Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

NISAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 ABD'de cok önemli bir « casusluk ortaya cıktı VVASHÎNGTON (ANKA) ABD'nin Georgia Eyaletindefei Augosta bantinde Federal Soruşturma Btirosu (FBİ) yeualilerinin «Doğu Avrupa'lı» oldu ğu bildirilen bir kişiyi tutuklamalan ile «Belki de Amerikan tarihinin en büyük casoshık vakalarının birinin ortaya çıkarıtmış olduçu» yetkUilercs ifade ediliyor. Augusta kentl Federal Polis yetkililerl, son Ikametgahuun Macaristan olduğu bildirilen Otto Attile Gübert adlı kişinin yakalandıgı otel odasında, ken disinin ABD'deM casusluk faaliyetlerini kanıtlayan «taanılmaz zenginlikte belgeler» bulunduğunu belirttiler. Polis yetkllileri, olayın «Ulusal boyutta» olduğunu kaydetmekle birlikte daha fazla açıklama yapmaktan kaçındılar. Şili'de ekonomik bunalim agırlaşınca (D19 Haberler Servisi) Şili'de ekonomik bunalımın giderek yoğunlaşması üzerine Devlet Başkanı Augus to Pinochet Bakanlar Kuru lunu görevden aldı. Şili'nin yenı Bakanlar Kurulunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi. Pinoc het'nin Bakanlar Kurulunu, «Çahşmadığı ve ülkedekl durumu kötüye götürdüğti» gerekçesiyle görevinden aldığı bildirildi. Şili'de Pinochet'nin liberal ekonomi politikasına karşı eleşti riler son günlerde voğunlaş mıştı. 1973 yılında Marksist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi devirerek iktidan ele alan Pinochet. ülkedo freidman'ın serbest piyasa va sıkı para teorilerine da yanan bir ekonomi politikası uygulamaya başlamıştı. îktidarda oldugu dokuz yıl içinde karşılaştıgı ekonomik sorunları çözemeyen Pinochet'nin Şili'si, önemli bir krizle karşı karşıya kaldı. Pinochet hükümetinin «ekonomik mucize gerçekleş fireceği iddialarına karşm. ekonominin giderek kötüleştiği gözleniyor. Hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre. sanayi üretimi geçen yıla oranla yüzde 14 azalacak. Enflasyon oranı ise yılda 1112 arasında sey rediyor. Işsizlik oranı da ge çen yıla oranla yüzde 19 a r tış gösterdi. Bu yılm bütçe açığının ise. 1.2 ile 1.6 milyar dolar arasında olacağı açtklandı. Hükümetin karşı laştığı ekonomik sorunlan çözememesinin giderek yogunlaşan bir yeraltı muha lefetinin doğmasına yol açtığı bildiriliyor. Pinochet kabineyi görevden aldı Irak'ın petrol dışsatımı günde 200 bin varil azalacak ^ Yetkililer, Şam hükümetinin Irak petrol boru hattını kesme kararmın, Bağdat'a ağır bir ekonomik darba indirdiğini belirtiyorlar. Ancak Suriye, son zamanlarda Tahran hükümeti ile 2 milyar dolarlık bîr ticaret anlaşması Imzalamış olduğundan, bu kaybı nı kolayca telâfi edeceğt belirtiliyor. Surîye ile Irak arasındaki sürtüşme 15 yılı aşkın süredir devam ediyor. tki ülke arasında kısa bir süre için yakmlaşma olmuş, ancak 1978'de Saddam Hü seyin'in Hafız Esafı Bağdat hükümetini devirmefc için darbe plânlamakla suçlaması üzerlne balayı so na ermişti. Baas Partisinin rakip ka natları tarafmdan yönetilen iki ülkeden Irak'ta n u fusun çoğunluğu Şii'lerden Suriye'de ise Sunni'lerden oluşuyor. Suriye lideri Hafız Esat, Bağdat hükümetini Müslü; man Kardeşleri desteklemekle suçlarken, Saddam Hüseyln de Hafız Esat'ı Tah ran'la işbirliği yaparak ken dini devirmeyl plânlamakla suçluyor. BETBUT (AP) Şam hükümetinin, Suriye üzerlnden geçen Irak petrol boru hattından petrol pom palamayı durdurmasınm ve Irak sınırını kapatması nın, Irak'a ağır bir ekonomik darbe indirdiği bildiriliyor. AP ajansının yetki li Arap kaynaklanna daya narak verdiğl habere göre, Suriye'nin bu eylemi yü zünden Irak'ın petrol zengini Körfez ülkelerine ekonomik bağımlılığı artacak ve zaten azalmış olan döviz rezervlerl bütün bütüne kuruyacak. Arap petrol uzmanlarma göre. Suriye'nin petrol boru hattını kapatması yüzünden Irak'ın petrol dışsatımı günde 200 bin varil azalacak. Ayrıca Lübnan'dan Irak'a mal sevklyatı da duracağmdan Irak'ın dışalımında önemli eksllme olacak. Buna karşlık Surlye de transit ticreti olarak yılda 127 milyon dolar kay bedecek. OSIO. (ANKA) Norveç'in güneylndeki Sandefjord kentinde 14 mayjs tarihinde, Avrupa ve Kuzey Amerika'mn önde gelen 100 kadar siyasal lideri ile işadamının toplanarak, Türkiye'dekı durumu inceliyecekleri bildirildi. Bilderberg Konferansı adı verilen toplantıda ünlü siyaset ve işadamlan, ayrıca, Kuzey Avrupa'da nukleer silahlardan arındınlmış bir serbest bölge kurulması ve ABD ile Avrupa arasındaki ilişkileri de ele alacaklar. 1954 yılından bu yana sürdürülen Bilderberg konferanslarına halen Federal Almanya'nm eski Cumhurbaşkanı Walter Scheel başkanlık ediyor. Bilderberg Konferansı 1978'de tstanbul'da toplanmıştı. Bîldenberg Konferansında Türkiye görüsülecek * Utalyan karikalürü) Tercomaft 3 Nlsan Bitaya İşBankası'nın tik para 3ta 3 Nisan Gönaydm 5 liiiiKi Kîpriyanu, hükümette büyük değişiklik yaptı ) AKEL ve DİKO partikri 1983 şubatanda yapilacak Cıımhurbaşkanhğı seçimlerinde Kipriyanu'yu yeniden ortak aday göstermeyi kararlaştırdılar. ka.nolik" »dı verifen örsl kaaan n önüne Be)lp labloda 'Kertt. nırı kojfURUat" yazıaınm yanması* nr tnkliyor. Y«ı görününco, ÖZ0İ kırtmı mıkfn«ya verîyor ... "* lerının niaın ygjıyurtar. B* llk siîtem ayninde bankada iıesabl olan yuntafbr. gunun her saattndc ya da banU!arın kapatı oJrfugu ICfln ve smlerdt h««ıp!anaoakı paralon çekcbitecekler h BMikuı'ndı h«abı oha yurttâşUr. t.ankamatik hi/meıinuen yararianabılmelc için, iki ^ c l u r f ılıyorUr. Zarfiardan bınnm içinde 5 Une bankxmaij|c ksnı ötekinde isc hes»p sahilıinirt M M « kcndısımn bilece^i gi^ii nıın r*sı t>ııl<jnuyor. B*nkan,atiktfi yararla p*ra ç c k • îven iiıni * yszısını i*ounatik kanmı • «rdmdan da >a?ısı üzer. • I % Bankoı ı'nın "Bankamatik* sistamlyl* tottl gOnl«rindW bll» para ç*kil«blliyor mi. Otomatik para çekme makinesi Türkfye'de Kaıttn. maktr.öye verlimesınaen hemen sonra tsbtotla "Koduntı2u yszınız" yansı telirlyor.Bsnka müftar!si, udıes kandinin b.ldiğf kod numarismı makin»nln tuçlanna basaraV yazıyor . KOÖ nuf mıklntı im.yazı yor. I G s ç içinde yapı!abüij«r. tn içîn, kişinîn b d ) bîn lirsiılc bir hesap «çîrekiyor. Hesap açana, saoece bir kez kuIlanılBjzel kart ve bir kod nu eriliyor. Bu kod numa üşterinin aadece iartla lObtn liraç. isd* para cefc oteki kartîan kul tiror, KuUanıfan k ıçfenöiktmı sonr» iyejeri.verüiyof LEFKOŞE (Cumhuriyet) Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Spiros Kiprianu, Bakanlar Kurulunu oluşturan 10 bakandan 8'ini değiştirdi. Bu değişiklik, Kiprianu' nun partisi Demokratik Partl (DİKO) İle Komünist Akel Partisi arasındaki an laşma üzerine yapıldı. AKEL ile DÎKO 1983 şubat ayında yapüacak Cum hurbaşkanlığı seçimlerinde Kiprianu'yu yeniden ortak aday göstermeye de ka rar verdiler, bu alanda varılan anlaşma ve program bugün Lefkoşe'de açıklanacak. Bakanlar.Kurulu'nda yerinl koruyan iki Üye İse Dıs işleri Bakanı Nikos Rolandis ile Içişlerl ve Savunma Bakanı Hristodulos Benjamin oldu. Geçen yılm mayıs da yapılan parlamento seçiminde geçerli oylarm %' 33'ünü AKEL, % 18'ini ise DİKO almıştı. Seçmenlerin eğilimlerinde bir değişiklik olmazsa AKEL DÎKO işbirliğl Kipriyanu'nun oyların %51'inl alarak yeniden Rum Yönetiminin başkanh ğma seçilmesini sağlayaı bilecek. Ktpriyanu'dan baçka baç kanlığa adaylıklarını koya caklarını açıklayan Rum si yaset adamları arasında mayıs seçimlerinde oylarm % 32'sinl almış olan sağ e ğilimli Demokratik Birlik Partisinin Başkanı Glafkos Kleridis (mayıs seçimlerln de %32 oy almıştı) ve % 8 oy almış olan Sosyallst E dek Partisinin önderl Dr. Vassos Lissaridis de bulunuyor. Medari'nin dini yetkileri elinden alındı 24 saat açık otomatik gişe ANKARA «ı ••Bankam''1"'' , 'da YetıU| s Bonk cün l Miceli Eün bankanm iddcbo«an, ıs jirıli. lınan b'lbundan Bankası'nda hesihı olan y livoc. Tilrkivc İS B a n k ••Baokamaik" hi Kutbizade, Humeyni'ye komplo hazırladığını itiraf etti Dı? Haberler Servisi tran'da Imam Humeyni'yi öldürmek için bir komploya karışmakla suçlanan A yetullah Şeriat Medari'nin dini yetkileri elinden ahndı. îran Haber AJansı'nın (tRNA) bildirdiğine göre, eskl Dışişleri Bakanı Sadık Kutblzade îmam Humeyni' yi öldürmek için komplo planladığını İtiraf ettl. 1ran haber ajansı Kutbizade'nin îran televizyonunda yaptığı açıklamada bu itirafta bulunduğunu belirtti. ÎRNA'ya göre. Kutbizade önce Humeyni'nin evini u zun menzilli toplarla bombardıman etmeyi, sonra da Devrim Muhafızları ile Devrim Pollsi merkezlerini ve radyo televizyon binasını ele geçirmeyi plânladık larını söyledi. Kutbizade Tahran hükümetinde bir yıldan az bir süre Dışlşleri Bakanlığı yap tıktan sonra 1980'de görevinden ayrılmıştı. Kutbiza de Amerlka'lı rehineler ko nusunda Hümeyni rejiml İle anlaşmazlığa düşmUş. aynca Îran radyo televlüyo nunu eleştirmişti. ÎRNA'ya göre, Kutbizade «Kendîsine verllecek herhangi bir cezayı kabnl edeceğinb» söy ledi. ÎRNA'ya göre Kutbizade, komploya Ayetullah Şeriat medari'nin de dolayh biçimde dahil olduğunu söy ledi. Ancak Kutbizade'ye göre Şerlatmedari, planı öğrenince ürktü ve komplo ya aktif olarak katılmayacağını, fakat başarıya ulaş tıktan sonra komploculan destekleyeceğini söyledi. Iran'm eskl devrim önderlerinden Ayetullah Şeri atmedari'nin Kutbizade ile birlikte tutuklandığı açıklanmıştı. öte yandan Kum kentinde dini liderler tarafmdan yayınlanan bildiride. Meda ri'nln yetkilerini tanıyan kişilerin îslam Devrimine ihanet etmiş sayılacakları belirtildi. TANAMHIEIEKTMNIK OLAN BANKAMATIK INGIITEK'DEN ITHAIEDIIDI 3 Nisan Müiiyet r sılx * j P n a e tantanua. ;."?* Cumhuriyet işBankasının Bankamatlk l 24 saat hlzmet verlyor Bankamatik'e gösterilen ilgi: ış Iş Bankası geleneksel öncü, atılımcı bankacılık anli yenihizmetkrie SİIAH KRÇKKÇHIGI VETERDR MUMCtJ ülkemizde ilk kez uygulamaya koyduğu otomatik para ödeme makinesi kamuoyunun büyük ilgisiyle karşılandı. Çağdaş bir sistemi yaygmlaştırmak amacıyla Türkiye İş Bankası pek yakmda yeni Bankamatik'leri devreye sokacaktır. İS BANKASI TORKIYE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog