Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

22 NİSAN 1982 Cumhuriyet 7 Gazetemizin Sendikalar Yasası ile ilgili yayını üzerine Turhan Esener, Çalışma Örgütü'nden Sendikalar Yasası için görüş istedi ILO, 274 ve 275 sayıh yasalarda yapıbnası rüşlerini gönderiyoruz. 275 sayılı yasanın yerine geöngörülen değişikliklerin İLO sözleşmelerine çecek olan tasanda sendikal anlasmazhklann çözüme kavuş uygun düşmediğini bildirdi. CENEVRE (Cmnhııriyet) triuslararası Çalışma örgtttU, fîLO) Çalışma Bakanı Prof. Turhan EsenerTn, 274 sayılı Sendikalar Yasa Tasansı ile 275 sayıh Toplu tş Sözleşmesi Grev Lokavt. Yasalannda ya pılması öngörillen degişiklikleri ilişkin sonılanna yanıt verdi. Prot. Turhan Esener eazetemizde yaymlanan yasa. tasan l a n ile figiii görUsİerin belirtîlmesl içln bir süre önce İLO* ya basvurdu, tLO. 274 ve 275 sayılı yasalarda yapılması öngörülen değişikliklerin î t O sös! leşmelertoa uvgun düşmediğini büdirdi. ÎLO'nun görüşlerini belirten beleeler sövle sıralanıyor: BELGE 1 Mr. E. CardovaVa, Cenevre Gönt Bruce Macdonald, tLO Bttrosu Direktörü ANKARA 274 • 275 Sayıb Yasa Tasan. U n bskkmda. Geçenlerde ksndisıyle yaptıgrm bir görtlşmede, ekselansla rı Çalışma Bakanı Prof. Turhan Esener'in 22 ve 23 kasun tarihli Cumhuriyet Gazetesinde çıkan 274 ve 275 sayılı Sendikalarla ilgili yasa tasanlanrıa dikkatimi çekti. Bakan, ben den sö« konusu tasany» gazete de yavımlandığı halivle çevlrerek İLO merkezine iletmenü, böylelikle kendisinin tasan nihai şeklinl almadan sizlerln de görüşlerinden faydalanma olaDeğerlendirmenizi Prof. Esener'e zamanında iletebilmek Uzere biran önce göndermenizi rica edertm. Saygı ve selamlanmla... BELGE 2 Mr. Macdonald'a, tLO Temsllclsi Ankara Gön. E. Cardova, Bölüm Başkanı, TürMye'dekî Sendikalarla flglM yasa tasarrisn hakkında: Yukanda belırtilen konuyla llgili 15.1.1981 tarihU notumız tteerine, ofisimizin İlgili yeni yasa tasrvnlan hakkmdaki gö tunuması ila ilgili nükümlerin eksik olduğu anlaşılmaktadır. Bu açıdan, aör, konusu hüküm ler üzerinde bir değerlenâirme de bulunmak mümkün olmamışür. Selamlanmızla. DERNEK KURMA İLKELERt Uluslararası Çalışma örgütünün yasa tasanlanrun demek Aşağıda bulacağınız göriişkurma ilkeleri ile bağdaşabilirliSı açısmdan yaptıgı değerlen ler, yer yer belireiz olan cevidırmepe ilişkin belgeler ıse ri metni esas alınarak hazırlan şöyle: mıştır. Bunun sonucu olarak BELGE 3 orjinal metin üzerîndeki yanIlişiktekı görüşler, tasanlalış anlamalara davandınlmış nn demek kurma özgüriüğünün temel ilkeleri ile bağdaşabilirligi açısından yapılan değerlendirmeyi yansıtmaktadır. Türkiye'deki endüstriyel ilişkilsr kendine Özgü bir sistem oluşturmaktadır. Bu konuda an cak sistem ile uzun bir süre ve doğrudan deneyi olan kişiler bir görüş belirtebilirler. Bu nedenle değerlendirmede yasa tasanlarının Türkiye'dekı endüstriyel Hişkiler sistemine uygunluğu açısından herhangl bir gözlem yapümarrnştır. nafcını bulacağmı anlattı. îliçikte çevirinin kopyalan sunulmuştur. ANKARA <DBA) Sos yal Güvenlik Bakanı Şıde, «işçi emekli. dul ve yetiralerinin, venl katsayıya, göre hesaplanttu$ fiç' avftRları, mart ve nisan ayları farklarıyla birlikte mayıs an başında ödenecek» dedl. Sadık Şıde, gosterge tab losundakı sayınm 30 puana çıkartılmasıyla, ayhklarda 525 lıralık bir artış sağlandığını belirterek şunları söyiedı: «Biitçe kanunlarıyis kabul edilcn katsayı işçt emeklt avlıklarınin hesahın da da dikkate alınarak ay lıkları vükseltmiştlr Nitekira katsayinm 30'a çıkartılmasıyla 1»82 vıbnda Işçl emekli duı ve yetimlerinîn aylıklarında meydana gelen artış dlğer kesimler de nldıiffiı gibi vüzde 35 dvanndadır. tsçl emekli dul ve yetitn lerl yeni kat saytva gftre hesanlanmış öç aviiklannı. mart ve nisan avi fark lanvia blrllkte mayıs ayının basmda alabilecekler<1İT Bövlecc işçi, emekli dnl ve vftim avlıklarında toplam vüıde 70 oramnda zam vapılmı? olmaktadır^ Sosyal Güvenlik Bakanı • Side: Isci • • • emekli aylık farkları mayısta ödenecek ADU A nrN'l* Bölge Müdürlüğü'nce Sheraton Otcli'nde verilen kokteylde, birbfrinden güıel Türk giysflerinin sergilendiği defileyi de izlediler. Kuvevt Büyükelçlmirin eşl Bayan Nuriş'in aracılığıyla düzenle n en ve bir hafta sürecek gezlye katılanlann çoğunlu^u. petrol teknisyenlerlnin eşleri; Defileyi düzenleven Zuhal Yorgancıoğlu vc katılan nıilH mankenler Bakanlık'tan ücret almadılar. 24 m s a n tarihinde Arap Yarımadasıııda bir gezive çıkacak olan Yorgancıoı|ln, bazı iilkelerden aldıpı önprileri yeriııde inceleyecek. «Elverişli olanaklar bnlması durumunda Arap ülkelerinde çalışahiiecefini» belirten Yoreancıoğlu. defileyi izleyen ABD'li konuklarm Isçi ailesi oldukları için döviz bırakmalannı beklemediÇini sövledi. (Fotoğraf: Asena OZKAN) ll TUNSTIör© CİGtlİG oluşan bir turist grubu. Turizm Tanıtma ve Kiiltür • " x l J X*l Kuveyt'te yaşayan ABD'li 27 kadın ve 6 erkekten Pasaport subesi Defterdarlık binasına taşınıyor İstanbul Iîaber Servisi Yaklaşık 30 yıldan buyana Sirkeci'deki ünlü «Sansar.van Han»da gorevini sürdü ren istanbul Emniyet Müdürlüğü Pâsetport Şüfes4 binanın eski ve yetersiz olu şu nedeni İle îstanbul Defterdarlık binasına nakledi lıyor. Her sabah bînlerce kişinın yurt dışma çıkabilmek amacıyla kapılarmı aşmdır dığı Pasaport Şubesi'nin, birden fazla şube ve kısmm bir arada bulunduğu bınada görev yapmasınm diğer şubelerin çalıçmalarım bü ytik ölçüde aksattığı öne sürüldü. Alman bir karar üzerine Cağaloğlu'ndaki Defterdarlık Binası'na taşı nacak olan Pasaport Şube sinin önümtizdekl pazartesl günü nakil işlemlerine baslayacağı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nün kendi bünyesinde çoğunluk la kadm rnemurlarm görev yaptıgı Pasaport Şubesi'nde 20'si tadın toplam 50 gö revli bulunuyor. Öte yandan Emniyet Mü dürlügü binasmda boşalan pasaport şubesinln yerine Narkotik Şube ve Mali Şu be'nin yerleşecegi öerenildi. Türkiye Barolar Biriiği: Ermeni propagandası gerceği yansıtmıyor ' ANKARA, lCumhuriyet Bürosui Türkiye Barolar Birliğı, bütün yabancı ve uluslararası hukuk kuruluşla rı ile Uluslararası Barolar Bırli£i'ne ve dünya barolanna bir rapor göndererek, bu kuruluşlan Ermeni tedhi şine son vprilmesi vönünde tavır almaya çağırdı. Ingilizce olarak hazırlanan raporda, Ermeni sorununun tanhi gelişimi kökenleri incelendi ve Türk dü^manlığına yol acan Ermeni propagandasımn savlsn ele almarak yanıtlandı. Raporda. çeşitli kaynaklar ve arşivlere dayamlarak Birinci Dönya Savaşı öncesi ve süresindeki yıllarda, Ana dolu illerinde yaşavan Ermeni nüfusun 13 milvon do layında oldugu ve hiçbir za man söz konusu illerdeki Ermeni nüfus oranmın yüzde r 20'yi aşmadıği kavdedildl. Ermeni propapanda ver alan iddialann fterçeğe dayanmadığı vnrgulandı. İstasyon sanat evi ÇOCUKLARLARESÎM Raporun sonuç bolumunde, insan hakları ile uluslararası hukuka aykın cinavetlori tasarlavarak örgutlenmig uluslararası terör şebe ketennm suçlarını onlemek v e masum insanlan korumak için önlemler aîmması istendi. Raporda, Ermeni te rörönp sahne olan ülkelerdekl hukuk kuruluşlan ve kurumlan başta olmak uze re, bu ülkelerin yöneticilerine önemli eörevler düştügü de belirtildi. Raporda. bu görevler şöyle sıralandt«Bu gSrevler önce diplomatlar Ue temsilcilerîn ve kuruluşlannın guvenli&i fçin pereklf Snlemierin on iyî biçimde almmasıdır. Bu ,7örev, esaspn «luslararası i lişkilerin blr geregidir. Öte yandan, suça sahne olan tükelerde, suçhılar yeterince kovuştunılmalı ve cezalandınlmalıdır. Bu ülkelerin basın ve yayın organları bir sucun haberini kamııoyuna lletirkon suçun «Saik»inî haklı göstermek" ıdbi yanlı? değerlen dirmelerle suçluları haklı cıkarma, suca özendirmp «d bt bfr tufuma gîrmekten Dr. Hayri Seylan kaçmmatan sorumluluklan srerefridir. Kaldı M, bu de Fransız Cerrahlar &prlendirmelpr tarihsel bilgi Biriiği onur lerden yeterince fncelpnmeksizfn yapılmafctadır. Oy üyeliğine seçildi sa bu filkelerin arşfvleri de Dış Haberler Servisi Beyoğ perrekTpri belirten belgeler lu llkyardım Hastanesî Opera le doludur.» törü Dr. Hayri Seylan, Fran görüşler olabilir. Bununla birlikte, bazı raaddeler Uzerinde görüş belirtilmemış olması tasanlardaki bu maddelerin ulus lararası standartlar açısından sorun yaratmadığı şeklinde de almmamalıdır. 274 sayılı yasanm • sendikalar yasası yerme geÇecek olan tasarı, BÖLÜM 8 (1): Bu madde, sendikaların yönetmehklerle be lirlenmek iteere işkolu esasına göre örgütlenmelerinı öngörmekte, uğras ve meslek gruplanna göre orgütlpnmeyi yasak lamaktadır. Bu, iscüere kendı seçimlerlne göre örgüt kurma hakkını tanıyan (Madde 2) dernek kurma bzgiirlugü ve örgtitlenme hakkının korunması ile ilgili sözleşmenin C1948> ikelenne uygun düşmemektedır. BÖLÜM 9: Bu büküm uyarınca bir ışçl ya da ışveren örgütünün uluslararası bir işçi ya da işveren örgütüne bazı uyeliği ilkelere uysun dÜştüğU takdirde gerçeklesebilecektir. Bu konuda önceden Çahsma BakanlıÇına bildirimde bulunulacakt.Tr. Eğer Bakanlık üyeliğin sözkonusu ilkelere uygun düşmediğine karar verirse, ilyelik yasadışı sayılacaktır. Her ne kadar ilgili hüküm bu konudaki blr karara karsı mahkemeye başvurma durumunu düzenlemek üzere konulmuş olsa da, Uluslararası Çahşma örgütü'niin denetleyici organları, bunu işçi ve işveren örgütlerine uluslararası işci ve işveren kuruluşlanna üye olma hakkını tanıyan ilkeyle (Madde 5) çelişkili bulacaklardır. BÖLÜM 10 (2): Bu hüküm ııyarmca yasanın 31. maddesini ihlâl ettiklerinden dolayı cezalandırılan ya da Türk vatandaşı olmayan kişiler sendikalaruı yönetim, denetleme ve onur kurullarında ve diger organlannda görev alamayacaklardır. Bu hüküm demek kurma özgurlüğünün ilkelerine uygunlugu tasanda belirtUmemis olan 3l'inci maddenin iceriJane bağh olacaktır. Eski sendika temsılcilerinin cürüm suçlarından cezalandınlmaları halinde, ÎDO' nun dernek kurma özgüriüğü komitesi, bu kişilerin sendikacılık görevlerini sürdürüp Bürdüremeyeceklerinin belirlenmesi içln bir ölçüt getinlmesinın gerekli oldugunu behrtmıştir. Buna göre, vöneltilen suçlar arasında sendikacıhk sorumlulufunun yerine setinlmesini tehhkeye sokup sokmadığı açısından bir ayınma Eidümelidir. 275 sayılı yasavı (Toplu sözleşme. grev ve lokavt yasası) değiştirecek olan tasan; Yasa tasansmın ıçinde yer almayan, ancak tasanmn sonundaki açıklayıcı notlarda belirtilen bir durum da sendika üyesi olmayan işçilerin işyeri ile toplu bir anlaşmava gıdebileoeklerinin belirtilmesidır. Tasanda bu konuda bir hükmün bulunmayışı nedeniyle, bu durumun d3rnek kurma özgürlügü ilkeleri üe baçdaşıp bağdaşmadığı dpgerlendırilememiştir. BÖLÜM 13: Bu hüküm, Bakanlar Kuruluna bir toplu sözleşmeyi uzatmadan önce sözleşmede değişiklık yapma yetkisini vermektedir. İLO Komitesi, bu maddevi de, hUkümler taraflar arasında anlaşmayı gerekli görmediği takdirde işçı örgürleri ile işveren arasındaki müzakerelerin kolavlastınlması ükesi ile uygun bulmayacak tır. Tasanda bu noktada açıklık olmamakla birlikte, isletme düzeyinde toplu sözlesme ımkanının smırlandmlabileceği anlaşılmaktadır. tLO Komitesi, sözlesme düzeyinin belirlenmesinin ilgili taraflara (îşçi ÖrgU tü ve işverenlere) bırakılması gerektigi görüşünde olagelmiştir. "Kıhç, kınında paslamr,, : srail'in Kudüs'teki I son emrivakileri Dış ışleri Bakanı İlter Türkmen'in tepesmi attır dı. Çağırdı hemen Anka ra'daki Arap ve Islam ül kelerinin büyukelçilerinî Bakanhğa ve açıkladı Turkiye'nin dayanışmasını. Güzel, hoş sözler söyledi Bakan Büyükelçilere. Ordar da teşekkür et tiler Türkmen'e Gelgele lim dillerinin altındaki baklayı da çıkardılar. Türkiye'nin kardesçe tutumuna teşekkür ederiz. Ancak artık açıklamalar dışında sizden so mut eylemler de gfirmek istiyoruz gibisinden. FKÖ'nün Ankara Tem sılcisi Abu Firas da bir konusma yaptı. Falkland bunahmma Kudüs'teki saldınlardan daha fazla önem verilmesini eleştire rek «artık Türkiye'nin sözlerini değil, kıhcını is tlyoruz» dedi ve ekledi sizin kılıcınız, bizim kı hcımızdır». Türkiye'nin Ortadoğu* da kılıç salladığı günler geride kaldı. Kinvilerine göre de geride kaldığı içindir ki îsrail aymazlıgını bu boyutlara vardır dı. •Ancak biz bu vesileyle unlü bir Türk Atasözü nü hatırlatmak istiyoruz: •Kılıç kınında paslaıur» Kocakarı ilacı,, C İN Holk Cumhurıyetınde, 49 ' «Kocakarı ilaçınm» formulünü yabancılara acklayan bir doktor, bir yıl süreyle görevinden alındı. «Şinhua» ga?etesınde bu konuda yayınlonan bir haberde, SuzhOu eyaletlnde bir hastane de calışan Şlao Shlzhong adlt doktorun, 49 Cm «Kocakan ilacmın» for müllerlni glzll kopya ederek Hong Kong'a yolladığının bellrlenmesl ürerlne, yargılanarak bir yı! görevden alındığı belirtildi. "Nema problem..,, edinei lktisatçılar Haftası'nın kapanmasından sonra simdi de öyküleri anlatılıyor. Haftanın ıkinei gününe şeref konuğu olarak katılan Maliye Bakanı Kaya Erdem vc Hazine Genel Müdur Yarduncısı Gazi Erçel İstanbul İktisat Fakültesl Mezunlar Cemiyeti Başkanı Şeref Özgencil'irt konuğu olarak Sheraton Oteli'nin Klasik Türk Müziği programında Tülin Korman'm entes müziğini dinleyerek yorgunluk çıkardılar. Perşembe günkü sanayi oturumunda ise EhJKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şank Tara sıkça İngilizce «No problem» diycrefe tüm sorunlann üstesinden gelineceğini söylerken, Profilo Holding Genel Kaordinatörü Dr. Erhan Işü kendisine taküarak «Nema problem nema problem» diyordu. Şank bey Yugoslav göçmeni olduğundan herkes bu takılmaya hatıla katıla güldü. Y Hayvan haklarmdan yararlanma B atı Trakya'da îlhanlı Türkleri'nin direnişi başlayalı beri. Batı Trakya Turkleri Dayamsma Derneği Genel Başkanı Ahmet Aydınlı'ya, gün doğdu. Gün geçmiyor ki gazetelere «Batt Trofe ya Türkleri'nin Açıklamasf ba$hkü bir açıklama gelmesin.. Ve tabii, bu kadar çok gelince de iş ciddiyetini biraz yitiriyor. Ve de üstelik, açıklamalardaki o çok kötü Türkçe'yi okudukça.. Bırakm Türkçe'nin bozukluğunu. bazen çok ilginç tumcelere de rastlaaıyor bu açıklamalarda Örneğin, 17 4 1982 tarihli açıklamada şöyle bir bolüm yer almaktaydı ki; evlere şenlik: 'Batı Trakya Turkleri vatandaşhk hahlarından değil; 'hayvan hak~ ları»ndan da istifade ettirilmemektedir.~ 'Batı Trakya Türklerine ne Lozan anlaşmasında açıkça tesbit edilen insan haklarmdan. ne yeni Yunan anayasasımn *vatandaşlık» haklarmdan istifade ettirilmemiş ve halen de istifade ettirilmemektedir. Çünkü, 24 tem rnuz 1923'te Lozan'da «paro/'e» edilen anlaşmadan bugüne kadar açıkça ezilmişler, ezdirilmişler ve toplu mağduriyete muhatap olmuşlardır. Bu bakım dan, «inson hdkları»ndan istifade ettirilmediklerine göre; 'hayvan haklan*ndan istifade ettirilmek isteğinde Fes hikâyesL akın günlere dek dış müteahhitlik işl alan holdinglerimiz, Türkiye'de şirket satm alırken, bu kez aksi bir olay yaşandı ve bir Eskişehirli şirket ünlü Bimhol Holding'i satm ahverdi. Eston A.Ş.'nin Bimhol Holding'ln yüzde 63 hissesini almasmdan sonra, «Bu nasıl gerçekleştl?» dlye soranlara operasyonun kilit adamı Tavuz Zeytinoglu şu fıkrayı anlatıyor: Y Türk kasırgası SATILIK İSYERİ Altıyol SUreyya ve Ocak Sinemaları arasmda, Asma katlı, her ttirlti işyeri olmaya müsait 350 m2fllk İşyeri satılıktır. Çocuğunuzun topluma uyumu ve katılımı ile sanat bilgi ve küitüründe temel olmak amacıyla çalışmalarımız RESSAM TOMUR ATAGÖK SMİTH. yönetiminde sürdürülmektedir. Varın: CANU MODEL İLE PROfESYONEL POZ SEANSLAR! Adres: Maçka Cad. Maçka Palas apt. No; 41/11 MaçkaTel: 405650 Müracaat: 4143 72 41 43 73. sız Cerrahlar Birlıgı Daımi Ko mitesi onur üyeliğine seçildi. Fransız Ulusal Tıp Akademi si Başkanı Prof. Andre Sicard tarafından gönderılen bir mek tupla, bu ödüle layık görüldü ğü kendisine iletilen Dr. Hay rı Seylan 20 eylülde düzenlene cek bir törenle diplomasmı a lacak. Fransız Cerrahlar Biriiği Da imi Komitesi'nin onur üyeliği ne az sayıda ve ancak önemli cerrahi bir çalışma yapmış olan yabancı kişıler kabul ediliyor. skişehir Sanayi Odası Başkarı Yardımcısı Tılmaz Çakır Eskişehir'în Jean Darc'ı olarak bilinlr. RahmetH Mümtaz Zeytinoglu'nun yakm çalışma arkadaşı olarak Türkiye'nin geleceginden yana umudunu hiç bir zaman yitirmeyen kişiliği ve sevecen haliyle de Esklşehir'in geleneksel konukseverliglni yaşatır. Yılmaz Çakır geçenlerde Pinli eşi Sirkka Çakır 11e birlikte tstanbul'daydı. Şirket yöneticisi bir arkadaşı. «O maşallah, artık Eskişehirliler arkadaşlart ile birlikte t a til bile yapıyor» diye takılmaktan kendislni alamadı. Çakır'ın yanıtı, «Beyim biz Anadolu sanayii olarak kasırgayı a t lattık. Bizdeki yatırnn sa nayii her zaman bunalımfarın üstesinden gelir. Eskişehir'In üstttnde esenler olsa olsa sam yelidir ki onu da jreçiştirmesini biliriz» oldu. E «Efendim, Osmanü zamanında fes Imaiatında çok ihtisaslaşmış bir t s tanbullu imalatçı varmış. Atatürk'ün Şapka Devrimi sonrası bu şirket şapka îmalatma geçeme nıiş ve bir süre sonra da kaçınılmaz sonla karsilaşıp kapanıvermiş. Bu arada tzmir'de Akgerman ismlndeki bir usta, şapka yapmaya baslayarak kıntt «amanda piyasayı tutmns. Bizimkis! de o htkaye. Ortalıga bakıp afclaşırsak ne kadar kalitell yatırım ve ara malı yaparsak yapalun, dısa acılmayı gerçekleştirmeden blr şey yapmamız olası degil. Sonunda karar verdik ve bi* de bu yolla dısa açılmış olduk.» Bu öyktiyö anlatan Tavuz Zeytinoglu sonra da şunu ekliyor: «Efendim Bimhol'Ün islerlni taklp etmek üzere yakm zamanda Cidde'ye gidiyorum. Zemzem sayu getirmek gibi btr emriniz var nu?» RICHARD AULEN Beyaz Saray'dan Miras Vakfına apon gazetecilere rüşvet verdîgi için hakkında soruşturma açılan ve ABD Başkanı Rea gan'm Ulusal Gü venlik Basdanışmanlığı'ndan isti fa etmek ?orunda kalan Richard Allen, kendine ye ni bir iş buldu. Allen'in bu denli önemli bir görevden sonra gördügü i<j Miras Vakfı adındakı bir araş tırma enstitüsiın de danışmanlık J Bedava otomatik konuşmanın keyfi iyarbakır'da bir süre önce şehirlerarası tam otomatik telefon gorüşmelenne açıldı. Ne büytik kolaylıkmıs m«ger?» diyen sanhyor telefon»; anında buluyor taa yurdun en uzak köşesindeki dostunu, akrabasını. Divarbakırlılai' otomatigin keyfini çıkanyorlar bu günlerde. Herkes memnun olmasına raemnun da açılı$ gününü hatuladıkça da yüzunü buruşturuyor. Otomatik santrahn açıldıgı gün kim yaymışsa söylentivî: Ilk günkü ^arOşmeler bedavadır» dıye. Herkes bütün gün telefon ahizesi elinde yurdun dörtbir bucağındak! eşîni. dostunu, akrabasını aramış. Hatta bazı iylliksever (!) telefon sahipleri, telefonu olmayan komşularım. dostlannı da davet ederek uzak kentlerdeki yakıa İLAN BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN Esas no: 1981/2146 Karar no: 1982/240 Erzurum, Aşkole, Nerduban köyu. C: 048, S: 50, K: 22 de nüfusa kayıtlı 5akır oğlu, 1943 D.lu HAYRETTİN TÖBÜ'nün hacr altına alınarak kendisine aynı yerde nufusa kayıtlı Şekir oğlu, 1937 D.lu kardeşi ŞERAFETTİN TÖBÜ'nün vasi olarok atonmosıno 23. 3. 1982 tarlhlnde karar verlldlğl llân olunur. B: 4228 2777 «Kongre Turizminin Geliştirilmesi» semineri yapılıyor İstanbul Haber Servisi Profılo Holding A. Ş. tarafuvdan düzenlenen «TUrkiye'de Kongre Turlzminin Geliştirilmes!» Semineri, 24 25 nisan günlsri yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu'nun konuşmasıyla açılacak olan seminerde, uluslararası kongrelenn Türkiye"ye getirllmesi, Kongre turizminde ne yapmalı? Ülkemizin dıs ülkelerdeki imajı, finansman, resmi formaliteler, ulasım, konaklama, haberlesme ve kongre turizminde koordinasyon konulannda teblığler bulunacak ve tartışılacak. D lan ile görüstürme bonkörluğunü de yapmışlar. Şimdilerde berkes o gunkü saflığına yanıyor. O günlere ait PTT makbuzlan bu günlerde gelecekmis abonelere. şımdi tüm aboneler gelecek makbuzlan merak ediyor.,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog