Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

| 21 NİSAN 1982 Cumhuriyet 9 TürkIş Yönetîm Kurulu yaruı toplanıyor ANKARA, (Cumhurtyet Bürosu) Türklş Yönetım Kurulu yarın Genel Başkan Ibrahim Denlzcler" in başkanlığında toplanacak Olağan Yönetlm Kurulu toplantısında, 24 mayısta yapılacak Türklş Genel Kurulu Ue llgili hazırlıklar görUşUlecek Yönetim fcurulunda ayrıca, Türklş içinde kongre öncesi son gelişmeler de ele alınacak. Toplantıdan önce tbrahlm Denizcierin blr açıkla ma vapması bekleniyor. Batan bankerlere kredi verilecek DM tktisadi tşler Komisyonu: Bankerlerden alacakh olanlara seyyanen 100 bin liraya kadar ödeme yapılacak. ANKARA, (Cumhuriyet Bu rosu) ödeme güçlüğü lçlnde bulunan bankerler, hakkında çıkarılan yasa gü cünde kararnameler Danış ma Meclisl tktisadi tşler Komlsyonu'nun dünkü top lantısında değiştlrilerek be nlmsendl. Komisyon, bankerlere istemleri halinde Mallye Ba kanlığı'nın bir devlet bankası emrlne vereceğl fondan orta vadell kredi verll mesl ve alacakhlara seyyanen 100 bin liraya kadar ödeme yapılması Ilkesinı kabul etti. Bankerlere orta vadeli kredi verllmesinde, krediyi isteyen bankerlerin tnal varlığının dikkate alınacağı belirtildl. Bu arada, daha önce Adalet Komısyonu'nda benimsenen «Borçlarının yıız de 80'ini ödeyecek bankerlere özel konkordato isteıninde bulunmalan» ilke&ı îktisadi îşler Komisyonu'n da reddedlldl. Komlsyonda ayrıca, ödeme süreci yeniden düzenlendi. Buna göre, tasfiye kurullarında toplanan para lar, önce anapara sonra ge riye değer kaldığı takdirde, öncelikle bu değer tas fiyenln açıldığı tarihe ka dar işleyen faizlerin ödenmesinde kullanılacak. Artan miktardan vergi, resim ve harçlar ahnacak. Gene de geriye para kalırsa o da anaparamn tamamınm ödenmesine kadar işlenmiş faizlere tahvil edilecek. Her bankerln tasfiye ku rallarmda toplanan para ve mal varhklanndan alacaklılara seyyanen 100 bin liraya kadar ödeme yapılması da komlsyonda kabul edildi. Bu ödemede başka bankerlerden alacakh bulunması halinde bu alacak tan dolayı ödeme yapılma yacak. Komlsyonda, îonda top lanan paranın anapara ala eaklılarm paralarıyla oran tılı olarak dağıtılmsına tas fiye kurulu yetkili kılındı. Her halukarde. seyyanen ya pılacak ödemelerde aktifin yüzde 60'ı geçilemeyecek. Komlsyonda kabul edilen metin, önümüzdeki gün lerde Danışma Meellsl Ma li tşler Komlsyonu'nda ele ahnacak. Calısanlar... Scrulan... Sorun ••• • • * • • • • • !•'•••' dtltTi 10 yıl v« daha fazla olanlardan ölenUrin hak sahiplerine aylık bağlanır. Bu durumda SSK'ya en az 1.800 Bağ • Kur'a 1.080 gün prim ödeyen ve Emekli Sandığı'na ise 3.800 gün kesenek ödeyenlerin hak sahiplerine aylık bağlanabllmektodir. Yılmaz 3 TAM YILI DOLDURMADAN ÖLEN BAĞKUR SİGORTALISİNIN DİĞER ÇAUŞMALARI: Bağ Kur Yasası'nın 41. maddesi •a) Ölum tarihinde en az üç tam yıl sigorta primt ödemif olan, (...) Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlnnır* demektedir. ölen sigortah Bağ Kur sigortahsı olarak üç tam yıl prim ödememişse ancak başka Sosyal Güvenlik Kurumlanna bağlı olarak (SSK Emekli Sandığı) prim ödediği surelerle uç tam yılı dolduruyorsa. bu durumda da ölen sigortahnm hak sahip lerine aylık bağlanır. Yargitay kararı Pencere camını tıklatmak sarkıntılık sayilmayacak ANKAKA, (ANKA) Yargitay Dokuzuncu Ceza Dairesi, pencere camının yabancı birl tarafından tiK latılmasmın sarkıntılık olmayacağına ve konut doku nulmazlığını bozmava yönelik bir davranış sayılmayacağma karar verdl. Çine Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada konut dokunulmazlığmı bozmaya «noksan» tesebbüs ve sarkıntılık lddiasıyla yargılanan bir sanık 12.500 lira para cezasına çarptırıldı, ancak konu daha sonra Yargıtaya intikal ettirildi. Yargitay Dördüncü Ceza Dairesi, sanığın eylemüıin yol Uzerinde bulunan evin camını «tıklatmaktan» ibaret olduğunu saptayarak yerel mahkemenin karan Istanbul'da 8 bankerin tasfiye islemlerine baslandı ANKARA (THA) îstanbul Asliye 'i. Tıcaret Mahkomesı'r.e bağh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı Tastiye Kurullarının ta s fiyesine karar verilen bankerlerle ılgıli ılanları bugunku Itesrrn Gazete'öe yaymlandı Ilanlara göre (1) nolu Tasfiye Kurulu Banker Ömer Beşer ve Kamıl Hulusı Beşer, Beşer Para ve Kredi Eorsası'nın (2) aolu Tasfiye Kurulu Banker Vasılı Prokkopa'nun (3) nolu Tasfıje Kurulu Banker Cengiz Ticaret Kollektıf Şirkeü, Cengiz Yalçın Celil Yalçın ve Ortakları Emlak Kredı ve Para Borsası'nın (4) nolu Tasfiye Kurulu Banker Mehmet Ateş, Kadriye Ateş, Ateş Ticaret KollektU Şirketi • Mehmet Ateş ve Ortakları'nuı (5) nolu Tasfiye Kurulu Banker Finansas Finansman ve Menkul Değerler Ticaret A.Ş.'nin (6) nolu Tasfiye Kurulu Banker Aras Borsa tsmet Doğu Doğu Ticaretin (7) nolu Tasfiye Kurulu Banker Beytullah Pehlivan Pehlivan Ticaret Bankerlik Ithalat, Ihracat, Taahhut ve Dahili Ticaret'in ve (8) nolu Tasfiye Kurulu da Banker Er Er Seyahat ve Turlzm Turhan Ertem'in tasfiye ışlemlerini yürütecektir. İlanlarda, bu bankerlerden alacaklı olanlann 1 ay, borçlu olanların ise 15 gün içinde alacak ve borç bildıriminde bulunmaları, bildirimlerini alacaklıların Cağaloğlu'ndaki Halk Eğitim Merkezi Kapalı Spor Salonu, borçluların ise Sirkeci Yalıkbşkü Caddest Yalıköşkü Işhanı'nda ilgilı Tasfiye Kurullanna yazdırmaları istendi. SSKBAĞKUR VE EMEKÜ SANDIĞl'NDA ÖLÜM AYLIĞI İÇİN ARANAN KOSULLAR: Sosyal Güvenlık Kurumlanna bağlı olarak çahşanlann ölümleri durumun da geride bıraktıkları hak sahiplerine (eş, çocuk. ana ve baba) hangi koşullarda aylık baSlanacaktır? SSK S1GORTAUSI İÇtN «c> Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan ben sigortah bulunup, sıgortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük. yaşhlık ve olum sıgortalan primi ödemış olan sıgortalımn* hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır BAĞ KVR StGORTALlSl İÇW: •a) Olüm tarihinde en az üç tam yıl sıgorta primi odemiş olan» sigortahnın hak sahiplerine aylık bağlanır. EMEKÜ SANDIĞI İŞTÎRAKÇlSl İÇİN. 'b) Iştirakçilerden (iili htzmet müd * İBRANAME VE İHTİRAZİ KAYIT: Çalışılan sürelere ilişkin bütun alacaklann ahndığım gösteren belgenin ihtirazi kayıtla imzalanması halinde bu belge butün borçlan düşüren bir belge niteliğinde kabul edilemez. Ibranm altına "kanuni haklar aranmak üzere ve arayacağım» şeklinde yazılan bir yazı ibranın hükmunü daraltan bir ihtirazi kayıttır. (Hukuk Genel Kurulu). «SORUNU TOPLUMSAL GELİŞME ÇÖZER» YAZKO'nun düzenlediği «Kadın Sorunlarit Çalışmanm Gereği ve Sınırları» konulu sempozyumda konuşan SBF Öğretim Üyesi ve Avrupa Kadm Erkek Eşitliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Neraıin Abadan Unatı kadın haklarındakl gelişme ancak toplum yapısının değismesi ve gelişmesiyle olur dedi. Türkiye aleyhine kampanya başlattılar YAZKO'nun Kadın Sorunları Sempozyumu: Unat: Kadın enaz gelismeyi aile yapısında elde etmistir tstanbul Haber Servisi YAZKO tarafından düzenlenen «Kadın Sorunları: Çahşmanın Gereği ve Sınırları» konulu sempozyum dün başladı ve SBF Ögretim üyelerindeh ve Avrupa Konferansı Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Nermin Abadan Unat ile Fransız milletvekili ve «Cboısır» Kadın hareketinin Uderl Mme. Gisele Hallmi birer konuşma yaptılar. «Gttnümttz Hukukunda ve Uluslararası Dü zeyde Kadın Sorununun dfizenlenmesi ve llgi11 Jdari kurumlar» konusunda bir konuşma yapan Nermin Abadan Unat, «Çağdaş hukukun kadını, lnsan olroak sıfatıyia layık olduğu sevlyeye yükseltme çabasında olduğunu» belirtirken, «özgür blr kadın erkek eşJtliğinin gercekleştlrümesinin, demokrasinin vazgeçilmez bir koşulu olduğunu» da vurguladv. Kadın erkek eşitliği, ya da kadın haklan sorununun tarihsel gellşiminl ae kısaca anlatan Unat, kadınlann dunya nufusunun yuzde 50'sinı oluştururken, faal işgücünün uçte binnin, tüm çalışma saatlerinin üçte ikisıni üstlendiklerlni buna karşın ise toplam dünya gelirinin yuzde 10'unu ve toplam mülklyetln yüz de l'inden de azına sahip olduklarım belirtti ve teknolojinin kadınlar üzerindeki etkilerine değinerek şöyle konuştu: «Yenl teknolojiler kadınlarm çalıştığı birçok işyerini ortadan kaldırıyor. Kadının çalıştığı işler genelllkle uzmanlık istemeyen Işlerdir ve kadın ucuz işgücüdür. Bu bakımdan hergün çıkan makinalar, bir erkekten çok kadının yerini almaktadır. IBMIer, yarı robotlar bugün artık yfizblnlerce kadının yerln) almıştır.» Eşit işe eşlt ücret ilkesının gerçekleşebilmesi için, gerçekten bir lştürünün hem erkek hem de kadın tarafından yapılabılmesınin gerekliliğine de değmen Unat, bu konuda da şunları söyledi: «tşverenler, bazı işleıi, ucuz lşgüctt olduklan için yalnızca kadınlara yaptırmaktadırlar. Erkeğin çabşmadığı bir iş kolunda bu llkeyl gerçekleştiremezsiniz. Çünkü kıyaslama inıkânı ortadan kaldırılmaktadır. Slyasal temsil fikrinden hareket eden kadınlar bu konuda birçok haklar elde etmelerine karşın, aile yapısında en az gelişmeyl elde edebUmişlerdir. Çünkü bu konudakl gelişme ancak toplum yapısmın değişnıesi ve gelişmesiyle olur. En ileri yasalara sahip ülkelerde bile, evli olmayan erkekle evli olmayan kadın daha fazla haklar elde ettikleri halde, iş evlilik kurumuna geldiğinde bazı kısıtlamalar ortaya çıkmaktadır.» Unat, daha sonra tüm bunların ne gtızel sözlerle ne vaazlarla değışebileceğini, ancak toplumların değişmesiyle orantüı olarak değişebıleceğıni sozlerine ekledl. Daha sonra konuşan Fransız Milletvekili Gisele Halimi ise, «Kadm Hakıarı açısından Fransız Hukuku» konulu bir konuşma yaptı ve konuya ılişkin olarak Fransa'da verilen mu cadeleleri, varılan noktayı anlattı. 1982 yılmda kadın mücadelesinın en yüksek noktasında olduğunu behrten Halimi, kadınların yaşamış olduğu açılı duruma hıçbır politik hareketin çözıim getırmediğıni de ılerı sıirdü. 23 Nisan gününe değin sürecek sempozyuma bugün saat 14.00'de Sosyolog Şule Torun ve Oya Çiftçi'nin konuşmalarıyla devam edilecek. Ermeni ve Rumlar, ABD Kongresinde ortak propagandaya başladı 24 nisanda Ermeniler, ABD'nin çeşitli kentlerinde gösteriler yapacak.. timince de destaklendiğinl hatırlatan Atalay, Temsilcıler Meclisi Başkanı Thonas Otheil'e konuya ilişkin 5 sayfalık bir mektup yolladığını vurguladı. ERMENt GÖSTERİLERİ Ermenilerin Türkiye'ye İlişkin iddialarınm yüdönümü say cuklan 24 Nisanda da ABD'nm çeşitli kentterinde ve Beyaz Saray'ın önünde gösterl yapacaklan öğnsnilmiştir. Diğer kentlerde de konferans, seminer ve ayinler dUzenlenecek. Amerikan TV Kurumu CBS'in New York yöresine yayuı yapan istasyonundan 2 Mayıs günü 30 dakikalık bir program yayımlayacak olan Ermeniler, programm başka kentlerden de izlenmesl için büyük çaba harcıyorlar. New York Time, ve Washing ton Post gazetelerinde de Ermeni iddialarının yer alacağı paralı ilanlar yayımlanacak. KEMAL ARIKAN DAVASI öte yandan, Los Angelos Baskonsolosumuz Kemal Arıkan'ın katil sanığı Harry Sasunyan ile Ankan'ın evine bomba atmaktan sanık Harut Sasunyan'ın davalanna bakan savcı Stephen Trott, davalann birbirlnden ayn olarak ele alındığını ve yargılamanm adil yapılacağını söyledi. ABD'nin Sesl Badyosuna demeç veren savcı Trott, yapılan gösterilerin davayı etkilemeyeceğini, kendini de baskı altında saymadığım vurguladı ve «dava aynmı yapmadığun» belirtti. Harry Sasunyan'ın «ön duroş ma» aşamasmda olduğunu, ıddia makamı; yani devlet'in, tek yargıçlı mahkemeye kanıt sun duğunu, yargıcın da kanıtları yeterli görmesi halinde davanm jürılı mahkeme önüne gitceğini hatırlatan savcı, davanın özel nedenli bir cinayet davası olması ve sonunda ölüm cezası verılme olasılığmın bulunma sı nedeniyle sanığın dava suresince kefaletle salınamayacağını duyurdu. Trott, Harry Sasunyan'ın 5 Mayıs, Harut Sasunyan'ın da 27 Nisan günü yargıç önüne çıkacaklarım hatırlattı. ANKARA, (ANKA) llçe kayznakamının köye geldiği gün okula bayrak çek meyi unutan kişiye yerel mahkeme tarafından verilen ceza, Yargitay Dördüncü Ceza Dairesi tarafından bozularak sanık aklandı. Karakocan Asliye Ceza Mahkemesi'nde kaymakanun köye gelişi sırasında, okula bayrak asmayı unutan kişi hakkında görülen davada sanık görevi ihmal suçu ile yargılanarak 10 bin lira para cezasına çarp tırılmıştı. Kaymakamın geldiği gün bayrak çekmeyi unutan kişiye verilen cezayı Yargitay bozdu Polis memuru karıkoca Spor Toto'da 13 artı 1 tutturdu İSTANBUL, (a.a) Yeşilkov havalimanında görevli polis memuru Çiftçi Spor Toto'da bu hafta oynanan 15 maçın 14'unU de bildi. Genç polis memuru bayan Çiftçi, 13 artı bire 10 milyon düştügünü Öğrenince «Tutturan tek biz olmasak bile nihayet bir i ev alabileceğiz» dedi. Yeşilköy havalimanında dış hatlarda ı.örev yapan üç yıllık polis memuru Sefai Çiftçi ve aynı yerde çalışan kendi gibi polis memuru olan eşi Perihan Çıftci ıle başbaşa verip ge çen hafta 500 liralık Toto oynadılar. «Eşim benden şanslıdır» diyerek 25 kolon dan 15'ını Perihan Çiftçi'ye ovnatan polis memuru Sefai Çiftçi, esinın oynadı§ı knlonda 13 artı bıri vakaladı. Dahası Perihan Çiftçi birının trtelenmesı ile değerlendirmeye 15 ma çın alındığı 28. hafta Spor Toto'sunda 14 maçı bilmeyi başardı. 2 bin Siyonist toplu intihar (Baştarafı 1. Sayfodo) maddelere uyacağı konusun da yazıh temlnat istedlğl bildiriliyor. Ajanslara göre, fsrail yetkillleri yazıh teml rıat konusundakl Isteklerlni Telaviv'e gelen Mısır Dış işlerl Bakanı Kemal Hasan Ali'ye ilettiler. Siyasal gözlemcller, Israil'in Sina'nın devredilmesinden sonra Mı sır'ın Pilistln konusunda ye ni bir politika izlemesinden endlşe ettiklerini söylüyorlar. Öte yandan tsrail blrliklerl 25 nlsanda Mısır'a geri verilecek olan Sina'nın son bölümünü boşaltma işlemle rine 24 saat ara verllmesini gerekçe olarak 2. Dünya Savaşında 6 milyon Yahu di'nin Naziler tarafından katledilmeslnin anma günü olmasım gösterdiler. Bu arada Sina'dan gelen haberlere göre îsrail asker lerl yerleşim merkezlerinl boşaltmak için büyuk güçlüklerle karşıiaşıyorlar. Amerlkan AP muhabtrinln Işgal altmdakl Sina'dan verdigi haberlere göre Yamit'te kentl boşaltmak istemeyen 2 bin kadar aşırı Siyonist. topluca intihar tehdidiyle eylemlerlni sürdürüyor. tsrail askerlerinin İse çevrelerlni patlamaya hazır tüpgazlarla çevlren bu dlrenişçilere karşı herhangi bir müdahalede henüz bulunmadığı da gelen haberler arasında. Buna karşın blrllkierln Sina'dakl en büyük yerleşim merkezl olan Yamlt yakınlarındaki • Yozgat Nüfus tdareslnden almış olduğum nüfus cüzdammı kaybettim. hükfim<!U7dfir Bayram IHIYAR • Nufus hüviyet cüzdammı kaybettim. Hükumsuzdür. Ismall BALCI Talmel Yusuf kasabasından birkaç aileyi gerl çekmeyi başardıkları belirtlllyor. AP ajansının direnışçllere dayanarak verdiği habere gore, Îsrail askerlerl, adı geçen kasabada, oturdukları binanın çatısına saklanan 6 kadını ucuna kafes bağlanmı§ bir vinç aracılığıyla saklandıklan yerden aldılar. Atsmona yerleşim mer kezinde de tsrail birliklertnln halkı boşaltmak İçin baskı uyguladıkları kaydediliyor. Şina yarımadasını boşaltma işlemlerl özelllkle Yamıt'te yoğunlaşırken, tsrail birliklerinin büyük bir ope rasyona hazırlandığı bildiriliyor. tsrail birliklerl böl genin boşaltılmasmdan son ra binaları yerle bir etme ye karar verdi, bu karar ts rail'de büyük gürültü kopardı. Slna'daki su borularmın söküldügü telgraf dlreklerinln dahl ahnarak ts rail'e taşındığı belirtildi. ts ratni blr yetkili şunları söy ledi: «1967'de Şina'yı ele geçir diğimiz vakit kum tepelerinden başka bir şey bulamadık, Mısırlılar da gelecek hafta buraya döndiik lerl vaklt, kum tepelerînden başka bir şey bulamayacak lar.» Bu arada gazetecilerin de kenti terketmeleri Istenlrken, olayın slyasal cephedekl çalkantıları da devam edlyor. Nitekim Tel Avlv kaynak lı haberler, tsrail Genelkurmay Başkanı General Rafael Eytan'm, Sina yarımadasımn işgal altındakl son bölümünün de Mısır'a geri verllmesinden vazgeçilmedi ğl takdirde görevinden Istifa edeceği yolunda, îsrall'ln eskl cephe komutanlanndan General Avlgdor Ben Gal'ın yurtdışmdan acele geri dönmesi böyle blr gelismeyi doğrular nitelikte gösterlliyor. General Ben Gal'ın, askerl eğitlmini iler letmek İçin ordudan blr yıl lzin almış olduğunu kaydeden gözlemcller, anl gerl dönüşünün, büyük bir olasılıkla Genelkurmay Başkanlığı görevini General Eytan'dan devralacağmın bir işareti olduğunu belirtlyorlar. WASHtNGTON (aa.) Türkiya'ye karşı «ortak tavır» alan Rum ve Ermeni lobilerinin çabalan sonucu demokratik milletvekilleri WUliam Broomfeeld ve Paul Tsongas, yarın ABD Temsüciler Meclisine, Türkiye aleyhlnde ibareler taşıyan bir bildin sunacaklar. Buarıni&, Bumlarca 22 Nlsan gününün «Kıbns Günü» olarak kutlanması amacına yöneldiğl samlıyor. Bu arada KTED'nin BM'deki temsılcisi Nail Atalay, bu gınşütü kınadı ve bunun Kıbns sorununun uluslararası alana çekme gırişimlerınden biri olduğunu söyledi. Atalay, «a^.»'ya verdlği demeçte, Rumlarm toplumlararaANKARA (Cumhuriyet Büro sı görüşmeleri engellemeye çasu) Tabib, Diş Tabibı ve lıştıklarını bslirterek, Kıbns sorununun iki toplum arasında Eczacılar ile diğer yarduncı sağlık personelinın Devlet Me görüşmeler yolu ile çözülebılemurlan ve Sosyal Güvenlık Ku ceğtaii hatırlattı ve bu tip gırişimlerm sorunu çıkmaza sorumları yasalarmdan berhangı bırme tabi olmaksızın geçmış kacağım bUdirdi. BM gözetimmdeki toplumlarhızmet sürelerının emeklılik su relerıne eklenmesını ongören arası göruşmelerın ABD yöneyasa onerısı Danışma Meclisı Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda betümsendL Danışma Meclisı Gaziantep (Baştarafı 1. Sayfada) üyesi Mehmet Akdemir ve arkadaşlannm, «Sağlık Persone sır'a devredilecektir. Ancak 11 hakkında yasa önerisine» Mısır, bunları asheri amaçgöre, hızmet, sosyalizasyon böl larla kullanmayacahtır. gelerinde mesleğın fiili ıcrası ® Barış antlaşmasının imsuretıyle geçmışse 3/4'ü memu zalanmasından itibaren en rlyette geçmiş glbi sayüarak girebilecekleri dereceye atama erken iki yıla, en geç de üç lan yapılacak ve by suretle yıla kadar son tsrail askeri kıdeme eklenen sürelerln aza Sina'dan aynlacaktır. mi on yılı, llgili Sosyal Gtıven ORTA DOĞU BARIŞ lik Yasalan uyarmca borçlanANLAŞMASI dınlarak emeklilik fliU hiımetCamp David'de imzalanan sürelerine eklenecek. ikinci belge ise Ortadoğu ba Bu suretle borçlananlann girdıklerl kurumda beş yü hia rış anlaşması çerçevesi nimet görmeleri ve borçlarını teliğinde. Ancak belgenin beş yü içinde UgUi Sosyal GU sadece Batı Şeria ile Filistinvenlik Kurumuna takaitle öde lilerin içerdiği dihkat çekir meleri gerekiyor. Sağhk personeli gecmis hizmetlerini borclanacak • Camp David Anlaşması yor. Belgenin temel madde lişkın temel ilkeler. halkm kendı yönetimıni hendısımn leri ise su biçimde: Ç) Filistin sorununu top tayin etmesini de içerecek; yekün görüsüp karara bağ bu arada tarafların güvenliği dikkate alınacaktır. lamak için yapılacak görüs melere Mısır, İsrail ve Ür• Mısır, îsrail ve Ürdün, dün'den başha Filistin haU Batı Seria'da kurulacak böl kının temsilcileri de katılagesel yönetımtn biçimini bir cak vs bu görüşmeler üç likte saptayacaklar, Ürdün aşamada yapılacaktır: ve Mısır heyetleri. isterler• Mısır ve îsrail Batı se Filistin temsücilerini de Seria'da özerh bir yönetım aralanna alabileceklerdir. kurulması için bir geçiş dö Îsrail birlikleri, belirli yerler nemi beş yılı aşmayacaktır. difinda bu bölgeden çekileGeçiş dönemi ile ilgili gö ceklerdir. Güvenlik, îsrail rüşmelere Urdün de çağn ve Urdün askerlerince orlacaktır. Geçiş dönemine i taklaşa sağlanacaktır. • Geçiş dönemi, Yürütme Kurulu niteliğindeki bir böl gesel hükumetin kurulmasıy la başlatılacak; üç yıl içinde yapılacak görüşmeler sonunda bu bölgenin yönetım biçimi kesinlikle saptanacaktır. Geçiş dönemi sonun da îsrail ile Urdün arasında bir barış anlaşması yapılacaktır Tüm bu görüşme ler sonunda Filistin halkımn yasal haklan hükme bağlanacaktır. (D tsrail'in güvenliği için tüm önlemler ahnacak: kom şu ülkelerin güvenliği de gözönunde bulundurulacahtır. Bölgede kurulacak oolis örgütü İsrail, Ürdün ve Mısır subaylan ile ilışki kurarak çalışacaktır. (D Geçij döneminde Mısır, israil, Urdün ve Bölgesel Hükümet temsilcilerınden kurulacak, bir komite 1967'den bu yana yerleşim merkezlerini değiştiren ya da değiştirmek zorunda kalan kişilerın güvenliği bozmamaları için çaba harcayacaktır. © Göçe zorlanmış insanların sorunlarını çözmek U çin Mısır ve İsrail, ilgilı taraflarla görüşmelen katılacaklardır. Bu konuda âcil, hakça ve kalıcı önlemler ahnması için çaba harcanacaktır. VEFAT Siirt tuccarlanndan merhum Hacı Abdülaziz ve merhume Emıne Yavuz'un kızlan; merhum Hacı Hamıt ve merhum Abdurrahman Yavuz'un kızkardeşleri; merhum Hacı Yahya Hikmet Yavuz'un eşi; Hilmi Yavuz'un annesi; Ali Hikmet Yavuz ve ömer Emre Yavuz'un sevgılı babaanneleri, Hacı VEFAT Emekli Öğretmen H. TÜRKAN ARAN 20 nisan 1982 gunü hakkın rahmetine kavusmuştur. Cenazesi 21 nisan çarşamba gunü (bugün) oğle namazım müteakip Altunizade camiinden kaldı nlacaktır. Allah rahmet eylesin. ARAN ve KURUTLUOĞLU AİLELERİ Genç karıkoca hastanenin bahçesinde sevişirken, iki kisi kadını kaçırdı tSTANBUL, (UBA) Genç bir kan koca dün ak şam üzeri Akıl Hastanesl'nin bahçesinde sevişirlerken, iki meçhul kişi kadını kaçırdı. 32 yaşındaki Erol Serttaş ıle eşi 22 yaşındaki Sabahat Serttaş, dün saat 17.30 sıralannda Akıl Hastanesmin bahçesine gelerek burada kuvtu bir köşede sevişmeve başladılar. Anj cak az sonra yanlanna gelen tanımadıklan iki kişi, adaınm elinden esini alıp gitti Polis, kacırılan kadım ve meçhul kişileri anyor. Vecide YAVUZ 18 nisan 1982 pazar günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Azız naaşı, 21 nisan 1982 çarşamba günü (bugün) Fatıh Camiı Şerifinde kılınacak öğle namazından sonra, Edırnekapı Şehitliği'ndeki aile kabrıstamnda toprağa veniecektır. Allah rahmet eylesin. AtLESl BAŞSAGLIGI ILAN BURSA tCRA TETKÎK MERCÎÎ HAKIMLIĞİNDEN 1982/428 Bursa'da Atatürk Caddesi; No: 2/D'de ticaret yapan SEFER Y1LMAZ alacaklılanna konkordato talebinde bulunmuş, Hakimliğimizce 8 nisan 1982 tarihinden başlemak üzere 1982/298 sayılı kararla, llK'nun 285 ve 286 maddeleri gereğınce IKI AYVK MFH1L verilmiştir. Işbu mehle ılan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz olunabıleceği ilan olunur. 13.4.1982 (Basın: 14160) . 2749 Şirketimiz Yonetim Kurulu Başkanvekili Sayın GÜRMEN KÖKTEN'in babalan. Tanm Kredi Kooperatifleri E.mekli Müdürlerinden Nesip KÖKTEN i kaybetmiş bulunuyoruz. Tüm aile ve dostlannın acılannı paylaşır, başsağhğı dileriz. KENTAŞ ASŞ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog