Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜSLER açar. ertesl gün başkanlığa seçlllr. 2 mayısta Büyük Millet Meclls'i devlet teşkilatı için bir yasa kabul eder ve 21 Oyeli llk Büyük Millet Meclls'l hükümeti kurulur Bundan bir hafta sonra tstanbul hükümeti Mustafa Kemal'l Idama mahkum eder ve bu hüküm 21 mayısta padişahça onaylanır. Hiç bir suç, karşılıksız bırakılmayacaktır elbet, nitekim Ankara da Damat Ferit'i yurt haini diye duyurur. Bir kez hainlik yoluna girilmemiş olsun, 10 ağustos 1920'de tstanbul'daki htikümet, Sevr anlaşmasına imzasını atar. Bunun sonucu olarak da tstanbul ile Ankara arasmda bütün bağlar kopar. «Teşkilatı Esasiye Kanunusnun Tür klye Büyük Millet Meclisince kabul edllerek yayımlanma tarihi 20 ocak 1921'dir. Demek yeni bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli bir yıl içinde atıhr. Bütün sorun, bu temel yasalann uygulanıp uygulanmayacağıdır. Başka bir deyişle, bütün yasalann ve uygulamalan n bu temel yasaya uygun olup olmayacağı, tkinci Meşrutiyet, Kanuni Esasi*nin 10. maddesinde yaptığı değişiklikle özgürlük yolunda büyük bir adım atmıştı. Yasa dışı bir nedenle kimsenin cezalandınlamayacağı yazıh idi Kanuni Esasi'de; Meclisi Mebusan. yaptığı bir değişiklikle. buna, «tutuklanamaz» sözcüğünü de ekledi. Ama tttihat ve Terakkl iktidan yasadışı tutuklamalan sürdürdüğü glbl, işkence de uyguladı. Devlet erki karşısmda bireyin haklarını koruyan Anaya sal maddeler uygulanmadıkça. orada özgürlükten sözedilemez. Birinci Meşrutiyet'ten önce Padişah. tebaası üzerinde her türlü haklara sahipti. Fakat Kanuni Esasi ile Özgürlükler yasalaştınldıktan sonra da iktidarların despotça uygulamalardan geri dunnamaları çok düşündürücüdür. 23 NtSAN 1982 Esklden ne bayramlar vardı! Bunlardan birini hafta içinde sessiz sedasız geçirdik: 17 Nisan. Neydi o? Köy Enstitüleri Bayramı idi. ünutuldu gitti; bir kaç yıl daha geçsin, adını bilen kalmaz. Bir kaç yıl öncesine kadar Tepebaşı'nda bir «Kanuni Esasi Kıraathanesi» vardı, şimdi ya banka, ya lokanta oldu. tkinci Meşrutlyet anısını ayakta tutmak için o adı almıştı anlaşılan. Yoksa Birinci Meşrutiyet İçin olmasm? Olamaz. Abdülhamit onu unutturmuştu. 1876'nın anıldığmı duydunuz mu hiç? Asıl sevinç, asıl bayram 1908 de yaşanmıştır. «Meclisi Mebusanın Kflşadı»nı bildiren belgede şöyle denlyor: «Mület Meclisi tekrar açılıyor. Bir daha kapanmayacak. tstibdadm çaresiz oyuncagı olmayacak. Ordu ve Donanma: Bunlar ikl güçlü bekçl olarak sevglli meclisimizin geiecekte de yaşamasma çalışacak.» O zaman teknik daha gelişmemiş olduğu lcin Hava Kuvvetleri sayılmamış bekçiler arasmda. AH Nejat ölçen'in «Qstnanlı Meclisi Mebusamnda Kuvvctler Aynmı ve Siyasal tşkenceler» adli kitabmdan aldım yukardaki Küşad Bildlrlsini. O zaman özgürlüge kavuşmak İçin tek engel olarak Abdülhamld'ln despotizmi biliniyordu. O engel bir yıkılsa her iş yoluna girecekti. Pakat öyle olmadı. Sayın ölçen şöyle diyor bu dönem lçln: «O dönemih böyle haşlayan coşknln siyasal yaşatnı, bu kez AbdUlhamid'in desnotizmi olmadığı halde bir çıkmaza gene niçin sürüklendi?» Bu sorunun yanıtmı biliyoruz: özgürlüğü getirenlerin despotizmi başladı da ondan. tttihat ve Terakki diktası kuruldu. 1950'den önce. tnönü'yü. demokrasiye kavusmanm tek engeli olarak görenler arasmda. kendilerini ilerici sayanlar da vardı. Bir kişinin olmasi ya da olmaması toplumsal, siyasal oiayları bunca etkiler mi? Etkilemediçi bir kez daha ortaya çıktı. Demokrat Partl diktası ku Bir Bayram Mellh Cevdet ANDAY ruldu. 1876'dan beri siyasal tarihimlz. Meclis'lerin kapatılıp açılması, Anayasaların kaldınlıp konması tarihinden başka bir sey değildir. Toplumumuz bu konularda gerçekten görgülü, bllgilidir artik. ö y le kl. Anayasa Mahkemesinin yenl Anayasa önerisinde Meclisüstü bir denetim kurulu bulunması, bu alanda yaratıcılığa vardıgımizın göstergesi sayılabilir. Çünkü hiç bir demokraside benzeri yoktur. tlerliyor muyuz? AH Nejat ölçen. kltabmda şöyle diyor: «tkinci Mesrutiyet'in mebusları, 19691980 dönemindeki milletvekillerinden daha özgür Idiler.» ümut kıncı bir karşılaştırma gerçl. ama nedenlerl üzerinde durulmadan anlaşıhr gibl değîl. Birinci Meşrutiyet de. tkinci Meşrutiyet de biz aydınlar takımmm yapıtıdır. Başka türlü de olamazdı. Ama askersivil bürokratlar arasmdaki denge bozu'du mu Anayasaya sahip çıkan olmuyordu. Haik ise. ha Anayasa ile yönetilmiş, ha Anayasasız. umursamıvordu. Ona göre. devlet büyflklerindl. Büyük'er de bu düsüncede Idiler. Bu durum 23 Nisan 1920'de değişir. Bayramınız kutlu olsun! BOyök Millet Meclisi altmıs Iki yıl önce. busün acılmıştı. «EsremenUk kayıtsiz şartsız nlusnndur.» Bu olayın devrimci niteliği üzerinde biraz duralım. Bunun İçin de bir olav'ar dizisini gözden geçlrmemlz gerekecek. 12 ocak 1920'de tstanbul'da toplanan Meclis1 Mebusan 28 ocak 1920'de ülusal And'ı (Misakı Mllll) onaylar. Mustafa Kemal. Ankara'dadır. 3 mart 1920'de, ttilaf Devletlerlnin baskısı sonucu olarak Ali Paşa kabines) istifa eder, Salih Paşa kabinesl kurulur. tngilizler 15 mart 1920'de Rauf Orbay'ı. Ziya Gökalp'l, Pethi Okyart Malta adasına sürerler. 16 mart 1920'de Itllaf Devletleri tstanbul'u lşgal eder. tngilizler, karako) basıp, nyumakta olan erlerimizi şehit ederler. Olaylar hızla gelişmektedlr. 18 martta Meclis1 Mebusan tatil karan verlr. Demek İkl ay kadar çalışmıştır bu Meclis. Ertesl gün Mustafa Kemal Meclls'l Ankara'da toplanmaya çağınr. ttilaf Devletleri, milli kuvvetlerin tamnmamasmı saglamak için Salih Paşa kabinesine baskı yaparlar, fakat Salih Paşa, llerl sürülen isteği reddederek istifa eder, yerlnl Damat Perlt Paşa'ya bırakır. 9 nisanda tsmet Paşa ve Fevzl Paşa Ankara'ya geçerler. Artık tstanbul'dakl sözde iktldann düşmanla işbirligl yapmasına sıra gelmiş tir. 11 nisanda Sultan Vahdettin. Meclisi Mebusan'ı kapattığmı bildlrir. Şeyhülislam Dürrizade, milli kuvvetlere bağlı bulunanlann Padişah'a karşı olduklannı, bu nedenle de öidürülmelerinin calz bulunduğunu bildiren bir fetva yayımlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal 23 Nisan'da Ankara'da Büyük Miliet Meclisi'nl Falkland Diye Bir Yer.,. imine göre Falkland, kimine göre Malouines, kimine göre Malvinas... Adm öneml yok. îspanyol öyle demiş. tngiliz böyle demiş; ne çıkar? Falkland adalarmda yaşayan Iki bin dolaymda insanın da esamisl okunmuyor. Ortalüc biraz petrol, biraz îıidrokarbür kokuyor; ama, Falkland için Arjantin'le tngiltere kapıştıkça, ihtiyar dünyamızm rezilliği biraz daha ortaya çıkıyor. tngiltere, Falkland adalarına çıktığı için ArJantin'e çok kızdı; AETye başvurdu; dedl kl: Benim egemenliğim altında bulunan adalara Arjantin el koymuştur: ekonomik ilişkllerinlzl kesin Arjantin'le. alımsatıma paydos. AET'nin anlışanlı üyelerl Ivedilikle karar verdiler. Şaka değil, Batı Avrupa tilkelerinin Arjantin'le ekonomik ilişkllerl yoğun. Federal Almanya bu işin kaymağmı yiyor. Arjantin de Avrupa'ya başta et olmak üzere neler de neler yolluyor? Verilen bilgiiere bakılırsa Buenos Alres'in kompradorlan AET'ye milyarlarca dolarlık dışsatım yapıyorlar. Batı Avrupa, tngiltere'nln egemenliğl altmdaki topraklara el koyan askeri diktatöre yaptırun uyguluyor; ama bir de madalyanın tersi var: t n giltere. Falkland adalannı elinde tutan sömürgeci devlet değil mi? • Arjantin'de kanlı diktatör General Galtlerî'ye karşı savaşan solcu gerillalar da Falkland zaferini (ya da Malvinas utkusunu) halkla birlikte kutluyorlarmış. Buenos Aires'in ve benzeri kentîerin caddelerinl meydanlarını coşkuyla dolduran kalabalıklar arasmdan sesler yüksellyormuş: Yaşasm Arjantin, yaşasm Küba... Halk çılgınca alkışlıyormuş. Güney Amerika halklannm damarlannda Yanki'lere ve Dandi'lere karşı tarlhsel bir öfkenln kanı dolaşıyor. Meksika tngiltere'ye karşı tutum alıyor; Güney Amerika Devletleri örgütü, Arjantin'l gözetiyor: KÜba, Buenos Aires diktatoryasını Falkland seferlnde destekliyor. Toplumlann tarihsel kalıtımlan halkın yüreğinde birikimlere dönüşür. Geçmlş yüzyıllarda Güney Amerikalı acı deneyler yaşamıştır. Avrupah sömürgecllerle Kuzey Amerika güdümcülerinin «Gambot politikası» neydl? Bugün Arjantin'in tngiltere'ye yaptığmı, dün tngiliz. Fransız. Amerikan rahatça uygulamıyorlar mıydı? Tarlh şimdl tersine dönüyor. Dünya acımasızdır. Batı Avrupa'nm Arjantin'i askeri diktalar altında ezilirken unutması ve tngiltere'nin çıkarlan sözkonusu olunca anımsaması dünyamızm katı kurallannı vurguluyor. Ve Washington'un Dışişleri Bakanı, blr General Galtieri'ye koşuyor, bir Demir Pençeli Bayan Thatcher'e... Mekik dlplomasisl çalışıyor: ama. Falkland İçin çatışmada klm üstün gelirse gelsin. Amerika'nm yenik düşme olasılığı var. Birisi diktayla. blrlsl demokrasiyle yönetilen her iki ülke de Şikago okulunun ekonomik reçetelerini uygulamıyorlar mi? Londra ve Buenos Aires sistemin birer parçasıdır. • Bakalım kim dize gelecek? Demir Pençeli Leydi mi? Diktacı Galtierl ml? Bakarsın General Haig. öyle blr formül bulnr kl, her İkl yönetim kendi halklarına dönerek: Biz kazandık.. diyebilirler. Washington için en iyl çözüm budur: General Haig de barışı kurtaran kahraman diye alkışlanırsa gel keyfim gel... K CVCT OKTAY AKBAL Bu23 Nisan Gününde. Hep Atatürk... Bu 23 Nisan günü de O'nu anmak. O'nun sözlerini okumak. duyurmak, ylnelemek istlyorum... Durmadan «Atatürk'ün tzindeyiz» diyenler var, Atatürkçülüğü bilmîyorlar, Atatürk'ün nasıl bir toplum, nasıl bir devlet, nasıl bir uygarlık istediğini bilmezlikten, görmezllkten geliyorlar. Bu yüzden sık sık Atatürk'ten söz etmeliyiz. Ama O'nun düşüncelerine, görüşlerine sırt çevirerek değil. Doğrudan doğruya onun seslni dinleyerek... tşte, geçenlerde yltirdlğimiz tarlh bilglnimlz Enver Ziya Karal'm Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarında çıkan kitabı: «Atatürk'ten Düşünceler»... fiugün size, bu kltaptan Atatürk'ün günümüzde de üzerinde tartışılan, çeşitli yönde yorumlar yapılan bir takım sorunlar, konular üstündeki düşünçelerinden örnekler vermek istiyorum. Büyükküçük, genç yaşlı herkesin bu sözlerden alacaklan dersler vardır. Kişilere bağlanmamak: «Slzden olan bir kişiye slzden fazla önem venneyiniz. Herşey) mllletiD bir ferdinin haysiyeti üzerinde toplamak, geçmişe; hale, yarına ait toplum meselelerlnin aydınlatılmasını, bu vüksek, sosyai toplumun mütevazi bir şahsiyetinden beklemek elbette ki dogrıı değildir. tçlnizden bir şahsı çok sevebilirsiniz. Fakat bn sevgi, nlusal varlığımızı herhangi bir kişiye baglamaya sizi sevketmemelldir Bunun aksine hareket kadar bUyttk bir hata olmaz.» Zorbalığa karşı: «Biz, keyfi hareket etmeyte. Müstebit asia degiliz. Hayatımızda bütün faaliyetlmiz memleket işiertnde keyfi. müstehidane hareket edenlere karşı mücadele ile geçmiştir.» özgürlükten yana: «Hürriyet olmayan bh" memlekette ölüm ve Izmîhlâl vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hiirriyettir.» Osmanlılar konusu: «BJz Turkler rahen demokrat doğmuş bir milletiz. Fakat milletimlzi asırlarca idare eden Osmanogulları kendilerini ve yaldızlı tahtlannı korunıak için atalanmızdan frsen ge\mekte olan bu fikri hasletlfrimizl kfirletmeye, uyuşturmaya çalışmışlardır. Her sahada geri kalmamızın yecrane atniii ve sa'kl bu olmuştur.» Müzik: «Alaturka, milli müzik değtldlr. Bizler Slünceyp kaöpr ilaturka mftz'kfen hoşlar»»ra^ız, fakat esas müzik, Batı müzigini, milletimlz için bu miizr£i normal Rörmeliyiz.» Türk dili: «Türk dillnin kendî benligine. as(ındakf erüzeilik ve zenginHğ'ine kavuşması için biitiin devlet teşkilatımızın dikkatll. alakalı olmasını isteriz.» Eğitimde dünyaya açılmak: «Gözlerlmizi kapayıp miicerret yaşadı^ımızı farzedemeyiz. Memleketimizl, blr çemher içine alıp cihan İle alakasız yaşayamayız. BHakis tlerlemiş. uygar bir millet olarak nygarlık sahasınm üzerinde yaşayacagız. bu fıayat anrak llim ve fen ile olur. tlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacagız. tlim ve fen için kayıt ve sart yoktur J» CJygarlık ardında: «Biz, her noktal nazardan Insan olmalıyız. Acılar gördük, bunun sebebl dünyanm vaziyetinl anlamadıgımız içlndir. Fikrlmiz, zihniyetimiz medenl olacaktır. Şunun bnnnn sSzflne ehemmiyet veroıeyecegJz. IVfedenl olacagiz. Banunla Iftihar edeceğiz. Bütfln Türk ve tslam alemine bakınız. Zlhlnierl medeniyetln emrettlgl sumul ve tealiye uymadıklarından ne büyük felaketler. ne ıstıraplar içindedfrler.» Devrlm Yasası: «tnkılâbm kanunn mevcut kanunların üstündedir. Biz Sldürülmedlkçe, bizim kafalarımızdaki cereyanı boğmadıkça başladığımız inkılap ve yenflik, inkılabm kannnn dormayacaktır. Bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır.» Devrim ve thtllal: «Türk tnkıl&bı nedir? Bn inkılâp. kelimenin vehleten Ima ettigi ihtflâl mânâsından başka, ondan daha vasi bir tahayyülü ifade etmektedlr... Biz blr İnkılâp yaptik. Buna devam ediyoruz... Billyorsnnnz ki Fransa büyük inkılabi yüzyıl devam etmişth*. Üç yılda esaslı bir inkılâbin bitebileceğini farzetmek hata olur... t darel maslahatçılar esaslı inkılâp yapamaz.» Meclis ve Ordu: «Ben her kerametl Meclisten bekleyenlerdenim. Bir devre yetiştik ki onda herşey yasal olmahdır. Millet işlerinde haklılık ancak «lusal kararlara dayanmak!a. mllİPtli genei eglllminl yansıtmakla olnr... tlkln Ordu, sonra Meclis dpniilyor. Oysa kl, Orduyu yapacak olao MUlet ve onun adına Meclis'tlr.» Prof. Enver Ziya Karal'm M. Eğltlna Bakanlığı yayıniarından yeni çıkan «Atatfirk'ten DflşOnceier»'rii okurken yukarıdaki parçalan kamuoyunun dlkkatine sunmavı yararlı gördüm. 23 Nisan 1920'nin R2 vıldönflmflnde ibretle okunması, gerekl! derslerin almması umuduyla... cı bir ölüm yıldönflmü daha... Geçen yıl. bugün, Org. Saym Refik TULGA'yı yitirmiştik. TULGA tle beraber, bir Insan vitirdik. evet, tam blr tNSAN. Neden. komutan veva 1darecl de6H de tNSAN? KomutanlıŞmı. Idareciliğini. bu alaniardaki becerlsini. basarısmı ve üstünlüğünü, kimse yadsıyamaz. Benim beiirtmek Istedlğim ise, InsanlıSı, yurtseverlifti. ulusculuSu yanında, deÇişik konuJardaki. görgü. bilgi ve konuşmaianyla. en kücüftünden. en büyü&üne kadar. herhangi blr topiuma, kendJslnl kabul «îtMreblime gerçeği ve yetenegldlr. Gezllerünlzde H962 1964), uŞradi&ımız özel veya kamu sektöründe. ilgllilere yöneltti&i sorular. aldıgı veya alamadıfti yanıtlan, matemaMk ve us'a dayalı bilimsel vöntemlerle acıkla ması, bütüniemesi. sorumlu olanlan çok kez şasırtırdı. «Bir asker. bu konulan. nasıl bileblHr» dediklerlnl. sık sık duyardım. Blr ağaca vurulan balta çenttginl srflrflnce. gSzlerl yaşanr. yflzfl kıranr ve konnşmasmı şByle «OrdflrurdO: «Sahah ertderken vnmr lar. aksam d«nerken ymelerler. agac knrnr, aln götürflrler, orman Içl ve orman kenarı k»vlerl. ç5zum bek'pyen yasamsai bir sornndur. I>fl<îünmezler ki. her yıl, hlr IHmlz«n yflzBlçfl mfl kadar tonraJhmız, denlzlere, kfirfezlere süriiklen'yor. Yarın. sadece ajŞacsız değril, tarım yapacak toorajSımıı; kalmıyacak.» A Orgeneral Tulga'yı Anış TÜLGA'LARIN ÇEVRESİ BÎR OKULDU: UYGARUĞI BENİMSETME, BULUNDUĞUMUZ YETERSİZ DÜZEYt AŞMA ÎSTEĞİ VE ÖZLEMİYLE YÜKLÜ BİR OKUL. M. Necati ENAL Emekli Tümgeneral Yurdu ve Ulus*u llglliyen konularla. yakından llgilenlrdL Yaptıklannı saymaya bllmem gerek var mı? ö r n e gln: Dogu'dakl ağaçlandırma ve teraslamadan tutun da. Türk tarihlnl yaşatan ve yansıtan anıtlara varana değin unutulmıyacak çabalar ve yükselen ölmez yapıtlar. Bence, bnnlarm en önem 11si. EĞtTÎM'de gerçekleştlrmek istediklerl ve katkılandır. TULGAnann çevresl. blr okuldu: Uygarlıgı benlmsetme. bu lundugumuz yetersiz düzeyl aşma istek ve özlemiyle yüklü blr okul. Bu doğrultudaki, sosyal dayanışma, yaşam blçeminl geliştirme. genel kültürü, görgü ve bilgi dağarcığını doldurtma çabaları... Ve bunlan aktanrken, blr zorlama yapmamalan, askerllgin buyurucu'luğunu kullanmamaları, llginç ve önemli bir yöntemdl. Seçtiklerl ve benlmsedik leri yöntem( Tutum ve dav ranışlarıyla örnek ounaktı. Her yönüyle dürüst ve ör nek blr yaşamlan vardı. Tam anlamıyla, kapsamıy la, önderlik ve liderlik niteliklerini klşiliğinde toplamıştı, üstün bir tNSANDL tNSANCILDL Bu nedenlerle de. toplumun her kesiminde, hiç blr ayınm yapmaksızın, kendi lerlne özel bir yerlerl vardı. ve bu doğal bir sonuçtu. Aranan ve sevilen birileri olmak kolay değildir, lsteyen herkes bu düzeye, bu sevgiye ulaşamaz. TULGA'lar, sevilir ve sayılırdı. lçte ve dışta genlş çevrelerinin oluşu, aranışla n, üstün kişiliklerinden kaynaklanıyordu. ••• Bu arada, acı bir gerçeğl mizi ammsamamak. olanak dışı: DEĞERBtLtRStZLÎK... ÇEKEMEMEZLÎK. Yalnızca bu ikl sözcüğü kullanıvorum. Sanınm ki geçmişten bugüne dek. yakındı^ımız bir olgudur bu, kötti bir yazgımız. Değerbilîrsizlik ve çekememezliğin. nedenlni şu yanıtta bulabileceŞimizi dü şünüyorum: Kendinden korkmak. kendi kendini tantmnmak. kendine güvensizlik.» Kend'ni tanımayan. klşlliksiz kimseler, iktidarda kalmak. koltu^u kaptırmamaktan tutun da. us'umuza gelen her türlü vararsız uy gulamalan yapablllrler. Bunlar. Szellikle. gerl kalrms toplumlarda pörüldügü gibi. zorla veya rasiantı sonucu veva. bir grubun caba ve dfsteSİ 11e Isbasma pelebiiirler ve bu kesimin. bel11 basîı bir kesimin çıkannı korurlar. Bunlar. vurdumduymaz da oJtırlar. Kıskanclikia. ha setllkle Tulga hakkmda 1lerigeri konusmalar. fısıldasmalar olduSu bizim de kulaSrımıza gelmiştir. Kişi!ik sahtbi insantar. bunlara gereken yanıtı vermiştir. Unutulmamalıdır kl. toplumun bilinci ve sagduyusu. her yargımn üstündedir. önemli olan: astlann. üstierine verdikleri nottur. ölümünün birinci yıldönümünde Saym Refik TÜLGA'ya rahmet diler. yakınlannın acısını paylaşırım. Birinci ölüm yıldönümlerinde. kendilerinl daha büyük blr ilgiyle anıyor ve anyoruz. (5O ytoncE j ( Cumhuriyet Bugün TUrkiye öz malı olan bir bayram günü yaşıyor: 23 Nisan asırlardan yadigar kalan efsanevi bir hatıra değil milli hamlenin tecelli ctüjii hayırh bir sabahın yıldönumüdür. Gazi'nin ilk ve büyüJs eseri olan TBMM on uç sene evvel Ankara'da bu gün kuruldu ve ordusu dagıtılmış, padişalu satıo aiınmış, yer yer istila edilmiş muzdarip bir vatanın üzerinde Umit, namus ve şeref güneşi ola •••••»••»•••••••••••••••••••••••••••••• MİLLt HAMLENİN TECELLİ ETTIĞÎ İLK GÜN: 23 NİSAN 23 NtSAN 1932 TEŞEKKÜR Beni yeniden sağlığıma kavuşturan ameliyatımı ve ameliyat sonrası bakımımı büyük bir başan ve candan bir yakınlıkla yapan, TAHViLLER t rak yükseldi. on Uç kısa yılı on üç asra sığmayacak kadar muazzam ve mesut inkılaplann kaynağı haline koydu. 23 Nlsanla, Türklye'de «Çocuk Haftası» başbyor Cumhurtyetın minı mlnl büyükleri tam vedi gun bayram yapacaklar. Bu bayram. büyük efilenceler le beraber, varının sahlplerine büyük vazifelerinJ de gösterecek sekilde hazırlanmıştır. Prof. Dr. YÜKSEL BOZER'e ve aeistanlanna, anestezist i MEBAN MENKUL DEĞERLER B/VNKERLtKve FtNANSMANA.Ş. B NUH ÇtMENTO, • OLMüK • SABKUYSAN, . • SİFAŞ, • TOZMETAL, MEBAN CAT1NLARI: PARA DERGtSt. fr TürJdye'nln en önde gelen finans dergisl, fa Sermaye ve para ptyasala n bankacüık ve bankerllk sektBrlerl ve Turk ekonomı sinln genel gidisata hakkın 4a etraflı ve aydınlstıcı bll güeı vertr. • Memleketimtztn baslıca yö neticilerlnln gHrOs ve ttnen lertn) ber sayısında slzlere sunar. Ayda bir fces vavmlanır. FlyaO 200 TL. Yühk abone Ucretl 3400 TL «Para» abonelertne aync* Meban Sermaye Plyasas' Bültenl ücretsia gönderi) mektedlr. • HtSSB SENED» NEDÎRT Fiyaü 25 TL. • TAHVtl NEDtRt Flyatı 25 TL. 1 Her türlO vaonm kararla nnızda stze yarduncı ola bilmek MEBAN'ID en öneır U amacıdır. • TAHVÎL V1E HtSSE SENH: Dt AUMSATTMI t l E HÎ2 UETtNtZDEYtZ. Dr. YILDIZ KUTKAM'a benzerslz bir servis sunan ANKARA ÖKKE$ AK1Ş HASTANESİ tum yöneücilerine. orada kaldıgun sürece yakm ilgisini her fırsatta gösteren Dr. MUZAFFER AKIŞ'a ** başta RAMADAN YENÎGÜN olmak üzere. tum saglık personeline. hastalığımın teşhisini gerçekleşüren tSTANBUL DOĞANER HASTANESİNİN başta 451250 Kayrtlı Sermayesl: 600X00X100 TL. ödenmlş sermayesl: 2OO.OO0JO00 TIM IGünün HanıC SÜREYYA TÎYATROSU Ertuğrul Sadettin ve arkadaşlan 24 nisan pazar günü ajcşamı Beşıktaş Yeni Sinema salonunda «Beşte Geien». Vodvil 3 perde. Dr. DOGAN SARTOEYOĞLÜ olmak üzere tum uzman hekimlerlne ve hastanenln tüm olanaklanm seferber eden müdire GÜLÇtN AKYOV&, hastanede kaldıgım süreoe yakm ilgilerini esirgemeyerek verdikleri moral destekle iyileşmemi hızlandıran tum dostlanma teşekküru borç bilirim, sağolsunlar, var olsunlar.. Hıncal ULUÇ :: MerkeK îstlklâl Cad. Odakule î$ Merkezi No. 288/A Tel.: 15 12 60 51525354 Teleı 24124 MBAN TR Tahvü, talsse senetlert «« mevduat serüTikalan alım v« satunma uişkln tüm tşlemlertnlzde Meban uzman kadrosa Ue hizmetinizdedir. ARANAN HtSSE SENETLERt: • • • • • • ANADOLÜ CAM. ALPA, BAGFAŞ CUKÜKOVA ELEKTRTK, KORDSA, NASAŞ, CumhuriyeC Sahlbi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına „, NADİR NADİ Cenel Yayın Müdürü: „ . MüesseseMüdürü:.... Vazı Ijleri Müdürü:, KASAN CEMAL .... EMİNE UŞAKLIGİL .OKAYGÖNENSİK Basan v» Y«y»n .'Cumhuriytt Matbaacılık ve Gazetecilik T A Ş Posta Kutusu: 246 Istanbul Tel: 20 97 03 (5 Hat) İLAN ŞİŞÜ 2. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN AYNUR ve IŞIK NARLER kızlan ÇAÖLARm doğduğunu dostlara 'duyurur lar. Çanakkale 21.4.1982 1981/93 Ves. Şlşll Eşrefefendi S. 125/4 de oturan Şuşan Taclryon hastolığı 8ebebiyle hacir altma alınıp oynı adresde Şake Yeromyon kendfslne vasl tayln edllmiştir. llan olunur. 13/4/1982 B; 4271 2798 AmatOr Dentecüere mahsus tarlh ve 2917 belge nolu Denlz Ehllyethnl kayıp efr BÜROLAR. • ANKAHA: Konur Sokak no. 24/4 Yenişehlr Tel: 17 58 25 17 58 66 Idara: 18 33 35 • İZMİR: HalltZiya Bulvan No: 65/3 Tel: 25 47 0913 12 30 SAHİBÎNDEN • ADANA: Atatürk CadJesl, Türk Hava Kurumu Isham Kai J/S * 61, ] 4 550 m ı ö 131 SATILIK FABRİKA BtNASI ALtBEYKÖVDE 4000 METREKARE ÜZERtNE, 2200 METREKARE TEK KAT. 7 METR£ YÜKSEKLÎKTE. Tel: 44 13 88 45 43 77 TAKVİM İMSAK GÜNEŞ ÖÛLE İKİNDİ 23 Nisan 1982 AKŞAM YATSI. 4.21 6.08 13.12 17.00 19.57
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog