Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 22 NİSAN 1982 Ucar basın toplantısı yaptı: Atletizmden mÜyonlar kazcmdı Coe'nun bir adımı Günde 1,5 saatlık cahsma ile bu sonuc alınır gün kala verdiği demeçte grekoromen tatamı antrenörünün görevden alınacağını soylemesi nin takımın moralini bossduğu nu belirten Uçar şöyle konuşYARNA, (Cumhuriyet) T tu: T r lusal GrekoRomen Güreş Ta«1981 de göreve eeldlgunde kımı Antrenörü Necdet Utaknn darma dağınıktı. Greçax «Ya Bilge Tüte gider, ya ko Romen Millî Takımını ye da ben» diyerek, dünyanın en antrendrünün bıle 25 gün niden olnştardum. Bngâne ka (iyı dar blrlik beraberlik içitıde ça lük calısmayla oyun öğretelıştık. Kampta biç blr arkada zneyeceğini söylecü. şımtn çıtı çıkmadı. Bic her za GrekoRomen güreşlerinin man lyi niyetle konnşnyornzıbir değerlendirmesini yapan Uçar, «Birincilik öncesinde SaAma bizlere daha Iji hnkânlar ]ih Boranın kürsüye cn yakın sağlanmabdır. Yılda en az güreşçiıniz olduğunu. diğerle 56 turnuvaya katılmamız gerinjıı de aşama yapacaklannı rekiyor. Bunun dışmda tek min •riylemiştim. Sirin de gördüğâ nüz gibi çofe kötü kuraiar çek derde serbestçilerle birllkte çatik. Hakemletin oynnlarıyla bit Iıştnatc zaman bokunından sıiklncUitlmlz, bir üçüncülüğü kıntıya yol açıyor. Bence sermüz gttti.» dedi. berstçller Kayseri'de grekoromcncUcr Sanyer'de &amn&]wp Federasyon Basm S&scüsü Bılge Tütenin birinciliğe üç matalar.» 5.200 LİRA GÖRÜŞ HINCAL ULUC Altağ İstanbulluoğlu bildiriyor Toto eski Müdürü Karasüleymanoğlu: "Kobay olmadığım icin istifa ettim» ANKARA, (UBA) jstıfosım vererek gorevinden oyrılon Spor Toto Teşkilöt Müduru Aydm Karasüleymanoğlu, İstifa nederıınin, hakkında soruşturma acılmosı. olmadığım söy ledi. Gençlık vo Spor Bakanlığının SporToto Teşkilâtı üzenn de ağır blr boskısı bulunduğunu belirten Karasüleymanoğlu, «Kobaylığı kabul etmedlğim için istifa etmek zorunda kaldım» dedı, Teşkilatın genişleme imkanlarının kısıtlandığını kaydeden Karasüleymanoğlu daha sonra istifasına ilişkin olarak şunlorı söyledî: «SporToto sıfırdan bugünlere gelmiştlr. Takdlr bekle ŞİKE GÜNDEMDE i İ Tokath: "Kulüpler yaygara yerine Federasyon ile işbirliği yapsmlar,, Spor Senist Son gün lerde çıkan şıke söylentileri ile ılgıli olarak bir açıfc lanıa yapan Futbol Federasyonu Başkanı Yümaz Tokatlı da «Kulüpler ysygara yapacaklarına Kederas yonla işbirliği yapsmlar» dedi. Yılmaz Tokatlı şunları söyledi: «Liglerin sonu yaklaştıkça şike konusunda ber kaiadan bir ses çıkmaya baş ladı. Son haftalarda bazı maçiarüa şike yapıldığı yo lunda ihbarlar aidık. Biz Futbol Federasyonu olarak üıbarları en iyi biçım de değerlendirıyoruz. Kulüpler yaygara yapacaklan na bizle işbirliği yapsutlar şikenin kökünü kazıya Um. Bu arada şunu belirt tnek isteriın ki şike ihbarı nı yapan kişiyi ıspata davet ediyoruz ispat edemtyor. İspat etrae konusundan herkes kaçıyor. Ibbar eden tnşiler bu cesareti gösterseler bu konu kökün den balolur.» Cskışehırspor ttulübü Başkanı Yılmaz Sezer konuyla ilgilı olarak yaptıgı açıklamada şunlan soyledı: «Bugtinku gazetelerde Gaziantepspor taralından ortaya atılau çirkin ıftıntyı netretle tarsılıyorui. Oıyarbakırspor maçında ıkı gollük atağı kalecimiz Çetin öniemiş bir topta direkten dönmüştur. Eski şebirspor güniük harcanıalannı zor yapan bir ku lüptür, şerefli roücadelemi ze hiç kimse leke süreraez.» SKÇKINER: «GIZLt KURULLAR İŞBA^INDA» Ote yandan, Beden Terbıyesı Genel Mudürü Yüoe) faeçkıner de şıke ihbar larıyla ılgili olarak yaptıgı agıklamada, «Yılardır, sezon bitimi yaklaştığınds ve özelHkle kiime düşme durumundaki taknn yöneti cî ve taraftarları, şike ihbanııtla bulunnyorlar. Bn konuda gerekli önlemler alinnuş ve girH kurnllar oIupturulmnştTir. Bu kurullar krftlk macları ve ihbarlan titizlikle Incelemektedirler» şeklinde konuştu. Hakemi saha doktoruna muayene ettirdiler Serdar GÜRER Spor Servisl 1980 Mosko va Ohmpıyatlannda 1500 metrede birıncı olan Sebastıan Coe, bugün dunyada admdan en çok sozedilen amator atlet lerin başmda gelıyor. Pakat Coa'nun amatorlügu, Coe'ya mÜyonlar getinyor. Nasıl mı o luyor bu? Coe'nun bızlı ayakları bir P, Alman spor firmasının ayakkabılan içerisinde, rüzgarlığında ise uluslararası bir îirmanın ambleminı taşıyor. 25 yaşındakı Coe bütün bunlardan para alıyor, ancak koşan ilan kulesi diye nitelendirılen bu ünltı sporcu, bir profesyonel olarak değil, amatörlüğün kurallan ve avantajlan arkasmda koşuyor.. koşuyor.. Dört yü önce onu 1.75lik boyundan ötürü mınyon adam diye tanımlıyorlardı. Şimdi ise herkesm bildiği ve kabul ettiği gibi: O, en büyük. Plstlerdeki bu büyük atlet, aynı başarıyı para kazanmaktada, hatta fazlasıyla yineliyor Spor tırmalan verdıkleri rekULUSAL TAKIM VARNA'DA Bugün başlayacak olan lamlarla onun her adınıma Avrupa Serbest Güreş Birinciligi'nde savaşım verecek olan 5200 Tl. değer bıçiyorlar. UMM. takımımız Varna'yi geldi Fotografta (sağdan sola) Antrebir hesapla Coe 1000 metre koş nör Bayram Şit, 52 kiloı Aslan Seyhanh, 62 kilo: Yusuf mak için 2^75.000 TL. ticret alıyor, attığı her güçlU adım oCanbaz, 63 kilo. Oktay Aktaş, 74 kiloı Burhan Sabancıoğlu, 82 kilo: Şenol Tenekecioğlu, 90 kilot Ismail Temiz ve na daha çok kazandınyor. Moskova Olimpiyatlarında 100 kiloı Ayhan Taşkın görülüyor. (Foto: Asena ÖZKAN), 1500 metre'Ji kazanan Coe, 800 metrede bir başka ünlü îngihz atlet Steve Owett tarafından geçilraış ve gümüş madalmiyorum ancoic; bu geüşmenln yayla yetinmek zorunda kalaeraktirdlği genlflameyi germıştı. 800, 1500 ve 1 mil dünçekieştlremezsek, ysrini düşünya rekorlannı elinde btüundumeyen zihniyetl değlştiremezran ve 3 defa yılın dünja spor sek, Kobay dunmnına duşmüş cusu seçilen Coe'nun, gazeteleı de çıkan her haberi fıyatuız bı oluruz. Ben bunu kobullenmeraz daha arttınyor. diğim Için istifa ettim. Biz Atnatörlük kurallanrun çerburokrosiye bağlı kolmadık. VARNA, (Cumhuriyet) A\/ • 90 kiloda S.Birligi'nin güreşçımız İsmail Temiz'inra çevesi içerisins para kazanma Yasaları zoriadık v» bu duru rupa Serbest Gureş Birinciüği kıpleri arasmda Sovyetlerin son yı oturtan Coe, İngiliz televizson yülardaki en iyi ima geldlk, SporToto Teşkllâ bugun Varna'nın Kültür Spor yıllarda kı en iyi isimterınden yonunda çıktığı bir süt reklasimlerinden Sanosar Ottnın daha da geüşmesi icin, Salonunda başlıyor. Birinciliğe Sanasar Oganesyan yok. Oga mındanda 20 saniyedeki ganesyon fıtık ameliyabir devamlı altematifler lazım. Bu yaklaşık 16 ülkeden 120'ye ya nesyan'ın fıtık amelıyatı oldu çıft yudum içın 8.725.000 TL. atı olduğu için şampiyolş günlük işlemisrle yürümez.» kın gureşcinm kaîiiması bekle ğu oğrenıldı. 1978 Avrupa ıkın lıyor. naya gelmedi. Pakat Coe yetinmıyor, hep cısi, 1979 Avrupa ve dunya uBakanlıkia olon tonksıyon nıyor. 63 kiloda Balkan Gencler İ cuncusu Bulgar İvan Gınov'la daha fazlasını ıstiyor. Bu sakullanma sorunundan dolayı Türkiye'yî birincılikte 51 kızon içerisinde rakıbi Steve Ogörevi sürdürmesimn imkonsız loda Aslan Seyhanh, 62 kiloda kıncısi Oktay Aktaş'ın kılosun Avrupa ve dünya şampiyonu wett'ı (temmuz'da Londra'da Demokratik Alman Uwe Neu 3000 metrede, ağustosta Nizza' laştığını kaydeden Karasüley Yusuf Cambaz, 68 kiloda Ok da yenı bir Sovyet var. Bada manoğlu «İştlrakçiler etkllen tay Aktaş, 74 kifoda Burhan ev. Bulgar İvan Yankov ise ol pert kılonun favorilerı arasm da 800 metrede ve eylüTde Eu mesin dîyo sezon sonunda ay Sabancıoğtu, 82 kiloda Şenol tiukca eski. 1975, 1978 Avrupa da. gene'de 1 milde) geçen ve üç yansı da birincilikle bitiren rılacaktım. Ancak, yoğun bas Tenekecioğlu, 90 kiloda İsma Şampiyonu. 1978 Dünya Uçun Öte yandan Serbest GüCoe'nun, ardındaki pazarlamakılar ve çocuğumun rahatsız il Temiz ve 100 kiloda Ayhan cusü ve 1980 Olimpiyat Üçün reşte Dünya ve Avrupa Şam cusü. 1981 Dünya İkincisi ve cı eller bu başanlan fiyat artlığı istlfamı cabukloftırdı» şe« Toşkın temsil edecekier. tırmak için kullanıyorlar. Coe' 1977 Avrupa Şampiyonu Yu piyonu olan Salman Hasiiınde konuştu. mikov'un bir sakatlık genun bir konuşması içın mılRAKİPLERİMİZ goslav Şaban Seıdı de modaî Aydm Korasüleymonoğlu, çirmesi üzerine Varna'ya yonlar. mılyonlar biçiliyor. O 52 kiloda Balkan Şampiyonu ya adayları arasında. hakkında acılan soruşturma gidemiyeceği ve onun yeriise keyfi yerinde yeni rekorlaAvrupa gencler ıkincısı ve 74 kiloda Avrupa Gencler ne Soslan Andiev'in göndera doğru koşuyor.. koşuyor. konusuna da değlnerek «SoDunya Dördüncü3ü Aslan Sey Şampiyonu ve 1981 Dunva Pelri nereye? Amatörlüğün hay ruşturma adll bfr konudur. Bu rılecegi öğrenildi. Andiev, hanlı. kılosunda 1981 Oünya gencler üçüncusü Burhan Sa serbest güreşte iki kez osıyetine mi?. benim görevden ayrılmam için Gencler Şampiyonu Sovyet E bancıoğlu'nun kılosundaki Bul limpiyat şampiyonu olmuşbir neden değildi. En ozından soruşturma sezon so fendiev ve 1980 Balkan ve Av gar Valentin Raycev 1980 O tu. Avrupa kupa Birinciliğln ilk gününde Oknuna kadar siirecektl. Ve ke rupa Gencler Şornpiyonıı, 1981 lımpiyat oyunlarında altın masin netioe alınana kadar ben Avrupa dordüncüsü Bulgar Va • dalya kazandı. Gectiğimiz yıl toy Atctaş, İsmaH Temiz Şenol finalistleri lentln Tortanpv'kj^şavçşım ve Avrupa ikincisi oldu. Tenekecioğlu ve Ayhan Taşkın görevlmde kalabHirdini* dedı. recek. belii oldu 90 kiloda dünya ücüncüsü mlndere cıkacaklar. Uçar çrrpma oyuaunda Türl güreşçilerırun yetersiz kalma lannın nedenlerini de şoylı açıkladı: «Her şeyden önce güreşçile rimiz bdlgelerinde yeterina çalışmıyorlar. Antrenörler a rasında diyalog kurulamıyor Millî Takım kampında 25 gün ltik bir çalışma yapabildik. B ze günde ancak 1,5 saat Ant renman yapnıa fırsatı oidu Dünyanın en büyük antrenc rü bile 25 günlük çahşmayb bir şey öğrelemez.» Hakem konusuna da değinen Uçar, «Hakemletin durumu geı çekten bir feüaket. FNA'ya mutlaka bir üye sokmamız ge rekiyor. Aynca şampiyonlukla iddialı ülkelerde de birinciiih lerin düzenlenmesi gereklyor.. Çünkü evsahibi ülke her yola başvuruyorj biçiminde konuş tu. Uçar, «Dönüşte istifa edecek misiniz» şeklindeki bir soruyu ise «Ben görevden kaçmıyonım. Ben Türk gflreşinin bir neferiyim. Işimi çok seviyorum. Ama şampiyona öncesin de Millî Taknn Antrenörünün gSrevden alınacağını açıkiayan bir Federasyon nyesl Ue çalışa mam. Ta Bilge Tüte gider ya ben.» biçiminde yanıtladı. Felek'in Sillesi!.. Bır Milli Olimpiyat Komitemiz var... Kim nasıl üye olur, kimı aJır, kimj almazlar bilınmez... Toplanır, ne konaşur, nasıl karar alır bılınmez... Ama bilın^n birşey var... B\i Mılli Olimpiyat Komıtesı, Baroı de Coubertın devrinde kalmış, çagtn gerçeklerı cnunde başını kuma gommuştur. Işte bu Olimpiyat Komıtesi'nın herkese kapalt toplantılarından. birmde gizli kapılar ardında konuşulanlardan öğtenebildiklerimiz... Üstadımız, Milli Olimpiyat Komıtesı'nin Ebedi Başkanı Burhan Felek, Mehmet Yurdadön'ün Banker Kastelli forması İİ9 yarışmasına çok kızmış... «Bu işm hesabı sorulmazsa istifa ederim» demiş... Felek Üstada ulaşma imkanı bulamadıjnmız için kendi ağzındaıi onaylatma imkanı bulamadık... Ama hocamızın 1352 OhmpiyaÜar'ı oncesi dünyanın en iyi gureşçılennın camna nasıl okunduğunu bıldiğımız için yadug£madık... Burhan Felek ve Milli Olimpiyat Komitesî, sporun hâlâ aç kanıına mı yapıldığmı sanıyorlar?..* Şu yayınladıklarj bildinye bakm: «Son zamanlarda başarı kazanmış bazı sporcuların reklam yönetmeliklerine aykırı hareket etmekte oldukları (Bu Mehmet Yurdadön), bazı kuruluşlarm ise bu sporculan istismar etmek sureti ile reklam aracı o ! arak kullandıkları... (Bu da Banker Kastelli.)» Komitemizi memnun eden yanı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün söz konusu olaylar haklunda gerekli soruşlurmaya başlamış olmasıdır...» «Şunun bilinmesi gerekir ki, Komitemiz bu gibi konularda şıpıdiye kadar olduğu gibi (Yanı 1952' de bu ülkenin en az 5 Olimpiyat madalyasını yedikleri gibi) gereken duyarlıgı gösterecek ve kuralIarı zedeleyici hareketleri görülenlerin amatörlükleri kaldırılacaktır..» Insanın okuyunca tüyleri ürperiyor... Amerıka'da Universite, Demirperde'de deviet. Avrupa'da müessese profesyonelîıginden bihaber olanlar, şimdi kendı yağlan ile kavrulup, atletızm yapmaya çahşan ve Papandreu'nun Atma'sında Milli Marşımızı çaldıran gençlero göz dikmişler... Bu kez de serhest takımımız şans arıyor Futbobenuz ŞAMPİYON KULÜPLER'DE: & KlfftUİlir? B. MünihAston Villa KUPA GALİPLERİ'NDE: Ahmet S. Ozyazıcı: Amatör lıglerde dün oynanan erteleme maçmda toplam 34 gol atıidı. Eyüp Stadında oy ııanan Yenibosna IÇaynarca maçmda ilk yarıyı 30 önde kapayan YJBosna, ikincl yarı beş gol yiyerek 53 yenildi. Maçtan sonra, Y.Bosna ldarecl leri, orta hakem Turhan Şahln' in alkol muayenesi için karako la sevkedılmesini istediler. Böy le bir mUdahaleye yetkili olmayan saha doktoru, hakemin sarhoş olmadığım söyledi. Bununla yetinmeyen Y3osna ida recileri, hakemin yolunu kese rek dövmek istediler. Ancak o lay yerine gelen polis, hakem Turhan Şahin'i buradan uzaklaştırdı. Giinün en gollü sonuçları, düello şeklinde geçen I.Tersa nesi Güngören (44) ve Kar talspor Altınova maçlannda (52) aluıdı. Diğer sonuçlar şöyle: AMATÖR 2. LİG I.TERSANESÎ: 4 ' GÜNGÖBEN: 4 Hakemler: Macit Akman (6), Vedat Küçükbükücü (6), Ismail özen (6) l.Tersanesi: Hasan (3) Yahya (4), Ihsan (5), Remzj (5), Faruk (4) Hacı (6), Ah met (5), Coşkun (4) Vahap (8), Birol (7), Paşa (6) Güngören: Müjdat (3) Mehmet (4), Alı (4), Engin (5), Yümaz (6) Kkret (5), Ayhan (4), Kemal (6) Suat (8), Mehmet (6), tbrahun (5) Goller: Birol (dk 2), Vahap (dk. 22, 63, 89), Suat (dk. 15, 85), Ibrahim (dk. 12), Kemal (dk. 50) YENÎGAYRET: 1 KASIMPAŞA: 0 Hakemler: Kemal Bayram <6), Hakan Ayla (6). Enver Bağ larbaşı (6) yenigayret: Yılmaz (S) Er doğan (5), Ömer (4), Erol (5), Ibrahıın (6) Aydan (5), Ay dın (4), Asan (5) Mehmet (5), Metin (4), Özdemir (7) Kasunpaşa: Ismet (4) Ka dir (5), Ismail (S), Hüseyin (7), özkan (4) Hasan (6), Mustafa (5) Cem C4), Nacı (5) Gol: Özdemir (dk. 13) (Kasunpaşa 9 kişi ile oynadı.) ÖTEKt SONDÇLAR: KİC.Za ra Istîklal: 11. A 3. Iig: Sahragenç Selvispor: 31, Plyalepaşa Yamanepor: 11, AJG. ligl: Profilo Erokspor: 11. Bu yapılanlarla Türk futbolu bir adım ilerlemez .6Yıllardır Trabzonspor'un Teknik Direktörlüğünü yapan ve BordoMavi li takıma üstüste şampiyonluklar kazandıran Ah met Suat ozyazıcı, «Futbolumuz Nasıl Kalkımr?» konusundaki sorularımızı tek tek değil bir bütün olarak yanıtladı: <Türkiye'de futbolun kalkınması ve Eatınm futbolu ile yanşmamız içln, uzun süre bir cakım görüşler, uygulamalar gerçekleştlrildi. Bütün bu yapılanlarla Türk futbolu bir adım ileri gitmez. Bu gün hazırlanan ve görüş lerl alınmak üzere kulüp lere gönderilen tasarı, he raen söylemek isterim kt, kulüplerin kendi olanaklarıyla yapablleceklert ış ler değlldir. Örneğin, dört yaş grubu bellrlenmlş; her yaş grubunda da 30 f utbolcu olacak. Her grubu yetîştlrmek lçinde yeter li ve yetkili bir teknik adam önerilmiş. Belli kl Avrupa"dakl uygulama1a«dan esinlenilerek hazırlanmış blr çalışma bu. Vürekten katılıyoruz. Açalıştırmış. Ama bugüo ma. psıkolojlden, fizyoloyine de tesis noksanlıjiden anlayacak böyle ğından yakınılmakta. Bir teknik adamlan blr kuGalatasaray tesis yoksun lüp nasıl bulur. bunlara luğundan yakımrsa, elbet r.'asıl para verir? te ki Anadolu kulüpleri Bir de, her kulüp, bir daha çok yakınacaklartesis kurma zorunluğundır. da bırakılıyor. Ben TrabOrtada Teknik Ko^on'dan örnek vermek is mitenin daha önceden tertm: Trabzon'da tesise hazırladığı ve Bakanlıelverlşll yer bulmak da ğın reddettiği bir plan For. kulübün bunu sağla var. Bununla ilgili gdrüş ması da zor... Bunlarm lerimi açıklamadan önce, uygulanabilir olması gebu planı hazırlayan tekreklL Inanıyorum ki, bunik adamlann görüşlerl g'in alınması istenen önnl bilmem gereklr. lpmler, yapüması İsteYabancı eğitimciler, nen çahşmalar, on yıl ön yararlı olmuşlardır, kence yapılabilmiş olsaydı, di bilgileriyle. Bugün ha bugün ulusal takımlanmı îîirlanan plan da yine on ?A çalıştıranlar. ellerlnde, larm eseridir. Ve katkıistedlkleri kapasitede ele ları olacağma Inanıyoman bulabileceklerdi. An rum. Putbolda ilerl giladığım kadarı İle devleden ülkelerin cahşma yön tin yardımı va ağırhğı temleri, planları belliolmadan bu lşlerin yapıdlr. Yenl bir şey keşfetlabilmesl mümkün değil meye gerek yok. Yeter ki, dir. hayaldlr. Batmm fikirlerinin, sisAslmda kulüpler, örnetemlerlnin uygulama ofin bir Galatasaray. bun lanağı bulduğu koşulları ca yılhk geçmişl var ve Türkiye'de yaratabilelim. bu kulübün futbolcularını ünlü teknik adamlar TARIN: ADNAN DİNÇER. BarcelonaStandart Liege Spor Senrisi Avrupa kupalarında yan îmal rövanş maçlan dün yapıldı. Şampiyon kulüplerde ilk maçı Sofya'da 4 3 yıtıren Eayern Münıh, kendi alanmda 4 0 gibi net bır yengiyle rakıbi CSKA'yı ele yerek fınale kaldı. Breıtner ve Rummenigge'nin görkemli bir oyun çıkardıklan karşılaşmada, yine bu futbolculann Jkişer golü sonucu saptaâı. Şampiyon kulüplerin diğer yanfinal maçmda ise, evsahibi Anderlecht, rakibi Aston Villa ile golsüz berabere kalmca final şansını yitirdi. Bu kupanın fmalinde Aston Villa üe Bayern Münıh karşılaşacak. KUPA GALtPLERİ ilk maçta rakıbi Dmamo'yu Tiflis'te 1 0 yenen Standard Lıege, Eelçıka'daki maçta da aynı sonucu yineleyince bu kupada finalist oldu. Diğer finalist ise, kendi alanmda tottenham Hotspurs'ı 1 0 yenen Barcelona oldu. İngiltere'deki karşılaşma 1 1 so nuçlanmıştı. UEFA KUPASI'NDA Kupalann süpriz takımı Göteborg dışsahada elde ettıği 1 1lik avantajı değerlendırmesmi bildi ve güçlü rakibi Kaıserslautem'ı uzatmada attığı golle 2 1 yenersk finalist oldu. Sarıyer emin adımlarla ilerliyor Spor Seryîsi Tiîrkiye 2. Putbol Liglerinde gollü bir hafta yaşandı. A grubunda Sarıyer B grubunda Antalyaspor, C grubunda Mersin, D grubunda Sebat Gençlik liderliklerim siirdürdü. A GRUBü flaftanın Takmıı: Sanyer Haftanm Fntbolcusu: Hayri (Sa nyer) Haftanın Hakemi: özcan Oal (Vefa SimtelSanyer> Haftanm Kannası: Cihat (Sarı yer) Mehmet (Anadolu), Tay fun (LUleburgaz), Turgay (Davutpaşa), B. Ali (Kırklarelıspor) Selahattin (Anadolu), Oktay (Sanyer), Turgay (Edirne) Hayri (Sanyer), Güvenç (IKizcespor), Atilla (DİSzcespor). A GRUBD TaknnİM O G B M A I P Sanyer 21 12 8 1 29 11 52 Düzcespor 21 10 9 2 39 17 29 Anadolu VefaSimtel Karagiım. Tekirdağ Lüleburgaz Karabük B. Beyi Ist. Spor Beykoz Alibeyköy Edlrne D. Paşa Kırklareli 20 20 20 21 20 21 Eltopu Birinciliği'nin ilk gününde İTÜ Mersin Türkocağını 4520 yendi Spor Servisi Kulüplerarası yıldız erkekler eltopu birinciliği dün Bağiarbaşı Spor Sa8 10 2 21 13 26 lonunda başladı. 8 9 3 27 19 25 18 takımın katıldığı birinci8 8 4 14 10 24 lik 25 nisanda sona erecek. İlk 3 7 6 24 21 23 gun sonuçlan şöyle: 7 8 5 14 14 22 Pertevniyaı Eoluspor: 43 6 8 7 17 12 20 12, ITÜ Mersin Türkocağı: 45 • 4 11 5 13 15 19 20, Bağiarbaşı Denizlispor: 30 • 6 7 7 16 21 19 30, G. Sanayi Nazilli: 37 4 10 6 11 13 18 20, Izmirspor Trabzon Tü3 8 9 8 15 14 tünspor: 31 24, K. Yaha Ei2 10 9 12 26 14 ze Çay Kun 36 21. 2 8 11 11 19 12 Eskişehir Kıhçoğluspor Ma1 9 11 1126 11 nisa Spilspor: 3019. Burhan Felek Ustad, Sebastıan Coe'yu çagırsın bakalım Turkiyo'ye... Cebme 10 bın dolar konmazsa geüyor mu''... Işte Sebastian Coe'nun fotoğrafı... Alitalia yazıyor .. Vay alçak, vay profesyonel Coe vay... Yo... Onun adı Coe... O Ingıliz... O 10 bın dolara da yarışır, göğsune istediğmi de yazar... Ama öteki Mehmet... Alavere dalavere. bizim Mehmet nöbete... Burhan Felek ustad... Şeyhul Muharrınsimz.. Ba^ınıızm tacısmız.. Ama o Coubertin ilkelermizle ye r.ı ^fcnı fılızlenen Turk sporuna çelme takmaktan art'k \bzgecm. Bu yaştan sonra ilkelennızi değıştıre mev(ceğ;nize gore, görev değıştırin. Bırakm yerınıze çogdaş sporun gerçeklerini gorenler geisınler... Aç karnma amatörlük tarihe gomuldu. Vırenler, "iıfterler, Coelar, Ovettler, dtekıler, bızim fakır Mehmet'ın Kastelli'den aldığmm yuz misli, bin nıis'ine koşuyorlar artık. Onlarm Olimpiyat Komıtesı yok mu?... Onlarda amatörlük yok mu?.. Vucel Seçkıner, baskılara direnıp, sporculanm kouması gereken adamdır. 19. Asırda yaşayanların ^angınma körükle giden değil.. Sırtına Efes Pılsen'in formasını gıyersin amatorSJ» . Vefa Simtel'e transfer edersın... Transfer ücret leri gazetelere yansır, aldığın maaş klup hesaplarına geçeı.. Amatörsun... Üstunde taşıdığın reklamlaraan bısiklet forman gözukmez.. Amatörsun.. Ama aç karnını doyuıinak için Banker Kasteıii nin, bu ülkede hiç kimsenin el atmadığı bir spor uzattıgı eli tutarsan «Tuu.. Kaka.. Tutun.. YaAsın.. Kesın.» Bu ulkede amator, basketbolcu, voleybolcu, güre&çı mı kaldı, saym beylenmız... Peki nedir Yurdadon'un gurahı.. Yardımsız antrenöı&üz, pasaportsuz, tek başma Atına'da zafer çeıecg} giymek mi?... Millî Olimpiyat Komitesi'nin son yıllardaM bu en anîamlı zafere teşekkürü, «Aferin Yücel Seçkiner... Mehmet için iyi ki soruşturma açtırdın.. Ver cezayı da, Papandreu'nun ülkesinde madalya almak upymiş görsün..» demek midir?... Mehmet çok büyük bir kabahat işlemiş olsa bi le, bunun yolu «Koi kırıhr yen içind,e» deyıp, «Onu bır kenara çekip nasıhat etmek midir, yoksa «Amatnrlüğünü kaidırırız» diye dehşet bildirilen yaymlamak mı?... Bugünün sporuna artık karışmaym.. Kanşmayın ki, bizim de Virenler, Yifterler, Coelar, Ovettler çıkarma şansımız olsun...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog