Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 21 NİSAN 1982 İKAMNve MeralTAMER Gıinde 5001000 lira harcanan köpekler var raksadık. Günde l kilo et yi yebılen «çocuk» biraz tuhaf gözükmüştü bize. Ve konuyu anladık.. Söz konusu c~ lan bir köpekti. Köpeğm sahibi ise bir fabrikatör e8i.. Ancak hanım. bir gazetecıye, göruş belirtmeyi şiddetle reddeti. Bizim o konuşmadan ve kuaför çahşanlanndan çıka rabildiklerimize göre oldukça varlıkh olan bu ailenın çocukları yoktu. Köpek, özellikle hanımın göz bebeğıydı. Gunlük masrafı 5001000 lira arasmda değişıyor du. Bu masrafa köpek ıçın alınan et, vitamınler. bazı mamalar, köpeğin bakımı. masajı, kuaför masrafı dahildi. Fabrikatörün eşi, bizimle konuşmayı reddettıği için, köpekle birlikte 3«kişi» olan bu ailenin toplam ayhk giderleri içindeki payını ne yazık ki ögrenemedık. Didem hanım anlatıyor: Biz gezmeyi yaşamayı severiz. Eşim bir akşam eve yalnız gelse, ikincisinde misafir getirir. Beraber ycr içeriz. En az haftada bir kez de programh bir lokantada yemek yeriz. Şarkıcıları dinleriz. Çocuklanmızı da yanımızda götürürüz. Onlar daha kundaktayken bu tür yerlere portbebe içinde giderlerdi. Haftada 78 kilo e t 2025 kilo da meyva yiyebîlen 4 kisilik aileler de bulunuyor Zincirlikuyu'da çok katlı modern bir bınadayız. Aylık kırası yakıt masrafı harıç 35 bin lira olan iyı doşenmış bu daırede, ev sahıbesı Dıdem hanımla göruşuyoruz. Cadde uzerinde yer alan bu apartman katında yol dan geçen araçların gurul tusu ve korna seslen arasmda konuşmaya çalışıyoruz «Eşîmin aylık kazancı 200 bin lira dolayındadır» dıyor Dıdem hanım. Aylık mutfak masraflan hakkmda ıse tam bir rakam veremiyor: •Genellikle alışverişi eşfm yapar. Meşrubatı kasa ile, yumurtayı büyük karton ambalajlarda almz. Bizim evde en çok yenen yiyecekİPr et yumurta ve meyvadır. Eti haftalık olarak aldı ğımız için miktarını tam olarak söyleyebilirim. Haftada 78 kilo et yeriz. Meyvayı bir seferde 34 çeşit olarak toplam 910 kilo alırız. 23 gün gider. Çocuklar bir oturuşta 12 kilo muz yiyebiliyorlar. Ama allerıi yap tığı için pek îzin vermiyoruz. Yumurtayı îse sabahları eşim ve ben birer tane, çocuklar 2'şer tane yeriz. Yemeğe, pastaya da koyunca bazen günde 10 yumurta bi le tükettiğimiz olur» Didem hanımın tam olarak büemediğı hesabı bu kez ben yapmaya çahşıyorum. Kuzusu, danası. bonfilesi, kıyması ile ortalama kilosu 550 liradan haftada 4400, ayda 17 bın 500 liralık et ye nıyor bu evde. Günde orta lama 8 yumurta desek, ayda 240 yumurta edıyor. Aylık yumurta masrafı da 3300 lırayı buluyor. 3 gunde 910 kilo meyve, ayda 90100 kilo eder Bu mıktarın ıçınde kılosu 6070 liralık portakal ve elmanın vanı sıra. 200 Iırahk muz da olduğuna gore ortalama kilo fıvatı 100 lira desek. 10 bın liralık da mevva ma.srafı Sadece et. yurmırta ve meyva ile 30 bın lırayı aştık bıle .. Dıdem hanım akşam yemeklerinde sureklı olarak ıç kı içıldığini dolayısıyla içkı. meze ve peynır çeşıtlerının de mutfak masrafı içinde onemlı bir payı olduğunu 3^r. hanıma bir guzellik salonunda rastladık. Kaşlannı aldırıp, pedikür yaptınrken. sürekli gidip geldigi anlaşılan bu güzellik salonunda çalışanlarla da iyıce ahbaphk kurdugu belliydi. Konu bir çocuk olmalıydı. s. hanım «gözfi gibi bak tıgı» bu varlığuı hastahgını atlattığı için adeta bayram ediyordu. 10 bin liralık hastane. doktor ve ilaç masraf feda olsundu. Neyse artık çocuk yine eski iştahına kavuşmuştu. Günde 1 kiloya ya km eti iştahla yîyebiliyordu» Vitaminlerinî ahyordu. Kulak misafiri oldugumuz konuşmanın burasmda du« sövlüyor. Çocuklann kuru yemışı ve çikolatasıyla, bruk sel lahanası, kuşkonmazı, mantan. kandesı ve turfan da sebzelenyle 2 çocuklu 4 kışilık bu ailenin mutfak masrafı 7080 bm lirayı buluyor bize göre. Dıdem hanım da onaylıyor bu hesabı. «Tabii lokantada yediğimiz yemekler hariç o kadar harcıyoruzdur», dıyor. 200 bin liranın geri kalanı nı nasıl harcadıklarını soru yorum Dıdem Hanım'a. biraz da çekınerek Çünkü insanlann ne kadar kazandıkları ve paralannı nasıl harradıklan konusunda konuşturabılmenın epevce güç olduğunu bir ke? daha farke dıvoruz bu araştırma suresınce «Biz gezmeyf. yaşamayı se veriz». dîyor. «Eşim bir akşam eve yalnız gelse. ikincisinde misafir getirir. Beraber yer içeriz. En az haftada bir kez de programlı bir lokantada yemek yeriz, şarkıcıları dinleriz. Çocuklanmızı üa yanımızda götürürüz. Onlar daha kundaktayken, bu tür yerlero portbebe içinde giderlerdi.» Yemek dışındaki harcama ları konusundaki sorumuza ıse şu yajııtı alıyoruz•Ikimizin de özel otomobill var. Çocuklar özel okula gi diyorlar Ibiri ana okulu. öteki ilkokul). Haftanin 2 günü temizlik îçin kadın gelir. Giyim konusunda ise ge nellikle herkes her istediğini alabilir. Bu konuda Mç bir kısıtlama yoktur. Seyahate pek çıkmayız. ama bu paramız yetmediği içîn değil. kendimiz arzu etmediğimiz içindir.» YARIN. KURU EKMEK YIYENLER ••• Mustafa EKMEKÇİ 3Saat 16.30 sıralannda seçım başladı. Seçıme giren 23 aday arasında en çok oy alan 5 kişi yönetim kuruluna girecek. Haftalardır süren savaşra son aşamasma gelmdı şımdi. Sabah 9'da başlamasma karşın 7,5 saattır köyluler dıkkatle genel ku rulu izliyor. Alfabeye göre koylerin adı okunuyor ve arka arkaya sıralanıyorlar oy kullanmak için. Hanımlara öncelık verilıyor tabıi Acı gerçek oy kullanmada ortaya çıktı. Üretıcilenn yansmdan ço ğu okuma yazma bile bıl miyor Ov kullanırken, koyun muhtan ile bir go revli bulunuyor seçım odasında, koylu soyluyor onlar yazıyor Seçim, oy kullanma hu la suruyor ama daha çok uzayacağa benziyor Uzun zamandır seçıme has ret Yığılca halkı bunun acısını kooperatıf seçımlen ile gıderiyor Tadmı çıkarıyor sonuna dek seçımın Tekduze oy kullanma ortamından sıyrılmak ıçm salonun dışına çıktım Dışanda oy sırasının kendılerıne gelmesını bek leyenlerle konuşmaya bas ladım Kooperatife üye olmayan halk da merakla Neden Havanda Su Dövüldü? eçtiğimız hafta yapılan «Türfe Dili Yükseh Da.tuşma Kurulu* toplantısı gerçektet» ilginçü. Ottırduğum yerden sevraüyordum, havanda su mu dövülüyordu? Hasan Sağlam, her zamankl aşırı jnceligindeydi. Aşınlık hlç de kötü bir şey değil! Ama önemü olanı bir şeyler yapmak değil ml? İsmet Paşa ile ilgili bir yazısını okumuştum Sabahatin Eyüboglu'nun. Ozeti şoyle: îsmet Paşa, Sabahattin Eyuboğlu, dönemin düşunürleri, aydınlan oturmuşlar konuşuyorlarmış. tnönü şöyle demiş: Dunyada bırçok kişi üne kavuşmuş.. öldükleri halde adlan hâlâ yaşıyor. Bunlar sağhklarında insanlık yaranna birşey yapmışlar mı? Paşa, bunlann adlannı da saymış belleğinde kal dığınca. Sabahattin Eyüboğlu, şöyle demiş: Yapmışlar paşam yapmasına ya. biraz aşı G n gitmişlerl. , , '•»••.,* •'•ı«'i.. j İsmet Paşa karşıhk vernnV "* . • ı>. •' «•< • Keşke ben de birşey yapsaydtm da, aşın gitseydim! Yine Paşa'mn bir sözunu Tonguç anlatmıştı. tnönu, Cumhurbaşkam, Tonguç'a bir gun Ah bir söyleyebilsemt demiş, soyleyemiyorumt Tonguç. kendl kendine düşünür şaşırırmış Paşa'mn bu sözüne, koskoca Cumhurbaşkanı, şef; istedigini söyleyemez mi? Nasıl olur da, <ah bir söyleyebilsem'* der? Demek, bazı şeyler söylenemiyor. Türk Dili Yüksek Danışma Kurulu toplantısmda, başkan vekilliğine Prof. Hasan Eren île emekli general Fahrt Çeliker seçilmişlerdl. Prof. Hasan Eren TDK'ndan, Onur Kurulu'na verilîp çıkanlacagı sıra ayrılmış, «Tcrcüman»ın •Yaşayan Türkçemiz* kervanma kaülmıştı. 1960 öncesinde DP'nin oluşturdugu »Vatan Cephesi*ne girmiş Emin Bilgiç'le birlikte, fakulteden çıkarılacagı sırada, 27 Mayıs Devriml ohnuş. 27 Mayısçılar, Hasan Eren'i «M7»ler listesıne ahp üniverslteden uzaklaştırmışlar. İşsiz kalmış. TDK üyosiydl. 195rde TDK Terim Kolu Başkanlığj'na getirildi. 1960'a dek bu görevde kaldı. Tamkhk için gittiği Yassıada'da, sanık olarak yargılanmış, Emin Bilgiç de varmış. O dönem yaymlanan «Sümerbanh* dergisl ile ilgili. Bu guç donemlerinde Prof. Hasan Eren'in elinden, Prof. Gündüz Akıncı tuttu. Türkçe Sözlükun denetiminde çalıştı. •Türkçe Sözlük*ün 1974'de çıkan altıncı basımının baskısım denetledi. Bu baskıda geçen bazı sözcukler ile karşıhklan şöyle: (Sozlük, TDK, 1974, sayfa220413). Devrim: Pek kısa zaman içinde meydana gelen temelli ve önemli değişiklîk, «inkilap.» Devrimci: Devrim yapan ya da devrime bağh olan, «inkilapçı.» Devrimcihk: Genel olarak eski yaşama kurallarmı değiştirip, yeni ve daha üstün bir yasama şekllni kurmayı düşünme yolu, «inküapçılık.» înkilapçi: Devrimci. Yıllarca TDK'nda 'Terim Kolu» Başkanlığı. sözlük denetmenliği yapıp, TDK'nun Atatürk'ün kalıtından gelen ekmeğini yedi. Elbette emeğinin karşıhğını almıştır, bir diyeceğim yok... Prof. Zeynep Korkmaz, TDK'nda bir kaç dönem Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Her Kurultay'da seçimi kazanır, Yönetim Kurulu'na girmeyi başarırdı. Prof. Korkmaz, daha doçentken 1966 1987 «Yunus Nadi Armağanı*m kazandı. Bununla Ugili olarak «Türfe Dilinin Tarihi Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi» kitabını yayımladı. O yapıttan bir bölum: «Atatürk'ün dil devrimi konusundaki duşünceleri de oldukça eskidir. Daha idadi sıralarında iken güzel yazı yazmağa karşı gösterdiği özenti ve memlehet sorunlarına karşı duyduğu yahm ilgi, hele ilh gençlik yıllannı Selanik ve tstanbul gibi düşünce ve yazı hayatınm en i$lek iki merkezinde geçirmiş olması, onun dil devrimindeki tasansımn hazırhk yulan saytlabilir.» (s. 34). 'Atatürk, 1923 yılından sonra devrim tasarılannı birer birer uygulamaya başlamıştı. Ancak onlan Türk ulusu için gerekli bulduğu bir sıraya feoyuyor ve zamanı gelmeden ortaya atmıyordu.» Cs. 35J. Şitndi Korkmaz da. yıllarca çalıştıgı. yönettigl TDK'nun karşısında, TDK'dan çıkarılacagı sıra aynldo. Tercuman'ucı »Yaşayan Türhçe» kervamna katüdı! Milli Eğittm Bakanı Hasan Sağlam, kurulun ilk toplantasında üyelere. «Biz sizleri buraya çok lyt niyetlerle davet ettik» dedi. Bakan, bunları söylerken •Cehenneme giden yollar. iyi niyet taşlanyla döşenmiştirt* sozünü anımsadım. Bir de Orhan Velinin *Sereserpe» şiirinL 'Uzanıp yatıvermiş sereserpe / Entarist nynlmış hafiften / Kolunu kaldırmış koltuğu gÖrünüyor / Bir eliyle de göğsünü tutmuş / İçinde kötüluğü yok biliyorum Yolî, benim de yofe ama.., t. Ohnazfei/, Böyle de yatılmaz Ml» civ konusunu devletin çöz mesi şart. Bu konuda dışa bağımlılığımız sürüyor. Devlet Üretme Çiftlikleri et tavukları için çok sayıda civciv üretmeli. Aracısız ilaç bulmah. Sonra ürettiğimiz tavuklann satılması için garan ti bulmalı. Pazarlamalı. Üretimimizin gelişmesi ve artması için yeni krediler açmalı» diyorlar Orta boylu, esmer, bıyıklı, iyı giyımlı bir uretı cı soze karışıyor. Emekli ilkokul oğretmenlermden Recep Özturk olduğunu beluten uretıri kabataslak bir hesap çıkardı Ben 15 bin tavuk üretiyorum. Bir civciv bugün 65 lira. Tavuk yetışınceye kadar 5 kilo yem yer, bu 200 lira tutar. Bir kümes için çuvalı 75 liradan en az 50 çuval talaş gerekir. 40 ton odun, yakmak için. Bir yıl içinde ayrıca en az 20 bin ilaç parasını da ekler senu, üreticinin ne durumda olduğu ortaya çıkar. Egror pa?arlama sorunu d a ortaya çıkarsa üretici batar.» Emekli ogretmen Recep özturk'un çıkardığı hesaba gore ıkıbınlık bir kumesın vıllık masrafı 600 bını buluyordu. Başka bir hesapla cıvçıv tavuk oluncaya kadar 300 liraya maloluyordu Kaç mueızEsı Hasan UYSAL ın RÖPORTAJI Orman köylüsünün devletten çok istediği var. Devlet Üretme Çiftlîklerinin civciv üretmesini, pazarlama konusunda yardımcı olmasını, ye ni krediler açmasını istiyor. Kooperatıf Mudürü tktisat mezunu, Yığılcalı uya nık bir genç. Hazırladıgı raponı uzattı Kooperatu' leşmeden sonra orman suçlarımn azalmasmı bir tablo halinde ozetlemış. 1974 öncesı 500'den aşağı ya düşmeyen orman suçu, 1974'de 316'va, 75 de 250'ye. 80'de 86'ya du?muş Tutukevınde yat°.n 36 hükumlüden 20'sı o^man suçlusu, cezalannn bıtmesını bekliyor Bır başka raporda Orkov kra dısi ile Yığılca ve kövlerınde açılan işletmeler gosterilmış 585 besı tavukçulugu. 43 sut sığırcılıgı, 46 koyunculuk, 11 av cıhk, 1 bahkçılık ışletme sı açılmış 7 yılda 1981 ca rı fıyatlanna gore bu top lam 686 tarım ışletmesi ıçın yatınm tııtarı 710 mılyonu buluyor GENEL KURUL BITİYOR Kooperatıf Genel Kurulu nda ov atmn tslemi saat 2130'da tamamlandı Herkes merakla sonuru bekiıyor Salondan avrılan yok bunca saat olmasına karşın Ama daha 1200'u aşkm oyun avrımı vapılacak Tek tek okunuyor ovalanlar Köyluler to to oynar gıbı ellerınde bır kâgıt adaylara çıkan oylan tek tek ışaretlıyorlar Yığılca'nın akıllı delısi Hamza Işık'a oy çıkmca bır alkış kopuyor Epey oy veren var Hamza'ya. Sonuç epey geç saatlerde 2.5'da belli oldu Divan Başkanı sonucu açıkladı. Uzun yıllar yuridıçmda kalmış Cemal Erdo ğan en buyük oyu alırken, eski 5 kişilîk yönetim kurulundan 3'ü tekrar kazandı. Kazanan 5 kışiden 4'u koy muhtarı, üretici. Aracılann, tefecilerin adaylan ise kazana madı. Hele eski Beledıye Başkanı, bir üreticinin üyelığini satın alıp, buyük ıddialarla girdiği seçimi kaybedince salonu terk etti. Akılh • deli Hamza Işık'a tam 19 oy çıktı Sa lonu dolaşıp «nasıl iyi oy aldım değil mi?» diye soruyor. Oreticilerin zaferi olan Kooperatıf Genel Kurulu tam 17 5 saat sürdükten sonra sona erdı. Aslında sona ermerrustı Programa göre daha dılek ve temennıler bölumü vardı Ama bu saatten sonra kim konuşur' Kim dınler dı' Dıvan Başkanı ilk kez taraflı ve yorumlu biçim de konuştu «Bu saatten sonra dilek ve temennile rini söyleyecek var mı?» dive Akılh deli Ham?a Isık parmak kaldırdı Bır alkış ve kahkaha tufam dah a koptu Hamza gayet sakın kürsuve çıkıp, kendısmi merakla izleyenlere dogru elini açıp, üreticilere öpücük atarak «îyl geceler» deyip kursüden aşağıya indi BİTTl Ureticilerin zaferi olan Kooperatifi Genel Kurulu tam 17.5 saat sürdükten sonra sona ermişti. Aslında sona ermemişti. Programa göre daha dilek ve temenniler bölümü vardı. Ama bu saatten sonra kim konuşur? Kim dinlerdi? sonucu bekliyor ve genel kurulu izliyor. Bunlardan birisi de Os man Demîrtaş. Halk Eğiti min odacısıymış. Ama mudür bir rüşvet olaymdan açığa ahnıp, dığer gö revli de askere gidince kımse kalmamış halk eği tımde. Şımdi halk eğitımın hem müdurü hem mudur muavinı, hem muhasebecısı, hem memu ru, hem de odacısı Osman Demîrtaş olmuş. «Yazışmalan da ben yapıyorum. Kurslar açtık sürüyor. Şîmdiye kadar iki dönem de 7 bin kişiye okuma yaz ma kursu açtık. Bunlardan 1500'ü bitirdi. Ayrıca bîçki dikiş kurslarımız var» dedı. Yakında halıcılık kursu açılacakmış. Yığılca'da pek bol olan kahvelerden birine gırdım. Ureticilenn bir kısmı oy kullanmak için sırala nnı burda bekliyorlar. Ko nuşmalarına katıldım îkı sözun arasında Ortaköy'ün muhendislen tsmet Erdoğan, Kenan Alpacar, Dursun Ali Ramoğlu ve Hamdı Ondu'dan soz edıp, hayır dualarında bulunuyorlar. Sohbet ilerledıkçe tavukçuluk sorunla rı ortaya geldi. Üreticıler «Yem sorununu kendi kuracağımız fabrika ile gideririz. Ama ilaç ve civ liraya sattıklannı sordum yetiştirdıkleri tavukları: «Kilosu 190 liradan. Bir tavuk bir kilo 750 gram çeker ortalama. Böylece 300 liraya malolan tavuğu 330340 lira arasmda satmış oluyoruz. 2 bin tavuk iki ayda yetiştigine göre, bu kadar tavuk sahi bi olan üretici iki ayda 0080 bin lira arasmda kâr yapar.» Tabu arada ölenlerin, hastalıklann hesapta olmayan masraflan dışında konuşuyordu Recep özturk. Üretıcının binbır guçlukle yetıştırıp 190 liradan pazara sunduğu ta vukları, kentlerde halk 300350 liradan yemekteydi Hıç ezıyet çekmeden ureticiden alıp bize satan aracılar asıl vurgu nu vurmaya devam ediyorlardı Turkiye'de bugun hâlâ. Hakhydı uretıciler «Devlet bize elini uzatmalı» derken «TAVUĞA SAYGI» Kendilerını suç ışlemek ten, yoksulluktan. dılenmekten ve goçten kurtaran tavuklara Yığılcalı ureticiler buyuk bir saygı ile bakıyorlar. Sokak aralannda beraber dolaş tığımız orman mühendısı bir bınayı ışaret ederek, «Gel bak bu saygıyı gözlerinle gör» dedi. Kooperatif Genel Kurulu sürerken, salonun dışında çok sayıda meraklı ve oy verecek üretici bekliyor. Bunlardan beşi, bir gıda pazarının öniinde oturmuş sıralarını beklerken... Üretici, kendilerini yoksulluktan kurtaran tavuklara saygı duyuyor • Yığılcalılar, ekonomik sorunlarını bir ölcüde cözmüs ama kumar ve ickiden kurtulamamıs nın jandarmalan da izliyor. Tartışmalara rağmen bır olay çıkmayacağını bıldıklennden, sandalyelere kurulmuş, çay ve sıgaralarını ıçıyor )andarmalar Başlannda da bır uzatmalı onbaşı. Anlatılan koylulerın gözlerıni korkutan onbaşılara hıç benzemıyor. sempatik, yu varlak, beyaz yuzlu. Halk la şakalaşıyor Yanında askerlık yapan erlere de çok iyı davranıyormuş. Yanına sokulup sordum «Ben hiç bu kadar yumu şak, iyi, köyluler tarafın dan sevilen uzatmalı onbaşı görmedim» dedim Hafıfçe guldu «Ne gerek var sertliğe» diyerek devanr etti: . ' «Buranın insanları çok iyidir. Nasıl kötü davranı rım. Kötülük bir şeyi çöz mez ki. Ama bir şikâyetim var. Bak ufacık yerde 17 kahve var. Halk pa ra kazanınca, aldığı para yı kumara ve içkiye yatı rır oldu. Turkiye'de en çok içki burda içilir. Hoş olay çıkarmıyorlar ama yazık, paralarına da, ciğerlerine de. Bir de kumar illetî var ki, sökeme dim ilçeden. Büyük kumar dönüyor. Önceleri ya kalayıp savcıhğa teslim edlyordum. Savcılık, kumarın büyük cezası olma dığı için ertesi gün bırakıyordu. Bu yüzden koy verdim peşini... Üzülüyorum tabii.» Tekrar salonun dışına çıktım. Salonun dışında çok sayıda meraklı ve oy verecek üretici bekliyor. Bır kısmı oy vermış ama sonucu bekliyor. Sabah ki kalabahk 10 saattır hıç değışmeden duruyor. Kooperatif'te profesyonel kadrolar da çalışıyor. tki katlı tas bır bina. Olağandışı bır görüntü yok. Yığılcalı ureticiler, beton yapmalan şart ko şulan kumeslennin uzerı ne bır kat daha çıkıp, ku mesm ustundekı daıreye yerleşmışler. Bınadan ıçe rı gırınce, uretıcı ailenin kumese taşındığını, tavuk ların yukarıda beslendıgı m gordum. Hindıstan'da halkın ıneklere gosterdığı anlamsız saygı, Yığılca'da tavuğa gostenlen ancak anlamh bır savgı olmuş Orman mühendısı «Bu durumda olan daha çok bina var» dedı aynlırken. Sokak aralarından tek rar genel kurulun yapildı ğı salona dondük. Seçımler daha suruvor. Bırısı Daha çok sürer. Gece 21'i bulur» dedı ALKOLİZM VE KUMAR Genel kurulu Yığılca' KİRALIK DAİRE ARANIYOR Yeni evlenecek bir cıft icin Beşıktaş, Lolelı, Fındıkzads civcrında kiralık daıre aronıyor. Tel.: 22 88 97 DR. HASAN KETENCI RUH VE StNtR HASTALIKLARI ÜZMAM KELAYNAKLAR Yazan: Bilgesu Erenus Oynayanlar: Esin Afsar, Ali Erdemci 22 NİSAN İLE 7 MAYIS ARASINDA YALNIZ 15 OYUN İÇİN AST'TA. Bağdat Cad. No: 278 Caddebostan Tel,: 56 66 46 (Pmar Restaurant'ın üstü)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog