Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTNLARI KÜLTUR ÜZERİNE Doç. Dr. EMRE KONGAR Her aydını yakından llgilendiren yapıt Ederi: 200 TL. Istetne adrest Türkocagı Cad. 39/41 Cağaloglu tSTANBUl 58. Yıl; Sayı: 20734 Cumhuriy Kurucusu : Yunus NADİ 20 TL. 24 Nisan 1982 Cumartesi Birinci Asamaya H&rlama 1001 Genel tetenek Modem Matematik Modemfizik ZS>indenCöziım (KoiejlereHazırlaroa) Besktas. İstanbul 60 7200607201 YAY1NIARI Dânışma Meclîsi'nde Âta'nın adı okununca tüm üyeler "Burada,, dedî DİSKdavası yanıtladı: 23 Nisan tüm yurtta törenlerle kutlandı £ Danışma Meclisi'nde yoklama sırasında Atatürk'iin adı okunduktan sonra Sadi Irmak ağladı. Birleşimi Evren, MGK üyeleri ve Ulusu izlediler. Haber Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün bütün yurtta ve Kıbns Türk Feder* Devleti'nde törenlerle kutlandı. Bayram nedeniyle toplanan Danışma Meo lisi Genel Kurulu'nda Atatürk'ün adı okununca tüm üyeler «Burada» diyerek aikışladılar. Ankara'da dün sabah ilk t'6ren saat R'de AnıtKabir'de yapıldı. Havanın yağışlı olması nedeniyle 19 Mayıs Stadyumun da yapılmas! öngörülen törenler yapılmadı. Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam başkanlığı'nda Ankara İSTANBUL'DAKİ TÖRENLER 23 Nisan Ulusoi Egemenük t/e Cocuk Bayramı İstanbulda da Valisi Mustafa Gönül. Garnitörenlerle kutlandı. İlk tören valilikte düzenlendi. Vcli Nevzot Ayaz öğıencilerden oluşan bir zon Komutanı Korgeneral Reheyeti kobul elli we kendfsine Atatürk'iin Nutuk'unu armağan ettî. Yeldeğirmeni Osmangazi cep Ergün. Ankara Belediye İfkokulu öğrencilerinden bir grup da 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Hay Başkanı Süieyman Onder ve dar Saltık'ı komutanlık ocfasındo ziyaret ettiler. Fotoğrafto. İstanbul'dakl gösteriler göriilüyor. (Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) YANIT Doğramaci: Görevini yapan gocunmasın Prof. Doğramacı son değişikliğe ilişkin tepkilere verdiği yamtta «YÖK'ün üniversiteler üzerinde bir denetleme unsuru olduğunu» söyledi. Faruk BİLDÎRÎCİ "Söylediğimiz gün yaptığımız suç degildi,, ^ DİSK Genel Başkanı sorgusunda işçi smıfının tarihsel görevinin faşizme ve emperyalizme karşı mücadele etmek olduğunu bildirdi. tstanbol Haber Servisi 52'sinin idamı istenen 53 sanıklt DİSK Davasına Abdullah Baştürk'ün sorgusuyla dün devam edildi. DtSK Genel Eaşkanı Baştürk'ün, sor u cevap şeklinde sürdürülen sorgusunun 4'üncü gününde, yargıç yine 141, 142. maddelerle işçi smıfı arasmdaki ilişki üzerinde durdu. Yargıcın bu konuya ilişkin sorusuna Baştürk, «düşündük düşündüklerimiıi kamuoyu önünde söyledik. Şimdi huzurunuzdajiz. Söylediğlmiz gün, yaptığımız soç değildi. BuRİin suç olarak karşımıza çıbıyor» yanıtını verdi. Faştürk 6. Genel Kurulun görüş ve kararla rınm bütünlüğünün, ihtilalci yolla marksist, leninist düzeni hedeflediği şeklindeki Savcılık suçlamasma Uişkin soruyu ya nıtlarken ise özetle şunlan söyledi: «DÎSK Genel Kurnlunda söz konıısu iddjalan içtne alan bir tek karar yoktu. Kongrede söz alan konuk veya delegelerln vapmıs oldağu konnşmalardan îddia makamının çıkardıği sonuçlar DtSK'i bağlamaz. O ne denle iddla makamının Marksist, Leninist ihlilale yönelik bu lunan ve ihtUali içeren iddiala ANKABA, (Cumhnriyet rını reddedlyorum. İddia maka Bürosu) Kapatılan mının burada. iddianamenfn CHP'nln eski Genel Başka bütününde oldnğu gibi kullannı Bülent Ecevit'in dün dığı yöntem kıyas ve telldn Ankara Sıkıyönettnı KoTöntemidir. Bu yöntemi de red mutanlığı Askeri Savcılıdediyorum.» ğınca ifadesi ahndı. Abdullah Baştürk'ün sorguEcevit'in bazı yabaneı sunun dün sabahki oturumunbasın organlanna verdiji da 6. Genel Kurul kararlan Udemeçlerie itgill yürütülen »arinde duruldu. îlk karar osomşturma nedeniyle ifalan cephe kararına ilişkin sodeslne başvunıldugu ögreruyu yanıtlarken Baştürk, şöy nildt. le dedî: «Ülkemlzin geçirmekÖte yandan, Ecevıt'trı te olduğu o gflnlerin hunalımı «Der Spiegel» dergisi ve ieîndp lsrl sınıfının îriiç ve eyHollanda televizyonuna lem birHgine katılacnk, demnk(Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) ratik. kitle. meslek örçütleri i(Arkası Sa. 11.. Sü. 4 de) YHK'nın yeni bir kısıtlaması ı Yüksek Hakem Kurulu yürürlüğe koyduğu bir sözleşmede, sosyal yarchmla ilgili hükümlerin sözlesmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacağına karar verdi. Işık KANSU ANKARA Yükselc Hasem Kurulu (YHK). yeniediği bazı sözleşmelerde sos ral yardımlar, sosyal izlnler ve yıllık iztnleri düzenleyen ^ükümlertn sözleşmenln ka •ar tarihinden itibaren ııygulanacagı yolunda kararlar almaya basladı. Bu durumda, yenilenen bir toplu sözleşme 11e sosyal yardımlarda yapılan yenl düzenlemeler, yüksek Hakem Kurulu'nun toplu sözleşmeyi imzaladıgı tarihten geçerll olacak. Daha öncekl genel uygulamaya göre, bir toplu sözleşme yenilendiginde flcretler vc. sosyal yardımlara yapılan zamlar toplu sözleşmenin bitiş tarihinden başlayarak uygulanageliyordu. Bu durumda. toplu sözleşmenin bittş tarlhi ile sözleçmenin imzalanmasma değin gecen süre için yenl sözleşmenin sosyal haklara getirdiğl yeni düzenlemeler, işçiye fark olarak ödeniyordu. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldıgı karar iîe bu fark artık işciye ödenmeyecek. Örneğin, YHK'ca Türk îs'e bağlı Ağaç îş Sendikası'nm Selolit Komandit Şirkett lşyerinde YHK tarafından yenilenen toplu sözleşmesinde. sosyal yardımları düzenleyen hükflm lerin sözleşmenin karar t a rihinden itibaren uygulanacağı karar altma alındı. 31 aralıfc 1980'de btten bu toplu sözleşmenln yürürlük tarihi 1 ocak 1981 olarak beklenlyor. Ancak. Yüksek Hakem Kurulu toplu sözleş meyî 4 şubat 1982 tarihinde imzalayarak, sözlesmeye sos (Arkası 9. Sayfada) ANKARA YÖK Başkanı Profesor thsan Doğramacı. Yüksek Öğretim Yasası'nda yapılan değişikliklerden dolayı görevini yapanların gocunmamas» gerektiğini* söyledi. Doğramacı, değişikliklerin yasadaki bazı boşluklan doldurduğu görüşünü savundu 'YÖK'ün üniversiteler üzerinde bir denetleme unsuru» olduğunu belirten Prof. Doğramacı'ya yönelttiğimiz sorular ve yanıtları şöyle. SORU Yüksek Öğretim Yasası'nda yapılan son değişikliklere tepkiler var. Bu konuda sîzin de görüşlerinizi alnmk istedik. Değişiklikleri nasu yorumluyorsunuz? YANIT Birçok değişiklilı oldu. Uangi maddeyi soruvorsunuz? SORU Öğretim elemanlannın Rörüien lüzum üzerine görevden a'.ınması... YANIT Görülen lüzum uzerine değü. SORU Değişikliklerdeki 1. maddede «yctersizliği görülenler ile kanunun öngördüğü ana ilkelere aykırı harekette bulunanlar* deniyor. (Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) Ecevit ve 4 gazeteci askeri savcılıkta ifade verdi Mısır, 15 yıl aradan sonra Sina'ya yarm kavuşuyor Sina'mn devrine 24 saat kala Kahire'de belirgin ölçüde taşkın ve coşkun bir görüntü yok. Cengiz ÇANDAR bildiriyor KAHİRE Mısır, 15 yıllıK bir aradan sonra tarihi topraklarının tümüne, tsına yarunadasının tümüne j'arm kavuşacak. TSİ 14.3()'dan itibaren Mı sır, 1967 yılmdalü sırurlanım kavuşmuş olacak. Onaüoğu so rununuT) tarihinde belki de dönüm noktasj oluşturacak bu tarihi olay ıçin Mısır'da son hazırlıklar tamamlanmak üzere. Önceiu gün ögleüen sonra Mısır Savunma Bakanı Abdülbalim Abıı (îazala, bir dızı meşaleyi ateşledi ve Mısır paraşütçü ve komando birliklerınden oluşan koşuctüar meşaJelerle Sina'ya koşmaya Daşladllar. Koşucu gruplanndan birı yarın TSİ H.no'da Rafah'a, diferı ise aynı saatt* Sina'nın Akabe (tttrfessine egemen güney ucundaki Sarm El Şeyhe var Kahire trafigi dün cuma günü bayli ferahlamıştı. Yoliarda öbek öbek KahirelUer ellerinde piknik sepetleri, başkentin çok sayıdaki güzel ve geniş parklamış bulunacak. nna, Nil kıyılarına ve kent Dıinkü Mısır gazetelen bu çevresüıdeki yeşüüklere akuteoşuyu manşetlerine çıkararaK lar. verdiler. El Cumhurriyye gaKahirelüer sakin bir cuma zetesi, «İntikalat Sule El • Se günü geçirirlerken Mısırlı yet lam» (banş alevj başlacü) başkililer, bu arada Dışişleri Balığını atmıştı. El Ahbar gakanı Kenıal Hasan Ali, Dışişzetesi İse «son tsrail askeri Rafah'ı pazar sabahı saat 10' leri Ue görevli Devlet Bakanı Bütros Gali ve Cumhurbaşkadan önc« terkedecek» başlığı nı'nın baş siyasal damşmam, ile ve «Sina iizerindeki yüksele cek banş alevi vola çıktı» spo Camp David'in mimarlarından Dr. lîsama El Baz Amerikan tu ile yayınlaâı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yann Sina'mn tümüyle MıWalter Stoessel'le Sina sınırısır'a devrinin gerçekleşeceği na verilecek son biçim hakkın anlardan itibaren gece geç vada görüşttiler. Mısir üe Israil kttlere dek başta başkent Ka arasuıda Sina'mn giineyinde hire, îşkenderiye, Port SaSd ve Taba adı verilen bölgeden gebütün diğer kentlerde havai fi çecek sınır çizgisi üzerinds sekler fırlatılacak. Büyük kent anlaşmazlık var. İsrail burada lerde askeri gösteriler ve gabüyük turistik yatınmlara, oçit törenlen düzenlenecek. tel inşaatına girjştiği için Ta(Arkası Sa. 11.. Sü. 5 de) 10 milyondan fazla insanın yaşadıgı Kanire dün sakin bir gün yaşadı. Mısır'ın haftalık resmi tatil günüydü. Bteim tstanbtıl trafiğine rahmet okutacak cinsten bir keşmekeş olan Münih'teki kongre sona erdi SPD: Yabaneı düsmanlığına karşı kararlıyız Altan OYMEN bildiriyor MÜNtH Alman Sosyal Demokrat Partisinin 5 günden beri devam eden kongresi dün sabah «Münih Bildirisi» adıyla açık lanan bir bildiri ile sona erdi. Kürsüden Genel Başkan Brandt'ın okuduğu ve her cümlesi U2un uzun alkışlanan 10 maddelik bildi rinin 6. madesi yabaneı düşmanlığı konusu ile ilgiliydi ve şöyley dj: «Bizi akıl, vicdan ve insanlık açisından zorlayan bir özel so> run, ülkemize çağrılarak gelen yabaneı hemşehrilerimize karşı nasıl bir tutum içinde olaca ğımızdır. Sosyal Demokrat Par ti işsizllğln sonucu olarak ortaya çıkan yabaneı düşmanlığı na, bütün gücüyle karşı çıkma ya kararlıddır. Blz bu kongredcn, bütün sendikalara, killse lere, bütün toplıımsa] pnıplara ve partilere yabaneı düsmanlığına karşı büyük bir hareket olaşturmaları için çacrıda bu lunuruz. Bunun yanında. Fede ral Almanya'nın yabaneı henv şehrilerimizl toplumumuza kat ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) makta sınırsız olanaklara saTürkiş Genel Başkanvskıli hip olmadiğım da saptanz. Bıı Şevket Yılmaz'ın Başkanlığındo açıdan yabanrıların sayısınm öncekl gün toplanan Türkiş (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) Yönetim Kuruîu bildirisinde, bazı işveren cevrelerinin volnızca tatlı kârları için rlemokratik işçi haklarına el ve dil uzattıklorı ifade edılerek, «Işverenler, sosyal barışı bozu cu niteliktekl çıkarcı isteklerin (Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) Abba Eban: Begin hükümeti Lübnan ı istila etmek istedi Ingiliz donanması yüksek düzeyde alarma gecirildi Dış Haberler Servisi Falkland adalarına doğru yol almakta olan yaklaşık 61 gemiden oluşan Ingiliz i'ilosu savaş alarmından bir önceki «en yüksek düzeyde alarm» durumuna geçirilir ken, Waşhington'da bulunan Ingiltere Dışişleri Bakanı Françis Pym, hâla önemli görüş ayrılığı bulun duğunu söyledi. Pilonun Falkland adalarına yol aldığı sırada Ingiltere Savunma Bakanlığı, Ingiliz filosundakl personelinin yarısınm savaşa hazır biçimde silah başmda bulunduğunu, öteki yarısmm ise «teyakkuı» durumunda bekletildiğini açık ladı. Filonun ateş menziline girip girmediği ise açık(Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) Türkls: Işverenler sosyal barısı bozucu isteklerden vazgecmeli • Yamit kasabasının boşallılma Işlemi tamamlandı, Fanatik Yahdilerin evleri yıkıldı Eurovision'da Şansarıyor B B 9 i i Oylama nasıl yapılacak? Neco'nun şansı nedir? Türkiye jürisi kîmler? Yarışmaya katılan parçalar... Izlerken doldurabileceğiniz puan cetveli... HABERİ 5. SAYFADA Oış Haberler Servisı ~ BM Güvenlik Konşeyi, on saat süren bir gizli oturum sonunda Güney Lübnan'da geçtiğimiz temmuz ayında saglanan ateşkesi zedeleyecek tüm silahh saldırılann derhal durdurulması tearan alırken. îsrail'in nrahalefetteki İşçi Partisi Hderlerinden Abba Eban, Begin hükümetinin Lübnan*ı istila ederek bir bo''lmiln1i işgal ı».tm«v1 o'^r» {Arkası Sa. 11., Sü. 3 ds) G0ZLEN UĞUR MUMCU Iste Cift Olcü... Avrupa Yollarında UMUR BUGAY TIRdLARIMIZ Papandreu: ABD üsleri kapatılmah ATİNA (a.a.) Vunanlstan Basbakaru Andreas Papand reu ABD İle Ulkest arasmda «ohnnla bir diyalos:» olmasma karşm üTkedetd Amerikan U» (Arkası Sa, 11., Sü. 8 da) B'ransız hükümeti iki Suriyell diplomatı sınır dışı etti. Buna neden, Paris'te bir kişinin ölümü birçok kişinin yaralanması ile sonuçlanan bir patlamadır. İki Suriyeli diplomatm patlama olayı ile doğrudan doğruya bir ilgileri var mıdır? Bu. ancak bir soruşturma ile anlaşılabilir. Fransız hükümetî, böyle bir soruşturmayı beklemeksizin iki Suriyeli diplomatı sınır dışı edivermiştir. Hakhhk, haksızlık ayn bir tartışma konusudur. Demek kl, Fransız hükümeti, bjr terör olayı ile dolaylı da olsa ilgili gördüğO iki diplomatı sı(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) «Kapıkule ye 12'de girdik. Gümrükçüler çahşmıyor. 13'e dek öğle paydosu. TIR parkı üstüste...» TIR'la Avrupa'da dolaştı, TIR sürüriilerimizin yaşadıklannı yaşadı. AAadenler tasarısı Komisyon'da <Cumlıuriyet Bürosn) «Bor, asfaltit, fosfat. demir madenleri ile nükleer hammaddelerin işletilmesinl düzenleyen yasa tasarısıanm tflmü üzerindeki görüşmeler geçlcl komisyonda tamamlandı. Danışma Meclisi tstanbul üyesi Tılmaz özman'ın başkanlığmda 12 üyeden oluşan geçlci komlsyon, t a sanyla ilgili olarak kamu (Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) Cumhuriyet'te Pazarîesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog