Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Yayınlanmız arasında bugüne değın çıkmış yapman: Ben Atatürkçü Değilim (tukendi) 200< Perde Aralığındao (a öası) ........ 150. liyanlar (3. bası) „.„..„. 250. Ikl Sovyet Rusya Ikl Pnlonya (4 oasi) 100. nm^..... Olur Şey Uefcil (2 öası) 15ü.Sokakta Gürültü Var (2. Dası. tükendl). Çağdaş Yavınlan, TürKocagı Cad. 3941. Cagaloglu ISTANBUL NADİR NADİ'nin Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20733 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 23 Nisan 1982 Cuma den oluşan bir heyetın Anıtkabn zıvaretıyle başlayacak. Daha sonra Devlet Başkanı adına MGK üyesı ve Hava Kuvvetlen Komutanı Orseneral Tahsin Şahinkaya, MGK adına da Denız Kuvvetlerı Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Anıtkabir'e çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacaklar (Arkası Sa. 11., Sü. 5 de) ÇAGDAŞ YAYINLARI SöytevtB BEMJKLER oölUmünu ıçeren 8. cüdt ue ATATÜRK'ün büyiik NTJTÜK' unu tamaraladı nirtcçeieştjren Ortt Prot. Ur. H. V. VELÎUEDEOGUJ EDER1 300 LIRA tSTEMK ADRESt: riirkocajb Cad 89/41 Ca£alofln tSTANBUt 23 Nisan Üstüne... ürkiye Buyük Millet Meclisi'nin Anra'da ilk toplantıJBI yaptıgı tarih, 23 Nian 1920'dir. Knşkusuz ılzim için ve mazlum ıluslar adına btiyttk anaralar Içeren bir günlür. Ancak, böyle Rünerin anlamı, bir erüne ığmaz; daba önceki ve onraki günlerin, aylaın, yılların hesabında telirlenir. 19 Mayıs 1919'da Musafa Kemal Paşa Sammn'a çıktığı zaman Osnantı devleti cöküş döleminî yaşıyor: yurdnma çeşitli çıkış noktaarından düşnıan tşgali ıltına giriyordu. tstanınt Hükümeti Oüveli luazzama'ya teslim olnustu. Mustafa Kemal ıniformasını Ustttnden ikardı. Bir halk adamı ribi halk »rüçlerini büünleştirmeye yöneld!. Mana aşama gercekle,en bu iş. Büyük Millet HecHsi'nin 23 Nisan 1920'de açılması ile balarıya ulaştı. Tttrk ulusn, tarihlnin m büyük bnnabmını asnak amacıyla Büyük Heclis'te gücünü toplanış ve pekiştirtnişti. Bu olay yalnız bir ySn temi değil, bunalınıları ısrnak yolunda başarıu n sırrını da vennektedir. Geniş kitleleri belirli bir amaç uğrunda ârgütleyemeyen hiç bir jüç büyük bunaiımları ısamaz. Emperyalizmin sultasından ve düşman Işgalinden kurtulmak tutsal bir amaçtır; baSımsızük savaşımn ulu«al fçerjği bu gerekçe ile tıluşur. Savaşm Büyük Millet Meclisi ile birllkte yiirütülnıüş antîemperyaüst niteliği detnokratik içeriğini belircinlfiştirmektedir. ülusal bağımsızlık savaşının daba sonraki yıllarda Cumhuriyet'e ve vicdan özgürlüğüne dek uraııan bir sürece dcinüşmeid, Atatürkçülügun demokratik özünü güçlendirmiştir. 23 Nisan'ı kutluyoruz Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 10'daki törenler 15'te TV'den banttan yayınlanacak. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 23 Nisan Ulusai ve Egemenlik ve Çocuk Bay ramı bugün tum yurtta ve KTFD'de torenlerle kutlanacak. Ankara'daki törenler sabah saat 8 30'da Milli Eğır.im Bakanı Hasan Sağlam. Ankara Valisi Mustafa Gönül, Garnızon ve Sıkıyönetım Komutanı Korgenera! Rerpp Ergun ve öğrenciler T DEGISIKLIGINE TEPKILER PROF. KEMAL KAFAL1: Arüaşüan tayin sorunu 2547 sayılı yasada unutıılmuş. Bu yüzden de değişiklik yapılarak eksiklik giderilmiş. Yasa yeterince açık değil kapalı, açılması gerekiyor. PROF. MİTHAT OZSAN: YOK yasası çıkmıştır. Bizim uygulamaktan başka çaremiz yoktur .Bu konuda yorum yapma yetkim de bulunmamaktadır. PROF. AHMET KESKÎN: Biz dekanlann seçim yerine atanma yöntemiyle göreve gelmelerine üzülürken, şimdi de dışandan kişiler dekan olabilecekler. Ne yapılmak isteniyor. anlamıyorum. PROF. ORHAN BOLAK: Adil bir terazi olmalıdır. Ama bu terazinin sapı bağımsız bir adaletin elinde olmalıdır. Haberi 11. Sayfada YHK, MESS işyerlerindeki sözlesmeleri yeniledi ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) Yüksek Hakem Kurulu Madeni Eşya Sanayicileri Sendikasma (MESS) bağlı işyerlerindeki toplu sözlesmeleri yeniledi. MESS'a bağlı topiam 236 işyerinde çalışan 56 bln 700 işçiyi kapsayan sözleşmelerde Yüksek Hakem Kurulu'nun belirlediği genel ilkeler uygulandı. Buna göre 22 çesitli sendikanm örgütlü olduğu bu işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerine ilk yıl yüzde 15 artı 4 bin, İkinci yıl için ise yüzde 15 artı 3 bin lira zam yapıldı. Sosyal yardımlar ve dlger haklar da Yüksek Hakem Kurulu'nun önceden belirle diği ilkeler doğrultusunda uygulandı. Yenilenen MESS toplu sözlesmeleri yazıldıktan son ra ilgill sendika ve işyerlerine gönderilecek. Yüksek Hakem Kurulu Başkam Nacl Varlık, süre• 4di suçtan hukümlü leri 1982 yılı içinde tamam Sabri Altay'ın cezasılanan ve kurulca öncelikle nın bu, sabaha karşı ele alman Karayollan. Teınfazı bekleniyordu kel ve DemirÇelik sözleş• Adalet Korrtisyonu Or melerlnm uzmanlarca incekan'ın lâammı onaylenmeslne devam edildiğiladı. Askeri Yargıtay ni açıkladı. Edinilen bilgibir idamı bozdu. ye göre, bu sözleşmelerin bir kısmı üç raportörün orANKAKA (ANKA) Ka tak çalışması İle incelenlrısını taammüden öldüryor. Bu sözleşmeler, rapordüğü gerekçesiyle 1975 yıtörlerin çahşroalan tamam lında idam cezasına çarp landıktan sonra Yüksek Ha tınlan Sabri Altay'la ilgi li ölüm cezasınm yerine kem Kurulu'nca ele alınagetirilmesme ilişkin kanun cak. Milli Guvenlik Konseyi'nce onaylandı. Sabri Altay 25 Ağustos 1975 tarihinde sevdiği kızla evlenebilmek için kansmı taammüden öldürmüş Adapazan Ağır Ceza Evrenin 2 3 Nisan mesajı: Tam bağımsızlık deyip jurnalcılık yapıyorlar, pr ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren. 23 Nisan Ulusai Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajmda, «Tıl lardır tam bafcnnsızhk diye feryat edenlerîn jurnalcılık yapmalannı ibretle takip etmekteyiz» dedL Devlet Başkanı mesajında, «Demokrasi görüntüsü ve özlerni içinde hürriyetleri yoketme ve hürriyetci demokrasiyl ve milli egemenliği ortadan kaldırma hürriyetine Türkiye sınırları içinde artık yer olmadığmı dost ve düşman herkesin bibnesl gerekir» şeklinde konuştu. (Arkası Sa. 11., Su. 3 da) SAKARYA'DA ADİ SUCTAN BİR İDAM Schmidt'e "karşı oylar,, yukseliyor Kongre seçimlerinde Schmidt'e verilen karşı oyların 67'ye yükselmesi Başbakanın politikasmı benimsemeyenlerin sayısının geçen kongreye göre daha arttığı anlamını taşıyor. Altan OYMEN bildiriyor MÜNİH Sosyal Demokrat Parti Kongresı'nde «Az kazanandan az, çok kazanan dan ç<>k» ilkesine dayanan bir vergı politikası benımsen mesı ve ışsizlikle mücadele için katma değer vergisi ye rine yüksek kazançlara konacak bir «Özel vergi«nin tercih edılmesi, koalisyonun ikinci ortağı Hür Demokrat Parti'nin tepkisine yol açtı. Kongrede karann alınmasmdan hemen sonra arka ar kaya demeçler veren Hur De mokrat sözcüler. «Böyle bir programm kendileri tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğlni» açıkladılar. Sosyal Demokrat Parti'nin Hür Demokratlara hızla odün verdığı ve kendl sol çızgisinı kaybettiği gerekçesıyle ve bu çizgiyi yeniden belirlemek amacıyla dun Kongre çoğunluğunca alınan kararlar, bizzat Basbakan Schmidt tarafından da metnnuniyetsizlikle karsı lanmış, fakat Başbakan bunu belli edecek herhangi bir açıklama yapmamıştı. Kongretıin dunku otunımunda seçimlere geçildi. Par tinın Genel Başkanı. iki Ge nel 5<îkreter Yardımcısı ve Mali Işler yetkilisi Ue birlikte 40 kışilik Genel Yönetim Kurulunu belirlemek için yapılan seçimlere şimdiki Yönetim Kurulu bir adaylar listesi çıkarmış. buna karşılık bu isimlerin dışında tek tek isimler de değişik delege grupları tarafından aynca önerilmişti. Genel Yönetim Kunılunun listesinde eski üyelerin hepsinin isim(Arkosı S. Sayfada) Yurt disena kaçan bankerler gündemde (Arkası So. 11., Sü. 4 de} İlk 23 Nisan'dan bu yana 62 yü geçmiş buluuuyor. Bir ulusun tarih inde bu süreç az zaman sayıimaz. 1982'nin 23 Nisan tnı Buyük Millet Meclisi olmadan kutlamak, Türkiye Buyük Millet Meclisi'nin önenıini yadsımak ya da azımsamak anlamına gelmez. Olağanüstü bir dönemden geçtigimizin bilincindeyiz. Dış ve îç odakiardan kaynaklanan büyük bir bunalınıın sarsıntılarını yaşadığımiKi yuregintizde duyuyoruz. Bunalımı aşmanın tek yolu; ça£daş, demokratik, dev rimci amaçlarla donannuş bir örgütlenme yolunda balk gııçlerini seferber edebilmektir. Bunun dışında bir yönteın ilk bakışta başarıb RÖrünse bile kısa sürede çıkmazlara saplanır; bu nabmdan çıkalun derken daba büyük bunalınılara saplanma tehlikeleri oluşur. Ülkemizde demokratik ve hoşgöriilü bir barış ortamı yaratmak, halkın gerçek anlamda katılabilecegi Büyük Millet Meclisi'ni en kısa sürede yeniden canlandırmak: bunalımın aşılmasinda temel yöntem olmalıdır. Halkın her k«"«imini aÇırlıgınra dp(Arkası So. 11.. Sü. 6 da) ANKARA, (Cumhuıiyrt B0tosu) Tasüyesine karar verilen ve yurtdısına kacan baokerlerle, yurtaüşına kaçırdıkları paralsnn hükümet gündemine getirildiği ÖŞreniîdi. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Banker Alacaklüan Eaşkanlar Komitesı, son günlerde abnmaya toaşlanan öıüemlen metnnunlukla karşıladıklanıa, hükümetin banker olayına cıddı olarak eğildiŞini belirterek metten ya tasflye ktırnllanmn sayısuu artırmasını ya da bn işlemleri bekiemedrn bankalar aracdığı ile ödeme yapmasıııı bekllvonız» denildi. Hökiimet. hslkın çelrtisi acıri YORGUN LIDER SCHMİDT Federol Almanya Basbakanı Hel bHsetmeye ba^ladı» dedl. mut Schmidt partisinin kongre salonunun basamağında bir deleTasfiyesine karar verilen ban (Arkası Sa. 11.. Sü. 7 de) ge ile dertlesirken goruluyor. (Fotoğraf: AP oa) Günay ve Ates hakkında ölüm cezası isteniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kapatı:an CHP'nin Ordu eski milletvekiUeri Ertugrul Günay ve Temel Ateş hakkında Erzincan Sıkıyonetim Komutanlığı As keri Savcılığmca Türk Ceza Yasası 146/1. maddesi uyannca ötum cezası istendiği belirtildl. 13 nisan 1982 tarihinde Ankara'da tutuk (Arkası 9. Sayfada) Sina'nın maliyetini Filistinliler ödeyebiür CeneİZ C A N D A R v l u ö u yaziyoi KAHIRE Geçen hafta çarşamba gunü Beyrut'ta FKÖ merkezlennde bir Israü caldınsı ihtimalinin bu P bulunmadığını soruştururken, FKÖ kadrolan Mescidül Aksa olayından sonra ve Amerıkan diplomasisinin VValter Stoessel aracılıgıyla Israil üzerinde yuruttüğü yoğun .baskı nedenıyle böyle bir saldın ihö malinın zayıfladığmı söyliıyorlardı. Sına'dan gen çekıliş gunune yani 25 nisana kadar boyle bir saldın beklepmedığını ifade edıyorlardı Gözier daba çok Sina urenpdo toplanmıçtı. Israil amiyane tabinyla mızıkçıhk yapıyor ve Sina'dan geri çekilmemenın bahanelennı arıyordu. Başhca merak uyandıran konu Israıl'm Sına'dan gen çekihp çekilmeyeceği id; Hem zaten Beyrufc ve Güney Lubnan, kan ve clumden nasibini ahyor du. Solcu drgütler ile Şii EMEL butün Güney'ı ve Bey rulu kapsayan kanlı bir çaıı^mava tutuşmuşlardı. Tam bir hafta sonra bizım Kahıre'ye ayak bastığımı/, sıra'arda İsrail. izleye(Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) Danimarka Basbakanı: Kıbrıs sorunu ulusîararası alana cekilmemeli • Atina'ya resnâ ziyarette bulunan Joergensen, soruna en iyi çözümü Kibns halhırun bulacağını soyledi. Israil ucakları Beyrut üzerinde dün de uctu • SİNA'NIN BOŞALTILMASI SERASIMDA İSRAİL'LÎ ASKERLEBLE GÖSTERİ CİLER ABASINDA ÇATIŞMA ÇIKTL. Dts Hoberler Servisi 25 Nlsanda Mısır'a geri verilecek olan Sina'yı boşaltma ışlemlerı sırasında İsrail'li askerlerle dırenişci Sıyonıstler arasında sert çatışmalor oıkarken, İsrail ucakları önceki gün Lubnan'a düzenledikleri büyük sol dırıdan sonra dün yıne Beyrut üzerinde uçtular. Lubnon hukumetı Israıl'm oncekl gün yaptıği büyük hava saldırısını göruşmek üzere Guvenlik Konseylnf acele toplantıya cağırdı. En az 20 kişinin oldüğu ve cok sayıda insanın da yaralondtğı İsrail saldırısmdan sonra acıl olarak topianan F«tist!n Kurtuluş Ordusu komutanlorı îse İsraıl'e karşı alınacak önlemleri görüştüler. Sunye Basbakanı Abdül Rauf Kasım ise bir İsrail saldı(Arkosı So. 11., Sü. 3 de) Baştürk: DİSK'in bir tek zeminî vardır ; Anayasa İstanbul Haber Servisi DİSK davasının önceki gün saat 15 'da verilen aradan sonra devam edılen duruşmasında yargıç sor gusu yapılan Genel Başkan Abdullah Baştürk'den işcı sınıfı bılimınin tanımını ıstedi. Baştürk, Batı demokrasilerindekı 150200 yıllık deneyımlenn bırıkımı olarak açıkladı. Yar gıç. yaygmlaştırılmasının nasıl olduğunu sordu. Baş (Arkası 9. Sayfada) Stelyo BERBEIIAKİS ATİNA Yunanıstan gezisl süren Danimarka Eaşbakanı Anker Joergensen, Başbakan Andreas Papandreu ile yaptıgı görüşme sırasında verdlğl de(Arfcast 9. Sayfada) Cumhuriyet Akıl Hostanesi'nde bir grup hasta ayaklandı H 45 dakika süren ayaklanma sırasında Adli koğuştaki 86 akıl hastası kötü muamele gördüklerini bildirerek bir gardiyanı rehin aldılar Koçyiğlt'i rehin aldılar. Koğuşun kapüannı topatan ht»telar, gardiyanlann kendilerine iyi davranmadıklannı ve yemeklerin kötü çıktığuu belirterek, hastane yetkılılerine durumu anlatmak istediklerini söyledller. Ayaklanma üzerine hastane (Arkası Sa. 11., Sü. 5 de) Galtieri Falkland'a İngiliz Dış Bakanı ABD'ye gitti >' # İngiliz donanmasının önünde daha 4 bin fem.'lih yol var. DJŞ HSberler Bervisi Thatcher hükümetınin Falfcland bunaltmı konusunda hazırladıgı önerller paketi dun tngütere Dışişteri Bakanı Fran cis Pym tarafından Washington'a götürülürken, Arjantin Devlet Başkanı General Galtieri de savunma önlemlenni d«netlemek üzere Falkland adalanna gitti Arjanttn hükümeti tarafın(Arkası Sa. 11., Sü. i de) Aynı Inancla... «Türkiye BUyük Millet Meclisi, milletin hayat ve istiklâline suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanlarm tecavüzatma karşı müdafaa ve bu maksada münafi hareket edenlerl tedip azmiyle mUesses bir orduya sahiptir. Emlr ve kumanda salahiyeti Büyük Millet Meclisi'nin şahsiyeti manevlyesindedlr.» tşte, 1920lerde tlk Mecllsin bütün dünyaya duyurduğu ilke, inanç ve ana doğrultu, bu Meclis (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Istanbul Haber Servisi Bakırkoy Ruh ve Smır Hastallkları Haslanesı'nde dün bir grup akıl hastası, gardıyanlann kendilenne kötü davrandık lannı blldırerek ayaklandılar. Hastanemn Adli Koğuşu'nda bulunan 86 akıl hastası, saat 18 sıralarında yemek dagıtılırken gardiyanlardan İdns SÎNATDA DİRENÎŞÇtLER Httkttmetin Sîna Tanmadasım Mısır*» devretmesta! Snlemek isteven tanatik Yahudller, Yahudl devletlnin Tevrat'taki sınırlannın Sina'yı da Içerdlğln) «erl sürerek bölgeyl terk etmfyorlar. Fotofrana direnişçi Wr Tshadl kadının süvenllk gflçleri tarafından bölgeden çıkanlnuın ıdrfllfiyo». (Fotoftraf: AP. • **.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog