Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 23 NİSAN 1982 BİR BAYANA BOKS LİSANSI VERDİLER Ruhsan SEKMEN Spor Servisi 1962 dogumlu bir bayana BTGM Sıcıl Lisans Dairesi tarafmdan «boksör» lisansı verildi. 614251 nolu hsansın Beden Terbiyesı îstanbul Bölge Mu dürluğü doktorlarından Meh met Şefkati Duru tarafından onaylandığı öğrenildı. Söz konusu lisansın 31 mart 1982 tarihinde doktor tarafmdan, 1 nisan 1982'de de Si cil Lisans Dairesi tarafmdan onaylandığı saptandı. Şükran Çalbak isimli ve 1962 doğumlu bu bayana lisans verilmesiyle ilgilı olarak bilgilerine başvurduğumuz boks adamlan oldukça şaşırdıklarını gizleyemedıler. Boks Federasyonu Başkanı Ahmet Cömert, bir kadmın boks yapmasında kışî sel olarak sakıncalar gördü ğünü ancak olaym hukuki toir sorun oldugunu belirttı. Comert, kurallara göre bir kadınm boks yapmasmm engellenemeyeceğini de ifade etti. Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı ve AIBA (Dun ya Amatör Boks Birliği) Ha kem Komitesi Asbaşkanı Ahmet Cömert, konunun Sîcil Lisans Dairesini ılgılendir diçını belirterek, «Geçtiğimiz günlerde Hollanda'da yapılan AIBA topiantısından sonra bir spor salonunda boks maçları izledik. Bu maçları yöneten S hakemden 2'si kadındı. Bu durumu öğrpnmek istediğimde yetkililer bu bayanlann hakem olmak için gerekli şartlara sahip olduklannı, sınava girerek önce bölge, daha sonra da milli hakem ünvanını fcazandıklarn» anlattılar. Sonra meralnmı yenemeyerek AIBA Inırallar kitabına baktım ve kadmlann boks hakemi olamayacaklanna dalr bir kayıt görmedim. Ay nı şekilde kadmlann boks yapamayacaklarma, ya da boksun erkeklere mahsus bir spor olduğuna dair bir kayıt da yoktur. Bu konu kurailardaki bir açıkhktır. Ben bu uyannız üzerlne AIBA'ya başvurarak bu konuya bir açıklık getirilmesinl isteyecegim. AIBA da her halde tıp kurullannı toplayarak onlara danışır, bunntı araştırdıktan sonra da gerekH kuralı koyar. Benim sakmcalı olup olmayacağını şahsî fikrimi soruyorsanız kaduılann boks yapmasında sakmca vardır. Ama hufcuki olarak da şu an için kadınlar boks yapabilir. Ka nımca kadmlann gSğüsIerî ne gelebilecek olan yıimruk lar tehlikeli olabilir. Meme uçlarında oluşacak olan tah ribat zamanla kansere dahi dönüşebilir. Bu sSylediğiniz şey üzerine akhma bir olay geldi. Sanıyonım bundan 25 yıl önceydi. Bir bayan Hava Harp Okulu'na basvuruyor. Kahldığı smavlan ka zanıyor ve kayıt için geliyor bir subaym karşısına. Subay bakıyor kî okula kayıt olmak isteyen bir kadm. 'hayır' diyor. 'Ben sızin kavdınızı yapamam. Çünkü kadınlar asker olamazlar* Bunun üzerine kadm çok sinir leniyor ve bir mahkemeye başvuruyor. Okulun kayıt kurallarında da kîmlerin su bay olabileceğine dair kural larda da 'kadmlar bu isi vapamaz' diye bfr şeye rastlanılmıyor. Hatırladığım kada n ile bu bayan geçtiğimiz yıllarda etnekli oldu. Üstelik hava pilot albay iken. Aynı sey boksta da olabilir. Çünkü maalesef kural'arımızda Boksu yalnız erkekler yapar' veya kadınlar boks yapamaz.' diye bir şey yok. Bu bir açıkhktır ve der Serbest güreşler başladı Boks Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Cömert, «Bu bayan elinde lisansı ile (ben dövüşmek istiyorum) diyerek tartı hakemi ile doktorun karşısına gelse ne olur?» sorumuza, «Ben tartı hakemi olsam, o bayanı maçlara almam... Ama buna da hukuki olarak hakkım yok... Almak zorunda kalınm herhalde» yanıtmı verdi. hal kapatıiması gereklidir.» Cömort, «Bir Îstanbul şam piyonası olsa ve bu bayan boksör sabah tartıya gelerek 'ben 51 kiloyum Mac yapmak istiyorum* diyerek tartı hakemi ve doktorun karşısına dikilse ne olur?..> şeklindeki sorumuzu şöyle yanıtladi: «Vallahi ben tartı hakemi olsam, o bayanı maçlara almam.. Ama buna da hukuki olarak hakkım yok.. Almak zorunda kahnm...» Olayın çok şaşırtıcı ve sansasyonel olduğunu söyleyen Boks Federasyonu Asbaşkanı, «Bu gerçekten çok büyük bir açıklıktır. Örneğin boks kurallan içinde sporcunun elbisesi, ayakkabı sı ve maçın yapılacağı ring en ince ayrmtısına kadar anlatılır. Ama bu kurallan kim hazırlamışsa herhalde aklına böyle bir ihtimal gel memiş olacak ki bunu kural larm içerisine koymamış. Gerçekten çok ilginç bir olay bu...» şeklinde konuştu Soz konusu olaya tıbbi bir açıklık getirmesı ıçin bıl gısine başvurduğumuz Prof. Dr. Rüknettin Tözün, «Kadmlann boks yapmasında tıbben bir sakmca göremiyorum» dedi. Tözün'un konuya ilişkin olarak yaptığı açıklama özetle şöyle: •Boks ve güreş sporlan bi lindiği gibi çok ağır sporlar dır. Bu sporlar narin bünye li kişiler için sakmcahdır. Kadmlar da genel olarak narin bünyelidirier. Bu yüzden ben bir sakmca görüyo rum. Ancak. sözünü ettiğiniz kişi bu genellemenin dışında da kalabilir. Tıbda da böyle bir kural yoktur. Göğüslere gelecek yumruklar kansere dsğin varabilir, doğ ru. Ama yalnız boksda göğuse darbe gelmiyor ki, voleybolda da gögüse top gel mektedir. Bu da kansere yol açabilir. Gerçi boksta bu darbelerin adedi kuşkusuz ki daha fazladır ama yüıe de böyle bir kural koyulamaz. Bir insan olarak fikrimi soruyorsanız ben bir ka dının boks ya da gfireş yap masına sakmca buluyorum. Ama bir hekim. bir bilim adamı olarak soruyorsanız konuya bilimsel bir açıklık getirmem gerekir ve kesin kaydıyla bir sakmca da bulamam. Ama ben bu kadının ya da sporcunun kendine rakip bulacağını sanmıyorum.» llk turda üc yengi üç yenilgi aldık Altuğ İstanbulluoğlu bildiriyor VARNA Avrupa Serbest Güreş Birinciliği dün başladı. Türk güreşçileri ilk turda yaptıkları karşılaşmalarda uç yengi uç yenilgi aldılar. İtalyanların 48 kiloda Olımpiyat Şampiyonu güreşçisi Claudio Pollio ile 82 kilo gureşçilerinin eşlendırmede unutulması üzerine Birincilik yarım saat geç başlatıldı. Serbestte ilk güreş 57 kiloda 1979 Avrupa, 1981 Dünya ve 1980 Olimpiyat Şampiyonu Sovyet Sergei Beloglasov ile 1981 Avrupa Şampiyonu Bulgar Stefan İvanov arasmda oldu. Sovyet güreşçi karşılaşmayı 51 kazanarak, grubundaki en btiyük engell aşmış oldu. İZLENÎMLER Güreşçilerımız içinde llk nıaçı 68 kiloda Oktay Aktaş Belçikalı Oscar Segers ile yaplı. Aktaş ilk devrede iki ıhtar aldı son saniyelerde aldığı puanlarla îklnci devreye 53 önde başladı. Ba&abaş geçen güreşte minder dpn 1310 galip ayrıldı. îkincı turda 1980 Avrupa 3'su Polonyalı Stanislaw ile VARNA (Cumhuriyet) Avkarşılaşan Aktaş, ilk devrerupa Serbest Güreş Birincüi4 o yenik kapadıktan ği'nde GrekoRomencilere oran yl la daha iyi kura çeken serbest sonra 3 ihtar aldı. Maçı da çilerimiz bu şanslarını kullana 5 0 yitirdi. Üç puanh Aktaş. 3. turda Sovyet Bu madılar. Özellikle 100 kiloda, geçtiğidaev ile karşılaşacak. nuz yıl dünya dördüncüsü oTenekecioğlu 2. Turda Taşkın, ayağına ka Sovyet Modesyan ile karşı lan Ayhan gümüş madalya şan dar gelen laştı. Guçlu rakibine oyun sını, daha ilk maçında yitirdi. tutturamayınca 7 2 ye 90 kilodan ilk kez 100 kiloya qi nık durumdayken 2 49'da kan D. Alman, Taşkın'a oranla tuşla yenildi. 4 puanh güreş daha hafif kalıyordu. Ancak, çimiz 3. turda geçen yılm Maç süresince güreşçimiz o ka Avrupa üçüncüsü B. Alman dar ağır kaldı ki, rakibinin ça bukluğuna ayak uyduramadı. Syring ile karşılaşacak. ikinci yarının ortasında da ke 82 kiloda Şenol Tenekesildi. Karşılaşmanm son sani cloğlu, 1980 tstanbul'da yayelerinde tuşlandıgında, ayağa pılan Balkan Birinciliğinde kalkacak hali yoktu. Macar sonuncu olan Yunanlı karkarşısında gene ağırdı. Rakişısmda göz dolduran tek binin de ağır kalması nedeniy güreşçimiz oldu. îlk devreyi le minderden galip aynldı. 51 önde bitiren TenekeciOktay Aktaş, Belçikalı'ya k» oğlu, attığı kündelerle 131 zanmasuıa karşın, ağır maçlar öne geçerek karşılaşmayı İçin umut vermemişti. Nitesayı tuşu ile kazandı. kım, Polonyalı önünde biç bir 100 kiloda Ayhan Taşkın, şey yapamadı. Aktaş'm, Belçi dün yaptığı iki maçm birı kalı ile yaptığı güreş yavaşlatıl ni kazandıktan sonra kilo mış film gibiydi. sunda ilk altıyı garantiledi. Şenol Tenekecioğlu, diğer iki güreşçimize oranla daha hızh Taşkın olimpiyat ikinciligini ve ataktı. Yunan'ı her zaman kazanan demokratik Alman Uwe Neupert ile karşılaştı. ki gibi çift dalıp künde atarak yendi. Ama Sovyet güreş Maçm ilk devresini S 2 yenik kapayan taşkm, ikin çi, bir kez olsun dalmasına izın vermedi. Tenekecioğlu, D. cı devrenin başmda rakibi Alman karşısında da aynı lak nin tek dalmasma üst üste tikle güreşirse işi zora sokar., attığı kündelerle karşıhk veSovyet Bulgar savunmasın rerek durumu 6 7 yâpîF. da, ilk gün Sovyet güreşçiler Ancak 10 6 yenikken 5.18 üstünlük sağladılar ve şampidakikada çift ile tuşlandı. yonlukta da işlerini kolaylaştır Taşkın ikinci turda Avru dılar. 57'de Beloglasov, îvanov pa Macar îstvan ile karşı u, 68'de Budaev İvan Yankov'u, (Arkası 11. Sayfada) laştı. îlk devreyi 3 0 önde bitiren Taşkm. ikinci dev rede yorulunca uç ihtar "bldı. Ama tek dalarak aldıgı puanlarla minderden S 2 galip aynldı. Bu grupta D. Alman Neupert birinci oldu. Taşkın ile Gek Julius Strnisko ikincilik için karşı laşacaklar. Bugun 52 kilZoda Aslan Seyhanlı, 62 kiloda Yusuf Cambaz, 74 kiloda Burhan Sabancıoğlu ve 90 kiloda tsmail Temiz mindere çıkacaklar. Sansh kuradan yararlanan olmadı BU LİSANSIN BENZERİ YOK Yukarıdo görulen sporcu Lısansı'nm ne Türkiye'de, ne de Avrupo'da tek örneğl yok. mış olmasma karşın. oku! dan aynlmıyor ve boks çalışmalaruıı sürduruyor. Kendi deyimiyle, «Eşofmanlan artık zayıflamak için değil spor yapmak için» giyıyor Çalbak. Sonunda lisansmı da ahyor.. «Sadece ve sadece sevdiği için» boksla ilgilendiğini söyleyen Türkiye ve Avrupa'nın tek lisansIı boksörü için Kadir Yüceler, •Olafcanüstü eayretll ve azimii olan Şükran Çalbak, çoğu erkek sporcumun yapamaâığı hareketîer! yapıyor» antre nörü ise «Savunması Kadir Yuceler'den bîle daha iyi..> diyor Bunca övgüye karşthk Sükrnn Çalbak da «Hocam bpnden nemntm. Hpr firsatta çok fvi bir teknifire sahip oldıı^umu sdvlüvor. Simdi tek «torun kendime rakir> bulup buîmavacagim. Aneaic «rSrfJm» kp^tirtli&înı ert«»kl<» de musabaka vapabilirim» di verek erkeklere meydan okuyor. Avrupa'nın tek lisanslı bayan boksörü erkeklere meydan okuyor «Hayır, adımı söylemem. Hem ne yapacaksınız benim adımı?..» •Efendim ben gazeteciyim...» «Bana ne gazetcciyseniK?.. Adımı sdylemek îstemiyornm iste...» Yukandaki satırlar 26 mart 1082 tarihli Cumhuriyet'te yayımlandı. Bize admı açıklamak istemeyen kışi ise, değil Türkıye'nin, Avrupa'nın tek Hsanslı boksöru idi,.. Artık admt rahatça yazabıliyoruz. Çünkü öğrendik: Şükran Çalbak... Ngsıl başladı,niçin lisgns aldı? YÜCELER'LE CAUŞIYOR Turklyo ve Avru pa'nın tek bayan Boksöru Şükran Çolbafc, zayıflamak îcin girdlği Kodir Yuceler Spor Okuiu'nda bir boks hayranı oldu. Salt zayıflamaE îçin spora başladığını s'Öylüyor Şükran Çalbak. An lattığına göre tam 70 kıloymuş Fındıkzade'deki Kadir Yüceler Spor Oku lu'na girdiğinde.. O'na boksörlerle birlikte kondisyon antrenmanı yapmasını öneriyor okul ilgılıleri. Başlıyor Çalbak ça lışmaya. Kadir Yüceler'in anlattıgına göre okula kayıtlı olan bir çok erkek oğrenciden daha hırs h çalışıyor Çalbak ve kısa sürede 51 kiloya düşüyor. Artık amacma ulaş Kupalarda Göteborg mucisesi 348 maçta 728 goltin kaydedü diği I98ı 82 Avrupa KupaIannm finalistleri belirlendi. Fe deral Almanyadan ikl takım (Ea yem Münich ve SV Hamburg), İngiltereden Aston Villa, Belçikadan Standard, tspanyadan Barcelona, İsveçten Göteborg finaı viaesini aldüar. Erhan Onal'ın eski takımı Standard'ın yam sıra, amatörlerden kurulu Göteborg ile Aston ViUa'nm ük kez girdiğı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında finale yük selmesi, dikkate çeker bir ba jan. Fakat, bu yilki Avrupa Kupalannın flaş takımı kuşku yıl başanlı. Avrupa Şampiyon yok ki, tsveç'in Göteborg ta Kulüpler Kupasında Bayern kunı. 67 taiamın mUcadele et Münich ve U.E.F.A. Kupasında tıği U.EJA. Kupasında bır SV Hamburgla temsil edilecek birinden güçlü rakipleri ye Almanya, şampiyonluk maçlanerek finale ulaşırken hiç ye nnda. Isveç, İngiltere, Ispannümedi (bu plki kupaların ye va \ra Belçika da birer finalist nilmeyen tek takımı) ve her üç çıkardılar. fcupada mücadele veren ekipler 1981'in üç şampiyonu bir yana içjnde en çok gol atam oldu. bırakılırsa, finalistlerinden hiçGeçen yıl tek finalist çıkara bm bu yıı finale gelemedi. Zamayan Federaı Almanya, bu ten, 1981 82 Kupalanmn goze batan bir başka yanıydı bu. Altı finalistten yalnız Erhan Önal'm eski takjmı Standard, her ikj maçını yarı finalde kazandı. Buna karşın Bayern Münich (7 4) ve SV Hamburg (6 3) gol üstünlükleriyle finale ulaştı.Bir başka üginç yön de, Yan finallerde (6 maçta) atılan 31 golden yansımn (15 gol) Almanlann ınusasmı taşıması. 26 Jlayıs (Rotterdam): Aston Vılla (İngilterei Bayern Münich (Almanya» AVRUA KIIPA GALtPLERl KDPASI 12 Mayıs (Barcelona): Bar celona (Ispanya) Standard Lıege (Belçika) U.E.F.A. KUPASI 5 ve 19 mayıs (Göteborg ve Hanrtmrg): Göteborg (İsveç) SV Hamburg (Almanya) Genel Müdür: ''Sike iddiası ispatlanırsa Diyarbakır ve Eskisehir'i lig bitmeden küme düşürürüm^ Eltopunda Pertevniyal G. Sanayi'yf 2816 yendi Spor servisi Kühıpierarası Yıldız Erkekler Türkiye Bıxixıciliği karsüaşmalarına dün devam edildi. Sonuçlar şöyle: Pertevniyal G. Sanayi 2816, Trabzon îdmanocağı • Mersın Türkocağı 3021, Aydın Efesspor Boluspor 1815, K. Yaka Ankara Çuiarspor 2827, Trab zon Tütünspor Rize îyidere 3720, E^kisehir Kıhçoğluspor Rize Çaykur 3521, Izmirspor • Bağlarbaşı 2716. 7Ulusa! Ganç Takım eeki çalıştırıcısı Adnan Dinçer tFut bolumuz Nasıl Kurtulur» adIt soruşturmamızın sorulannı yanıtladi. YANIT: 1 Gözonune llk alınması pereken şey kuşkusuz eğitımdir. Bu da Ant renor ve oyuncu eğıtlmi sek lirtde ele alınmalıdır. Bu konularda cağdaş anlayış henüz toplumumuza girmemiştir. Şu anda antrenor eğıtımınin yeterll olmadığıni kabul etmek zorundayız. Bu alanda başanlı olanlar do kendi olanaklan lle bilgısıni gelişttren azınlıktır. Akaaemi futboi bolümü mezunlorı da bu konuda gerekli pratıkten uzaktırlar. Kendilenn den yararlanma anlayışı do henüz üst makamlarca onay lanmamıştır. Ülkemizde futbolu bırokanlar kısa bir süre genc takımda calışıp orodan çoğunlukla masabaşı oyunlorla profesyonel takîn larda kendilerine yer bulmoya colışmaktadırlar. Bu gidiş surdüğü müddetce sorun kesinlıkle cözülmeyecek tır. Futbolcu eğltiml İse tom anlamıyla bir korgaşa içindedır, yetenekll futbolculor da bilincsızce yetiştlrilme cabalorı sonucundo futbolumuzo birşeyler katamamoktadırlar. Avrupa'da eğltim yaşı 6'dır. Bizdo 10 olabilir. Durum böyle olunca olt yapınm oluşabileceğl bir ortomı sağladıktan sonra bllirıcli temel eğitim calışmalanna gecilmesi gerekir. Ancak bu eğitimin sadece kulüpler de değil or}a öğretimde de branş eğitimi anlayışı Içınde Futbolumuz Nasd Kurtuiıır? Adnan Kulüpler ve Devlet elele vermezse sonuc alınamaz Devlet kendi işini özel kişilerin sorumluluğuna vermemeli. Futbolda şampiyon olmak yerine olayı tabana yaymak ve çok sayıda spor cu yetiştirmek daha önemli değil mi? ele alınmalı ve daha ilerkl aşamada okuilararası karşılaşmalora anlam kazand.rılmaiıdır. Futbolcuya kaytarıcı gözuyle bakan anlayış yıkılmalıdır. Amatör futbotun canlılığı ve hareketl sağ lanmak gerekirse bunun tçın ışıklandırılmış basit semt 30 halarmda gece de bu faaüyet 8ürdürCılmelidir. Ancak tüm bunları sö/lerken kulüpler ve devletin elele vermçdiklerl takdlrde herhangl bir sonucun alınmasının mümkun olamayacağını da belirt mek gerekir. Bugün kulüpler ve federasyon apayn anlayışlar Içlndedirler. Günümüzde cocuklaro top vuracak alan bîle kolmamış tır. Eğitim bir yano kendi gücleri ile calışan oyun çağındaki cocuklarm bile olmadığı bir f'lkede futbolun bu kadar oynanması bile bir başarıdır. Futbolda alman, bu spora verilenin cok çok üstündedir. Bu noktada en önemli sorun ana planın hazırlanışında konunun önemıne tum flgllilerı inandırmak ve kesinlıkle uzun vadede sonuç atınacağını, eobırlı bir calışmaya gereksinim oldugunu onlatabllmekt!r. YANIT: 2 Bu planm ta banı alt yapı elemanlan; yanl tesis, malzeme, eğltlmcl adov *utbolcu ve organteosyon olmalıdır. Bunun hemen Ostönde de okul v« Vulüp çalışmaları gerçekleştl rîlmell ve oloym kitleye yoyılması sağlanarak calışma başarma rekabetl sağlanmolıdır. Bu durumda aday futbolcu sayısınm çokluğun dan dolayı 1yi eğltılmlş yeteneklerin sayısında oluşacak artış süperleri ortaya cıkaracaktır. Şımdilerde superlerin azhğmın nedeni oıaya ptanlı ve bilimsel yak laşılmamasıdır. Yani adı (jecen pıramidm oluşturulmomış olmasıdır. YANIT: 3 Konuya önce görüşlerin doğrultusunda gırmek Isterim. Futbolun kalkmmasının temel ögegleri futbol kulupleridır. Konuyu yönlendiren tse koyduğu yasalarla devlettir. Planlamanın böyle olması bugun teknik komite adı ile ortaya çıkan bir kurumun yaıilışlığını ortaya koyar. Devlet kendi tşinf özel kişilerin sorumluluğu eline vermeme li. Benim anlayamodtğım *ut bolun bir bütün olarak ele alınmcyıp do sadece mîfli takımlar duzeyinde bir kurum oluşturulmasıdır, Bu^hoktadan sonro belirt pieye çalışacağım planın so vunmasında gördüğüm en önemli yanılgıdır. Futbolda şampiyon olmak yerlne oloyı tabana yaymak ve cok sa Vtda aday sporcu yaratmak daha önemli değil mfdir? Bu ptonda cok sayıda calıştırıcı paralı ve fahrl avınmı lclnde nasıl aynı onlayısta olacoklar ve sonuçta sadece mlffl takım da olsa, nasıl başanlı olacaktır?... O zaman tabana yayılmış, organizasyonu lyl yapılmıs bir tşin ne kadar porasof destecje gereksînlml vorso o saölanmalıdrr. 7iro Turk futbolu maddi deştekten uzak kalırsa düzelmez. An cak burada yükun tamamı devlete değil. kalkınmaya inanmış kulüplere de ana bazı harcamaları yoptırarok paylaşılmalıdır. Federasyon kolktnma icın büyük pora koyamaz. Ayrıca futbol kesın kes tepeden tabana doğ ru deö;il, tabandan itibaren uzun vadede gelişebilir, YANIT: 4 Hazırlanan planın 1984 Avrupo Uluslor Kupası'na yetişmesl olanak sızdır. Futbolda yeni bir ne sil, yeni bir calışma anlaysı ve eZamano karşı antrenman metodut sonucu da ha üeriki yıllardo sonuc olmayı öngörüyor. Bu gerçeğl herkesin blldiğlni döşünıirsek 1984 yılmdo sonuc oimayı sanmak aldatmaca ve değerlt olan zomonın yitirıtmesidir. VANIT: 5 Yaboncı eğı timcileri değil, onlorm bügi ve eğltimlerinl ithal etmek gerekir. Ülkemlzin koşul'O" gözönüne alındığında vaban cı calıçtırıcıların aelmesl ve sorunumuza inanarak hizmet etmeterlnin beklenmesl hayaldir. Bunun acı örneklerinl gectiğlmiz yıllorda QÖ' dük. hâlâ da göruyoruz. Bu yuz dövizlerle getirdiğimiz yabanr.ılann reklom icin kul lanılmolannın dışında grmdermek icin de hangl yollara boşvurduğumuz ortada Bahama adalannda tatil yo pacak kadar olanaklar sağladığımız ve sonucta neler yaptıklorını gördüklerimlzin dışında gerçek anlamda eğl timcilerfn Türkiye'ye gelmesî beklenemez. Bence, sade ce bu konudakl uzmcmların donışmanlığından yararlanılabllinir. BİTTİ ANKARA, (a.a.) Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner, Gaziantepspor'un iddiasım kanıtlaması halinde Diyarbakırspor ile Eskişehırspor'u lig bitmeden kümeden düşüreceğini söyledi. Seçkiner, Gaziantepspor yoneticilerinin Diyarbakır Eskişehir maçı öncesi gece yansı saat 03 04 arası ken disini evinden telefonla aradıklarını ve karşılaşmada şik e yapılacağını. iki fut bolcunun şıkeye alet olmamak için Diyarbakır'ı terke deceklerini söylediklerini be lirtti. Bakan ve Müsteşar Spor Toto Teşkiîatı hakkında bilgî verdi Önümüzdekî dönem Toto sonuçlarım biigisayarlar değerlendirecek ANKARA, (THA) Spor Toto'da 31 ncı hafta değerlen dirmelenıun pılot btjlge olarak seçilen AnJcara'da, bılgisayarlaı la yapılacağı bildirüdı. Gençhk ve Spor Bakanügı Müsteşan Ismail hakkı Gungor dün dÜEenfcdığı basın top lantısında Spor Toto'nun dünü, bugunü ve yannı konu larında açıklamalarda bulundu ve yeni uyguianacak oian bılgisayarla değerlendırme ko nusunda bilgi verdi. Toplantının açış konuşmasım yapan Gençlik ve Spor Ba kanı Vecdı Özgül, Toto'nun içuıe düştüğü değerlendirme zoı lukları nedeniyle bilgisayarü değerlendirmenın denenmest ne karar verildığini belirtö ve «önümüzdeki sezon için ikl tedbîr düşünüyoruz. Birincisl Spor Toto için uygun bü bina, Ikincisi İse denemesi olunlu olduğu takdirde bilgisayarIı değerlendirmeye geçmektir» dedi. ÇAL1ŞT1 Fenerbahçe'nın denediği Begoviç (Solda) (Foto: THA) F. Bahce ve G. Saray Yugoslav denedi Spor Servisi Galatasaray ve Fenerbahçe, Yugoslavya'dan geletı iki futbolcuyu denediler. SanLacivertli kulübün başkanı A3î Şen, dün bir çalışma yapan Begoviç'in kendilerine «ly! yerler dcıı» onenldıgını belirterek «bu futbolcunuıı transfer konusımu tfkrik kadm karara bağlayacak» dedi. Galatasaray teknik direktörü Ozkan Sümer ise dün çift kale maçta denenen Seydlç için «olumlu ve teknik bir futbolcu» deyimini kullanarak, «takuna sağ kanatta yarar sağlar» şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog