Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

23 NISAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 P4RÎS, (Cumhuriyet) Paris'm ana caddelennden birı olan Champs Eljsee'nm hemen yakmında Lubnan'h Hınstıyan lann çıkardığı bir gazetenın o nünde patlayan bır bomba ha mıle bir kadının olumüne, 63 kışının de yaralanmasına yol aç tı Yaralananlardan 10'unun du rumunun ağır oldugu belırtı lıyor FRANSA, SURIYE'YÎ SUÇLADI Lübnanlı hristıyanlann çı kardığı «El vatan el arabi» ga Paris'te, Lübnan'lıların gazetesi önünde patlama: 1 ölü, 6 3 yaralı Iran, Islam Heyefinin bans planını reddetti zetesmın bnundekı patlamadan dolayı Dışışlen Bakam Gaston Defarre, Sunyet ajanlannı sorumlu tuttu Deferre Surıye'nm Parıs'tekı askeri ve kultur ata >?elerını «zararlı faali.vetlerınden» dolayı ıstenmeyen kışı ılan ederken, Fransa'nın Surı y»'dekı buyukelçisını de gerı cağırdı Aracm onüne bırakıldığı «6,1 vatan el arabi» gazetesınm bu rosunun harap olduğu belırtılı yor Bu arada gazetenın yonetıcı si, hedefın kendılerı olduğunu arahk ayında da gazete bma sında patlamamış bır bomba nm bulunduğunu soyledı Pransız televızyonu da once kı gun, Pransa'nm Lubnan bu yukelçısının geçtığımız yıl oldurlilmesmden Sunyeyı sorum lu tutmuştu Paüamanm oldugu Marbeuf sokağı bır savaş alanını andırı yordu Yüklu mıktarda patlavı cı maddenın yerleştırıldığı arabadan ancak kavruk bır ıskelet kalmıştı LEFKOŞE, (AP) Iran'lo Irak arasında yenıden yogunlaşGn carDişmalor Kuzıstan bolgesınde surerken, Tahran hukümetı Islam lyımyet beyetı tarafmdan sunulan yenı barış planını da reddetti Iran tarafınaan reddedılen yenı barış planrnın ıcsrığı açıklanmadı Iran Haber Aıansı IRNA Tahran hukumetınm yanıtını, Islam Konfercnsı Genel Sekreterı Habıb Şatll tarafmdan Irak Başbakan yardımcısı Tarık Azız'e iletıldığını bıldırdi Iran bundan önce sunulan barış planlarmı da reddetmıstı Tahran hükumetı, Bağdat'la gorüşme masasma cturmadan once, Irak bırlıklerınln tum Iran topraklarınoan çekılrres'nı şart koşuyor Sıyasal gozlemcılere göre. son zamanlarda cephede askeri başarılar kazanan Iran bu tıtumunu sonuna dek surdurmekte kesın ka'•arlı gorüluyor 450 MUHALIF IDAM EOILMIŞ Ote yandan Humeyni teıınııne karşı mucadele eden solcu Halkm Mucah'tleri orgutünün bır sözcüsü Panste yaptığı açıklamada Iran'da Şubat ayında 450 muhalıfın 'oam edıldığını ılsri sürdü Sozcü AP aıansına yaptığı acıklamoda ayrıcn Tahran'da Iron Dışışlen Bakanlığı bınasının «Halkın Mucohitlen» genllaları tarafmdan tarandığını da ılerı surdu F16'lar ucustan men edilâi WASHtNGTON. ((THA) ABD Hava Kuvvetlerınds go rev yapan P 16 savaş uçak lannın % 6O'ı dunden ıtıbaren uçuştan menedıldı Kararın «İhtıyat tedbiri» olduğunu ve kanat elemanlanndan bırindekı yıpranmayı gozden geçırmes amacıyla alındığı behrtıldı AED Hava Kuvvetlerı yetkı lılen, sıradan kontroller sıra smda kanat flaplanndan bırm de jıpranma saptandığını, an cak bugune kadar bu yıpranma nın hıçbır can kaybına yol açmamış olduğunu belırttiyorlar. Buna gore kontroı bıtene kadar ABD Hava Kuvvetlerıridekı 400 P 16 Savaş uçagm dan 24O'ı uçuştan menedılmış durumda F 16'm uçuş tasıtlamasınuı ne kadar sureceğı açıklanmamış olmakla bırlıkte, yetkı lıler teknisyenlenn uçağa gırmesınden sonra beş saat ıçmda bir uçagın türnüyle kontrol edilebıleceğim açıkladılar. ABD Savunma Bakanlığı Danışmanlanndan bırısı geçenlerde bJ* açıklama yaparak P 16'larda yapım hatası olduğunu ve bu nedenle hizmete glrmesmden bu yana 17 kez düştuğünü ileri surmüştü. Damşman hatanm uçagın tüm elektnk kontrol sıs temınde olduğunu da beUrtmıştı ABD yetkilileri kanatlarda yıpranma saptadı Leonid Brejnev, 2 7 günlük aradan sonra halka göründü MOSKOVA, (AP) Soovyetler Bırlığı Devlet Başkanı Leonid Brejnev 27 gunluk bır aradan sonra yeruden ortaja çıktı Krenüın'de Lenin'in doğum yılddnümu ıçın düzenlenen bır torende gorünen Brejnev'ın uzun bır sure ortalıktan kay bolması çok ağır hasta olduğu yoUında soyientılerm ortaya çıkmasına neden olmustu Kremhn Sarayının kongre salonunda yapılan torende, oi dukça solgun goruken Brejnev, L«nln'ın dogum yıldonumuno ılışkın konuşmalan dınleme aygıtı 11e izledı Televızyonun can lı olarak yayınladığı programda Brejnev yalnızca sandalyesıne otururken gorundu Oncekı canlı yayınlarda, televızyon, Bıej nev'ı koltuğuna yürürfcsn de gosterıyordu Pohsler, Opel marKa. araba nın Avusturya plakalı oldugu nu ve merkezı Vıyana'da bulu nan bır firmadan kıralandığını saptadılar Aracın onüne bırakıldıgı Tu nus lokantası ve avnı yapmın üçüncu katında bulunan El Va tan El Arabı'mn burosu tama men yıkılmıştı Patlamanm ol duğu noktanın 300 metre çevre sınde tek sağlam cam yoktu Pam'tekı gozlemcıler ıse patlamanın uluslararası tero ııst Carlos'un 16 şubatta Parıs'te tutuklanan ıkı arkadaşmın vargılanacağı saatte olmasına dıkkat çekıyorlar Çin, yabancı sermayeyi cağırıyor Dış Haberler Servlsi Çuı Halk Cumhurıyetı, genış do gal kaynaklarınm ışletılmesı ıçın mılyarlarca dolarlık jatırıma gereksınme duydu Gunu belırtılerek yabancı sermayeye yatınm ıçın çagrıda bulundu «Internatlonal Herald Tribüne gazetesmın Pekın kay nakh haberıne gore, Dış Ekonomık Ihşkıler ve Tıcaret Bakan Yardımcısı Weı Yumıng yabancı sermaye ıle ortak gınşımler konusun da bır dızı proje hazırladık larını ve ulkenm zengın dogal kaynaklarının degerlendırılmesı ıçm yabancı sermayeye gereksınme duyduklannı açıkladı Weı Yumıng yabancı ser maye ıl e ortak yatınm ya pılması duşunulen projeler arasmda Kuzey Çm'dekı bu yuk komur madenlen ıle Guneyde Guızhou bolgesmdekı maden yataklannın ışletılmesınm bulunduğunu soyledı Wei Yumıng, »Guizhou, yataklarmm isletilebilmest icin muazzam yaptınmlara gereksinme vardır. Milyarlarca dolara ihtiyacımıj var> dedı Weı Yumuıg, yabancı ser maye nm Çm'e gelmektert çekınmesi ıçm hıçblr neden bulunmadığmı da sozlenne ekledı Weı Yumıng'e gore yabancı sermaye ıle ışbirlığı konusunda ılk adım olarak ortak yatınm ve uretime gi dılmesl planlamyor "TDrklyetıin lider ixmkalarından Hisarbank, körfez pazarlarına yönetlk, iddialı birihracaî proaramı baslaîtı.' 4 HazlrmBSl'de şunu yazdi: 9aydırKuveyttehizm€t veren Hisarbank gclbcnTürklyc Kuvcyt iliskilerindcn bugün TürkiyeKuveytilişkilerindeki son gelişmelerekonomimizaçısından gurur verici boyutlar kazanmaktadır. Artık işadamlarımız ve bankalarımız, Kuveyt'e ve tüm körfez ülkelerine.HISARBANK'ın Kuveyt'teki temsilcjliğiile ulaşabileceklerdir. HİSARBANK, Kuveyt'te hizmet veren ilk ve tek Türk bankası olmaktan ve 9 aydırgörevini başarıyla sürdürmekten gurur duymaktadır. KUVEYT TEMSILCIÜĞt Umum Mudur Muavını Denız Gökkılıç Teksc 46 212 Moneyka KT Tel. 9965451950 P O Box: 25724 Kuwaıt SAFFAT d k b İ HİSARBANK Kuvevt Temsifcillği' nin Görevleri: •Türk Ihracatçılanna hizmet vermek. • Pazar araştırmaları yapmak. • Kuvevt ve diğer körfez ülkelerinin işadamlarıyla irtibatsağlamak. • Iki ülkenin de işadamlarına danışmanlık yapmak. •Türk müteahhitlerine hizmet vermek. •Türk işçilerinin havalelerini süratle Türkiye'ye uiaştırmak. Hisarbanktabankaolık hizmettir. "kalegibibanka,,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog