Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 21 NİSAN 1982 Sütcüler, Kooperatif Bakanına karşı eyleme geçti KTFD'de hükümet sorunu hunalıma dönüşüyor LEFKOŞE KTFD'de hükümet sorununun başlamasıyla, belirli çevreler, varolan sorunlan gündeme getırmeye ve hükümet sorununu bır bunalım durumuna dönüştürmeye başladılar. öncelıkle, bir süredenberi ışlerna kapasitesiıü aşan Kooperatıî Süt Fabrikası'nın bir süre bnce, süt alamaına durumuna girmesi üzerine, Kıbns Türk sütçülennin, Sanayı ve Kooperatifler Bakatıı tsmet Ko tak'a karşı, eyleme itildikleri görüldü. UBP yetkilılerinin Başbakan Çağatay'la yoğun görüşmeler yaptıklan Başbakanlık önüne gelen ve bazı çevrelerce kışkırtüdıkları saptanan sütçüler, sütlerinin, Kooperatif Süt Fao rikası'nca alınmaması halinde eyleme geçeceklerinl ve sütlerini Başbakanlığm önüne dökeceklerini bildlrdller. Eunun üzerine koalisyonun DHP kanadından Sanayi ve Ko operatüler Bakanı Ismet Kotafc lle Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Bakanı AJunet Atam Boy, bu eylem karşısında «ivedi» önlem alarak, bugünden iti baren KTFD'nin tüm okıülarında öğrencilere taze süt verll mesi yönünde girlşimde bulun dular. Bakanlar Kuruluna sunulan önergeyle, KTFD'nde «günde 10 ton fazlalık göstelen sütün beş tonunun yağı alı narak tereyağı yaıplacak öteld bölümü de okullara dağıtılarak 20 bin öğrencinin yararlanması sağlanacak.» StTÇÜLERE DURUM BtLDtRlLDt Eğıtim Bakanı Atamsoy, bu konudaki kararlanıu, hükümetin Başkanı Çağatayla UBP'li yedı bakana duyururken, Başbakanlık önünde toplanan sütçülere de, «sütlerinin alınacağını ve hem sütçünün sütiinün değerlendirüeceğini, hera sl Inal Batu da, görüştüğü her ıki parti başkanına da, güçluk lerle kurulan hükümetın bozulmaması ıçin önayak olmalarını salık verdı. Eaşbakan Çağatay, koahsyonu destekleyen Nejat Konuk ve TBP, DHP Geneı Başkanlanyla gorüştu, 13. Maaş konusunda ortaya çıkan sorunun çozumlenmesı gerektığını söyledı. DHP Genel Başkanı Ismet Kotak, «Ortaya çıkan durum .onusınıda görüşmelerde bulunduklannı» ve «Varolan bu* kümet sorununun çözümü için çalıştıklarım» belırttı, «Bizim için hükümet bunalımı yoktur. UBP içinden kaynaklanan gereksiz bir hareket vardır» dedi. Kıbrıs'da kamu görevlileruu temsıl eden en büyük kuruluş durumundakı Kıbns Türk Amme Memurlan Sendikası ıse, yayımladığı bıldırıde «UBP iktidaruun, kamu görevlilerine yüzde 8'lik bir maaş artışı öngörcn 13. Maaş hakkına karşı çıkarak bir darbe indirdiğini, şimdi de bu darbenin Çağatay'ca çarpıtılarak dikkatlerin hükümet bunalımı tcbditleriylc başka yöne çekilmek istendiğini» belırttı. 10 UEP'lı mületvekılı ıse, «Kotak'm hükümet içinde muhalif bir unsur gibl hareket ettiğini» bne sürerken, Kotak ise, bu suçlamalan kabul etmedi. Maliye fiili hizmet zammına karsı ANKARA (ANKA) Maliye Bakanlığının, ilke olarak hiçbir meslek grubuna ıFlilj Hizmet Zammı» verılmemesinden yana oldu ğu bıldırilıyor. ANKA Muhabirinin, Maliye Bakanlığı yetkililerınden edındiğı bilgiye gore, Bakanlığın, beMI bir meslek grubuna «Flili Hizmet Zammı» verılmesi halinde, bu tür Istemlerın önüne gecilememesinden endişe ediliyor. Bu arada, ceşıtlı meslek gruplannın «Filll Hizmet Zammından» yararlanmalarma olanak sağlamok amacıyla Danışma Meclısl Başkanlığma 38 yasa onerisi verıldl. Verilen yasa önerilerıyle ııFiiil Hizmet Zammında» yararlanmaları ıstenenler arasında, PTT ve Hfaiye personeli lle Devlet Demiryollannın bazı gorevlıleri de yer alıyor. RAPORU 4 Kenan MORTAIM Sekerde ciddi sorunlar var Kırk dönüm tarlama artık pancar ekmeyecegim,, Bir pancar üreticisi şöyle diyor: Bir toprak düşünün ki satmaya kalksan 50 milyon lira eder. Oysa bu topraklara şimdi pancar eksen yılda 250 bin lira bırakıyor. Kooperatif engeli Şeker Şirketi'nin ekim sözleşmesi işin cabası. Dönümüne 1500 lira avansla pancar üretimini bir yana, çarşıdan üç kilo et alamazsm. fiyatının tjiderek gerilemesi (gerçek anlamda), tüm dengeleri alt üst etti. Bu durum şeker üretimini yönlendiren Türkiye şeker şirketinin kestirimlerinden daha açık seçik ortaya çıkıyor. Şeker şirketi, 1981 dönemi için 1.4 milyon ton şeker Uretımini öngörmüş, bunun içinde 10.9 milyon ton pancar ekllma smi planlamıştır. Bu pancarın ekümesi için ekim alanlarının Bshçet Aktaş bu konuyu şöy 316 bin hektar olması gerekmektedir. Oysa, Türkiye'de le irdeliyor: fabrikasmın «Tarunın uygnlanması '.çin a kurulu 18 şeker pancar işlema kapasitesi 10.4 vans gerek, para gerek, tarım milyon ton pancardır ve bugüfirdisi desteği Rerek. Bunlardan ne dek en fazla 83 milyon ton nlç birl yok. Üretlme geçpancar 'şlenmıştir. Üstelik zam tik hâlâ geçen yılın parasını lar dızisi içmde halkm şeker alamadık. Ama devlet bu ütüketimi de çok gerilemiştır. rünü Ihraç etmek istiyor. Ta1979 yılmda kişi başırıa şsker rımı özendirecek, üreticinin tüketimi 25 kg, iken, bu 19R0 vüzünü îrüldüreceksin kl, gülen yılmda 22 6 kıloya düşmüştür vüzler ürün de versin. Yoksa Kapasitenın düzenli olarak arihracat yerine yine Türkiye'tınlması eerekirken, 1976 yıluv miz ithalat vapmak zorunda ka da kurulması kararlaştırılan lır.» 13 şeker fabrıkası iptal edüOdanın, ziyaretçi kabul yerınmiştır. Ve şimdilik yürütülen de söylesiyi «acaba veni bir addrt şeker fabrikası inşaatı lle vans var mı» diye can kulağı Türkiye'nin 1984 yılmdaki yıli> izleyen üreticiler arasında lık üretim kapasitesi ancak 1.3 Aktaş b,, özlü değerlendirmemilyon ton olacaktır. yi yapıyordu. Oysa «Ihracat ekonomisine» îstikrar politikası içinde odayalı model içinde uretimin luşan darlıklar pancarda taban artması gerekmektedîr. Olansa, ekim alanlaruun giderek daral ması, şeker veriminın düşme si, birim alanda verimın gerüemesı şeklinde ortaya çık maktadır. Çözümsüzlüğün, somut sonuçlarını Türkiye Şeker Pabrikalannm 1980 yüı faalıyet raporunda açık bir biçimde gormekteyız. 1979 yılında pancar verimi 3274 kılo ıken, 1980'de 2852 kiloya düşmuştur Ovsa 1979 yılmda ulaşılan durum hemen hemen Avrupa ortalamasına yakındı. 1979 vılında 8.Î milyon ton üretım gerçekleşmişken, 1980 yılında bu m'.ktar 6.7 milyon kiloya düşmüştü Nedenini Afyonlu bir pancar üreticisi Ahrnet Tutar şoyle açıklamaktadır: «Bir toprak flüşiiniin ki satmaya kalksan 5» milyon Ura er<er. Oysa bu topraklara şimdi panrar eksen yılda olsa ols» 250 bin lira bırakıyor. Koopers tif enşreli. şeker şirketinin ekim sözleşmesi işin cabası. Dfinümü ne 1500 lira avansla pancar üre timini bir yana bırak. çarşıdan üç kilo et hile alamazsm.» özetle, kapasitenın duzenll aralıklarla arttırılması gerekırken, kaynak yokluŞu nedeniyl» projeler iptal edilmiş, üreticinin maddi ve manevı yönden desteöenmesi bir yana bırakıl mıştır Şekerbank kredilerl Kiderek kesilmıştir. Sorun, 7. iktisatçılar haftasmdaki tebliğınde Danışma Meclisı uyesi Cemıl Çakmaklı'nın dedlğı gibı, tarım ile msan arasmda çekilen setdır. Yer yer bir saman aîevinı andıran çözumler iiretilmışse de bunların «mekanik çözüm» yani agır bastığı ıçin çözüm getirememiştır. îşte sekerde bır dızı sorun yumağı varken, Türkiye Şeker Şirketinin getirdiği bır çözüme göz atalım: Pancar üretlmmde uretimin giderek gerilediği Rözlenince, tanmsal uretimin ana kuralı olan ekim alanlarının münav»besınde (rotasyon kuralı) degışiklık yapümıştır. «nurtolk münavebesl» adı verilen eskı yöntemde bır ekim alanma dört yılda bir pancar eküirken üçe indirilmıştir, Belkı geçıci olarak iki üç yıl üretim artacaktır ama yorulan toprakla birllkte verim düşecektir. Çözüm tipik bir «şark çözümüdür.» Şeker Makina Şirketi Zlral donatmı ile birlikte bir hassas mibzer aletl gellştlrmiş ancak yüksek peşmat nedeniyle 1980 yılmda sadece ve sadece 119 adet satabilmiştir. Pabrika kapasitelen artmaymca, bu kez kurulu fabrikalannın bakım sürelerl kısaltılarak mevcut ka pasıtesi zorlanmış, işleme süre si uzatılmıştır. Kısacası, pancar üretimi için gerekli olan ölçülerde bir elbise dikmek ye rine, dar ölçülerde bir elbise ortaya çıkmıştır. Ve şimdi bu elbise artık kuşattığı kesiml taşıyamaz hale gelerek patlamaktadır... 1981 1982 PANCAR MALİYETt: TX/dekar Ekim + bakım + girdi 17.955 Tarla kîrası ve ortak gır27.725 Genel toplam 10.870 diler 800 Yan ürün geliri 26.923 Dekara maliyet 4.500 Dekara verim (kg) 5.98 1.79 7.77 5.00 Sanayi ve Kooperatifler Bakanı İsmet Kotak, «Bizim için hükümet bunalımı yoktur. UBP içinden kaynaklanan gereksiz bir hareket vardır» dedi. de çocukların yararlandınlacafını» iletti. Bu yöndekı önl«tnin de «Üçlü Koalisyon»da ne tür bir tepki yaratacağı da me rakla beklenlyor. KOALtSYONUN YAZGISI KTFD koalisyonundaki UBPDHP savaşımı böylesine bır boyuta ulaşır ve «zoraki» koalisyonun yazgısmm belli olma sı beklenirken, TC Büyukelçl 1«Kırk dönüm tarlam var. Ama artık pancar ekmekten vazgeçtim. Buğdaym derdi hio olmazsa bu kadar değil. tster • ı L, ı&ier tüccara satarsın. <ier«n v" ''nıt lira tahan tiyatı Uan ettiler. Altt ay sonra ödedller. Faizi besapiarsan iki liraya düşrr taban fiyat. Neden ekeyim hu durumda?» Bunlar, Eskışehir tnönusü'nden üretıci Mehmet Korkmaz'm sözlen. Gerçekten, son jnllarda pancar ve onun ürunü şekerde çok eıddı oıaylar yaşanmakta. Türkiye'nın ilk va tek denetımli tarımmm uygulan dığı ve Cumhuriyet Türkiye'sisanayi ürünü olan "c T de ciddi dengesizlikler var. Eskışehir Ziraat Odası Başkanı da ne demişti zaten; «Kapahçarşı, kapalı kutu.» Kapalıçarşı çevresinde, kuyumcu işçıliği yapılan hanlar Abi, 79 bemeve va. îki dan kaynaklanan bu «iş»in çeteklik.. ULUSU, HALKININ BÜYÜK BİR KISMININ TOPRAĞA kılışi Mıllı Pıvango'nun çekılış îki teklik denince 2 milyon BAĞLI İŞLERDE ÇALIŞAN BÎR TOPLUMDA, MÜLKİYET lira sanmaym. Sadece ve saleri ile birlıkte oluyor.. Ortaya konan «mal»a göre bellı bır HAKKI ÜZERİNDE ENDİŞE YARATACAK BİR TASARdece 2 bin lira.. Evet, eğer bıucret toplanıyor ve karşılığında raz şansınız varsa, 2 bin liRUFA GİDİLEMEYECEĞİNt SÖYLEDİ raya son model bır BMW oto l'den 999'a kadar bır numara verillyor.. Milli Pıyango çekılimobü sahibi olabilirsiniz.. Şan' ANKARA, (UBA) Baş huzurlu bir ortam Içinde sa şinde en büyük ikramıye çıkan sınız 999'da bır ama Milli Pıbakan Bülend Ulusu, «Top hip olduğu topraktan daha numaramn son üç rakamı «Kayango ya da Spor Toto'nun yüzpauçarşı piyançosu»nda kazarak ve Tarım Reformu Ka çok ürün almasına, daha bınde bir şansından çok daha nan numarayı da belirllyor.. yüksek.. nun Tasansmın 5z içeriği, çok kazanmasına imkân veHilesiz, hurdasız,. 350 liraya vıdeo, 200 liraya ulusal kalkınmayı hızlandı recek bir sistemin temell olstereo mUzik seti 100 liraya Piyango «iş»inin ya da Kaparacak bir yolun açılmasıdır> ması asıldır, radyo • teyp çekilişlerinln de lıçarşı deyimi ile «lotaryasının dedi. Başbakan Bülend Ulu Tablatıyla balkının bOyflk yapıldıgı bu pıyango «lş»i Ka para toplama görevini handakı su verdiği demeçte, tanm bir kısmı toprağa bağlı işpalıçarşı"ya özgü.. Orhan Vell tombalacüar üstleniyor.. Kllealanmda yapılacak reformu, lerde çalışan bir toplumda, basit bir toprak dağıözelllkle mülkiyet hakkı ütım işlemi olarak görzerlnde endişe yaratacak bir menln, doğru olmayaca tasarrufa gidilmesi düşünügını belirterek şunlan söy lemez. O halde reformun te ledit «Tanm alanmda yapı mel amacı, tarımsal işletme lacak reformu, genel tarım lerin ekonomik ve sosyal sal uretimin. özellikle blrim bünyemlze uygun blr çekilalandan elde edilen verlmln de geliştirihnesl, çlftçimlzin artınlması olarak görüyo emeğinra karşılığım alabil4 ruz. Toprak ve tanm refor mesidir.» • mu kanununun, çiftçlmizln Türkiye'nin bugün sayılsn n pek az olan kendi ken» dini besleyen ülkeler listesin de yer aldığuu belirten, Baş bakan Ulusu, şöyle devam ettl: «Bu llstede yer almaktan kıvanç duyuyorsak, bunu ta nm alanında Çalışan Türk köylüsünün, ziraat teknisyeninln gayretine borçluyuz. Bufrday, et gibl maddelerin adeta stratejik ürün haline geldiği günfimüzde, Türkiye'nin kendisinl beslemekten öte, bölgede tanmsal ürünler açısından önpmli bir üretim merkezi haline gelANKARA, (ANKA) Mll mesi gerekmektedir. îşte bu II Güvenlik Konseyl, Sayış nedenle insan toprak ilişkile tay üyellğine gösterilen ri tanm teknîkleri, kredi, su adayların niteliklerini sapkaynakları, tarımsal girditamak özere 4 klşiden olu ler gibi hususların uygun şekilde düzenlenmesi yoşan geçicl bir komisyon luyla daha çok üretmek. da kurdu. ha büyük ihracat diye taResmı Gazetenln dünkü nımlayabileceğlmiz, tanm sayısında yayımlanan Milll alanmdald hızlı kalkmma Gövenlik Konseyl kararına hedefini gerçekleştirmek Is göre, MGK Genel Sekreter tiyoruz..» liği, Sayıştay üyeliğine seçılmek üzere teklif edilen Başbakan Ulusu, tanm aadayların. Sayıştay Yasalanmda çalışan nüfusun da sı'nda belirlenen koşul ve ha yüksek bir gelir düzeyine karuşturulması gerekti niteliklere sahlp olup olğini de belirterek. şöyle ko madıklarını araştırmak üze nuştu: re bir komisyon kurulma«Tanmda çahşanlann sını önerdi. kentlerin cazibesinden kurMllll Güvenlik Konseyltularak toprağa daha çok nin 14 Nisan 1982 tarlhlnbağlanması, gizli işsİ7İiğin de yapılan toplantısında 4 yurt çapında azaimaüi. kıkişiden oluşan geçlcl kosaca, kalkınan, modernlemlsyonun kurulması be?en Türkiye'nin çıkış yolu, nimsendl. tanm alanlarından geçmek Iran Merkez Bankası Mudurü Nurbakşi tedir.» Başbakan Ulusu: Toprak Reformu basit bir dagıtım işlemi değildir KAPALICARSI LOTARYASI 2000 liraya BMW 350 liraya Video 200 liraya Set. Deniz SOM rindeki listeye, lotaryaya katılanların isımlerini yazarken, karşılığmda da bir «bilet» verıyorlar.. Bıletin üzerinde hangı çekilişe ait olduğu ve numarası yazıyor.. Son model otomobilden, videoya, müzık setınden kol saatine kadar olan ıkramiyelerin kimismi dükkan lardakı kalfalar, çıraklar kimısmi de tombalacılar getinyor.. Taksıtl* sıfır kilometre otomobil alıp, piyangoya koyarak parayı peşin «tahsil» edenlerın yanında, kullandıgı otomobıiı bu yöntemle satanlar da var.. Üstelik böjlesi daha da kârlı oluyormuş: Yilbası cekilisinde 75 modeı ford vardı. BUett bin Ura dan satıldı. Adara arabasını 1 te üçkağıtçüık etmez.. milyon liraya satmış oldu. Fa O hanlara fntsem ben de kat asıl değeri 300 bin liraynıış «bilet» alabilir miyim? Yok, vermezler.. Korsan çünkü motoru ölmüş.. Garlgibidirler, yabancılan aralarına ban blr tezgahtara çıkti araba sokmazlar.. o da bin liraya aldı&ı arabayı Ama bu ış açıkta yapılıı.c mi ne satmışyor. Şimdılerde 1600 lııadan Do Açıkta tabii.. Videolar, mü ğan otomobılin biletlerı satılızik setleri hanın cn üst katınyormuş.. Eöyle sıfır kilometreda sergilenir fakat taıumadıkla de yeni otomobil olunca kımilerı kimseye filan vermezler.. rı beşer onar bilet alıyormuş; Polis bu işi bilmiyor mu? Bir de vldeolann blletleri çok satılıyor. Tanesi 350 Ura Lotaryacılarla röportaj yap dan 30 40 hllet alanlar blle sam? var.. Hani bir fotoroman var. Milyonlarca hra toplanan bu Televizyonda reklamı yapılıyorlotaryada tombalacüara sonsuz du. Neydl o? bir güven duyuluyor; ölürsem kabrime gelmel En ilçkağrtçıs] büe ba tş Iran Merkez Bankası Müdürünün demeci Sayıştay üyeliğine aday oîanların niteliklerini komisyon inceleyecek Eti ve buğdayı artık Avrupa yerine Türkiye den alıyoruz Muhsin Nurbakşi, «Şahtan miras aldığımız ekonomi politikasını bir çırpıda yok edemeyiz. Onbinlerce kişinin ekmek kapısı buna bağh. Ancak hedefimiz gelecekte lisansla kendi otomobilimizi üretmek» diyot. Dış Haberler Servisi 1979 yılı başlarmda Şah rejımmı devirerek ıktıdara gelen Humeynı onderhğmdekı îslamcı hareket, tran'da ekonomi alanmda iddıalı değışıklıkler yapacağını ılan ettı. Ancak Iran yonetımmın AED'ye karşı tavrını yumuşatmayışı karsısında ABD'nm tran'a karşı tecr* politikası uygulaması ve 1980 yılı ortasmda potlak veren Irak savaşı ülkenın karşısında buyuk ekonomik güçlukler çıkardı Aşağıda Iran'ın bu guçluklerın nasıl ustesınden gelmeyı duşunduğunu, Iran Merkez Bankası Mudürü Muhsin Nurbaksı'mn agzmdan oğrenebılırsınu Nurbakşi bu gorüşmeyı Alman «Spieçel» dergisiyle yaptı Soru: Sayın Nurbakşi, ülkenız bırbuçıık yıldır Irak'la savaşıyor. Iran ekonomik olarak bu savaşa daha ne kadar davanabılır? Nurbakşi: Savaşın önümuzde kı aylarda, hem da savaş alanında sonuçlanacağından emınım Bır taaruza gırıştık Savasın galıbı îran olacak. Ondan sonra kendimızj rümüyle ekonomik kalkınmaya ve halkımızrn hayat düzeyının yükseltılmesme verebilirız. Soru: îran et, buğday ve hay van yemini nereden alıyor? Nurbakşi: Yüzde 50'ye jrakın bır bölümünü ithal ediyoruz. Yakm zamana kadar et ve buğdayı Yenı Zelanda ve Avrupa'dan alıyorduk. Şimdi ıse mümkün olduğunca, yalmz bızden mal alan ülk®lerden alıyoruz. örneğin et ve buğdayı Tür kiye'den, hayvan yeminin bır bölümünü Suriye'den ahyoruz. Soru: Savaşın masrafım herhalde sadece ıhracatla karşılamıyorsunuz? değil mi? Nurbaks: Savaş harcamalalan halan yaklaşık 93 milyar marklık (6 trilyon TL) devlet bütçemizin neredeyse Uçte birlnl silip süpürüyor. Bu haroama petrol satışlanndan, vergllerden ve bankacılık gelirlsrimızden karşılanıyor. Soru: iran herşeyi kendi başına yaparak batı ile ılişkilerini daha da koparacak mı? Nurbakşi: Hayır. Ö Avrupa ile ve daha önce ilişldlerimtein koptugu bazı Ulkelerle yeniden ilişkiler kurmaya çalışiTomz. Ancak Şah'm kurduğu biçımde değil. Şah'ın yatı nm politikası ülkenüzi tümüy le dışa bağımlı kılmıştı. Sorn: Hangi alanlarda? Nurbakşi: Otobil sektörünü alalım. Şah, Pransa'nm Renaulat, îngıltere'nın Talbet, ABD' nın Genaral Motors şirketlennı Iran'a getirdi. Ancak bu şirket ler sadeoa montaj ünıteleri hangarlan kurdu. îşçilerimiz ıse sadece gönderilen parçaları monte edı yordu. Kârlar şirketlerin kendi ulkelerindeki üretimleriyle elde ediyordu. Soru: Ekonomıde değıştırmek lstediğiniz nedlr peki? Nnrbakşi: Henüz montajı sürdüruyoruz. Şah'tan miras aldığımız ekonomi politikasını bır çırpıda yok edemeyız. Onbinlerce kişinin ekmek kapısı buna baglı. Ancak hedefimiz, gelecekte lisansla kendi otomo bilimizı üretmek. Soru: Teknik olarak petrol üretimini artırabilecek durumda mısınız? Nurbakşi: tstedığımlz an. Petroı tesislerımız savaştan pek zarar gormedl. Soru: Petrol satışmdaki MVluklarınızdan bıri, eski alıcıların AED dlplomatlannın rehın almmasına duyduğu tepkl değil mı? Nnrbakşi: PetrolümüzU klmin alacağma biz karar veririz. Petrolün az olduğu dönemler de gelecek, o zaman da alıcılar bizden petrol alabildıklerıne dua edecekler. 1 kg. Pancar maliyati Yüzde 30 kâr Zorunlu taban fıyatı Verilen taban fiyatı YARIN: ÜKETİCİ VE TÜKETtCl NASIL KORUNACAK? Doktorlara rotasyon sadece sahil kentlerinde uygulanacak ANKARA. (ANKA) Saglık v e Sosyal Yardım Ba kanı Kaya Kıhçturgay, dok torlar arasında rotasyonu kaldırdıklarını, yalnız sahil kentlerinde zorunlu olarak rotasyon uygulayacaklannı soyİPdı ANKA Ajansına bir açıklanıa yapan Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kı lıçturgay. Bu zorunlulugun cazip bir tarafı bulunduğunu» v; sahil kentlenne gön derılen sağlık personelinın gorev yapmanın yanında dmlenebıleceklenni de söyle dı. Bakan, yurt dışındaki dok torlarm Turkiye'ye geri dön melerı için kapılarının her zarnan açık olduğunu kaydet ti, ancak dönmek isteyenlerın olmayacak taleplerde bulunduklarmı beliritı. Bakan, «Astronomik rakamlarla karşımıza çıkıyorlar, bu adaletli değildir. Bunun yanında başka talepleri d© var. Türkiye'nin içinde bulundugu ekonomik koşullar bunları karşılamaktan uzaktır» ı «Bakanlık olarak personeli mizin ev durumunu gözöcüne aiarak lojman alımlarına geçtik, önümüzdeki yıl daha da hızlı olarak devam edeceğiz. Şimdi nerde bfe» uygun bir yer buluyorsak derhal alıınmı yapıyoruz ve lojman olarak veriyoruz.» Antinükleer hareket yayılıyor ILKİN MASSACHUBETTS EYALETINDE UC VERMEYE BAŞLAMIŞTI, HALKIN DOĞRUDAN KATILIMDA BULUNDUĞU KASABA MECLİSLERİNDE NÜKLEER SİLAHLARIN DERHAL DONDURULMASINI İSTEYEN ÖNERGELER VERİÜYOR VE EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLİYORDU. O GÜN BUGÜN 400E YAKIN KASABA MECLİSİNDE, 10 İL MECLISINDE 7 EYALET MECLİSİNDE BU 7ÖNDE KARARLAR ALINDl WASHtNGTON Geçen yıl Avrupa kentlerlnln sokaklan nükleer sllah yarışmı protesto eden yüzbinlerln haykmşlanyla çınlarken, Amerlkan kentleri derin bir sesslzllk lçlndeydl. Ülkenln başına seçmen kttleslnin büyük çoğunlugunun oylanyla gelen yenl yönetlm milltarlzml açıkça savunuyor, bırakm nükleer silahsızlanmayı. slloları harb başlıklanyla tıka basa doldurmayı planlıyordu. Gözlemcller. Amerika'nın savaşkan blr tutum İçin de oldugunu öne sürüyor ve antlnükleer harekete. en azmdan blrkaç yıl lçin, hlçbir şans tanımıycrdu. Tarlh kötümserlerl haksız Amerika Mektubu Haluk ŞAHİN çıkardı, Amerlkan antlnük leer hareketi blr yıl İçinde gelişip serpildl, gözardı edilemeyecek bir güç haline geldl. Yavaş yavaş siyasal düzlemde de etkili olmaya başladı. Bu hafta Amerlka'da sıfır noktası haftası. «Sıfır noktası» teknik dilde nükleer bombanm isabPt ettifel yer. ölümün kayıtsız şartsız egemen ve herşeyln sıîir olduğu nokta yanl. Ülkenin dört bucagında, klllselerde, okullarda, kütüphane lerde, alanlarda toplantılar düzenlenlyor. Çocuklar ve yaşlılar, mümlnler ve dlnsizler nükleer savaşın deh.>etinden soz ediyorlar. Yeryüüünün sılır noktalanyla delik deşik edilmış, kavrulmuş bir gezegen olmaması lçin neler yapılabileceğini 1 artışıyorlar. Amerikan antl nükleer hareketinin lkl «zelligl var: Birlnclsi, temelden gelen blr hareket olması: îkincisı İse, part! ayrımlannın ötesinde blr büfctinlük göstermesi. Dün tutucu Reagan'a oy verenler, bugün Paris türkülerl söyleyen llerlci de (Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) KANUN ADAMI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog