Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

22 NİSAN 1982 •••• Bag Kur emeklilerinin fark cekleri bankalara gönderildi Cumhuriyet 11 aSAKISA MİLLİ Eğitim Bakanı Hasan Sağlam açılan kurslarda okur yazarlık belgesi alan 2 milyonuncu kişiye bugün törenle ödül verecek, POLİS meslekl temel eğitiminde trafik branşındakl kursn bltiren 695 kişi yenl kadrolara atandı. ÖNCEKİ gece geç saatlerde denize açılan Firi Rels araştırma gemisi hafta sonuna kadar kuzey Ege'de osinografik çalışmalarda bulunacak. BM Bilim ve Kültür örgütu UNESCO Türkiye Milli Komi» yonu Başkanı Dr. Suat Sinanoğlu, Türk Kadınlar Konseyi tarafından Ankara'da duzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada «hukuk düzeyinde hiçbir ülkede kadın, Türk kfrflır""dan daha Jlerl haklara sahip değlldlr» dedl. ITÜ'nün Ayazağa'daki kampüsü'nde yaptırılan yenl Rektörlük binası üniversitenin 209. kuruluş yüdönümü olan dün, törenle hizmete açıldı. Ayrıca üniversitede 40. yılını dolduran 4. 30 yüını dolduran 14 öğretim üyesl ile 1 meraura İTÜ plakeüeri verilirken, 50 yıl önce mezun olan 12 kişi de «berat» alduar. SIK1YÖNETİM Sivil İşler Haftalık Koordinasyon toplantısında başta Haliç'ln tenüzliği olmak fizere kentin bazı sorunlan görüşüldü, ISTANBUL'da son 24 saat içinde meydana gelen trafik kazalarında, Trakya Garajı önünde Hülya Yener otobiis altında kalarak öldü, diğer kazalarda biri ağır 6 kişi yaralandı. BEŞİKTAŞ Abbasağa'da Melek Bentürk, Yıldız Posta Caddesınde Necla Evren, Şişlî Tokaloğlu Sokakta Suna Akman adlı kadınlann çantaları kapkaçcüar tarafından çaundı. MÜŞTERÎ olarak bindikleri taksinin teybi Ue taksi şoförü Aziz Kaçmaz'ın 1500 llrasını gaspeden Süleyman Subaşı. Tahsln Cahit Bilgen ve Metin Erdem Istanbul 3. Ağır Ceza MahkemesıYıce toplam 38 yıl 10 ay ağır hapis cezasına çarptırüdüar. 2. DÜNYA Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelerek 196468 yılları arasmda devletin istibbarat hizmetlertnüe görev yapan Dağıstan (SSCB) (1904) doğumlu Abdullah Aksel'e hayatta bulu» duğu siirece vatanl hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ilişkîn yasa tasarısı Danışma Meclisi'nde kabul edildi ELE geçirilen uyuşturucu maddelerin mahalli mülki amirlerince imha edilmesini öngören yasa tasarısı Adalet Komisyonu'nda, devlet kurumlarının mesken gereksiniminin karşılanmasını öngören tasan da Mali îşler Komisyonunda benintendi. ISRAIL UCAKLARI (Baştarafı 1. Sayfada) ren sözcü Fillstinlllerln gerilla eylemlerini sürdürmeleri ha linde hava saldırılarımn süre ceğlnl sözlerlne ekledi. İsrail saldınsının İse şöyle: tepkllerl GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) olmak üzere ikiye ayırmıştır. Devamh statüde görev yapan profesör ve doçentlerin «bütün mesailerinl üniversite ile ilgili çahşmalara hasretnıeleri» zorunludur. Bu öğretim üyeleri, «ücretll veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler.» Yasanın öngördüğü koşul ve de «statü» budur. Demek ki, büyük şirketlerde, holdinglerde danışman olarak çahşan iktisat ve hukuk profesörleri, bu görevlerine devam edemeyeceklerdir. Bu denı&manhklsr, gizli gizli yürütülmek istenirse, bu eylem, «yüksek öğretimin amacı, ana ilkeleri ve öngördüğü düzene aykın hareket» olarak görülecek ve bu öğretim üyelerinin yüksek öğretim kurumlan ile ilişkileri kesilecektir. «Kısml statüde görev yapan» öğretim üyeleri, en az haftada ylrmi saat tiniversitede bulunmak zorundadırlar. Diyelira ki, bu statüde çalışan profesörlerden biri avukatlık yapmaktadır. Bu ögretim üyesi avukatın, uzayan duruşmalar nedeniyle görevini bir saat aksattığım düşününüz. Bu durumda, «yüksek öğretimin amacı. ana ilkeleri ve öngördüğü düzene aykın hareket» ortaya çıkmış sayılacak mıdır? Ya da hırsızlann, kaçakçılarm. katillerin avukatlığını alan bir «kısmi statülü profesör» yüksek öğretim yasasmın 4'üncü mad desinde yazılı «toplum yararım kişisel çıkarlar üstünde tutmak» yükümlülüğüne uymuş sayılacak mıdır? Kitaplarında başka türlü, bol ücret karşılığında yazdığı dava dilekçelerinde başka türlü hukuk anlayışlan sergileyen öğretim üyesi, yüksek öğretimin amacı İle uyumlu görülecek midir? Ünlversitelerimizde yıllanmış asistanlann ve doçentlerin varhğı yadsınmaz bir gerçektir. Profesör olduktan sonra, hiçbir araştırma yapmayan öğretim üyeleri de çoktur. Bunlar, çalışma saatlerinin çoğunu üniversite dışında geçiren doçent ve profesörler gibi «görevleri yerine getirmekte yetersiz» sayüacaklar mıdır? Yetersizllkte ölçü ne olacaktır? «Akademlk ünvanlar» belli smavlarla kazanıldığına göre, acaba, bu smavlan başan ile geçenler, hangi tür görevleri yapmakta «yetersiz» sayılacaklardır? Smavı veren baçarılı sayılacağına göre «yetersizliğin» ölçüsü nasıl saptanacaktır? Nesnel ölçü nasıl oluşacaktır? Doçent ve profesör olma koşullan yasada belirlendlğine göre, yetersizlik, Yüksek öğretim Yasasında öğretim üyelerinin görevleri bölümünde yer aldığı gibi öngörülen ilkeler doğrultusunda eğitim öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmayan, proje hazırlıklarını ve seminerlerini yönetmeyen, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmayan, öğrencilerine rehberlik etmeyen öğretim elemanları için söz konusu olacaktır. Bu da korkanz ki, subjektif uygulamalara yolaçacaktır. Sormak isteriz, acaba, bütün ieününü, üniversiteye vermeyen bir öğretim üyesi ne ölçüde «yeterli» bilimsel araştırmalar yapar? öğrencilere, bu yasada öngörülen amaç ve ana ilkeler konusunda nasıl yol gösterir, rehberlik yapar? Nasıl olur bu? Kısmi statülü bir profesör, öğrencilerine «işte benim gibi yapm, hem fakültede ögretim üyesi olun, hem de dışarda bol para kazanın» demeyecek de «arkadaşlar, sakm hırsızın, katilin, kaçakçının avukatlığım almaym» mı diyecektir? Elbette kendinl «örnek» gösterip, «rehberlik» yapacaktır! Ya da «kısmi statülü bir tıp profesörü» son sınıf öğrencilerine «tam gtin yasasına uyan sürünür, bak ben dişarıda özel muayenehanemde günd» ne kadar para kazanıyorum» demeyecek de ne diyecektir? «Kısml statü» bu yasanm ana ilke ve amaçlan Içln ne ölçüde «rehber» olacaktır? Dlyoruz ki, yasada bir başka değişiklik daha yapılsa da başka yazarlarm öğretim üyelerinin kitaplarmdan kopye çeken kimi öğretim üyeleri «yeterslz» sayılarak tiniversitelerden uzaklaştmlsa.. Yok mu onlar için bir madde? Yok mu? Yok mu? Yok mu?. Üniversiteye «eform» değil «devrim» gerekir! Bu devrimin ilk ve vazgeçilmez koşulu «tam gtin ilkesuonin ödünsüz, kısıntısız uygulanmasıdır. Bu ilke ile beraber, «yönetüne katılma ilkesl» ve kayıtsız koşulsuz özerkliktir. Buna ayak uyduran üniversitede kalır, uyduramayan gider. Gerlsl boş laftır, boş yere oyalanmak demektir. Niçin «kısmi statü?..» Sabahlan devlet memuru, öğleden sonra «serbest meslek erbabı» öğretim üyesi ile bilimsel araştırma nasıl yapılır? öğrencilere nasıl örnek olunur? Bu koşullarda klm «yeterll» sayılır, kimin «yetersizligi» hangi nesnel ölçü İle saptanır? Kim, görevini, nasıl ve ne koşulla yerine getirlr? Holdlnglerin yönetim kurullanna, bağdas kurmuş öğretim üyeleri ile hangi öğretimin, hangi ana amaç ve ilkesi uygulamr? BANKERLERİN (Baştarafı 1, Sayfada) linasyon Kurulu'nun iste üzerine ve son yasa uyaca surdurlen araştırmalar ıucunda, bankerlerin mal rhklan, mudiler dışında lan 3. kişilerle ilişkileri, okerlik kuruluşunun yöne i, denetçi ve sorumlulan, tıkerlerin yakın akrabala ıın isim ve adresleri, aynbu kişilerin taşımr ve ta unaz mal varlıklarmın or l& çıkanlması amaçlanır. Son çıkan yasada banrlerin mal para kaçırma müvazaalı işlemlere girîleri halinde, eğer bu dum akrabaları ya da üçün kişiler tarafından bilinirsa, Bu kişiler yasaya ay \tandıkları ^erlere ^itmeyen üğretmenler bir daha curaya îlınmayacak ANKARA, (THA) öğtmen okullannı bitirdikn sonra Milli Eğitim Baınlığında yapılan kura çe mine katılan, ancak çıın görev yerlerine gitmekleri için müstafi sayılan jretmenler bir daha kuraı ahnmayacaklar. Kurada çıkan görev yerrini beğenmeyen, ya da ışitli redenlerle görevlerii başlamadıklan için müsîi sayılan öğretmenlerin lyısımn 1500'e ulaştığı berlendi. Saglık Bakanı: Özel muayene ücretlerine üst sınır getiriliyor ANKARA, (THA) Sağk ve Sosyal Yardım Bakaı Kaya Kıüçturgay, özel ruayenehanelerdeki muame ücretlerinin düzenlen lesi ve muayene ücretleria «Üst smır» getirilmesi anusunda, bakanlığında ça }iîialar yapıldığını söylei. Özel muayenehanelerdeki ışhis ve tedavi ücretleriin önemli farklıhklar gös irdiğim kaydeden Kılıçturay, konuyla ilgili olarak ilırdeki iigili kuruluşlardan 3 Türk Tabibler Birliği'nen görüş alınarak değersndirileceğini belirtti. (Baftorafı 1. Sayfada) letine yakı$ır i$ değildir. 1950'lorde bu temel üzeBM Genel Sekreteri Perez da rine ana muhalefetle iktiCuellar yaptığı açıklamada ge dar arasmda sert tartışmalışmelerden büyük kaygı duy lar sürüp gitmiş, sonunda duğunu belirtti ve saldırılara idarenin her işleminin yasal derhal son verilmeslni istedi, gerekçeye dayanması ve yar ABD ise taraflara Itldal tavsi gı deneüminden geçmesi ye ettl. ABD Dışişleri Bakanlı ilkesi benimsenmiştir. ğının açıklamasında «tüm ilNe var ki aradan 30 yıl gili tarafiartn çıkanna olan a geçtikten sonra YÖK (Yühteş kes sürdürülmelldlr» den sek Öğretim Kanunu) «gddl. Taraflar şiddetl artıncı ey rulen lüzum* çarhım yenilemlerden kaçınmaya da çağ den çevirip canlandıracak rıldı. bir değişikliği gündeme getiriyor. Lübnan hükümetf İse israil Yasada gerçehleşen değU saldırısındon hemen sonra Sihliğe göre, bir üniversite BM Güvenlik Konseylnin der öğretim üyesi (Profesör, Dohal toplantıya cağnlmasını ka çent, Dekan. Rektör) Yükrarlaştırdı. Lübnan ayrıca BM sek Öğretim Kurulu'nea isnezdindekl temslloisinl gerekll tendiğt zaman görevinden girlşlmlerde bulunmakla görevBüyük saldırıya katılan İsraıl lendlrdi. Bu arada Lübnan Baş alınabilecek, ya da bir başBaykal ile uçakları, Bekaa vadlslnde ken bakanı Seflk VVazzan bir isviç ka yere veya göreve atanabilecektir. Bu konuda belirdilerine engel olmaya çalışan re gazeteslne verdiğl demecte, Özaydınh H ölçü ve smır yoktur deniSuriye uçakları Ue çatıştılar. Su ülkeslnin başına gelen tüm fe lebilir. Görünürde işlemin Sıkıyönetim rıye bin MİG ikl uçağınm İs laketin esas nedeninin İsrail ol yürürlüğe girmesi için şu raıl tarafından düşurülduğunü duğunu söyledi. ölçü getirilmiştir: 'Yüksek Savcılığına doğruladı, ancak aynı çatışma öğretimin amacı, ükeleri çağrıldı da bu İsrail uçağımn da düşu İsrall Bombardımanı goçen veya düzenine aykın harerüldüğünü Iddıa ettl. Lübnan yılın 24 temmuzunda Fillstin ket...» ANKARA, (Cumhuriyet Büro da yayın yapan Murabitum rad lilerle İsrail arasmda Güney Bu üç ölçünün smırları su) Kapatılan CHP'nin eski yosu Suriyelller tarafından vu Lübnan'dakl çatışmalan eona nerede baslar, nerede biter? Bakan ve Milletveklllerlnden rulan israll uçağımn Baalbek erdlren ve ABD Başkanı Ro Bu sıntrlarm değişkenliği Deniz Baykal ile İrfan Özay yakınlarına düştüğünü haber nald Reagan'in özel temsllclsl ve belirsizliği ortadadır. Bu dınlı ifade vermek üzere Anka verlrken, Yugoslav Haber Ajan Phiiipp Habip tarafından sağ belirsizlih ortamında bir bira Sıkıyönetim Komutaniığı sı Tanyug'un Beyrut muhabiri lanan ateşkesten bu yana ilk lim adamının hangi davraise Bekaa vadlsfnde 5 israil ile İsrail hava akını oluyor, mşımn neden ve nasıl suç kın durumu resmi makam Askeri Savcılığına çağpldılar. 5 Suriye uçağının çatışmaya sayılacağı bilinemez. Iar. lara bildirmekle yükümlü tu Öte yandan 25 nisan'da Mf girdlklerini ve iki filodan birer Hukuk devletine ve ünituluyorlar. Yürütülen araşÇağrı Baykal İle Özaydınlı' uçağın düştüğünü one surdu. sır'a geri verilecek olan Sina versite kavramma ters dütırmayla, Tasfiye Kurulu'na ya telefonla yapıldı. Özaydın Falan|istlerln radyosu MİG pllo da Yomlt yerleşim merkezlnde $en bir yanlış karar karşımal beyanmda bulunacak lı ile Baykal'ın pazartesl günü tunun uçaktan atlayıp kurtuldu ki 2 bin kadar Fanatik Slyonıst sında bulunuyoruz. Bundan bankerlerin, beyanlanrun askeri savcılığa giderek ıfads ğunu hober verdl. dlrenişlerlnl sürdurürken, BM önce örnehleri görüldüğü doğru olup olmadıgı, banvereceklerl öğrenildi. Genel Kurulu da Filistln eoru gibi, yasa koyucunun, bu kerlerin gerek kendilerinin CHP'lllerln MHP'nln suo du gerekse yöneticl ve akraba Saldın üzerine Fillstin Askeri nunu görüşmek uzere önceki yanhsı düzelimesini tyi nilarmm yanlış mal beyanın yurusu ile ilgili olarak Ifadele Yüksek Konseyi Beyrutta bir sı akşam olağanüstü toplandı. yetle beklemek gerehiyor. rlnin alınacağı sanılıyor. Bay ğınakta toplandı, FKÖ önderi Son gunierde dünyamn llgl İle da bulunmalan halinde, bu kal ve özaydınlı'dan başka ba Yaser Arafat, BM Genel Sek izledlğl Yamlt yerleşim mer durumun açığa çıkanlması öngörülüyor. Yasa ile yan zı CHP'lilerin de ifadelerinln reterl Perez de Cualler'a bir kezlndekl durum gerglnliği(Baştaratı 12. Sayfada) lış mal beyanmda bulunan alınacağı söyleniyor. telgraf yollayarak İsrail uçak nl koruyor. 2 bin dolaylarm 3 ile 10 yıl arasmda Edlnilen bilgiye göre, kapa larının Filistin ve Lübnan hal larında Siyonist kendi ge çiştlrilmektedir. Ve üretimi değışen hapis cezalan ile ce tılan CHP ilerl gelenlerlnln kına yönelttiğl barbarca saldı llştirdlklerl silahlar ve Bubi geliştirecek tek çözüm taban tuzakları ile kazmış oldukları fiyatmda aranmaktadır. Ge zalandırılmalan ilkesl geti 1975'ten l^u yana yaptıkları kc rıyı kınadığım bildlrdi. sığınaklarda direnmeye devam nel model ihracata dayalı ol riliyor. nuşmalarla İlgili bilgl isteniyor. İsrail Askeri sözcOsü saldın' ediyorlar, israil yetkilileri İse duguna göre yeni fabrikalar ya katılan israil ucaklarımn Yamit köyünün boşaltıldıktan eklemek gerekmektedir. Oy tam olarak üslerlne döndükie fionra yerle bir edilecefilnl ve sa yapılan. fabrikalann yıl(Baştarafı 1. Sayfada) rlnl öne sürdü. Sözcü hava a Mısır'a kum yığınından baş fak programdan çıkanlması (Bastarafı 1. Sayfada) lan açıklamada, şöyle denikınlarına dün sabah kuzey is ka bir şey bırakmayaoaklarını olmnştar. İhracatut faturası gerekçesiyle bozdu. liyor: vardır ve Ihracat yapmak açıkladılar. Sanıklar Salih Taş va AdH rall'de bir İsrall askerlnin Filis «Hükümeön poutikan, Ege'İçin kapasitenin artınlması tlnll gerlllalarca yerieştlrıldlği deki gerUlmin kesin snkunetinl Yener, 15 kasım 1979 tarihinde gerekmektedir. sağlamak ve buna uyumlu o Kills'te karşıt görüsteki kız ög öne surülen bir tanksavar Kısacası tek çözüm taban laıak Ulusal egemenuk lıakla retmen lisesi öğretmenlerinden mayına çarparak ölmesl, bir di flyat ve zam ikilisinde aran ruu korumak, ayrıca Uluslar Abdülkadir Toma'yı tebanca ile ğerinln yaralanması, israll ve (Baştarafı 1. Sayfada) raıştır. Oysa ertelenen soırun hak ve yetkUerinl müza öldürmekle suçlanıyorlardı. Avrupa'da Fllistinlller tarafın davayı açan avukat Adil kere konusn yapmamaktır. runlar arasmda üreticînin Sanıklar Taş ve Yener daha dan yapılan saldırılara blrer Ego'dekî gerilltnde bir suku sonra yargılandıklan Adana Sı mlsllleme olarak yapıldığınt Rastgeldl'yl dlnledl. Ko topraksızlığı da giderek ömlsyonun Rastgeldi'nin gö nem kazanmaktadır. Son net olursa ve bu uzun süre kıyönetim Komutaniığı Askeri İ f e düneml ceıçekleçtirirse, Mahkemesinı»ölum eeaasına soyledl. Dünkü bir dizl saldın rüşünü aldıktan sonra tasa saptamaya göre, şeker tan nın bir uyan olduğunu bildi nya son blçtolnl verdlğl bondaa sonra bir diyalog asa çarptınlmışlardı. mmın yuzde 77"sl O20 dömasına ve egemenlik haklanöğrenildi. HUkttmet yetklll num Ozerinde yapılmaktana zarar vermeden geçilmesi leri Komlsyonun tasanya dır. Sorunlar yumağı erte olanağı bulunablllr.» açılan davaların durduru lene ertelene topraklar kuAynı kaynaklar, «Şlmdiye delamayacağı hükümünün çülmüş, mülksuzleşme ureğin ne Yunan, ne de Türk taeklenmesiyle yasayı lşlemez tlmi tehdit eder hale gehniş rafınca Uıslşleri Bakanlan'run hale getlrdlğlnl bellrttiler. tir. Bunun sonucu Şeker Şir (Baştarafı 2. Sayfada) göriişmeleri için herhangj bir glrişimde bulunalmadığun» da yöntemlerden yarar bekleyen yöneticiler vardır. Bu arada, hükümetin ta keti ile öretici ve yine panbelirtiyorlar. "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" kuşaklar, böyle sarının Damşma Meclisl car kooperatifl ile üretid aYunan basınında çıkan bu yo gerici, tutucu, çağdışı anlayışlara sahip kişilerce Genel Kurulu'nda görüşül rasmdaki ilişkiler tek yanlı rumun Yunan Başbakam Payetiştirilemez. Bunu artık öğrenmek zorundayız. mesl sırasmda söz konusu dikte edilen zorlama uretipandreu'dan geldigı anlaşüan Dönüp dolaşıp aynı çıkmaza giriyoruz çünkü.. Afıkranın tasarıdan çıkanl me dönüsmüştür. bir telkirüe yapıldığı, ancak ^ ÇÖZÜMLER.. tatürk Devriminin ilkelertoe uymamarun, Ataması İçin çaba göstereeegi herhangi bir bağlayıcılık durutatürk'ü yalruzca bir klişe, bir kalıp saymamn, omu olmaması için Yunan hükübüdlrildl. met sözcüsunun dahi adının nun gerçek anlamını, önemini bilmemenin sonuTasannın önümuzdekl SATILİK verllrnedtgi kavdediliyor. cu... Sınıflara casuslar koymak, öğretmenlerl "slgünlerde, genel kurulda ele Cağaloğlu'nda açyerlne EGE'DE YUNAN zi izletiyoruz" dlye korkutmak eğitimle, öğretimle, alınması beklenlyor. dönUstürulebilecek :i kaUı MANEVRALARI BAŞLADI Atatürkçülükle llgisiz çirkin yöntemlerdir. Bunu ev sahibinden satılık. Kuzey Ege Denizi'nde 48 saat daha kaç kez yazacağız, kaç kez söyleyeceğiz? Bu arada Toprak ve Tasürecek «yıldınm» manevraları 71 90 80 nm Reformu Yasa Tasandün başladı. Bu manevralara, sı httkttmetce gert alındı. Yunanistan Deniz Kuvetleri de katüıyor. Denizaltı ve torpil gemilerinden başka ftlzelerle donatılmış hUcumbotlann da yer aldığı manevralarda, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklan ve helikopterler görev aUyor. Yunanistan'ın Kuzey Ege denizinde başlattığı askeri manevrala, Deniz Kuvvetleri Komutanı Athanase Ghoghesas komuta ediyor. Öte yandan Cumhuriyet'in Kıbrıs muhabirinin budirdiğine göre, Rum yönetiml Başkanı Spiros Kipriyanu, Rum Başkanlık seçimlerinde, yeniden aday olacağını açıkladt. Güneyde Damur ve SaddaVo kadar uzanan 18 kilometrelik kıyıdaki Filistln kamplan da dalgalar halinde gelen İsrall ucakları tarafından yoğun bicim de bombalandı. Gözlemcller, ANKARA, (a.a.) MGK'ca ka Lübnan'a duzenlenen hava abul edüen yasa uyannca Bağ Kur emekli, dul ve yetimleri kınlarının dörder uçaktan kuuin aylıklarında yapılan artış rulu ıki fılo tarafından gerçek lara ilişkın maas iarkı çeklerı leştirildiğıni bildirdiler. TSİ ile nin, bankalara gönderüdiği bU 15.30'da gerçekleştlrilen ilk dirildi. saldırıdan hemen sonra BeyBağ Kur emeklileri aylık rut havaalanı yakınlarında g ö> larında yapılan yüzde 25 Ue 32 ğe yoğun dumanlar yükseldiği oranındaki artışlara ilişkin in ve şiddetli patlamaların duyul tibakların ve rnart, nisan, mayıs ve haziran aylartna alt fark duğu, bölgeye ambulansların çeklerinin ilgili banka şubelerl gönderüdiği bildiriliyor. Bu ane gönderilmesi işleminin ta rada Beyrut havaalanı uluslar mamlandığı belirtildi, arası trafiğe hemen kapatıldı. Bağ Kur Müdürlüğü'nden FKÖ kaynaklan saldırıya 60 alınan bilgiye göre, yasa uyann İsrall uçağımn katıldığını öca yapılan düzenlemeyle Bağ ne sürdüler. Aynı kaynaklara Kur emekli, dul ve yetimleri göre bu uçaklor Damur Doha aylıklan en fazla 12 bin 319 lira, en az dört bin 787 lıra ol Noomeh ve Horet El Noomeh Bölgelerini bombaladılar. du. TürkYunan Askeri Toprağını Evet Hayır Akbank ın Ülkemiz Kültürijne Hizmetlerinden 23 Nisani (Baştarafı 1, Sayfada) Devlet Başkanı Orgeneral Ke nan Evren, illerden ve Kıbns' tan gelen küçük öğrencileri, 23 Nisan cuma gunu saat 15.30'da Ankara'da kabul edecek. Burada çeşitli yarışmalarda dere ce alan öğrencilere ödülleri verilecek Başbakan Bülend Ulusu da öğrencileri saat 14.30' da makamında kabul edecek. Burada da Erzurum'dan gelen bir mlnik öğrenci sembolik olarak Başbakanlık görevinl üstlenecek. Aynı gun saat 1719 arasında Selim Sırrı Tarcan Spor Salonunda bir çocuk balosu dttzenlenecek. tstanbul'da çocuk Eslrgeme Kurumu'nun Eminönu Şubesi yardıma muhtao 1200 çev re ılkokul öğrencisine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısiyle giyecek yardımmda bulundu. 23 Nlsanda îstanbul'da ve dolaylarında havanın yağışlı olması beklenıyor, Yeşilköy meteoroloji yetkilileri cuma gü nü aralıklı olarak yağış beklendiğini, söylediler. "UluslarafasıTicaret Roütikası" MACM1LLAN IKNSATSERISl Reagan'a göre, sorun (Baştornfı 1. Sayfada) meler yoluyla çözüme kavuş turulması öngörülüyordu. Bu planın doyurucu olmadığını söyleyen îngiltere Başbakam Bayan Thatcher, hükümetinin karşı önerl ha zırladığını ve bu önerinin bugün Dışlsleri Bakanı tarafından Washington'a götürülecegini belirtti. GALTÎERt, TÜM TAVlZLERt VEEMtŞ Bu arada Arjantin Devlet Başkanı Leopoldo Galtieri'nin Îngiltere ile bir savaşı önlemek için tüm tavizlerl verdiği öne sürüldü. Amertkan AP ajansının haberlne göre, klmliği açık lanmayan bir Arjantin askeri kaynağı, Devlet Başkanmın yapılabllecek herşeyl yaptığmı, bundan böyle înglltere'ye lletilen önerlde sadece «küçük düzeltmeler» yapılabileceğlni söyledi. Yetklll bundan daha faz la tavlz verllemlyeceğini kaydettl. Arjantîn Dışlşlerl Bakanı Costa Mendez de önceki gece hükümet tiyelerl önün de yaptığı konuşmada Arjantin'in Falkland adaları üzerlndekl egemenliğinin, Haig İle yaptığı son görüşmelerde asla konul edllmedlğîni söyledi. Ar]antln askeri yönetlmlnin üyelerlnden Hava Ge nerall Bagilio Lami Dazo ise, savaş ile barış arasmda bocaladıklannı, ancak soru na hâlâ barışçı bir çözüm bulunacağmdan ümitli oldu ğunu söyledi. General Dazo bir savaş çıkması halinde Falkland adalarmı ranl. tnglltere'nin Arjantin uçaklarıyla başedemiyece, ceğini 1leri sürdü. öte yandan Arjantln'ln toplanta isteminl değerlendiren Amerikan Devletleri Örgütü OAS, üye ülkelerin, Dışişleri Bakanlan düzeyinde toplanarak «tngilte1 re'ye karşı ortak savunma» konusunu görüşmelerl kai rarmı aldı. BÖLGEDE DURUM Falkland adalarına doğru yaklaşan İngiliz donanması. Başbakan Thatcher' ln «gerekirse savaştan kaçmmam» yolundaki talirnatı doğrultusunda, Deniz Kuvvetleri Komutaniığı ta rafmdan el konulan ya da kiralanan tîcari gemilerle güçlendlriliyor. Son olarak Falkland'a yaklaşan 40 gemilik savaş filosuna katmak amacıyla 7 yeni gemi kiralandığı, ilk kez İki yabancı bandıralı gemlnin de donanma hizmetlne alındı gı. blldirildl. Kiralanan bu iki yabancı geminin îsveç gemisi olduğu belirtildi. Bu arada Amerikan AP ajansımn Londra çıkışlı bir haberlne göre, bir Arjantin yardımcı savaş gemislyle iki ya da bir küçük gemi, îngiltere'nin savaş bölgesl ilan ettiği 200 mil İlk Falkland karasulannı yararak adanın başkenti Port Stanley ltaanma girdi. Îngiltere Savunma Bakanhğı'nca yapılan açıklamada, bu yardımcı savaş gemlsinin «düşman» gemisi ilan edildiğl vurgulandı. ancak gemiye karşı askeri btr müdahalede bulunulduğu ya da bulunulacağı yolunda bi Toplu konut icin ikinci bi. teblig yayınlamyor ANKARA, (ANKA) Toplu onut yapımmı hızlandırmak macıyla ıkınci bir teblig haırlanıyor. Anka Muhabirinin bu konuaki sorularını yanıtlayan Iıar ve îskan Bakanı Şerıf 'üten, Teknik elemanlannın etersızlığı nedeniyle «keşif beelı» saptanmasının uzun zatıan aldığını belirterek, «toplu onutlarda keşıf bedeli hesapanmadan metrekare esasma ;öre, ihaleye çıkanlacak), dedi. Toplu konutların, metreka• esasına göre ıtıaleye çıkarıle nasının loplu Konut YükseK Curulu'nda kabul edıldığmi anatan Şerif Tüten, b u amaçla .mar tskan Bakanhğmdan bir «bliğ hazırlandığını ve kısa jir süra sonra açıklanarak uyîulamaya geçileceğini bildirdi. ACITURKUCU hüseyinhaydar 1981 AKADEMIKİTABEVI ŞIIR BIRINCILIKOpOLO ödul Alan KitaplarYaymevl AKBANK , Dağıtım: Serhat Dafiıtım. Fiyatı: 50.TL MjKJrKzrnctferihcfecfe hatlıkla. savunabaeceklerl.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog