Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM Timur Selcuk ile konusma 22 NİSAN 1982 televizyon Kur'anı Kerim Kehf Suresl 4449. ayeüeri Hafi2 Musta fa Kavurmacı okuyacak. Okunan bölümlerin ve 297298. sayfalarcn Türkçe açıklamasmdan sonra kısa bir söyleşıye yer verilecek. 19.50 INANÇ DÜNYASI "Müzikte, bağnazhğa düşmeden hemen her türü denemede yarar görüyorum,, Atilk DORSAY Timur Selçuk, geotiğlmiz haftalarda istanbul'da Oda Orkestrası eşliğinde konserler verdl, burada kendl bestesi olan coksesll denemelerden klasik saz eserlerimizin modern düzenlemelerine, eskl şar kılarından klasik şarkı formu kalıplarına göre yazılmış şan parçalarına dek birçok turü ıceren ve koreografi, ışık oyun ları, dia gösterisi gibi görsel ögelerle de desteklenen bir gösteri sundu. Bu konserlerin amacı ve yapısı neydi, Timur Selcuk bunlardan beklediği sonucları aldı mı? Sanatçıyla Anadolu'da bir dizi dinleti icln cıkacağı yolculuğun eşiğinde bu konuları konuştuk. Yaşadığımız topraklar, Anadolu. yüzyıllardan beri çeşitli kultürlerin bir mozalğl halınde... Biz buna kültür corbasi demiyoruz, kültür mozaıği diyoruz. Aynı mantık Türkiye' li bir besteci tarafından müziğe döküldüğü takdirde bunun adı konser çorbası değil, kültür mozayiğidir. Bunu, bu gecelere yöneltllmiş bu tür bazı eleştirllere karşı söylüyoyorum. Ne yapmak Istedik? Türkiye'de tüketilmekte olan ceşitli müzik türleri var. Bunlardan bazılarını, sözgelimi «aranimanji, tArabesk»i, tgazino müziğı»nl böyle bir oda orkestrası konseri içinde kullanamazdık. Şarkı, yani clied» formlarına, bir de Türk müziğinin saz eserl, peşrev formlarının derleyebildiğimiz örnek lerrne ağırlık verdik. Bu arada, kadın bestecimiz Dilhayat hanıma ayrı bir yer ayırmayı, en azından bir eseriyle (evciara saz semaisi) onu anmayı istedik. Ayrıca Refik Fersan, Hacı Arif Bey, İsmail Baha Sürersan'ın blrer caltşmasına yer verdik. Bunun ötesınde, tür olarak cağdaş denemeler vardı. Turgay Erdener'in (prog ramda yanlışlıkla şair arkadaşım Turgay Flşekçl'nin adı yazılmış, ilgililerden özür dilerim) ve benim bazı çalışmalarım; kontrbas icln bir suit, Paris mektupları, vs. Görsel olarak da bazı şeyler vermeyi denedik, bılmiyorum seyirci ne denII algıladı bunları... Söz gellmi Dilhayat hanrmın eserinde 2 peçeli kadınin dansı vardı. Par canın ağır bölümünde peçeyie simgelenen kadın ezlkllği, hızlı bölümde ise Cumhuriyet son rasını simgeleyen peceyl atış ve kadının kişiliğine, özgürlüğüne giden yolu secmesi. Benim plyanoyla calıp söyledlğim Bahrl Hazer adh parçada Ankara'dan Altan Tekin isimli dansçı • koreograf arkadaş, kayıkcıyı ve Hazer denlzini canlandırdı. Bir de Sadık Karamustafa arkadaşımızın, ça lınan enstrümantal eserlerl vur gulayan, ceşitli cağdaş ressamlarımızdan tabloları, diaları... Bir de Nazım'dan besteledığim «Gavya Kuyususnu yönetirken, onu ayni zamanda seslendırdim: Orkestra şefınl aynı zamanda şarkıcı olarak devreye sokmak, bize değlşik bir lezzet gibl geldi. Ben hep şundan yanayım: Madem ülkemizde böylesme zengln bir kül tür birikiminin doğurduğu bir kültür karmaşası söz konusu, müzlkcllerlmizln de, tüm kültür adamlanmız gibl, özellikle büyük kitlelere seslenen müzik konusunda katı değil, esnek olarak yaklaşmaları, deneylere ağırlık vermeleri, kendi calışmaları lclnde akla karaları blraraya getirmelerl, kitlelere bu konular üstünde düşünmek olanağını, daha olay oluşurken vermeleri, kitleler! bir tek müzik adamlarının yönlendirdiklerl edllgen yığınlar BAŞTA BESTECİLİK Selçukı «Başta bestecilik gelir. Besteyle soluk alırım ben» Yarına kalır kalmaz, bilemem..» değil, sanat olaylarına etken bicımde sahip cıkan aktif, dınamık topluluklar haline getirmelerl gerekir. Bu programlar, böyle bir amaca yönelikti. Bunu denemekte yarar gördüm. «Bestecilik, şarkıcılık, aranjörlük ve müzik hocalığı, Hangisi en çok önem taşıyor şu aşamada?» Başta bestecilik gelir. Bssteyl8 so'uk alırım ben... Yarına kalır, kolmaz bilemem... Ama beste yapmağo zorunluyum. Sonra öğretmenllk gelir: Ders itişkilerl. benim beslelerimde kullanacağım malzemenln sıfırdan yeniden ele alınışı ve bir sentez calışmasıdır. Üçüncü şarkıcılık cabası. en son da bir tür «hobbit olarak yaptığım orkestra yönetme cabası gelir. Paris'tekl müzik çalışmalarımdan beri, kompozisyona önem verdım. Ama hic bir aşamada yaptıklarımdan utanmıyorum, hepsine sahip cı kıyorum. Ümit Yaşar, Faruk Nafiz gibl ozanlardan yaptığım ve cok popüler olan ılk şarkılarım da bunlara dahildir. Şunu söyleyeyim: Türkiye'li bir sanatcmın, müzik konusun da, müzikle llgili türlerda. bağ nazlığa düşmeden hemen her türü denemasmde yarar görüyorum. Temel cizgiyi gözardı etmemek kaydıyla... Bundan sonrası icin besteclllğe yine ağırlık vereceğlz. Şubat ayında cTarih Merdivenl» adlı sen fonik bir calışmam ılk kez ses lendirildi. Batı formlarındon yararlanan, ama bizim birikimimizden, edebi yapıtlar dahil önceükle yararlanan ve değışlk alanlardan bircok sanatcının ortak bir çalışma yapabileceği calışma bicimleri düşünüyorum. 20.05 TRT ÇOCUK KOROSU TRT Ankara Çocuk Korosu «23 Nisan» marşmı okuyacak. Şarkmın söz va müziği Halil Bedn, düzenlemesi Nejat Başe&mez'in. BillHIMİ Faruk GÜVEMÇ Alkışları, solistlere fatura etmek gerekiyor yerlne ben başka bir not konulmasını önereceğim: «Cumhurbaşkanhğı Senfoni Orkestrası Müdiirlügü» denmelıdlr, «programları aynen uygulama hakkını mahfuz tutar». Düşmez kalkmaz bir Allah, ne olur ne olmaz. Evet, geçen hafta sonundafcl olağan konserlerinde Cumhurbaşkanhğı Senfoni Orkeslrası Rossini'nin Guillaume Tell uvertürünü, Mozart'ın keman ve viyola için konçsrtant senfonisıni, Bizet'nin do majör senfonisini seslendirdi. Orkestrayı, Ankara'lılarm başkente iki konser için gelmiş olan eskl dostlan Jean Perlsson yö. netiyordu, solistler Murat Tamer ile Betil Başegmezler idi. Perisson genellikle parlak, etkili icralar çıkaran, dinleyicıleri müziğiyle olduğu kadar, dal gibi vücuduyla, abartmalı ama estetik hareketleriyle de etkileyen bir yönetmendir. Bu defa da öyle oldu, hem uvertürde, hem senfonide yer yerinden oynadı. Mozart'ın daha az beğenildiğini söylemek istemıyorum. Ama konçertant senfonide derlenen alkışları solistlere fatura etmem gerekiyor. Murat Tamer ile Betil Başegmezler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının seçkin muzikçilerindendir. Ama bu sıfatlannın çok üstünde, solıstik niteUkler taşıyan bir ıcra çıkardılar geçen hafta. Hele Murat Tamer'in çalışmda incelik ve lezzet vardı. Betil Başeğmezler ise duygu tellerimızı fazla tit> retmediyse de iyi düşünülmüş, titiz bir işçilikle hazırlanmış bir çalışma sergiledi. İki 6olıstin arasmda uyum olduğu için, özellikle cumartesi günü, temiz ve müzikal yorumdan buyiik bir zevk aldık. konserler Kemanda Saim Akçıl ve piyanoda Mithat Fenmen Wieniawski'nin «Hatıra» adh yapıtını yorumlayacaklar. 20.10 ÜYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 MİNİK KONSER 21.15 YERLI DİZİ: «DELİ» (2) Yerll dizinin bu akşamki bölumunde para canhsı Samiye Harum'la olaylara hep alaycı bir gözle bakan kar deşi Tumalalp arasındaki ilginç konuşmalar yer alıyor. 22.10 22.25 23.00 23.05 MERAL UĞURLU SÖYLİTYOR HABER PROGRAM HABERLER KAPANIŞ izleyici îözüyle Şimdiye kadar TV hakkmda bir çok eleştlri okuduk. Kalemi hiç elimize almadık. Okuduk, seyrettik, yutkunduk. Biz şunu biliyoruz, bugun TV yay gındır, TV'si olmayan vatandaşımız akşamlan aile ce komşusuna, tanıdıgına taşınır. Şimdi soruyoruz size, 30.3.1982 gecesi TV'deki «Aşk Gemisi» dizisini, komşusunda veya evinde çoluk çocuğuyla seyredip yüzü kızarmıyan bir insanımız var mıdır? Gelişme çağı bir yana, ufak çocuklarımıza dudak boyamadan, göğüsierine pamuk koymaya kadar olmadık re zaJeti süsleyerek gösteren TV acaba eğitici olabilir mi?.. Biz gelişmiş sanayi toplumu değiliz. Bizim ilişHlerimiz, bizim çelişkilerimiz onlaruıkine benzemez. Bizde oğul babasınuı yanmda ayak ayak üstüne atıp da oturmaz, onlarda içki içip, beraber bar'a pavyona da girebilir. Biz insanlanmızı biliriz. Bu rezalet dizileri yavaş yavaş toplumda sağlam bilinen değerleri yıkacağa benzer. Pazar Kapab Cezaevi hükümlüleri adına Ali Rıza AYKURT 13 nisan salı gecesi Devlet Konser Salonunda olağanüstü bir viyolonsel resitali dinledik. Programda Marin Marais'nin La Follia'sı, Boellmann'ın ve Beethoven'in (op. 102/1) sonatları ve Dvorak'ın rondo'su yeralmıştı. Bu resitali kolay kolay unutabileceğimi sanmıyorum; her saniyesini ayn bir zevkle yudumladım. Sağlam bir tekniği, müzikal, coşkulu bir çalışı olan, son derece rahat görünüşlü ama çarpıcı bir yo tGecenlerde bir haberde rum çıkaran viyolonselciyle, babanm bir banka arşlvlerinde müziği dikkatle izliyen, sesini 1970'de doldurduğu bantların duyuracağı, geriye çekileceğı bulunduğu açıklandı Bunlar yerleri iyi bilen kusursuz bir yanyana kuşkusuz bir kültür olayıdır, piyanist her zaman bunlarin en azından plak hall gelmez. Yine de iyi bir konserin olağanüstü yönü nedir, nene getirllerek isteyen!erln ya rededir diye sorabilirsiniz. Bu rarlanmasına açılması gerek başarüı sanatçılar ne Avrupa'mez ml?» dan, ne Amerlka'dan gelmlşti. Biri viyolonselci Gülffün Aka Gerekmez olur mu? Elbet gün idi, öbürü piyanist Tülin te gerekir, ama devlet bu ko Onat. Dudak boyayan çocuk nuda şimdiye dek hıcbir şey yapmamış ki bundan sonra yapsın. Devletln bu konulordo bir şey yapacağı olsa, en azından telif hakları yasasını uygulardı, böylece Münir Nurettln daha zengın ölürdü, cocuk larına da biraz birşeyler kaIırdı! Evet, bankada tam 56 eser var, babamın banta okuduğu. Banka bunları plak haline gstırmeyi düşünüyor, ama cok formalitesi var, genel müdürün onayı, vs. Henüz bir glrışim yok. Bunlarin Türk müzıkseverıne maledilmesl kuşku suz gerekir. ama kim yapar, nasıl yapar, bilemiyorum... Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yıllık programında geçen hafta Mozart'ın obua konçertosunun, konçertant sentonisinin ve Debussy'nin Deniz'inin seslendirileceüi duyurulmuştu. Solist hastalandığı için obua konçertosu kaldınlmış, beş trompetçi bulunmadığı için Deniz'in çalınmasından vazgeçümiş. Bu, yıllık programda yapılan ne ilk, ne son değişiklik. Bu çeşit bütün yüUk programlarda olduğu gibi, bizimkinde de «idsre, program larda değişiklik yapma bakkını mahfuz tutar» gibi bir cUmle yer almıştır. Gerçekçi olmak İçin, gelecek yü bu cUmlenin radyo TRTI 05.00 Açıhş, 05.05 Ezgi Ker vanı, 05.30 Şarkılar, 06.00 Kı sa Haberler, 06.02 Bölgeseı Yayın, 06.30 Köye Haberler, 06.40 Günaydın, 0730 Haberler, 07.40 Günün İçınderj (1), 10.00 Kısa Haberler, 10. 02 Arkası Yarın, 10.22 Bölgesel Yayın, 11.00 Kısa Haberler, 11.05 Okul Radyosu, 12.00 Kısa Haberler, 12.10 Ögle Üzeri (2), 13.00 Haber ler, 13.15 Müzik, 13.30 Bölgesel Yayın, 14.45 Öğteden Sonra (3), 16.00 Kısa Haber ler, 16.05 Okul Radyosu, 17. 00 Olaylann Içinden, 17.30 Dın ve Ahlâk, 18.00 Kısa Ha berler, 18.05 Çocuk Bahcesi, 18.20 Hattanın Çocuk Şarkısı, 18.23 Eölgeseı Yayın, 19.00 01.00 TET • II lle Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Şarkılar, 20.00 Köyümüz Köylümüz, 20.20 Türküler, 20.40 Müzik, 21.00 Kısa Haberler, 21.02 Radyo Tiyatrosu, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 Gece Konserı, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin tçınden (4), 01.00 Program ve Kapanış, 01.05 • 05. 00 Gece Yansı, Müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Sağlığımız, 09.30 Sabab Kon serı, 10.00 Şarkılar, 1050 Türküler, 10.40 Denizin Sesi, 11.00 Şarkılar, 11.30 Türküler, 11.45 Müzik, 12.05 Şar kılar, 12.30 Türküler, 13.00 Haberler, 13.15 Saz Eserle ri, 13.30 Müzik, 14.00 Uskudar Musikl Cemiyeti, 14.30 Yabancı Di| öğrenelim, 15. 15 Türküler, 16.30 Müzık, 16. 00 Gönül Sesimiz, 16.20 Arkası Yarın, 16.40 Türküler, 17.00 Olaylann Içinden, 17. 30 Küçük Konser, 18.00 Şar kılar, 18.30 Hikâyelerimiz, 19.00 01.00 TRT • I ile Ortak Yayın, bulmaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 3 4 5 6 7 8 9 I LJ LM I 1 m m SOLDAN SAĞA: 1 Mücbir sebep (yabancı dilden). 2 Makam... Adet 3 Habeş büyüğü... Bir cins güvercin. 4 Manganın simgesi... Utanma («.... eder rengi tebessüm lâli nâbmdan senin>). 5 Boynun arka kısmı... Neonun simgesi. 6 Lika, 7 Vilâyet... Kur'anda bir sure. 8 Çağrışım... Dinî inançları olmayan. 9 Müesslriyct. .<... rüKARDAN AŞAĞITA: 1 Yöntem ya da yasalann gerektirdiğl lşlem. 2 Nisbet... El aracı. 3 Bir millet... îlave... Danlmarka'nın plaka işareti. 4 Kalayın simgesi... Bir sayı... Dua eden, duacı. 5 Bir nota... Diyar. 6 Elçllik uzmanı. 7 Şebnem... Kendisine inanılan kimse. 8 Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yerin yakını... Radonun simgesi... tstikbal. 9 Taşlamak, taşa tutmak. Bir Âlman bestici: CAKL OrtFF 123 4 56 1H 1 P 0 P0 2 JL ü 0 I Â ,V3 N 1 u z A 1 4 <E N I 6 ü BI I A 7 X LŞ.H 0 8 Ak 9 N 1¥ 5 t • TRTIII 07.00 Açıliş, 07.02 Gune Başlarken, 08.00 Sabab Konseri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 KUçük Konser, 09.30 Elton John'un «The Fox» Albümü, 10.00 Müzik, 11.00 Öğleye Doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimızden, 13.00 Konser Saati, 14.30 Kla sik Türk Müziği, 15.00 Müzikü Dakikalar, 16.00 Günün Konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler Içın, 18.00 Plak lar Dönüyor, 19.00 Haberler, 19.12 Bir Konser, 20.45 Müzik, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin Getirdikleri, 23.00 Opera Saati, 24.00 Müzik, 01.00 Program ve Kapanış, I I I II HÜSKİ a 1İS & C^ i HA V oi i 78 9 TİA J^ TjM A R AM SaiıâtGalefil^ri TORK SANATÇILARI DAYANIŞMASERGİSİ Turkiye Kaıuerie Sav«| Vakfı himayeBiıde 'm 7. Kunıluş Yıldonümö 'Tıirk Resminde Insan ve Portre' sergisiyle kutlanıyor Kasım 1982 Resim satmak isteyenler için Knrraluş Cad. 191/B Sinemköy ' 4 0 4 7 83 fGtotSarntbr Gshrid REFİK EPİKMAN Ilk Toptu Sergisi 830Mayıs Kurtulu* cad. 191/B sinemköy VICTORIA LIDIA OGRICH 23NU»n13Mayul982 Kuru ÇlçskSergltf TRTII 07.00 Açılış, 07.03 Solisfc lerden Seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler, 08.00 BlRLEŞlKSERGt 22 Nisan • 26 Nban 1982 Tel: 48 03 26 4047 83 NURKOÇAK "Gflnderiler" İPEKAKSÜĞÜR $ Resim Sergisİ Istanbul Devl«t Ottzel Sanatlar Galtrltl / BayoSlu BASIN SANAT GALERİSİ Gece Konseri (TRT1, Saat: 22.05) Programda Beethoven'in 'Op. 47 Nr. 9 La Majör Kreutzer Sonatı» ile 'Op. 24., Nr. 5. Fa Majör 4lhbahar Sonatı» yer alıyor. Ankara yapımı olan programda dinleyeceğimiz besteler şöyle: Wieniawski 'Efsane». Sarasate «En URART SANAT GALERİSt Ittanbul Devlet Gilzel sınatlır Galerlsl / Beyojiu . Sergi 326 nisan BİRLEŞİK AÇILİŞ SERGİSİ 3 26 nisan 16 Nisan16 Mayıs 1982 Atatürk Cad. öğretmtnler SIUIİ B Blok Kat 2 ADANA Sanat Servisi MUnih'de ölen Almaıı be steciyı Turk müzikseverleri «AkıUı Kadın» acllı operasıyla, «Carmina Burana» adlı sahne kantatıyla ve çocukların müzik eğitımı ıçın gelıştırdığı yontemie tanıyor. 10 temmuz 1895 tarihınde MU nıh'de doğan ür£t, orada müzik akademısıni bıtirmış 1920' de Kaminski'den kcunpozısyon dersleri almış, 1925 ile 1936 yıl ları arasında aynı tcentteki Gunther Okulunun «dansla mü zik eğitimi» bölümünu yonetmış, 1950 ile 196Ü arasında Münih Müzik Akadenıisinde kompo zisyon profesörü olarak gorev alan. Orff'un hemen butun eser leri müzık, sahne ve sozun Oa sentezıdır. Nılesım kenüısı. enbüyuk nızmetının, muzık, dıl ve hareketın Dirhgıru üeraber lığini, aynlmazlığuu yeniden keştetmek olüuğunu soylemıştir. Orfi, opera alanında Wagner ve Strauss'un eserlerıyıe doruğa, «son nokta»ya ulaşıldlğı inancıyla yenı bir yön aramış, çıkar yolu batı müzık kül türünün temel ögelerıne d o n mekte bulmuştur. Bu ögeler, elbet de neyecanlı, canlı bıı ritm, etkilı, (Wagner'e tepkı < > larak) etkilı, dıatonık biı melodı yapısı, üçlü armonı sıst» mi olacaktı. önce Monteverdi nin barok önuesı operalaruıı yemden düzenlıyerek ışe gınş ti Orff sonra ortaçağ aıetınıerine el attı Shakespeare solugu ile dolu masal konulanna yöneldı ve yaşamının son yıllannda antık dünyanın konulari' na sırt çevırdı Sabah konseri (TRT2, Saat: 09.30) Romansı», Jota Navarra», mans», Johnn Strauss •Hayattan Zcvfe Alın». «Öpücuk.» dülüs Çaykovski 'Ro URART SANAT CALEfilSf A 1 D İ İ R K O CAOOCSI21 NISANIASI I S n N l U . TELEPOM UO126 TELEKS » « J U M T T H . •ANGALTI SANAT GAIJERİSİ FORUM SANAT GALERİSİ iıtanbul Körler Oknhı yarann» kîle sanat gaterîsl ERSINANİBAL lLERdL RetimSeısU 19NUaalMayu CavdttpaM Cad. 376 BabeK T«I:6S21 21 Vivaldi'nin «Re Majör Keman Konçertosu»nun ardından Mozart'ın «No 19 Piyano Konçertosu»na yer veriliyor. Program Rodrlgo'nun 'Gitar Konçertosu* ile sona erecek. Sabah Konseri (TRT3, Saat: 08.00) JNERMİN BEZMEN Terhlpve Mlnyatür Sergisi (Şermln Bezmen Anııına) 1 9 25 NİSAN 1982 BALABAN HAKKITORUNOĞLU SEFER ÖZTÜRK 17Nüuı19Mayul982 Bilezikci Sok. 46 Tel: 41 5883. Rttlm Serglsl GIYAS KORKÜT Resim Sergisi 15 3 0 Nisan 1982 ETAP MARMARA OTEÜ ALT PASAJI (CAFE KATt) TAKSİM İSTANBUL VVIIIIam Shakespeare'in !stanbul Belediya Konservatuva rı birincı sınıf oğrencıleri tara fından hazınanan oyunu Shak espeare İDGSA'da başlığıylc verilmiştir. Düzeltiriz. DÜZeLTME sinemalar tiyatrolar bukösede voyınlanmasını ıstedıginiz jlanlannız ıcin ODA AJANS YSnetmen: ODAÂJÂks 4492^95 Yönetmen: ATIF YILMAZ TARIK AKAN MÜJDE AR KAMİL SÖNME2 Zeyyıt Sefimoğhı'nim "DEPREM" Romamndan dnemttyz nyarlanmif tnr. Buhafte: B«yo9lu L A L E Bahçetlevlar ONVEROİ BakırkSySAYANORA Kadıköy REKS SuadlyaSUADİYE Bs;lkta$ Y U M U R C A K Fmdıkzade N İ L G ü N KaragUmrükSTAD OskUdar I Ş I K Kocamustafapa$a C A N va Levent MELODİ Slnamalarında ü Yefilçam FHmdBk Sunar Akbanktan sevgili cocuklara Akbonk Çocuk Sinemosı Reks Kad±6y Cumartesi saat 9.45 Sinema 74 Bakırköy Cumartesi saat 10.00 Emek Beyoğlu Cumartesi saat 10.00 Sunar Üsküdar Pazar saat 10.00 UeHtîfs duVâtfvtîep etm Akbatık gubelerimtt. %& v i M i y m a*4« w^% v^^^ı v# •ifii KENT kadıkfiySÜREVYA SINEMALARINDA y Kent Oyuncuları .HAHBIVE KENTER TİVATBOSU J g j l a y ULUSLARARASI SANAT GÖSTERİLERİ A.Ş. nrAKsMSMUffEv SiTMMyt». CM, \% T«*J.m AA ] » M •''i I.ÜMONO ROSTAND •'. • /.. P s İ z y r t S u O > ••• ..' S U A R E 'PAZAR PTESt haric) 2 l o ö cun)a21.ÖOctesıia0O CYRANOde BERGERAC ctesiİSOO HALKDÜŞMANI Erlc Gtriı tmas "AnEnemyof the People" Yön: George Scbaffer Oyıu Steve McOueen ESER:HENRİKİMSK P.tasl, Salı. Çars, PM$, Cuma "BugOn Bayram BirKaşıkAyran" Cocuk Tîyotrosu Akbonk "Hayal Oyuncaklan" (Müzikli Oyun) Her CumartesiPazar saat 13.00'de Pangalü Nejat Uygur Tiyatrosunda (tdil Sitesi) Ayrıca Karagöz gösterileri KuraoTIyotiosu Ahbonk 14.0016.3019.00 Cumartasl Pızar "hezn müzikli, hem komik" Her CumartesiPazar saat 11.00'de Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu i MATINE ctasi 1730 pa»r I4oo 1730 biKtler gişodeSATlUWIAKlADIR T E L 4 0 6 7 » 2 11.30 • 14.00 • 16.30 19.00 UNUTULMAYANLAR DİZİSİ11 MUTLULUK AKBAIMK ^Kuklennda 504900*5" YÖNrAGNESVARDA SlK. Çar;, Per». çu. Ctatl 81.30 • • tstanbul Üniversitesi Medi kososyal Merkezi Klasil Türk Musikisi Korosu 24 n san günü saat 15.30'da Peı Faküitesl Konferans Salonu'nda konser verecek. 9 Mıchel Bocnat tzııur üevleı Senfoni Orkestrası yönetmı nl oldu. Bocnat eylüi ayın dan sonra duzenlı olaıal öer ay iki konser yönetmet üzere Izmıı'e gelecek Sa natçı Ia72 yılından oerı Lo zan K.onservatuvan'uda mü dürlük gorevını yürutuyor. i Pınar Sıit'ün ilkokul öğrel menleri arasında diizenledl ği «Çocuk ve tifSîennıe» ko nulu resim yarı^nıusmda dı reccye girenlere ödüıleri y: rın İıtaiı Uevlet Kesım vı Heykei Müzesı nde bir tö renle verilecek. • Ergıcaıı Saydam ve Sunı Korad Boğazıyı Unıvviisıtes Eğıtım ve Araştırma Vaki yararına bir resıtal veıdiıer Başaruı geçen resıtdldeı sağlanan gelırın yenı kuru lan ve öğıencı yurdu, kre gibı tesısler geıgekieştırme yi amaçıayan Eoğazıçı Üni versıtesı Eğıtım ve Araştır ma Vakfı'nın kampanyası na bırakıldı. • Ankara Haîk Tiyatrosu'nuı yetenekli oyuncular yetiştlt mek amacıyla oluşturduği genç oyuncular biriminir ODTÜ Amatör Tiyatrola Şenliği'ne Brecbt ve Anaoll den derleme «Jeanne O Aro» adlı oyunla katılacağ açıklandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog