Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 21 NÎSAN 1982 televizyon 19.50 ÇÎFTÇİDEN ÇtFTÇİYE Programın bu akşamkl bölümünde ancılık konusu i?lenecek. Mufla'nın Yorkesik bucağındaki uretimi pazarlama ve tüketim kooperatlfinln ancılık dışındaki ÇBhşmalanna da yer verilîyor. Aynca Petek imalathanesi ve süt toplama merkezi hakkmda da bilgiler konu edilecek. karikatür mizah dünyasından Basel Coüectionı Caricatures 20.05 TRT ÇOCUK KOROSU Nasreddin Hoca için çizgi film yarışması düzenlendi Sanat Sarvisl Nasreddin Hoca ve Turızm Derneğı 23 Nasreddin Hoca Şenliği 1982 programı Içınde «Ulusal Çızgl Film Yarışması» duzenledı. 35 mm 16 mm. ya da «Super 8' İlk filmlerin optık veya manyetık seslı sessız olarak gonderllebilecek Konu sınırlanma8inın olmadığı ve canlandırma tekniğlnin serbest bırakıldığı yarışma ıcın en gec 15 Hazlran 1982 gunune kadar başvuruda buiunulablllyor. Yarışma sonunda dereceye glrenlere ultın, gumuş, bronz Nasreddin Hoco piaketlerı ile 50. 40 ve 25'er bın llra para odulü verilecek. Konuyla llgıli ayrıntılı bilgi tlbmet Şenoğlu, Akşehır Nasreddin Hoca ve Turizm Derneğı Akşehir» adresinden alınabillyor. öte yandan «Profesyorml ve amatör bütün Türklyell yazarlora» acık olarak duzenlenen Nasreddin Hoca Gülmece Öykusu Yarışması'na son katılma tarıhl 30 Mayıs olara* belırlendi. Blr yazarın birden faz la öyküyle yer alablleceğı yarışmamn adresl «Gülmece öykusu Yarışması, Nasredin Hoca ve Turlzm Derneğl, Akşehir». TRT Ankara, Çocuk Korosu söz ve ezgisi Erdoğan Okyay'ın, düzenlemesi Nevit Kodalh'nm «23 Nisan,' ş*u> kısını seslendiriyor. 20.10 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER 20.45 HAVA DURUMU 20.55 BAYERN MÜNİH CSKA SOFYA 22.55 HABERLER Killm MÜKSİ'nde çesttU yfiayılUrdan klllmler var TV Drama Şubesi yerli dizileri renkli cekecek Sanat Servisi 1984 yılmdan başlayarak siyah • beyaz yayından renkli yayma geçmeyi planlayan TRT Kurumu, bu alanda hazırlıklannı surdürüyor. Önceden çekilen renkli drama ve programlar arşivlenirken, 1984 yıhna dek hazırlanacak bazı yapınüann renkli olarak filme ahnması planlandı. Renkli çekim yapılan yapıtlar arasında bazı yerli dlzilerle. güncelliğini yiürmeyen programlar bulunuyor. Bugune dek renkli çekilmiş filmlerin yıkama ve laboratuvar işlemlerini dışarda yaptırmak zorunda kalan TRT Kurumu, 1984'te renkli yayma geçileceğini gözönüne alarak bir renkli laboratuvar kurma hazırhğına giriştl. Bundan sonra çekimi sona eren tüm renkli filmlerin saklanacağı, kısa blr süre sonra da kurulacak TV renkli laboratuvannda yıkanacagı belirtildi. Daha önce «Dördüncü MuraU gibi yabancı ülkelere satış olanaklan da düşünülerek renkli çekilen dizi fîlmler saklanarak lleride renkli olarak yayınlanacak. Bundan sonra bu düzeyde çekilecek tüm dizileri için renkli koşulu konacak Yine renkli olarak çekilen ve uç yıldır üzerinde çahşılan •Yorgun Sovopçı»nın da 29 Ekim'de renkli olarak yayına konulacağı bildirildi. Hazırlanan program uyannca bundan sonra TRT Drama Şubesi'nce çekilecek tüm yapımlarda renkli film kullanılacak. Ümit Kartoğlu'nun cizgi öyküsü Havvai deki Basel Karikatüıy, Müzesindeki yapıtlar sergileniyor İsviçre'nln Basel Karikatür Müzesindeki yapıtlar 23 Nlsan 1982 gunü düzenlenecek bir kokteylle Izleylcılere üçüncü kez sunulmaya başlıyor. 15 ul keden 800 karlkatürün serglleneceği müzede ülkemlzdsn 9u çlzerlerln karikatürlerl bulunuyor: Ali U M , Semlh Balcıofllu, Ferıt öngören, öznur Kalender, Mahmut Karatoprak, Tan Oral, Tonguc Yaşor, Nehar Tüblek, Turhan Selçuk. Gecen yaz möze adına ülkemlze gele rek adı gecen cizerlerln karlka turlerinl satın aları isvlçre'll clzer Jisp seçlmlnl yaparken sanatsal estetlk, gülmece. özgün biçem ve llkcizlm glbl özel llkleri gözönünde bulundurdu. sempozyuma kabul edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) KarikatürcU Dr. Ümit Kartoğlu'nun, aile planla masuıa ilişkin hazırladığı «Yagmur» adlı çlzgi öyküsü Hawai'de bu yıl eklm ayında yapılacak olan «Reproductive Health d r e » sempozyumuna kabul edildi. Sözkonusu sempozyuma kabul edllen çalışmamn kltapçığı Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimligt Ana Blllm Dalınca bastınldı. H.Ü. Toplu Heklmliğl EnstltusU Basıcanı Prol. Dr. Nusret Pişek, Ümit Kartoğlu'nun bu çalışmasına ilişkin su bilgıleri verdi: nKadın ve erkeğe Istenmeyen çocukların olmaması ve mutlu bir yaşam için ysrdım ettnek, halk eğltlmlnln, aile planlaması ve clnsel Kilim Müzesinde karşılığında kat ahnabilecek kilimler var Sanat Servisi DUnyanın ilk killm müzesi 25 nlsanda Istanbul Sultanahmet'te acılacak. Sultanahmet Camli'nln ^ırmara'ya bakan alt kat bölümleri restore edllerek muze için hazırlandı. Halı Muzeslnin arkasına düsen Kilim Müzesinln buıunduğu meabelelik haUndeki avlu da yeniden düzenlenerek bir çıçek bahçesme dönüştürüldü. Vakıflar Genel MüdUrlügü'ne bağlı olan «Kilim ve Düz Dokuma Yayplar Müzesi» hem Türkiye'de hem dünyada İlk ve tek müze olma özelliği taşıyor. TUrkiye'nin çeptli yorelennden özenle toplanıp, onarılmış, çUrUyüp yokolmaktan kurtanlmış tarihsel değeri çok yuksek olan kilim, cicim, zılı gibı düz dokuma yaygılan bu müzede sürekli olarak sergilenecek. Kilim Müzesinde 6 parça kilim, cicım ve zili bulunuyor. Vakıllar Genel MüdUrlUğU'nün halı ve kilim uzmanları, öncelerl vakıf olarak yapılmış Anadolu'nun çeşitli yerlenndeki camılerden 200 kadarmda inceleme yaparak tarüıî ve sanat değen olan 337 kilim. cicım, zili ve sumak dokuma yaygı toplayıp, bunlan îstanbul'a getirdiler Müzenin bir bölümünde oymak boylannda yaşayan Yoruk ve Türkmenler tarafından dokunmuş yaygılar bulunuyor. Müzenin başlta bir bolumun de Osmaulı Saray Sanat! usıu bunda sıparış üzerlne Osmanlı Sefer Çadırları için dokunmuş kilimler sergileniyor. 1617'ın ci ytteyılda dokunmuş bu killmlerın büyük bölümü, Sivas Divriği Camıınden sağlandı La le, karanfU desenli kilimler pa ba bıçılmez değer taşıyor. Kar şılığında Kat, araba alınabıiecek değerde kilimler bulunuyor. Bu kıumler kesinhkle tarihlendırilebiliyor. Bunlar geleneksel kilimlerden tumüyle ayrı bir grup oluşturup, tum OUnyadaki sayılan bir düzıııeyi geçmemektedlr. O donem Osmanlı çını ve kumaş desenlerlyle büyük benzerlik gosteren dört yüzyıl öncesınin bu kilimlerinden müzede sadece on tane var Almanya'da MUnih Ingolstadt Askerı Muzesin de Kara Mustala Paşa'nın çadı n altında da Sefer Çadırları Kilimlerine rastlanıyor Kilim MUzesı'nln yönetıciliğlnl de, dört yıl önce resmen açılan Halı Müzesi yöneticist Eelkıs (Acar) Balpmar ustlenmiş bulunuyor. Müze yonetıcisi, yenl açılan müze sayesınde tarihsel değer taşıyan Turk kllımlerının yok olmaktan kurta nldığını ve koruma altına alındığını belırterek şunları soyledı: «Ülkemızin tarihsel ve kültürel değerlerl içinde yer alan vakıf yapıtlarının bakırn ve onarunııu yaparak gelecek kuşaklara hırakmak yükümlülüğttnde olan Vakıflar Genel Mü dürlüğü, adsız dokuyucuların çok geç dlkkati çekmeğe aaşla yan yapıtlarını, zamanın yıpra tıcı ve yok edicl etkislnden kurtarıp, bu müze içinde koru ma altına alarak gözler önüne sermekle görevini sfirdürdüğii inaneındadır Kilim Müzesi'nin açılısıyla tüm Dünyanm fözfi bir kez daha Ulkemizln üzerine çevrllmiş olacaktır.» yaşam konusonds tartıçm» götfirmec blr gftrevldlr. Bugttn dttnyamn hemen her tarafınds oknyııcunun en çok seçtlğl çlzglöykUier, yslnızcs gençler İçin degU, büyüklerin de e&itilmesinde, yenl ve umut dolu blr araçtır. Bo çlzgldeki doktor Kartoğlu'nun ilk çalışması sfirdOrfilmesl gereken jriizcl blr adundır.» radyo TRTI 05.00 Açüış, 05.05 Ezgl Ker vanı, 05.30 Şarkılar, 06.00 Kısa Haberler, 06.02 Bölgesel Yayın, 06.30 Köye Haberler, 08.40 GUnaydın 07.20 Özel Tanıtıcı Reklam (1), 07. 30 Haberler, 07.40 Günün 1çinden (2), 10.00 Kısa Haberler, 10.02 Arkası Yarın, 10.22 Bölgesel Yayın, 11.00 Kısa Haberler, 11.05 Okul Badyosu, 12.00 Kısa Haberler, 12.10 Öğle Üzeri (3), 13. 00 Haberler, 13.15 Saz Eserleri, 13.30 Bölgesel Yayın, 14.45 öğleden Sonra (4), 16. 00 Kısa Haberler, 16.05 Okul Badyosu, 17.00 Olaylann Içinden, 17.30 Erkekler Paslı, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Çocuk Bahçesı, 18.20 Haftanın Çocuk Şarkısı, 18.23 Böl gesel Yayın, 19.00 01.00 TRT II ile Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Şarkılar, 20.00 Köyümüz Köylümüz, 20.20 Solıstler Geçıdi, 20.40 MUzik, 21.00 Kısa Haberler, 21.05 Solıstler Geçidi, 21.35 Dinleyicl Istekleri, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 Kuçuk Konser, 22.25 Şarkılar, 22.45 TUrkuler, 23.00 Ha berler, 23.15 Gecenin İçinden (5), Oİ.O0 Program ve Kapanıs. 01.05 • 05.00 Gece Yarısı, DUşUnürlerl. 09.30 Sabah Konseri, 10.00 Şarkılar, 10. 20 TUrkuler, 10.40 Dunden BugUne Türk Muttagı, 11. 00 Kadınlar Topluluğu, 11.30 Müzik, 11.45 Turküler, 12. 00 Dünya Folkloru, 12.20 Şarkılar, 12.40 TUrkuler, 13. 00 Haberler, 13.15 Saz Eserleri, 13.30 Müzik, 14.00 Türküler, 14.30 Yabancı Dil öğrenelim, 15.30 Oda Müzigi, 16.00 Muslkimizde Onlü Eserler, 16.20 Arkası Yartn, 16.40 Türküler, 17.00 Olaylann tçinden, 17.30 ÇeşitU Sololar, 18.00 Erzurum Badyosu, Türk Halk Müzigi, 18. 30 Bilim Dergisi, 18.50 Çocuklar Şarkı Söylüyor, 19.00 • 01.00 TRT I ile Ortak Yayın, bulmaca 12 3 4 5678 9 SOLDAN SAĞA: 1 Su oygın. 2 Italya'da bir kent... Dolay lı olarak anlatrna. 3 Neodimin simgesl... Günluk konuşmada pek kullanılmasına olanak olma/an bir emır... Kiml rcln blr spor ve eğlence, kimı icin bir gecım oracıdır. 4 ingiliz edeblyatının en ünlü ve en büyük romancıiarın dan blri. 5 XV. yüzyılda yaşamış, aynı zamanda ülkeslnin ilk sanat eleştlrmenl sayılan Japon ressamı. 6 Samaryumun simgesl.. istlranat. 7 Kurtanlmış Kudüs adlı destanı İle ünlü XV|. yüzyıl italyan şairl... Güney Anadoluda bir nehlr. 8 Kan pıhtısı... Numara sözcüğünün ba zı dlllerde kullanılan kısaltması 9 Orta Amerlkada blr ulke. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Asyada blr ülke. 2 fŞu halde» onlamıno gelen blr bağlac Afrl kada bir ulke. 3 Polonyumun slmgesi... Kromun simgesi... Uyanık, gözü acık. 4 Bir şeyin akmasına yarayan, ust yanı acık boru... Boşa cıkarmo, rast getıre meme. 5 Dokuması kalınca, sık ve yumuşak, çoğu basma bir ceşit pamuklu bez. 6 Celebes adasında yoşayan blr ceşıt kucük manda... Sodyumun slmgesl. 7 Boru sesı... Blr sınlr hastalığı 8 Kor... Yapılmış, meydana getlrllmış. 9 «Kara kader» aniamına gelen, Bırlncl Dunya Savaşından sonra Istanbul'da Rum patrlkhanesınde kurulmuş olan cemlyet «İlaç ve Halk Sağlığı» karikatüre yansıyor istanbul Eczacı Odası tarafından 1416 Mayıs tarıhlerl arasında istanbul Tepebası Pe. ra Palas'ta toplanocak olan II. Türklye Eczacılık Kongresi icin de karikatür yarışması açıldı. Karikatür sanatı aracılığıyla ülkemizdekl eczacılık, llâç ve halk sağlığı sorunlarını, toplanacak olan kongre ile birlikte yenıden gündeme getirerek değışık boyutlarda tartışmaya sun mak ve clzerlerlmlzl bu alanda özendirmek amacını güden yarışmamn Seçlm Kurutu Turhan Selcuk, Tan Oral, Haslet Soyöz, Tonguc Yaşar ve Osman özçelik'ten oluşuyor. Bir buyük ödülle (10 bln lira) dört de başarı ödülünün verileceğl yarışmaya son katılma tarlhl 30 Nisan. Ayrıntılı bilgi «II. Tür klye Eczacılık Kongresi Karikatür Yanşması, İstanbul Eezacı Odası Peykhane Sokok 29/1 Cemberlitaş . istanbulı adresinden sağlanabllir. TRTIII 07.00 Açüış, 07.02 Güne Baslarken, 08.00 Sabah Kon serı, U9.00 Türkçe Haberler, 09.03 Müzik, 09.30 Paul Sımon Söylüyor, 10.00 Müzik, 11.00 ögleye Dogru, 12.00 Haberler, 12.12 Dıskotegımiz den, 13.00 Konser Saatı, 14. 30 Caz MUzığl, 15.00 Müzik11 Oakikalar, 16.00 Günün Konseri, 17.00 Haberler, 17. 12 Sizler tçin, 18.00 Haftanın Topluluğu, 19.00 Haberler, 19.12 Bir Konser, 20.45 Hafif Müzik, 21.00 MUzikte 20. YUzyU, 21.45 Saz Eserleri, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin Geürdikleri, 23.00 Çarşamba Konseri, 24.00 Ge ce ve MUzik, 01.00 Program ve Kapanış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II u E 11 J r= HJİfP J I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D Al .N İ A R KİA A A u NA £ A AX A p 1 A. L i R T ÂX O Â LX Es IÂ A k u N, 1 iM N u T i. 0 Â u 2 u N A S AN 1 2 3 4 5 6 78 9 i •1 1 •i • B • 1 Sanat Galeriteri TORKSANATÇILARI DAYANIŞMA SERGİSİ Tttrklye Kaıuerle Savtf Vtkfı himayefinde •ın 7. Kuruluş YıldönumO "Türk Resminde Insan ve Portre" cergisiyle kudanıyor Kasım 1982 Resim satmak isteyenkr içln Karrulus Cad. 191/B SinemRöy ( 4 0 4 7 83 TRTII 07.00 Açılıs, 07.02 Solistler den Seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 TUrkuler, 08.00 Mü Zik, 09.00 Şarkılar, 9.15 TUrk «Kiraz Şenliği» için karikatür sergisi açılıyor Tekirdağ Beledlye Başkonlığındaki Şenlik Komitesl 36 Ha zlran tarlhlerl arasında gerçek leştlrilecek geleneksel Klraz Şenliği programı içinde ıÇafldaş Karikatür Sergisl»ne de yer verlyor. 15 Mayıs günü top luca Teklrdağ'a götürülecek olan karikatürler ylne 15 Hazlran günü topluca geri getirllecek ve sahiplerine verilecek. GJUüâ BARAZ REFİKEPİKMAN İlk Toplu Sergisi 8 30 Mayıs Kurtulu» Cad. 191/B Slnemköy «GIMSanatbr PMİUMıaMafi VICTOIUA UDIA OGRICH BİRLEŞİK SERGİ 22NlMa26NİMiıl982 Tek 48 03 26 4047 83 Kuru Çlçek Sarglıt 23NUan13Mayul982 Küçük Konser (TRT1, Saat: 22.20) Yapımını tstanbul Radyosunun gerçekleştirdiği programda Couperin'den «Blancorcher'in Mezarı», J. Sebastian Bach'tan «La minör fantezi», «Fug» ve Quantz'ın «Re Majör sonatı»ndan 2 bölüm dinleyebilir siniz. Bu sabab Beethoven'ın iki ayrı yapıtına yer veriliyor. İlk olarak «181111 Günü Üvertürü» dinletilecek. Ardmdan Sanatçınm «Prometheus» adlı yapıtın dan bölümlere yer veriliyor. NURKOÇAK 326 nisan ••Gönderller" Sergi İPEKAKSÜĞÜR $ Resim Sergisi BASIN SANAT GALERİSİ URART SMiAt CALEOİal BİRLEŞİK AÇILIŞ SERGİSİ htanbul Davlet QQzal Sınıttar GaUrltl / B«ye9lu İstanbul Davlat OOzal Sanattar Oalerlsl / Bsyofllu 3 26 nisan 16 Nisan16 Mayıs 1982 Atatürk Cad. öğrctmtnlar SltMİ B Blok Kat 2 AOANA Sabah Konseri (TRT3, Saat: 08.00) TRT3'de Sabah Konseri Suppe'nin «Ozan ve Köylü üvertürü ile başbyor. Daha sonra programda Schubert'in Keman ve Yayh çalgılar için «Rondosu yer alacak Beethoven'ın Op. 13 Do minör Piyano Sonatı'nın ardından Torelli'nin «Gltar, Keman ve Or kestra için La Majör Konçertosu» seslendlrilecek. «İnek Bayramı»nda sergi var Siyosal Bilgiler Fakültesl'nln geleneksel clnek Bayramı» cer cevesınde bir karikatür sergisi hazırlıyor. Konunun serbest bırakıldığı sergi 1015 Mayıs gunleri Ankara'da acılacak URART MM M N 3 CMSOI fl NİMNIMI H M t M l kbdcaı • Montreux 19. Uluslararan Koro Yarışması'nda Federal Al man Saarbruck Korosu birinci oldu. «Madrigalehor Klaus Flsctabach» adlı koro aynca Mont reux Turizm ÖdUlU'nü kazandı. Halk ödülü Ise Vugoslav «Slava Klavora» korosuna verlldl. • Çeşıtlı ülkelerle yapılan lkili ve kulturel anlaşmalar gereğlnce Turkıye'yi yurt dışında resmen temsü edecek Cılmlerln önseçımını Istanbul'da, Kültür Mudürü Ahmet Menteş' ln başkanlığındakı istanbul Devlet Tiyatrosu Muduru Raık Alnıaçık, Eleştirmen Kâmı Su veren ve Yönetmen Tolgay Zlyai'dan oluşlurulan kurul yapa cak. • Adana Devlet Tiyatrosu perdelerini mayıs ayında «Huzur Çlkmazı» adlj oyunla kapatacak. Verilen bilgıye eöre Uevlet Tiyatrosu'nda ekım ayındau bugüne kadar sergilenen dokuz eserı 4 bin kişi izledi, U 1.7iH).(XM) lira gelir elde edildi. Devlet Tiyatrosu prosraraında «Kral Lear», «Vunııs Emre», «Rita». «Çil Horoz». «Küçük Hayalet», «Verma». «Bebçet Bey'in Fritr Şapkası», «Paydos» ve «Taş Bademteri» oyunlarına yer verdi • Eodrum'u yurt ıçınde v» dı şında daha genış tanıtabılmek amacıyia fujkıye Turıng ve Otomobıl Kurumu tarafından ye m bir ttıtap nazırlanıyor. «Ma vı Vulculuk» başlığını taşıyan kıtabın metın yazarlığım Azra Erhat üstiendı, denızcılilde ügılı bölümleri Emekli Denlz Kurmay Albay Ahmet Silahor hasnrladı. Görüntüleri fotoğrjf«; sanatçısı Metin Akçaü sapty yacak. »ANGALTI SANAT GALERİS 8ALABAN HAKKITORUNOÖLU SEFER ÖZTÜRK 17Nl»uı.l9MıyBİ982 Blteîkct Sok. 46 Tel; 4158 »3 RMlm S«r|M SAfMT GALERİSİ FORUM SANAT GALERİSİ lıtanbul Köricr Okulu yanrma Kîle sanat galerfsT ERSİNANİBAL İLERCİL macn «»xg»m£Ks tMKUMrnı, GIYAS KORKUT Resim Sergisi 1 5 . 3 0 Nisan 1962 ETAP MARMARA OTEÜ ALT PASAJI (CAFE KATI) TAKSİM İSTANBUL NERMtNBEZMEN T«rhlp v* MinyatOr SOTgltl ($«rmlne«zman Anmna) 19 25 NISAN1982 RerimSeıjlri 19NUanlM»yı* CmcMtpa» Cad. 376 Babtlc T*lı6S21 21 sinemalar tiyatrolar YefJIçam Flmdlik Stuıar ODA A1AUS 449295 bukösede Vayınlanmasını ıstedığıniz llanlannız ıcın OO4AWNS y Kent Oyuncuları I DMONI) ROSTAM) ItlİI İ N VANESSA RED6RAVE YSnetmen: fflfli KENT kfdıkflySÜREVYA SİNEMALARINDA Yönetmen: ATIF YILMAZ TARIK AKAN MÜJDE AR KAMİL SÖNMEZ Zeyyat SeSraoğhı'nnB "DEPREM" Romaıundan linemaya nyarlaamif ör. Buhafta: Beyoğlu L A L E Bahçellevler ÜNVERDİ Bakırköy SAYANORA Kadıköy REKSSuadlyoSUADİ YE Be?lktas YUMURCAK. Fındıkzada N İ L G U N Karagümrük S T A D uskDdar I $ I K Kocamustafapasa CAN v« L«vent MELODİ Slnemalarında Akbanktan sevgili cocukldrd Akbonk Çocuk Sioe«TXisı Reks Kadıköy Cumartesi saat 9.4S Sinema 74 Bakırköy Cumartesi saat 10.00 Emek Beyoğlu Cumartesi saat 10.00 Sunar Üsküdar Pazar saat 10.00 ücretsiz davettyeief civar Akbank pıbelertnde. • ; £ • • • , ' ^ÇÎ^ULUSLARARASI SANAT ""*"• GÖSTERİLERİ A.Ş. HOHF1IVE KtNTEn TIVAIROSU J b j l g 9 cuma2i.00 ctesı 1800 CYRANOde BERGERAC HAROID ctesı 1500 SAN TİYATROSU NDA HALKDÜŞMANI •ıraMMIat CM. 13 T.k»,m ^TAKSİM SMUTEVT*~ Ait%» MATINE ctnl 1730 paar Moo 1730 Jbimier gişede SAÎ1LMAKTA0IR TEL4067 02 S U A R E 'PAZAR PTESI haric) 2 l o o "An Enemy o£ the People" Yön; George Sduffer Oyıc Steve McOncea Eric Oırlıtmu ESER: HENRİK İMBN P.tssl, Salı, Çar$, P*r«., Cuma 14.00 16.30 19.00 Cumartesl Pazar 11.30 • 14.00 16.30 19.00 UNUTULMAYANLAR D)ZİS! 11 "Bugün Bayram Bir Kaş.k Ayran" "hem muzıkli, hemkomik* Her CumartesiPazar saat 11.00'de Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu Akbonk CocukTiyotıosu MUTLULUK YÖN: AGNES VARDA 3alı, Çart, Parş. Cu. C.f ll 21.30 AKBANK "Çoajklanndosevdığibertaî' "Hayal Oyuncaklan" (Müzikli Oyun) Her CumartesiPazar saat 13.00'de Pangaltı Nejat Uygur Tiyatrosunda (Idil Sitesi) Ayrıca Karagöz gösterileri . • Akbonk KüMoTiyortfosu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog