Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

21 NÎSAN 1982 Cumhuriyet 7 i Sel davasinda iddianame okunuyor Eski CHP milletvekili Öznal ve iki arkadası 141. maddeden beraat etti | Ankara Partizan Davası'nda, Askeri Savcı suç vasfımn değiştiğini belirterek sanıkların 146 değil, 168. maddeden yargılanmalarmı istedi. ) Istanbul 3 Numaralı Sılayönetim Askeri Mah kemesi, emekli bir astsubayı dövmek suçundan yargıladığı bir başkomiseri 3.5 yıla mahkum etti. Haber Merkezi Eski CHP Edıme milletvekili Sfileyman Sabri öznal, Av. Erdal Kalkan ve Tekstıl Sendikası Edirne Şub. Başkanı Sadık Kızanlı hakkında «komünizmi övme» suçundan, îstanbul 1 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesi'nde açılan dava beraatle sonuçlandı. TCK 142/12 maddelen ıle ce za verllmesi istemi ile açılan davada adı geçen sanıkların 22.12.1979 tarihlnde, Uzunköprü Öğretmenler Derneglnin düzenlediği «Türtdye'de Faşist Terör» konulu toplantıda, kominizml över nltelikte konusmalar yaptıklan öne sürülüyordu. Gerekçeli karann henüz yazılmadığı, 1 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesinin beraat karan özetle şbyle: «Gerekçesl kararda gösterileeeği iizere sanıkların yükletllen snçlan Işlediklerine dair yeterli ve inandırıcı deli) bulun madığından beraatlerine, sanıkların gıyabında sanık vekillerinin yüzlerine karşı Yargıtay yolu açık olmak üzrre ov çokluğu Ile karar verildi.» Kd. Bnb. Metin Sevim'in kar şı oy yazısrnda ise, Savcılık mütalaası ve dosya içeriğlne göre, Suleyman Sabn öznal ıçin komünizmi övme suçunun oluştugu öne sürüldü. Savunma avukatlan ise savunma aşamasında, mahkemenin davaya bakmaya görevll olmadığını savundular, konuva ilişkin Uzunköprü C. Savcılıgı'nca daha önce açılan soruşturmanm takipsizhk karan ile sonuçlandığını, takipsizhk kararından sonra yenı bir delıl oluşmadıgını vurguladılar. Davanın düşrnesi gerektiğlni belirterek, sadece bir pohs tutanağına dayanarak dava açılmasıran usule uygun olmadığını bildirdıler. beraat karan verllistediler. • 146'sı içın idam istenen 428 sanıklı THKPC Devrimcı Sol Davasinda iddianamenın okunmasma başlandı. 2 Numaralı Askeri Mahkemede yapılan duruşmada 73'ii tutuklu 108 sanık hazır bulundu. tddianamenin okunmasına geçüece|ı sırada bazı sanıklar söz almak istediler, ancak duruşma yargıcı Seyfettin Aldın istemlerin iddianamenin okunması bittikten sonra inceleneceğını bıl dırdi 3 MAHKUMİYET • tstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkeme tutuksuz olarak yargılanan Üsküdar Merkez Karakolu Başkomıseri Hfirrem Dök mez'ın bir emekli assubayı ka rakolda dövmek suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptınldı. Aynı mahkemede karara bağlanan bir başka davada ıse htlkumetın manevi şahsiyetini tah kır ve tezyif etmek, komünizmi ovmek, ve bölücülUk propagan dası yapmaktan yargılanan Yurtsever Devrlmcl Genclik Dernegi tstanbul Şubesı Başkanı Ali Rıza Öğiit, 9,5 yıl, Yonetim Kurulu üyesı Vali Emektar da 3,5 yıl hapıs cezasına çarptmldılar. Mahkeme söz konusu demegın kapatılmasına da karar verdı. PARTtZAN DAVASI ANKARA Yasa dışı Partizan davasına 3 Numaralı Mah kemede devam edildı. Duruşmada esas hakkındaki mtitalaasmı okuyan Askeri Savcı, sorgulardan sonra Mızrabı Erbakan ve arkadaşlannın suç va siflarının değiştigım belirterek sanıkların Anayasal diizeni yık mak ıçin örgüt kurmak suçun dan TCK'run 168/2. maddesi uyannca 10 yıldan aşağı olmamak üzere oazalandınlmalannı istedi. Savcı daha önce sanıkların 146. maddeden cezalan dırılmalarını talep etmışti. Sanıklar hakkında istenen cezanın mahıveti değiştiğinden dün başlaması beklenen savunmalar, avukatlann mehil istömesı nedeniyle ileri bir tarıhe ertelendi. Yunanistan'a kacan terörist nedamet duygusuyla geri döndü AAHP davasinda bir sanık arkadaşma sorgu metni verirken yakalandı ANKARA (ANKA) MHP ve Ülkücü kuruluşlarla ilglll davanın dün sabahki durugmasında Şevkl Avşar adlı sanığın cebinde, bir başkası tarafından önce den hazırlanmış bir sorgu metni bulundu. Duruşma yargıcı, Şevkt Avşar'ın Emniyet ifadesinin okunması sırasında sanıgın cebine yanında oturan Hasan Ersanli tarafmdan bir kâfıt konuldugunu gordügünü bildirdl. Duruşma salonundaki eörevli Yüz başı tarafmdan Şevki Avşar'ın cebinden alınarak Duruşma Yargıcı Kıdemli Binbası Vural 07enirler'e verilen kftgıt okundu. Kâ&ttta. sanıktan «Olaylarla ilglsfz olmadigı Emnlyette C5 adı verllen yrrde işkence yapildigı ve suçsıız oldugunu» soylemesi istpnıyor. Vural özenirler, Şevki Avşar'a bu kâğıdı nereden bulduftunu sordu. Avşar Ise, iki sayfaiık el yazması notun duruşma sırasında Ha«*an Ersanlt tarafmdan cebine konuldugunu söyledt. Bunun üzerine Duruşma Yargıcı. Hasan Ersanlı'va bu kâğıdı hangl amaçla yanındakinln cebine koyduğu nu sordu. Hasan Ersanlı ise, Şevki Avşar'ın Bblokta kal dığıniı kendisinin de aynı blokta kalması nedeniyle tanımadıgı bir kişi tarafından Avşar'a verılmek üzere kendisine iletildiğini, yazının kend! kalemlnden çıkmadığını söyledi. Duruşma Yargıcı Özenirler. notu dosyaya ekleyerek Şevki Avşar'ın sorgusuna de vam etti. Duruşmanın başlangıcında ise. Ankara, Sam sun sanıklarından HalH Kıı rekçi ve tlhami Çelik'in sor guları yapıldı Sanıklar daha önce alınmış lfadelerini kabul etmediler. ORKAN'IN İDAM TEZKERESİ YARIN ADALET KOMİSYONUNDA GÖRÜ$ÜLECEK ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Danışma Meclısi ((DM) Adalel Komisyonunun yarınki toplontısında All Bülent Orkan hakkında verılen olum cezasının yerıne getırılmesine llışkın Başbakanlık tezkeresı goruşulecek. Etlik Piyansotepe'de 7 kişlnın olömüyle sonuclanan kotlıamo katılon Orkan hokkmda olum cezası verllmlştl. ANKARA (Cumhuriyet Bü rosu) 12 Evltil harekatından sonra Yunanistan'a kaçan ve bir sıire fjavrıon kampında kalan sol sorıis İU Erkan Bilecen «nedamet duygu'îu)» gerirprek Türkıye've Reri döndıi. Bilecen'in kamptan kaçı sı ve geri donüsu konusun da resmi bir aoıklama vaoıl mamakla bir'ikte. sanıSın nedamet duveusuvta gert döndü&« öftreniidi. Erkan Bilecen îzmir Em niyet MUduriüetlnde ifade verirken Ankara'da 1079 vı lmda Fusuf Akyıldız ve Burhan Akkuş ile Etlik'de 2 klşinin öldürfilmesi olavı APOCULAR na katılmak, çok sayıda ya DtYARBAKIR Apocular dıye bılinen yasa dışı PK.K Ör ralama. patlayıcı madde at mak ve gasp suçlarından gütünün Suruç grubu davasına gıyabi tutuklama kararıvtanıklann dınlenmp"îiyle devam la aranan DevYol miiita edjldi. tkı Numarali Mahkeme de yapılan duruşmada dınlsnen nı Murat Şenol'ıın da avnı Mustafa Savaş ve Fehıme UT kampta bulundugunu sovKun adlı tanıklar, Suruç'a bağledi. Murat Şenoi'un Yulı Aligor bucağında üç yıl onnan makamlarından iltioa ce yapılan bir soygun olayını anlattılar, bu arada kendilerı taleblnde bulunduğu da og renlldi. ne gösterılen sanıklardan Meh met Barlın ve Mustafa Günay'ı maskeli olmaları nedeniyle teşhıs edsmedikleruıı bıldırdıler. 15 YIL HAPts tSTEMt İZMİR IKD uvesı 2 kadının 815 yıl hapis ıstenuyle yar gılanmasına 1 Numaralı mahke mede dün başlandı. Asken Sav cı, hakkında tutuklama karan verildikten sonra GüzelyaU'dakı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nin 5. katmdakı bekleme salonunun penc«resınden aşağı ya atlayarak yaşamına son vermek isteyen, ancak olayda ağır İstanbul Haber Servisi Isşekilde yaralanan Fatma Fiisun öıgünel'in IKD örgütünun tanbul Sıkıyönetim Komutanlıgı 3 Nolu Askeri Mahkemesı'nÇamdıbı Basın ve Yayın sode tutuksuz olarak yargılanan rumlusu olduğu gerekçesiyle 815 yıl hapsını istedi. Aynı da Üsküdar Merkez Karakol BaşHfirrem Dökmetaş, vada TCK'nm 141/1 ve 5. mad komiseri bır emekli asubayı karakolda delerinden yargılanan Göknur Akdoğan da İKD'nın üyesı ol dövmek suçundan 3,5 yıl hapduğunu, ancak TKP doğrultu se çarptınldı. Emekli asubay Faruk Ansoy sunda faalıyette bulunmadığını saldırgan, sarhoşluk ve sokağa belirtirken, mahkeme heyetı evinde gözetım altında tedavıçıkma yasağma uymayarak Kos ; yapılan Günel'in sorgusu için mutanlık emirlerüıe aykın dav durusmayı erteledi. randığı savıyla bir süre önce Askeri Mahkemede yarmlanmış ve beraat ettmişti. Üsküdar Merkez Karakolu'nun sevk evrakıyla Sıkıvönetim'e Rönderılerek hakkında dava açılan ve bu aMlan suctan beraat eden An sov'un dosvada bulunan 45 giın lük ış ve gıicünden kalacak şekılde dövtlldüğünü Rösterir raporu Uzerlne bu kez Sıkıyönetim Komutanhğı emrivle ilgılı gorevhler hakkında soruşturma açılmıştı. v argılama sonucu Askeri Mah kpme 19 Ocak 1981'deki dövme olaymdan Baskomıser Hürrem Dokmetaş'ı suçlu buldtı Dokmetaş, «şahıslara müessir fill» suçundan 3 yıl 6 av 20 gtin hapıs cezasına mahkum edildı. "Bütün Ulkelerin Eskimolan Birlesin!,, f f 9 | ü t ü n ulkelerin H eskimolan birlesin!» •»Bu slogan şımdi bır grup eylemcı eskımonut ağzında dolaşıyor. Kendilerine eskimo değil, orijinal adları olan «tnnuit» denmeslnl ıstoyen bu grup Gronland, Alaska, Kanada ve Sovyetler Bırltğıne dağümış bulunan tüm ırkdaşlannı blrleşmeyt çağırıyor. Sibırya dışında diğer üç bolgede yaşayan eskimo sayısının 100 bin dolayında olduğu sanılıyor. Geçtigimlz günlerde Gronland'da bir kongre yapan eskimoların önderl Hans Pavia Roslng şöyle bir ifşaatta bulundu: Bir grup İngiliz bilim adamının bulgularına göre eskimoların zeka düzeyl bütün insanlardan daha yüksek, bunun nedeni de beylnlerinin herkesten daha büyük olması! Emekli astsubayı döven baskomiser 3,5 yıl hapse mahkum oldu Unlu Bciet Rudolf Nureyev Nureyev ve votka D UNYANIN EN BUYUK BALETt OLARAK NITELENEN RUDOLF NUREYEV BİR VOTKA MARKASININ REKLAMLARINA ÇIKACAK. ANCAK SANATÇ1NIN BU İŞ İÇİN YILLAR ONCE TERKETTIĞİ ULKESİNE DÖNMESİ SOZKONUSU. DECIL, ÇUNKU BU VOTKAYl ÜRETENLER JAPONLAR. Pamukkale SIT alanı mı oluvor? T urkiye turizmi söz getirılmesini istiyor Denızli'liler. Hattâ geçenler konusu edildiğinde de Başbakan Bülend Uluılk akla gelen yersu, Tanm ve Orman Balerden bırı muhak kanı Sabahattln Özbek kak Pamukkale olur. Yer ve Köyişleri ve Kooperaaltından çıkan kalkerli tıfler Bakanı Münir Güsularm oluşturduğu bu ney'ın katıldığı îzmir'dedoğa harikası yoremiz ay kı toplantıda Denizli'li rıca tarıhi buluntularınZiya Tıkırc^lu bunu yeni da yer aldıgı bir yerdır. den dıle getirerek şoyle Yerli ve yabancı tunstlesordu: rm buyuk bir hayranlık la seyrettıkleri bu doğa «Biz Pamukkale'nin tu guzellığınin yanı sıra yer ristik tarihi bir yer oldualtından çıkan sıcak suda banyo yapma ayrı bir zevktır. Ne varki Pamukkale bu günlerde bu yuk bır tartışmaya konu oluyor. Tanm ve Orman Bakanlığı yetkıhlerine gore Pamukkale mılli park du rumunda. Yuksek Anıtlar Kurulu'na göre ıse sıt alam ve dıkenli tellerle çevrılmesi gerekli. Bu ko nuya bır an once açıklık gunun bllindndeyiz ama dikenle çevrilmlş bir Sit alanmm ne işe yarayaca ğını düsttnüyoruz. Milli park olursa o zaman sta tüsü ne olacaktır onu dü şünüyoruz. Biz saym yet kililerden ve Bakanlarımızdan bu konuya bir an önce açıklık getirilmesini istiyoruz. Pamukkale mil li park mıdır? Yoksa dikenli telle çevrllecek Sitalanı mıdır?» Izmirde TKP ve GKP üyesi 42 kisi yakalandı Yrngın felaketzedelerine 1,5 milyon bagıs yapıldı Kasımpaşa yangınında felakete uğrayan ailelere yardım için açılan kampan yaya dün Yardımseverler Derneği ve İs tanbul Ticaret Odası tarafmdan 1,5 mil yon lira bat«ş yaptldı. Fahri Başkanlıçmı tstanbul Valisl Nevzat Ayaz'ın eşi Sadide Ayaz'ın yaptıgı Yardımseverler Derneği'nin aralarmda Nilüfer Sarper ve Türkân Eczactbaşı gibi yöneticilerin de bulunduğu bir grup bayan dün Istanbul Valilifi'nde Ayaz'a 500 bJn Hralık yardun çekinl verdller. Istanbul TJcaret Odası yetkiliieri de, tTO'nun 1 milyon Hralık bagış çekinl Vall Ayaz'a sundnlar. Felaketzedelere yardım etmek isteyen kişi ve kuruluşlann, Emlak Kredi Bankası Çemberlitaş Şubesi'nde açılan hesaba para yatırabilecekleri belirtildi. (Fotograf: Asena ÖZKAN) IZMIR, (Cumhuriyet Ege Bürosut Guvenlik guçlermce Izmir'de düzenlenen operasyonlarda yasadışı Tur kiye Komünist Partlsi (TKP) ile bu partinin gençliğe yönelik çaJışmalannm organıze edildigl Genç Komünistler Birliği'nm (GKB) Izmlr sek retertnin de bulunduğu 42 sanığın yakalandığı bildirildi. Boğulan Boğulan güç: Halk şirketleri dizi yazısı uzun zamandır unutulan halk şirketçilerini çok sevindirdi. Sögüt'de kurulu Sörmaş Refrakter Tuğla Fabrikası yöneticileri çektiklert bir telgraT ta, «unutulan biz ler yenlden hatırlandık. Sevinçliyiz* derken, Türk san İsçl Şlrkett kurucusu ve yöneticisi trfan Argun güzel bir jest yaparak arkadaşımız Kenan Mor tan'a bir şişe lavanta yolladı. An cak not daha bir güzeldi. Argun kartının arkasına, «Bu işe giren çok terler. Terlediğlniz laman ferahlamanız dileğiyle» demişti. BANKERLER BANKERLER" HiSSE SENETLERt HiSSE SENETLERi .TAHVLLER .TAHVLLER Su ilkbahar yok mu? EVLET Operası'nda «La Traviata»nın dordüncu perdesınin en dramatik bölumu. Bütün oyuncular kendılerlnl oyuna vermışler, seyırcıler pur dikkat. Nasıl dramatik oimasın. Opera'nın kadın kahramanı fVloletto» olecek. Aman o da ne? Seyırcıler Kahkahalarla guluyor. Mllletin duygularında bir değlşiklık mi oldu? Hayır. hayır. Opera'nın gedıklisl kedi, mart nlsan oylarında olduğumuz icin dama çıkamadığından operanın balkonuna cıkmış. Tam cVloletta»nın oleceği sahnede baikondan «Paaatı dlye aşağı duşmez mi... Tabll dort ayoğının üstüne, düşmenin verdlği acı yüzünden can navll ile sahneye çıkan kedl ortaiığı karıştırınca dramlk sahne Ister Istemez. Tra|lkoTilk oluverdi. Neden ml tra|lkomık? Kedlnln düşmesı ve sahneye atlaması komlk, kedl sahneden kaybolup, kulıse kaçtıktan sonra «Vlolettaının ölmesl trajedl. Ah şu İlkbahar yok mu, ah... istasyon sanat evi seramik atölyesi NEBAN MENKUL DEĞERLER BANKERLlKve FINANSMAN AJŞ. • • • • • • • 451250 KayıtU Sermayesl: 500.000.000 TL. Odenmls sermayesi: 200.O00.U00 TL. Merkez: îstüdâl Cad. Oiakule 1$ Merkezi No. 286/A TeL: 15 12 50 51525354 Teles 24124 MBAN TR Tahvll, hlsse senetleri vs mevduat sertifikalan alım ve satımına ıliskln tilm tşlemlertnlzde Meban uzman kadrosu Ue hizmetınizdedir. ARANAN HtSSE SENETLERt: • ANADOLU CAM. • ALPA, • BAĞFAŞ • ÇDKUROVA EILEKTRÎK, Seramikle ilgilenen. seramiği tanımak ve tasarımlarını gerçekleştirmek isteyen her yaştaki amatörler için. Çalışmalarımız 26 Nisan 1982'de Seramikçi EFSUN ERGÜVEN Yönetiminde başlayacaktır. Sınırlı kontenj&nımız nedeniyle başvurularınızda acele etmenizi rica ederiz. Yarın: ÇOCUKLARA RESİM. Adres: M&çka Cad. Maçka Palas No: 41/11 MAÇKATEL: 405650 KORDSA, NASAŞ, NUH ÇtMENTO. OLMUK SARKUYSAN, SİFAŞ, TOZMETAL, MEBAN ÎATINLARI: PARA DERGtSt Türkiye'ntn en önde gelen finans dergisl, Sermaye ve para plyasalan banlcacılık ve bankerhk »ektörlen ve TUrk ekonomı sinin Renel gidisatı hakkın 4a etraflı ve aydınlatıcı bi) gıler verir. MemlekeUmlzln baçlıca yö neticilermin görtij ve öner» lerini her sayısında sizlere sunar. Ayda bir kea yayınl«nır. Piyaö 200 TL. YıUık abone Ucretl 3400 TL «Para» abonelerine Bynca Meban Sermave Piyasasi PUlteni Ucrets'z Rönderil mektedir. • HtSSE SENED» NEDİR? Plyatı 25 TL. • TAHVtl, NEDÎR? Fiyata 25 TL. < Her ttirlil yabnm kararla nnızda size yardımcı olabilmek MEBAN 'ın en önem 11 amamdır. • TAHVÎL VE HÎSSE SENEDt ALIMSATIMI ÎLE HÎZ METİNİZDEYİZ. D Side'nin e/i yanacak memurlan çogahyor ihni Kartal, tam 28 yıl Denizcılik Bankası Camialtı Tersanesinde valışmıştı. orluklarla, acılarla, özlemle dolu, ancak anılarla güzelleşen yıllardan sonra emeklilıgıni istedi. SSK'ya emekli aylığtnın bağlanması ıçin geçen haziran ayında, tam 9 ay önce başvurdu. Z Çoğu emekliler aşı bağlanmadı. gibi hemen ma ILAN T.C. SARIYER SU7.H HUKUK MAHKEMESt Sayı 982/226 f Çe n vekıli Av. Yılmaz Çelık tarafmdan ikame olunan vasi tayinî davasinda. mahçur Fatna Denize kızı Se\gi Çetin'in vasi tayin edıldiği ilan olunur. (Basın; 4185) 2747 Kartal'ın şimdıki yaşamı her sabah erkenden kalkıp SSK'ya gidip, emekli maaşının ne olduğunu sormakla geçiyor Bır de radyo ve TVden emekhlerle haberlerı diniemek. Şimdi K iz Sosyal Güvenük Ba kanı Şıde'ye soruyoruz: Hani emek lilik dosyası 60. günde kımdeyse eli yanacaktı. Bu dosyayı bulunduranın da eli kavruldu galiba. Zihni Kartal 9 ay önce emekli olmak için SSK'ya başvurdu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog