Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

r ÇAĞDAŞ YAYINLAKI KÜLTÜR ÜZERİNE Doç. Her Dr. EMRE KONGAR aydsru yakından Ugilendireu yapıl Ederi: 200 TL. tsteme adresi: Turkocagı Cad. 38/41 Cagaloğlu tSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20732 Kurucusu: Yunus NADİ r c KrindAsamayaHjzırlama 1001 Genenfetenek Modem Matematik Modemfizık ZihinrJenCaziırn (Koteilerertaırlama) Bcsktas. Istanhd 6072006072 01 20 TL. 22 Nisan 1982 Peışembe tf . <T*A ••• Sina'da Siyonistler, direnişi sürdürüyor DEGISIKLIGINE TEPKILER PROF. NUŞİN AYİTLER: Yasada yapılan değişiklikleri, tasfiyeyi amaçlayan bir tasarruf olarak nitelendiriyorum. PROF. BAHRİ SAVCI: Çok yoğun bir merkezcilik sistemidir. Bilim yaşamı için iyi sonuçlar vereceğini sanmarn. Ayrıca^ bir hukuk devletinde alışmadığımız yolda göreve son verilebilecektir. DR. HALUK GERGER: Bu ek yasa hükümleri ile Üniversite öğrenim elemanlan ve yüksek öğrenim kurumları acı bir istiskal ile karşı karşıyadırlar. DOÇ. DR. EMRE KONGAR: Yeni yasa, üniversite mensuplarının kendi sorunları hakkmda konuşmalarını izne bağhyor. PROF. SEMIH TEZCAN: YÖK'ün amaçlanna ters düşüyor diye öğretim görevlilerini cezalandırmak sakıncalıdır. ANKARA, (Cnmhuriyet Biirosu) YOK Yasasında yapılan son değişıkliklere dönük öğretim üyelerinin tepkileri stirerken, konu, Yüksek Öğretim Kurumları yöne tım kuruUarmda görüş belırlemek amacıyla ele alınmaya başlandı. Yüksek Öfretim Kurulu'na yeni yetkiler veren değişiklik yasasında özellıkle tepkilere yolaçan paragraf aynen şöyle: «Rektörlerin disiplin işlemlerini koTUşturmak ve karara bağlamak. 5ğretim elemaolarından bu kanunda öngörülen görevlerî yerine getirmekte yeterslzliği görfilenier ile bu kanunla belirlenen yüksek öğretimin amacı, ana ilkeieri ve öngördüğü düzene aykırı harekette bulunanlan rektörön önerisi fizerine veya dog rodan normal nsulüne göre yüksek öğretimle iüşkilerini kesmek veya denemek üzere başka bir yüksek öğrethn kurnmuna atamak.» Ankara UnK'ersitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Nuşin Ayiter, Yüksek Öğretım Yasasında yapüan son de (Arkosı 9. Sayfada) ' f • ı "•'••, '! İsrail ucakları Beyrut'u bombaladı 0 Beynıt'un güneydoğusundaki Filistin göçmen kamplanmn ve Sayda kentindeki Filistin mevzilerinin bombalanması sırasmda en az 20 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. landığı bıldıriliyor. Bu arada İsrail uçaklarına engel olmak ısteyen Iki Surıye uçağının Ba kaa vadisinde israilliler tarafından duşürülduğü açıklandı. Catışma sırasmda bir İsrail uçağının duştuğü de belirtildi. Beymt bombalandığı sırada (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) Dış Haberlar Servisl İsraıl ucukiorı dun oğleden sonra Beyrut'un güneydoğusundaki Filistin gocmen kamplan ile Guney Lubnan'da Sayda kentindeki Filistin mevzilerinl bombaladılar. Büyük saldın sırasında an az 20 Filıstinli ölür ken, çok sayıda kişının yara ABDULLAH BAŞTÜRK «DISK'in ana tüzüğü Anayasamızın taslauum uygulanması esası üzerinde oluşturulmuştur.» DİSKdavası Abdullah soruları yanıtlıyor Sosyalizmden yanayız fakat siyasi temsilcisi değiliz,, îstanbnl Haber Servîsi 53 sanıktan 52'smın ıdamı ıstenen DtSK davasına dün Genel Baş fcan Abdullah Baştürk'ün sorgulamasıyla devam edıldl. Sorulan yatutlayan DİSK Ge nel Başkanı Abdullah Baştürk, DÎSK'in sınıf iktidan esasma dayah Markslst • Leninist bır düzenın kurulmasını amaçlayan bir örgüfc olduğu yolunda ki Iddiatan nsddetti «Biz seodikaı bır Ruruluş olnıamn ger çeğin) unutmadan sosyalizmılen yana oldnğumuzn söylüyoroz, eibette sosyaUzmin siyasi temsilclsi değiliz.» dedı. Dün sabahkl oturum saat 11' de açıldı. Sanık ve avukat yoklamasından sonra âunışma yar gxa Çetin Güvener, Abdullah Eaştürk'ü sorgusunun devamı içın ktirsüye davet etti. Çok u&un oian ilk soruvu okuduktan sonra yazılı bır örneğını cevaplaması içın Baştürk'e sun du. Soruda öfcetle, Anayasa, 274 275 sayüı yasalar karşısın da DİSK'in tUzüklerinde yer aian ilkelerle, ışçl sınıfı îktıdanna dayalı bir düzenin amaç landığı iddıasma karşı, terırale nn de açıklanmasıyla bırlikte, Baştürk'ün görüşü istenlyordu. Baçtürk bu soruyu özetle şöyln vanıtladı: «DtSK ana tüziiğii Aaayasamızın eksîksîz tastamam nygu lannusı esası flzerinıle olnşrto(Arkası 9. Sayfoda) Falkland bunaiımı: Reagan'a göre, sorun 'cok ciddi Dış Haberler Servisi ABD Başkanı Ronald Reagan Falkland sorununu «çok güç bir sorun» olarak nitelerken, Arjantin'în son onerilerini doyurucu bulmadığı için reddeden îngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, karşı önerilermi sunmak amacıyla Dışişlert Bakanı t'rancis Pym'i bugün Washington'a gönderiyor. Ingiltere Arjantin arasmda arabulucululc gorevini üstlenen ABD Dışışleri Bakanı Alexander Haig Buenos Aires'te dört gündür sürdürdüğü temaslarını tajaamlayarak Washlngton'a döndtl. Haig'den temasları konusunda bilgî alan Başı kan Reagan Falkland bunahmının «çok ciddî» oldugunu ve İngîltere ile Arjantin'den ABD'ye zaman tanımalarmı istedi. Başkart Reagan Haig'In «parlak bir iş» yaptığmı belirterek, ABD'nin Arjantin ile îngiltere arasmdaki soruna mü< dahaleye kalkıştığı yoluni daki söylentlleri reddettl. Başkan Reagan aynca t a raflara «itidal» tavslyesin de bulundu. Büindiği gibl Arjantin tarafından hazırlanan son öneri Haig tarafmdan Buenos Aires'den Londra'ya iletilmişti. Dört ana deden oluşan planda, Jantin askerlerinln adalardan çekilmesl, tngillz do* nanmasmın geri dönmesi, adalarda geçici olarak Arjantin înglltere ABD yönetlminin kurulraası, Falkland'da, îngiltere ile Arjantin bayrağının dalgalanması ve adalardaki eı gemenllk sorununun görtiş(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) Kongre'de ağırlıfc issizlik sorununda Altan OYMEN bildiriyor MÜNlH Almanya'daki işsizlık konusu Sosyal Demotcrat kongresinın Uçüncü gününde de, görüşmeîerm ana konusu olmaya devam etti. Bu konuda vertlen karar tasan sı önergeleri, koalısyonun oteki ortağı Hür Demokrat PartırUn görüşlerine aykm şeküde kabul edildi. Aylardan beri tartışma konu»u suydu: tşsizliğe karşı aunacab en önemll önlemın, yeni iş yerleri yaratacak yatınmların teşvık a dilmesi oldugunda herkes birle şıyordu. Bir yandan yatmm yapacak özsl teşebbüse mall avantajlar sağlanmabydı. Bır yandan da kamu kuruluşlanna olanaklar verilmeli, onlar da yatırımlarmı artırmalıydı. Bunda herkes birlestyordu ama, bu önlemlerin mali kaynaklannın neler olması gerektiğinde Sosyal Demokrat Partiyle koalisyon ortağı Hür Demokrat Farti arasmda tam bir anlaşmazlık vardı. Sosyal Demokratlar, kaynağt en başta, çok kazanandan çok, esasma göre, yüksek kazançlara konulacac bir özel vergide görüyorlardı. Hür Demokratlar bunu kabul etmiyorlar tüketicinin satm al cüğı mallara uygulanan bızdeki işletme vergislnin genişletilmış şekline benzeyen fazla kıymet vergisine zam yapılmasmı istiyorlardı. îki ortak arasında çok uzun süren ve koalisyon hükümetmin neredeyse bozulması noktasna ka(Arkası 9. Sayfada) GOLCUK TKP DAVASI: 86 KÎŞİ TAHLİYE EDİLDİ. Haberi 12. Sayfada Bankerlerin malvarlığı saptanıyor • BANKKR ALACAKLILARINA, TOPLANACAK PARALARDAN 100 BİN LİRAYA KADAR SEYYANEN ÖDEME YAPILMASI İLKESİ BENtMSENDt ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bankerler olayına yeni bır çözum getırmek amacıyla, çıkan yasa uyannca, tasfıyesıne karar verılen bankerlerle yakınlarmın ve yoneticilerinın mal varhklan saptanıyor. Başbakanlığa bağh Ko (Arkası Sa. 11., Su. 1 de) Yunan basımnda çıkan ilginc bir yorum: TürkYunan diyaloğu kosullu olarak kurulabilir • KUZEY EGE DENİZİNDE 48 SAAT SÜRECEK YUNAN MANEVRALARI DÜN BAŞLADI. yer sanmtılan nedeniyle tedirgin olan Foçalılar cv • lerine giremiyor. Ev sakınleri bahçelerde kurulan Kızılay ve yazhk kamp çadırlarında barınırken, devlet dairelerinin çoğunda da bahçelerde iş göruluyor. Hasar gören bınalar, Yüksek Anıtlar Kurulu'nca tarihi eser niteliğinde görülerek korumaya ahnan binalar. Deprem sonrası Foça'ya hoşan yazlıkçılann endişeleri boşa çıktı. Yaklaşıh 1000 kadar yazhh evde hiçbir hasar yok. Foça'da hasar belirleme çahşmalan tamamlandı, 75'i ağır, 152 eski yapının hasar görduğü açıklandı. Fotoğrafta, okulları hasar görduğü içın İlhoğretim Mudurlügunun bahçesinde öğrenim gören ılkokul ögrencileri göruluyor. r SÜrÜVOr A r a l l k l 1 Toprağını geri isteyenlerin sayısı 205 e cıktı ANKARA (Cumhuriyet BUrosu) Danışma Meclisi Toprak ve Tarım Reformu Geçici Komisyonunda 2 ay 26 gün süren görüşmelerden sonra kabul edilen Top rak ve Tarım Reformu Öntedblrler yasa tasansı Danışma Meclisi gündemine geldî. Tasarıya göre kamulaştırma tarihinden itlbaren 10 yıl süreyle geri alma da vası açılamayacak, Daha ön cekl yasada bu süre 5 yıldı. Tasarıya göre açılmış ve görülmekte olan davalar a nılan hükme tabi tutulma yacak. Öte yandan ANKA'nın yetkililerden edindiğı bilgl ye göre tasarmın Danışma Meclisine sunulduğu 26 ocak tarihine kadar 139 kişi, iptal edilen Toprak Tarım Reformu Yasasıyla ka mulaştırılan topraklarmı geri almak için başvururken. bu sayı bugün 205'e yukseldL Bu arada Komîsyon Ana yasa Mahkemesince iptal edilen Toprak Tarım Reformu Yasasıyla kamulaştı rılan topfakları geri almak içın hazine aleyhinde ilk (Arkası Sa. 11., Su. 5 da) Stelyo BERBARAKİS bildiriyor ATİNA Yunan HUkümeti'nîn Ege'de uzun süreli bır sukunetin belirmesi halinde bir diyalog olasılığına yerveren H gınç bir yorum açıklama dünkü Yunan basımnda yayınlandı. Yunan basımnda gtivenüir kaynaklar"ca diye belirtilen vs Yunan Hükümeti'nce basına verilmış bır metin olduğu sam{Arkası Sa. 11., Sü. 2 de) Askeri Yargıtay iki ölüm cezası kararını bozdu ANKARA, (aj,.) Askeri Yargıtay ikınci Dalresi, Adana Sıkıyonetım Komutanlığı Aske ri Mahkemesinin Salih Taş ve Adil Yener adlı sanıklar hakkmda verdiği ölüm cezasım, «noksan soruşturma yapıldığı» (Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) Nasil Bir Ölcü? Yüksek Öğretim Yasası'ndakl son değişiklik acaba ne tür uygulamalara yolaçacak?. Klmler «yüksek öğretimin amacı, ana İlkeieri ve öngördüğü düzene aykırı hareket» gerekçesi ile yüksek öğretim kurumlarından uzaklaştınlacak? Ve kimler «öngörülen görevlcri yerine getirmekte yetersiz» sayılarak üniversitelerden atılacak? tzninizle hemen bir hukuksal yorum yapalım: Yüksek Öğretim Yasası'nm 36'ncı maddesi üniversite öğretim üyelerini «devamh statüde görev yapanlar» ve «kıstni statüde görev yapanlar» (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) olaylaruı ardındaM " Görülen Lüzum,, Turkiye'nin demohratik süreeinde *görulen lüzum' tartışması önemli bir yer tutar. 1950'lerde Ismet Paşa IU derliğindehi ana muhalefet. bir devlet memurunun yasal ve hahh bir gerekçe oU madan, salt *görülen lüzum» üzerıne Işten uzafet laştırılmasına veyo bir başfeo yere atanmasına kar$ı çıhmıştır. Devlet memuru suç ışlemişse, yetkili organ lar olaya el kovarak gereIzeni yaparlar. Ya da devlet memuru halth bır gerekçeyle yasal yöntemlerle görevden ahnabitir, bir ba$ka yere atanabilir. Bu durumlann kanunlarda açıh seçik belirtilmesi gerekir, Ancak siyasal iktidann eğiUmlervne göre »görülen uzerine' memurun sıyla oynamah hukuk dev(Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) 23 NISAN'I YARIN KUTLUYORUZ Haber Merkeri 23 Nısan Ulusal Egemenlik ve Çocuts Bayramı, bugün saat 12'den ıtibaren tüm yurtta, KTî"D'de ve yurt dışmdaki temsilciliklerimızde kutlanacak. Kutlama törenleri. bugün sa at 12'de tüm yurttaki Atatürfc anıtlarına çelenk konulmasıyla başlayacak. Bu arada, okul lar, kcmut ve işyerlert bayralsIarla donatılacak. (Arkası Sa. 11., Su. 2 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog