Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet' 6 EKONOMİ 22 NISAN 1982 EKONOMİDE Üretimi sımrlayan en büyülc etken talep yetersizligi GÜNÜNAYNASI Maliye Bakanı Erdem açıkiadı: Istanbul sanayiinde kapasite kullanım oranı yüzde 62ye cıktı Kapasite kullammını sımrlayan faktörler arasında talep yetersizliğinden sonra ikinci sırayı finansman zorluğu alıyor. Stoklarla ilgili soruyu yanıtlayan 183 firmadan 117'sinde stokların arthg! bildiriiiyor. Ekonomi Servisi ~ Istanbul Sanayi Odası'na üye 302 firmanın yanıtladığı bir anketin sonuçlanna göre İstan bul sanayunde 1980 yılında %51.l cîan kapasite kullanım oranı 1981'de %62.2'ye çıktı. 1981 yılı iki eşit bölüme ayrılarak kapasite kullanım oranlanna bakıldığmda da yıhn ilk yansmda %B0.1 olan kapasite kullanım oranının yıhn ikinci yansmda %63.7'ye çıktığı anlaşılıyor. Türkiye'de özellikle özel kesim sanayiinin candamannı oluşturan Istanbul sanayiinde kapasite kullanım oranla nnda gözlenen bu belirgin artış. üretim artışının da bir göstergesi oluyor. Bu arada kapasite kullanımını sımrlayan etkenler arasında talep yetersizligi ve finansman zorluğunun büyük ağırlık kazanması da dikkati çekiyor. Istanbul Sanayi Odası tarafmdan gerçeklestirilen ka pasite kullantm araştırması nin başhca sonuçlannı şöylece özetlemek mümkün: • KAPASİTE KULLANIML Istanbul sanayiinde 1978' de %55.8. 1979'da %45.3. 1980'de %5l.l olan kapasite kullanım oranı 1981 yıhnm bütünu için %62.2'ye çıkmış bulunuyor. Kapasite kullanım oranları artan sektörler araaında bir yıl öncesine göre %1OO kapasite kullanımı artışı saglayan orman ürunleri sanayii başı çekiyor. Onu %76'hk bir artısla madendlik ve %55'lik bir artışla kagıt ve kagıt ürünleri sanayii lzliyor. Kapasite kullanım oranı gerileyen tek sektör ise otomotiv. • URETÎM: Üretimle ilgili sorulan yanıtlayan 5:58 firmadan 183'ü. yanl yüzde 72'si 1981 yıhnda üretim artışı sağladıklannı. 75'i ise üretimlerinin gerilediğini be lîrtiyorlar. Bu arada, dokuma giyim • deri sanayiînde 47 firmadan 4l'inin. ma deni eşya sanayiinde 87 fir madan 56'smm ve özellikle İKİNİN EVRENİNDEN ŞükmKETENCİ Anayasa ve Işverenler 7987 mali yıh bütçesi 30,9 milyar açık verdi ANKARA, (a.a.) Maliye Bakanı Kaya Erdem, 1981 Mali Yılı Konsolide Bütçesi'nin 30 milyar 885 milyon lira açıkla sonuçlandığını bildirdi. Maliye Bakanı Erdem, bugün Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, 28 şubat 1982'de sona eren 1981 mali yıhnda. saymanhkJardan toplanan geçici bilgilere göre, Konsolide Bütçe giderlerinin bir trilyon 538 milyar 407 milyon, Konsolide Bütçe gelirlerinin ise, bir trilyon 507 milyar 512 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Kaya Erdem, «Bu durumda 1981 yılı Konsolide Bütçesi 30 milyar 895 milyon liralık bir açıklamayla sonuçlantmştır. 1981 mali yılında karşılık paralar tutan 173 milyar 712 milyon lira bfltçe gelirleri hesabma alınmıştir» dedi. 1980 mali yıluıda bütçe acığı 160 milyar lira olmuştu. Alman bilgiye göre, 1981 Mali Yılı Konsolide Bütçesi'nin gelirlerinin bir trilyon 192 milyar 52 milyon lîrasını vergl gelirleri oiuşturdu, Vergi gelirleri 1981 mali yılında bir önceki yıla oranla yüzde 59.14 oranmda artış kaydetti. Bütçe gelirlerinin 151 milyar 587 milyon lirası vergi dışı, 163 milyar 873 milyon lirası da «Özel gelir ve fon»lardan sağlandı. 1981 yılı Konsolide Bütçesî'nde cari giderler 617 milyar 754 milyon olarak hesaplandı. Yatınmlar için de 329 milyar 391 milyon lira harcaına yapıldı. AET ile ilke anlasması ANKARA, fCumhuriyet BOrosu) Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın hafta sonunda Paris'te AET Komisyonu Başkan Yardımcısı Davignon ile yaptığı görüşmede Türk pamuk ipliği ihracatına kısıtlama getirilmesi nin yarattığı bunalımın aşılması yolunda ilke anlaşmasma vanldığı bildiri liyor. Edinilen bilgiye gö re, Özal ile Davingon arasmda ilke anlaşmasma vanltnası üzerine, Türk yetkililerle, Komisyon yet kilileri arasında bu konuÖaki teknik çahşmsüara Brüksel'de başlandı. Bu müzakerelerde, ilke üzerînde vanlan anlaşma tek nîk düzeyde somut hale getirilecek. bir Tlke anlaşmasma göre, AET Türkiye'den yaptığı pamuk ipligi ithalatmda uyguladıgı yüzde 12'lik antidamping verglsini kal dıracak, karşıhğında da Türkiye misilîeme olarak başlattığı Demir Çelik ithalatmdaki fon uygulamasma son verecek. Bununla birlikte. Türk pamuk ipliği ihracatradaki miktar kısıtlaması lki yıl için sürdürülecek, ancak AET'nin ortaklık komitesinde ısrar ettigi miktar kısıtlamasındaki devlet ^arantisi isteği yumuşatı* lacak. ISTANBUL SANAYIINDÇ KAPASİTE KULLANIMINI SINIRLAYAN NEDENLER 1980 1981 20.10 18.30 Hammadde yetersizligi 20.70 29.45 Taîep yetersiziiğı 18.80 22.00 Finansman zorluğı. 17.30 15 27 Etektrik yeter'iizligi 30.40 tX) Akaryakıt 12.70 14.98 Diğer (X) 1981 antatinde diğerleri içinde gösterildi. Özel sektör imalat sanayii trilyon liralık üretim yaptı Özel sektör imalat sanayii üretimi cari fiyatlarla yüzde 55, sabit fiyatlarla yüzde 10 arttı. ANKAHA (ANKA) 1981 yı lında imalat sanayiinde faaliyet göstersrı özel sektör kuruluşları tarafından, cari fiyatlar la 1.5 trilyon liralık üretim ger çekleştirildi. Konuya Üişkin olarak Devlet îstatistik Enstitüsü tarafmdan devlet ve özel kesimden alınan 12 aylık verilere göre hazırlanan «1881 yıh 4'üncü Gay r) Saft Milll Hasıla Geçlcl Tah mini» konulu raporda, geçen yıl imalat sanayiînde en yüksek tutardaki üretim değerine cari fiyatlarla 436,6 milyar lira ile kimya sanayiinde ulasıldığı, bunu 320,1 milyar lira ile motaı eşya, makina ve teçhizat, ulaşım aracı ve ölçme aleti sa nayiinin izledigi beUrtildi, İmalat sanayilnda 6zel sektör kuruluşlannın en düşuk tutardaki Uretimi 15.1 milyar lira ile orman ürünleri ve mobilya sanayiinde gerçekleştırdikleri belirlendi. ARTIŞ HIZI Bu arada, özel sektörün İma lat sanayiinde geçen yü bir önceki yıla göre toplam olarak cari îiyaUarla yüzde 55, sabtt fiyatlarla ise yüzde 10,3 oranın da tiretim değer artışı sağladı gı bildirildi. DİE verilerine göre, özel kesimin alt sektörlerinde bir önceki yıla göre üretimde sağladığı değer artışı sablt fiyatlarla yüzde 1 üe yüzde 13 arasın da değişivor. Değar olarak en hszlı artış yüzde 15 oranmda genişleme gösteren taş ve topraga dayalı aanayide, en düşük artış ise yüzde 1 oranında artan metal aııa sanayiinde meydana geldi. İhaleler için ödenecek fiyat farklan yeniden belirlendi ANKARA. (THA) Devlet ihalelerinde 1982 yılı içinde uygulanacak fiyat farklanna ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yaymlanarak yürürlüğe girdi. Baymdırhk Bakanhğımn konuya ilişkin tebliğine göre, sözleşmesi 1977 yılında imzalanmış ihalelerin devam ed^n kısımlan için 1982 yılında birim fiyatlar. sözleşme birim fiyaüarmm 525 katı kadar artınlarak yeniden belirlenecek. Tebliğde 197782 dönemi ihale sözleşmelerinin birim fiyatlarına uygulanacak artış katsayılan şöyle belirlendu 1977 yılı için 5.25 1978 yılı için 4.50 1979 yılı için 3.75 1980 yılı için 2.25 1981 yılı için 150 1982 yılı için 100 ÖZEL SEKTÖR İMALAT SANAYİİ ÜRETÎM DEÖERLERİ (MtLYAR TL.) 1980 Cari /"iyatlar 128,3 150.4 10.9 20,7 265,5 70,7 77,3 214.5 3.3 22,2 964,0 1981 Cari Fiyatlar 210,5 222,1 15.1 28.0 436,6 113.2 108,2 320.1 4.7 35,5 1.494,0 Carf Fiyatla Artış Hı« (%) 64.0 47.6 39.0 35,9 64.4 60,2 40,0 49.2 43.6 59.7 55,0 Sabit Fiyatla Artış HlM (%) 12.2 8.9 5,8 4.6 12.9 14.8 1,1 9.3 8.5 11.4 10.3 Sanayi Grubu Gıda. içki, ttitün Dokuma, giyim ve deri Orman tir., ve mobilya san. Kâğıt. kâğıt ür., ve basım Kimya san., petrol, kömür, kauçuk ve plastik mamul. Taş ve toprağa dayalı san. Metal ana sanayii Metal eşya, makine ve teçhizat ulaşım aracı, ilmi ve mesleki ölçme alet sanayii Diğer İmalat sanayii Kooperatiüer TOPLAM Anayasa üzerinde görtis bildiren. kamuoyu oluşturmaya çalışan taraüann. oncelikle kendi otomotiv sanayiinde 17 firçıkarlannm savunulmasmı istemeleri kaçınılmazmadan 15'ınin üretim artışı dtr. Bu anlamda Türkiye îşveren Sendikalan Konbildırmelen dikkati çekıyor. federasyonu. Odalar Blrtiğl. Anayasa tizerinde gö• İSTIHDAM, Ankete ka rüş açıklarlarken. yeni Anayasa dtizenlemesinde tılan firmalardan 204'u istih kendi cıkarlannı önde tutacak lstemlerto yer aldam ettikleri personel sayıtaası doğaldır. sının arttıgıru, 98i ise azalŞaşırtıcı, ondan da öte Ürkütücü olanı. lşvedığını bildirmişler. Buna renlerden yana bir düzeni savunan Anayasa düragmen 302 firmada istihzenlemesi önerlsindc. bu dtizenln kurallan içinde dam edilen toplam işçi sadahi işçi haklarma yer verilmek istenmeyişîdîr: yısı %ı.4i'lik bir gerilemey le 96.246ya düşmüş. Top«İşci işveren tlişkilerlnin uinslararası kurallam işçi sayısı artarken top lara uygnn bicimde düzenlenmesi esas olraakla lam kapasite kullanım oraberaber, peçtifrimi»! dönemde yasadıgrnmz olayların nının artması ise. çalışan değerlendfrmesinde zaruret hulıınmaktadır..» başına verımın 1981 yılında «Anayasa'da ftzcl sektörtln önctUüHine yer vearttıgmı gosteriyor. rilmeli. fsosyal devlet) ibaresi Anayasa'dan çıkarılmalıdır..» • STOKLAR: Ankete ka«Mİ1H gilvenligin. kamu dtizenînin, Renel a b tılan firmalardan stok dulakın korunroası maksadıvla, sendlkaların Ideolorumuyla ılgıh soruian ya,1ik akımlara kapılmamaları ve «iyaspt yapmamannıtlayan firma sayısı 183. ları icln smırlar koyultnasi Anayasa'da yer almaBunlardan 117'sı, yanı yuzlıdır..» de 64'u stoklarının arttığını. «Genel grer, dayanışma srrcvf, styaüal srr»ıv ee'sı ıse azaldığını belirtmiş toDİnîn tHtepnîn* yönelik grevlcrdİT. Anayasa'da ler. Stokların arttığını bîlyasaklanmalıdirlar..» dıren firnıaların özellikle «Sendikalarm denetimi Ana^asa'da düzeniendokuma gıyım deri. kimtnell, ama. Anayasa'nm <flcrette adalet saglanya lastık . plastik • mademası ilkesi), (Ucretlî izin flkesii Anayasa'dan cını eşya ve otomotiv sektörkanlmalıdır. Lokavt ise bak olarak Anayasa'ya lerinde yoğunlaştığı görülıigirmplidir..» yor. tşverenlerimiz eörüldüfcü gibî «kapîtallst dü• KRED1 KULLANIM Ozenin» varliğmı sürdürebilmesi îçin zorunlu olan RANI: Araştırmadaki on ilsendikal ve sosyal haklara bile karçıdırîar. Bıraginç ve anlamlı bulgularkmız biitün kapitallst devlet düzenlerinde var odan biri de. 1980 yılında lan. genel prpv. siyasi grev haklarmı. «sosyal dev%so olan kredi / özltaynak let» i'kesi dahi Anayasa'dnn çıkarılmak istenlyor. oranmın 1981'de %70'e ÇikKonuya işci cenhesinden bakmayı. Işverene mış 'julunması. Kredilerin tanınan hak ve özgürlüklerin. (Küçler eşit olmagiderek pahalılaştığı bir or dıeu lcin eşit, kuiianıİBmaTnas» bir vanai htc detamda kredi kullanımmın ğilse kural olarak işçiye de tanınması gerektîğini artmafai, sanayinin içinde savunmavı. bir yana bırakahm. tşverenlerin isbulunduğu finansman darbo temlerl do&rultnsunda düzenlenmis bir Anayasa'ğazmın ilginç bir göstergenın nasıl isleHiic kazanabilpfteğ! Uzer'nde duralım: si oluyor. Bu arada. ankete îşveren çıkarları, kapitalist düzenin sürekliligi, katılan firmaların sabit ser sosyal patlamaiara karsı, ancak «sosyai devlet» 11mayelerini bir yıl içinde kelerinin. sendlkal tıaklarm geliştlriletıllmesl İle %63 artırarak 127 milyara korunabilmiştir. Demokrasiler. bu haklar gellştSyükseltmiş olduklan da dik rildiği ölçüde gelisebllmiştir, özendiğimiz. parçası kati cekiyor. olmaya calıstıftımız. Batı demokraslieri «sosyal Istanbul sanayiinde kapasi devlet» ilkesinden de öte. «sosyallst diizene» iktite kullanımını sınırlayan dar kanılartnı acmışlardır. nedenlerin dağıhmma bakılDtinyada. işveren haklarına paralel. hem de dığmda talep yetersizliğinin sadece teorik anlamda değil. *sosyal devlet» İlkesi büvük farkla en başta yer ile işlerlik kazpndınlmış, işçi haklannın var olaldığmı görüyoruz Talep duğu tilkeler demokrasi üe vönetilenlerdir. Senyetersizliğini finansman zordikal. sosyal haklara işlerlik kazandınlamamış, lu&u ve ancak üçüncü sırademokrasi İle yönetilen ülke örnegi yoktur. Komtida ham madde yetersizligi nist düzenlerde isveren hakları söz konusu değilizlivor. Bu arada önceki yıldir. tşveren haklannm smırsız, demokratik îşcl larda kapasite kullanımını haklarmın smırlandığı modeller ise ancak faşîst smırlayan etkenlerîn başınyönetimlerle birlikte görülebilir. da yer alan akaryakıt yokluğunun 1981 yılında önemi ni kaybettiği ve Diğer etkenler» arasında yer aldığı BANKERLER BANKERLER görülüyor. 1981 yıhnda kapasite kullanımını sımrla HiSSE SENETLERi HiSSE SENETLERi yan etkenler ara5inda yal .TAHViLLER TAHVİLLER nızca talep yetersizligi ve • KAVSERl ŞUBESI: fina"sman zorluğunun vu?burlyet Mah. Vatan Cad. Büde 51'lik bir ağırhk taşımayük Aksakal tşhanı 16/2 T«l: sı dikkati çekivor. 13 931. • KOOTA ŞUBESÎ: Hukümet Öd^me planına BANKER Meydanı Mınçızade Han KaU 1. baâlanan KASTELLİ Türk Libya ekonomik görüsmeleri basladı r ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) TUrkLibya heyet leri arasındaki görüşmelere dün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığında başlandı, ekonomik işbirliği ve ticari iliş kilerin ele almdığı gprüşme lerde Türk heyetine Başbakan Yardımcısı Turgut Ozal, Libya heyetine de Tarım Ba karu ve Asuzeid Durda başkanlık ediyor. Özal görüşmeden önce yaptığı açıklamada, iki ül ke arasındaki ticaret hacmi nin geçen yıl 1 milyar dolarm üstüne çıktıgını, Türkı ye'nin 1981 yılında Libya'ya 450 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin Arap ve İslam alemine açümada Iibya'nm önemli rol oynadığını belırten özal, «Bu görüşmeler biı lere hakiki clostlanmızdan başka dost olmadığım göstermiştir» dedi. Özal şöyle konuştu. «Özelliklc kendilerine tanm alanında yardımeı olmak istiyoruz. Libya ekono ıtıisi petrole dayalı bit ekonomi idi, tarıma önem vererek, çok yönlü ekonomlye geçme gayretterfni görttyoruz, bu alanda kendüerlne her türlü yarduna hanDurda da konuşmasmda «Türkiye'nin İslam ve Arap alemine açılmasını destekll yor ve teşvik ediyoruz» dedikten sonra Türkiye'nin îs lam alemi içindeki tarihi ye rıni almasmı istedi. Görüşmelerde petrol fiya tımı yüksek tutması nedeniyle alıcı bulamayan ve ödeme sıkmtılan çeken Iibya'nın Türkiye'ye olan borç larının tasfiyesi konusuna ağırlık veriliyor. Durda'nın Ankara'dan son ra Bursa'ya geçeceği daha sonra îstanbui'da Türk iş adamları ve müteahhitleri ile temaslarda bulunacağı bildirildi. Konuk bakan bu arada dün Dsşişleri Bakanı llter Türkmen'i de ziyaret etti. Türkmen gbrüşme sırasmda «Benl Hgilendiren konu, Tfir fciye ile libya arasındaki iHşkUerin mükemmel obna* sıdır» dedi. parantisîz ticari borçiar 1.2 milyar ME . /,•<•• TİCARET A.Ş, ../•, YolKoop'un işçi aileleri mutfak icîn ayda 8500 lira ayırabiliyor Ekonomi Servisi Türkiye Yol İş Pederasyonu üyeleri Tüketim Kooperatifleri Birlıği Yol Koop tarafından yayınlanan 1981 yılı ekonomik raporunda kooperatif üyesi işçi ailelerinin aylık ortalama mutfak masraflannın 8500 lira olduğn belirtildl, Gazetemizin ya m sıra çeşiüi basın organlannın da yayınladığı aylık tablolarda 4 kişilik bir ailenin mutfak nıasraiı 2425 bin Urayı bulurken, Yol Koop üyeleri arasında yapüan araştırmada, kooperatif üyesi işçi ailel^rınm bu miktarın ancak üçte bı rini mutfak masrafı olarak ayırabüdikleri ortaya çıktı. Yol Koop'a göre 8500 liraJık aylık mutfak masrafmın çe şitli gıda maddeleri arasındaki dagılunı ise şöyle: Cinsi Tutan (TL) Ekmek 1013 Pirinç 705 un Et Yumurta Süt • Yoğurt Peynir Bakliyat Sebze Meyva Margarın Likit yağ Şeker Bal Reoal İçki • Sigara 95 1670 210 981 346 267 949 «32 338 184 362 399 661 ANKARA, fANKA) Tnrkive'nin 1981 vilı sonu itibsnyla ödeme planma bağ lanan garantisiz ticari borç lannın 1.2 milvar dolara vakm o'duâru belirlendi. Merkp7 Bfinkası tarafından ha7irlanan verilnre sröre, dövizle ödeme yaoılmasT istenen borcların 550 TPîlvon do lar Türk lirası ile ndpnmesi i^îencn borçlann tutan da 620 milyon dnlar olarak hesaplanıvor. Merkez Bankasınm 1Ö81 yıliık raporunda bu borclsnn bir ödeme plnnınn bağlanması amacıvla R500 firmanın başvuruda bnlunduftu ve bunîara ait vsk lasık P bin işlem bulunduğu belirtildi. İST MERKEZ TEL: 20 53 20(5|»TI . 223^44 TELtX:Z3 31« KAST TR. HİSSE SENETLERÎ TEL: 20 53 20 22 14 79 22 36 44 ARANAN MKNKUL KIYMETLER AKAL AKSA BAĞFAŞ BASKENT ÇIMENTO BATI ANADOLÜ ÇİMENTO BURSA ÇİMENTO ÇIMSA EGE GtTBRE GÖLTAŞ GÜBRE PABRÎKAIABI IS BANKASI KARTONSAN KAV KOC YATlRDkl KORDSA KORTJMA TABİM ORMA POLYIJEN RABAK SÎFAŞ SUNTA THY'nin bugünkü Genel Kurul'unda yönctim degisikligi bekleniyor • BANKER KA3TBLLI A.Ş Merkez: Valaı Han Astna Kat No. 23 Sükeci Istanbul P.K. 735 Telex: 23 314 KAST TR. • ANKARA ŞUBESI: AtatürK Bulvan No: 97/4 Kızılay, Tel. İT 59 00 18 32 54 • ANTALYA ŞUBESI: Atatürk Cad. Reşit Berberoğhı îş hanı Kat: ı No. 6/7 Tel: 50 49 • BÜRSA ŞÜBESt AtatürK Cad. Kurtul Işhanı No. 69 Astna kat. Tel: 20 369 U 336. • ESKlŞEHtR ŞUBESÎ înönü Cad. Porsuk Işhanı Kat 3 Köprübası TPI: lfi 183. • tZMtR ŞUBESÎ Cumhurly«t Bulvan No. 11 Meydan Apt.. Kat 1 No: 13 Tel 21 20 »4 Telex 52 67R ONAY TR. • SAMSUN ŞUBESI: Bankalar Cad. No. 5 Tel: 19 482 1981, THY icin başarısız bir yıl oldu 1981 yılının lıaşan derecesini ölçmek için 1979 yıhnın sonuçlarıyla bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Ekonomi Servisi Türk Hova Yolları'nın ertelenen Genel Kurulu bugün toplanıyor. THY nin %99.5'tan fozla hissesine sahip Hazıne'nin 23 Mart gunü toplanması gereken ilk Genel Kurulo temsilcl gondermemesı üzerine Genel Kurul bugüne ertelenmiştı. THY'nin yönetimi konusunda bazı kaygılann bulunduğu ve ilk Genel Kurul gündemmde Yönetim Kurulu değişıkllğinin yer almamosı nedeniyle Hazine'nin temsilcl göndermeyerek Genel Kurulu ertelettiği kaydediliyor. Bugün toplanacak Genel Kurulda Yönetim Kurulu seçimi de gündemde bulunuyor. THY'de uzun yıllar iıst duzey görevlerde bulunmuş olan Mus tofa Gökçek torafından gercek leştirllen ve THY'nin 1970'ten bu yana faaiiyetlerini inceleyen bir aroştırmada şirketln 1981'de başarısız bir yıl geçirdiğ! Ifada edilivor. Araştırmada 1981 yılı faaiiyetlerini 1980'le karşıloştırıldığınela yanlış sonuclara vanlarak, şirketin zararmın laşık 3 katma çtkorarok 26,5 milyar liraya yükseltmesîne rağ men 763.6 milyon lira zarar k Bu arşılaştırma yapıldığın ettiğine işaret edilıyor. da İse, sosyoekonomik koşulların her yonüyle 1981 yılının Araştırmado yer olan tabioazaldığı ve sınırlı da olsa bir lehme olmasma karşm, geri da da görüleceği gibi THY başarımn soz konusu olduğu de bıraktığımız yıhn büyük .197073 arasındaki 4 yıllık doizleniminın ortaya çıkabilece bir başarısızlıkla kapatıldığı nemde artan bir grafik lcinde ği belırtilıyor. Ancak 5 oyı grev ifade ediüyor. İki yıtın rakam surekll kâr etmiştı. Bu kâr, le gecen 1980 yılının bu kar larla karşılaştırması yapıldığın hem cari. hem de reel rakamşılaştırma için sağlıklı bir ör da 1979 yılında 9 milyarlık ci larla 1973'te doruk noktasına tiek oimadığı kaydedllen aroş roya karşılık 54,5 milyon lira ulaşmtştı. Aynı yıl DC10 ve tırmada 1981 faaliyetlerlnln ger kâr sağlayan THY'nin, gerlda F28 tıpi Ikı yeni ucağın fıloçekte 12 ay arolıksız çalışılon bıraktığımız yı| clrosunu yak \a katılmasından dolayı hesop Ipra giren yüksek omortismon ' giderlerlne rağmen. kârlılık yuksek düzeye ulaşmıştı. THY'NİN SON 12 YILtlK GEÜR/GİDER TABLOSU (MİLYON TL. OLARAK) Petrol fiyatlarının hızlı artışı, Türk parasının dolar korşıCARİ RAKAMLAR 197C) Rael Rak. sında surekü değer yitirişl ve Kâr Kâr Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikYILLAR Gelir Gider (Zarar) (2orar) te 1974'ten itibaren THY, bu 1970 352,7 11.7 341,0 11,7 kez de düzenli olarak ortak bsr 1571 621,9 596,5 25,4 21,9 grafik içinde zarar etmeye baş 1972 S27.9 903,8 24,1 20,8 ladı, Zararlara paralel olorak 1973 1.330.4 1.268,8 61.6 37,4 THY'nin hizmetinin kötüleştıği 1S74 1.594,4 1.679,1 (84.7) (39,6) de sık stk kamuoyunun şlka1975 1 803,3 1.859,1 (55.8) (23,7) yetlerine konu oldu, THY'nin 1976 2.309.0 2.705,1 (396,11 (145.5) en köiü yılları, toblodan do 1977 2.907,2 3.257,2 (350,0) (103,6) görülebileceğl glbl 1976, 1977 1978 4.661,8 5 092,6 (430,8) (83,6) ve 1980 yılları oldu. Reel ra1979 9.094,6 9.G40,1 54,5 6.5 kamlan lceren süUındo da çâ1980 (1525,7) 14.058,9 15.984,6 (110,0) ruleceğl gibi, sadece bu üc 1881 26.565,2 27,348,8 (763,6) (31,9) yılda THY'nin zararı, öc honeli rakamlara ulaştı. 1979 yılı İle korşıloştırıîmosı gerektlğl Ifade edilivor. S.S. GAZETE MUHABİRLEBİ İŞÇİ YAP1 KOOPERATİFİNDEN Sicil No: 99076 44917. Kooperatifimizin Olağan Genel Kunıl toplantısı 8 Mayıs 1982 cumartesl günü saat 11.00'de kooperatif merke^i olan Gazete MuhabirİPrl Sitesi E Blok ?emin kat Ulusyolu Etiler adreslnde yapılacaktır. Ortaklanmızm teşriflerl rica olunur. DCVİZ KURLARi Dövlz Alış DÖVİ2İN CİNSİ ,1 ABD Doları 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şılıni 1 B. Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Donirrarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollonoa Florını 1 İsvec Kronu 1 İsvlcre Frangı 100 İtalycn Llretl 100 Japon Yenî 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dlnan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan Riyali 147 35 155.20 8.77 61.60 3.28 13.16 23.60 55.57 25.02 75.82 11.17 60.66 120.66 514 21 24.27 260.69 42.9i Döviz Satış 150.30 158.30 8.95 62.83 3.33 18.52 24.07 56.68 25.52 77.34 11.39 61.87 123.07 524.49 24.76 265.90 43.81 Efektif Ahş 147.35 147.44 8.77 61.60 3.10 18.16 23,60 55 57 25.02 75.82 10.61 57.63 114.63 488S50 23.06 260.69 40.80 Efektif Satı? 151.77 759.86 9.03 63.45 3.36 18 70 24.31 5724. 25 77 78.09 11,51 62.48 124.28 529.64 25.00 268.51 44.24 YÖNETİM KÜEÜLO 1 Yoklama, açılış ve genel kurul divan heyettnln seçlmi. 2 Divan heyetine genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verllmesi. 3 1981 yılma ait faaliyet raporunun okunması. müzakeresi ve kabulü. 4 31.12 1981 tarihii bilançonun okunması müzakeresl ve kabulü. 5 1981 yıh denetciler raporunun okunması müzakeresi ve kabulü. 6 Yönetim Kurulu ve denetçllerin 1981 yılı faallyetlerinden dolayı aklanrnası. 7 Üç asil, üç yedek yönetim kurulu üyesi ila iki asil iki yedek denetçi seçimi. 8 Dilekler ve kapanış. GÜNDEM: tlAN KADIKÖT |KÎXCt SUI.H HUKtTS HAKtMLtGtNDEN 1979/73 veaayet Kadıköy Göztepe Veşılçeşme Sokak No. 3 D. 2 de tkâmet eden Pevziye Tavus hastalığı nedeni ile vesayet al tına alınmış ve kendisine hukuki işleri içîn îstanbul BaTOSU avukatlanndan Fadıl Altop île bakınH gözetimt için oğlu Ayban Tavus'un vasi tayin edildigi ilan olunur. (Basın: 4135) 2T73 Cumhuriyet Reşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar Bilezik Gümüş 21 nisan 11.80011.900 12.400 12.500 1.780 1.790 1.625 1.725 44.00 45.00 zo nîsanla fark 150 lira düştu Fark yok 15 lira düçtü 15 lira düstü Fark yok
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog