Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 23 NİSAN 1982 THKPC/ML Devrîmcı Ilalkîn Yolu davasi karari: Şanıklar, TCK'nın 168. değil,14l maddesini ihlâl etmislerdir 12 sanık için mahkumiyet, 33 sanık için beraat karari veren Gölcük Askeri Mahkemesi diğer kanıtlarla bütünleşmeyen Emniyet ifadelerini kabul etmedi. TCK'ran 146. maddesini ihlale yönelik «çete»nin amaca ulaşabilecek derecede silahlanması ve teşkilatlanması gerekmektedir. Istanbıd Haber Serrai Donanma ve Sıkıyönetim Ko mutanlığı Askeri Mahkemesl' nde 26 şubat 1982 tarihinde so 'nuçlanan THKP C/ML Devînmci Halkın Yolu davasının gerekçeh karan açıklandı. «Sanıkların 1979 1980 yülan içerislnde Bnrsa ilinde bir (Dev; kısım legal pöriiniimlu rimci Metal İş Sendikası gıbı) kuruluşlann paravanası altında veya gnrplaşmak suretiyle dışanda yasa dışı. Marksist Leninist doğrultuda silablı halk ihtilali yoluyla anayasal düzeni devirip Işçi köylü sınıfınm hakimivrtine dayalı bir idaro amaçlayan örgüt mensnbu olarak faaliyet eösterdikleri; sanıklann bir hölümüniin törgütün bu amacı dofrnltusun•da eylemîer yapmak fizere silahlı çete olusturduklan, bi r kı 'sım sanıkîann îse sadece firRÜ te fiye buhmduklan; bir kısım samklann bu yolda propaganda faaiiyetieri yüruttükleri; du varlara ideolojîleri doğrultusunda ya»j ve slogan yazdıkları; bir kısım yazılar Ue devletin Askeri kuvvetlerinin alenen tabkir ve tezyif edlldiği, bazı sanıklarda ise silah, mermi ve diğer deliUerin elde edildiğl» ıddıasıyla açılan dava ile ılgilı olarak Gölcük Askeri Mahkemesince yazüan gerekçelı ka îarcia sanıklann sorgu ve xa vunmalan değerlendinliyor ve «tihn sanıklar emniyet görevli(erince alınan hazırlık Ifadelerinde iddianamedekj anlatıma uvpın olarak eylemleri ve delilieri kabul etmi? İseler de; Askeri Savcılık safhasmda v* yargılama sırasmdaki sor°:u ve savunmaiannda nollste kendilcrine basln ve işkence vapıidığını, saraiml Ikrarda bulnnmadıklaruu ilerî sürerek esas itibariyle suçu inkar etmisler ve beraetlerini istemişlerdir» deniliyor. Gerekoali kararm «Gend olarak dellUerio değerlendirnme si» başüklı bölümünde dava konusu olayın sanıklaruun örgtitün amacı doğrultusunda ve TCK'nın 168. rnaddesınde tanf edilen şekilde ve kasıtta bir a lahlı çete şeklinde faaliyet gös terdikleri gonucuna vanlamadı ğı belirtildikten sonra şöyle de nıhyon «Askeri Yargıtay içtihatları ile de kabul edildiği özere; TCK'nın 146. maddesini ihlale yönelik bir silahlı çetenin, etkiıı silahlı eylender yapma planları hazırlanıış veya silahlı evlemlere başlama dunununda olmasıp*esas Itîbarivle de auı» cma alaşabilecek derecede ve yeter derecede silahlandması. sistemli teşkilatlanüması gerek mektedir. Dava konnsu sanıklann dosyadaki delillere göre münferit elde edilen bir kaç a lab dışında etkin silahlanmalan söz konusu olmadıği gîbî; lıerhangi hir sllnhh eylem ha«rlıklan da RÖriilememekte; dolayıstyla karşıt görüşlülerin saldınlanna karsı kendllerini savnnma amacıııa yönelik taare ket edebüecekleri Uıtİmali de ortaya cıkmakta ve bu ihtima) daha ağır baamaktadır. Sonuç olarak bn dellUer ile TCK'nm 168. maddesini Ihlal suçunun oluştngundan hahsettnek mümkün BörOlmpmis; unsnrlan İtibariyle TCK'nın 141/15 maddclerinto yine aşağıda beUrüldiğl iîaere bir kısım sanıklar yönünden ihlal edildip kanaatine vanlnuştır. Yine Askeri Yargita.T*ın kökleşmiş içtihatlan ile 353 sayılı kanunun 156. maddelerl ve bu tür suçlann hazırlık somşturmasınm bizzat Savcılar tarafından yapüması gerektiğine ! • llşkln 1896 sayılı kanun hüküm leri dikkate almdığında; sanık lann baskı ve zov altında alın dığını iddia ettikleri Emniyet KÖrevlilerince (ifade alan görev Ulerln sıfat ve istmleri de yazdmamış) nsulune uyyun dü7enlenmeyen ifade ttıtanakların daki neyanlanıun saminıi ikrar olarak kabulü mümkün göriilroemiş. bu gibi tutanaklardakî atfı cürümler vı*ya iiirafların tek başına mahkumiyete yeter sayılanuvacağı, Alahkemenin vfcdani kanaatinl hiç bir şiıphe ve tereddüte yer bırakmaksızın yönlendirebilmesi. sıhhatU ve adil bir neticeye varması na kâfi olamıyacağı sonucuua vanhnıştır. Ancak bu tntanaklar da diğer deliller ile birlikte değerlendirilmîş, maddi vakıaları veya diğer soraut delilleri doğrular şekildeki Emniyet sorgusundakî bevanlar bir bfltun olarak ele alındığında, bir kısun samklann yfiklenen suçlan işledikleri mısusunda vfcdani kanaat hasıl olabilmisjtir. (Arkası 9. Sayfada) 50 milyonun üstünde vergi verenler İKtanbnl lUnde 30 milyon lirantn üstünde Gelir VerRisl Sdeyen mükellefleı şıınlar: Adı Soyadı Erdoğan Demirören Ahmet Onur Mehmet Onur M. Nurettin Horoz Mehmet I. Akıncıgil lnan Kıraç Nusret Arsel Erdoğan Gönül Hıkmet Ataman Enser Tüfekçioglu Selahattin Göktug Recai Arslan Haluk Özel Zeki Obdan A. Şükrü Dürüst M. Sıtkı Erkek Engin Pak Cemal Ulusoy Luka Aleksandar Dabkovıç îlhan. Aksxı Aydm Dogan Mehmet Gurel Izzet Baysal M. Arif Erten Bedri Yalm Muharrem Kıreçç! H Kayhan Berkın Ibrahim Polat Ahmet Kutman Muammer Develi M. Ali Yılmaz Mustafa Kızıl Hesaplanan Gellr Vergisi 202.084.946. Sanayıci 373.354.659 Muteahhıt 173 313.017 Mutealıhıt 160.723.842 Nakliye 160 264 594 Naklıye 115.173.402 MS.Î G.M.S.Î.M.S İ. 106.711.215 103.452.311 G.M.S.l. 93.840.739 Nakliye 93.827.644 Nakliyat 80.832 464 Tıcari Kazanç 80.169.880 Gümruk Komıs. 75 534.013 Sanayici 68.708.118 Sanayicı 66.161 722 Sanayici 66.124.000 Uc M.SÎ 65.300.170 Ucret G M S I . 60.356 509 Turizm Seyahat İşi İstanbulda 5 4 milyar gelir vergisi ödendi Sanatçılar arasında en yüksek vergiyî 4,4 müyonla İbrahim Tatbses verdi. Ekonomi ServLsi İstanbul ili vergi rekortmenleri dun açıklandı ve sanayici Erdoğan Demirören'ın 202 milyon lirayla birincı surayı aldığı fförüldu. önceki vılların bırincisi möteahhit Onur kardegler 173'er mılyonla ikınci ve üçuncu sırayı abr ken nakliyeci. vapur acente sı ve bunun gıbı dış ticaret le ilgili mesleklere mensup olanlann bu yılki siralamaria vukanlara do<mı rirman dıklan göruldü. Buna karsılık Jak Kamhi, Nejat Eczaabaşı ve Halit Narin gibi ünlü sanavicilerin 50 milyonun üstünde vergi verenler arasına girememeleri dikkaö çekti. istanbul vergi rekortmenlerinin acıklanması nedeniy le bir basm toplantısı düzenleyen tstanbul Defterdarı Adnan Barlas. «tlimiz teş Irilatının 1B81 takvim yılında elde ettiğl sonuçlar, 8zellikle vergi kanunlannda ge nis kapsamlı ve köklü değişlklikler yapıldığı bir dönemde gerçekten başanh bir çalışma devresi geçirdlğimizi ortaya koymaktadır.» dedi. Son vergi yıhnda alınan beyanname oranmda yüzde 1 oranında gerileme oldugu nu kaydeden Adnan Barlas, buna karşılık beyan edilen vergi matrahında 32.7 milyarlık bir artış görüldüğunü söyledi. Bu matrah esas ahnarak hesaplanan vergi tutannm ise bir önceki yıla oranla % 58 artarak 54.4 mil yar liraya ulaştığını kaydeden Barlas. bunun 23,1 milyannın yıl içinde tahsil edil mış bulunduğunu. geri kalan 31,3 milyarın da üç eşit taksitte tahsil edilecegini açıkladı Barlas, birinci taksit olarak martta yapılan tahsilatın 8.7 milyan buldu gunu da sözlerine ekledi. tstanbul Defterdarı Bartas, 1982 takvim yıh gelir vergısine mahsuben ödenecek peşın vergi tvıtannm isa 13,9 milyon olarak belirlendığini ve bunun ük taksidi olan 3.2 milyar liranm mart ayında tahsil edildiğini belirtti. Barlas açıklamasında tstanbul'un Türkiye vergi ge lirlerindeki payınm yüzde 3 fioldupnnu rta x»urguladı 50 MtLYONUN ALTINDA KALAN ÜNLÜLER 50 milyonun altmda vergi ödeyen bazı ünlü işadamlaramız ise şunlar: Profilo Hol ding'in sahiplerinden sanayî ci Jak Kamhi 40,95 milyon, armatör Celal Sadıkoğhı 40,93 milyon, tüccar Selalıat tin Beyazıt 39,11 milyon, EN KA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şarık Tara 36,55 milyon, sanayici Nejat Ecza cıbaşı 34,76 milyon, tthalatîhracatçı Mehmet Kavala 30,97 milyon, sanayici Fazıl Alemdar 29,47 milyon, TÎSK Başkanı Halit Narin 28.6t milyon, konfeksiyoncu Nuıi Güven 26,64 milyon, işadamı müteahhit Ahmet Kozanoğlu ve Ömer Çavuşoğlu 25'er milyon, Sıtkı Koçman, 24,7 milyon, Şahsuvar Menemendoğlu 22,66 milyon, tsmail Mısırlı 22,41 mıl yon. Faruk Süren 22,09 mil yon, gazinocu Fahrettin Asİan 16,42 milyon, Cemil Mer zec? 15,8 milyon. İbrahim Bodur 151 milyon. Sanatçılar arasında en yüksek vergîyi ise 4.4 milyonla İbrahim Tatlıses ödedi. Emel Saym 4,1 milyonla ikinci, Hülya Koçyigit 3 4 milyonla üçüncü olurken, gazeteci sunucu Halit Kıvanç, Türkân Şoray. Nükhet Duru ve Ajda Pekkan gibi ünlüleri geride bıraktı ve 3 milyon lıra vergî odeverek sanatçılar sıralamasmda dördüncü sıraya yerlesti. Halit Kıvanç'ı en yüksek vergi ödemede şu sanat çılar izhyor: Müjde Ar 2,9 milyon, Bülent Ersoy 2,6 milyon, Türkân Şoray 2,5 mîlyon Gönül Yazar 2.5 mil yon, Ahmet Özhan 1.8 milyon. Nükhet Duru 1,6 milyon, Ajda Pekkan 1.4 milyon, Muazzez Abacı 1,4 mıl yon. tlk 12 sırayı paylaşan bu 12 sanatçmm ardmdan, bazı ünlülerin ödedikleri vergiler ise şöyle: Sevim Tuna 1,3 milyon, Seyyal Taner, 1,2 milyon. Cüneyt Arkın 549 bin. Fatma Girik 501 bin, Zeki Müren 281 bin. Altan Erbulak 274 bin. Fikret Hakan 1R8 bin, Tarık Akan 139 bin, tzzet Günay 54 bın. Vapur Acent Ithalat îhracat Oto AlımSatım îthalat, thracat Tıcaret Vapur Acentası Sanayici Nakliye thr Vapur Acenta lnş Mtıteahhıt MSI. lth. Dahili Tıc lnş. Müteahhidi Oto Yed. Parç. 59 431.625 58 365 309 58 044.432 56 026 743 55 392 944 53 772 992 53 693 602 53.145.673 52 262.139 52 089 605 51.934.769 51.772.111 50.882.677 50 »65.325 l 1 ApaydınTercüman davasi 8 milyonluk dava l<!tanbul Haber Servisi İstanbul Barosu. Başkant Örhan Apaydm'ın Tereüman gazetesi aleyhine bir süre önce açtığı ve 8 milyon liralık tazmlnat ödenmesi İle karara bağlanan davanın mürafaası yapıldı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesin deki duruştnada Tercüman Yargıtay'da mın üç celsede duruşmayı bitirdigini, savunma delillerini toplamadığmı ve taraf tutarak hareket ettiği ni öne sürtlü. Erman. tstan bul Barosu Genel Kurulu seçimlerinin usülsüz yapıldığına ilişkin 96 avukatı şa hit otarak gösterdikleri hal de haklmin bunları dinlemedlğinl ve reddl hakkmda yapılan talebl kendisinin karara bağladığım söy ledi. Sahlr Erman devamla adı geçen hakimi şikayet ettlklerinl ve bu konuda soruşturma açıldığmı da lddia etti. Avukat Burhan Apaydm, duruşmada Tercüman yazan ve vekillerinîn Yargıtay'ı da baskı altında tutmak istediklerini söyledi. gazetesi sahibl Kemal llıcak ve aynı gazetenın sorumlu yazıişleri müdürü Aydoğdu İlter'i avukat Sahir Erman ve avukat All Çekiç, Ergun Göze'yi ise a vukat Muzaffer özdag savundular. Durugmada ilk sözü alan Avukat Erman, haki Tercttman'ın diger Ali Çekiç ise «Mahkemenin verdigi bu karara mahkeme karan demek mümkün degildir» şeklinde Tüm Maden İş Sendikasrmn 13 yöne konuştu. Ergun Göze'nin a vukatı Muzaffer Özdağ yap ticisi hakkında 10'ar yıl bapis isteniyor. tığı konuşmada karardan sonra Barış Derneği üyele Duruşmada. 4'U tutuksuz 2? ri ile birlikte Orhan Apaytstanbul Haber Servisi Türkiye İşçi Partisi Merkeı Yb sanık ve 29 savunma avukatı dm'm da tutuklanmasımn netim Kurulu üyesi Alp Selek hanr bulundu. Yoklama yapıl Ergun Göze taraîmdan ve 79 TÎP yöneticisinın sanık dıktan sonra Asken Savcı id yazılarında belirtilen iddia olarak yargılandığı davaya îs dıanameyi ge<^n oturumda ka lan doğruladığuıı soyleyetanbul Sıkıyönetim Komutanlı lındığı yerden başlayarak oku rek, «DtSK davasında Orğı 2 Nolu Askeri Mahkemesinde majra devam etti. lıan Apaydm bakkmda id~ devam edildi. Dünkti duruşmada, 52. sayla dianame'de ayrı bir kısım dan itibaren okunmaya devam bulıınması tniivckkilimin edîlen tddıaname saat 12.00'd© lıaklı olduğnau ortaya koy 81. sayteya geUndiginde, dunif nıu^tuv» dedi. ma 13 mayıs tarihine ertelenAdam di. Durugmada hazır bulunan Ergun Goze de soz al TUM MADENİŞ DAVASİ öldürmekten Kısa adl Tüm MadenIç olan dı ve «Aleyhitne mahkeıne20 yıla Türkiye Metal Makuıa Montoj ce verilen karar Yargıtay' ve Maden EşyaSaravii Işçüeri <a ouandığt takdirde bu so mahkum Sendikası'nın 13 yör.eticisi hak nııç Tîirk Adliyesinin lstan olan kişinin kmda açılan dava, istanbul Sı bul Barosuuan faallyetleri kıyönetim Komutanüğı S Nolu nin beraatl anlauıına gelesuçsuz cektir. Mahkeme hakimi Askeri Mahkemesmde başladı. Sendika yönetıcLsi olan samk bent mahkemed« hiç görolduğu lar sosyal bir sınıfı diğer sos tnediği halde 8 milyon taz ortaya çıktı yal sınıflar toennde tahakktl minat ödememe karar ver münü tesıs etmek. «menüeket miştir.» şeklinde konuştu. içinde müesses, iktisadi ve sosADANA (a.a.) Sülddıalan yanıtlayan dayal nizanüan devirmeyl gerleyman Kurt adlı şahsın çekleştirmek içio lecal olarak vacı vekill avukat Burhan katili olarak yakalanaIturulmnş olan sendlkavı bu Apaydm «Hakim hakkında rak 20 yıl 10 ay hapis ideoloji etrafında sevk ve ida vprâiği karardan dolayı şicezasına çarptınlan İsre etmek, bu cemiyete fiye ol kayet ederek soraştunna a mail Vural adında bir nıak, bu amaca y&nelik olarak çılmasını lemyiz sebebi omahkumun Yargıtayca kontünizm propagandası yap larak öne sıirmekle îargrımakla» suçlaruyorlar. onaylanan cezasım çek tay'ı da baskı ve tebdit almekte lken suçsuz oldu Yargtlanmalanna başltBiaa tma soktnak istiyorlar» de ve en az 10 vıl haptsle cezalan dı. Apaydm. «Karari onayğu ortaya çıktı. (Arkası 9. Sayfada) larsanız sizler bakkında da Vetkililerden alman sorıışturtna açüacaktır ;ek bîîgiye göre olay şöyle linde Targıtay'a bir tebdit geliştl: yapılmış olmakladır. Kara öldürülen Süleyman n onaylarsanız Türk AdliKurt'un babasının kula yesi memleket menfaatleri ğma bazı söylentiler gel aleyhine olan baro faaliyet meye başladı. Oğlu Sülerini onaylamış oiacaktır. leyman Kurt'un gerçek demekle steleri de îttlra teh kattlinin İsmail Tokatdidine ınanız bırakıyorlar. lı oldugu gün gectîkçe Kannjzın veya oglnnnkuvvet kazanınea. baba (Arkası 9. Sayfada) Süleyman Kurt yaptıftı arasbrmada bu kanaata • GÖLCÜK'TE 3 AYRI DAVAvararak Savcılıgı haber DA 13 KİŞİ MAHKUM OLDU dar ettt Savcılık. ölâürtilenin Haber Markezi Adana'da babası Süleyman Kurt'adam oldurmekten verılen 6un verdi^l ihbar dilekee ium cezası korarı Askeri Yar sındeki fnandırıcı bevanları dikkate alarak gıtoy taratından bozulan Oskovusturmay> derinleç man Filiı, dun yenıden var3'ftrince eprcek katil orlandığı 6. Kolordu ve Sıkıyone tava cıkt! Vakalanan tım 2 Nolu Askeri MahkemeRPrcPk katil t<?ma51 Tosınce bu kez 24 yıl hapıs ce tcatlı stıcunu Itlraf ettt zasmo mchkum oldu. ve ctnawt1 Islemls oldu Sol göruşlu Osman Fıllz, 28 &u. tabancavı <;akladifeı hazlron 1980'de Adana'nın verden parcalanmış hal Yurt Mchallesınde Ismet Celik ı oldurdüğu savıyla ölum cezo Ravcilık îsmaii V H sına carptırılmıştı Ancak Yarral hakkında îpdP1 mu gıtay karari bozorak dosyoyı hakpmp talebinde bu10de etmışti. Aynı mahkemede 'undn A«rır Cp7;a Mahdön yenıden yargılanan Oskpmesindp vapıian ilk man Fıliz, kasten adam d'dürdunısmada SUÇUÜTI îtîmek suçundan 24 yılo hüküm raf «>den t^maii Tokatgıvdi lı'nm tutnkianmasına 20 YILA HÜKÜM GİYO! Mrar İ2MİR Yasadışı Eylem Bir TİP davasına devam edildi Banker KasteUi 0 6 yaş gurubu çocuklar İçin istanbul Universitesi'nde " yaptırdığı «Okul Öncesi Eğitim >terkezl»ni dun förenle hfzmefr aç.tt. Banker KastelK (Cevber Özdpn) sözkomısu merkezin grerçefcleşebilmesi için Üniveıslteye 10.5 milyon Ilra para bağı^ında bulnnmuştu. Açılışta bir konuşma yapan Boğaziçi Universitesi öjfretim üjelerinden Prof. Dr. Çiğ dent Kağıtçıbaşı. «Onemll olan çocnklan banndırmak değll. barmdırma sırasmda aynı zamanda eğitebilmektir» dedi. Boğaziçi Ünlversitesi personelinin çotukları için "Î4 saat sürevle hizmet verecek olan mcrkezin açıll^ törenlndp Cevber Özden'in eşi, Boğaziçi Kek törfi Prof. Dr. Semih Tezcan'ın vamsıra, İstanbul İktisadi Tiıari Iltnıler \kadnnisi Başkanı Prof. Dr. Orhan Oğuz. Kandilli Rasathane Müdürü Doç. Dr. Muammer Diıeı, Kran.sız konııklar ve çok njvıda ögretim üyesi hanr bulundu. (Fotoğraf: All AIAKUŞ) Okul Öncesi Eğitim acıldı RAPORU Dünya borsalarında seker 39 lira Oneriler: yılda yaklaşık 500 bin tonluk ihracat yapabibnek için şeker fabrikalanmn kapasîtesi 2 milyon tona çıkarıbnalı. Geçen yıl tarıın ürünlerinde baslatılan garanti fiyat uygulaması pancarda uygulanmalı. Go^lemler ve görtSşmeler sonrası ortaya çıkan cozüm onerıleri şöylece derlenebilir: 1 Pancar ürettaninin Kenel tarım planlaması içi ne oturlulması: Türkiye'de Seker icin konulan hedefler bellıdir. Bolgeler arasında 1tîyük farklılıklar olmadan kışi başma 30 kilo şeker tüketımı ve yılda yaklaşık 500 bın tonluk ihracat yapabilınek için Şeker Fabrikalaımın kapasitesi en kısa zamanda 2 milyon tona çıkanJmalıdır. Bunun için pancar tanmının genel tarım p'anlaması Içlne sokulması gerekir. Pancar Oreticisi nin salt taahhütleri İle yetmmeden. onlan özendirecek bir araçlar btttünü İle bu hedefe ulaşmak olasıdır. Ancak genel bir planlama Kenan MORTAN Tüketim kısıldı, dıssatım arttı 3Pancar ve şeker raporunun son bölümünde çozümlere geçmeden bu keslmin Türklye'de kurucularından Muammer Tnksavul'un bir anısını aktarmak istiyoruz Tuksavul, «Doğudan Batıya ve Sonrası» başlıkh anı kıtabmda Şeker Şirketine bağh kurulan makina fabn kasının zamanm bazı yönetıcilerı tarafmdan. «selahiyetleri dışma çıkıp makina fabrikası kurmuşlar» yollu eleştirildiğini. ancak daha sonra 2. Dünya Savaşında yedek parça sıkıntısjm gidererek suçlamalardan kur tuiduklannı anlatır. Şeker öretîmi 1930'lu yıllarda bu denli uzak gorüşlü yönetıcılerln elinde komple bir tarım üretimi durumunda ıdi. Oysa şimdi, bdylesine gorkemli bir kuruluş üretimde zorlanmakta, üreticısini dışlamaktadu. Çözüm ne olabilir? Bunu sordugumuz tiretici Mehmet Karal, «Bugün ne yapılıyorsa bunnn aksi yapıhnalı» dlyerek durumu o7«tliyordu.. yapılmadan artık pancar üretimini artırmak söz konusu değildir. Bu yapümazsa Prof. Rıdvan Karalar'ın dediği gibı Türkiye iki yıi sonra yeniden şeker tthal etmek durumunda kalabilır. Z Garanti fiyatına geçilmesi: Türkiye'de demode taban fiyatlan politikası uzun yülar sadece düz bir poütika aracı olmuş, gereksi2 umutlar körüklemışti Bağıran çağıran taban fivatı almıştı. Taban fiyatları uygulamasınm dönemi artık bitmiştir. Bunun yenne geçtiğimiz yıl TMO'nın pirinçte başlattığı garanti fiyatiarı uygulamasınm pan cara da uygulanması gerekir. Dönem başında devlet destekleme kurumu aracılıgı ile ilan ettiği fiyat İle tireticiye belli bir garanti verir. Y\i sonunda gerçekleşen üretim ve k/z hesaplarma göre de ek bir prim verebilir. Ancak bu da yeterslzdir. Pancar üreticistnin giderek mülksüzleştifi gözönüne almarak, üretimini düzenli olarak artıran Oreticiye kredili toprak daRitımı mutlak düşunülmelidir. Osman Filiz'in ölüm cezasi 2 4 y.!a cevrildi Kitapcıgil Danışma Meclisindo "mesir macunu,, dagıttı ÇocukBayramı ANKARA (a.a.> Danıgma Meclisl Başkanvekillerinden Vefik Kitapcıgil, Ma nisa'nın ünlü Mesir macummu dün Danışma Meclisi üveleri ile basm mensuplarma dağıttı. Kitapçısil. once kuliste tiyelere Mesir macununu da ftıttı ve daha sonra da basın bürosunda gazetecilere mesir ikram ederek bir süre sohbet etti. Kendisinîn Manisa'da beş yıl süre ile Valilik yaptığını bildiren Kitapçıgil. Me3 Pancar kooperatifle sir macununun tarihçesini rinin yönetim anlayışınm de anlaftt Kitapçıgil. Dadeğiştirilmesi: Kooperatif nışma Meclisi'nin Anayasa yönetim biçimi ve sözleş görüşmelerinden önce kısa menin biçimi, risturn da bir süre tatile girebilecegini ğıtma anlayışı çağdaş yöne bir soru üzerine açıklayatim anlayışmdan çok fark rak şuntarı söyledi: lıdır. Kooperatifçilikte ya«Anayasa görüs.melerl bas şanan olumsuz örnekler. in layınca. Meclisin çalışması sanların üretim içinde bu bütçeye kadar devam eder. luşmasıni. odaklaşmasmı Anayasa'nm referanduma dnlemekte. Türkiye'nin so sunulmasından önce de ttye runlar yumagı apayrı plat ler ^nadolu'ya dağılarak ye formlarda ele alınır hale ni Anayasa'yı anlatacaklareelmektedir Arkası U. Sayfada dır.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog