Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 21 NİSAN 1982 EKONOMİ DE GÜNÜNAYNASI 38 KİTin 27 si kâr etti Devlet sübvansiyonları 1981'de 1981'de döviz acığımız yeniden büyiik artış gösterdi 1,3 milyar dolar oldu Ekonoml Servisl Bugünkü ekonomik politikayı yürütenlerin, her fırsatta devlet sübvansiyonlarını sınırlamaktan sözetmelerine ve bu yolda önemli bir aşama kaydedildiğinl söylemelerine rağmen, geçen yıl sübvansiyonlar yüzde 134 artarak 75 milyar llrayı aştı. Böylece, 1977'yılından bu yana sürekli olarak azalan GSYÎH içindeki devlet sübvansiyonları oranı 1981'de llk kez arttı ve yüzde 1.3'e ulaştı. Bununla birlikte Türkiye. Batı ülkelerl arasında GS YİH oranla devlet sübvansiyonlarının düştik olduğu ülkelerden biri. îrlanda, yüzde 10'a yakın btr oranla birinci sırayı alırken. ABD'de bu oran yüzde 0.4 gibi çok düşük bir düzeyde belirleniyor. TÜSlAD'ın ayhk yaymı «Görüş» dergisinde yer alan bir incelemeye göre. Türklye'de devlet sübvansiyonlannın GSYİH içindeki payı 1970 1975 arası önemli bir düşüş kaydederek blnde 5'e indi. Fakat 1975 yılından sonraki iki yıl sübvansiyonlar önemli ölçüde arttı. Değer olarak 1976'da yüzde 102. 1977'de de yüzde 150 artan sübvansiyonların GS YİH içindeki payı böylece yüzde 1,6'ya yükseldi. 1977 yılından İtibaren hem artış hızı, hem de GSYÎH içindeki oranı düşen sübvansiyon ların 1981 yılında yentden yüzde 134 arttığı ve GSYİH ya oranının yüzde 1,3'e ulas tıgı görüldü. Öte yandan, 1979 yılı verilerine göre, Batı ülkelerl arasında devlet sübvansiyonlarının GSYİH'ya oranının en yüksek otduğu ülke yüzde 9.5'la îrlanda oldu. Bu ülkeyi. yüzde 5.1'le Lüksemburg. yüzde 4.8 ile Belçika izliyor. Bu oran. B Almanya'da yüzde 1.8, Fran sa'da yÜ7de 2.7 ve Yunanistan'da yüzde 2.3 olarak belirlendi. ABD'de ise bu oran yüzde 0.4 gibl çok düştlk bir düzevde seyrediyor. Türkiye 1979'da yüzde 1,2'lik oranla Batı ülkeleri ortalamasmın altında bir yere sahip. ANKARA (ANKA) 1981 yılında 1,3 milyar dolar tutarında döviz açığı verlldi. Yapılan hesaplamalara göre, Merkez Bankası ile döviz pozisyonu tutan yetktli ticarl bankaların döviz glderlerl geçen yıl 2.4 milyar dolara ulaşırken, döviz gelirlerl 11,1 milyar dolar düzeyînde kaldı. Döviz açığının bütünüyle Merkez Bankası hesaplarından kaynaklandıgı. ticarl bankaların ise döviz gelirlerinln, ğiderlerini 424 milyon dolar aştığı belirlendi. Merkez Bankası'nın döviz gelirleri 1981'de. bir önceki yıla Köre 709 milyon dolarlık ar tışla 4,85 milyar dolara ulaşırken. bu t u t a n n yüzde 43 lük bölümünü ticari banka lar tarafından devredilen 2.1 milyar dolarlık dövizin oluşturduğu saptandt. Döviz devirlerintn 1980'e göre 930 milyon dolarlık artış V t ANKARA, OHA) 38 adet işletmeci Kamu Iktisadi Teşebbüsüaün 1981 yılı faaliyet sonuçlan belli oldu. Devlet, Plaalama Teşkilatı'nca derlenen KİT bilanço sonuçlarına göre. 1981 yılı KIT'ler için oldukça başanlı bir yıl oldu. 1981 yılında 38 işletmeci Kamu Iktisadi Teşebbüsünden 27'si bilançolannı körla kapatırlarken, 11 KIT ise zarar etti. KÂR EDEN KİT'LER KURULUŞ Milyon Kârulık (TL.) Oranı (%) TPAO , 30.480 6.36 IPRAŞ 24.038 TEK 22.090 34.77 PTT 12.600 29.84 ETIBANK 6.741 24.93 BOTAŞ 5.943 TMO 5.557 14.24 TKI 3.345 9.50 PETROL OFISI 3.265 0.36 TRT 3.031 43.22 ÇİMENTO SANAYII 2.808 11.03 D.fe. DENIZ NAKLIYAT 2.786 15.51 AZOT SANAYII îs.508 13.10 ŞEKER 1.483 2.30 MKE 1.7730 8 97 TZDK 1680 145 ÇAY KUR 1 604 8.38 DMO 1.307 7.50 EKl 842 26.32 PETKIM 819 9.29 SÜMERBANK 417 12.53 DITAŞ 372 YEM SANAYII ' 82 2.89 TAKSAN 30 19.50 TESTAŞ 10 10.71 YAPAGI TIFTIK A. Ş. 5 17.50 GERKONSAN 2 9 09 TOPLAM KÂR 135 975 ZARAR EDEN KtTLER MİLYON (TL.) KURULUŞ 7.235 TCDD 6.741 DENÎZCÎLİK BANKASI 6 546 TDÇI 2.867 SEKA THY 764 SÜT ENDÜSTRISI KURUMU 525 ET BAL1K 482 IGSAŞ 20 TÜMOSAN 20 TUSAŞ 15 TEMSAN 2 Böylece, kâr eden 27 KITin toplam kârlanndan zarar eden 11 KfT'n, 25 milyar Ü7 milyon lira tutanndaki zararlan düşüldüğünde KIT sisteminin vergi öncesi toplam k a n lio milyar 758 milyon lira oluyor. TÜRKtYE'DE DEVLET SÜBVANSİYONLARININ GELtŞtMt VE GSYİH tÇİNDEKt PAYI îıllar 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Sübvansiyonlar (milyar TL.) 1.56 1.71 1.73 1,91 2.17 2,50 5.04 12.61 17.51 24.69 32,09 75 09 Artış GSYlH'ya oranı (%) 1.2 1.0 08 07 0.6 05 kaydettiği dikkate almdığında Merkez Bankası'nın net döviz gelirlerinln 220 milyon dolar dolaytnda gerilediği görülüyor. Döviz pozisyonu tutan yetkill tlcari bankalar ise gellrlerini önceki yıla göre 3,8 milyar dolar artırarak 8,33 mil yar dolara yükseltmiş bulunuyorlar. Yapılan hesaplamalara gö re, bankaların döviz gelirlerinde ihracat dövlzl gelirlerinln önceki yıl yüzda 27.5 olan payı. 1981'de yüzde 35'e yükselmiş durumda;' işçi ve turizm gellrıerlntn, toplam gelirler içlndekl ağırhgı ise yüzde 43.5'ten yüzde 38'e düşmüş bulunuyor. Döviz giderlerinde de, gerçekleştirilen Ithalat transferleri yüzde 52'lik ağırlıga sahlpken, 1981'de toplam döviz glderlerlnln yüzde 48'ini oluşturdu. 9,7 1.2 10,6 13,7 15.1 101.6 150,1 38,8 41.0 30.0 133,9 08 1.6 1.5 1.2 08 1.3 Renkli TV fiyatları 100150 bin lira arasında olacak ANKARA (THA) On bir televizyon imalatçısı firma temsilcisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda belirlenen ilkelere göre, renkli televizyon sa tışlarına 15 haziran 1982 gü nünden İtibaren başlanılacak. Bu arada renkli TV fiyatlarımn 100150 bin lira arasında değişeceği belirtildi. Renkli televizyon ima latçısı firmalarla Sanayl ve Teknoloji Bakanhğı arasında varılan görüş birliği gereğince renkli TV imalatı şu koşullar altında gerçekleştirilecektir: «Üretimde en son teknoloji kullanılacak, güç tttke timi 105 watı aşmayacak elektronik tüp kullanılmayacaktır. Uzaktan kontrollu sistem kullanılmayacak renkli TV İmalatı pal sistemine göre yapılacaktır. Ancak, pal ve secam sistem lerinin bir arada kullanılabileceğl aiıcıların rapımına daha sonra Izln verilecektir. Renkli TV imalatçılannın imalatlarında kullanacakları Ithal girdüerl 2000 adetten az ohnayacaktır. Her imalatçı' 1983 yılı sonuna kadar yaptıgı üretimin yiiz de 20'sini ihraç edecek veya üretim sırasmda kullandığı dövizin yüzde 60'ını karşılamış olacaktır. SÜBVANS.'/ONDAN VAZGEÇkEMSYOR! Turkiye'de sübvansiyonların yani devletin ekonomik ve sosyal amaçlarla çeşitli kesimlere sağladığı destegin 1980 de geriledikten sonra I98l'de yeniden büyük ölçüde artmış olması ilgi çekici. Ulkemizde enflasyon resmi rakamlara göre % 35 dolayındayken sübvansiyonlar % 134 artmış. Demeh ki sübvansiyonları ilke olarak lânetleyen bir ekonornih yönetim bile sübvansyon vermekten vazgeçememiş. Aslında Türkiye'nin gelişmekte o(an» bir ülke olduğu ammsandığmda bu sonuç son derece dogal. Fransa, Almanya, Ingiltere ve Belçilza gibi gelişmış ülheler CSMH lannın yuzde 3 4'ü kadar sübvansiyon verirken Türhiye'de bu oranın yüzde 1 dolayında olmasını faz la görmemek gerek. Libya nın, Türkiye 'ye borcunun tasfiyesine çözüm aranıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Lıbya Arop Halk Sosyolıst Cemahirıvesı Torım Bakanı Abuzeid Durdo ile Başbakan Yardımcısı Turgut Özal arasında Türk Lıbya Ekonomik Işbırlığını konu alan gorüşmeler bugün Ankara'do başlıyor. Gorüşmelerds Libya'nın Türkiye'ye oian borçlarının tosfıyesi konusuna ağırlık verilmesi ve soruna bir cözüm aranmosı bekleniyor. Lıbya, petrol fiyatları OPEC lcinde düşme eğılımi gösterırken, eski fiyailordon satmokto ısrar edıyor. Yüksek fıyottaki petrolünun alıcı bulamaması sonucu Libya'nın döviz gelir lerinde önemli duşmeler meydana geldi ve Libya'yı dış ödemelerini yerıne getirmekte cıddı güçlükler lcıne soktu. Libya'nın sıkıntıiı doviz durumundon etkilenen ülkelerden biri de son yıllarda bu ulkeyls olan ekonomik ışbırlığı ve ticaret hacmi büyük sıcroma gösteren Türkiye oldu. Lıbya. bir süredir dığer ülkelere de olduğu glbl Türkiye'ye yopacağı ödemeleri "Vö gercefcleş ttrmiyor yo da geçikmeli olarak yopıyor. Söz konusu borçların tasfıyesi bir süredir Türk ve Lıbya makamları arasında görüşülüyor. özal bu omaçla Llbya'ya ao gitmıştl. Abuzsid Durda'nın Özal ile yapacağı görüşmelerde de bu soruna cözum aranması bekleniyor. Bu arada, son zamanlarda borçların tasfiyesi için Libya makamları ile Türk sanayicileri orasmda yeni bir formülün gellştirilmek te olduğu haber veriliyor. Buna göre, Libya ödemelerinın bir bölümünü para ile bir bölü münü ise petrol ile yapacak. Türk . Libya ekonomik gorüşmelerinden ticarl Illşkıler ve Türk müteahhlt firmalarının Lıbya'dakl projelenn durumunun da 6le olınması bekienıyor Ekonomi Servisi Sanayi kesiminin milli gelir içindeki payı % 24,4'e yükseldi ANKARA (ANKA) 1981 yılında sabit fiyatlarla yüz de 4.3 oranında artış gösteren ulusal gelir içlnde sanayiin payı artış eğilimi gösterdi. DİE tarafından be lirlenen ulusal gelir veriierine dayanılarak yapılan hesaplamalar, sanayiin top lam ulusal gelir içindeki pa yının sabit fiyatlarla yüzde 23,4 düzeyinden yüzde 24.4'e çıktığını gösteriyor. Sanayiin payı, cari fiyatlarla ise yüzde 24,7'den yüzde 26,3'e çıkmış bulunuyor. Tarım kesimintn payında İse düşüş gözleniyor. Sabit fiyatlarla yüzde 22,3'den yüz de 21.5'e düşmüş bulunan tarımın payı, cari fiyatlarla ise yüzde 20,9'dan yüzde 20.2'ye gerilemiş görünüyor. Tarım ve sanayiin ulusal gelir içindeki paylanna illş kin cari ve sabit fiyat fark lılıkları. sanayide fiyat artışlannın tarıma göre daha hızlı olduğunu da ortaya koyuyor. Hizmet kesiminin ulusal gelir içindeki payının sabit fiyatlarla yüzde 53.2 oranında, cari fiyatlarla tse. yüzde 51,2 düzeyinde bulunması, bu sektörün payını koruduğunu gösteriyor. Hizmet kesimleri arasında. inşaat sektörünün payı sabit fiyatlarla yüzde 6.3'den yüzde 6,0'a düşerken, ticaret kesiminin payı yüzde 12,7'den yüzde 13.1'e çıktı. Ulaştırma kesiminin payı ise yüzde 8,9 olarak sabit kaldı. Özal: AET ile görücmelerin OİU.n.'U sonu.:İanacagı kanii.ndayım Klinker ve çimenfoya zam ANKARA, (ANKA) Klinker ve çimento fiyatl a n n a yüzde 16 ile yüzde 17.5 arasında degişen oranlarda zam yapıldı. Tür kiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından belirlenen yeniKlinker ve çimento fiyatlarımn dünÇimento Standart ve Türleri den itibaren uygulanmaya başladığı öğrenildi. Klinker ve çimentonun perakende satış fiyatları ise satış şekilleri gözönünde bulundurularak Valilikler tarafından belirleneni ve eski fiyatlan şöyle: SEKTÖRLERİN Gsıvra ÎCtM)EKÎ (YÜZDE) PAYLARI Cari fiyatlarla 198tt 1981 GBMH GSYtH TARIM SANAYÎ • ÎMALAT HİZMETLER • ÎNŞAAT • TÎCARET • ULAŞTIRMA DIŞ ALEM 100.0' 97.6 20.9 24.7 21.4 52,0 4,8 14,8 9,4 2,4 100,0 97,7 20.2 26,3 22,5 51,2 4,4 Sabit fiyatlarla , 198tt 1981 ^ 100,0 99,0 22,3 23.4 19,6 53.3 6,3 12.7 8.9 1,0 100.0 99,1 21.5 24,4 20,6 53,2 6,0 13.1 8,9 0.9 ! Dökme TL/Ton Ambalaju TL/Ton Eski 5.200 5.175 5.100 5.100 4.800 Yeni 6.500 6.460 6.400 6.400 Eski 5.800 5.575 5.500 5.500 Yeni Portland 6.100 6.060 Katkıh Portland Yüksek Fırın Portland 6.000 6.000 Translı Po1 tland Çim. Klınkeri 5.600 lAV'nın amblem yan«ması ödülleri dayıtıldı tSTANBUL <a.a.) Ik tisadl Araştırmalar Vakfı'nca düzenlenen amblem yarışmasmda derece alanlara ödülleri Vakıf Merkezi'nde dün yapılan bir törenle verildi. 85 eserin gönderildiğl yarışmada birlncüiği kazanan Grafiker Emir Saner 75 bin, ikinciliğl kazanan uy gulamalı Endüstrl Sanat ları Yüksek Okulu ögrencisl Tacettin Çelik 30 bin, Uçüncülüğü kazanan Grafiker Coşkun Akşeker ci 20 bin lira ödül aldılar. Yanşmada Abdullah Taş çı, Zeki Dinlenmiş ve Yusuf Elmacı'nın eserlerl de beşer bin liralık mansiyona değer görüldü. 15,4 9,7 2,3 Neyir'i Sesa grubu aldı İSTANBUL (THA) 1961'te kurulan ve 1981 n i sanına kadar faallyetlerinl sürdüren Neyir örme Sa nayil Anonim Şirketinin bütün hisselerini Sesa grubu satın alarak adını Sesa Tekstil ve Konfeksiyon Anonim Şirketi oiarak değiştirdi. Sesa grubu idare he yetl başkanı Turan Sarıcı'nın verdiği bilgilere göre, Sesa Tekstil ve Konfeksiyon Anonim Şirketi l yıl Içersinde 14 milyon aolarlılc ihracat yaptı. S. Arabistan ın 1981 cari iclemler fazlası 42.6 milyar dolar Ekonomi Servisi Su di Arabistan'ın Cari İşlemler fazlasınm yüzde üç artarak 1981'de 42,6 milyar dolar olarak gerçeklestiğl bildirildi. Bu ülkenin cari işlemler fazlalıklan 1979'da II milyar dolar, 1980'de 41, 4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştl. «Saudl Arabian Monetary Agency» (SAMA), tarafından yayınlanan yıllık rapora göre, Suudi Arabistan'ın toplam dışsatımı 1981'de yüzde 11,4 artarak III milyar dolar, dış alımı ise yüzde 22 artışla 40 milyar dolar olarak gerçekieşti. Diğer yandan bu ülkenin cari işlemler dengesl 1981'de 42,6 milyar dolar fazla vermişken, ödemeler dengesinde yer alan hizmet ler ve transfer ödemeleri ka lemleri 33.8 milyar dolar açık verdl. Dış satımının tumünü pet rolün olusturduğu S. Arabistan'ın 1981 yılı petrol üretlml 3,586 milyon varil olarak gerçekleşti. Petrolün dış satım fiyatları 1981'de yüzde 13 artarken, petrol üretim hacmi yüzde iki azal DÜNYADA IMF, 15 ülkeyle 5 milyar dolarlık kredi baglantısını iptal etti r İSTANBUL (a.a.) Paris'd AET ve OECD yetkilileriyle goruşmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Turgut Ösal dün yurda döndü. Ozal Yeşılköy Ha vaalanı'nda verdığı demeçte, AET Komısyon Başkan Yardımcısı üavignon ile Türkiye'mn AET ülkelerıne yaptığı pamuk ıhracatında bu Ulkelerın uygulamaya koydugu teminat akçesı konusunda yaptıgı görüşmenm uzlaşmacı bir hava ıçmde geçtığmı söyledi. lyi baş layan görüşmelerin kısa bir zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanacagı kanısında olduğunu belirten özal şunları söyledi: «Karşılıklı olarak tyî btr netice alırsak, luzumsuz ekselasyon, yanl onların tekstil ve pamuk ipliğbıde yaptığını bizim de çellkte yapmamız gibi lüzum suz bir Işe glrişmemiş (inlenmiş olacak, bunu kendilerine izah ettik. Zaten kendiierl de aynı dü^üncedeler. Ancak herşeyin bir ihtimall vardır. Son defada herşey bitmek üzereyken bozulmuştu. Onun İçin bu ihtimall gözönünde tuiuvoni2.» Özal, OECD Genel Sekreteri Emil Van Lennep ile yaptığı görüşmenin de yararlı geçtiğini, kendisiyle haziran ayında yapılması beklenen OECD toplantısı konusunda fikir alışverişinde bulunduklannı sözlerine ekledi, daha sonra 14.45'de Türkiye'ye gelen Libya Tarım Bakanı Ebuzeyt Omar Dordeyi karşıladı. iDCVİZ KURLARI Dövizin Cinsi 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 Isveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 îtalyan Lireti 100 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu 1 Suudi Arabistan Riyali Ahş 147.45 155.16 8.76 61.55 3.26 18.10 23.66 55.46 24.99 75.77 1U6 60.60 120.99 514.47 24.29 42.98 WASHtNGTON (ANKA) TTluslararası Para Fonunun 15 ülke ile 5 milyar doiar tutarın daki kredi bağlantılarını iptal ettiği, «The Wall Street Journal» gazetesi tarafından bildıril cü. Mali konulardaki uzmanlığı ile tanınan ABD gazetesi, Romanya'nın karardan en çok etkilenen ülke olacagını ve ÎMF tarafından 1982'de verilmesi ön görülen kredilerin yüzde 27'smden yararlanamayacağını kaydetti. Gazete, doğu bloku içinde İMF'nln tek üyesi olan Romanya'nm ı miîyar 60 milyon dolar tutarındaki krediyi alamayacağını belirtti. «The Wall Street Journau Zaire'nin 749 milyon dolar, Bangladeş'in 638 milyon dolar, Zambiya ve Granada'nın 50O'er milyon dolar, Kostarikanın 280 milyon dolar ve Tanzanya'nın 170 milyon dolariık kredilerden yoksun kalacaklarını bil dirdi. Sekiz ülkenin de, 1 ile lün milyon dolar arasında değışen kredilercien yararlanma olanaklarının kalktığı belirtildi. BMC: Gerçek sancyici ile montajcı ayrımı yapılmalı ABD, Mısır'a dört yılda 19 milyar dolar yardım etti KAHtRE (ANKA • DPA) Mısır Dışişleri Bakanı Kemal Hasan Ali, Birleşik Amerika tarafından 1978 plından bu yana ülkesine yapılan ekonomik yardım miktarının, Arap ülkelerince 1973 ile 1979 yılları arasmda sağlanan yardımdan 8 Döviz Döviz Satış 150.40 158.26 8.94 62.78 3.33 18.46 24.13 56.57 25.49 77.29 11.38 61.81 123.41 524.76 24.78 43.84 Efektif Alış 147.45 147.40 8.76 61.55 3.10 18.10 23.66 55.46 24.99 75.77 10.60 57.57 114.94 488.75 23.08 40.83 Efektif Satış 151.87 159.81 9.02 63.40 3.36 18.64 24.37 57.12 25.74 78.04 11.49 62.42 124.62 529.90 25.0S 44.27 MCT ALTII ıSKTl IİADI mMGUNVOsrliMiı '•$&$$' Cumhuriyet Reşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar Bllezik Gümüş 20 nisan 1982 11.950 12.050 12.400 12.500 1.795 1.805 1.640 1.740 44.00 45.00 1981MZANC TABLOSU BANKAC1UKTA PAMUK8ANK Toplam 63 mılyar lira SaÇlanan dovl? 651 mılvon S 5 M müyo« 8 19 nisanla Fark 50 lira düştü 100 lira düştü 23 lira düştü ıo lira düştü Fark yok ILAN KADIKÖY İKINCI SULH HUKUK HAKIMLIGINDEN 1982/38 vesayet Halec. Edime Cezaevinde hükümlü bulunan rtamazan Gübüi'e Kadıköy Fikirtepe Mandıra Cadoesi No: lb2'do ikamet eden eşi Müzeyyen Gübül vası tayiü edılm'ştır. Keyfiyet ılan olunur. (Basın: 4165) 2748 TOKYO (ANKARA DPA) Japonya'nın ağır makina sanayii ihracatı, 1981 yılında rekor düzeye ulaşarak 90,3 milyar dolara tırmandı. Japonya Ulusal Sanayıciler Cerneginoe yayınlanan tahminlere göre, ülkenin ağır makina sanayii üriinleri ihracatı 1982 yılında rtaha düşük oranlı bir artı? kaydederek 94,1 milysr dolara JAPONYA 90 MİLYAR DOLARLIK MAKİNE SATTI İZMİR (Cumhuriyet Ege BUrosu) BMC Motor ve Otomotlv Sanayiinin 1921 yılı yalışma raporunda, «devlete düşen Te geciktirilmeden yapılması gereken önemli bir görev, gerçek üretim tesisieri ile, bu yapıya erlşememig montajcı büviyetini sürdüren tesisieri, aynı şekilde defcerlendirmek tutumuna son vermektir» denildi. 1981 yılı etkinllklerini kapsayan BMC çalışma raporu açıklandı. Ramilyar dolar daha fazla oldu poıda tekstil, inşaat ve otomotıv sanayllerinin uygulanan ğunu söyledi. Kanire'cte yayın sıkı para ve kredi polltlkasından en fazla etkilenen sanalanan «Rose Al Yusuf» dergı yi dalları olduğu kaydedlldi. Konuya ilişkln olarak raporsıne oır. demeç veren Kemaı da şu görüşlere yer verildi: «Bazı sektörlerde, kendini daHasan Ali, 1978 yılmın ocak ha kuvvetli hissettiren pazar daralması. sadece mali güçayından bu yana ABD'den saglanan yardımın 19 milyar dola lüklerin bir sonucu değildir. Yani, karşılaşılan problemlerin sadece faiz oranlarının dü^ürülınesi ve kredi t a lara çıktığını belirtti. vanlarının yükseltilmesl yo luyla çözümlenmesi mümkün degildir. Sıhhatll bir gclişimin sağlaııruası için, bütün endiıstri kollarında yapısal durum dikkatle incelenmeli, pazar daralmasının gerçek sebepleri ortaya çıkarılmalı; üretimin modernleşlirilınesinl, vertm liliği, uptimal seviyede üretlmi ve kaliteyi artıncı tek niklerin kullanıknasını hedef alan tedbirler almıp uy gulanmalıdır. Ancak böyle köklii bir uygulama ile, kuv vetli bir iç ve dış pazar oluş turulabilir. Enflasyonist t a lebe göre kendini ayarlamı; TURKIYE'DE işletmeler bu gerçeğl görPAMUKBANK mek ve kendilerini yeni şartlara göre yeniden düMEVDUAT Sıralamada S. banka zenlemek zorundadırlar.» IHRACAT PETROL FINANSMANI GEL1ŞME TopUm gellrtn^.14 u Fon ayırımında 1. banka "5 Buvuktef" ıçında I. banka %154 anıı PAMUKBANK > bankodır Devletin yeniden bir değerlendirme yapması gereğl vurgulanan raporda d a h a sonra şöyle denildi: «Yerli üretime dönttk ağır yatırımları ile daha büyük istihdam yaratan, d a h a az döviz sarfederek daha çok vasıt» . üreten kumluşlar, özpi bazı teşviklerden yarar landırılmalı ve gerçek a n lamda üretici tesis nitellğlnde olmayan tesislerin haksu rekabetleri önlenme
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog