Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

23 NÎSAN 1982 Cumhuriyet 9 GÜNAY VE ATES (Baştarafı 1. Sayfada) man Günay ve Ateş'in önekl gün akşam saatlerlne Erzincan'a gönderildiksrl bildirtldl. Ertugrul Günay ve Temel ıteş'in Ankara Sıkıyönetlm :omutanhği (3) Numaralı ıSkerl Mahkemeslnde yasa ışı bir örgütü övdükleri ve H örgütün fllllerinin lcraını koiayiaştırdıklan» tdiasıyla yargılanmaiarına a dün devam edildi. Duuşmaya Erzincan'a göndellen sanıklar Günay ve ABŞ getirilmediler Duruşma a okunan Erztncan Sıkıyöıetim Komutanlığı Askerl lavcılıftmın yazisında Gülav ve Ates'in Türk Ceza rasasınm ölüm cezasını lçe en 146/1. maddesine mulalefet ettiklertnin bellrtilllği anlasıldı Erzincan Askeri Savcıhğımn tutuklama yazısım Patsa Sulh Ceza Mahkemesinin gıyabi tutuk lama yazısi tizerine gönderdlgi biidîrildi. Erzincan Sıkıyönetim Komutanlığı Askerl Savcıhğı yazısmda. Günay ve Ateş'in «DevrimciYol Brsrtitfl 11e açık ilişki içinde bulunduklarım beHrWen dddi feanıtlardan sözedl'diiH» £Ötiildü Yazıda Günav ve Ateş hakkında Patsa Cumhurlvet SavcılıSınca 6136 Savıli Ateşii Silahlara Hiskin Yasaya muhaiefpt ett'kleri nin ılerl sürüldügfl de anlaşıldı. Günay ve Ates. Erzlncan Sıkıvonetim Komutanlıgı Askerl Savcılı&mm tutukla < ma m<57ekkpre ;1 Ü7erine An kara Emnlyet Mttdüriü&ttnce 10 nisanda eö7a1tma ahnmışlar 12 nisanda da Ankara Sıkıvönetim KomutanliSı (2) Numaralı Askeri Mahkemesi haklarında kl givabi tutnklama kararım vicahive dönflstürmüstü. Günav ve Ates. önceki wüne deSln Fmnivpt Müdürlü&ttnrte tııt"'dular. BASKA BtR DAVA Dunısmada okunan Fatsa Aslive Opza Mahkemesinden gönderilen yazıda Günay hakkında ateşli sllahlara lliskin Yasaya muhalefet ettiSi savıvla acılan dava konusunda Patsa Asliye Ceza Mahkemesinln görevsİ7İik kararı verdigi ve dosvamn Erzincan Sıktyönetim Komutanlı6ı Askerl Mahkeme'erine eönderildigi belirtildi Ayrıca Günay ve Ates hakkında Erzincan Sıkıvönetim Komutanlığı (2) Numaralı Askeri Mahkerrtpsinde dava açıldı gı bildirildl. Mahkeme. Erzincan Sıkıyönptim Komutanlığı Askeri Savcıliftına bir yazı yazılarak Günay ve Ateş hak kında hangi suçlardan sorusturma yapıldıeıntn sorulmasma karar verdi. Daha sonra duruşmanın 20 mayisa ertelenmesine ka rar verildl. (Baytarafı 1. Sayfada) türk de, sendlkal örgütlerde eğitım calışmalarıyla yapndığı nı bıldlrdi. Duruşma Yargıcı daha sonra, «emekçl halkın yönetlml ele almasından» ne kastedildlğinin anlatılmasını rstedl. Baş türk özetle şu yanıtı verdi: «işci sınıfmın ekonomlk vs sosyal çıkarları İle diğer emek çi halkımızın ekonomlk ve sosyal çıkartarı aynı doğrultu dadır. Cıkar celişkisi olmıyan lşçl sınrfı ve emekcl halkımı zm Anayasa sınırlon iclnde or tak mücadele Içln btrtlk olmo lan ifadc edllmektedir. Bunu böyle Ifade etmek MarksistllkLenlnistllk, proleterya dlktatörlüğü demek değildlr. Anaya sal haklannı kullanarak blrllk te siyasl mücadeleye glrmek anlamındadır.» Doha sonra Yargıc'la Baştürk arasında şu diyalog gectl: DİSK neyi amaç edlniyor? Üyesl Işçllerln cıkarlan Içln calışıyor. Yanl DİSK siyasl mücade Bastürk: DISK'in bir tek leyl kabul edlyor kl, birlikte mücadeleyi amac edinsln? Hayır. DİSK siyasl müca d«le Içlnde bunun anlaşılması gereğlne Işaret edlyor. isçl sı nıfı ve emekçl halkın slyasi blrliğinl sağlıyacak çalısmaların gereğinl vurguluyor. Ülkenin yönetlmlnln ele alınması nasıl oluyor? Anayasa çerçeveslnde si yasl partilerde toplanmalan ile oluyor. Seclm yolu İle Iktl dara gelmeleri şekllnde de açıklanablllr. Blllnmektedlr ki 19737779 secimlerlnde DİSK halkı sandık başına davet et mis ve CHP'nin desteklenmes: Içln karar organlanna dayana rak çağrı yapmışttr. Bu da DİSK'ln smıf dlktasını amaclı yan bir kurulus olarak sucia namıyacağını ortaya çıkarır. GENEL GREV HAKKI Yargıc. yasal grev yapılması olanağı varken, MarksistLenlnıst amaclı olarak, HOku metl yıpratmaya, devletl cökertmeye yönellk, ülke ekono mislnl bozucu genel grev, da yanışma grevlnln Istendiğl yo lundakl İddiaya karşı diyeccğı ni sordu. Başturk, bu soruyu söyle ya nıtladı: aGrev hakkırun toplu sözles me hakkına bağlı olmakaızın tanmması Istenmlstlr. Batı ül kelerlnde grev hakkı sadece sözleşme değll, örneğln bir ekonomlk karar karşrsında da kullanılabildlğinden hareketle, Turkiye de de grev yapma hak kının genlşletllmesi onerilmistir. Burada Ideolojik amaçtan ziyade, batı Avrupa uygarlığının. sendikal anlayışının Türklye de de uygulanması istemlnden Ibarettir.» Caltşarilar... Sorulan... Sorun an... • • • • • 9 DlSK davasma bugün 10.30 da Baştürk'un sorgulaması ile devam edilecek. Sanıklar (Ba?tarafı 12. Sayfada) Yukanda açıklanan nedenler ile; tüm sanıklann örRÜtün amacı doğrultusunda propaganda yaptıklanna ve bu prop» gandanın han^t tarihte ve han gi yerde yapddıgına. «arf edllen veya yazılan sözlerln ne olduguna; kime duyunıldnğnna dalr somut deliller elde edilemediginden keza aynı şekilde duvarlara izinsis slogan yazıldı ğına dalr hiç blr maddt c'.elil bulunmadıgıtıdan TCK'nın 142 ve 536. maddeterini thlal snçlan nnsurlan vonünden ve yeter delll olmadığındaD oluşmns ka bul edltemiyerek beraatlerine karar verilmiştir. (...) Askerı Mahkemenin karann da 33 sanık, üzerlerine atılan tüm suçlardan beraat ederken 12 sanık da çeşitli hapis ceza lanna çarptıridı. Beraatlerine karar verüen sa nıklar: Nazmi Şen, tbrahim Noster, Hüseyin Gclıtıez, Taran Akça, Rafet Basut. Asuman Ozel, Sabahattin GGIeç, Hayrettin Aş çı, Ergun Targut. Rasim UyMİ, Latlf Bilgtn. Remzi Yalçın, Hfiseyin Uslu^a, Rahml FIIIz, Mehmet Hayrl Bamıt. Hnlki Akmcı, Mehmet drtt, Recep Yalsma, HaH! tbrahim Neyap tı. Hıyasettln Yıldız. Serhst Yenlgün, AtlUa Tııran, Hüseytn Avnl Turan, ŞSkrfi Zorka, Celal Gül, tlyas G01. Enver Kaya, Necdet Evrim, Ağzem Acar, Sabri Basut. Zeynel Abl dln öz korkmaz, MedJne Basut ve Mustafa Kllci. 1 yıldan 10 yıla degln değtşen çeşitli hapis cezalanna mahkum edilenler de çunlar: Ramazsn Ağca 8 yıl ağır 9 yıl Mehmet Acettln 8 yıl ağır, Ünal tnanç 8 yüı ağır 10 yıl, Celalettin Güler 3 yıl 4 ayı ağır 4 yü, Yunus Emre özbey, Hüseyin Yumak, Yusnf Batı, Ibrahim Gfiunez, Kemal Güneşll, Mehmet Eraslan, Mustafa Gfircan S'er yıl ağır hapis, Mehmet Salib Akyol 1 yü hapis. Osman (Baştarafı 12. Sayfada) iği adlı orgüt milıtanlanndan tasan Sever. 1977 yıhndo E ) Eczacılık Fakültesl öğrencierinden sağ gorüşlü Metin rergln'i öldurdüğü ıddiasıyla rargılandığı Ege Ordu ve Sıkt 'önetlm Komutanlığı Askeri riahkemesınce 20 yıla huküm jiydi. Aynı davado Reslt Oıiz terbest bırakılırken, Nurettln Carakulak 7 ay. Mehmet Derra Varllci 4 ay, Ahmet Turan furderl ve Şule Yurderl birer ly hapls cezasına corptırıldıor. 13 MAHKUMİYET GÖLCÜK Donanma ve Sı cıyönetim Komutanlığı Askerl viahkemesfnde yargılanan yo îadışı TKPML Devrimci Hal«n Birlıği davasında yargılalan Bertol Camkıran B yıl. Ze(1 Tırpan 8 yıl 2 ay 20 gun, Cemal Can ise 15 yıl 2 ay ha 9İ8 cezasına carptırıldılar. Sanıklardan Bertol Camkıran'ın ayrıca 3,5 yıl Isparta'da göze tlm altında bulundurulmasına karar verildı • Düzce'de grup oluşturmak. yasadışı örgüte Oye olmak, adam öldörmekten sanık ktşlleri dernek binasında saklamakton sanık ÜGD'li Mehmet All Vazıcı 8 yıl 10 ay 20 gön ağır hapis. 18 yıl 34 ay 20 gün hapls. Zlhni Olcay 10 yıl 8 ay ağır hapls, Mustafa Karaoğlu 12 yıl 42 ay 20 gun ağır hapıs, Şecaaddin Sütlüoğ lu 6 yıl 8 ay ağır hapls. 16 yıl 28 ay 20 gün hopıs, Havrettin Şlşman 10 vıl 8 ay ağır hapıs, Ismall özcan Aslan 5 yıl ağır hapls. Mehmet Seckln 4 yıl 5 ay 10 gun ağır hapls cezast na carptırıldılar 14 sanık ise deliı yeterslzllğinden beraat «ttl TIP davası na (Eaştarafı 12. Sayfada) dınlmaları istenen sanıklar şunlar: Mircan Teşiltepe. Kamtl Bozlnırt. Btnali Kaya. Serat Korkmaz. Hüsevtn Karakuş. tsmail Temİ7 Bahattln tlbudak, Hasan Açıkkol. Selami Yanş, Çelal Çelebi. Rafık Ertanır, Veysel Yalçın ve K*hraman Yılmaz •*okstenıa ve kimlil: bildlrlmiyle başlayan durusmada, daha sonra Askeri Savcı tddiana meyl okudu TUm Madentş • Blrl sol göruşlO Ikl klslyl Sendikasının 25 haziran 1975 öldörmekten vargılanan Burso tarihınde tnırulduğunu. söyle lı Yusuf Yalcm ve Arlf Dünven Savcı, sendlkanın başlan dor. 36'şor vıl ağır hapis cezo srıçta tşcilerlB ekonomlk ve sosval haklannı düzenlemeyı 8inn Tiohkum oldular amaclavan meslek) bir kurulup ŞİŞLİ TBP YÖNETİCİLERİ oldu^ımu anlattı Yapılan tü İSTANBUL Kapatılan Tür ssük ve Yonetlm Kurulu uvelerı kıye Bırlık Partısı'nın Istandeeisıkliklpri ile sendikamn ya bul Şışll ilçesı Başkanı sadışı öraUte dttnüştüftinti be lirti Askpn Savcı tddinname Koray Tezey ile Yönetım stnde sendlkanın 29 haziran Kurulu üyesı 5 sanığın yar19R0 tarihinde DİSK'tn tek tip gılanmalarına Istanbul SıkıyödemolcraHk MlzilfiUnü kabul et netım Komutanlığı (3) Numara M£fnl «îanıklnnn bu tüztlgOr lı Askerı Mahkemeslnde baş lîmarına uvprun olarak çalıstıgı landı Askerı Savcı, mahkemem s«vİPd1 Savcı «Tüzel kişt ye gorevsızlık kararı vererek ttfr renerfnl fill ve harekptlnı dosyanın partı merkezinm buv«>rpn hu sendlkanın vflnetlmin lunduğu Ankara Sıkıyonetım de ver alan kfsflprritr.» dedik ten sonra «sendikamn yönetin' Askerı Mahkemesı'ne gonderılktırnlunda ver alan ve onn ir mesıni <stedl Mahkeme .ısteml raat ve ffillerfvle vönlendirer gelecek oturumda karara bağsnr işlemislerdlr» dedı layacak sanıklar TTK'nın 141/1 TBP Şışll ılcesi yararına 5 142/« 173'3 maddPiprt uvanncn Eylül 1979'da Harbıye Açık Ha ve avrıca sanıklnrdan Kahra man Yılmaz 28 mavıs l97R'de va Tıyatrosu'nda Halk Gecesı •.T«rHvp'de tşc' Smıfının Mfl düzenleyen bu gecede konuşradpiesi» baslikh bildtrtstndf ma yapcn, turku soyleyen sa«IH25 vılında tstlttla' nıklar. Dursun Can All Turkknrnldninımı men Ahmet Unlü lAşık Galıp), ve h n titfklal Mahkemelerindf Vell San. Nazım Bahadır ve fdam prlîlen Kflrt halkmın Knr Koray Tezey hükumetın manetnljn Savasında sehit edilpr vl şahsıyetını tahkır ve tezyıf «ahıstardnn fa7İa o'dn&tmn» s«vİP(HWndpn TTK'mn 311 "«2 etmek. komunızm propayanmaddplprt uvannpa oezalandı dası yapmak ve yasanın S'JC saydığı fıılı ovmek savıyla en a2 4 yıl hapıs cezası verılmeSavcı Sendıkalar va sı ıstemıvle tutuksuz olarak uvannofl «îpnrlikanın kapa yargı'anıyorlar da tstpdi f>ıırusma sanıklann sorgula Duruşnada askerı savcı. ıdnmn mnilab11mp«i< Icin 20 madlanameyı okudu Sanıkların yıs İP"*1 *"»Hh<np »rtolpndi sorgularına geçlldi Söz alan askerl savcı. Sıkıyonetım Yasası'nda yapılan de (Bastarafı 12. Sayfada) ğışıklıkle askerı mahkemeierın 4 Yeni milnavebe (rogorevıns glren suçları ışleyen sıyası partı yonetıcılerının yar tasyon> türlprinin s:et!rflme si: Pancar eklminln büyük gılanmalannın partı genel mer zorlukları vardır Bu nedenkezının bulunduğu yerdekı nsle münavebelf olarak eküen keri mahkemelerde yapılması diger ürünlerin yüksek gegerektığını bı'dırdl lir Rptlricl ve ulusal tarım Mahkeme duruşmayı savcıartıncı olması lığın bu gorüşü uzerıne bir ka ürününü rar verebılmek ıçın 20 Mayısa gerekir. 5 Clddl maddt destek: erteledı Üreticlnln yüzeysel destekMLSPB DAVASI BAŞLIYOR lenmesi sonucta üretiml et• Yasadışı Marksisi Lekilemekte. bunun sonucu nlntst Siiahlı Propaganda Birtüketim hedefieri bozulmak llğl (MLSPB) örgutü övesı 114 ta. aşırı kapasite ile çalışan sanık hakkında ek Iddianame fabrikalar İse «Avrupa'nın İle acıan dava bugün başlıvor. on pahalı sekerlnt» üretmek Istnnbul Sıkıyönetlm Komu tedtr Çekerbank reorganltanlığı 3 Numaralı Askeri Mah zasvon calışmalan bu alankemesı'nde görülecek olan dada iyi bir başlangıçtır ve vanın duruşması Metrls Cezaesüratle geliştirllmelldir. vl'ndeki salonda vopılacak Ek ŞekeT ve pancarda yaşaIddianame ile hakiarında dananlar, beş yukan beş aşava acılan snnıklardan 42'sı rçm gı tüm ürünlerde de yasan«Anavasal düzenl eylemll de maktadır Dflnyada şeker ğis'irmeye kalkısmaktan» ofiyatlannın 39 Hraya düşlüm cezası verilmesi Istenıyor. tügü bir günde (Londra Ml SPB orgüt davası ile bır Borsası) 87 liradan şeker satmak ve bu fiyatla tükeleş^ırilmesı stsmlyle acı'an datlmi kisarak ihracatı gerva ıle bırlıkte orgüt davosında çekleştirrnek tse herhalde yorgılanon sonık saysı 279'a, ölOm cezası Istemı de 105'e bir başan olamaz. BİTTt yüksellyor. < Baştarafı 12. Sayfada* zun bir siyasl efciliml varsa veya siyasi e^iHmli bir kimseyle çörüsmüşlerse ya nn size de aynı iftirayı ata btieceklerdir. Slzler mllyariar ttzerinde otnrmaktan kuvvet alan klşiler degilsiniz. HakimHk makamınizm ve üzerinizde taşıdıgrınız ciippenizin serefinden kuvvet alıyorsunuz. Mîlyarlar (izerinde otnranlarm kuvvetlnden doSan tehdlt elbetteki sizi e^tltemez ve kor kutama7. Elipr'ndp bir fırça, şerefli insanlara leke sür mekle meşguller» şeklinde konuştu Burhan Apaydın TercOman'm Baro Başkanına karşı yalnızca üğur Mumcu'nun yavınladıgı Wr ya zısında Telemen adlı kaçak çının ifadesinde Kemal Ilı cak'm adınm baz morfin kaçakçılığma kanştığı şek lindeki iddiaya illşkin acılan davada savunmayı üst lenmesinden ibaret olmadı ğını belirtti. Apaydm. husu metln bir kaynağmın da Tercüman'm Atatürk düşmanlığı olduğunu söyleyerek, «Atatürk'e neden bu isim verilmiştir. Atatürk'ten önce Türk milleti yok nıuydu, diyen yazı, Atatürk'ün babasının All Rıza Efendi olmayıp katil Arna vut Bekir olup hapisanede öldüğü hakkındaki yazı, Atam deyince biz Adem'l 8 milyonluk dava anlanz onlar Atam deylnce maymunu hatırlar. dlyen yazı Tercüman'da yayınlanmıştır. Belgeler elimlzdedir. Akstni lspatladık lan taktlrde cüppemi cıkar tınm» dedi. Burhan Apaydm Baro se çimlerinin hükümet komlserl gözetiminde ve yasala ra tamamen uygun olarak gerçekleşti£Ini bildirerek «Mahkemede Baro seclmleri İle ilçili olarak 96 avu katm şabit olarak dinlen mesi istemi hukuk dısı bir anlayıstır. Baro secimlerlne bir ttirazlan var ise bunun başvuru yeri Yar^ıtay olma yıp Danıştay'dır» dedi. Apaydm, DÎSK davasmın sonuçlanmadığmı ve ortada henüz bir mahkumiyet kararı olmadığını belirterek «tddianame mahkeme karan değiidir. tddlanameyl kanıt olarak ileri «ıfirüyorlar da, mahkemenin karan nı kâgıt parçası addediyorlar» şeklinde konuştu. Bilindiği glbi tstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesln de bir süre önce sonuçlanan davada 39 yazıdan ötü rü Tercüman gazetesl yazan Ergun Göze ve gazete sorumlulan Orhan Apaydın'a 8 milyon lira tazmlnat ödemeye mahkum olmuşlardı. Yargıtay'ın bu konudaki kararı önümüzdeki günlerde açıklanacak. ce kıdem tazminatı ddenir.» Ancak SSK'ya bağlı olarak çalışüan sureler içln ödenecek kıdem tazminatı son ücreti esas almarak ve *giydirilmiş ücretler» üzerinden ödenecegi açık ve kesindir Bu süre îçin ödenecek kıdem tazminatı *tş Kanununa göre tesbit edil miş olan gunlük asgari ucretin yedi bu çuk katından fazla» olamıyacaktır. En az ücretin yedibuçuk katı bugün içln 75 000 TL'dir. Emekli Sandığı'nda geçen sürelere • •• • •• • ait • • • • kıdem tazminatı ise nasıl hesapla•f nacaktır? Yargıtay 9. Hukuk Dairesl ''.''A• •* *• • • * • • • • • • 26.6.1978 tarih ve 8609 Esas ve 9170 Ka•.vlvl • ran ile bu konuya açıkhk getirmiştir. ••• Yılmaz• • • • • «r.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal ŞIPAL « Sigortalar Kanununa tabi olarak kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle ödeneceh kıdem EMEKLİ SANDIĞINDA tazminatınm TC. Emekli Sandıgı'na tabi olarak geçen hizmet süresine ait kıs GEÇEN SÜRELERİN tnı için ödeneceh miktar yaşlılıfe veya malulluk ayhğının başlangıç tarihinde KIDEM TAZMİNAT1: T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürEmekli Sandıgı'na bağlı bir kamu lükteki hühümlerine göre emeklilik ikkuruluşundan. SSK'ya bağlı bir başka ramiyesi için öngörülen miktardan faz kamu kuruluşuna geçenlerin kıdem la olamıyacağmdan davacınm T.C. Etazminatlannı son calıştıklan kamu ku mekli Sandıgı'na tabi olarah geçen hiz ruluşundan alacaklanm tş Yasasi'nın met süresine ait ikramiyenin yaşlilık 14 maddesi açıkça belirtmiştir «r.C. ayhğının başlangıç tarihindeki Emekli Sandığı hükümleri uyarınca emeklilik Emefeli Sondığı Konunu v« Sosyal Sir gösterge ve katsayısı nazara almarak gortalar Kanununa veya yalnız Sosyal hesaplamak gerekir.» Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece ayni ya da değişih kamu kuruluşBu durumda SSK'ya bağlı olarak lannda geçen hizmel sürelerinin bir geçen sureler için Sdenecek kıdem taz leştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar minatı bu kurumda geçen her tam yıl Kanununa göre yaşlıhh veya malullüh için 75 000 TL.'yi aşamıyacaktır. Emekli ayhğına ya da toptan ödemeye hak ha Sandığı'nda geçen sürelerin her tam zanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında yıh içinse 48 900 TL'den M630 son emek geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı ü lilik göstergesi X 30 Katsayı) fazla olazerinden son kamu kuruluşu işverenin mayacaktır. • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • % • • • • • • • SCHMIDT'E (Baştarafı 1. 8avfada) leri vardı Geçen defak) Ku rulda sol kanat mensupları divebilece&imte ekipler ve arkadaslan da aradaki görus ayrılıklanna rafemen "steden çıkanlmamışlardı An cak listeye yeni bazı isimler aklenmis ve flday sayısı 43'e çıkanlmıştı 40 kişi seçilece gine KÖre bunlardan üçü elenecekti İlk olarak Genel Başkan seçlmi yapıldı ve bu mevkie rakipsiz aday olan Willy Brandt. 42R geçerli oydan 388'ini alarak yeniden secildl. Brandt'a 31 karşı oy çık mış. 7 üye de çekimser oy kullanmıştı. tki Genel Başkan Vekili adayından Helmut Schmidt ise 67 karşı oya karşın 365 oy aldı Eski Genel Başkan Vekili Wichnewskfnin yerine, (Kendisi kabinede Devlet Bakanhğı gfirevini kabul ederek partideki görevinden ayrılmayı tercih etti) aday olan Kuzey Ren Westafalya Eyaleti Basbakanı Johan nes Rau ise Schmidfden tki fazla. yani 367 oyla seçildi. Bu sonuç. Sosyal Demokrat lar'dan Başbakanın politika smı oenimsemeyenlerin sayt smin geçen Kongre'ye göre daha arttığı anlamına eeliyordu Daha finceki Kongre lerde Schmidt'e karsı veri len oylar şöyle olmuştu1975 14 1977 27. 1979 38 Bu sayılann da «österdi gi Ribi Schmidt'İP BasbR kanlık srörevi devam ettikçe muh'iliflerinin sayısı da art mış ve nfhayet Münih Kong resi'nde 67'ye kadar yükselmişti GENEL YÖNETtM KUBÜLTJ Genel Yönetim Kurulu se cimlerl iki turda oluyordu. Tüzüğe göre birinci turda oyların yüzde 50'den fazlasını, yant 221'den fazlasım alanlar. ikinci turda da geri kalanlardan en fazla oy alanlar seçlliyordu. Birinci turun sayımı şu sonucları verdi: 1 Partinin «Sol kanadı» olarak nitelenen gruptan şimdiye kadar genel yönetimi alanlann büyük çogunluğu, başta Eppler olmak üzere, baraiı aşarak birinci turda seçildiler. Gerci aldik lan oy baraim çok üstünde değildi. ancak daha önce yapılan tahminler bu oylann daha da düşük olacağı yolunda olduğu icin bu sonuç süpriz sayıldı. 2 Genel Yönetim Kurulu üyesi bakanlardan birl, Çalışma Bakanı Herbert Ehrenberg birinci tur barajmı asamıyarak İkinci tu ra kaldı. tKÎNCÎ TUR Birinci turda kazanamayan Çalışma Bakanı Ehrenberg ikinci turda son sıralara girebildi ve Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Sol kanattan ikinci turda da Kurula giremeyen tek tanınmış politikacı eskl Hamburg Belediye Başkanı Kloose oldu. ÖNERGELER Sosyal Demokrat Parti Kongresl'nin dünkü oturumunda ilgiyle izlenen Ikl tartışmadan biri nükleer enerji santralları, öteki de Avrupa'ya yerleştirilecek atom füzeleriyle llgili olanlardı. Enerjl santrallan üzerlnde Kongrenin başlanğıçtakl havası, eyalet kongrelerinde alınan karar lara paralel olarak, bu sant rallarm yapımının Ikl yıl için durdurulması yolunday dı. Ama buna Başbakan Schmidt'in şiddetle karşı çıkması ve böyle blr durdurma kararınm enerji İh tiyacı açısmdan yatırımları köstekleyip lşsizllği büsbütün artıracağmm başka vesilelerle de devamlı olarak belirtilmesi karşısında, par tl Genel Yönetim Kurulu bir uzlaşma formulü bulmuş ve nükleer santral yapımı^ na devam edilmesini öngöı ren bir önerge hazırlamıştı. Schmidt'in üs lsteğine uyan bu önerge, uzun tar1 tışmalardan sonra kabul edildi. öncekl gün işsizlikle mücadelenin mali kaynakla rı konusunda tstediği sonucu alamayan Schmidt, santrallar konusunda dediğinl yaptırmış oldu. Avrupa'ya yerleştlrlleceK atom füzeleri konusunda da NATO'nun, «Bir yandan füze, bir yandan diyalog» for mülüne uyan hükümet po litikasma karşı formülleri içeren önergeler reddedildi. Gene Parti Yönetim Kurulu'nun hazırladığı. hükümetin de kabul ettiği uzlaşma önerlleri benimsendl. Ancak bu önerilere karşı da değişiklik önerileri verildiğl ve bunlar üzerindekl tartışmalar uzadığı içln, Kongre kararı haline gelecek metin, dün geç saatlere kadar son şeklinl alamadı. Bu haberi yazdıgımız sırada tartışmalar devam ediyordu. Sosyal Demokrat Puti Kongresl çalışmalarını bugün tamamlayacak. İMAR AFFI YASASIM KOMİSYON BENİMSEDİ ANKARA, (Cumhuriyet B0rosu) İmar afft adıyla anılan «İmar mevruatına ve ge* cekondu yasasına aykın olacekondu yasasına aykın ola» uygulanacak işlemler hakkmda yasa tasansı» Mılli Savunma, tçişleri ve Dışişleri Komisyonu'ndan zorlanarak çıktı. Tasarı dün Danışma HAeclisi, BayıncUrhk, tmar ve tskan, Ulaştırma, Turizm va Tanıtma Komisyonu'nda g<irüşülmeye başlandı. Tasan ile ımaı olanı Oulunmayan veya ıskan dışı şarllann uygulandığı alanlarda inşaat metrekaresmin vüzde S0'sıne kadar aykmlıSı bulunan vapılarda bu vüzde 50 oranı, Insaat alanı brüt 100 metrekarelik bir konut ünitestnin korunmasını saglamıyorsa. vüzde 50 ile 100 metrekare arasmdaki her metrekare tcin Malive Bakanhgı'nca «Oçöncü sımf In»atlar içln bellrlpnen malivet bedelinin vüzde 10'unun para cezası olarak alınması» hUkmtl getirtlmisti Komisvon vaptığı deSiştklikle fjkrayı «her met. rekare İçin vrtkililerce bpitrlenecek Insaat sınıfiannm teihit yılındaki tnssat mallvrt bedelinin yOzde 10'u» sekline dönüştürdü Tasan, Danışma Mecllst Pa. ymdırlık, ulaştırma tmar tskan, Turizm ve Tanıtma Komisyonu'nda görüsüldtikten sonra Danışma Meclisi Oenel Kurulu'nda ele ahnacak. Tasanda komisyonun yaotığı son değişiklik hapis ve oara cezalannda oldu tmar olanı ve mevzuatma aykın kaçak inşaat vapanlar, ruhsat verenler veya vertlmesine neden olanlar, bu inşaatlan süresl tcinde yıktirmayan ilprililer 1 yıldan 3 yıla kadar hapis fmaddedp Uo aydan 1 yıla kadardı) ve 50 bin liradan az, 150 bin liradan fazla olmamak üzere ağır para cezasıyla cezatandınlacaklar. Trafik sigortanızf trafik görevlisi halırlatmadan YENİ Danimarka (Baştarafı 1. Sayfada) mecte, Kıbns sorununun, «Ulnslararası alana çekümesini» desteklenıediğlni sbyledi. Joergensen, «bu konuya ka» nsmak çok güç. Ama en iyi çozüm, sorona Kıbns balkuun cözfim bulmasıdır» dedi. Papandreu'nun Balkan Yanmadası'run nükleer silahlardan anndırılmasma yönelik tasanlannı ilgiyle karşıladığını soyleyen Danimarka Basbakanı, «ynmusamayı korumanın temel önem Uçıdığuu. belirtU. AET yunanistan iUşkilerin de ikl terafca da kabul edilebilecek bir çözüm gereğinden söz eden Joergensen, zaman zaman tngUtere'nin de topluluk ile sorunlan çıktığuu habrlattı ve «tngiltere için çölüm buiabUdJtlmiz çibt Yunanistan içinde buUbUiriz» dedi. Pancar biz hatiflatıyoruz SAYTNMÜŞTERlLERtMlZtN KENDTLERt İÇÎN HAZIRLANMIŞ OLAN EK TRAFİK SIGORTA POLÎÇELERİNt ACENTELERtMİZ, ŞUBELERlMtZ VbYA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUZDEN ALMALARINIRÎCA EDERÎZ. Arabanız varsa Anadolu Sigortaya gelin, yasalarm zoronlu kıldığı yeni trafik sigortasmı beklemeden, çabucak yaptırm. Yasal zorunluluğunuzu yerine getirirken çağdaş sigortaalık hizmetlerin» den yararlanın. Anadolu Sigortanm Güvenli çatısı altmda mabnın ve kendinizi güvence altına alırken tüm yurda yayümış gerçek sigortacılığı da tanıym. 4* mali ve bedent sigorta iazminafı 1 10 misli arttxnlmı«hr. ANADOLU TÜM İ Ş BANKASI ŞUBELERİ ANADOLU StGORTA ACENTASIDTR S. S. Tozanlı Sıgortalılar Yapı Koop. Yıllık Genel Kurulu 8 5 • 1982 saat 12'de yapılacaktır. GÜNDEM 1. Açılıç, 2. Divan heyeti seçimi, 3. Faaliyet raporunun okunması, 4. Bilanconun görüşülmesi, 5. Yönetim Kurulunun aklanması, 6. Borçlarmı ödemeyen üyelerin çıkanlması, 7. Yeni Yönetim Kurulu seçimi. 8. Kapanıs. İ L AN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog