Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM Dr. Ertuğrul Özkök ile söylesi: 23 NİSAN 1982 ı televizyon ^. 17.00 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ Dördüncü Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin açılışı ile başlayacak olan programda şenlige katüan ülkelerin çocuklaruu izleyeceğiz. 19.00 19.45 SİRK 23 NÎSAN KUTLU OLSUN 'İnsanın en hızlı geliştirdiği yeteneklerinden biri, iletisimdir» ANKARA, (Cumhuriyet Bttrosu) Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden yazar Dr. Ertuğrul Özkök, «Cumhuriyet'in iletişim konularındaki sorulannı yanıtladı. «İletişim son gunlerin gözde konularmdan biri. Ül kemizde de bu konudaki kitaplann sayısında belirgin bir artaş var. Önder Şenyapılı'nın 'tletişim ve Toplum'u, Ünsal Oskay'm "Müzik v « Yabancılaşması'nı şimdl senin 'Sanat • hetişim ve tktidar1 adlı kltabm izliyor. tletişimle ilgili konuların ön plana fırlamasınds özel bir neden mi var? Kuşkusuz iletlşim insanın dün bulduğu bir şey değil. Belki de varolduğu andan, hatta, canlı bir orga nizma olarak ortaya çıktığı andan beri şu ya da bu biçimde kendini iletebilme yo lunu aradı insan Sözlü bir iletişimi yazı izledi ve ondan sonraki gelişmeleri tek tek saymaya gerek yok. Ancak şunu söyleyebilirim. İn samn en hızlı geliştirdiği yeteneklerinden birisi İletişim. Daha çok kısa bir süre önce ülkemizde milyarlarla ölçülen paralann harcandığı bir gazete olayına rastladık. Ülkenin içinde bu lundrğu ekonomik durgunluk, göstermelik bazı sayılara karşın, hâlâ sürerken, ga zete. dergi, kablo televizyo nuna bunca yatmm yapılması ilginç gelmiyor mu sana? Bu insanlar deli mi? Hiç değil kuşkusuz. Herbiri parasım son kuruşuna kadar hesaplayacak olanaklaTEDİRGİN EDİYOR Dr. Ertuğrul Özkök: «İletişlmde yenl teknolofilerln gelişmesi özellikle biigiişlem makinelerinln günlük yaşamo olablldlğlne gfrmesi benl cok tedirgln eden bir gelişmeyl hober verlyor.s ra sahip Bu yatırımların anlamı açık. Artık iletişim çağındayız ve geleceğin ekono misi iletişim ekonomisi olacak Şimdi vereceğim sayıya bir bak, bana ürkütücü geliyor. OECD rakamlarına göre Amerika Birleşik Dev letleri'nin gayri safi ulusal hasilasının yarıdan fazlası iletişime ilişkin sektörlerden sağlanıyor Tabii burada iletişimi çok geniş bir anlam yelpazesi içinde alıyoruz. Eğitim, bilgi . işlem gibi fkonomik etkinlikler de bu çerçeve içine giriyor. «tyi ama bfltfln bunlar dan insanlara ne? Onlan ilgilendiren daha çok lletişîmin özel yaşamlarındaki bo yutu değil mi? Yani gazete, televizyon ve şimdilerde de bir video histprisi. Bunlar için ne diyorsunuz?» Hakhsın, sıradan insan iletişimin yukarda saydığım boyutuyla çok dolaylı bir biçimde ilgili ancak. Yani, otomobil sanayiiyle ne kadar ilgiliyse, bilgi işlemle de o kadar ilgili Ama işın bir başka yani da var ki. henüz daha bu konu özerinde yeterince düşünmüvo ruz. Bu yeni teknolojilerin gelişmesi, özelllkie bilgi iş lem makinelerinin günlük yaşama alabildığine girmesi beni çok tedirgin eden bir gelişmeyi haber veriyor. «Kitabın Sbeklendiği asıl konuı tletişimle iktidann illşkileri... Ancak görü yorum ki iktidar sözcüğunü burada ahşılmısm dışında bir anlamla yüklemlşsiniz. Bu yaygın iktidar kavramı ile iletişimin arasındaki ilişki ncdir?» İktidar kavramı, günlük dilin dar bir alana kapatıp orada çerçevelediği bir kavram tktidar deyince aklımıza hemen siyasi iktidar geliyor. Siyasi iktidar deyince de tabii hemen iktidardaki partiylo özleştiriyoruz bunu. Oysa son yıllarda iktidar kavramı daha geniş bir alana kaydırılıp oradan yargılanıyor. Her şeyden önce iktidar yalnızca denetleyici kurumlar, ya ni bürokrasi, yargı. cezalandırma, ekonomik kaynaklar gibi araçlar aracılığıyla kullanılan bir olgu değil Toplumda iktidar artık bir di?i düzenleme ve ilişkiler agı ile toplumun içine sindi toplumun her yanında savunma yuvalan kurdu kendine ö y le ki artık iktidann kullanılması için ille de insanlara zorlayn işlemler uypulan ması ererokmiyor «Peki buradan iletişim ararlarına nasıl geleceksiniz?» Kitle iletişim sistemi ile iktidar arasmda sıkı bir ilişki bulunduğunu ben de knbulleniyorum. Ancak iktidar kavrpmını ele alıs b1çi mim de^işık Şimdi yazı'yı ele alalım. Yazı ne zaman ortaya çıkıyor?.. Mezopotam ya'daki büyük imoaratorluk larla birlikte... Yani bürokrasinin. dü^enli ordulann ve herşeyden önce sosyoloük olarak toplumsal katmanların ortaya çıkışıyla Bu raslantısal ve basit bir illski değil. J. J Rousseau ve Fransız Antroooioi»n Levi Strauss yazı'ya. iktidarla bu ilişklsinden dolayı u^ak duran düşünürler arasmda. Hele Rousseau hiç sevmiyor yazı'yı • Her Iklsine göre de yazı'nın birinci işlevi insanları aydınlatmadan önce on lann sömürülmesine hizmet etmek olmuştur. nevzat süer G. PACKER, 1916 TBT Ankara Çocuk Korosu'nun dört a y n «29 NUan» şarkısını seslendireceği nünik müzik programında Yalçın Tura, Saip Egüz, Erdogan Okyay ve Halil Bedii'nin besteleri söyleniyor. Dizinin *Bağış Kampanyan» adlı bölümünu tzleyeceğiz. Samantha bir bağış kampanyasına gönüllu olarak katılır. Kampanya kimsesiz çocuklar için yardım toplama görevini Samantha'ya verir. Çocuklar değlşik kılıklara girerek yardım toplarlar; ancak, torununun cadı maskesi takması Endora'yı kızdınr. 19.55 TATLI CADI 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMÜ 21.10 23 NÎSAN ÖZEL PROGRAMI «23 Nisan 1920 TBMM'nin açılışı ve Çocuk Bayrana dendiğinde ne anlaşılacağı sorusu* genc ve yaşlı kuşaktan kişilerce yanıüanıyor. Kara Kuvvetlerini Güclendirme Vakfı Genel Başkanı Emekli Tumgeneral Turhan Olcaytu'nun 23 Nisan uzerine kısa bilgiler verecegi programda, 23 Nisan'a nasü gelindiği tarlhl gelişiml içerlsinde göruntüleri ile anlatılıyor. Iki hamlede Mat (97) ••* Balkan 4'UncU Dostluk Tumuvası, heyecan ve savaşımla dolu onbeş çetln günden sonra geçtiğımiz salı sonuçlandı. Düzenleme gercekten başarılıydı. Satrancımıza olan katkısı da o oranda yarar sağlayacak. Yapı ve Kredi Bankası İle Türkiye Satranç Federasyonn'na teşekkür eder, yöneticilerini kutlarız. Önemli olay artık geçmişin malı olmuştur. Ama, tazeliğini yitlrmediğinden oyuncu. izleyici, yönetici, kim olursa olsun. herkesin «öğretici» sonuçlar çıkarma olanağı var. Turnuvaya gelince. Yirmiiki yaşındaki Can Ynrtseveö, ilk iki oyununu kaybettikten sonra büyük bir direnç göstererek 10 puan toplamış ve sonuçta Balkan Birincisi olmuştur. Turhan Yılmaz da (24) eş puanda ikinci gelmiş bulunuyor. Yüzümtizü gü'düren başarıh bu sonuç, belkl de mutlu bir geleceği müjdeliyor. Tümümüze kutlu olsun! Turnuvanın genel sıralaması şöyle: 1. Can Yurtseven 10 puan; 24 Popov, Yılmaz, Nfçevski 8Vip; 56 Pandavos, toakimidis 8 p; 7 Ülker 7 p ; 8 Soylu 6%p; 910 Onat, Şulava 5V2 p: 1112 Süer, Arduman 4 ^ p; 1314 Bilyap. tpek 3 puan. Turnuvanın Başhakemi Yugoslavya Federasyonu'ndan Pokupeç (FIDE) idi. ödüller; l'inciye kupa; 2'nciden 7'nciye kadar da sırasıyla 15; 10; 7,5; 5; 4: 3.000 TL. verildi. Sicilya; NtÇEVSKt YURTSEVEN (Balkan 4. Dost'uk, îstanbul 1982) 1 e4 c5 2 d3 R6 3 g3 Ffç" 4 FgZ d6 5 f4 Ac6 6 Af3 e5 7 oo Age7 8 c3 oo 9 Aa3 Kb8 10 Ac2 f5 11 exf5 Axf5 12 fxe5 Axe5 13 Ff4 Şh8 14 Vd2 Vb6 15 Ae3 Fe6 16 Ag5 Fg8 17 Şhı Axe3 18 Fxe3 VbS 19 c4 Vd7 20 h3 bG 21 b3 d5 22 d4 cxd4 23 Fxd4 dxc4 24 Vc3 Ad3 25 Kxf8 Kxf8 26 Fxg7+ Vxg7 27 V\g7+ Şxg7 28 bxc4 Fxc4 29 Şgı Kf5 30 Ae4 Ka5 31 Ffı b5 32 Adfi Ae5 33 Fg2 Ka3 34 Keı Ad3 35 Ke7+ Sf6 36 K\h7 Kxa2 37 Kc7 Kaı + 38 Şh2 Ae5 39 Kc5 Fd3 40 Fd5 b4 41 g4 Ad7 42 Kc6 Şe5 43 Fg8 Sf4 44 Ac8 Fe4 45 Terk. Sicilya: SOYLü YURTSEVEN (Balkan 4. Dostluk, îstanbul 1982): 1 e4 c5 2 Af3 d6 3 d4 cxd4 4 Axd4 Af 6 5 Ac3 a6 6 Fe2 e5 7 A*3 Fe7 8 oo oo 9 f4 b5 10 f5 Fb7 11 Ff3 a5 12 Fe3 a4 13 Ad2 b4 14 Ad5 Axd5 15 exd5 Ad7 16 a3 Af6 17 axb4 Axd5 18 Fxd5 Fxd5 19 c4 Fb7 20 Vf?4 f6 21 Kfdı Şh8 22 Ae4 Vc7 23 Ac3 Kfc8 24 Axa4 Vxc4 25 Vxc4 Kxc4 26 Ab6 Kxaı 27 Kxaı Kc7 28 Ka7 Fd<? 29 Ac4 Fd5 30 b3 Şg8 31 b5 Şf8 32 b6 Kxa7 33 bxa7 Se8 34 b4 Şd7 35 b5 Fb7 36 bfi Fe7 37 Aa5 ScS 38 Axb7 Şxb7 39 Şfı d5 40 Fd2 Fc5 41 Fa5 e4 4? Şe2 d4 43 b.3 h5 44 g4 hxg4 45 hxg4 Fd6 46 Sd2 Ff 4 + 47 Sc2 Fg3 48 Fb4 d 3 + 49 Şd2 Ff4+ S0 Rc? F P B + 51 Sc4 Ff4 52 Şc3 Fe5+ 53 Şc4 Ff4 54 Şc3 Fe5+ 55 §c4 Ff4 56 Berabere. Sicilya; YILMAZ NtÇEVSKt (Balkan 4. Dostluk, îstanbul 1982): Ie4 c5 2 Af3 d6 3 d4 cxd4 4 Axd4 Af6 5 Ac3 Ac6 6 Fc4 e6 7 oo Fe7 8 Şhı oo 9 f4 Axe4 10 Axc6 bxc6 11 Axe4 dS 12 Fd3 dxe4 13 Fxe4 Vb6 14 Vf3 Fa6 1S KPI K^rR 16 T5 Fh4 17 Vh3 exf5 18 Fxf5 Vd4 19 FP5 e6 20 Fxc8 Fxeı 21 Fxa6 Ke8 22 Vd3 Vvb2 23 Kdı Ve5 24 Vd7 Fa5 25 Kfı f5 26 Fc4 + , Terk. Balkan 4'üncü Dostluk Tumuvası oyuncularmdan Uluslararasıusta L. Popov, TSF'nin düzenlediği gösteride (Etap Marmara Oteli, Taksim) 21.4.1932 sabahı 24 masaya karşı oynadı. Sonuç; + 18 2 = 4,Süre: 2,5 saat. Ankara Hukuk Fakültesi'nde Satranç Kolu kuruidu. 49 oyuncunun katıldıgı eleme turnuvasından sonra düzenlenen 10 kişHik döner turnuva sonucu şöyle: 12 Doç. Dr. tnan. Mizrak 7 puan; 3 Güneş 6Y2 p; 45 Çelik, Calıskan 6 p: 6 Köksal 5 p ; 7 Gürkanlı 3 p ; 8 Aydın 2^p: 9 Balta 2p. (Gön: N. tnan) Ege Üniversitesi Tekstil FakUltesl Satranç Odası, 7.4.1982 günü törenle açıldı. Şu anda 64 öğrencinin katıldığı bir turnuva oynanıyor. Altı da asistan var. Satrancm kişilere kazandırdıgı özellikler saymakla bltmez. Basm'a da büyük görev düşüyor. Özellikle satrancın öneminl bılen ve llgilenen gazetelere. (Gön: H. tnanç). Çözüm (Packer): 1 Ad4! vb. 21.35 YARIŞMA: «SIRA SİZDE» Yeni yanşma programmda bu hafta yanşmacı olarak Saadet Baş, Hüseyin Muratçay, Nilgun Perk ve Muzaffer Günenç yer alacak. Tamer Durukan'ın sunduğu programın güldürü ve moral bölümlerlnde Müidat Gezen ve Perran Kutman'ı izleyeceğiz. Juri ise şöyle olu? turuldu: Erdoğan Evgm, Erol Evgin. Altan Kanndaş ve Kandemir Konduk. 22.30 FLAMİNGO YOLU Dizinin bu hafta 'Piknik adlı bölümü vayınlanacak. Field seçim kampanyası için düzenlenen bir piknikte konuşma yapacaktır. Ancak Sam'in konuşma metni üzerinde değişiklik yapması Field'ı çok sinirlendirir. Piknikde konuşma yapacağı saatleri Ludamey'in kulübünde içerek geçirir. 23.20 HABERLER 23.25 KAPANIŞ f gözüyle izleyici TRT.cİttthat Terakki», «Türkiye Üzerine Oyunlar» ve «Ermeni Sorunu» yayınlarıyla gercekten büyük başarı kazandı. Bu yayınlar ilgiyle izlendi. İzleyemeyenler için bir sure sonıo yeniden yayına konmalıdtr. Tarıhi ckumuş olanlar olmcyanlar, gecmişi bilenler bilmeyenler cok şey öğrendiler, ilglnç «ibret» derslerlyle... Nice gız li kalmış arşivlere'e ve kitaplıklarda tozlanıp sorarmış bel geler gün ışığına kavuşturuldu; gercekler sergilendı, görüntülerle... Tarlh bir kez daha «tekerrür» eder gibiydi. TV aynasında. Program düzenleyicilerınl, inceieme ve araştırma yapanları, özellikle sunucuları beğeni duygu'arıyle içtenlıkie kutlarız. Programlardan biri için bir onerimiz var: «Ermeni Sorunı» özetlenerek dış yayınlarda da kullamlmalıdır. Ayrıca Ermenlce, Fransızca ve İngıtlzceye cevriiip cok sayıda bastırılarak Dışışleri Bakanlığı ve Türklye'yl Tan>tfrta Vakfı'nca gerekli ve llgili cevrelere doğıtılması sağlanmalıdır. Bu görev TRT'ye de düşer. Kitap haline getlrilecek «Ermeni Sorunu»nım Türkçesi ülkemiz yayınevlerinde satışa cıkarılmolıdır. Kemal ÜSTÜN KADIKÖY Tarih «tekerrür» eder bulmaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4567 8 9 mmmmm mmm Dallas'a neden öfkeleniyoriar? Ne zaman toplumun değer yargılarına ters düşme ya da ahlâk bozucu olma türünden eleştiîilere rastlasam, altmda bir tepki, yeniye ve değişiğe karşı içgüdüsel bir öfke sezmişimdir. *Dallas*\ «Âjfe Gemisi»ni beylik klişelerle eleştirmeyi moda haline getirenler bilmelidirler ki çağdaş toplum, bireylerinin paylaştıkları değer yargılannm çeşitlilik, farkhlık taşıdığı toplumdur. Ve bu toplumda kadınerkek ilişkilerini ucundan kıyısından tartışmaya başlayanlar çoğalıyorsa ki öyledir. bu biraz da kadınlara insan olduklanm gösteren ve kimi erkekleri çileden çıkaran bu diziler yüzündendir. Ali OĞUZ İSTANBUL I U I I ın ı mmmm SOLDAN SAĞA: 1 XIII. yüzyılda ikinci sınıf Fransız müzikçllerine verilen ad. 2 Bir çeşit yabanmersini... Eski bir GUney Amerika uygarhğı. 3 Rouyumun simgesi... Uzak... Lityumun simgesi. 4 Ok v . Farsça köpek. 5 Rütbesiz asker... Donuk... LUbnan'm plaka işareti. 6 Kişi. 7 Kimi oyunlarda vurmak için kullanüan dilğümlenmlş mendil... 1952'de Ml?el Eflak tarafından kurulan Arap Sosyalist Partisi. 8 Bir kara taşıtı... Seylan'ın yeni adının ilk kelimesi. 9 Okuyup yazmasını bilmedlği için imzasını Arapça yedi ve sekiz rakamlarmı yanyana yazıp bir çlzgiyle birleştlrmek suretiyle atan, Çırağan vak'asmda Ali Suavi' yi başına sopa İle vurarak öldüren Beşlktaş muhafızı. VUKARDAN AŞAGlTA: 1 XIX. sülâle liravunu, Ramses II"nin oglu ve halefi. 2 Nehirler... üzuncaburç'un 4 km. Doğusunda eski bir Roma yerleşmesi. 3 Nikelin sim gesi... Dogu Anadolu'da bir nehir. 4 Pazilet. Bir çeşit kaba ve kaun şayak. 5 Eski Rusya'da bir çesit Çar kararnamesi... Lâbza. 6 Ok... Güç, derman. 7 Radonun simgesi... Gam. 8 Bir çeşit içi kremalı uzun pasta. . Göklerin en yUksek katı. 9 Çorbadakf Sinek, Cesetlerin Bavuln, Kurşun Ynmurtlayan Tavuk vs. gibi mizab romanlariyle tanınmış çağdaş îspanyol yazan. 1 23456789 1 F OİftlSİMİA TİÖlft 2 0 RIUINIIT 3 R AISİIHA LİİC 4 H rVMoMş 5 • eJMS 6 AIKIBıMB THT 7 8 IERÂT^İ AITIE. 9 tİTlKlllü i Lİik m Sanat Galerileri TÜRKSANATÇILARI DAYANIŞMASERGİSİ Türkiye Kuiferle Sav&f Vakfı himayeande 7. Kuruluş Yıldönümö 'Türk Resminde İnsan ve Portre" sergisiyle kutlanıyor Kasım 1982 Resim satmak isteyenler için Kurtuluş a d . 191/B Sinemköy * 4 0 4 7 83 ÖDA AMNS 449295 CAUflfBARAZ'.n mim REFİKEPIKMAN llkTopluS«rg]H 830 Mayıs Kurtulut cad. İ91/B Slnamköy radyo GENEL YAYIN 05 açılış kısa haberler. J5.10 Bayram ozel progranu, Turk Halk Muzıği bayram konulu türkuler, 06.00 Kısa haberler, 06.02 Şarkılar ve oyun havalan , 06.30 Koye haberler, (23 Nisan gunüyle ilgili haberler), 06.40 Saz eserleri, 06.45 Kur'anı Kerım ve Turkçe açıklaması,07.l5 Bölgesel yayın, 07.30 Türkiye radyoları genel haberler, 07.40 Çocuklar şar kı söylüyor, (çocuk şarkılarından derleme), 07.55 Şürlerımizde 23 Nisan ve çocuk, (gunümüze kadar 23 Nisan ve çocukla ilgili olarak şiir yazmış olan şaırlerden seçılen şiirler), 08.20 Anıt Kabır'den nak len yayın, 08.45 Davul zur na ile oyun havalan, 09 00 Kısa haberler, 06.05 23 Ni san anlamı, (23 Nisan Çocuk Bayramının Atatürk'un duşunceleri ve dünya göruşü ile dunya çocuklan arasındaki ve çocuk dünyası ile bağlantısmıanlatan bir özel program), 09.25 Bayram özel programı, Türk sanat müziğmde seçilmiş günün anlamına uygun parçalar, 09.55 10 Mayıs Stadyumu'ndan naklen yayın, 12.00 Beraber ve solo türküler, 12.30 Solistier geçidi, 12.55 Radyo televizyon program haberleri, 13.00 Haberler, 13.15 Ankara radyosu çok sesli ko rosu, 13.30 14.45 Bölgesel yayın. VICTORIAUDIA OGRICH BİRLEŞİK SERGt 22 Nisan26 NUaa 1982 404783 Kuru Çlçak sarglst 29Nban13Mayul982 Tel: 43 03 26 NURKOÇAK URART SANAT GALERİSt TtUnbul Devlat Güz«l Sanıttır Galarlıl/Beyofilu Sergi 326 nisan "Gönderller" İPEKAKSÜGÜR S Resim Sergfa BASIN SANAT GALERİSt lttanbul Dmrlat Qüz*l Sanatlır Oalarlsl / Bayofllu 326 nisan AUtOrk Cad. öğretmenl»r Sltul B Blok Kat 2 ADANA BİRLEŞİK AÇILIŞ SERGİSİ 16 Nisan. 16 Mayıs 1982 M M IPENO CADOCSI21NIMNTA9I BnOTUI. 7EUK0M « 0 3 » TELEKS S4SUMTTH. SANAT GALERİ3İ URART ANGALTI SANAT GALERİS BALABAN HAKKITORUNOĞLU SEFERÖZTÜRK 17Nfaan19M*rDl98ü Bilezikçi Sok. 46 Tel: 41 58 83 Rulm Sw«ltl FORUM SANAT GALERİSİ lıtsnbul Körier Oknln yantnıa kîle sanat gaterTsI ERSİNANİBAL İLERCİL 19NİMalMayıı C«vd»tpt»a cad. 376 BtbefC T»l: 65 21 21 GIYAS KORKUT NERMİNBEZMEN T«rhlp v« Minyatür Serglri (Şermln Bezman Anısına) 19 25 NİSAN 1982 Resim Sergisi 1530Niıan1982 ETAP MARMARA OTCÜ ALT PASAJI (CAFE KATI) TAKSİ M İSTANBUU sinemalar tiyatrolar Ye|flçam FflmdHk Sunar bukösede vayınlanmasını ıstedıgınız llanlannız cin ODAAİAHS Yönetmen: JANEFONDA KENT kadıkSySÜREYYA SINEMALARINDA TARIK AKAN MÜJDE AR KAMİL SÖNMEZ Zeyyat SeKmoğlu'non "DEPREM" Romanmdan dnemayaayaTUıımııtcr. Bn hafta: Beyoğlu LALE Bahçellevter ONVERDİ Bakırköy SAYANORA Kadıköy REKS Suadly«SUADİYE Bejlkta» YUMURCAK. Fındıkzade NİLOÜN KaragamrOk STAD üskddar IŞIK Kocamustafapasa CAN va L«v«nt MELODİ Slnemalarında rELİIAN Ş Yönetmen: ATEF YILMAZ TRTII 07.00 Açılış, 07.02 Güne Başlarken, 08.00 Sabab Konserı, U9.0U Turkçe Haberler, 09.03 BaroK Müzık, 09.30 Gi no Vanellı Söylüyor, 10.00 TiirJc yorumculan, 10.30 Müzık, 11.00 ögieye Dogru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğımızden, 13.00 Konaer Saati, 14.30 Klasik Tttrk MU ziği, 15.00 Müzikli Daklkalar, 16.00 Günün Konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler îçin 18.00 Pop Caz, 19.00 Haber ler, 19.12 Müzik, 19.30 Bes telsr Besteoıler, 20.30 Ca2 21.00 Müzik, 22.00 Haberler 22.12 Gecenin Getırdıklerı, 23.00 Cuma Konseri, 24i» Akbdnktan sevgili cocuklara Akbonk CocukSimmosı Reks Kadıköy Cumartesi saat 9.45 Sinema 74 Bakırköy Cumartesi saat 10.00 Emek Beyoğlu Cumartesi saat 10.00 Sunar Usküdar Pazaı saat 10.00 üeretsb Jovetfyeîeı' y Kent Oyuncuları I.DMONI) KOSTANI) "0Hni»[ KfNTfR IIV4IHOSU Jg ^p, ULUSLARARASI SANAT GÖSTERİLERİ A.Ş. Akbonk m CocukTtyotrosu "Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran" "hem münkli, hem komik" Her CumartesiPazar saat 11.00'de Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu (Müzikli Oyun) Her CumartesiPazar saat 13.00'de Pangalü Nejat Uygur Tiyatrosunda (Idil Sitesi) Ayrıca Karagöz gösterilerİ cuma 21.00 c.tesı 1800 CYRANOde BERGERAC FHAROID veMALJlJE ctüsi 15.00 SANTtYATROSUNDA SUARE ' A A P E I haric) 2loo PZR TS MATINE ctaBİ 1730 paaar I4oo 1730 b i l « t l e r nir«de SAT11MAKCAOIR TEL4OS792 "An Enemy of the People" Yta: George Schaffer Oyn: Stc*e McOueem Eric Otriftmu ESER:HENRİKİHtK P.taıf, Salı, Çarf, Ptra, Cuma 14.00 16.30 19.00 Cumartesl Rızar 11.30 • 14.00 • 18.30 • 19.00 UNUTULMAYANLAR OİZİSI11 MUTLULUK YÖN:AGNESVARDA Salı, çar«, P«r«. cu. c.t««> 21.30 "Hayal Oyuncaklan" AKE3AIMK tbeuklannda sevdöi banka"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog