden «vlerine dönüyor. Bu sorunu en kısa sürede halletmeve çalışacağım.» «FederasyonHın verdiği cezaları çok ağır buluyorum. Bu konuda ne düçünüyorsunuz?» «Bu konuda hiç bir şey söylemek istemiyorum. Merkez Ceza Kurulu'nun görevi olduğu için cezaları saptamak, ağırUğı veya hafifliği konusund» açıklamada bulunamam.» «Şike söylentileri yoğunlaş tı son günlerde. Bu konuda ne diyorsunuz?» «Elımızde kesin sonuçlar yok. Ancak, bu tip olaylan ba sından duyuyoruz. Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim.» «Şunu da söyleyeyim; sakın gazeteci olma. Profesyonel ler bile bu denli alıret sorularıvla terletmedi beni.» « Meraklanmaym efendim. Nıyetim Bölge Müdürü olmak.» «Şike için Seçkiner kesin konuştu: kesin kanaat bize yeter» SPOR SERVtSt Beden Terbiyesl Genei Müdürü Yücel Seçkiner son gttnlerde yogunlaşan şike söylentileri üzerine «Belge an yoruz. gazetelerde yayınlanan haber ve iddialan değerlendirmek için yoğun bir çalışmaya girdik. Her tarafta araştırma yapıp en nfak bir belgeyi dah! degerlendirecefciz. Egrer betee bulamazsak bile kesin bir ka naate vardıgımizda sike ya panlart çok biiyük ve agır bir şekilde cezalandıracağız» dedl Yücel Seçktner aynca söz lerine şunları da ekledt. « Belki bizim kesin kanaate vardıgımız için vereepjjimîz cezalardan olayı suclavanlar çıkacaktır. Biîtiin simşeklerî üzerlmî7e çe keceeiz. Ama şikeyi fcökünden cözmek icîn haşka yaparak blr SPV vok. «GAZİANTEPLf YÖNETİCtLER HAKKIN'DA DELtLLER TOPLANnrOR» Öte yandan. Gaziantepspor yöneticilerinln. Esklşehlrspor'u yenmeleri lçln Dlyarbakırlılar'a para önerislnde bulunduklan konusundaki lddialara da değinen Genel Müdür, «BB kortndak! deliller toplanryor. Komisyon incelemelerl sonncnnda, TCK'nnn 8ng5rdüftfl işlemler nygnlanacak Die Welt gazetesi boksörümüz Cukur'a geniş yer verdi ilk kez toto oynayan terzi 28 milyon lira kazandı GÖLCÜK (THA) Gölcüklü bayan terzisl Arif Do £an ilk kez oynadığı Spor Toto'dan 13 + 1 tutturarak 28 milyon 201 bin 625 Ura aldı. Çukur: "Ulusal formayı giyeceğimi düsündükce heyecanlanıyorum,, MÜNtH F. Almanya'nın Münih şehrinde yaşanıını surduren ve burada F. Alman ulusal takımı ile birlikte Ay Yıldızh formayı giymek için Dünya Amator Boks Şampiyonasına hazırlanan Ali Çukur'un bu başansı Almanya'da sevinç yarattı. 415 mayıs tarihleri arasmda yapılacak şampiyonaya Münih'ten katılacak tek boksör olması dolayısıyla Çukur. Alman basınm da dikkatini çekti ve Die Welt gazetesi Ali Çukur'a sütunlannda yer verdi. 21 yaşında olan ve 9 yaşuıdan beri ailesiyle birlikte Münih'te yaşayan Çukur. Bayern'de TSV 1860 takımında boks yapıyor. iki kez Bavyera ikinciliği bulunan Çukur 1981'de îstanbul'da yapılan Türkiye Boks Şampiyonasmda da üçuncü olmuştu. 1.80 boyunda ve 62 kilo ağırbğındaki Türk boksdrü bugüne kadar yaptığı 80 maçm 70'ini kazandı ve sadece bir kez nakavt oldu. Milli formayı giymekle ılgili duşuncelerl sorulduğunda Çukur şöyle yanıt verdi«Ulusal takuna alındıgımı, ulusal formayı giyeceginv düşündflkçe heyecandan titriyorum ve hemen antrenmar kıyafetimi giyip koşuyorum. Bu duygu benim için hersey den daha onemll» Ailesiyle birlikte oturan Ali Çukur «tmdilik «oförlül* yaparak ayda yaklaşık 130 bin TL. kazanıyor. Bir yan dan elektrik tesisatçılıgı dalında öğrenun goren Çukur, bir Türk film »irkett tarafından da oyunouluk tokJifl alnuş. KISfiKISfl SPOR DÜNYASINDAN AT YARIŞLAR1 1: KOŞU: F: Bahriyelto. P: Has. 2. KOŞü: F: Flashing star, P: Freakharmony. 3. KOŞÜ: P: Gülfatma, P: Keklik. 4. KOŞU: F: Adım, P: Bren. 5. KOŞU: F: Muratefe. P: Akarsu, S: Varlık. 6. KOŞU: F: Baba Joe. P: Atik. 7. KOŞU: F: Deryakızı. P 1: Martı, P 2: Esenyel, S: Atışalanı. ERÜC SAĞLIKU YAŞAM ' Spor yapalım yapmayahm, hepîmizin özlemi sağhklı bir yaşam değil midir? Ancak bunun bazı koşullan olduğunu bir çpğumuz bilmeyiz. tster sporcu olsun, isterse spor yapmaya heveslenen bir kişi... İster spora henüz başlamamış bir yavru, isterse sporu bırakmış bir emekli... 7'den 70'e herkese açık bu köşede sorunlarmızı bize yazuı, uzmanlar sizlere sağbklı bir yaşamın recetesini sunsunlar. Mektuplannızı «CUMHURtYET GAZETESÎ SPOR SERVÎSÎ SAĞLIKU YAŞAM KOŞESt CAĞALOĞLU ÎSTANBUL» adresine bekliyornz. Yıldızlar basketbol bîrincîliği başlıyor ANKARA Yıldızlar Tür kiye Basketbol birtncüiği ceşitli bölgelerden 34 takımın katılmasıyla bugün ^nkara'da başlıyor. Atatürk ve Sellm Sırn spor salonlannda turnuva altı gün ^irecek ve 29 nlsan perşem be günü oynanacak final maçıyîa sona erecek. Müsabakalar sonunda ilk on dereceyl alacak takımlara ödüller • Beylerbeyi spor Uulübü genç takımına oyunca seçmek amacıyla Sab ve Perşembe (rünü bir seçme yapacak. Beylerbeyi sahasında yapılarak seçmelere 1964, 65 66 67 do&um lular iştlrak edeblleçekler. • Tekfen ve üniteleri arasında başlayan masa te nisi turnuvası devam ediyor. 2. gün karşılaşmalarm da Hamit Görünlü. Oğuz Özdamar'ı Tuncer Yalçmdağ da. Yurdacan Yöce'yl yerımeyi başardılar. Müsa• Kocasinan Sahasmda dii7enlenpn M.Ali Has Tur nnvasunda su sonuçlar alındı: tncirli Onbuyıldız: 11, Ordaspor Tıldınmspor: 21. Di&er müsabakalar yagrıs nedeniyle buerüne erdelendi. • Levent Philips Sahasmda devam eden Adem Demir Turnuvası grup kar şılaşmaları sona erdi. Sanaylspor Ortabayırspor yarm finali oynayacaklar. bakalara bugün ve yann devam edilecek. ALTILI GANYAN OJ 05 II 13
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog