Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 23 NÎSAN 1982 GÜNÜN AYNASI İTO'ya göre 3 aylık topian esya fiyat arfısı yüzde 9,8 Ekonomî Servisi îstanbul Ticaret Odası'na göre îstanbul'da toptan eşya fiyatlan martta yüz de 1,8 arttı ve böylelikle üç aylık toptan eşya fiyat artışı yüzde S,8'e ulaştı. İTO'ya göre geçen yı* hn mart aymda toptan eşya fiyatlan yüzde 1,3 oranmda gerilemişti. GeCen yılın ilk üç ayına iliş kin toptan eşya fiyat artışı ise yüzde 1,9 düzeyin deydi. 198l'in ilk üç aym da toptan eşya fiyat arüşı yüzde 2"yi bulmazlcen, yıllık enflasyon oratu İTO'ya göre yüzde 34,1 olarak hesaplandığına göre, bu yılın ilk üç aymda % 9,8'i bulan toptan eşya fiyat artışlannm yüzde kaçhk bir enf lasyonu beraberinde geti receğini tahmin etmek kolay olmasa da, bu ora nm yüzde 25'lerde tutulamayacağını kestirmekzor olmasa gerek. ÎTO'ya göre geçen ay özellikle hububat bakliyat, keyif maddeleri ve smai bitkilerin fiyatlannda artış gözlenirken, yumurta, kuru üzüm, kalay ve tiftik fiyatlan azal dı. EKDNOM/DE Temel mal ihracatcısı ülkelerin satmaima göcü düsüyor Pevlet, babalığını gösierdi Güney Sanayii Tanm iirilnü ve hammadde ihraç kurtarmak Ziraat eden ülkelerin zararı büyüyor Bankası'na düstü Türkiye'ye de önerilen tanm üriinleri ve ham madde ihracatında uzmanlaşma stratejisini uygulayan ülkelerin gelişmiş ülkelerden yaünm malı ve diğer mamul mal satmaima gücü 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük düzeye indi. Murat KÖPRÜ Gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettikleri temel mallann fiyatlan 1975'ten bu yana en ciddi gerilemeyle kar şı karşıya kaldı ve geçen yıl temel mal flyatlarmda yüzde 15 oranmda bir düşüş kaydedildi. Buna paralel olarak, temel malların sınai ürünler karşısında sa tınalma güçleri de özellikle son yıllarda önemli ölçüde gerileyerek 2. Dünya Sa vaşından bu yana en alt dii zeyine indi. Bu gerilemeler, temel mal ihracında uzmanlaşarak kalkınmaları önerilen gelişmekte olan ülkelerin ihracat gelirlerinin azalmasına ve böylece dış ticaret dengelerinin bozulmasına yolaçarken, bundan daha da önemlisi, her geçen gün, aym miktar smal tirün ithal edebilmefe için daha fazla temel mal İhraç etmek zorunda kalmalanna sebep oluyor. 1972'den itibaren yükselmeye başlayan temel mal fiyatlan, 1975 yılında aniden yüzde 18 oranmda düş tü. Bu düşüşü, 1981 yılma kadar yüzde 6O'ı aşan bir artış izledi. Ama, 1981 yılın da bu fiyatlar yeniden yüz de 15 oranmda geriledi. Mal gruplarına göre incelendiğinde fiyatlarda en bü yük gerileme yüzde 19'la gıda maddelerlnde görülür ken, bunu yüzde 14'le metaller İzledi. Tarımsal ham madde fiyatlan yüzde 10 içecekler de yüzde 5'Hk bir düşüş gösterdi. Tek tek mal lar sözkonusu ölduğunda ise, şeker fiyatlan yüzde 37'lik rekor bir gerileme kaydetti. Bu gerileme kahvede yüzde 24, kakaoda yüz de 20, kauçukta yüzde 21, bakırda yüzde 21 ve kursun da yüzde 20 oldu. Temel mal fiyatlannda gözlenen bu düştişün neden leri başüca iki noktada top lanabilir: • 1975 yılından sonra yük selen temel mal fiyatlan aşırı tiretîme yolaçtı ve özellikle şeker, kakao ve kah ve gibi ürünlerin fiyatlarınm düşmesine yolaçtı. • Büyük ölçüde sanayi ülkelerine satılmalan nedeniyle, bu ülkelerde yaşanan bunaüm nedeniyle talep kısıiması fiyatlann düşmesine yolaçtı, Gelişmekte olan ülkeler için temel mal fîyatları kadar önemli bir diğer gösterge de ihraç edilen temel mallar karşılığında İthal edilebilecek sınai ürün mik tan. Bunu, temel malların smai ürün satmaima gücü diye aâlandırabillriz. tşte temel malların sözkonusu satın alma güçleri de son yıllarda hızlı bir düşüş kay detti ve 2. Dünya Savaşından bu yana en alt düzeyine indi. 1975'ten 1981 yılına kadar geçen stire içinde bu satmaima gücünde yüzde 6 gerileme oldu. Öte yandan. temel mal fiyatlannda ve bu mallann satmaima gücünde gözlenen gerileme eğilîmi gelişmekte olan ülkelerl ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor: • Bu ülkeierin ihracat geiirleri düşüyor ve smai ürün satmaima güçleri giderek azalıyor. • Temel mal ihracının bü yük ölçüde ileri sanayi ülkelerine yönelmesl. bu ülkelere olan bağımhlığı artınyor ve bu ülkelerdekl ekonomik durumun bozulması temel mallara olan ta lebi kısıyor. Türkiye'nin ticaret hadlerl de her geçen yıl bozulurken tanm ürünleri ihra cında uzmanlaşma yoluyla kalkınma stratejisl öneren lerin, gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduklan bu tehlikeleri gözardı etmemeleri gerekiyor. Aksi halde. «tahıl ambarı» ya da «süpermarket» olalıra derken, ürünlerimizin yok pahasma gitmesine razı olmamız gerekecek. ANKARA, (ANKA) Sapmaa Holding'e ait GUney Sanayii kurtarma operaayonunun tamamlandığı öğrenildi. Anka muhabirinin edindiği bilgiye göre, Eakanlar Kurulu, GUney Sanayünin, Sabancı Holding'e ait Akbank ile Sasa'dakl hisselorlnin satın alınması için Ziraat Bankası'nı görevlendirdi. Ziraat Bankası tarafından satın alınacak Güney Sanayii hisseleri Akbank'da yüzde 12, Sasa'da ise yüzde 38,5 oranmda. Satın alınacak hisseler için ?A raat Bankası'nın 10 milyar H ra dolayında bir ödeme yapma sı bekleniyor. Güney Sanayiin sahibi Sapmaz Holding'in büyük bölümü bankalara alt o!mak üzere 6 milyar lira dolaym da borcu bulunduğu hesaplanıyor. Konuyla ilgili olarak Anka muhabirine bllgi veren bir bakan, «Ziraat Bankası'nın devre* ye sokulmasıvla iflasın öniendegini, bSylece 5 6 bin klşinin Işsiz kalmasuu mani olunduğunu» söyledi. Ziraat Ban kası Genel Müdürü Rahml Önen ise, «Hisseleri satın abnak için Bakanlar Kurulu'nca verilen iştirak görevi uyannca temaslara baştadık. Bunu, normal bir ekonomik faaliyet ola rak görmek gerekir» şeklinde konuştu. İSO Meclisi toplandı OPEC 24 dolarhk petrol fiyatını savunmaya kararh Ekonomi Servisi OPEC üyesi dört ülkenin Petrol Bakanlarından oluşan «OPEC İzleme Komitesi» nin Viyana'da yapılan toplantısı sonucunda 34dolarlık taban referans fiyatında bir gerilemenin söz konusu olmayacağı belirtildi. Açıklamayı yapan OPEC dönem Daşkanı Başkanı ve BAE Petrol Bakanı Oteyba, gtinde 16 milyon varil dolayına düşürülen OPEC petrol ürettminin piyasalarda bir petrol fazlası oluşmasmı önlediğinl de kaydettl. TEMEL MALLARIN FİTAT İNDEKSİ (1975 = 100) Bütttn temel mallar Satmaima Tıl Nominal gücii Temel mal jrruplarının satmaima gücü Gıda İçe Tanm Metalmad cek salham ler deleri ler maddeler 100 81 72 71 71 86 79 66 66 100 189 302 190 177 140 115 119 125 100 123 117 109 117 110 105 90 90 100 105 104 95 109 108 99 95 94 Sinema ve fofoğrat illml ithali serbest bırakıldı /ANKARA (ANKA) İ982 yılı iki sayılı liberasyon llstesinde bulunan hassas hale getirilmiş boş.fotoğraf levhaları ve düz fllmler, parlamaz boş sinema filmleri, boş fotoğraf filmleri. bir sayılı liberasyon listesine alındı. Öte yandan, boş veya dolu, fakat develope edilmemiş hassas hale getiril miş kâğıtlar, ozalit ve ben zeri kâğıtlar harlç kartlar ve mensucat da ikl sayılı liberasyon llstesinden çıkarılarak bir sayılı liberasyon listesine eklendi. Ticaret Bakanhgı'nın bu konudaki slrküleri, dünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Ocak Şubat * 100 113 137 130 152 166 142 133 134 100 112 125 103 106 104 94 86 86 Bodur: "Ihracatimızı basıbozuklııktan kurtarmahyız^ Ekonomi Servisi Istanbul Sanayi Odası'nın aylık olağan Meclis toplantısında konuşan Meclis Başkanı îbrahim Bodur. «thracatımıxı başıbozukluktan kurtarmalıyız» dedl. «thracat artık başlamıştır. Ourmaması, durdurulmaması gerekir», diyen Bodur, yerli firmalarm dış pazarlardaki kırıcı rekabetinin, pazann sürekliliğini ve ülkemiz mallarına güveni büyük ölçüde sarstığını söyledi. Aynı sanayi dalmdakî firmalann dış pazarlarda birlik, beraberlik ve uyum içinde hareket etmelerl gerektifini kaydeden Bodur, «Çimento sanayi! bu konuda en başanh ömekttr. Buna karşıIık pamuk Ipllğine bakm... AET'ye pamuk ipligri Ibracı komusundaki son gelişmelerde siyasal nedenlere kadar, .verli firmalann kıncı rekabetinin de payı olmuştur. Dünya ticaretinde bir gerileme olduğunu dikkate almamız ve Ortadoğu pazarına "artık nasıl olsa bizim" diye bakmamamız gerckir. Dünya ticareti gerilediglne göre Avrupalı firnıalar da ısrarla ürtadoğu*da yeni pazarlar arayacaklardır» şeklinde konuştu. Konuşmasında inşaat sek törüne de değinen İbrahim Bodur, İnşaat sektörünün durma noktasma geldiğini, bu yılm ilk üç aymda ahnan inşaat ruhsatı sayısımn geçen yılın eş dönemlne göre %40 oranmda azaldığmı ifade ederek, inşaat sektörü ile îlgili yasaların revize edilmesi gerektigini belirtti. Satınalma gücü: mal fiyatlan Sınai mal fiyatlarma oranla temel THY uçaklarını günde 8 saat ucurmayı bile başaramıyor bir hayli zorlaşıyor. Personel sayısıru 1979'da 6,124'den 1981'd« 5,446^0 Indiren THY bu soyede personel başına sağladığı gellrl 1,485. f Ekonomi S«rvlsl Sivil ha şoromadığı ve ucak başına or079'den 1.722.992 liraya cıkartvacılıkta verimll ve kflrlı bir talama ucuş soatlnin 1979a moyı başarmış, Ne var kl peroperasyonu gercekleştirmek göre 1981'de daha da gerlledısonel başına giderler daha hız icin birlncl koşul hlç kuşku ğl görülüyor. lı artarak bu avontoıdan yararsuz kl ucuş fllosunda bulunan Öte yandan bu uçuşlarâa lanmayı do önlemiş. Perucakların kapasitelerlnden en müşteriye sunulan koltuk ve sono! baştna giderler 1979'da iyl bicimde yararlanmak ve en yük kapasltelerlnin de doldu1.476.174 liradan 1.771.992 liyeterli hirmetr aunabllmek. rulamadığı dikkot! cekıyor. raya yükselmiş. THY'nin bu konudaki 1981 per 1979 yılmda yolculara sunulan THY'nin sağladığı net döviz formansına baktığımızda Iss koltuk kapasitesinin ancok hiç de parlak bir görüntüyls %54.63'ü doldurabillrken bu girdisi de 1979'dan 1981'e gekarşılaşmıyoruz. oran 1981'de %64.23'e düşmüş rileyen göstergelerden bir diğer i. THY'nin 1979'da 66 milyo nu aşan net döviz girdisi 1981 de 46 milyon dolarda kolmış. TOTNİN UCAK FİLOSU VE Tüm bu göstergeler topluca UCAK BAŞINA TOPLAM VE: GÜNLÜK ORTALAMA UCUŞ SAATI değerlendirildiğlnde THY'nın başarıiı bir 1981 yılı gecirdiği1S7» 1981 ni söylemek kolay değil. THY Toplam GünJük Toplam GünKik Uçak Uçuş Ortalama Uçak Uçus Ortalama uçaklarında korkulu dakikalar Uçak geciren yolcuların cektiklerl Saatı UçUf Tlpi Adedi Adedi Saatı Uçus heyecan ise işin bu gösterge3 6.118 5,7 2 3.739 5,1 F2e lere yansımayan yanı kuşku9 DC9 22.051 9 6,3 6,8 20.366 suz. B727 5 5 7.8 .15.131 8,9 .12.986 B707 3 6,7 5,7 6.650 3 6.003 4.514 2 5,3 DC10 2 7,0 3.579 3,0 B707 K 1 506 TOPLAM 22 54,524 6,9 22 47.179 «,1 ADANA, (a.a.) Adana'nm vergi rekortmenleri fcöyle sıralanıyor: Hacı Sabancı 146.341.971 Sakıp Sabancı 142.456.509 Ozdemir Sabancı 136.427T65O Şevket Sabancı 121.890.420 Erol Sabana 120.712.381 Abdullah Akten 25.062.133 Hüsamettin Özaltm 21.867.963 Nedim özaltm 21.921.561 Abdülhamit Toprak 21.579.063 Beşit Ener 18.261.952 Adana'da 4 mîlyonun üzerine vergi ödeyen diğer 'mükellefler ise şunlar: Yurdanur Dönen 17 milyon 597 bjn 35 lira, Hısım Amade 17 milyon 504 bin 178 lira, Yalçın Sabancı 17 milyon 434 bin 727 lira, Nizamettin Pakyürek 16 milyon 648 bin 619 lira, Kemal Pakyürek 14 milyon 224 bin 378 lira, İbrahim Yılmaz 13 milyon 626 bin 956 lira, Oğuz Yarman 12 milyon 673 bin 208 lira, Osman îsot 10 milyon 731 bin 182 lira. Adana'da en yüksek vergiyî Sabancı kardesler ödedi • Linyit ve dumansız yakita yüzde 2 0 zam ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu sanayi ve ısmmada kullanılan linyit kömürü ile öteki kömür türleri ne yüzde 20 oranmda zam yapılmasını kararlaştırdı. Resmi Gazete'nin dünkü sayı sında yaymlanan Bakanlar Kurulu kararında, «Bundan böyle linyit kömürü, asfaltlt, durnansız yakıt, kok, kok tozu, briket ve taş kötnürüntin satış fiyatlanna yfizde 5 oranında fiyat değişlkllği yapmaya» Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkili kılınıyor. Kömür satış tevzi müessesesi yetkilllerinden edlnilen bil gilere göre, yüzde 20 oranmda zam yapılan kömür türlerinin depo satış fiyatlan, yükleme, boşaltma ve itibari gider paylar eklendikten sonra tespit edi lecek. Zamdan önce linyit kömürünün Ankara'daki satış fiyatlan «Tunçbilek ve Sotna Sanayi 3500, ısınma 2500, Corum • Alpagut • Dodurga Sanayi 2700, ısınma 1600, Asfaltit Sanayi 3200, ısınma 2 bin lira» olarak işlem görüyordu. Yolculara sunulan koltuk kapasitesinin ancak %64'ü, yük kapasitesinin ise % 5 3 ü doldurulabiliyor. Canlı hayvan ihracı deri üreticilerini zor durumda bıraktı Ekonomi Servisi Arap ülkelerine canh hayvan ihracının deri üreticilerini çok zor durumda bıraktığı belir tilerek, küçük baş hayvan derisi ithaline izın verilmesi istendi. Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkam Cezmi Öztemlr. dana. sığır gibi büyük baş hayvan derisinin itbali serbest olduj'u halde; koyun, kuzu, oğlak, keçi gibi küçük baş hayvan derilerinin ithalinin yasak oluşunun, Türfc deri uretici ve ihracat cılarının dış pazariarda rekabet şansiannı söyledi. kırdıgmı Oztsmir, «Gerçî ihracat yapana ithal iznl veriliyor. Ama deri işînde uretici, ilıracatçı değildir. Deriyl dlkilebilir hale getirdikten sonra uretici, malını ihracatçıya devreder. O da diker ve sai tar, Ihracatçı ise ithal hakkını fermuar, düğme gibi ak sesuar getirtmek îçîn kullanır. Çünkü Türkiye'de 2100 deri üreticisi var. Birinde mal bulamazsa, diğerinde bulur» dedı. LibyaTürkiye görüsmeleri ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Libya Tarım Bakanı Abuzeyid Durda ile Başbakan Yardımcısı Turgut Özal arasmdaki önceki gün başlayan görüşmelerin uzadığı bildirildi. Görüşmelerin uzaması nedeniyle Durda'nm îstanbul'a gidişiyle ilgili tasarlanan programda değişiklik olasılığının belirdiği de öğrenildi. Görüşmelerin agırlık noktasını, Libya'nın Türkiye'ye olan borçlarmm tasfiyesi konusunun oluşturduğu ve taraflann bu nunla ilgili bir formül üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Para arzı 890 mîlyara çıktı ANKARA (ANKA) Bu yılın ocak mart döneminde 17,2 milyar liralık aruş kaydeden para arzı 890 milyar lira düzeyine yükseldi. Geçen yılın eşdöneminde 75 milyar lira tutarmda daralma gösteren para arzı, bu yılın ilk çeyreğinöe yavaş bir artış eğilimi içine glrdi. Para arzmdaki genişlemede, mevduat sertifikası, resmi msvduat ve Merkez Bankasına tutulan mevduatın artış hızında meydana gelen yavaşlanıanm yanısıra, kredı stoKunun 1981'e göre daha hızlı artması etkıli oldu. UMUMİ MAGAZALAR TİCARET BAKANLIĞl'NIN İZNİYLE KURULABİLECEK ANKARA, (ANKA) Damşma Meclisi Genel Kurulu, umu mi mağazalann kuruluşuyla ilgili yöntem ve koşulları düzen leyen yasa tasarısınm görüşülnıesıne başlandı ve 12 maddeyi değiştirerek kabul etti. Ancak tasarınm, ceza hüküm lerini düzenleyen maddeleri üzerinde görüş bırligi saglanamadığından Komısyon, konuya ilişkin hükümleri yeniden düzenlemek üzere tasanyı geri aldı. Tasarı, umumi mağasaların, ülkenin genel ekonomik koşulla rı gözönünde bulundurularak, Ticaret Bakanlığı'nın izniyle kurulabileceğini hükme bağlıyor. Anonim şirket biçiminde faaliyet gösterecek umumi mağazalann şube açmaları da Ticaret Bakanlığı'nın iznîne bağlı olacak. Tasarı uyannca, umumi mağazalann denetim kurullaıın da Ticaret Bakanlığı'nca atanacak birer temsilci bulunacak. Hava taşımacılığında uluslararası kurala göre ucak başına günde ortalama sekiz saatlik ucuş minimum standart kabul edillyor, Sivil havayollarmm coğu bu stondardın altına düşmemeye büyük özen gösterlrken ucak başına günde onikl saat uçuşu bulmayı hedefleyenler de az değil. Oysa THY'nin uçaklarını günde seklz saat ucurmayı dahi ba bulunuyor. Sunulan yük taşıma kapositesinin İse 1979'da %51. 96'sı. 1981'de %53.39'u dolaurulabllmış. Ancak taşımacılık hizmetl konusunda dlkkotl ceken nokta, 1981 yılmda flloya bir adet B707 kargo ucoğının eklenmeslne karşm sunulan taşıma kapasiteslnln gerllemfş olması. Bu durumda flloya bir kargo uçağı eklemenln ekonomik gerekçesinl anlamak da Türkiye'de dizel motorunu MAN ve Mercedes üretecek ın aldığı teşvik belgesi uyannca, 1 milyar lira sermayelı bir şirket kurulmuş buiunuyor, AncaK ağır dizel motorları üretimi için teşvfk belgesi alan ve bu yotırımı gercekleştırecek ortaklığı oluşturan MAN ıcın, öngörülen yatırımın bugünkü koşullarda kârlı olmayacoğı belirtiliyor. Yetkılıler, boyle bir yatırımın «Montaf» aşamasında kalınması halinde kârlı çalışabileceğini, ancak alınan teş vık belgesinin yerli katkı oranının surekli artacağı bir üretımî hedef aJdığmı kaydedıyorlar, MERCEDESIN DURUMU Mercedes Motorları ve Arac lanmn üreticisi Daimler Benz firması ise, Türkıye'de hafif dizel motorları üretimıne ilişkin etüd calışmasını mayıs oyı ıcinde Türk yetkililerine sunacak, ANKA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mercedes'ln motor üretimi konusunda, montai sanayii talimatmda öngörülenin aksine, üretimde yeriı katkı payına ilişkin sınırlarla zorlanması söz konusu değil, Mercedes tarafından «UNİVOK» adı verllen askeri araçların motorlarının üretlminın de gercekleştirılmesi öngörülüyor. » Mercedes'ın etüd calışması, motor üretimi için TÜMOSAN tarafından gerçekleştirilen ve monta) üretimi aşamasına geirnış bulunan Aksaray Motor Fabrlkası'nın kullanımını da kapsıyor. Edinilen bilgiye göre Mercedes, bu konuda komuyu en cok yüzde 1015 pay verilecek bir işletmecl şirket kurulmasını, şırketın ötekl yer lı ortaklarmm aralarında bir de banka olmak üzere özal kesimden gelmesini istiyor. Bu ortakların Türkiye'de Mercedes otobüslerinın yapırnını sur duren OTOMARSAN ile GENOTO olabileceği kaydedilıyor. Mercedes'ın etud calışmasının 1973 yılından bu yana llgi gösterdiği Türkiye'de tıcari kamyon üretiminî de ıcerdiği belirtiliyor. Bu konuda yıllardır üzerınde calışıian ceşitii projelerden sonra, yılda 10 bin adetlik üretim öngören bir proje üzerınde anlaşma sağlanabiloce ANKARA, (ANKA) Turkıye'de. ağır dlzel motorları üretimınin MAN'a, hafif dizel moîorları üretiminir. ise Mercedes firmasına bırckılması eğılim:nin güc kazandığı bildiriliyor. Cekici vs TlR'larda Kullanılan 180350 beygir gücü arasın daki ağır hizmet dizel motorları üretimi yapmak üzera MAN DCVİZKURLARI Döviz Alış DÖVÎZİN CİNSt 1 ABD Doiarı 147.60 1 Avustralya Doiarı 155.3S 1 Avusturya ilmi 8 76 1 Alman Markı 6160 1 Belçika Frangı 3.28 1 Danimai'ka Kronu 18.13 1 Fransız Frangi 23.59 1 Hollanda, Fiorini 55.5o 1 tsveç Kronu 25.01 l Isviçre Frangı 75.52 100 îtalyan Liroti 11.17 100 Japon Yem 60 70 1 Kanada DoHn 120 55 1 Kuveyt Dmarı 514 46 1 Noıveç Kronu 24.28 1 Sterlın 261.84 1 S. A. Riyali 43.04 150.55 158.47 8.94 62.83 3.33 18.49 24.06 56.64 25.51 77.03 11.39 61.91 122.96 524.75 24.77 267.08 43.90 147.60 147.59 8.76 61.60 3.10 18.13 23.59 55.53 25.01 75.52 10.61 57.67 114.52 488.74 23.07 261.84 40.89 152.03 160.02 9.02 63.45 3.36 18.67 24.30 57.20 25.76 77.79 11.51 62.52 124.17 529.89 25.01 269.70 44.33 Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış p Denizli Sanayicarsısı Şubesi yann yenfyerinde! Yarmdan itibaren 1, Sanayi Sitesil64, Sokak No. 13 SanayiçarşısıDenizli adresindeyiz. Cocuk82 sergisi acıldı ISTANBUL, (a^ı.) îstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından dü2»enlenen «çocuk 82» 4. çocuk geçerleri ve oyuncak sanayi sergisi Odakule'de açıldı. Açılış töreninde konuşan ÎSO Meclis Başkanı İbrahim Bodur, İstanbul'da çocuklarla ilgili uretim yapan 200'ün üstünde kuruluşun geçen yü yaklaşık 34 milyar liralık üretim yaptıklannı belîrtti. «çocuk 82» çocuk gereçleri v© oyuncak sergisi*nde 31 firma ve kuruluş ürün Saygıyla duyururuz.YAPI V e KREDİ Nv Cumhuriyet Reşat kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar bilezik 22 nisan 1982 11.82511.860 12.30012.500 1.780 1.790 1.625 1.725 21 nisanla fark 40 Lira düştü 100 Lira düstü Fark yok Fark yok hizmette sınır yoktur' BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog