Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

23 NİSAN 1982 •*•• Cumhuriyet 11 DEĞISİKÜĞİNE TEPKİLER DR. ERTUGRUL OZKOK: Gerekse YOK, gerekse bu son düzenlemenin asıl olumsuz sonuçlan önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacaktır. Haber Merkezi YÖK yasasmdaki aeğişikKkle ilgili olarak ÎTÜ Rektöru Prof. Kemal Kafalı ile Çukurova Üniversitesi Rektöru Prof. Mlthat Özsan göüşlennl açıkladılar. Prof. KafaH, «aniaşılan tayin sorunu 2547 sayıh yasada unutulmuş. Bu yüzden eksikHk giderilmiş* derken. Özsan. «bizitn yasayı uygulamaktan başka yapacak bir şeyimiz yoktur. şeklinde konuştu ÎTÜ Rektörü Prof. Kafalı lle. öncekl gün yapılan tTÜ*nün 209. kuruluş yıldönümü törenleri sırasında söylestik: Kutlama telaşı Içindesinlz. Yeni yasa âeğiÇlkliğini okuma olanağı bulabildinlz mi? $5yle bir göz gezdirdim? Anlasılan taytn sorunu 2547 savılı yasada unutulmu$ Bu yüzden bir yasa değişihliği yapılarak bu eksiklih giderilmiş. Hepsi bu kadar mı? Degil tabi. Ama bizim Teknih Üniversite'de pörev alacaklar için, görevlerinden ahnmalan gibi bir sorun olarnaz. Yasayı sadece Teknik Üniversite uygulamayacak Bvet Yasa kajyalı. Açılmast gerekiyor. Efe bir yönetmelih çıkartılarak yasa açılabilir. Yasa de&işikliğini bilîmsel özerklik acuından nasıi defreriendiriyorsunuz? BHimsel araştırma yapan için btr $ev yofe. Ancak. biHmsel arastırmalar. sonuçlar biHmsel yaklasımlar ve Hgrilf erörüşler kimi zaman, kiml çevrelerce kabul ediimeyeblllr. ya da politik bulunabilîr. Onu bilmem. Biz teknik ts yapartz. Teknlk Üntversîteyiz. tTO Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Ahmet Keshin. yenl yasa degisiMiği hakkında Rörüşlerinl acıklamadan önce. »yo konusayım da. beni denemefe için bir başka kuruma göndersinler. Konuşmam* şeklinde espirl vaptı. Prof KeskJn daha sonra şfiyle konuştu «Yasayt ve son yapıEan değisikttğt nlumlu bulmuvorum. YÖK, 30 senem dolduğumdan beni baska bir kurumda deneme sansına sahip olamavacak, ama azledebilir.» Prof Keskin. yeni de£isiklîk yasasımn. dekanbk erorevlerine fakülte dişından kişilerin atanmasına olanak tanımasım da eleştirerek bu konuda şdyle konuştu: «Biz YÖK yasasıyla dekanlann seçim yerlne atanma ySntemiyle göreve gelmelerine üzülurken. simdi dışarıdan kisiler dekan olabüecekler Ne yapılrnak tstenivor. anlamıvorum. Yeni değisiklih yasası da memleketimize havırlı olsun.» ÎTÜ Maçka Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Orhan Bolak da. değişiklik vasasını eieşörerek. Ost dflzey yönstîdler! ile öSretim sförevlllerinin. ögretlrn kurumlanndan ilişkilerinin, kesilrnesl ya. 4a denemek üzere başka bir kuruma atanmasımâ Yuksek O§retim Kurumu'nun degilde. bagunsız bir adaletin yetkisinde otmasi prerektigini söyledl. Prof. Bolak daha sonra şöyle konustu: »Adil bir terazi oU malıdır Ama bu terazinin saoı bağımstz bir adaletin elinde bulunmalıdır. Mutlaka her müessese denetlenmelidir Ancah bu denetleme, denetlenen muesseseve vakısır bir şekilde yapılmahdır.» OZSAN'tN SÖZLERt Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mithat özsan da de&işiklik yasası üzerlne şftyl» konuştu: 'YÖK vasası çıhmıstır Resmi Gazete'de vaymlanarak vürurlüğe girdiğine göre. bizim uygulamaktan ba$ka yapacak bir seyimiz yoktur Bu konuda vorum yapma yetkim de bulunmamaktadır. Yasnnın olumlu ya da olumsuz yönlerini zaman geçtikçe görebileceğiz • Harettepe Üniversitesi Sosyal ve îdarl Bilimler Fakültesi'nden Dr Ertugrul Özkök de şunlan söyledi«Vüfeseft öğretimi düzenîeyen yasadaki son d»« ğtşiklik sanıyorum bilim adamlarınm çoğunu tedirgin etti Üniversitelerde bilimsel çalışma yapan, öğretim islevi gören kimselerin geleceklerinin böyle pamuk ipliğine bağlnnması Türkiye açısından kavgıh bir peleceği haber veriyor. Gerek YÖK gerekse bu son düzenlemenin asıl olumsuz sonuçlan önümüzdeki vıllarda ortaya çıkacaktır. Bilim adam» ancak kendini iyi bir psikoloük iklimde hUsettiğt zaman gerçek bir bilimsel ürettmde bulunabiUr Ben kendi oayıma bir güvence içinde hissetmU yorum kendimi Güvencesiz insanlardan olusan bir ünlverstte de ne ölçude ülkenin geleceğine katkıda bulunabilir. ilgili herkes bunu iyice dusünmelidir.» baskı ve iradesini kabul ettirmek için türlü girişimler de bulunmalannı, milletiml ze ve devletimize gölge dtisürecek jurnalcılık yapmalarını ibret ve lıiizün Içlnde taklp etmekteyiz. MilH haklmiyet prensibl, halkı millet hallne gretiren, milletin birli£inl ve bütünlüfîünü sajHayan bir flkedir. Di&er bir deyimle millet temeli üzertne oturtnlan bir deviette, deviet kudretint kulianma yetkisinin. millet iradesinden kaynaklanmasıdîr. Bövle bir evrimin sonucu, laik, parlamenter demokratik bir cumburiyettir. HÜRRtYETLERtN »ÜZENtENMESt Bngünkü gayretlerhnlcfn temel hpdefi. 12 Eylül 1980 Sncesinde işlemez bir duruma erelen bu sistemi bütün ençellerden temizleyerek tekrar sahibl aslisi milleti(Baştarafı 1. Sayfada) mize tevdi etmektir. Bn yön rısı karşısında Güney Lübdeki en hassas uprrasımız non'ı savunacaklarını söyledi. hürriyetlerin düzenlenmesi. israirin öncekl gün Lübnan'sınırlannın tayin edilmpsi ın başkenti Beyrut'un guneyin konusu olacaktır. Demokradekl Fillstln ve Lübrtan mevzlsi görüntüsii ve Szleml içinlerine dözenledlği hava akınlade httrriyetlerl yok etme ve rının ardından dün de Beyrut hflrriyetçi demokrasiyi ve üzerlnde uçuşlonnı sürdürmemilli egemenligi ortadan si. bölgedeki gerilimin daha fcaldırma hürriyetine Türda artmasına yolactı. İsrail jet kiye sınırları içinde artık yer olmadıgım dost ve düşlerinln dün Beyrut üzermde man berkesin bilmesi gereses duvarını aştıklan vo GüIPCÎ davranışları. milli haklr.» nev Lübnan ile Liman kentl kimiyet prensibine. milli Sayda uzerinde ucuş yaptıklo23 Nisan*ı Atatürk*ün gö mücadele ruhuna aykın bnl rr bildirildi. israil uçaklarının dugumus icîn şiddetle red rüşüne uygun olarak tam dün Beyrut üzerlnde görülmebir tatll ve dinlenme günu detmiş bulunuyoruz. sl uzerine uçaksavar batar/oAncak bn arada, yıllardır olmaktan çıkardıklannı söy ları ateş actılor. «tam bağımsızlık» diye fer leyen Evren, öğretmenlere SURİYE İSRAİL yat edenlerin. ülkeyi uçuru de şöyle seslendl: «MilH varlığımızm çreleGERGİNLİĞİ mun kenarına srptîrdiklerinden habersiz pöriînerek ken ceŞi, sizlere teslim edilen Öte yandan İsrail saldırısı dl çıkar ve görüşlerine uy çocuklanmızın İyi veya kösırasında Ikl Surlye uçağının tü yetlştirilmelerlne bajSrü düşürülmesinln, Suriye İle Is inın bir demofcrasi sistemlbulunmaktadır. Ba nedenle rall arasındakl lllşklleri de teh nin, yant 12 Eyliil öncesl bir demokrasinin yeniden en degerll varlıklanmız cotikell blclmde oerglnleştlrdlğl Türklye'de canlanmasını te cuklanmızın yetlşttrilmelebildirlliyor. min maksadıyla Türk mfl rine büyük bir özen grösterBir konuşma yapan Surtye menlz kutsal gttrevlerinizin Başbakanı AbdOI Rauf Ek • letine ve devletine yabancı (Baştarafı 1. Sayfada) Bvren, lalk parlamenter demokratik bir cumhuriyetin kurulması için en hassas uğraşınm hürriyetlerin düzenlenmesi ve smırlannın tayin edilmesl olduğunu bildirdiği mesajında 23 Nisan'm anlamını belirttlkten sonra şunlan söyledi: «Hakimiyeti milliye. yani milll egemenlik. milli mficadelemizin yegâne siyasal Ideoloiisini teşkil etmlş, milü mücadele bn felsefe 11e açılmış ve ytirütülmüştür. Ba ideoloünin hedefl Ttirk yurdunu istilacı knvvetlerden ve onların Içtekl haln işbirHkçilerlnden kurtarmak, Türk mllletin» ulusal bagımsızlıŞına kavu$ tnnnak ve devletin ftlkesi ve milletiylc, bütünlük ve bölünmezligini satlamaktı. Evren'in 2 3 Nisan Şüpheslı bngüne nlaşan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk demokrasisinin temelini bu ideoloü oluşturmaktadır. Bu prensip ebediyete kadar Türk mlHeti ile birlikte var olacaktır. ITiç bir giiç bu akışı durdiıramayacaktır. ZJra Türk milleti tarihi boyunca. milli ba£ımsızlıfını. deviet yapısımn templ flkesi kabul etmiştir. Bugttnkü diinyamızda bu prensip, içte devletin ülkesi ve mllletiyle hölünmez bir hütünlük içinde bnlunması, mîlletlerarası ilisk'Ier bafeımından ise. bir milletin ken di iradesinden üstün hiç bir yabanrı haklmlyet tanımayan dünva milletler ailesinin eşit hakiara sahip şerefli bir üyesi olan bağımsiz bir deviet anlamına greHr. Buffün milletçe, bir yandan içerde miili İradeyi ve hakimiyeti yıkmaya. milll birlik ve beraberligi tahribe çalışanlara karsı bir mücadele verirken. dig'er yandan da bazı yabancı ülkelerin sSzde dost pöriintflsfl icinde üikemizde dpmokrasintn ye niden işlerlik ve etkinlik ka zanması döneminde milli hukukumuzu tayine kalkışma anlamına g'elen pirisim lerine hedef olmaktayız. Bllindi^i şekildp bu miidaha 23 Nisan Üstüne... GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) bildirgesinln içindedir. «Knvayı Milliye ruhu» dediğimlz de budur. Atatürkçü inanç. ulusal bilinç ve yurtseverlik duygusu da bir volkan ateşi gibi işte bu satırların arasında yeralmıstır. «Bu hükümet demokrat bir hüküme t midir, sosyalist blr hükümet midir, yani şimdiyp kadar okuduğnmuz kitaplarda ismi zikredilen hükümetlerden hanpisidir?» buyurdular. Efendiler, bizim hükümetimiz demokratik blr hıikümpt değildlr, sosyallst bir hükiünet degildlr. Ve hakikaten kitaplarda belirtilen hükümctlerln, ilmi nitellgi itibariyle, hicbirine benzemeyen bir hükümettir. Fakat milli hakimiyeti, mîlli îradeyi yeçâne yansıtan bir hükümettir, bu niteliktp bir hükümettir. Sosyal bilimler noktasmdan blzim hükümetimizi tammlamak gerckirse «rhalk hükümetl» deriz. Biz hayatını, istiklalinl kurtarmak için çalısan ve emek veren kimseleriz, zavallı bir halkız. Mahiyetimizi bilelim, kurtulmak, yaşamak için calışan ve çalişmaya mpcbm olan bir halkız. Dolayısıyla herbîrimizln hakkı vardır. yetkisi vardrr. Fakat çalışmak sayesinde bu hakkı elde ederi*. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını çahşmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuz içerisînde yeri yoktur, hakkı yoktur. O halde açıklayınız efendiler; blz bu hakkımızı kornyabilmek, istiklalimizi emin bulundurabtlmek İçin çenel kuruiumuzca. ulusal yapımızla blzi raahvetmek İsteyen emperyalizme karşı ve bîzt yutmak isteyen kapitalizme karşı ulusal cücü ile savaşı gerekli gdrcn bir mesleği takip eden insanlanz...» ulusal Kurtuluş Savasımız, Atatürk'On 6zlü deyişi ile «Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve blzi yutmak İsteyen kapitalizme karşı» yapılmıştır. Bu, Atatürkçülüğün alfabesidlr. Atatürkçülüğün başlangıç noktasıdır. «Biz, Batı emperyalistlerine karşı yalmz knrtulnş ve bağımsızlığimızı korumakla yetinmlyoruz. Aynı zamanda Batı emperyalistlerinin bilinen her araçları ile Türk milletinl emperyalizme arac olarak knllanmak htemelerine engel oluyoruz. Bnnunla bütün insanlıga bizmet ettiğimlze inanıyoruz.» Ba sözler de Atatürkçülügün evrensel boyutlannı göstermektedir. Atatürkçülüğü «antiemperyalist» bakış açısından uzaklaştırmak, Atatürkçülüğün tümünü yadsımak demektir. «Ben Atatürkçüyüm» diyen adamıtı, göğsünü geregere «Ben, emppryalizme ve kapitalizme karşıyım* demesi gerekir. AtatürkeülüğÜn, hiç şüphesiz, Markslzm ve Leninizm ile hiçbir ilgisl yoktur. Atatürk, bunu kendl sözleri ile açıklamıştır. Ancak, Atatürkçülüğün. kapitalizm ile de blr yakmlığı, bir benzerligl yoktur. Nasıl olsun ki. Atatürk. kapltalizmi «Ttirk ITlusunu yutmak isteyen bir düzen» olarak görmüş ve bunu büttin dünyaya kendi sesi ile haykırmıştır. 1920§lerde Uk Büyük Mület Meclisi'nln yurtsever üyeleri, Mustafa Kemal Paşa'nm Sncülüğünde bütün dünyaya sesleniyorlardı: «Törkiye Büyük Millet Meclîsi.. Hayat ve istîklalini. yegâne mukaddes bildip Türk halktnı emperyalizm ve kapitalizmin tahakküm ve znlmünden kurtararak Irade vc hakimiyetinin sahib! kılmakla gayesine vasıi olacafı kanaatindedir.» Biz her yaşta Atatürkçüler. biz ulusal egemenligin ve tam bağımsızlıgın savunuculan «Kuvayı Milliye mirasçılan» bugün hep birlikte, ilk Meclisin ulusal bağımsızlık harcı île yoğrulmuş blldirgeîerhıe, aynı inancla. aynı amaçîa katılıyor: ve ulusal inançları. tam baSimsizlık iîkeslnl, Kuveyı Milüye ruhunu, blr bayrak yanşı gibi ku> şaktan kuşağa iletiyoruz. Israii (Baştarafı 1. Sayfada) mokratik teraziye koyacak bir yönetim biçimî, ülkeyi rahatlatacak ve engellerî asmak için yeterll gücü yaratacaktır. • Atatürk'Un bize gbsterdiği yol budur. 1922'de emperyalizmin vurucu gücünü denize dftken Muzaffer Komutan: sev ginin, saygınlıgm, otoritenln doruğundaydı. Buna karşın kendlsini 6zel yetkilerle donatacak bir hukuk statüsünden kaçınmıştır. 20. yüzyıbn sonona dogru Türkiye. azımsanamavacak bfriklmtare ve atılıra grüçlerine sahlptir. Bn durumda demokratik blr hukuk devletine işlerlik kazandınldıgı zaman büttin sorunlanmızın üstesinden geleceSünize inanaum. Tarlhimize ve çafcımız» yabancı rormülleri yönetlcilerimiıee Bneren ba zı çevrelerin bulunması doğaldır. Bu formüllerden ve önerilerden kaçınmak, tarlhimize, cagımıza. Atatürkçölüge Rösterilen saygı nitebgi taşıyacakto. Cumhuriyet Sina'nın ceği m'îhıemel tutum üzerin dekt tüm speivülasyonları bo şa, cıkardı Güney Lübnan ve Beyrut dolaylannı saatlerce bombaladı. Aynı saatlerde ise pazaı günü Camp David Aniaşması'nda planlan dıgı üzere Sina'yı boşaltaca ğını ilan etti. Böylece «nlaşıhyor ki. israil'in yar' gönülle daha doğ rusu gcnüî&uz terkedecekleri Sina'nın maliyetini Lübnan ve Filistinliler ödeye(Baştarafı 1. Sayfada) GALTIERI (Baştarafı 1. Sayfoda) dan yayınlanan bildiride Gal tieeri'nin Geneı Kurmay Başka nı sıfatı ile muhtemel bir Ingiliz saldmsma karşı askeri hazırhklan denetlemek amacı ile Palkland adalarına giitiğl belirtildi. Pym Londra'dan ayrümadan önce yapüğı açıklamada dlplomatik çabalann sonuçsuz kalması halinde «başvurulacak diğer vöntemler olduğunu» söy ledi. Pym'in yamnda götürdügü ve ABD'li yetkilüere ileteceğl karşı önerilerinin temelini Arjantin birliklennin Palkland adalarından çekilmesinın oluşturduğu sanılıyor. Belirtildiğine göre îngiltere'nm önerilerinin arasında Palkland adaları sorununun uzun sureli görüşnıelerle çözümü ve adadaki 1800 tngilizin geleceğini kendilerinin belirlemesinin güvenoa altma alınması da yer alıyor. Londra'daki diplomatik kaynaklar tngiltere'nin karşı önerilennden, Thatcher hüküme tinin bu 1800 îngiliz'e «kimin eğemanli^ini istedikleri» biçiminde bir soru yöneltebileceğinin anlaşıldığını belirtiyor lar. AET Dışişleri Bakanlan Konseyi Dönem Başkanı Belçika Dışişleri Eakanı Leo Tindemans, Haig'in, diplomatik girişimlerinin sorunu ÇözUmede ye' tarsiz kalması halinde Avrupa Ekonomik Toplulugunun yenl bir banş girişiminde bulunabileceğuü bellrtti. 4 BtN KM KALDI Bu arada Falkland'a doğru yol almakta olan İngiliz d o nanmasmuı öntinde daha yaklaşık 4 bin kilometrelik yol ol duğu belirtüiyor. Donanma Komutanı John Woodward, be defe vanr varraaz hava ve deniz ablukasına başlıyacaklannı söyledi Donanma ile birlikte Falkland adalanna giden AP muhabirlerinln verdlkleri habere göre bir İngiliz savaş uçağı, bir fllo Uzerinde keşif uçuşu yapan bir Arjantin uçağını kovaladı. Kasım bir İsrail Işgali karşısm da Lübnan topraklarmı koruya caklarını söyledl. Gectlğimlz yılın temmuz ayında israil ile FKÖ arasındo başgösteren 15 günlük krso bir savaş dönemlnde Suriye israil savaş ucak larına karşı (etlerlnl havalandırmış, ancak LObnan'dakl 30 bln Barış Gücü askertne harekot emrl vermemlştl. Kasım, gecon hafta da «Güney Lübnan'a yapılacak bir israil saldınsına karşı koymak yolundakl kararın Surlye hukü meti tarafından daha önceden alınmış bir korar olduğunu» on/msattj. Bu arada ajanslar. FilistinİI geri|laları.n .israil'in danlzdan bir çıkartmo yapması olasılığına karşt hazır bekledlklerlnl bfldirlyorlar. FKÖ Içlnde yer alan otkln gerilla gruplarından «Fillstln Haik Kurtuluş Cephesi» ıse bundan böyle ateşkes anlaşmasını gecerll saymoyacağını acıkladı. Cephenln konuya ıllşkin bildlrlsinde 20 kişinin öldürülmeslnden sonra böyle bir onlaşmayı sürdüremiyeceği be lirtildl. Buno karşılık FKÖ yetkilllerl ateşkes'i kesinllkle yok say dıklarını bellrtmekten kacınıyorlar. Israll'ln Mısır*a gerl vereceğl Slna Yarımadası'ndakl Yamit kasabasında dün sabahın erken saatlerinde başlayan boşaltma işlemleri sırasında israil askerleri, yöre sakin>erlnln sert direnlşiyle karşılaştılar. Görgü tanıklan, Slna Yarımadası'nm Mısır'a gerl verilmesine karşı koyan göstericıierin taş ve şişelerle girlştikleri direniş eylemlerl sırasında yaralananlar olduğunu belirttiler. Boşaltma işlemlerinl yürüten askeri güçlere, aşırı görüşlü flençlerln' artan dlrenişlerlne karşı daha sert davranmaları emrl verlldl. Dlrenişciler üzerlne köpük ve denlz suyu sıkıldığı görüldu. Dünkü olaylarm, Yamit'de Ikl gündür süren catışmalann en şiddetiisl ve isroil askerlerlyle slvll halk arasındo patlak veren en sert çarpışma olduğu koydedlllyor. israil askerleriyle halk arasındaki carpışmalar sürerken buldozerlerln her 15 dakikada bir evl yıktıkları bildirildi. Sakarya'da TÜRKİYEİSRAİL'İN SALDIRISINI «PERVASIZLIK» OLARAK NİTELEDİ İlk turda 100 kiloda Hutala, Hristov*u yendiler. İlk iki tur sonunda Sovyet gUreşçiler tüm maçla rını kazanmış oldular. Eşlendirmede unutulan olimpiyat şampiyonu îtalyan güreşçi Pol lio, Polonyalı Olejnik'e tuşla ye nilerek ilk günün süprizini yap tl. Geçen yılın Avrupa şampl yonu Bulgar Ali Mehmedov da Macar Obiro"ya yenilerek şampiyonluk şansını yijirdl. (Baştarafı Spordal KİRALIK DAİRE ARANIYOR Yeni evlenecek çift için Beşiktaş. Laleli civannda kalorifersiz kirahk daire aranıyor. Tel.: 22 89 97 ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye, tsraü'in önceki gün Lübnan'a yaptığı hava sal dınsmı «pervasızlık» olarak nitelendirdi ve tsrail'i sert bir dil le kmadı. Dışişleri Bakanlığınca dün bu konuda yapılan açıklamada «bu nalım ve gerginliklerle dolu olan bölgemizde İsrail'in girişti ği haksız emrivaki ve saldırıla ra dün bir yenisi eklenmiştir» denilerek şu görüşlere yer ve rildl: İsrail, bölgede gerilimin fcont rol altına alınması ve barışın yenlden tesisi amacıyla sürdürülen yoğun çabalan hiçe sayan ve her seferinde uluslara rası kamuoyunun dlkkatinin ba$ka bölgelerdeki sorunlar Uzerinde yoğunlaşmasından yararlanan fırsatçı bir siyaset gütmektedir. Bu defakl saldm sı ile bölgedeki tırmanmayı da ha da arttıran tsrail. ortaya çı kabilecek vahim gslişmelerin (Baştarafı 1. Sayfada) Mahkemesi'nde 1975 yılında Altay idam cezasma carpianlmıştı. Karar daha sonra Yargıtayca da onaylanmıştL Sabri Altay'ın ölüm cezaa nm yerine getirilmesine flişkin tezkere 12 Eylül 1980 tarihine kadar Mület Meclisi Genel Kurul gündemlnde bekletiliyordu. Altay'ın ölüm tezkeresi geçti ğirruz günlerde Damşma Meo lisi'nde İlgili komisyonlardan sonra Damşma Meclısi'nde ele almarak kabul edilmişti. Meolis'in ilgili komisyonlannda ela almarak görüşüldükten sonra da Damşma Meclisi Genel Kurulu"nda kabul edilmişti. Bu arada MGK'nin 12 Eylül'den bu yana iki kez adı suçla ilgili bir idamı onayladığı sap* tandı. Altay^n cezasınm sababa kar şı Sakarya'da infazı beklenlyordu. KOMtSYON BENlMSEDt Bu arada Damşma Meclisi Adalet Komisyonunun dünkü top lantısında Ali Bülent Orkan hakkında verilen ölüm oezasımn yerine getirilmesine ilişkln Başbalcanlık tezkeresi benimsendl. Etlik Piyangotepe'de 7 kişinin ölümU ile sonuçlanan katliama katılan Ali Bülent Orkan hakkındaki ölüm cezasma ilişkln olarak komisyonun hazırlayacağı tasarı önümüzdeki günlerde Damşma Meclisi Genel Kurulunda ele alınacak. • Askeri Yargıtay 2. Dairesl, sol görüşlü İmam Sakızcj hak kmda, Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen idam kararmı bozdu. 4. Nisan 1980 tarlhinde Malatya'da Ülkü Bir Dernegi eski Başkanı Mehmet Ali Çilesiz'i öldürdüp iddiasıyla Elazığ As keri Mahkemesince yargılanan Sakmcı, tüm ifadelerinde bu su çu işlemedigtai savunmuş ve beraatlnl istemlşti. Ancak mahkeme adı geçen sanıgı TCK'nun 450/4 maddesi geregince «Team miiden adam öldürmek» susuyla yargılayarak ölüm cezası na carptırmıştı. Sakmcı'mn avukatı Ali Senci tarafından Askeri Yargıtay'a yapılan temyiz basvurusunda, olay tanıklarından ömer Bilgi'nin ifadelerinde söylemediği sözleri mahkemenin söylemiş gibi kabul ederek karar verdiğini, bu karann hukuka aykın olduğunu, aynca sanığm olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğunu bu durumun Adli Tıp tarafından saptanmasım lstemisti. Askeri Yargıtay, sanık vekilt Senci'nin bellrtilen iki itiraz konusunun haklılığını saptayarak, idam karannm bozulması na karar verdi. Askeri Yargıtay'm 1982/166 esas, 1982/160 sayıh karanyla yasa konusundaki itirazın sonuca varılması amacıyla Adli Tıp incelemesi yapüması oybirliğiyle benimsendi. Beyrut'ta bulunduğumuz günlerde dünya kamuoyunun dibkati birden Kahire ve Tel Aviv üzerine dönmüştü. Tam Kahire'ye vardık, bu kez dikkatler Beyrut'a cönüverdi. Na olursa olsun, bir > iki gün içinde tüm dunyamn dıkkatier; ile bulusacagız. İs raU'in çarçamba günü yaptıgı açıklamadan sonra Sina'nın sahibine, Mısır'a dev ri ariak kesin. Mısır bu tarihi olayla meş.gul. Kahiro Radyosu, BBC ve Amerika'nın Sesi*nde birind haber 1 (Baştarafı 1. Savfada) olan Israirin, Mısu**» saldıAnkara 19 Mayıs Stadyu riîsraı üçüncü haber olarak mu"ndaki geçit tfireni ve verdi. «El Ahram» gazetesî kutlama programı da saat dün sabah sekiz sütuna man 10.00'da başlayacak. Anka şet şu baslıkla çıkti: «Mısır ra'daki ilkokul ögrencileri bayrağı pazar günü bütün nin katılacağı törende kü Stna'da yükselecek.» Pazar günü TSİ 14.30. yeçük izci ve yavrukurtlarla, beden eğitimi ve halk oyun rel saatle 13.30'da Kuzey Si lan gruplan çeşitli gösteri na'da Rafah'ta ve Güney Sina'da Şarm EI Şeyh'de îsler yapacaklar. Geçit törenine TRT. 4. U railliler 15 yıldir ellerinde luslararası 23 Nisan Çocuk tuttuklan Sına'yı Kuzey ve Şenliği için Türkiye'ye ge Güney Sina Valilerine teslen çeşitli ülkelerin çocuk lim edecekler. topluluklan da katılacak. Cumhurbaşkanı MübaAnkara 19 Mayıs Stadytı rek'in Bafah'taki törene kamu'ndaki törenden sonra tılması bekleniyordu. Ancak bir grup çocuk Deviet Baş son haberler katılmayacağı kanı Orgeneral Kenan Ev yolunda. Bunun yerine Müren, Danışma Meclisi Baş barek'in 26 nisan pazartesi kanı Irmak. Başbakan ve sabahı parlamentoda tarihi Milli Eğitim Bakam Sag bir konuşma yapacafı ilan edildi. lam'ı ziyaret edecekler. El Kahire, Arapça muzafAnkara 19 Mayıs Stadyumundaki tören. bugün saat fer anlamma geliyor. Bu 15 fjo'ten itibaren banttan ya kent, coğrafyanın babası sa yılan ve dünya tarihinin belymlanacak. ki de en büyük gezgini Ibn Batuta'yı büyülemiş. Kahire gercekten muzaffer bir kent. (Baştarafı 1. Sayfada) Kadim Yunan'dan Firavunçevresmde güvenlik kuvvetle lara, Tulunogullanndan Abrince sıkı önlem ahndı. 45 dabasilere. Fatimilerden Memkika süren eylem sırasında polis yetkllilerinden biriyle ko luklars, Osmanlılardan Fran sızlar ve İngilizlere, Nasu'nuşan akıl hastalan, güveniik dan Sedat'a herkes. her dö görevlisinin «kendflerine bir şey yapümayacağı» yolunda gü nem bir şeyler eklemiş. vence vermesi üzerine rehm Tarih önünde muzaffer aldıklan gardiyanı serbest bırakaralc koğuşun kapılannı aç Kahire'yi görünce, insan, Sina'daki israil işgalinin bir tılar. Güvenlik kuvvetlerine tes gün mutlaka sona ennek zo lim olan hastalar, doktor gö runda olduğunu anlıyor. Ta rihe boyun eğdirmiş muzaf zetiminde koğuşlannda kontrol fer Kahire. Sîna'yı elbette altına almdılar. bir gün 30 . 35 yıllık geçmişi olan Tel . Aviv'den gerl DÜZELTME alacaktı. 21.4.1932 tarihli gazetemizin 9. sayfasında UDA (Ulusal BaNil'i izleyerek Hartumsın Ajansı) mahreçli «Gcnç dan (fil hortumu) kuzeye, kan koca hastane bahçesinNil deltasınm ağzma muzaf de sevişirken iki kişi kadını kaçırdı» başlıklı haberde ola fer kente ulastık. Bu yazı yayınlandıktan 48 saat sonyın Bakırköy Akıl Hastanesi bahçesinda geçmediği öğrenil ra da biraz kuzeydoğuda 15 di. Olay yerinin hastane bölge yılîık bir aradan sonra yine si dışmdaki ormanUk sahada Mısır topjEaklarmda, Sina'meydana geldiği büdirildi. da. Rafah'ta olacağız. Rafah* Düzeltiriz. in yansı Gazze'de yani işgal altındaki Filistin topraklarm da kalacak. Oraya ne zaman ulasınz, bilinmez. Şimdi Ka •hire'deyiz. 15 yıllık çabalann, fedakarlıklarm. acılann ödülü olan zaferi kutlamanın eşiginde. 17 nisan günü ani rahatsızlık sonucu kaybettiğim değerli eym, Onlan. ber çeşlt düşüncenin iyf ve kBtti taraflannı görebilecek yetenege sahip olacak şekilde egltmelisiniz. Çocnklarımızi. ırecmisin bize çok pahaüya mal olan acı tecrübelerinin ısığında Atatürk inkılap ve llkelerine baglı yurt sevglsini yflreginin derinllklerinde dnyan klştler olarak yetişthrmeyi önde g'elen g*Srev ve amaç sayacaginıza inanıyormn. yüce mületimizin ve yannlanmızm umudn sevglll yavrnlanmızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en Içten duygularla kutlarmu» 23 Nisanı YURT DISINA (Baştarafı 1. Sayfada) kerlerle, yakınlan ve yöneticîlerinin mal varlıklannı saptamak amacıyla tüm Türkiye çapmda araştırma başlatılmasından sonra, simdi de kaçak durumda bulunan bankerlerin bu lunması amacıyla Başbakanlık Koordinasyon Kurulunca çahşmalar yapıldığı bildirildi. Halen Türkiye'de olup ancak kaçak durumda olan bankerlerin yurtdışına kaçmasınm önlenmesi konusundaki girişimler dışında, aynca yurtdışına kaçma olanağı bulmuş bankerlerle, yurtdışına kaçırdıklan tasarruflann tekrar Türkiye'ye iadesi amacıyla yapüması gereken girişimler saptamyor. Bu konuda belirlenecek önlemlerin ise son derece gizll tutulacağı ve açıklanmayacağı öğrenlldi. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren bir hükümet yetkilisi Cumhuriyet mubabirine şunlan söyledl: «Yalnn kaçak bankerlerle degil diğer tüm bankerler için bazj kararlar alındı ve yürütüIüyor. Kaçak bankerler içinse ynrt içinde veya yurt dıgmda olsunlar ortaya çıkartılraalan fçin çalışmalar sürfiyor. tlk ctapta topladıklan paralann besabını soracafız. Bn besabı verseler de vermeseler de bunlan bulacağız. Yurtdışına kaçırılan paralann iadesi içinse önlemler almayı tasarlıyoruz. Ancak alınan kararlar çok friz11 tutuluyor. Çünkü nemen her gizli ksranmız bankerlerin knlağına gidiyor ve ona gdre önlem alıyorlar». BANKER ALACAKLILARk öte yandan, hükümet son günlerde banker olayına cıddi biçimde eğildiğini belirten bir açıklama yapan banker alacaklüan Başkanlar Komitesince şu açıklama yapıldı. «Banker alacaklılannın ıgtırabı her geçen gün artarak sürüyor. Bugüne kadar cevtesin» den ve yakınlanndan borç alarak veya elinde kalan son 3İtmlarmı satarak KÜnünU kurtaran alacaklıların artık ne borç alscafc kapısı ne de satacak birşeyi kakıuştır. Hükümet tarafından çıkartılan karamameler de sadece vaktin boşa geçmesine neden olmuş, bunlar dan bir sonuç alınamamıştır. Ancak hükümetimiz son güolerde, başta Başbakanımız ol* mak üzere konuya büyük bir ciddiyetle eğihniştir. Danışma Meclisinin saym üyeleri de gereken hassasiyeti göstcnniştir. Kaçak bankerlerin bulıuunası, tasarrullannuzm ortaya çıkanlması konnsundaki çalışnıalar birf memnun ctmektedir. Hükümetimizin halkın çektiği ıstırabı hissetmeye başladı£ıns inanıyoruz». Banker Alacaklılan Başkanlar Komıtesi açıklamasında, alacaklılara ilk ağızda ivedi olarak yüzer bin lıra avans ödenmesi önerilerinin benimsenmesinin de memnunluk yarattığmdfln söz edilerek «bn avanslar banker alacaklılarını geçicl de oJsa blr nefes aldıracaktır. Bn paranın ivedi olarak ödenmesi için tasfiye kunıl lannın slacak kaydını tamamlaması gerekmektedir. Kükü Akıl DUYURU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÎYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakültemizde açık bulunan aşağıda gâsterllen kadrolaro atama yopılacaktır. Sınav tarihi 11 Moyıs 1982 Salı eünü saat 10,00'dcdır. Isteklilerın. öğrenım derecelert ile kıso yaşam öykülerinl de Içerecek dilekçelerini 7 Mayıs 1982 Cuma günü calışma saati sonuna kadar, Siyasal Bilimlor Fckültesi Sekreterliğlne vermeleri gereği duyurulur. Sınrfı Onvanı Derecesi Adedl G.I.H. T.H.S. > » Y.H.S. » » Sekreter Elektrlk Tek. Teknlsyen Hademe Hademe 3 7 8 12 13 2 ,1 1 1 3 Vefat ve Teşekkür KEMAL ERDEN'in cenazesine iştirak eden, gerek telefonla arayan, gerekse evimize kadar gelerek büyük acımızı paylaşan bütun dost, akraba ve arkadaşlanmıza şükranlanmızı sunarız. AtLESÎ yegâne sorumlusu olacaktar. ANKARA (Cumhnriyet Bfirosu) Halkevleri'nin îeshine ilişkin yasa tasansı hükümetçe geri almdı. Tasanmn geri alınmasma ilişkin Başbakanlık tezkeresi Danışma Meclisi Genel Kurulu'mm diinkü birleşiminde üye lerin bUgisino sunuldu. Halkevlerinin feshine ilişkin tasarı geri alındı B 14312 «* 2800
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog