Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

22 NIŞAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 îran'da sok'aklara dökülen îran la Irak arasındaki çarpışmalar yogunlaştı halk, Şeriat Medarfnin kmanmasını istedi BEYRUT (AP) îran'dn Ayetullah Humeyni'yi öldürmefc Jçin bir komploya karışmakla suçlanan ve önceta gün dinl yetkileri elinden alınan Ayetullah Şenat Medari'ye karşi açılan kampanya yoğunlaşıyor. Dün ülkenın büyük bölümünde dükkanlarla din okullan kapanırken, sokaklara dökıilen göstericiler Şeriatmedari'nin kmanmasını istedıler. TahTan radyosurmn bildirdiği ne göre, Ayetullah Humeyni'yi destekleyen afişler taşıyan göstericiler, Şeriafmedari ile eskl Dışisleri Bakanlanndan Sa dık Kultbizade'yi kınayarak ikidık Kultbizade'nin kınanmasını istediler. Bilindiği gibi, Sadık Kutbi?a de pazartesi günü televizyonda yaptığı açıklamada Humeynl'yi öldürmek için bir komplo hasarladığını itiraf etmiş ve konro laya Şeriat Medari'nin de dolaylı olarak katıldıgrnı söylemişti. Kutbizade, Şeriatmedari'nîn komploaan ürktüğünü, ancak basanva ulaştıktan sonra darbecileri desteklemeye soz verdlğini belirtmişti. öte yandan Tahran radyosu, Şeriat Medarl'nin dini yetkilerinin elinden alınmasıran halk tarafmdan olumlu karşüandığı nı duyurdu. Tahran radyosu, aynca Şeriet Medarl'yt kmayan bircoR devrimci örgütün adlannı sıraladı, bunlar arastnda Ş * <riat Medari'nin doğum yert olan Tebnz'den d© bir dizi örgüt bulunuyor. Kum kenünde dini liderler tarafmdan yayınlanan bir bildiride isa bundan böyle Şeriat Medari'nin dinı yetkilerinı tanıyan kişilenn İslâm devrimine ihanet etmiş sayılacaklari belırtildi. İran yeni bir saldırıya gecti LEFKOŞE (AP) Islam îyiniyet Heyeti Tahranla Bağdat arasında meklk do kurken, t r a n Irak savaşınm Kuzistan bölgesinde ylne yoğnnlaştığı bildiriliyor. îran Haber Ajansı IRNA nm bildirdiğine göre. İran birliklerinin Bostan kenti dolaylannda önceki gün gi riştiğl yeni bir saldm sonucunda 300 Irak askert öl dürüldü. raNA, 80 Irak askerinin cesedinin «tslam ya saları uyarınca» gömüldüğü nü. dîger cesetlerln ise hâlâ savaş alanmda dağınık biçimde bulunduklannı bil dlrdi. IRNA. savaşa ilişkin haberinde şöyle dedi: «Sad dam Hiiseyin'in saldırgan eritçteri. birliklerimizin yeni bir saldırısı ile. Bostan ken ti dolaylarından ve \eisan nehrinden cekilmek zorunda bırakıldıiar.» Bağdat radyosu ise, önceki gün meydana gelen çarpışmalarda 22 îran askerinin öldürüldüğünü ve İran saldırısının gerl püskürtüldüğünü ileri sürdü. Bağdat radyosu, üç Irak uçagının düşürüldüğüne ilişkin îran îddialannı da «yalan» olarak niteledi. Radyo, ancak hava çarpışmasında bir Irak uçağmm düştüğünü, kabul ederek, buna karşılık bir îran uçağmın da dü şürtildüğünü ilerl sürdü. Öte yandan Srl Lanka Ulaşım Bakanmın başkanlığındakl dört kişüik Islam îyi Niyet Heyeti, Tahran'da üç gün temaslarda bulunduktan sonra dün Bağdat'a döndü. îki ülke arasında barışı sağlamaya çalışan heyetin, Bağdat'taki görüşmeleri tamamladıktan sonra, Suudi Arabistan'a giderek bir durum de ğerlendirmesi yapacağı bildirildi. BL » AC Ergun Politikada ^ Sorunlar» Nükleer Tartısmada Yeni Bir Öneri ABD'de iki haftadır NATO'nun askeri stratejısi ve nükleer silahlar konusunda son yıllann belki de en ilginç tartışması yapılıyor. Tartışma, taşıdığı önemden ötürü yavaş yavaş ABD'nin smırlannı aşıp Avrupa'ya da yayıhyor. Tartışmanın iceriğine geçmeden önce NATO1nun askeri stratejisi hakkında bazı bilgileri anımsatmak yararlı olabilir. ABD ve NATO'nun nükleer silahlara ilişkin stratejisi, 30 yıla yakın süredir «ilk kullanma» (firstuse strategy) diye adlandmlan ilkeye dayamr. Yanl, Sovyetler Birliği NATO'ya karşı bir saldmya geçerse, NATO ntikleer silahlan ilk kullanan taraf olacaktır. Bu strateji şimdiye dek belli başlı iki aşamadan gectl. Başlangıçta kullanılan «Topyekun Mukabele» stratejisine göre, Sovyetler Birligi'nin NATO'ya yönelttiği bir saldmya. ABD nükleer silahlarla karşıhk verecekti. Böylece nükleer misllleme korkusu. Sovyetler'i bir saldında bulunmaktan caydtracakti. Ancak zamanla Sovyetler Birliğlnin de ABD'yi vurabilecek stratejik nükleer füzeler geliştirmesi, Washington'un «topyekun mnkabele» doktrtoini değiştirmesine yolaçtı. Çünkü, bir savaş halinde Amerikan topraklan da, Sovyet topraklan gibi nükleer füzeler taraîmdan imha edilme tehlikesi ile karsı karşıyaydı artık. NATO'nun 1967 aralık ayında yapılan Bakanlar Konseyi toplantjsmda «topyekun mukabele» doktrîni terkediliyor, onun yerine «esnek mukabele» stratejisi benimseniyordu. Bundan böyle Avrupa'da bir Sovyet saldırısı, önce Jconvansiyonel silahlarla karsılanacak. ancak Varsova Paktı orduları durdurulamadığı takdlrde, taktik nükleer silahlar kullanılacaktı. Doktrin. o zamanlar Fransa ve diğer Batı Avrupa tilkelerinde yoğun tartışmalara neden olmustu. Avrupa. iki süper güç arasındaki savaşta arada kalmaktan ve savaş durduruluncaya kadar büyük ölçüde imha olmaktan korkuyordu. «Esnek mnkabelr» stratejisi bugüne dek NATO'nun resmi doktrini olmuştur. Ancak gerek «toprekun mukabele» srerekse «esnpk mnkabel»"» stratejilerinde, temel ilke defcîşmemiştir. Bu da. bir savaş durumunda NATO'nun nükleer silahlan ilk kullanan taraf olacağıdır. îşte, Sfci hafta kadar önce, bu temel ilkeyi tümüyle değîştirmeye yönelik bir öneri ortaya atıldı ABD'de. öneriyi ortaya atanlar, ABD'nin önde gelen dört siyaset adamt. Eskl Savunma Bakanlanndan Robert Mc Namara. Kennedy ve Johnson'un Uîusal Güvenlik Danışmanı Mc George Bundy. ABD'nin 1952'de Moskova Büyükelçilitlni yapan Georse P. Kennan ve Nîxon dönerninde ABD'nin SALT (strateiik sîlahlann smırlandırılması görüşmelfri) heyetine baskanhk eden Gerard Smith. Bu dört ünlü poUtikacı. b!r savaş durumunda NATO'nun nükleer sitahlara ilk başmran tarsf olmaktan vazgecmesini önerivorlar. Atlantik îttifakı'mn benimsemesini istedikleri yeni doktrin şu: NATO. karsı taraf kullanmadıkça, nükleer silaha başvurmayacaktır. öneri, tahmin edüebfleeegi gîbî. ABD*y! ansizın kanştırdı. Mc Namara, Bundy, Kennan ve Gerard Smith'e göre iki süper güctin nükleer sllahlanndaki olaganüstü şrelişme yüzünden artık smırh bir nükleer savas yapma, daha doÇrusu nükleer carpısmayı smırlt tutma olanağı ortadan kilkmıstır. Avrupa'da taktik nükleer silah kullamlsa bilp. çarpısmft kısa sürp sonra strateiik (uzun menzilli) füzelerin kullanıldıg;ı topyekun bir nük leer savasa dönüşecektir. Aynca, taktik nükleer silahlar Avrupa'da en temklnli ve sınırii biçimde bile kullanılsa, yaşlı kıta vine de büyük ölçüde yıkımdan kurtulamayacaktır. Peki öyleyse ne yapmalı? Konvansivonel sîlahlar frelîştirimîell ve savunma stratejisi bu silahlara dayandırılmal!. NATO ülkelerl, konvansiyonel güçlerinl daha üst düzeye cıkarmalı. Böylece nükteer silahlara harcanan milyarlarca dolar tasarruf edilmiş olurken, bu paranm bir bölümü de konvansiyonel silahlarra gelistirilmesinde kullamlabilir. Aynca, «esnek mukabele» doktrlninin Avrupa'da yarattığı korku ve yaşlı kıtanm. iki süper güç arasmdaki bir ntikleer catışmada deneme tahtası olarak kullanılacağı yolundaki kuşkulan da giderllmiş olur. Ne var kl Reagan yönetimi bu görüsleri hiç mi hiç paylaşmıyor. Alexander Haîg'e göre. yeni öneri NATO strateiisinin caydmcılık Rücünü ortadan kaldıraeak ve konvansiyonel silah üstünlüğüne sahip olan Sovyetler'in gerekli gördüklerinde Batı Avrupa'ya yürümelerinl kimse engelleyemeyecektir. Halg'e göre. yeni strateji ayrıca çok pahalıya patlayacak, konvansiyonel gücün Keliştirilmesi için büyük para harcamak gerekecektir. îşte bu noktada çeşitli çevrelerden ilginç görüşlerin ortaya atıldığma tanık oluyoruz. Varsova Paktı, konvansiyonel güç bakımmdan NATO'ya karşı gerçekten kesin bir tistünlüğe sahip mi? «The New York Times» gazeteslnde Tom Wicker. NATO ve Varşova Paktmm savunma giderleri ile silahlannm kalitesine ilişkin verilerin, böyle bir iddlayı doğrulamadıgını yaziyor. Yazar, «Varşova Paktı. gerek giivenllir asker Rücii, gerekse silablarmm standardi bakımtndan fvî hasnrlanrnısş bir savunnıayı cökertebilecek listiinlıt&e sahip deJril» diyor. «Xewsweek» dfrRisinin «Harvard Ulnslararası tlişkiler Enstitiisflnnün bir incelemesine dayanarak verdigi bilgiye göre de NATO. savunma konusunda, Varşova Paktmdan daha fazla para harcamaktadtr. Üstetik Sovyet ordusunun dörtte bhinin Çin sınırmda bulunduğu ve Polonya ile Çekoslovakya ordulanna da fazla güvenilemeyeceği düşünülflrse, Varşova Paktt'nm, sanıîdıgı Kibi NATO'va karsı kesin bir üstünlüSe sahip olmadığt görtilebillr. Yine Enstitüye Köre. NATO'nun konvansiyonel gücü, asker sayısmda fazla bir artınma gitmeden. 1979 savunma giderleri %3 oranında yükseltilerek gpllştirilebllir. Ne ilginçtîr ki. Mc Naroara ve arkadaşlarınm ortaya attıklan öneri. ABD'nin nflkleer şemsiyesi altında bulunmanm verdigi rahathga a'ışmış olan bazı Avrupa hükUmetleri tarafından olumsuz karçılanmıştır. Pransız yetklliler Sneriyi «Tttifakta pasiflnnin treli^mesi» şeklinde niteler ken. îtalyan resmi kaynaklan da «Sovyetler aynı öneriyi zaten on yıldır yapıyor» demîşlerdir. Bir yandan, «Aman. süper sficlerin nökleer savasmda arada kalmayayım» diye kaygılan: Öte yandan da nükleer silahlarm kullanılma oİ3«nlı&ını azaltmaya yönelik bir öneri ortaya atıldıgmda. «Aman, canım ne Kferpk vardı şlmdi buna? Gül sribl idare ediyordnk» de. Ba da Avrupa'ya özgü bir çelişk! olsa gerek, Italya'da bunalım: Spadolini'nin koalisyon hükümeti cöküntünün esiğine geldi ROMA, (a,a.) Cumhuriyetçi Basbakan Giovanni Spadolini'nin 10 aydan beri iş başında bulunan koalisyon hükümeti, Hıristiyan Demokratlarla Sosyalistler arasında gittikçe derinleşen görüş aynlıkları yüzünaen cöküntünün eşîğine geldi. Gözlemciler, Hazine Bakanı Nino Andreatta'nın Sosyalistleri, Italya'yı «Nasyonel Sosyalizme» sürüklemekle suçlayan son konuşmasmm «Bardağı tasıran son damla oldu£unu» ve kesin bir kopmanın artık kaçınılmaz oldugunu söylediler. Koalisyonun ayakta durması için çaba larfeden çevreler ise, Andreatta'nm Sosyalistlerden «Alenen özgrıir dilemesi halinde bunalımın atlatılabileceğini ileri sürüyorlar. Ancak sorunun sadece Hazine Bakanının, Sosyalistleri «faşizmle» suçlamasınm ol madığı belirtiliyor. Hükümeti oluşturan beş partiden en büyük olan Hıristiyan Demokratlar ile Sosyalistler, hemen her konurta göruş ayrthğına düşüyorlar. Gözlemcilere göre. iki partinln belH başh ekonomik konularda çok ayn görüşlere sahıp olması, koalisyonun uzun ömürlü o'amayacağını zaten en başmdan belli etmiçti. Ancak Başbakan Spadolini'nin olağanüstü çabalarının hükümetin on aydır görevıni sürdürebilmesini mümkün kıldığı öne sürülüyor. Sosyalistler, Hazine Bakanınm hâlâ istifa etmediğinf belirterek, Meclis'in önceki gunkü tutumunu boykot ettiler. Aynı şekilde pazartesi günü yapılan kabine topIaatısma katılmayan Sosyalist Partl, önceki günkü çalışma toplantısma da sadece üç bakanı nı gönderdL Çok kimseye göre. Hazine Bakanı Andreatta'nm istifası, bunalımın geçici olarak atlatılmasma yanyabilecefe, ancak soruna köklü bir çözüm geörmeyecek. Hükümetin istifası halinde Cumhurbaşkam Sandro Pertini'nin parlamentoyu dağıtarak S7 haziranda srenel secimlere gidilmesine karar vereceği sanılıyor. SPADOLÎNİ İtalya'nm Cum. hnriyetçl Başbakanımn hükümeti olağaniistü çabalarla ayakta tnttufu öne sürülüyor. GUATEMALA'DA ASKERLER KÖYLÜLERİ TARADI: 21 KİŞİ ÖLDÜ Guatemala, (ANKA) Solcu gerillalarla hükümet kuvvetlen arasında yoğun çatışmalara sahne olan Guatemala'da tarlada çalışan 30 çıftçıye bir askeri helıkopterden makinalı tüfekle ateş açıldığı ve 21'inin öldürüldüğü bildirildt Guatemala hükümeti tarafından da doğrulanan olayın bir yanlışlık sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Hükümet açıklamasmda askeri helikop terin bir baskm sonrası kırsal bölgeye kaçmaya çalışan bir grup gerıllayı ızlediği ve tarlada çalışan köylülere gerilla oldukları zannıyla ateş açıldığım öne sürülerek olaydan üzüntü duyulduğunu belirtıldi. tlAN T.C. tSKİLİP SULH HTJKUK HAKİMLİĞİNDEN Sayı: 1969/196 Davacılar Sungurlu Hacettepe mahallesi Digiçayı sokak No: 12'de oturur Kezlban Üstün üe Ankara ŞehitCengiz Topel mahallesi Sogukpınar sokak No: 41 ikamet eder Döndü Karlı tarafmdan Davalılar tskllip Sagpazar köyünden tbrahim Emre, Kadem Emre ile Ali oğlu Ali Emre ve 18 arkadaşı aleyhine açtıklan ortaklığın giderilmesi davasınm vapılan muhakemesi sonunda: Mahkememiz tarafmdan veriien 12.11.1981 gün ve 1981/501 karar 1969/196 esas sayılı ilamı ile İskilip Sağpazar köyü tepu kütügünde kayıth 174, 185, 199, 200, 201, 291, 300,314, 315, 423, 527, 575, 577 ve 687. parsel sayüı taşın mazlann taksiminin mümkün olmadığı, satış suretiyle or taklıgm giderilmesine karar verilip satış memımı olarafc mahkeme başkatibinin Rörevlendirilmeslne dair karar btınca yapılan arastırmalara ragmen davalı AM oglu Ali Emretıin adresJ tesbit ediiemediÇinden yoklugunda hüküm verilmiş olup isbu htiküm 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve 29. maddeleıi ş^reğince davalıya ilanen tebligi ve vayın tarihinden itibaren 15. gün geçtigi takörde ilamm davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. (B. 14254) 2776 eleman alınacaktır Bankacılık mesleğinde yetiştirilmek üzere Ingilizce yabancı dil bilgisine sahip ıjüksek öğrenim (îktisat, lşletmer Siyasal Bilgiler t>b.) Kurumlanndan y a d a yabancı dil tedrisaü yapaa asgari lise düzeyindeki bir okuldan mezün ue/oeya bu nîteliklere sahip en çok üç yıllık Bankacılık deneyimi bulunan askerlik hizmetini tamamlamış erkek elemanlar alınacaktır. Gizli tutulacak olan başourularm yazıh olarak, bir fotoğraf ile birlikto 4.5.1982 tarihine kadar P.K. 58 Yenişehir, Ankara ndresine yapılması rica olunur. BASIN 5AAAT GMJ.RİSİ BİRLEŞİKAÇ1L1Ş SERGÎSİ 16MAyıs1982 Ataturh Caa Oğretmenıar Sltssl 0 Blok Kat 2 A D A N A tLAN KADIKÖY 2. SULH HUKliK MAHKEMEvSt 1978/98 vesayet Kadıköy Suadiye Çolakismail Sokak No: 23 D. 10. Kadıköy adresinde ikâmet eden Hatice Nimet Ayantur'a hastabğı nedeni ile Bakım işleri için Kadıköy Sua diye Çolak Ismail Sok. Nor 25 sayı 14 adreste ikâmet eden Sadık Şen gttl ile hukuRi işterde bendisine tstanbnl Barosu avtıkatlanndan Doğan Tansel vasi tayin edilmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 15.4.1982. (Basm: 4224 2775) AFGAN'LI GERİLLALAR ÜST DÜZEYDE BİR SOVYET DANIŞMANINI ÖLDÜRDÜ KABİL, (a.a.) Afganıstan'da, bir gerllla grubu, üst düzey deki bir Sovyet Danışmanının, Afgan yönetimince tutsak alınan 50 gerillayla değiş tokuş edilmesi yolundald isteklerinin kabul edilmemesi üzerine, öldürüldüğünü açıklamıştır. Danışmanın adınrn E. R. Okrimyuk oldugu bildirildi. «Hizbi tslami» Grubunun Sözcüsu Muhammed Yakup şerefat, Sovyet Danışmanının Kabilden 14 eylül'de kaçırılmış oldugunu ve yaklaşık bir ay önce de öldürüldüğünü beUrtti. s BAKIRKOY S17NCU tCRA MEMÜRLllGüNDAN GAYRtMENKUL SATIŞ ÎLANI 1881/392S Tal. Bir borçtan dolayı haclzli olup, paraya oavrilmesıne karar verilen, Bakırköy Osmaniye Mahallesi, 69/1 patta, 804 ada, 312 parse) sayılı ve 896 m2'lık arsadald 1/8 hıssesi Eakırköy 3. Icre Memurluğu'nda satılarak paraya çevnlecektir. Imar Durumu: Istanbui Belediyesî tmar Müdürlügü'nün 28.10.1981 gün ve bila sayılı imar durumu belgesinde: Bina Irtifaı 15.50 m. bina derinlıgi azami 20 m. 8n bahçs mesafesi 5.00 m. yan bahçe mesafest 4.00 m. arka bahçe mesatesi en az 655m. ve blok şeklinde insaata müsaade edılmektedir. Not olarak: İmar durumu belgesinde not olarak bulunmaktadtr. Gayritnenkuliin evsaf ve kıvmeti: Yukarıda bahıs fconusu gayrimenlaU, Bakırköv Osmanıve Mahallesi, Yeni Londra asfaltı üzeri mevkainde, Şair Ahmet Kutsl Tecer Caddesi üzertnde. Altay Sokağında 69/1 pafta, 804 ada, 312 parsel sayılı 896 m2 miktarlı arsa tiüerinde B. A. tCkargir olarak insa edilmekte olan birinci bodrum, ikinci bodrum, zemin kat. ve 3 normal kattan ve taşaatı d«vam eden bir gayrimenkul. ltnci bodrum: Halen boş bir durumda zen beton olarak bırakılmış olup, sahası takriben 450 m2 civanndadır. 2'inci bodrumun çok eksigi ile üışaatı bitmiş ve halen garaj olarak kullanılmaktadır. Zemin katta 8 adet dükkan bulunmakta, bunlardan altısımn Altav Sokagına cephell dtgsr tkisi sol yan eephede bulunmaktadır. Bilumum dükkanlann inşaatı takriben % 95 oranında bitmiş, halen bos durumdadırlar. Birıncı, ikinci ve tiçUncü normal katlarda ber katta 4'er daire m««vcut olup, bu dairelerin bütün kaba inşaatlan bitmiş, sıhhi testsat 5slerl ile yaglıboya işleri ve îtemin üzerlari yapım ışleri kalmıştır. Eksiklik oram tafeHben % 15 eivannda kalmıştır. Normal katlardaki dörder dairede aynı plan re aynı evsaftadırlar. Dairelertle girişte bir antre, bir salort, bir mutfak, alatMrka bir tuvalet, bir banyo va tiç odadan Ibaret bulunmaktadır. Halen insaata devam oluranaktar dır. tnşaarm cephesînde asılı bulunan tabelada inşaatın sahlbi mimar Eşref Albavrak ve kontroT miman vine aynı şahsm ismi yasalı bulunmaktadır. însaatta kullanılan malzeme ve isçilik birinci sınıf olup, eiektrik ve su mevcuttur. Gayrlmenkulün mevkil, lroar durumu tara insaası ve îavmete ntftesstr bütün hususlar ştözönünde tutularak bugünkü emsal alım satım ravicine g5re arsa ve lcindeki natamarn binanm bujrünlrtî durumda tamamına ALTMIŞ MÎLYON TL.'sı, bOTÇlunun 7/8 hissesine 52.500.000. Ura kıymet takdir edilmiştir. Satış Şartlan: Satış 24 Mavıs 19R2 pa7artes1 gttnO saat 10.00 • 10.3(Ta kadar Bakırköv 3. tcra Dairesinde acıK arttırma suretivle vapılacaktir. Bu amırmada tahmln edllen kıymetin % 75«ird ve ruçhanh a!acaWı!ar varsa alacafclan mecmuuniı ve satış rrmraftennı secmpk suretivle fhale olunur. Bfîvle bir bedelie aiicı cıkmazsa en eok arttıranın tüahhiîdîi baki kalmaV sartıvla 3 Haairan 19R3 persemba gtinlî avnı ver ve «îaatte tkincl arttırmava eıkaniacaktır Bu arttırmada rüçhanlı alaeafcnlar alacag»nı ve sahs masrafmı gecmesi şaröyla en çok arttırana ihale olunur. 2 Arttırmava isrirate edeceMerln tahmln «Mlen taymettn % 10 nîsbetinde pey afcçesî wya bw mflrtar kadar mlllJ bir bankanm teminat mektubunu vermeler! 19zrnıdır. Satış ppşin para fledlr. Alıet lstediîHnde 20 elln« gecmemek tîzere mehîl vernebilir. Dellalîve resmî, ihale damsa nu'u ve tapn barc masmflîm alıcıya aittlr. Birfkmiş vprailer «wtıs bPdPİİnden MwHr. 3 trjotPk «.Tinı» ulnoaMilfl'is AVS^r nMmcrin nıEİHl°r tabirine îrHfaî? hakTn sahiplert de dahndlrt >JU gavrimenkul üzerindekJ haklannı hususivle faiz ve masrafB dair olan Mdfaiarıni davanaSi beleplerle 1B eöti icinde Dairemi?? blldİTmolerl lSrmidir. AVsi taktirds haklan tar/u «sirfl 1te sablt oimadftc» pavlasmadan barlç bırakıiacaklardır. 4 Satıs bedeli n«nen veva snresinde Rderro«»e ÎÎK 133 maddflsi eeregince ihale feshediHr. tkl ihaîi »• rasmdaM farktan ve % 10 fftizo>n alıc! VPfcefmerlmes'm tuhılaRalt ve WeWr Mikme haeet kabnaksızın kendllerinden t»ıTı>s1ı «viilprpkttr. m 5 Sarrnnme flan tarlMndert IHbaren herVesin « > Sr*>bilmp<H <C1T» dsirpdp *">!* oltro mfterflfi vp.ril(Jiei takörde M.evn «ıİTPivn WT 5rnp(H eandPrilPbfflr. ç Sati«s feHrnir <vtprpMprfn «snT+namPVi « K m s ve •T ü nH\TirtpTpcfttTni trahrıi otmic ssTni<ıeflW!'ri baskaea btlz) almak 1«t«»vpnipr1n TPRin^i Ta! savıiı dosra sıvia Memurlugnmıaa başvurmalan tlar» oltmur. (Basm: 4240) 2Î78 DOĞAISI AVCIOĞLU IVI İhİ Bdind KİTAP CIKTI TEKİNYAYINEVI Ankara Cad. No. 5 V Istanbul ANKARA İNCİRLİ ÜSESİ OKUL VE ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN • Derneğimizin 19811982 ders yıtı calışmatarını ıceren yıllık olağan genel kurulu 9 Mayıs 1982 pazar günü saat 10.30'da okul binostnda, coğunluk saâlanamadığında 16 Mayıs 1982 pazar günü aynı yer ve saatte yapıtacağı demeğimiz üyelerine duyurulur. Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı Gündem: 1. Açılış, 2. Divan secimi, 3. Saygı duruşu, 4. Yönetîm ve Denetlm kurulu raporlarının okunması, 5. Raporlar üzerinde konuşmalar. 6. Yönetim kurulunun aklanması, 7. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seclml, 8. Öneri ve dilekler, 9. Kapanış. DANÎMARKA BAŞBAKAN^ JOERGENSEN ATİNA'YA GİTTl ATİNA (a.a.) Danimarka Başbakanı Anker Joergensen, resmi bir gezi amacıyla Yunanistan'a gitü. Dün Başbakan Andreas Papandreu ile yediği öğle yemeğınden sonra ikih görüşmelere başlayan Joerçensen, Yunanistan'ın AET'ye üyelığinin temel görüşme konuları arasmda yer aldığııu söyledı. Yunanistan'm toplulukta özel konum istemesi Avrupa'nın işbirliği ile çözülmesi gereken bir sorundur diyen Joergenssn, NATO ilişkilerinin ve bölgedeki gelişmelerin de ele alınacağını vurguladı. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN kbacaı # iabya lideri Muammer Kaddafi'nın 28 martta Tobruk deniz Üssünü ziyareti sırasmda kendislne düzenlenen suikast gırişiminden kıl pajn farkla kurtulduğu Suudl Haberler Ajansı tarafmdan iyi haberalan kaynaklara dayanılarak büdlrıldi. • Sovyetler Birliği, Japonya'ya komşuluk ilişkilerinin «relişitirilmesi ve işbirliğfnin de rinlestirilmesini îçeren ikili bir anlaşma imzalanması yolundald önerisini tekrarlamasına ragmen, Japonya'dan somut bir taahfit elde edemedi. Sovyet çagrısı, Tokys'da yapılan Sovyet Japon Dosfr luk Derneği yuvarlak masa top larrtısı'na katılan Sovyet Deniz Ticaret Bakanı Timofel Guzhehko tarafmdan yapıldı. # Fransa'mn doğusundald Dormans kentınde dün erken saatlerde bir yatılı okulda ç»kan yangmda 3 öğrenci ile bir öğretmen yaşammı yitirdi. Yangınm bir kaza sonucu çık tığını bildiren polis yetkililert, okulun üçüncü katmdan atlayan bir öğrenclnln ağır yaralandığmı, 4 kisirün cessdüıin ise bir odada bulunduğunu bildirdiler. • Kahtre'nin 10 km. Knzeydoğustnıda bir kanalda bstan motordan toplam 61 ceset çıkanldı. Güvenlik yetkUİleri, motor sshibinln mahkemeye çıkanlnak Ozere tutuidaiMUğını açıkI l İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR TKÎ Kurumu Genel Müdürlufüne baglı AELÎ Müesseseslnde aşağıda belirtilen inşaat işi 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Karamamest esaslarına göre kapalı zart yöntemiyle eksiltmeye çıkanlmıştır. Işin adı ve yeri: 1. Keşlf bedelf Geçici (1982fiyatlarınagöre:) Teminat: Müteahhitük Veterlik BelKarnesi: gresi Miiracaat Tarîhi: AELÎ Müessesesl, Doğan Maden Sitesi 240 Dairelik Işçi Lojmanı İnşaatı Elbistan K. MARAŞ 678.872.415r» A 20.366.172,45 750.000.000. 3.5.1982 1 ~ tsteklilerin. ilanda gösterilen lş için Kapalı Zarf Üsulüyle thaleye Katılma Şartnamesinin 5. maddesinde bellrtllen belgelerl (Yeterlik belgesi almak Ozere) 3.5.1982 günü saat 16.00'ya kadar TKÎ Kurumu Genel Müdürlügü Muhaberat Servisine vermeleri Eerekmektedîr. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar. telgrafla yapılacak başvurular ve eksik bel ge tamamlanması dikkate almmayaeaktır. 2 thaleye iştlrak edebîlmek için yeterlik belgesi almması şarttır. 3 Her işln teklif verme günü saati ihaleye iştlrake hak kazanan müteahhlt lerin yeterlik belgelerinde bellrtilecektir. Yeterlik belgelerinde belirtilen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postadaki vaki geclkmeler dîkfeate almmayaeaktır. 4 İhale konusu işe ait yerin görfllâflğüne alt ilgill müesseseden almacak iş yeri görme belgesinin teklifler ile birlikte TKÎ Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verllmesi gereklidir. 5 îhale konusuna, ait dosyalar TKÎ Kurumu Genel Müdürlüğü îngaat Dairesinde (Süleyman S ı m Sok. No: 1) görülebllir. 6 Kurumumuz 2490 sayıh yasaya bağlı olmadığmdan. yeterlik belgesi verip, vermemekte ve inaleyl yapıp yapmamakta ya da düediğine yapmakta serbesttir. (Basın? 14222 2750)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog