Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 22 NtSAN 1982 okunulmazhk» blr hukuk terlmldir; bu terimin lçerdiği hukuk kurumudur. Genellikle her hukuk kurumu gibi kaynağmı hukuk kurallarmdan alır. «Diplomasi dokunulmazlığı> diplomatlar için uluslararası hukuk kurallanna dayalj olarak gelişmiştir. Yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlara tanman bu dokunulmazhk çok geniş kapsamlıdır. tki ülkenin egemenliklerinin kesişme çizgisini oluşturur. Görevin yapıldığı ülke bu kişilere karşı egemenlik haklanndan. görevlinin ulkesi yaranna vazgecmektedlr. «Yasama dokunulmazlığı» ise iç hukukla ügilidir. Yasama görevl vapan klşilere tanman bu dokunulmazhk, genellikle kaynağmı Anayasadan alır. Tarih îçinde devlet yöneticilerine karşı, halkm temsilcilerini körumak için öngörülen ve geliştirilen bu dokunulmazhk uzunca bir evrimden geçmiştir. Zaman Içlnde önceleri krala karşı soylulann haklarını korumaya çalışan parlamenterler için öngörülen bu dokunulmazhk hakkı. gtderek çoğunluga karşı azmhk temsilciier'nin korunması bicimine de dönüşmüstür Yasama görevi yapaniann kişisel ya da görevsel suç sayılabiiecek eylem ve davranıslanndan ötürü hakiannda sucluluSu belirleyen çok kesin belirtiler olmadan ve özel bir soruşturma yöntem'ne baŞlı olarak tzin ahnmadsn bu kişilere dokunu'amaz. Yani haklannda kovusturma yamlamaz, tutukiatna kararı veHiemez. Giderek tanıkhk için bile çagrılması, kendi istencine bırakılmıştır. Amac. vaspma görevini yapmasmı engellememektir. D Dokunulmazhk YÖNETEN, YÖNETICÎLERDİR. ANCAK TOPLUM* \RA YÖN VERENLER, YALNIZCA YÖNETİCİLER DEĞİLDİR. Av. Atila SAV masını sağlamaktır. Dokunulmazhk bîr tür aynçahktır. Bu ayrıcahk kamu görevi yapanlara görevleri nedeniyle tanınmaktadır. Ceza vermek ve soruşturma yapmak. devletin egemenlik hakkınm bir ürünüdür. Devlet bu hakkmı kısitlamayı, özel nitelikte görev yapan bu kişilere karşı kısmayı, smırlamayı kabul etraektedir Çünkü bu kısıtlamada da ayrıcahktan yararlananlarm değil, kamunun yaran ve çıkan vardır. Söz konusu olan ayrıcalıklı kişiler yaratmak değil. kamunun yararları arasmdaki densteyl korumaktır. Kendisine dokunulmazhk tanınan kişilerin. türlü nedenlerle ya da bahanelerle görevlerini yapmaktan ahkonulmasında çıkarı olaniar bulunabilir. Diplomatlarm dokunulmazlıSmda olsun. ulus temsilçilerinin dokunulmazh&mda olsun bu durum çok acık olarak bellidir. Tarih Içinde mutlak yetke sahibi olan krallarm bu vetkeler'nin smırlandıriiTiası için çok kanh savaslar venlrnişth* Geoenlerde televizyonda izled'&iıniz «Dtirüst B1r Adam» fihn'nde buniardan birini. Sir Thomas More'un övktisünü erördük. Krala karşı çıkanltrın zaman zaman kralca tutuklattın'dıklarını. öldürtt"duklerini bilivoruz 1215'te yavımlanan Öz<îOrHikİPrin Büvük Beratı'ndan CMagna Carta Libertatum1) bu yana özgürlükler ve temel haklar çok yavas. çok acılı b'r stlreçten geçtl. *•• Bir başka önemli dokunulmazhk türü de «Savunma Dokunulmazlığı»dır. «Hak arama ve savunma» temel haklardandır. Anayasamızda 31. maddede yer alan bu temel hak. II. Büyük Savaş sonrası bütün uluslararası Insan haklan belgeierinde de en geniş biçimde düzenlenmiştir. Anayasamıza göre «herkes meşru bütfln araç ve yollardan yararlanarak yargı mercüeri önünde davacı ve davah olarak iddia ve savunma hakkma sahiptir.» «Herkes» deylminin en geniş an'amda kullanıldı&ı açiktır. Herkes. yani bütün insanlar, yasayla tanman bu hakkı kendileri kullanabilecekieri gibi. bir uzman savunucunun yardımmdan da yararianablhrler. üzman savunucu. bfltün uygar ülkelerde «avukatslardır. Bu nedenledir ki, avukatlık «kamu hizmeti» sayılmaktadır. Savunma hakkı, kişiye «btitün araç ve yollar»dan yararlanma olanağını tanımaktadır. Bir savunucunun yardımını istemek de bu yollardan biridir. Bu nedenle avukatlara tanınan dokunulmazhgm özünde de onun kişiligine tanmmıs bir ayrıcahk degll. meslek çahşmasına sağlanan güvence vardır Çünkü avukatın. haklarını savundugu klşilerin savunulmasında büyük sorumluluk payı vardır. Bu nedenle belli çevrelerin. savunmasız' kalmasını istediklerl kisilerln avukatlarını görev yanmaktan ahkoymak istemelerl beklenebilir. Bu tür kuşkulara karşı uyanık bulunmak ve gerekll direntneyi göstermek. temel haklann korunmasıyla ilgill her kurum ve kisinin kaçınılmaz görevidir. özelükle hukuk devletine baglı çoftulcu demokra^'erde «savunma hakkı»na verilen değer böylece korunabilir. Kamuoyunu ve btiyük yıgınlan ilgilendiren davalarda ise savunma hakkma ve savunmanın dokunulmazhgına daha çok özen gösterilmelidir Hiç de&ilse «sav» (iddia) ile «savunma» arasmdaki dengenln bozulmamasma 6zen göstermek gerekir. Savcıhk, toplum adma suçlulan arama, bulma ve cezalandmlmasmı isteme görevini yaparken, savunma da «herkes» in bir temel hakkmı koruma ve sağlama işlevi yapmaktadır. Savunma görevl yapan avukatın. böyle bir dava sırasmda görev yapmaktan alıkonulması, ya da çalışmasınm smırlanması yanhş Izlenimler yaratan son derece sakıncah bir durumdur. ••• Buraya kadar tüzel (hukukî) bir kurum olarak dokunulmazhk üzerinde durduk Bunun yanısıra bir de siyasal ve toplumsal bir kurum olarak değerlendirilebilecek bir «dokunulmazhk» türü vardır ki, bu tüzel bir kurum değildir. Çoğulcu demokrasiyle yönetilen gellşmiş ülkelerde «kamuoyu»nun önemi ve değerl bllinmektedlr. Bu düzenlerde kamuoyunun dokunulmazlaştırdığı klşller ve kurumlar vardır. Bu bir saygınlığın ürünü dür. Bu klşller çoğunluğun düşünce ve görüşlerini temsil etmese, blr azınhgm görüşünü dile getirse bile bu kişilere duyulan saygı onlar için bir tür dokunulmazlık sağlar. Şöyle somut bir örnek verellm. Pransa'da JeanPaul Sartre, çoğunlukla toplumun genel eğilimlerine aykırı düşse de düşünceleri saygıyla karşılanan düşünürlerdendi. Bu aykırı görüşlerl yüzünden onu tutuklamak, hakkmda kovusturma yapmak kimsenin akhna gelmemiştir. Ingiltere'de de benzer durum söz gelişi bir Bertrand Russell için söz konusudur. Russell bir dönemde Vletnam Savaş Suçlulan İçin mahkeme kurmuştu Kamuoyunun Ugisini konuya çekmek tçln, bile bile bir trafik suçu Işledl. Londra'nm en lşlek yerlerinden birinde trafiğl durdurmak için lşgal eyleminde bulundu Böy le olduğu halde Russell gibi birinin gözaltma alınıp, alınamıyaçağı düşünüldü Toplumun bu kişilere verdlği değer. onlar hakkındaki kovusturma ve cezalandırma hakkından vazgeçilmesini de sağlayabillr. Çoğulcu demokrasilerde bu gellşme kuşkusuz bir birikimin ve evrimln sonucudur. Demokrasllerin tarihinde deneyler çoktur. Bu deneyimlerin sonucu olan dokunulmazhk. günümüzde özgürlükçü demokrasilerde bir güvence kurumuna dönüşmüştür. Yasal olmasa da bu güvence kurumsaldır. Demokrasiye «kurumlar rejimi» denmesinin nedenlerinden birisi de budur. Bu tür kurumlar doğrudan yasalarda yer almasa da, geleneklerle oluşur. Toplumsal yaşamı düzenler. Toplumları yöneten yöneticilerdir An cak toplumlara yön veren yalnızca yöneticiler değildir. Yönetime doğrudan katılmadığı halde bir takım toplum önderleri karşıt düşünceleri, değişik görüşleriyle de toplumun geleceğini belirlerler. tlerici dü şüncelerin, genellikle azınlıkta kalsalar da, toplumun ileriye doğru gelişmesinde bu yolla etkisi olur. özgürlükçü demokrasilerde karşıt düşüncelerin bir arada yaşaması, karşıhkh etkileşmesi bu ilerlemeyi patlamasız, sarsmtısız bir sürece dönüştürur. Baskıcı (otoriter) ve toplamcı (totaliter) düzenlerde ise bu gellşme daha çok toplumsal patlamalar. ayaklanmalarla olur. Demokraslyl baskıcı ve toplamcı düzenlerden ayıran özelliklerden birisi de budur. Hoşgörü (tolerans) ve kurumsal güvenceler insanlar için daha çok mutluluk ve daha az baskı ile daha iyi blr düzen oluşturur. Cumhuriyet Sahibi: Cumhuriyet MatbaacılıkveGazeteciliKT.A.Ş. adma 1 :.... NADİR NADİ HASAN CEMAl Cenel Yayın Müdürü:. EMİNE UŞAKLIGİL Müessese Müdürü:.™ OKAY GÖNENSİN Yazı Işleri Müdürü:.... Ba3an v« Yayan Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. Pot ta Kutusu: 246 İstanbul Tel: 20 97 03 (S H«t) BÜROLAR. • AN KARA: Konur Sokak no. 24 / 4 Yeniaehlr Tel: 17 5E 2517 58 66 Idare: 1833 35 • İZMİR: Hallt Zlya Bulvan No: 65/3 Tel: 254709131230 • ADANA: Atatürk Caddesi, Tilrk Hava Kurumu Ishım Ka» 2 t t TeU 14 5.5019 731 TAKVtM İMSAK 4.23 GÜNEŞ 6.10 ÖÖLE 22 Nlsan 1982 İKİNDİ 17.00 AKŞAM YATSI 13.12 19.56 21.35 Bu Ikl mutlak dokunulmazhk kurumunun yanısıra, daha dar alanh. smırlı dokunulmazhklar da vardır. Yaptıkîarı görevin önemi ve özellifti nedenivle yine özel yasalarda yer alır bu türden dokunulmazhklar örnegin yüksek yargı organlarında görevli yargıcların kişisel ya da görevden dogan ve suç olabilerek eylem ve davranışlan da özel Wr yöntemle sa^ianan bir izne ve özel bir yargı yerinde vapılacak vargılamava bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesl. Yargıtay. Danıştay. Askeri Yargıtay gibi vüksek yargı orsranlarmın özel vasalarrada buna ilişkin kurallar vardır. Benzer bir yasa da «Memurlarm Yargı'anmasi Hakkmda Yasa>dır Kamu g8revlüerinin işled'kieri suçlar nedenivle yapılacak sorusturma da özel bir yönteme bagianmıştır. Bütün bu dokunulmazhklann temelinde vatan iike, önemli bir görev yarjan kîşilerin türlü nedenlerle ya da bahanelerle görevlerini yapmaktan ahkonulma *+• (Cumhuriyet *i93a*ıaas) 22 NİSAN 1932 YALNIZ SANAYÜ DEĞÎL ZİRAATÎ DE HİMAYE ETMELÎ Ziral mahsullerimizin fiyatlarmda görülen düşkunluge ve ötede beride mevcut işsizliğe rağmen iküsadi buhranın bizde batı memleketlerine nıspeten kolaylıkla savulabıleceği şüphesizdlr. EkmekUk bububat, tütün, afyon, yapağı, ipek ve saire gibi belli başlı mahsullerlmız, masrafım kurtardıktan başka az çok bir kâr bırakacak fiyata sürUldükçe, bizde buhran, hiç hıssedilmeyecek bir hafiflikle geçebilir. Sıkıntı ve darlık devam etse bile yüzde sekseni çiftçı olan halkımız yiyeceğinl tarlasından kendı eliyle çıkararak nafakasını iyi kötü temin edebilir. Bereket versin ki, Türk kollarının ekseriyetini kul lanan ulu fabrika topraktır. Tabiatın cömert bagndır. Malumdur U, Türkiye' de yeni gelişen sanayide kullanılan amele matıduttur, sayüıdır, Büyük bir toplama varmaz. Pabrikalarımız, son sistem tnakinalarla donanmış olmadıgı için, ister'istemez işçi kullanmak mecburıyetindedirler. Bizde toptan fabrikacüık, hele aşın ma kinacüık yoktur. Avrupa ve Amerikada işsizligi do ğuran ve halkın bir kısmını mület sadakası ile serseri ve sefıl yaşatan başlıca sebeblerden biri ve belki birincisi: mUfrit Bu aşın makinacılığin doğurduğu felaketli vaziyet karşısmda, son za> manlarda, pek çok devlet adamları telaşa düştüler. Edz bu felaketli zorunluluklardan korunmuş durumdayız. Yeni doğan sa nayilmiz ilke] sekliyle, memleketlmizde, işsizliğe meydan vermek şöyle dur sun bilakis işsiz kollan istıhdama yarayacaktır. Zirai mahsullerimizin mey dana getirdiği servete, kendi sınal mamulatımızın doğuracağı zenginlik eklenerek umuml refab çoğalacaktır. Sanayiimizin benüz çocukluk çağında olduğunu gören her fert onun korunmasına taraftardır. Memleketimiz halkınm bu gün ancak pek küçtik bir kısmını işgal eden sanayiimizin hımayesi herkesçe makul ve makbu] görüldüğü halde mületin yüzde seksen beşinin geçim kaynağı olup milli varüğm başlıca temeli olan ziraatin himaye edilmesıne nasıl itiraz olunabilirî. Bizim için bugün, ve yann, tek çıkar yol ziraat te üimayeciliktir. çiftçimı zin haklı olarak beklediği Isabetli tedbirter bilgl ve cesaretle alındığı ve bizde de himayecilik sistemi hakkıyla ve anlıyarak tatbik olunduğu takdirde istikbale metin ve tnüsterih bir kalple bakabiliriz. YUNUS NAOİ OKTAY HJjVllt Vicdanı Hür, ' ** •"' "Fikri Hür, JftfJı okurlardan.. Parcalanan Adliyeler birlestirilmeli Beyoğlu llcesinln tapu memgrtuğunım. Sultanahmefte işi nedir? Şişli ılceslnin. Fatih IIcasinln. Eyup iloeleıinln tapu memurluklarının Sultanahmefte işi nedir? idarenin. Kaymakam ve Valinin denetlmi altında bulunma sı gereken, bu, memurlukların esasen kamu Intizamı bakımından taşınmazların bulunduğu bölgede ikametleri bir zorunluluktur. Bu topu memurluklannin I?gal ettlğl ve İstanbul Adliye Sarayının hemen bitişiğindeki bina nın, hazinenm mulkıyetinde bu lunduğu da nazara ahmrea. parcalanmış istanbul Adllyelerinin tekrar bir araya getlrllme 81 imkânı sağlanmış olacaktır. Kaymakamlık binalannda ça lışmaları önerilen tapu dalre terinin daha rantabl catışmaıan da bu suretle sağlanacaktır. «Halk düşmanı bürokrasl» olarak, bir büyük gczetenin manset attığı ciddl konuya cö züm aradığı öğrenilen sayın MGK'nin, Adalet müfettişlerinin. yargıcların, savcıların ve bilhassa Baroların göruşlerlnı alarak, adalet carkını ışler blr hale getirecekleri, bu suretle hazlneye sırf blr kapris yüzünden yüklepen mllyarlarca liralık masraf kapıları da kapatılmış olacaktır. Erol ÖZKAN Avukat İstanbul AI/DAI AAl\DrAL İrfanı Hür . . . , , '«' : «Smıflarda ders konıısn haricinde hlç bfr şeyden bahsedilmeyecek, hassaten siyasi ve ekonomik mevzuata katiyyen gidilmeyecektü. Şurasını da bilmede yarar vardır sanıyorum. Smıflarunızda ortalama elli öğrenci vardır ve her öğrenci fikren değişik görüşe sahip olacağı aşikârdır. Kaldı U öğrencilerimizin bazıları istihbaratçı olarak görevlendirilmiştir. Ve her öğrenci vellsi bir değildir. öğretmenler olarak takip edildiğinlz gözden uzak tutulnıamahdır.» Kayseri'nin Feyzi Çakmak Llsesi Müdürünün 12 mart 1981 tarihli "öğretmenlere Duyurusu'ndan bir bölüm... Bir de Atatürk'ün öğretmenlere yaptığı şu seslenişi anımsayalım: «Hiç blr zaman hatınnızdan çıkmasın ki Cumhurlyet sizden fikri hür, vicdanı hür. irfanı hür nesîller ister.» Böyle kuşaklar yukarıya bir parçasmı aldığım "duyunTdaki sıkı polis önlemleriyle mi yetiştirllecektir? Ne demek "öğrencilerden bazılarının istihbaratçı olarak" görevlendirilmesi? Kimdir görevlendiren? Hangi niyetle. hangi yetkiyle? Ne öğrenecek, neyi klme. nerelere dayanarak "curnal* edecek? Ya öğretmenlere yapılan şu korkutma: «ÖSretmenler olarak takip edildiğiniz gözden ozak tutulmamalıdır.» Kim "takîp edlyor" bu öğretmenleri? Her öğretmenin ardına "istihbaratçı öğrencîler" mi taktınlmış? Neden öğretmenlerimiz karanlık niyetll kişiler olarak sayılıyor? Böyle öğretmenlikten klme yarar gelecektir? Nerde kalıyor Atatürk'ün "ftkrl hür, vicdanı hiir. irfanı httr" kuşaklan yetiştirme buyruğu?... Bir yanhşlıklar güldürüsünde yaşıyoruz. Yaptığını. neye. nereye varmak istediğini biien yok. Bir kargaşalık. blr itişme kakışma. bir korku dumanı, bir kuşku fırtınası. bir ihbarcılık salgmı... Şu kitabı okuyor. şu gazeteyi alıyor. derslerinde bilimden kültürden söz ediyor, Türkçe sözcüklerl (tullanıyor, öyleyse o kişi tehHkelidir. izlenecek, Hk fırsatta kuyusu kazılacak'... Kendimizi bir ttiriü Atatdrk Devriminin çizgisine getiremiyoruz. Ditimi7den Ata'nın adi düşmüyor ama yolumuz, tutumumuz. kafami7(iaki görüşler. düşünceler O'nunkiyle yüzde yüz ters!.. 1 Gazeteierde bir haber Okul kitaplanna Atatürk'ün özdeyişleri konulacakmış. tyl. güzel. konulsun ögrenci ya bu özdeylşteki Istekleri. özipmlpri be^pnir Atatürk de bunlara uymamızı bizden bpklemiş diyerek onlara uymava. onlann çlzçisinrie davranmaya knnusmaya baslarsa. o zaman ne olacak? Okiıllardaki "istihbaratçriar. "tak'p ed'riler" evleme geçip Atatürk'ün sözlerine epnçleri dünyaya geldiklerine pişman mı eDtyplim ki Atatürk'ün şu sözlerini okul kitaplanna aldılar «Kiki yflnetim yabancı sermayenin vanmıstır. Havır Blz bnnu yap«Yurttaşlar; kurduğumaz yönetlmde tek kişt konuşmaz, konuşma karşıhkh olnr, halk vönetlmi sözlesmeye dayanır. açık knnnşmaya dayanır»; «Tarihimfzi okuyunnz, okutunnz. görürsütıüa ki olusu yok eden. tutsakiaştıran. yıkıp yoksul bırakan heo din kılığı altmdaki küftir ve kötii'iiktpn gelm'ştir.»: Yabancı devletier ekonomik tu*'nkl!k)a bizi ba&'amışlardır. Güzel vatanımızı memleketi yıkintıya sflrflkieyen neicinden en giiçlUsü. en 5nemllsl ekonobafŞıms»! oiamnmamiîdır.)»: «Henflz knrtnlmus dp$'Hz. atilan adımlar. bundan sonra atıl ması ererekpn adımlann başianjnçlandır.» Bu sözleri okul kitaplarında okuyan öğrenci "siyasi ve ekonomik mcvmata" kanşmıs mı sayılacaktır? Ya ögretmen Atatürk'ün bu gibi sözlerini vorumlamaya. açıklamaya ka'kışırsa "taklpçi" lerce curnal mı edilecektir? Yazımm başma aldığım duyuru yainız blr tek okuldakl uygulamayı göstermez, yurdun dört bir yanmda. bu ttir baskıcı (Arkası 11. Sayfada) EGO iscilerinin sorunu Bizler Endüstri Meslek Lisesi mezunlan olarak, EGO Genel Müdürlüğünün 10.11.1981 günü açmış olduğu usta imtihanını kazandık. 1980 senesi iş kolu toplu iş sözleşmesine göre 499, Tl. ile işe başladık. açıklamış olduğu, Ucret fark hlığını gidereceğlz demeleri bizleri umutlandırmıstı. Ama Vardlyalı çalıştığımızdan var yapılan sözleşmeye koymuş oldiya zammmdan ve prim zam dukları 45. maddede 1/12 oramının % olmasından da fark nı ile bizler daha da mağdur ettiği için eski işçi ile bizler duruma düştük. arasmda aylık maaşta 56 bin Teknik elemanlar olarak çaYüksek Hakem Kurulu'nun TL.'yı bulmaktadır. Iışma azmimizi zedeleyen bu Ankara Beledjyesi için yapmış Türkiye'deki geçim endeKsle uygulamaya bir çözüm getlrilolduğu toplu iş sözleşmesinde, ri gözönüne alımrsa 56 bln li mesini umutla bekliyoruz. 1981 yılında işe slınatı işçilere ralık fark bizlerin bütçesini da verilecek zammın 12. sayfanın raltmakta ve mağdur etmekte EGO ELEKTRtK FABRtKASI 45. maddesinde 1 mart 1981 ta dlr. tŞÇÎLERl rihinden sonra işe glrenlerin (TEKNtK ELEMANLARI) Oysa YHK'nun her vesile Ue girdikleti tarihten Itibaren geriye doğru her tam ay için verilen zammın 1/12 oranında eksiltilerek uygulanmasını beUrtmektedlr. Bu uygulama ile, 1 mart 19ÎI1 tarihinden evvel işbaşı yapmış olanlar 234 Tl. çıplak yevmlye aammı ahrken, bizler aralık 1981 tarihinde işbaşı yaptığınaz için 59 TL. zam alabildik. Eskl işçiler ile bizler arasında yevmiye farkı 175 TL. olmustur. Oysa eski işçilerle zaten aramızda 2030 TL.'lik fark vardı. Böylece aradald fark 200 TTyı bulmaktadır. JGünün ilanıl BUtUn kış yumurta almak için BEYAZ LEGORN besleyiniz. Yarım asırlık sarsılmaz bir şöhrete sahiptir. Diğer seneler gibi muhterem mUşterilerimize kuluçka yumurta sı temın etmek teyız. Kurbağalı Çiftliği Kadıköy. Üçüncü çekiliş 11 Mayis 1932'dedir. Büyük lkramiye 100.000 liradır. Ayrıca bir de 20 bin Uralık mükalat. CİHANŞÜMUL ŞÖHRET Adliye personeli yan ödeme istiyor Gazete sahibi imtiyazh mı? Bizler Iskenderpaşa Mahal lesı 2 Nolu Gazipaşa caddesi 30/2 numaralı apartman sakinleriyiz mülkümüzün altında bir gazetenin matbaası bu lunmaktadır. Bu matbao cumartesi, pazar ve diğer tatil günleri gece ve gündüz 24 saat calıştırılmaktadır. Makl nelerin gürültüsünden ve mat baaya ait pis kokudan rahatsız bulunmaktayız. Hele gece saat 24.00'den sonra gece sessizliğinde gürültünün şid deti daha fazla duyulmakta olup uyku uyuyamamaktayız. Bu şikâyetlerlmizi lceren 25. 31980 ve 23.2.1981 tarihli dilekcelerimiz verilmlş olmasına rağmen bu güne kadar nazarı Itlbare almmadığı anlaşılmıştır. Zabıta Kanunu hü kümlerine göre yerine getirllmesl istenen dileğlmizin verl ne getirilmemesinde ısrar edilmektedlr. Adı gecen matbaanın gece COlıştırılmomosı, gece haricinde ise makine gürültfısönun ve pls kokunun bertarafı icin önlem aldırılmasmı arz.*deriz. Apartman sakinleri adma Mustafa COLAK TRABZON ÜMİT YA$AR OĞUZCAN'ın Bakırköy'deki tavernadan semt sakinleri rahatsız Bizler Bakırköy sahll yolu sakinleriyiz. Sahıl yolunda Banyolar caddesınin cıkışında «V...» adlı bir lokanta var. Ancak burası bir süredir taverna gazıno halıne dönüştü. Bütün gecemiz azap halınde geciyor. Çolgı, şarkıcı gürultüden bütün semt sakinleri perlşanız. Buranın sahipleri esklden yola kadar işgaldeydiler. Neyse 12 Eylülden sonra yıktırıldı, ama bu kez gazino haline dönüşünce rahatımtz kalmadı. Cevresl apartmanlarla dolu olmasına rağmen Işyerl sahipleri, cevresindekl sakınlerin rahatsız olup olmadıklarınt hlc düşünmediler. Çoğumuz da. açıkca kendilerinden ceklnerek ciddl blr şikayette bulunamadık. Ama ortık sabrımı? taştı, bu durumu gecenlerde Bakırköy pollslne bildirdik. biı kaç gecekl rahatlıktan sonra durum esklsinden kötü hale geldi Nlhayet durumu basıno bildlrelim dedık. Sıkıyönetim Belediye ve polls llgllilerlnden burada rlca ediyoruz. Lütfen bizim huzurumuzu sağlaymız. Bizler Adliye personeli olarak başkatip, katip, mubaşir ve mustahdem olarah bugüne dek birlikte çahştığımız hakim ve Cumhuriyet Savcılanna verilen bir kısım haklardan mahrum bırahıldık. Şöy~ lehiBugün için hakim ve savcüara verilmekte olan yüzde 75 yan ödeme yeni yasa ile qetirilmiştir. Bundan önce de yüzde 50 yan ödeme hakim ve savcılara ve bu meslehten sayılanlara ödenmehte idi Bu yasa çıkmadan bizlerin de bu haktan istifade ettirilmemiz söz konusu olduğu halde bu haktan mahrum bıraküdıh. Onceden de hakim ve savcılara ödenen yüzde 50 yan ödemeden mahrum bırakılmıştık. Şimdi yan ödemelerimiz yüzde 25 oranında fark ederken yıU lardan beri ümitle beklediğimiz ve verilmesinin çok gerekli olduğuna inandığımız bu hakkımız maalesef bugüne kadar verilmemiştir. Birkaç yü önce full time yasası çıkarken, dohtorlar ne almışsa. yamnda her zaman birlikte çalıştığı sağlık personeline de aynı oranda hak verilmişti. Sayın Başbakanlık makamının, Danışma Meclisi Başkanhğının ve Adalet Bakanhğı'nm bu konudaki isteklerimizi yerine getireceklerini umuyoruz. TÜM TURKÎYE ADLlYELER PERSONELt SIİRLE 4 0 YIL GECESİ 10 Mayıs 1982 pazartesl saat: 2l'den itibaren tstanbul ŞAN Tiyatrosunda yapılacaktır. Geceyi Sunan: Mücap OFLUOĞLU Açış Konuşmasi: Rauf MUTLUAY Şiirleri Okuyacak Sanatçılar Nihat AKCAN Müidat GEZEN. Tank GÜRCAN. Arsen GÜRZAP Can GÜRZAP. Nedret GÜVENÇ. Haluk KURDOĞ LU. Gazanfer ÖZCAN Gönül ÜLKÜ. Tiien PAR Semih SERGEN. Suzan USTAN Ümit Yaşar'dan besteledigi şarkılarla ve piya nosuyla: Timur SELÇUK M N Selçuk Rüştu Şardağ ve Avni Anıl'ın besteleriyle. Cahit PEKSAYAR ve saz arkadaslan ealiğinde Nesrin StPAHt. GecenJn biletleri Elmadağ ŞAN TTYATROSU'N DA satışa çıkarümıştır. (Cumhuriyet: 2765) ll^ıirîolci Gün Doöarken Bülbül Susar Evrak savurganlığı önlenmeli Sizlere blr savurganlık örne okuldan alman diplomanın foği sunmak istiyorum. Bu ka tokopisl vb... ğıt, evrak, mühür ve imza saBirkac gün bu Işte uğraşa ^urganlığıdır. caksınız. Diyelim, yeteril para yı da buldunuz, evrakları ta Bugün İETT, Belediye, PT1 mamladınız. Fakat sınavda ka vb. kuruluşlar ilanla ışcl ara zanamadınız. Şimdl, başarısız dıklarını belirtlyorlar. Başvur lığa mı. yoksa yapılan bir süru mak Istlyorsunuz, bir sürü bel masrafa mı acıyalım. Bu ev ge; 6 fotoğraf, noterden tasdik rakların asılları kontrol edildik II nöfus cuzdanı sureti, ikamet ten ve sınav sonuçlandıktan vurulsa daha tyl bir cözOm olmaz mı? Dlleğim, işeizllğin aşın bo /utlara vardığı ülkemizde hal kı yılgınlığa ve kadere boyun eğmeye terkeden, bu kâğıt. evrak, imza, mühür kalabalığının yerlne Insanların beceri ve yeteneklerinin gözönüne alınacağı anlayışlara yönellnmesldir. G. DEMİRCİ Çevırei Okay Gönensin degeıD kîtaplar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog