Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet XI 22 NİSAN 1982 Gölcük TKP davası 230 sanıktan 86'sı tahliye PKK Suruç sanıklarından 3'ünün tahliyesi kararlaştınldı. £ Unkapam davasında avukatların görevsizlik iddiası, gelecek oturumda karara bağlanacak. GÖLCÜK (Cnmhnriyet) sorgu venneyi reddetmiş* Gölcük Donanma ve Sı lerdi. UNKAPANI DAVASI teıyönetim Komutanlığı AsİSTANBUL Unkapanm keri Mahkemesinde görülmekte olan 230 sanıklı TKP da Merkez Bankası önündavasına öncekl gün de de de 20 temmuz 1981'de bir vam edlldi. Mahkeme sa trafik otosuna ateş açarak. nıklardan 86'sınm tabliye bir komiser muavinl üe bir polis memurunu öldürdüksini kararlaştırdı. Tahliye edilen samklar leri savvyla iki erin Ölüm, bir yüzbaşmm da görevini şunlat: Aysun rücebıyık, Atılgan kötüye kullandığı gerekçeAksu, Bahtîyar An, Cema siyle en az l yıl hapis cezalettîn Gürsoy, Cemal tnan, sı verilmesl lstemiyle yargı Cenıriz Öksiiz, Cemil Rflstü lanmalarına Sıkıyönetim 3 Numarah Askeri Mahkeme Baykal. Tlasan Erdal Ka sinde devam edildi. Jaycı, Emine Karakuş. FikGeçen oturumlarda samk ret Zaman, ITalim Çağatay, Karahasan, Hayrettin Öz lann rüşvet olayınm soruşyurt, Htiseyin Teroâiu, Ke • turmasmı yapmakla görev mal Özenç, Kemal ösdemir. lt olup olmadıkları konusun Müfit Asiantaş, Mnstafa da bağh bulundukları aske Bostancı. Mehniet Kızılka ri bîrlige sorulması kararya, Mehmet Safclıklı, Meh laştınlmıştı. Dünkü duruşmada, bu ya met Nîyasi Tannkut, Nihat Cellk. Sebahattin Ketboga. zılara gelen yanıtlar konuYasemin Karagüile, Zühtft sunda samklara ve mtidaFcevit, Zeki Arslan, Erffün hil avukatlara diyeceklerl Vnrncu, Halil Çilingtrogrlu. soruldu. Sanıklar bu konuFaik ŞenRtil, îhsan Göeer, da, avnkatiarınin konuşaca Miimtaz Faîk Bostancı, Ne ğmı belirttiler. Savunma acati Tnrjrut, Swat Konuk, vukatmm gelmediği görülTurhan Kan. Ünal Cetin, dü. Müdahil avukat söz alaYılmaz Akçay, Zafer Kntlu, Ahmet Demir, Zekerlya CÖ rak, «Gelen cevap yazısı lok, Fevzi Ertin. Kadriye bizim başlangıçtan beri ile Beleli, Meliha Taşçı, Mnam ri sürdüğümüz mahkememer Sokulîu, Nehi Akçan, nin görevsizliğinl teyid etNecati Yentttrk, Nuri Er mektedir» dedl. Duruşmaya katılan diğer tııran. Salih Ender Yüeeten, Sabit Bayındıran, Adil müdahil avukat da, «YazıCömert, Ali Eker, Ali Rıza lı bir eratin mevcut olmadı Ergüden, AH Okçu. Abidln sı yazıdan anlaşılmaktadır. Saygı, Atasoy Kaya, Alaat Tnggreneral Naci Şekerefe'tin Uzun, Atilla Saygı, Çe nin şitahl emir verip versorulması tiu Özavcı, Emir Bilir, Er mediği. ondan dal Kınal, Erdal Özyurt, şeklinde, yazıda bir îfade Halnk AHınay, Haşim Bo mevcuttnr. Bu mahkemeyi aan, Rüseyin Çam. Hasan bağlamaz. Biz mahkemenin Göremen, İsmet TJznn, Kâ görevsiz olduîru kanısmda(Arkası 9. Sayfnda) mil Saygı, Mnstafa Ağaç, Mnammer Türe, Mehmet Nihat Acar, Necml Giirhan, Necati Kur, Naciye Rona, Sadettin Danacı, Serdar Uzun, Şaban Baynak, Şah•verdi Polat, Kııa Demir, Ze ki Torun, Zlkrl Vardar, Zckî Yılmazkan, Ali Osman Tuna, ,CeIal Işık Tnncer, Mnalla Dayan, Reşat Ergovan, Yüksel Otal. Tansel Çe ker. Salih Akalın. Duruşma 17 mayıs tarlhine bırakıldı. ANKABA (CumhurWet 3 TAHLİYE Biirosu) MGK tarafınDİYARBAKIR Apocu dan feshedilen CHP'nin es lar diye adlandınlan yasa ki Genel Başkanı Bülent dışı bölücü «PKK» örgütü Ecevit dün tutuklu bulunUrtaSuruç grubu davasıduğu Orüu t»il ve İstihbanın duruşmasında, sanıkrat Okulu'nda avukatlarıylardan Şükrü Altun. Rahla görUştu. mi Çiçek ve Veli Asiltürk'Ecevit'in avulsatları dtin sabah saatlerinde Ordu iln tahliyesi kararlaştınlDU ve İstihbarat Okuluna dı. gittiler. Avukatlar Şabin HtCABt KOÇYtĞİT Mengii, Ürhan Tosun ve ANKARA Hicabi Koç Hasan Bıyiklı ile Ecevit'yigit'in «MHP ve Ulküctt ku in görüşmesinin yaklaşıic ruluslar davasının seyrini 40 dakika kadar s ü r d ü p değiştirmeye çalıştığı» saöğrenildi. vıyla yargılanmasma yann Bülent Ecevit, Norveç'devam edilecek. de yayınlanan bir gazeteye TKP DAVASI demeç vererek TCK'nun ! • 215 sanıklı Ankara 140. maddesine ve MGK'nin 52 numaralı bildirisiTKP davasma da yann An ne aykırı davrandığı savıykara Sıkıyönetim Komutan la Ankara Sıkıyönetim Ko lığı (2) Numarah Askeri mutanlığı Ol Numaraü As Mahkemesinde devam edikeri Mahkemesi'nde tutuk lecek. Daha önceki dunışlanmıştı. mada sanıklardan bir bölü mü baskılardan yakmarak, Saglam, karsı çıktı Sudandan izlenimler Cengiz ÇANDAR yazıyor £ Belgeli ögrencilere yeni sınav hakkıyla iigili tasarı geri alındı ANKARA (ANKA) Milli Eğitim Bakanı Hasan Saglam. yüksek öğretim kurumlarırun son iki sınıfmda başarısız duruma düşerek belge alan ögren.cilere yeni bir sınav hakkı verilmesine taraftar olmadığını söyledi. Bu konudaki yasa teklifi nin Damşma Meclisi'nde dün gbrüşülmesi sırasında söz alan Kırklareli üyesı Muzaffer Ender, geçmişte yüksek öğretim kurumlann da görülen anargiden en başta profesörlerin sommlu olduğu göriişünü s& vundu. Üyelerden Prof. Mustafa Akkılıç, verinden söz alarak Ender'in üniversite camiasını gelişigü(ArkaBi 9. Sovfodo) Ulkenin yapısı Türk yönetimine dayanıyor HARTUM Uganda'dan gelen Beyaz Nil'le Etiyopya' dan gelen Mavi Nil'in tıpkı bir filin hortumunun biçimi ni alarak birleşükleri yerde kurulmuş olan Hartumun (Türkçesi Hortum) temelin de meğerse atalarımızın harcı varmış. Osmanlüar\n Sudan Valisi Mehmet Osman Paşa kendisine Vilayet Merkezi olarak 1825 yıluıda Hartum'u seçmiş. Sudan Enformasyon Baka nı Dr. Muhammed Osman Abu Sağ bize eşinin Türk kökenli oldugunu beürttikten sonra ortak tarihten söz etti ve Türkiye'nin köklerinden koptuğundan yakm dı. Dr. Abu Sağ. Sudan'ın ida ri yapısının, ordusunun örgütlenme biçiminin Türk yö netimine dayandıgını, Sudan mutfağının Türk mutfağından etkilendiğini söyledi. Sudan Enformasyon Bakanı' na göre, Türkiye'nin bir îslam ülkesi olmasmdan ve tarihte bu bölgede oynadığı idari rolden ve dolayısıyla tarih mirasından yararlanarak Doğu Afrika'da yani Su dan'da Müslüman toplulukların yaşadığı Tanzanya gibi ülkelerde nüfuz sahibi olması ve okonomik pazarlar bulması şansı var. Dr. Abu Sağ'm üzerinde durduğu ve bazi objektif ta rihi olgulann dışmda Türkiye'nin yaklaşık 3 tnisli geniş liğinde olan Afrika'nm bu en büyuk ülkesinde diger Arap ülkelerinde raslanabilen türden bir Türk kalmtısi. Türk tonlan hiç ama hiç gö zükmüyor. Bırakın Türk ton lannı, bir Arap ülkesi oima sına ragmen Arap tonlan bile çarpıcı değil. Zaten renkleri o kadar koyu, ki di ğer Araplar Sudanhlara oranla Türkiye'deki Avrupaü turistler gibi kahrlar. Libya ile olan çekişmeleri Sudan Enformasyon Bakanı Dr. Abu Sağ'm bizim aracihğımvzla Türkiye'ye bir mesaj göndermesini de saşlıyor olmalı ki, Bakan, «Ba kın Libya Papandreu ile özel ilişkiler geliştirîyor. Tür kiye buna dikkat ederek. bu tür bir ilişkiyi karşılamak üzere Sudan'la ilişkilerini geliştirmeyi düşünmeli» dedi. Hava öyle sıcak ki. oğleden sonra saat 2 ile 6 arası hayat fümüyle duruyor. Saat 6dan 9'a kadar da Hartumîu^ar Nı^ kenarmda piyasaya çıkıyorlar. lki Nil'in tam birleştiği yerde ohışan ve nehri önce kızıln sonra ehatuna boyayan doyumsuz grubu seyrediyorlar. Mısır tarihi boytınca iki yerden istila daJpalanyla karşılaşmış. Güneyinden Su dan dan ve kuzeyinden Iran, Anadolu ya da lrak ve Su» rîye üzerinden Sina yoluyla» Sudan, Mısır için hayâti önemde. Mısır'm strateiik derinligi olarak kabul ediliyor. Stratejik derinligi Sina'da ne olup biteceğini fazla umursamasa da güvenilir du rumda. Tarihi tehlikenin kuzey boyutunda ne olup bittiğim ise buradan anlamanın olanağı yok gibi. Son haber Mı svr Dışişleri Bakam Kemal Hasan Ali'nin Israil'deri umutlu döndüğü. Bu umutiar tflrihi geri çekilise birkaç gün kala nasil seyredecek bunu Mısır'dan izleyeceğiz. Avrupa Konseyi'nde Kıbrıs'ın üyeliği yeniden gündeme geliyor • 3 ki$uik KTFD parlamento heyeti bugün Strazburg'a giaiyor. İzzet Rıza YALIN LEFKOŞE önüraüsKieki pazartesi günü Strazburg'da başiaması beklenen Avrupa Konseyi toplantıiarında, «Kıbrıs'ın üydlğinin yeniden güncleme getirilecefi» öğrenildi. Rum Ten> silciler Meclisi Başfeanı Ladas'ın, bu amaçla Paris üzerinden Strazburg'a gide • ceği ve 1964 yılından beri Avrupa Konseyi üyeliği askıya alınan Kıbnsın, yeniden toplantılara katılmasuu sağlamak üzere, etkinlik göstereceği öğrenilır öğrenümez, Kıbrıs Türk Pedere Meclısi"nden üç üyenin de, Strazburg'a gönderilmesi kararlastırıldı. Rum Temsilciler Meclisi Başkam tadas'ın, Avrupa Konseyi'ne, Avrupa Konseyi Başkanlığı'nca çağınldığı bildiriliyor. KTFD üst kademeleri ve Dışişleri Bakanlığı katmda sürdürülen çalışmalar sonrasmda, üç î>arlament«rin, Strazburg'da bulunması, KTPD ile Türk toplumunün konumunu anla tarak, Avrupa Konseyi ku lislervnde, Kıbrıs'taki ger gekleri duyurması karar laştırıldı. Bu karar üzeri ne, UBP'den Girne millet vekili ve eski Meclis Baş kant Oğüz Kortıan, TK1 I^efkoşö miletvekili Fua Veziroğlu ve GTP'den MÎ gosa milletvekiH Nacî t sat'm, bugün Strazburg hareket etmeieri uygun b lundu. Rumların, Kıbns'ı t< başlarına temsil edemed leri tek yer ve uluslarar sı platform olarak kals Avrupa Konseyi'ne gitm si beklenen KTFD. heye nin, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerm temsilciler le ayn ayrı görüşmesi Kıbrıs'da iki toplum ve : meclis bulundugu gerçe ni vurgulayarak, Kıbı Rum temsilcilerinin, i toplumu, özellikle Kıb Türk toplıununu temsil me hakian buiünmadığ anlatması amaçlanıyor. KTFD heyeti, dün, I koşe'de Avrupa Konse nde deneyimi bulunan V fesör Turhan Peyzioğlu bir aydınlanma toplan yaptı. Genç yasta zından edilen yaşam... Akıl hastası cocuk 5 yıldır zincirli • İİHTDE MOTOSİKLETtN ÇARPTIĞI AHMET GtJLOGLU UVGTîI,ANAN TÜM TEDAVİ YÖNTEMLERÎNE KARŞIN tYİLEŞMEDİ. VE AtLESİNtN AKUNA, KAÇMAMASI tÇÎN ZİNCİRE VUBMAK GELDt... Raşit KISACIK MALATYA Yaşıtlorma altından, som gümüşten künyeliKier, holhallar, Ahmet'e ise zincır nasip etmiş yaratan; vo Ahmet oyak bileğine boğlı 2 metreyi geçkin zincirle haşırne şir yoşamının 13. yılında... Yaşıtları, babalormın yaş günleri veya özel günleri icin binlercs lirayı bulan harcamayı şımarıkca isterken, pahalı ve luks hediyeleri beğenmezken, Ahmet ise bacağına ev yapmış zincirin kalitesini aroştırıyor yıllarüır.. Ahmet de 1970'lerde anasınm babasının sevdiği. koruduğu bir körpeydi. Ta ki, 1977'de kitap ve önlüğünü eve birokıp sokağa çıkıncaya dek. Evet bu tarihlerde Ahmet evden çıkmış, sokoğo ftriamasıyla birlikte tiz cığlığı. bir motosikletin homurtusuna karışmış.. Polis kayıtlarına basit bir trafik kazası olarak gecmiş olay. Sonuc Ahmet hastanede. Muayene, teşhis, tedovi vs sonuc: «Bu cocuk bundan fazla Iyîleşemez...» Büyük umutlorla başlayan Ankara, İstanbul yolculjuğu «İşimiz Allaha kaldm deyiş'iyle son bulmuş. Ve Ahmet kaderine böyle terkediltniş işte... Ecevit avukatları ile görüstü Haber Merkead İ BoğaEi'ndan geçecek heı Ahmet karagözlö, Ahmet yadaki yabancı bandrollu kışıklı, Ahmet güzel, Ahmet hagemilerinde kılayua kaıı reketli ama sürekli evden ka HALHAL DEĞİL, ZİNCİR Ahmet ayak bileğine bağh 2 metteyi geçkin sincirle ma zorım.luluğıı getirildi gazetede yayınlanan tsta çar olmuş... haşırneşir yaşammın 13. yılında. Bu önlem evden kaçnıaması için alınmıs.. man tüzüğüne göre kılaı Nedir bunım çaresi? tan alınmaması halinde alınmış. Ahmet'in yeni yeni hal değil zincir... tik yuvarlak, hızlı bir vuruşla 2İNCİR!... ... Yıl 1982. Güloğtu ailesı za uygulanmayacak, an sertleşmeye, güçlenmeye boşAhmet'e dek uzamyor. Yakm umutlu. Ahmet'te belki farkın kaza durumunda gemi ] İlk çağda v^orta çağda ya layan bacağına vurulmuş. Bir ilk baharın ilk aylarının ya larına döşüyor. Ahmet oturdu da değil ama, iyîteşmesi icin nin sorumlulugu artacaî sözleşmesinin şayanların günlük yaşamına ucu da pencere demirine... kıcı sıcaklığı egemen Malatya ğu yerden ayoğa kolKıyor vur umutlu. Bu salt Malatya kenti re«x geçiş konusunda b dan giren zincir!... Suclu. sucsuz Ahmet yaşiyor oyağına vu merkeztne. Cengîz Topel cad mak icin. bir adım., iki.. üc... nin göbeğinde yaşayan bir SErbestliği yeniden düs hemen herkesin haşirneşir ol rulmuş 2 metreyi geçkin zîncir desinln sulama Kanalının orka Daha fazla gidemiyor. Ayağın Ahmet. Görebildiğimiz Ahmet. İstanbul Liman Tüzüğv duğu zincir. 1977'de Ahmet'l le yaşamının 13. yılında kade sındaki. büyöcek binalar ara daki zmcirter engel. Oysa o Yo varıp göremediklerimiz. uc yıstan itibaren geçerli bulmuş. Güloğiu ailesinin ok riyle... sında kaybolmuş toprak damlı zincir olmasa. Ahmet 4 yıldır suz bucaksız kırsal alanlardoİstanbul liman tüzüğ lına, Ahmet evden kaçmasm Zincir, 13 yaşındaki bir kör bir evin pencere demirine zin özlemini cektiği bu topa öyle kl Ahmet'lçrm sayısı kac aco sııurlan içinde seyir g diye gelmiş Zincir. Ve, böyle penin tanı$ması gereken nes cirle bağlı Ahmet Güloğiu. H« sina bir gücle vufacok ki... ba? Görebllmemiz icin mutlak ve disiplini sağlamayı ce. çok değil birkaç yüz lira n9ler orasında kaçıncı sırayı nüz 13 yaşında... Cadde üze Ahmet Somurtuyor, gözleri do ayoğında zincir olması gerek yor, yeni tüzüğün en maddelerinden biri de harcanmayla kilitli bir zincir alabilir söyier misiniz?... Hal rinde yırtık ve sökük bir las ludolu. Ağlomaklı.. mez ya... •boğazmdan geçişlerin ı de aîmması oldu. Boğazdan geçişte kıl runluluğu getirilirken lik Eankası kılavuzluk sinîn personel açısmds siz olduğu, bu nedenlf mamn ilk günlerind3 1 geçecek gemüerin uzur lar oluşturacağı söyîe Yakla$ıyorum resmini cekmek için. Gülümseyen yüzünü bana döndürüyor. Ayoğa kalkıyor. Bir şeyler söylüyor onlaşılmaz... Yürekler acısı bir manzaro... Görüntü insan haklorı evren sel beyonnamesinin bir tokım beylik rnaddelerini carpıyor, şamar gjbi surotımo. 3. maddesinı «Yaşamak her ferdin hakkıdır» 5. moddesmi «Hiç kimse, işkenceye. zalimone, gayri insani, haysiyet kırıcı cezoloro veya muameleye tabi tuiulotTroı...» Ama nasıl yaşomak? Nqsıl gayri insani muameie?... işte bunu Güloğlu aüestne suruyorum... Baba Sıddık Güloğlu «Akıl hastanelerlnin durumunu bilmeyen var mı kî... Benîm conım, benim kanım o yaşamı sürecekse, benlm ilncirim ona gul gelir. Nasıt gönlüm razt olur ki?» dlyor. Zaterı trafik kazas» sonucu gectrdiği beyin sorstntığı İle 15 dokikö öncesini bi(B hatırloyamıyor olmuş Ahmet Güloğlu. Ruh ve Slnir Hastatiklorı Mü tehassısı Doktor Selahattin Özcao'a soruyorum, sonuc ne olur diye: Yonıtı kısa ve öz: «Bu türleri cok cok uzun süre zincirle boğlayıp, birden bırokmak sakıncalıdır. Hayvanı bile bağlasanız ve cözseniz hemen kacor gider. Zlncire vur mak tehlikelidir, sakıncalıdır. Ama akıl hastaneteri... Bu konudo yorum yapmok îstemiyorum. Bunu Televizyondan izl«diler. Zat»n bu tür kişileri barındıran aileler, akıl hastanelerini bu nedenle ilgi göstermiyorlar. Sonuc akıl hastanesinde ne olur bilemem. Ama aile, çocuğunun kacmaması icin bu önlemf aimış olmalı. İnsanlıkla bağdoşmaz. insonlığa stğmaz, o ayrı k«ıu. Elbetteki iyi değil. Daha kötüye götürür...» Boğazdan geçişte kıiavuz getirildi zorunluluğ MGK 30 kararnameyi Danısma Meclisine devrettİ RAPORU Kenan MORTAN Sorunlar ekilen toprağı kücüittü AÎSKARA (Cumhuriyet Bür«>sıı) Yasa gücünde 30 kararname Milli Güvenlik Konseyi'nden Danısma Meclisine devredildi. Kararnamelerden 10'u 657 Sayıh Devlet Memurlaıı Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Devredilen lîararnameterden 17'si Bütçe Plan Konıisyonuna, 6 tanesi Malı İşler Komisyonuna diğerleri de çeşitli komis vonlara gönderildi. Hükümet taraftndan Damşma Meclisi Kurulu'ndan bnce Mili Güvenlik Konseyine gönderilen bu kararnameler arasmda. Türk SUahn Kuvetleri Fer sonel Yasası'nda yapılacak değişikliklerle, fiyat düzenleme ve destekleme tonu kurulması na ilişkin kararname de bulunuyor. Bankalar Yasası, Gene) Kadro Yasası, Taşıt Yasası, Gümrtik Yasası, Muhasebe Yasası, Devlet îhale Yasası ile Türk Ticaret Yasası'nda değisiklik öngören yasa gücünde kararnameler <Ja devredilenler Zamlar tüketimi 2EskişehirAfyon hattı ile Sakarya civannda yaptığı mız gözlemler şekerde ne üretici, ne de tüketicinin tat min edilebildiğini göstermektedir. Oysa bir çözüm getirmek zorunludur. Pancar üretiminde çözüm için tüm nesnel koşullar vardır. Çünkü, Cumhuriyet Türkiye'si Atatürk'ün formüle et Türkiye'nin son ytllarda tiği «üç beyazlar» üretimi büyük övüncü temel ylyeiçüıde şeker üretimini en cek maddelerinde kendine tegre (tümlesik) bir tanm yeten yedl dünya ülkesinüretimine' dönüştünnüştür. den biri olmasıdır. Bunu Tî ciftliklerl, tohum derken, TurMye'de tanmsal geliştirme laboratuvarlan, makina fabrikası, sözleşme li tanm, güçlü bir kooperatif ile artık helvayı yapacak tüm malzeme vardır. Ör neğin, iki yıldır ekilen Türk şeker tohumu ile eski ithal ürünlerine göre üç kat fazla ürün alınmaktadır. Almmak tadır da, neden konu çözümsüz orta yerde durmak tadır?.. geriletiyor zam görmesi bunun ana et keni olsa g«rek. Oysa tü ketimin Avrupa ortalaması 38 kilo, kuzey Amerika ortalaması 40 kilodur. Yine planlamaya > göre Türkiye' • nin doymuşluk noktasını bulması 29 kilodan sonra olacaktır. Kısacast, çözüm insanların daha az tüketme sinde aranmaktadtr. Mülksüzleşme üretimi tehdit eder hale geldi. üretim hızla gerilemekte ve ketiyordu. Bu tüketim daha bazı temeı itbal Bunun sonucu Şeker Şirketi ile üretici ve edihnektedir.maddeler petrol sonra arttı vo 26 kiloya ka Oysa dar yükseldi. Şlmdi ise 22 Pancar Kooperatifi ile üretici arasuıdaki iliş faturasımn getirdiği yü kilo ancak tüketiliyor. Son kümhilükler îçinde artan it bir yıl içinde şekerin üc kez kiler tek yanh zorla üretime dönüştü. hal faturası Türkiye'nin tarımsal ürünlerde ciddi ihra cat yapılmasmı gerektiriyor. Nitekim son olarak îran'la 300 bin tonluk şeker bağlan tısı yapıhnıştır. Bu noktada değerlendirmeyi bu alanda bir kaç ciddi çalışması ile tanınan Eskişehir tTlA' dan Prof, Rıdvan Karalara bırakıyoruz. Saym Karalar. şekerde ki son durum nedir?. Her urun öncelikle ku» lanıcısı. tüketicisini ilgilendirir. Bir kaç rakaro sırala makta yarar görüyorum. 1974 yıhnda her Türkyartta 91 ortalama 20 kilo şeker tü TürkABD Savunma Konseyi haftaya toplanıyor ANKARA, (Cumhı rrtsn) Türkiye ile smda kurulması ki lan Yüksek Askeri Kı toplantısını önümüzd Ankara'da yapacak. da iki ülkeyi ilgilenc vunma konulannda görüş ahsverişinde ' sı bekleniyor. Üst düzeydeki b 2627 nisan tarihleri gerçeklestirilecek Üretimdeki ciddi gerile katılacak ABD heyı meler nereden kaynaklan kanhk edeceb Savı kan Yardımcısı Peat maktadır?. ta sonunda Ankara'' Yapay çözurnler bunda gi büdirildi. Savunı ana etkendir. Üreticiyi içe Yardımcısı'mn G« ren ciddi çözümler varken, îkinci Bagkam Ors kısmı destekler ile konu ge det öztorun'un çaj (Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) cağı bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog