Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

• 22 NİSAN 1982 K ÜLTÜR YA ŞA M Cumhuriyet 5 edebi yat doğan hızlan Kurumlanmış Cardonlar, Cihat Burak Ada Yayınları 200 Lira resminin beş ustasından biridir Cihat Burak. Yıllardır hikaye yazar. Otuz yıldır. Cardonlazı Kitaba adını veren bu Cardonlar hikayeal yazıcılıktaki ustalıgını kanıtlıyor. Cardon’un ne olduğunu Cihat Burak şöyle açıklıyor: Efendim. onun ask (El iri Cardunimuş. Arapçada sıçan anlamına geliyor. Bubana Antakyalı bir dostUflt söyledi.. Cardonlar’ın arka kapaaçıklayıcı bir not Burak’,n resim hikaye bağ Iarıtısına değinivrir: Resimlerindekl fantastil< öğe. bivat’ın dışında olmanın ver diği rahatlıkla, bu öykülerde i715resimlerini mış. onun resim dünyasıçözmüş biri iÇin fırça ile kalem arasında pek bir ayrım yoktur. Onun re.simlerjndeki insenlann resimlerin konu ları da ürkütücüdür acırnaeızdır. Kara değil. katran flh!78h. renk!erinden kadar tuvail sıvazlar. Renkler hep koyııdur. karanlık bir dünyada aydınlık yoktur. Yayınlanacak bir bunun nedeaçıklıyor Burak! kurum ben, pemheterin. sardann. çık mavilerln peşinde koşamani.Bitip giden zina yerine de yenisinin gelmediği bir yoz uygarlığın anlatımsıdır. Eski ya duyulan bir özlem değil ama kaybolan ve yok olan ardinbir yaşama ağıt bu hikayeler Acımak ... Koca devevi kesen. gözünü kırpmadan deveyi çökertip boğazına bi köknel son kitabını anlait, : . “I(entsel yaşam insani yabaııcıiaşnıaya . , yaimziiğa itiyor,, Sanat Servisi Prof. Dr. Özcan. Köknel ruh sağlığı laerine çeşitli kitaplarsvkz dikkati çeken bir bilim adam;. bu kitapkırinda bilimsel dikkatle kulçoqurılugun, bu Iıitaplarr cınlamıjsjnı sağladı. Köknel ayrıca Yunus Nadi Armapani’nı da kazanfı. Bireyle arasındaki bağlantıyı çeşitli ürünlerinde ıle alan Köknei’e, son kitabıyla ilgili sorulzır yöneittik. .‘Sayın Köknel, Raygıdaıı Kişijik adi, Pavınlandıktan kısa süre sonra tükendi. Ne dersiniz?,> . Uzun yıllar mesleki deneyimlerim sonucu toplumumuzda ruhsaı Sorunların kitapta yer alması, okurun ılçekmede önemli bır etken oımuştur, diyebilirim. «Toplumumuz iiısanırnn ruhsal sorunlan, çağdaş insanın POR’flfllanndan, örneğin gelişmis sanayi toplumları iıısarnnın sa Çağınııza damgasmı vuran sanayileşme ve kentsel yaşam tasıl gelişmiş toplumlarda insanı yaimzlığa, yabancılaşmaya itiroma, bizde de yaşanan sanayileşme ve hızlı kentleşme Insanarımızı aynı sorunlarla karşı karşıya bırakıyor, Ancak Batıda yardımcı olacak çeşitli sosyal örgütıenmeler, kurumlar ‘ar. Vlkemizdeyse kişi böylesi destelderden yoksundur. Sorunarını tek başma göğiislemek. kendi gücüne güvenmek zorunLadır. Köknel. bizim Insanımız geleneksel değe’ierimiz ilan aile bağları, dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma yönünden göre daha şanslı değil ml?» Kuşkusuz geleneksel yaşıyor ve yaşatıtmaıdır. Ne var ki, geıeneksel yapı çözülürken. bu değerler de çöülmekte, insanlararası ilişkiler kurulamamaktadır. tşte Puhsai sorunlar bu süreç içinde ortaya çıkıyor. Sözgelişl, geleaksel yapımını ve tllşkiıerln henüz korunduğu kırsal kesimlere. kentlerde olduğu ölçüde ruhsal hastalıklara rastlamnaz. Ama, rneğin, Istanbul’a üniversiteye gelmiş bir enç yalmzcbr. alıştığı desteklerdeıı yoksundur. kişinin bu değişen toplumsal yapıda sağııklı ilişkikurması, kendi ruhsaı sorunlarıyla başedetılimesi Için bir ah hekimi olarak önerliariniz trısamn ruhesı sağlığıyla kendini tanıması arasında sıkı ıtr bağ vardır. Sağlıklı Ilişkiler de ancak bu yolla kurulabilir. ;unkü kişinin kendini tanıma çabasında. başkasını Istede payı vardır. Insan kendisini başkasının yerine başkasıyla duygu sezgisi (empati) kurabluyorsa, ilişki umınada ve sürdiirmede de başarılı olur. Kişi kendi davranış e tutınnlanmn altındaki gerçekleri bilmezse, sürekli olarak eni sorunlarla karşılaşacaktır. . CİHAT BURAK köşk gibi çöküşünü anlatıyor. çağı dayayan insanoğlu, sıkarşısında ne de çabuk yufka olur. kasabın. sığırMeslektqn cıktata acıması. insan çelişkiSi değil de nedir? tarhş Sonuçsuz meyhane malanmn içkili kafayla insana dayanılmaz gelen yanı Alivülvula’da anlatılır. Tahkiye sanatının ilkeleri bir kılıç gibi Burak’ın olsa şında duruıadığından gerek. yaşamın içinden geTen bu hikayeler bir yalınlık, yalmhğı oranında da etklleyicilik taşıyor. Kitabın en sevdiğimn ve en usta işi saydığım ürünü Car donlar. Cardonla,r bir hikaYe soluğunda. toplumumuzun düşüşünün çetelesi. Ur garlıktan uygarsızlığa geçiŞin öyküsü. İnsani ilişkilerin kopup yeni hiç bir düğümün atılmadığı bir yaşama biçiminin kapkara mizahı. Simgelerle. tasvirlerle. debir uygarlık hikayeleş tirilir. Bir havuzun doldurtulması. bir damarın tıkanmaçı gibidir. .Etrafındaki ağaçları, İstanbul uygarhğının bır Ara GÜLER) acı pembe açan çiçekler zakkumlar yavaş yavaş kurudular. bir zamanlar serin çiçek kokuları içinde kaybolmuş bir cenneti andıran bahçe yol geçen han, olmuş tu bu Neydi bu kuherşeyin değişmesiyle burdan çıkıp insana görünmeye cesaret eden pis yaratıklar. Sofaları odalan, mut. Çağı heryeri kaplamışlardı. ayakkabıların, çıkarmadan evlekimsenin giremediği re. Cardonlar ortaya çıktıktan sonra ayakkabı ile giril meye başlanmıştı. Bir resminin altında şu ya vardı Ciha.t Burak’ın: .0 güzel insanlar o güzel atlara bindiler Insanlar konaklarla birlikte. küsen erik ağaçları, salan nar çiçekle.ri ile birlikte yok olup gittiler. Gün Car donlann artık. CARDON’lar arasıra dalrelerinin önünde bekleyen arabalarma binip da çay içmeye e’idivorlar. Parmak iıliiğindeki kuyruk lannı ellerine alıp Tarabra’ da pahalı lokantaların önünde arabalarından iniyor lar, garsonların hepsi tanıyor onlan. Ağızlarını daha yoaçmadançok Sevdikleri şeyieri bilen metrdoteiler bir el Jeri arkalarında. gümüş tepsiler üstündeki Dünya Nimetleri’ni uzatıyorlar Gardon’Iara.Çorap Çizgisi hikayesi yalnızca bir fantezi olarak Denizin nitelendirilirken, fen Sevgilisi, bir hikayede tastik anlayışm nasıl kullenılacağını göstermesi yönünden ayrı bir ilgiye deger. Gemi AsTanıdığımız lanlarının onur kırıcı. kişilıksiz yaşamları da Gemi As lanında anlatılır: .Açık denizlerde, tayfunlarla boğuserenlesi kırık, yelkeııle de.rı paramparça gemilerin baş taraflarında sanki bütün ca bari yapan kendisi imiş gibi. geminin baştan palamar kahrnattığı rıhtımlarda halkın gıp tayla seyrettiği yaldızlı asdikka.lan heykellerine benzeyen Gemi Aslan,,.,IÇin olağanüstü güzellikte bir yazı. Midye Yiyen Zebra ile Fil de Burak’ın bir hikayeri olduğunu, anlatımından konusuna kadar her şe yiyle tam bir yazıcı olduğunu belgeliyor. Cardonlar’ı okurken bir ön yargıyla başlamayın kitaba. öyAlıştığınızhikayenin kuraila nnı. önü ilikli ilkelerini bulma çabasından yorgun düşmeyin. Küreksiz bir sandalda yaşamın dalgalarına birakın kendinizi. Zaten burakmıyor musunuz? Gerçek lerin uzantısının da fantasılk yasak bölgede yaşayan gercekler olduğu savına katurner mısınır? Yaşamın. tzdünyanın. insanların bu çıkarlar yüzyılında arımasız çıolduğu kanısında değil mlsf niz? Evets9 Cihat Burakı seveceksiniz. Eğer teazsız ga razsız yaşamayı kabullerıiyorsanı?. Burak. Türk hikayesiııde yeni bir ted. buruk. acı ama nitelikli bir ted. İlhan. Karacan Yaymkırı. 350 Lira. Atilla İhan denemeci olarak alışılagelmiş yargıters yüz ecıer. Bilinenlerin ardında bilinmeyenleri kurcalar o zaman biinenler yeni. taze bir ruma koyulurlar. Atilla İlhan yaşammiizdan siyasal konumuza edebiyatımıza kadar bir çok şeyin bir kültür olgusuna vardığını bildiğinden özellikle kavramı karşısında ülkemizin sorunlarını bütün boyutlarıyla yeniden değerlendirir. Siyasal düzenimizden yaşama biçlınimize kadar Batı ne oranda bizi etkilemiştir, rotanıızı ona göre ayarlamakla neler yitirmişizdir? İşte Batının Deli Gönıleği’nde günlük notlar biçiminde bir seyir defteri sunuyor. anlatımı, önemli değorlendirmeleıjyle okunur bir kitap. D.H. Lawrence. Adam Yayınları . .. Lira. Kayıp Kız’ı dilimize çeviren Murat Belge tanıt ına romanm niteliğini şöyle özetliyorı Lawrence cinselliğiri yarms8srapek çok önemli çağdaş sorunu bir yazar Olduğu gibi, aynı roman sanatında yenilikler yapmış bir öncüdür bir Lawrence romanı’ okın Kayıp Kız’da. bu özellik(errn çoğunu gıörebiiiyoruz. 11km. Kız’dan. romanın kahramanı olan Alvtna’dan baştayalım. Lawrence’zn, cirıselljk temasını. kadın ma.nların çjörüş verdiği znman genellikle daha başarılı olduğu, bir çok eleştirmenin tini çekmjştjr. Kayıp Kız dilimizde ilk kez Bu romanda da Lawrence, toplumun tutucu ahlök değerlerini eleştirmiştir. Murat duru Türkçesinden Lawrence’ı okumalarını salık veririz. . Yayın Raporu BATI’NIN DELİ GÖMLEĞİ • KIZ • OZANLAR VE YAZARLAR Türker Acaroğlu. Örgürı. Yayınları. 200 Lira. Acaroğlu’nun sözlüğü okullarda okutulan. yazdıklari ders kitaplarına geçmiş yazarların yaşamlalanna eğiliyor. Ozanlar ve Yazarlar’ın yaşam küSüflden sonra yapıtları. çevizileri ve haklarında yazilan kitap ve broşürler de maddede yer alıyor. Lise ve dengi okullar için Miih Eğitim Bakanda salık verilen bir sözlük. • Nurdoğan Taçakın. Hür Yayın.. 200 Lira. Gazetecl. yazar Nıırdoğan Taçalan. Batı Anaekonomik. kültürel açıdan ele almaktadır. Hasan Tahsin. Çerkes Ethem, mır Müdafaat I{ukuku Osmaniye Cemiyeti ilgili bölünıier bir gerçekleri ilk kez. gün ışığına karmnaktadır. Bu çalışma için o dönemin bütün gazeteleri tarnflflhış, hayatta kalanların bilgi ve anılarından Yararlamninuştır. Kurtuluş Savaşınıızla ilgili kitaplar arasında bir yeri var Taçalan’ıı, çal.ışnıasımn. EGE’DE KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLARKEN düşünce araştırma AKÇURA (eni Türk Devletinin Öncüleri 1928 Yılı Yazıları Haz.: Nejat KUltiir Yayınları. Ankara, 1981, 212 s. Yusuf Akçura Akçuraoğlu ya da (1879 1935), çağdaş düşünce tarihimizin devlerinen Türk ulusçuluğunun Ziya Gökalp kadar önem biridir. bir kurucusu, yüzyflın başlarında ortaya çıkan Türkçfi[k akımının babası sayılmaktadır. Öte yandan toplumsal ekonomik ve sınıfsal etkenlerin roltinU vurgu yan önemil bir tarihçiniizdir. Buna rağmen, devrinimı nazaran aydınlarımız ğer önemildüşiinürlerine tanrnmaktadır. Bu nedenle Berkes onu <Unutulan olarak anmaktadır. Bülent Tarıör. genç bir Fransız tarihçisi olan Georgeon’un Akçuranın kişiliği ve görüşleri doktora tezini (Aux Origines du Nationalisme rıre, Paris. 1980) tanıtırken Akçuranın iunutulmUşluğu> in bu çatışmada şöyle açıklandığına değiniyordu: <Tlnutulmanın nedenleri temelde ideolojiktir. Akçu.,ikir bahalığını yaptığı Pantürkçülük f Türk tabakalarının plumunun en tutucu sahip çıktığı bir madır. 20. yüzyılın başlarında ise durum hiç böyle deidi. tstellk. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması stsrnda HerisürUlen bir siyasal çözüm olarak Pantürkçtik, ve arkadaşları tarafında.n hayli Ilerici bir Akçura plumsal ve içerikte de donatılmıştı. .. Akçuran durumu ya da dramı şudur: Pa.. babatığmı pmış olmasından dolayı liberal Türk kamuoyu tarafın‘so’ eğilimleri’ yüztinden de günümüz tutulmamak, Lilllyetçi çevrelerinde kuşkuyla karşılanmak> 132.1981, s. 2). Türk Tarih Kurumu tarafından dolayısıyla> ‘(Ankara. 1976) yayınlanmıştır. Bu makalesinde. Akçura. Osmanlı filkelerinde giiçlerıme ve ilerleme isteği uyanmasından sonra ortaya çıkan üç siyasi yolun Osmanlıcılık. İslanıcılik ve Türkçtilük olduğunu gösterir ve bunların başarı şanslarını tartışır. Osmanlıcılık bir hayalin peşinden koşmaktır: eşit ölçüde güçlüklerle karşı karşıya olan diğerlerind.en sonuncusunu benhınseml$tlr. Akçura Makalenirı üçüncü basımına yazdığı Ziya Kara) üç bakımdan oiıem işaret etmektedir: al Türkiye’de düşüncenin dinsel düşünceden ayrılması>nın ilk örneğidir. b) yazıldığı devrin ana siyasal akımlarını çözümleyen Ilk çalışmadır ve c) Türk.en açık şekliyle ortaya çülük siyasetini o güne kadarki koyar (1976: 11). Akçura’nın diğer önemli eserleri arasında Muasır AvFikirler ve Fikir Cereyanları rnpa’da Siyasi ve İçtlınai <İstanbul. 1923) : Slyaset ve İktisat Hakkında Birkaç Hitabeve Makale (tstanbul. 1924) ve Türk Ocaklarmın yayınladığı Türk Yılı (Istanbul, 1928) adlı kitapta yer alan 1908e yarıları vardır. Türk Yılı’ndaki. doğuşurıdan kadarkidönemde Türkçtilüğün gelişmesini inceleyen yazıların harflerle ilk basımı Türkçülük: Türkçülüğün Tayeni rihi Oelişiml (Türk Kültür Yayınları, Istanbul, 1978) adı Yeni harflerle Ikinci basımı da altında yayınlanmıştı. Kültür Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Yeni Türk Devletinin Öncüleri 1928 Yılı Yazıları başlığı altında Birinci olan elimizdeki kitap. yayınlanmış Türk Tarih Kongresi’ndekl <Tarihi Yazmak ve Tarih Okut mak Usullerine başlıklı tebliği de son biridir (Birinci Türk Tarih Kongresi: calışmalarmdan Münakaşalar, T.C. Maarif Vekaleti, Ankara, 1932, s. 577 . Akçura hakkında Akçnra’nın hayatı. eserleri ve görüşleri konusunda: Enver Ziya Karal’ın yukarıda değindiğimiz Önsözü ne (1976: 118). . Hilmi Ziya Ülken’in Türklyede Düşünce Tarihi’ne (2. basım, Yayınları, Istanbul, 1979. S. 380 387). <Unutulan Adam> adlı Niyazi makalesine 1976 Yılı, 14. Kitap. İk (Sosyoloji Konferansları: tisat Fakültesi Yayınlart. İstanbul. 1976, s. 194203). ni hayet. Akçura’nın 1928 Yılı Yazıları’nda kendisi hakkında yazcbğt bölüme (1981 : 136158) başvurulabilir. Öte yandan Zafer Toprak’ın yeni yayınlanan Türkive’de Milli iktisat: 1908 1918 (Yurt Yayınları. Ankara. 1982. 464 s.) adlı çalışması Yusuf Akçura’nın iktisadi ve siyasi düşünce tarihimizde ne denli önemli bir yere sahip Zafer Toprak’ın olduğuna kuvvetle dikkatimizi çekiyor. bu çok değerli çalışmasını önümüzdeki sayılarımızda yakından Irıceleyecek ve tanıtacağız. Yusuf Akçura Toplumda kadının yeri üzerine yeni kitaplar 1S70’lerln Ikinci yarısından 1tibaren genel olarak kadının toplumdaki yerinin tarihsel evrimini anlatan ve özel olarak toplumumuzda kadınları çeşitli dönemlerKEMALİZM’de nüfus, sağlık. eğitim. iş gücüne katılma, cinsiyet rolleri. dinsel ve siyasal davranış, v.s. açılarından inceleyerek çeşitli sorunlarına ışık tutan çok sayıda çalışmanın Bu gözlemleniyor. yayınlandığı 2., kitapların görece eskilerinin 3, baskılarının yapıldığı görülüyor. ve dikkate tzleyeblldiğimiz değer buldUğumUz kadarı ile bu ilki Aytunç Aitındal’ın kitapiarın TÜRKİYE’DE KADIN (1. basım. ocak 1975 İ 3. basım, Havass Yayınl.arı. Istanbul, mayıs 1980) adlı ve eseriydi. Daha sonra Füsun Tunç Tayanç’ın Yunus Nadi Ödü’lünü kazanan DÜNYADA VE TİJRKIYE’DE TARİH BOYUNCAKAbaşvurmalaDİN (1. basım. kasım 1977 / 2. Tan Yayınları. Ankara, basım. 1981) yayınlandı. Nermin Abadan Unat ve aralarında Giilten Kazgan ve Mübeccei Kıray’ın da bulunduğu diğer onaltı kadın bilim adamımızın TÜRK katkılarını deneyen TOPLUMUNDA KADIN (1. basım, 1979 1 2. basım, Araştırma. Eğitim, Ekin Yayınları ve Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayını, mart 1982) ve sonra istanbul, Necla <Çağdaş Türk kadını özgür ve mutlu mudur?> sorusunu da tartıştığı KADIN SORUNU (tü. Edebiyat Fakültesi Yayını. tstanbul, 1980) çıktı. Geçtiğimiz yıl içinde bu alanAlkan’ın daki kitaplara Türker kadının yerini ditoplumumuzda ğer karşılaştırarak toplumlarla inceleyen KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞI SORUNU (A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, 1981) katıldı. Son günlerde de Şirin Tekeli’ntn doçentlik tezi KADINLAR VE SİYASAL TOPLUMSAL HAYAT (Birikim Yayınları.. Istanbul. mart 1982) ve Fransa’da sa vunulmuş olan bir doktora tezi olan Bernard Caporal’in DE VE KEMALIZM SONRASINDA TÜRK KADINI: 1919 1970 (Çev: Ercan Eyüboğlu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara. 1982) başlıklı ve hayli haclmli kitabı piyasaya. çıkmış bulunuyor. Görüldüğü gibi. toplumda kıt dının yeri üzerine yayınlar hayli yoğun. Galiba. son yıllarda bütün dünyada böyle. Dünden çok bugüne. dünyadan çok Türkiye’ye ve kuranıdan çok somut bulgu ve verilere ilgi duyanlarırı TÜRK TOPLUMUNDA KADIN’a (1982): karşılaştırmalı yaklaşımı ilginç bulanların Türker Alkan’ın kItabina (1981) : nihayet konunun ta rihsel ve kuramsal yönleriyle 11gilenerılerirı de saydığımız kitapların hemen hepsine rt gerekecek sanıyorum. Kısa kısa... Osman Turan. SELÇUKLULAR TARİHİ VE TOBK.İS. tAM MEDENIYETİ. 3. basım. Dergah Yayınları, İstanbul, Aralik 1980. s. Selçuklu tarihi ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Prof. Osman (1914.19781 bu en önemli eseri. ilk kez 3965 yıhnda yayınlanmıştı. Yem basımında Prof. Turan’ın vefatındarı önce tamamladığı ekler de yeralıyor. Yazarın Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi Tarihi (2 Cilt, 1969 ve ıaıı) Selçuklular Zamanında Türkiye (1971’ıve Doğu Aııado lu Türk Devletleri Tarihi (1973) diğer başlıca eserleridir. Server Tanilli. DEVLET VE DEMOKRASİ. 3. basım. Say Kitap Pazarlama. İstanbul. Şubat 1982. 648 s. Tanilli’rım Anayasa Hukukuna Giriş kitabı tü. Huk Fakültesjnde verdigi derslerin bir urünü. Ilk kez geçtiğimiz yıl yayınlanmış ve üst üste iki baskısı yapılmıştı. .1arıilli’nin büyük ilgi uyandıran Tarihi1 Çağdaş adlı eserinin 5. hasımı (Say Kitap Pazarlanıa Dünyaya Eylül 1981) da Akçura’nın kimliği tstarıbıiPa Akçura Karan’dn doğdu: çocukluğunda Jön Türkier)e ilişkisi nedeniyle rleşt.i. Harbiye’rt ve Trahiusgarpa sürüldü. Kısa süre sonra Av atıldı pa’ya kaçmayı başararak. Pariste Serbest Siyasal Bil oku er Okulunda (Ecole Libre de Sciences . Bu okulu bitirince sürgün cezası sürdüğünden. anbula dönemedi : Kazana giderek Mahniudiye nıedes1nde tarih ve coğrafya öğretmenliği yaptı. JÖrI Türk reketi Ile ilişki kurdu. <Üç Tarzt Siyaset> adlı (1904) Türk adlı dergiye 10 makalesinl Mısırda yayınlanan radan gönderdi. 1909 döndü. lstanbula T! Meşrutiyetin 16 arasında Dartilfünun’da ve 1i114 1915 arasında Meic tarih tt yaptı. Su arada. 1908 kurdu ve 1911 yılında aynı adı THrk bir dergi çıkardı. 1912’de Türk Oeağı’nın kurucu 1 arasında ver aldı ve l9lTden 1931de kapatılışına kar derneğin organı olan Türk Yurdu dergisinde yazbu tstanbul’un işgali üzerine Anadoluya geçti. Cumhurlyet’in ilanından 1935’te ölümüne TBMWseçildi. Türk Tarih Kurukar Istanbul milletvekilliği, bu arada başkanlığında 1 ve Birinci Türk Tarihi Kongresl Lundu: Ankarada Dil Tarih ve Coğrafya ve Hukuk F’a[telerindeiyasi tarih profesörlüğü yaptL. s . tıgülg.ç . . . Francis Bacon. DENEMELER, Çev. Akşit Göktürk, Adam Yayınları. İstanbul, Ocak 1982. 233 s. Bilindiği gibi Bacorı en bü isimlermden birıdır. Descartes rasyonalizmin. Ba con ise ampirizmin babası sayılır. Bacon’un, çok daha az bilinen yanı. ileri ge len bir devlet adamı ve ve aynı zamanda İngiliz dilinin bir ustası olu.şudur. irkinlik, güzellik. Ç yükselme tutkusu. aşk. ıntikam.v.s. gibi şeylerin ta biatıni tarihten öraldığ nekler ve kendi gözlemlerıv le incelediği denemeleriyle 1626) felsefe tarihının Eserleri genel Türk tarihi. Avrupa tarihi üzerine Osmanlı tarihi ve yakıneserler vermiştir. En rnıa P.,ççavpaı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog