Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

23 NİSAN 1982 Cumhuriyet 7 Denizcier: Işverenler bindikleri dalı kesiyor 12. GENEL KURUL HAZÎRLİKLARİM GÖZDEN GEÇİRMEK İÇtN TOPLANAN TÜRKİŞ YÖNETİM KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI İÇİN AD SAPTAYAMADI. TEK GIDAİŞ'İN 4. GENEL KURULU'NUN ACIŞ KONUŞMASINI YAPAN TURK İŞ GENEL BAŞKANI «IŞCl HAKLARINDAN EN 1> FAK BİR TAVİZ VERMEYIZ» DEDİ tSTANBUL, (a.a.) TürkIş Genel Başkanı tbrahim Denız cıer, îşveren sendikaları konfe derasyonu Milli Guvenlik Kon seyıne sunduğu rapor'u eleş tırdı, «ışçı haklarmdan en ufak bir taviz vermeyiz. tşveren ler bindikleri dalı kesiyorlar» dedi. Ankara'da toplanan Türk Iş Yönetim Kurulu'nda 12. Genel Kurul çalısmaları gözden geçirıldi. Toplantıda Genel Kurul Divan Baskanlığı içın ad saptanamadı. TekGıda • İş Sendikası Mar mara ve Trakya merkez şube sinin 4. Genel Kurulu Sendıka nm 4. Leventtekı binasında ya pıldı. Genel Kurulun açış konuşmasını yapan Türklş Ge nel Başkanı Ibrahim Denızcıer, jşveren sendikalan konfe derasyonunun raporunun bazı maddelerinde Jşçi haklarımn kı sıtlandığıru öne sürerek «işverenlerln dikensiz jjtil bahçe si istedlklerini» sövledi. Denizcier, işveren sendikala n konfederasyonunun raporuna en kısa zamanda cevap vere ceklerini de blldlrdi. Konuşma sında asgari tıcret konusuna yeruden toplanacak. Türk • Iş Genel Başkanı tbrahim Denızcier'in Tek Gıda • Iş Sendikası'nın İstanbul Merkez Şubesl Kongresme katüma sı gerektiğinden başkanlık yapamadığı Yönetim Kurulu top lantısmda gündem maddesi olan Genel Kurul Dıvan Başkan lığına ad saptaması yapılmadı. Yönetim Kurulu'nda yapılan tartışmalar sonucunda, Genel Kurul Divanı'run saptanması ıçın önümüzdekı gunler yapıla cak Tek Gıda Iş, Teksıf, BİF ve Basın Iş Sendıkalarının Ge nel Kurullannın beklenmesı kararlaşönldı. Ydnetım Kurulu öncesınde, divan başkanhğına Türk Iş eskı Genel Başkanlarından Ilslil Tunç'un aday gosterileceğı sbylenıyordu. îlgilı çevreler, Halil Tunç'un Divan Eaşkanlığı'na segılebilmesi için üyesi olduSu Tek Gıda tş Sendikası Kongresı'nde Türk • İş delegasyonuna girme sı gerektiğüıi, bu nedenle Yönetim Kurulu'nda divanın belir lenmediğınl ıfade ediyorlar. «Anamız kurtuldu, eve döneYönetim Kurulu toplantısıncek.. Duydunuz mu anamız eve da aynca, Türk • Is Genel Kudönecek..» rulu'nda tüzilk, bütçe, hasap Az önce ipil Ipll ağlayon co tetkik, mevzuat ve teşkılatlancukların gozleri, şimdl ışıl ı ma adı altında 5 ayrı komisyonun kurulruası kararlaştırüdı. şıl.. Vs neredeyse bir ordu halin Genel Kurul'da konuşma sırası da kur'a ile belirlendi. Buna de Adiiye'yl terkederlerken, ko gore, Türk Iş Genel Kurulu'rıdorlarda nlcelerlni görmuş ol nda ilk önce Sağlık İş Ssndimanın getırdığı bir suskunluk.. kası, en son olarak da Tez Büro İş Sendikası na söz venlecek. Söz alan konuşmacüarm en çok 45 dakika konuşmaları yolunda prensip kararına vanldı. Aynca, Genel Kurul çalışma raporu son olarak gözden geçirilerek, basıma verilme si karar altına alındı. Türk • İş Yönetim Kurulu Genel Kurulu'na tamamlanmamış 4 sendika kongresi ile 10 mayısta yapılacak SSK Genel Kurulu'ndan sonra 22 mayısta yeniden bir arayagelmek üzere dağüdı. da değinen I>enizcıer, esgarı ücretm bir odalı bir evin kırası nı bile karşüamadıŞını belirte rek, çalışanlann el emeğinia değerlendinlmesıni ıstedı. YÖNETtM KURULU TOPLANTISI Ankara Büromuzun haberine göre, Türkİş 12'nci Genel Kurulu hazırlıklarına ilışkin cahş malan gözden geçirmek tizere Türk Iş Yönetim Kurulu dün Başkanvekılı Şevket YıUnaı'm başkanlığında toplandı. Yönetim Kurulu, son gelişmeleri irdelemek amacıyla 22 Mayısta Kadın hakları ve Gizelle Halîmi eçtiğlmiz günlerin llginç konuklarından blrl de Fransız Femınıst mılletvekıll Bayan Gizelle Halimi'ydi. Avrupa'nırı ilk Feminıst hareketlerinden birinin hderi olan Tunus doğumlu Bayan Halimi, bu nedenle oldukça ilgi çekti. Kim bu Bayan HaUmi? Sosyalist Parti'nin desteğiyle milletvekili seçilmiş ama Sosyalistlere pek yakmlık duymuyor. Ünlü bir avukat ve entellektüel ama, hareketlerinin üyelerınin yüzde 80'inin entellektüel olmamasıyla övünüyor. Kişisel olarak Mitterrand'ı destekliyor ama hareketlerinin bağımsız olmasmı alabildiğine önemsiyor. «Polîtik partllerden bağımsız» olraayı savunuyor ama «politikarun icinde olmanın gereklüiğlne» işaret ediyor ve «apolitik bir hareket olmamakla» övünüyor. «Hareketimiz bağımsız, ancak politikanın içinde» diyor gülerek. «Çünkü biz politikaya nııidahale ederek o politikayı değiştirdik..» VP ekliyor: «16 yaşmdaki bir kııa Metro'da tecavüz edilmesi olayını bir gösteri hallne getirdik. (Ri bu olayın kahramanının annesf sn anda bu feminist hareketin entellektüel olmayan ötek! bas kanı) Bu dava sayesinde kamuoyu kiirtaj konusundakî <stemlerimize sahip çıktı. Biz bu davada. bu yasanm yasa dişı oldugunu söyledik. Bunun tizerlne de politikacılar, bu koşuda bayra$n ister isteınez ele almak zorunda kaldılar.» ADLIYE KORIDORLARINDA G 'Müvekkilim Hayriye 8 cocuk anasıdır efendim, iki aydır tutuklu bulunuyor,, yor: «Sedef, bok anan onon.» Pormaklıklı bölmenın ardın diyor. Minicık kızın adı Sedef. Sedan ince bir ağlama sesi. Esmer yüzlü küçük kız cocuğu def ağlamaya başlıyor, Dayona durmaksızın ağlıyor. Yanında, mıyor ana, çıkıyor kapının oronunla ilgllenebilmesl olanok dından, basıyor kızını bağrına. 8iz. yine esmer topluca bir ka izleyenier dalıp gıdıyorlor. Oerken lceri cağrılıyorlar ye dın.. Karşıdaki kürsüde, sırtında niden. Yargıc, kısık bir sesle cüppesl. tüm haşmetiyle oturu yor yargıc. Soruyor durmaksızın: «Kaçak sigaralarla llgln var mı?..» «Yanındakl sanıklan tanıyor rmısun?..» istanbul 5. Ağır Coza Mahkemesl salonundayız. Yargılanan. Slgara kaçakçılığıyla suclanan Hayriye Şenyüz. Yanında, durmaksızın ağiayıp duran. 15 yaşındakl kızı.. Cocuk, annesinin eteğinden ceklştirlyor durmaksızın. Kendisiyle llgilenememesinden huzursuz, basıyor cığlığı.. Sorgusu tamamlanan kadın, oturuyor yerine, ilk iş olarak yanında duran torbaya uzonıyor. Torbadan bir bebek cıkıyor. Cocuk, atılıyor üstüne ne redeyse. Gülümsüyor. Anne de rahatlıyor. Belli kl cocuk, mapusane arkadaşı bebeğıni oramaktaymış rıicedir.. Bu arada ötekı sanıklann sorguları tamamlanıyor. Sıra savunmada, Kadının avukatı soz alıyor, konuşuyor: «Müvekkilim sekiz cocuk aLeyla ÜMAR nasıdır efendim. İki aydır tutuklu. Çocukları ve kendisi bu durumdan çok etkilenmlşSanata, ozeUlkltf'TByk ıestir.» satnlarının yapıtlanna büyük Gözlerımiz dmleylci sırala bir tutkusu olan Abdi tpekçi'rma kayıyor. Birkac cocuk, ko nin adını taşıyan Abdi îpekçl co acılrnış gozleriyie. arkası Caddesinde şöyle bir yürüyüş donük kadına bakıyorlar. Sım vapmayı denediniz mi? Son lîç sıyah saclı, güzel ml güzel mi yıl ijçinde hemen hemen her rtıcık bir kızın ıse gozleri yoş apartmanın altı ufacık ve son Kadının tahlıyesım Istıyor avukatı. Yargıc salonu boşaltıyor; ara kararı verecek. Korıdordan bir ses duyuluyor ansızın. «Bırakın bir kere öpeyim. Kardeşim o benim. Ne olur izin verin goreyım kardeşımi. Hoyriye, gız Hayriye, kurtarıcaz seni..» Jandarmalar uzaklaştırıyorlar kardeşıne sarılmayo calışan kadını«Yasak bacı, yassok..» Hayrıye cevresıyle ilgılenmiyor. Kucük kızını oyolamok tek uğraşı. Bir ara kalkıyor oturrluğu sandalyeden, acık kapının arkasına saklanıyor: sak lombac oynuyor kızıyla. Derken bir ds (andarma kalılıyor bu sevırnll oyuna, sesieni Şariye BAYINDIR bıldırıyor kararını: «... tahliyMlns..> Salonun arkasında oturanlar anlayamıyorlar önce. Dışarı cı kıldığında, avukat açıklıyor: «Gözünüz aydın, Hayriye tah llye edlldi..» Hayriye'nln çocukları zıplıyorlar havaya; bir feryat, bir fıgan.. Hareketlerinîn 1971 nisanuıda baş< ladıgmı, «343 kadının manifestosu» adım taşıyan bir bildiri yayınladıklannı, bu bıldiriye imza atanlar arasmda, Simone De Beauvoir, Jean Rostand gibi pek çok ünlünün de bulunduğunu bildiren Bayan Halimi bu bildiriyi şöyle anlatıyor: «Bu bildiride özetle şöyle dedik: Bizler kürta.i yaptırdık, herbangi bir takibata uğramadık. Ama Fransa'da 1 mllyon kadın kürtaj yaptırıyor ve yasaya karşı geldikleri için her an takibata uğrayabîlirler. Dogrum kontroltt ve cinsel eğitim getirHsin, tüm bunlar başansız olduğunda da kürtaj serbest bırakılsın.» Bayan Halimi 1978 yılında da «Kadınlann Ortak Programı» adlı bir kitap yayınladıklannı belirtiyor ve ekliyor: «73 kadm tarafından yazıldı bu kitap. Profesörler, avukatlar, yazarlar, ev kadmlan, Sşslzler ve işçller var yazarlar arasmda..» Ve en son olarak da şunları söyleyiverlyor. Feminist milletvekili: «Biz erkekten gelen şlddete, adaletsizllğe karşıyız. Biz erkeklerle kadınların özel yaşamında, erkeğin kadın üzerinde iktldarı oldugunu söylüyoruz.» Evet bunca lşler başaran erkeklere «cansiperane» bir şekilde karşı koyan, deyim yerindeyse «kök söktüren» bir kadm üyeye siz de Meclisinizde sahip olmak. istemez miydiniz?.. Saglam: Okumayazma oranı yüzde 69dan 72.2'ye yükseldi • OKUMA YA2MA KURSLARINA KATILAN 2 MİLYONUNCU VE ONU TAKİPEDEN 5 KURSIYER KADINA TÖRENLE ÖDÜLLERİ VERILDI. ANKARA (ANKA) Okumayazma seferberlığl cercevesınde duzenlenen kurslara katılan 2 milyonuncu ıte onu takipeden beş kursıyere dün Ankara'da duzenlenen törenle ödül ve armağanlor verıldi. Milll Eğıtim Bakanı Hatan Sağlam, 2 mıtyonuncu kursıyer Uşak'lı Döndü Çlçek'e armağanını venrken, «slz Turk kadınına örnek olacaksınız» dedi. 2 milyonuncu kursiyer Döndu Cıcek'e televizyon, 2 milyon bırinci kurelyer Adıyaman'lı Fa dime Menevse'ye dıkiş maklnası, diğer dört kursiyerden Çorum'lu Elvon Cubuk, tsparta'lı ömer Büyükal, Erzurum'lu Resolat Pasım ve içel'll Celile Ünlüer'e de Mıllı Eğitim Bakanı Hasan Sağlam tarafmdan radyo armağon edıldi. Hasan Sağlam, odul ve armağanlann verilmesınden önce yaptığı konuşmada, Turklye'de yuzds 69 olan okuma yazma sevıyeslnin, seferberlik sonrasında yüzde 72,2'ye yükseldığinı belirterek, «bu az bir oran değildlr. Uluslararası i«tatistiklerde Türkiye'nin yerl değlşmiştir, Milli gelirtn kaderini degiştirmiştir» dedi. Resim fiyatları ayarlanmalı derece zevkll galerilere dönüstürülmtiş. Bunların yönetıcıleri veya sahıpleri çogunlukla hanımlar. Nuraıı tsvan ve Nilgün Beller, şu sıralar iki sergiyi galerilerinde aynı giin açan kızkardeşler. Nuran İsvan. Türkiye'de Türk ressamlarının yapıtlanna ilginin giderek arttığıru, ancak satın alanların ise sadece zenginler oldugunu söylüyor. îsvan, ayrıca galericiliğin başıbozukluğundan yatanırken, «Resim fiyatlannın aysrlanması şart. Her galerlnin avrı fiyatı olmanıası ve drgtitlenerek bu durumu dfizeltmesi Kercklyor» dıyor. Dışarıyla ılışkılerin çok kısıtlı olmasından dâ yakman Nırran îsvan, «Örneğin bir Franstz ressam Istanbul'da sergi acmak istedi. Yasalar tzin verdl ancak satmasmı önledi» şeklinde konuştu. K Turing Kurumu, Koru Oteli yeniden düzenledi BOLÜ, (Cnmtauriyet) Kültür ve turizm konularındaki örnek çalışmalan tle dikkati çeken kuruluşlardan Türklye Turing ve Otomobil Kurumu bu kez de Bolu'ya el attı. Bolu'ya 14 kilometre uzakhkta. Bo lu dağının 900 metre yüksekliğınde, E5 yolunun üzerindekl Koru Otell ile ye ni bir güzellik köşesini da ha değerlendirdi.. 52 yataklı eski Koru'yu 9 mılyon llraya 1974 yılında satm alan Turing Kurumu 1978 yılındakl yangından sonra tesisl yeniden ve genlşleterek yapmaya başladı. 400 mllyon lira harcanan Koru Otell 128 oda 256 yataklı duruma geldl.. Aynı anda 1300 kişinin otura bileceği üç lokantası, snack ve Amerikan barları, kahvaltı, oyun, toplantı, kltap okuma salonları, diskoteği ve saunası İle birlnci smıf bir tesls oldu.. Otelln benzın istasyonunun yanısıra voleybol ve basketbol sahaları, çocuklar lçin oyun bah çesi, çayhane ve kafeterya sı da yapthyor. Aynca 130 dbnümltik arazinln alt sınırından geçen derenin üzerine bir de su değlrmeni yapılacak. Burası dıstan de^irmen, içten kafeterya olacak. 130 döntlm arazinin içln de şimdilik 7 inegin bulunduğu bir de mandıra var. Otelin genlş arazisinde yürüyüş lçin. çimenlerin a rasında yeşil taşlarla döşenen yol yapımı da sürüyor. Birkaç tane de at alınacakmış.. Dileyen atla ge zıntiye çıksın diye.. TURİST ROJLAAAASIÎ Emirganda Bahar Bayramı stanbul Beledıyesi Park ve Bahçeler Mudurlufeü §u sıralar «hummalı» bir şekılde «Lale Bayramı» nm ha^ırlıklarını surduruyor.. Henuz program acıklanmadı ama havalar guzel giderse z mayıs pazar günu Emırgan parkında, bandolu mızıkalı olarak geleneksel «Bayram» başlayacak. Beledıye Başkanı Korgeneral Ecmel Kutay'ın da açılışına katılacağı «Lale Bayramı» ıçın Park ve Bahçeler Mudurluğu'nun uzerınde en çok durdugu konu ıse Emırgan Parkınm «temizligi«... Hergun binlerce, hafta sonlarında da onbınlerce îstanbullu nun doldurduğu Emırgan Parkının temizlıgı başlı bagına bir «sorun» oldugu içm Park ve Bahçeler Mudurlugu buna bir çözüm bulmuş... 2 mayıstakı bayramda Beledıye Başkanı'nm parkı tertemız gormesi ıçın ı mayıs cumartesi gunü parkı kapatmayı kararlaştırmış .. Cumartesi günu guneşli ve sıcak bir bahar gunu olursa, onbinlerce îstanbullu Emirgan Parkının kapısından gori donecek ama ertesi gun Park ve Bahçeler Muduru de Beledıye Başkanı'ndan parkın temızlıgi ıçın kocaman bir «aferln» alacak... Acaba, Korgeneral Kutay, ışın bu tarafını bılseydı parkın, halka kapatilmasına izin verir miydi? Bizden yazması... Belki de Emirgan Parkının halka kapatılmasına ızin vermeyecektir... İ K Niçin boşanıyorlar? "Haklısın dedirtme cabası eviilikieri sarsıyor ft: AĞA HAN TURİZM YATSRIMLARI İÇİN İNCELEMELERDE BULUNUYOR ANKARA, (ANKA) Uluslararası Turizm Yatırımcısı Amın Ağa Han, Ankara'da ya pılmosı tasarlanan luks bir otelın yer tesbıtl ıcin incelemelerde bulundu. Amin Ağa Han, dün sabah, kurulması tasarlanan otel icin Çankoyo'daki Amerikan Subay Klubü ve Federal Almanya 8üyukelcilıği karşısındakı boş ar saya giderek yerinde inceleme lerde bulundu. Ankara'da Incelemelerml tamomlayan Amın Ağa Han, Istanbul'da, gazino haline getirılmes! planlanan Cırağan Saray'ında incelemelerde bulunduktan sonra, turizm yatırım ları konusunda girişlmlerinl sürdürmek üz^n Antalya*ya gîdecek. tStM TASHtHt • Çatalca, 2. AsDye Hukuk Mahkemeslnln Dosya No: 1981/355, Dosya No: A.S. 1981/493 sayılı kararlan gereğlnce Bahaettln Er olan lsmlm Bahattin Er olaralr dOzeltllttiîştlr. • Fındıkzade'de satıhk daire. Oguzban Caddesinde dört tarafı caddeye bakan daire satılıktır. Tel: 25 03 82 • 34 VC 033 plakalı otomobilimin ruhsatuu kaybettim. Hükümsüzdur: Dundar DÎKMENER (a.a.) îstan bul Tıp Paktlitesı öğretim uyelennden Prof. Dr. Özcan Köfc nel, Turkıye'de evlüığı bozan nedenlerın baş>ında, eşlerın sorunlan tartışırken «sen haklı suı» dedırtmek ıstemelennın »eldığım 6Oyledı Prot. Dr. KOK nel, tartışmalann cınsel yaşa mı «kntü etldletligini» söyledı Akbank'm «Aile ve Çocıık» dızı konteranslarında «evlilifcin denge ve düzenini bozan nedenler» konusunda, bir konuşma yapan Prof Dr. Özcan Kok nel evliliğın denge ve düzmını bozan nedenlerın en önemlılerınden bınnın iletışim bozuk lu^ı oidugunu soyledl. Iletişım bozukluğunun karşı SıkİJ anlaşmazlıklara yol açtığı ra bplirten Köknel. «tletişim bozukluğu bîzim toplumda çob vavgindır. Bu da, birinin söv lediği SPV kar$ısında hemen sa vunrnav3 geçmek, onun açıklanm kollamak ve bunları kullanarak saldınva geçmek şekllnde «r.etlenebillr» dedl Alle lçin de de ço?unlukla sorunlann bu şekılde tartışıldıgını Midiren Prof Dr. Köknel, örneğm ço cuk üzertne konuşuluyorsa eş lerden biri hemen savunucu tutuma eeçtığmi, karjıdakmın eksik verlerinden saldırdığmt dolayısıyla ana konu olan çocııgun hemen unutuldujhuıtı tartışmanın başka bir düzeve cıktıgını kaydetti Bu şeklldeki tartışmalann amacmın, «sen haklısın» dedlrtmek oldugunj Izmir sivil havaalanı nerede olsun ? istasyon sanat evi Canlı model ile profesyonel poz seanslan düzenlenmiştir. Görsel sanatlarla ilgilenen tüm sanatçılara duyurulur. Çalışmalar27 Nisan 1982'de başlayacaktır. Yann: YAZ ATÖLYESÎ VE AKADEMİLERE GİRMEK İSTEYENLER Ayrıntıiı Biigi için: Maçka Cad. Maçka Palas No: 41/11 MaçkaTel: 405650 İ zmir Turkiye'nm yabancı turıstler açısından onemlı bir merkezi. Bu merkezm ulaşım sıstemmdeki yeri de buyuk. Ancak yülardır bu ilımıze buyuk bir uluslararası havaalanı yapılmasının gereği vurgulanır durur. Bu nedenle 8 yıl once Buyuk Çiğli yakınlanndaki Kakliç köyünun yanında bir hava alanı yapılması planlanmış ve yapımına başlanılmıştı. 1977 yılında tamamlanması beklenen havaalanı çeşıtli nedenlerden doıayı bitirilememiştL 12 Eylül harekâtından sonra yonetıme gelen Ulusu hukümeti konuya ei atmış ve" havaalanı iie ilgili incelemelerde bulunulmuştu. Bu çalışmalar üzerıne Kakliç'in sivil havaalanı olmasından vazgeçilmesi ve Cumaovası Havaalanı'nm onanlarak sivil havaalanına dönuştürülmesi konusu gündeme geldi. Ege Seyahat Acentalan Dernegi ile Ege Turistık Oteller Dernegi Başkanı Doç. Ergun Göksan bu konuya bir an once açıklık getirilmesi düeginde bulunanlar arasındaydı. Turizm sezonundan önce konuya açıklık getırilmesi durumunda yabancı uçak şirketlerinın lzmır'e sefer düzenleyebileceklerini belirten Göksan, bu istemini Basbakan Bülend Ulusu'ya da iletti. Ulusu bu dıleğe verdigi yanıtta şöyle dedi: «Bu tartışma artık sona ermiştir. Efes havaalanı yakmmdaki Kakliç havaalanmm yeri vaktiyle lyi tespit edilememişti. Askeri uçaklara engel olacak bu havaalanı Hava Kuvvetlerî'ne verilecektîr. Cumaovası hahavaalanı olarak açılacakör. Aynca bunun yakınından vaalanı Ise en kısa zamanda pisti uzatılacak ve sivil geçen demiryolu ve karayolu da yeniden düzenlenecekör.» I ent Koop'un Genel Kurulunda Sosyal Guvenlık Bakanı Sadık Şide konuşmak için kürsuye çıkınca, bir gazetecı de teybıni kaptığı gibı kursüye yanaştı. Gazeteci Şlde'nın konuşmasını teybe alabılmek icin, tey bı kürsünün, üzenne bıraktı ve: « Bugün Ankara'da hava durumu...» Gazetecı bırden şaşırdı, teybo sorılarak susturdu Salondakı guluşmelerın arasmda, Şıde konuşmaya başladı: «Benden de heyecanlı olan varmış...» Şide'den heyecaniısı G elenek'erıne en bağlı ulkelerden Japonya aa çok eskı bir kurumunu gıdere* yıtırıyor. Ikıncı Dun yo Savaşından DU yana Japonya da «geyşalık» yapanların sayısı yorı ya rıya azalmış Eskı geyşalar yaşlanıp mesleğı terkederken, btı Işe gonullü genc Japon kızları nın sayısı giderek azalıyormuş. Bunun nedenıni mesleğe başlamak lcın zorunlu olan ders ücretlerinın ve klmono fiyatlannın cok pahalılanmış oimasına bağlayan lar da var. Elvada Geyşalar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog