Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

21 NİSAN 1982 Cumhuriyet 11 Turkıyeden KI5A Dunya'da ıik Küım ve Dtiz Dokuma Yaygılan Müzesi îstanbul'da Sultanahmet Caınii güney avlusunda bir bodrumtia • MERSlN'de Mimar Yorgancı (19) adlı annenin Sncekl gece Devlet Hastanesi'nde dünyaya getirdlği birbirlne yapışık ikizler üç saat yaşadılar. • ÎSTANBUL'da 3 aydır sürdürülen aşılama kampanyasında 450 bin çocuğa BCG Verem aşısı yapüdı • DUNYA Çevre Haftası mayıs, Dünya Çevre Gfinü de hariran ayında kutlanacak. Iki haftanın Istanbul'da da kutlanması için bir fcomite oluşturuldu. • FATİH Saraçhane Geçıdı yanuıdaki parlrta tartışma sonucu arkadaşı Mustafa Yazıcıyı bıçakla öldüren Yaşar Yavaş yakalandı. Sanık arkadaşını sigara vermediği için öldürdüğünü itiraf elti. • ŞtŞLt Kuştepe Abide Sitesi'nde Fuat Mert Atalık adlı 1 yaguıdaki çocuk balkonda oyun oynarken 5. kattan aşağıya düşerek öldü. • HASKOY'de mlnibüsle bakkallara mal dağıtan Selahattüı Fişek, yardımcısı Hasan özgür'ü mal indırmek ıstemediğı için önce dövdü, sonra üzerine minibüsü sürerek ağır şekilde yaralanmasma yol açtı. Üsküdar'da da Hüseyln Baltacı adlı şoför parkettiği kamyonetin önüne geçtiği sırada, freni boşalan kamyonet ile duvar arasında kalarak can verdi. (Baştarafı 1. Sayfada) sıfe sıh konuşmak zorunda kalabilir, ya da konuşmakta yarar gorebilır. Turizmın Türkıye için önemli bir konu olduğu da kesin. Ama turizmın laftan çok işle gehşecepıni bilmek için bu işın uzmanı olmaya gerek yoktur. Kültur ve Turizjn Bakanı uzmanlanndan J x /san Çetin'ın son gunlerde hazırladığı rapor şımdiye dek bılınen gerçekleri gaze telere yansıtmıştır. Turizm neden geUşmiyor? Alt yapı yetersiz, yafafe soyısı az ve koşullan hötü. otel işletmeleri turistin isteklerim karşılayamıyor, yurt içi ulaşım tehlikeli. haberleşme olanaksız. hızmet bırimleri temiz değü. sınır kapılan «KILIÇLARI SABAN YAPACAĞIZ» Schmldt kongre kürsusunde hukumetımn enenı santralleri yapıp endustrıleşmeye önem vermekle birlikte doğanın ıhtıyaclannı da gozettığını anlatmaya calışırken sakallı bir genc ortaya fırladı ve elindekl bez pankartı açıp sallamaya baş laoı. Pankartın üzerinde Yeşıllerın «Kılıçları Saban yapacoğız» sloganı yazıyordu. Sıvll polıs ier genci dışarı çıkarırken Schmidt durumu gormemezllkten geldl ve konuşmasına devam ettı. ş Bu yahn gerçekleri yurttaş zaten bilmekteyken, Kul tur ve Turizm Bakanı Evliyaoğlu'nun televizyon ekranında konuşmalannı dinlemehle toplum ne kazanacaktır? Eğer tunzm konu»unda kitle eğitımi ve yonlendirme söz konusuysa, TV bunu planlı ve ciddi programlarla gerçekle&irebilir. Turizm konıtsu örneklerden biridir. TV'nin haber programlan, söylev ve törenlerden kurtulmaya çalışmahdır. Devletin bazı çevreleri de TV'yi bu konuda baskı aU tına almahtan vazgeçmelidir. Çünkü. TV ızleyicilennde törenlere ve söylevlere karşı bıkkınhh tepkiye döniişmüştür. * * •• •• * GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) mekte yetersizliğl görülenlerle, bu kanunla belirlenen Yüksek öğretim'in amacı, ana Ukeleri ve öngördüğü düzene aykırı harekette bulunanları, rektörün önerisi Üzerine veya doğrudan, normal usulüne göre yüksek öğretim kurumlan İle ilişkisini kesmek veya denenmek üzere başka bir yüksek öğretim kurumuna atamak... Eklenen fıkraya göre «Yüksek öğretimln amacı, ana ilkeleri ve öngördüğü düzene aykın harekette bulunanlar»m Yüksek öğretim Kurumu'nca ünıversitelerle llişklsi kesllecektir. YÖK'ün elinde «ilişki kesmek» dışında bir başka yetki daha bulunmaktadır. Böyleslne eylemlerde bulunanlar, «denenmek üzere» başka öğretim kurumlannda çalıstırılacaklardır. Bilmlyoruz, acaba, «Yüksek öğretlmln amacı, ana İlkeleri ve öngördüğü düzene aykırı hareket» İn ölçüsü ne olacaktır?. Bu eylem, yasanın yazılış bıçimi ile Ceza Yasasında yeralan görevi kötüye kullanma suçunu andırmaktadır. Fıkra, bu eylemlerde bulunanlarm yüksek öğretim kurumlan ile ilişkilerinin kesileceğini ya da aynı eylem sahlplerlnin başka öğretim kurumlannda «denenmek üzere» görevlendirileceklerini öngörmektedir. Bu görüşe göre, öğretim elemanmın eyleml, ceza yaptmnunı gerektıren bir suç olarak görülmemekte, ancak yönetsel önlemlerln (idari tedbirlerin) uygulanacağı yasalarda yerl olmayan blr suç çeşldl olarak kabul edilmektedlr. «Kanunsuz suç ve ceza olmaz» ilkesi, bütün uygarlığm paylaştığı önemlt bir hukuk kuralıdır. Bir yönetsel birim içinde kurulu düzene aykın görülen göreve İlişkin bir «eylem» ya Ceza Yasasınm kapsamı içinde örneğin Ceza Yasasınm 240'ıncı maddesindeki görevi kötüye kullanma suçu ya da söz gelişi, YÖK'ün 53'üncü maddeslnde yöntemleri belirlenen dlsiplln yargısma glren blr disiplinsizlik suçu olabilir. Eklenen fıkraya göre «Yüksek öğretîmin amacı. ana ilkeleri ve ongördüğü düzene aykırı harekette bulunmak» suçu Yüksek Öğretim Yasası'nın 53'üncü maddeslnde yer alan bir «disiplin ve ceza işi» olmadığına göre, YÖK'e sınırsız blr yetkl veren bir maddeyl yorumlamak güçleşmektedir. Eylem, öylesine büyüktür ki, yüksek öğretimin amacına aykındır, ana ilkelerine aykırıdır, öngörülen düzene aykırıdır ve bu aykmlık fıkranın deyişl ile bir «hareketle» yani eylemle ortaya çıkacaktır. Çıkacaktır ama, bu Ceza Yasasma giren bir suç değildir: disiplin kovuşturmasım gerektirici bir «dlsipllnslzllk hall» de değildir. öyleyse nedir? Bir öğretim üyeslnln, blr Unlversitede «Yüksek öğretimin amacı, ana ilkelerl ve öngördüğü düzene aykın hareketi» saptandıktan sonra. bir başka unlversitede görevlendirilmesi. bu tinlversltelerin birer «stirgün ünlversltelerl» olmalarına, dolayısıyla «ikinci sınıf öğretim kurumlan» olarak nitelendirilmelerlne yolaçmayacak mıdır? Bir öğretim elernam, bir öğretim kurumunda görevi sırasında ve görevi nedeniyle suç işlerse, hakkuıda ceza ya da disiplin soruşturması açılır ve cezalandınlır. Değllse, hem ceza kovuşturması yapılmayacak, hem de öğretim elemanı, «düzene aykırı bareket» gibi ağır blr gerekçe İle öğretim kurumundan atüacak, ya da blr başka öğretim kurumuna sürülecek.. Bunu «hukuk adına» doğru bulmanın olanağı yoktur. Bu fıkra yüksek öğretim kurumlannda, korkanz kl, «toplıu ya da «blreysel» nltellkte «tasflyelere» yolaçacaktır. YÖK'ie ilgili değişiklik (Baştarafı 1, Sayfada) İLKtN'İN SÖZLERt 6 kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren Yüksek öğretim Yasası'mn geçid 1. maddeslyle mevcut rektörlerin 31 temmuz 1982'de, dekan. tntidür ve bölüra başkanlarınm ise 31 ağustos 1982'de görevlerl son bulacaktı. Istanbul Ünlversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın llkin, yenl değişlklikle bu sürenln öne ahnması hakkında şöyle ko nuştu: «Yüksek öğretim Tasası'nda değişiklik öngören yasa, esasta bir yenilik getirmlyor. Ancak, 1982 83 öğrenim yılmın plan ve programı, mayıs ayı ile ha ziran ayinm başında tamam lanır. Oysa bn yıl programı hazırlayacak dekan ya da müdürlerin, bölütn başkanlannın, önümflzdekl yıl da aynı görevlerde kalıp kalmayacakları belli değil. Bugünkü yöneticüerin görevlerl 3 ay sonra yani öğrenlm yılı bittikten sonra so na erecek. Yeni değişikliğin bir anlamı da bence btrkaç ay sonra yapılacak olan ata maların Öne alınmasıdir.» KOÇAKTN SÖZLERt Temel Bıllmler Fakülteai Dekanı Prof. Dr. Cevdet Koçak İse, «Bu durumda yüksek öğrenim kurumu görevlllerinin memurlaştırıldıklannı» söyledl. Bir yüksek öğrenim kuru muna, diğer bir yüksek öğ renim kurumundan yöneti cl atama, ya da o kurumda ki yönetlcilerln lstendlğl vaklt görevinden ahnması veya başka bir kuruma atanmasının, ancak devlet dairelerine uygun bir anla yış olduğunu lfade eden Prof. Koçak, yeni yasa değişikllğl İle Yüksek öğretim Kurumu'nun bir bakan lık glbl çalışma olanağma kavuştuğunu belirttl. Yasa değişikliği ile daha da bellrlenen yenl yüksek ögrenim anlayışının, alışılagelmiş tiniverslte anlayışı İle bağdaşmadığma değl nen Dekan Koçak, «Bektörler, dekanlar 3 yıl için atanacaklar, ancak 3 yıl dolmadan her an görevlerinden alınabileceklerdir. Yüksek öğrenim giderek merkezileşmektedir» dedi. YASâ NELER GETtRİYOR Değişiklik yasasıyla Yüksek öğretim Kurulu'na şu görevler verlldi: «Rektörlerln dislplln işlemlerinl kovu^tunnak ve karara bağlamak, öğretim elemanlarmdan bu kanunda öngörülen görevleri yerine getirmekte yetersizliğl görülenler ile bu kanunla bellrlenen yüksek öğretlmin amaç ana ilkelerl ve öngördüğü düzene aykın harekette bnlnnanlan rektörtin önerlsi üHrüıe veya doğrudan normal usulüne göre Yüksek öğretimle illşkilerini kesmek veya d«nemek üzere başka bir yüksek öğretim kuramuna atamak.:» Rektörlerln dlsiplln lslemlerlnl kovuşturmak ve karara baglamak, öğretim eiemanlarından bu kanunda öngörülen görevlerlnl ye rine getirmekte yetersizliğl görülenler İle bu kanunla belirlenen yüksek öğretimin amaç ana tlkelerl ve öngördüğü düzene aykın harekette bulunanlan Rektörün önerlsi üzerine veya doftrudan normal usulüne göre YÖK ile ilişkilerlnl kes mek veya denemek üzere başka bir Yüksek öğretim Kurumu'na atamak. Fakülte organlarırun atanmasına lllşkln Yasanın 16. maddesinin (a) fıkrası da yeni yasa İle şu şekilde değiştirildl: a) Atanması: Fakültenln ve birimlerlnln temsilcisi olan Dekan, Rektörün önereceği üniversJte lçlnden veya dışından üç profesör arasından Yüksek öğretim Kurulu'nca 3 y\l süre İle seçillr ve normal usül İle atanır. Süresl blten dekan, yentden atanablllr. Dekan, kendlsine çahşma larında yarduncı olmak üzere fakültenln aylıklı ögretlm üyelerl arasından en çok kişiyl Dekan Yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yü İçin atanır. Dekana, görevl basında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet, 6 aydan tazla sürerse yenl bir dekan atanır. GÖREVDEN ALINABİLtRLER YÖK Yasasına eklenen bir madde de, üniverstt* rektörlerı, fakülte dekanlan, enstitü ve yüksek okul müdürleri İle bunlann yardımcıları ve bölüm başkan ları gerektlğlnde bu kanun da bellrtilen süreleri dolma dan tayinlerlndeki usüle uy gun olarak görevlerinden ahnabilirler. hükmü getlrildL Amerika Mektubu (Başlarafı 12. Sayfada) llkanlüarla ve genç kızlarla yanyana yürümekten ka çınmıyorlar. Hareket llkin Massachusetts eyaletinde uç vermeye başlamıştı. Halkm doğrudan katılımda bulunduğu kasaba meclislerinde nükleer sîlahların derhal dondurulmasını lsteyen önergeler verülyor ve ezicl bir çoğunlukla kabul edillyordu. O gün bugün. 400'e yakm kasaba meclislnde, 10 1 mec1 llsinde 7, eyalet mecllstnde bu yönde kararlar ahndı, her gün, en umulmadık yer lerden aynı doğrultuda haberler geliyor. Tüm ülke bir an kovanı gibi nükleer savaş tartısmasıyla vızıldıyor. Slyaset adamları temelden gelen sesl duymakta fazla gectkmedller. Senatör Kennedy'nin başmı çektiğl 24 senatör ve 166 tnilletvekilinden oluşan bir grup, nükleer sîlahların şlmdiki düzeyde dondurulraası ama cıyla Sovyetler Birliği ile görüşmelere başlanmasını lsteyen blr önerge verdi. Avrupa'dakl antlnükleer hareketi önceleri blr Sovyet oyunu olarak niteleyen Başkan Reagan ile bu hafta kendisinin nükleer sllahlara toptan karşı olduğunu iian etti. Ne kl, Reagan'a göre, sllahları dondurmadan önce Sovyetler'e yetlşmek gerekiyordu" Yani önce bol bol nükleer (Baştarafı 1. Sayfada) man anlaşrnazlık olıır.» diye politikada hükümetin banşa ve değlnen Schmidt, Strauss'un ekonomık ve sosyal istikrara böyle şeyleri anlamadıgım, okatkılannı, «biz olmasaydık..» nun Amerika'yla dostluktan, dıye başlayan cümleler halmde Amerikalıdan çok Amerikalı ol sıralayan Schmidt, Sosyal De mayı anladığını sövledi. molcrat HUr Demokrat toaYABANCI tŞÇlLER lisyonun yerine Strausslu, Iç politikada en önemli soKohl'lu bir Hınstiyan demok runu işsızlik konusunun teşkıl rat hükümetl bulunsaydı neler etigini söyleyen Alman Başbaolabileceğıne daır bir tablo çiz kanı, Alman Sosyal Demokrat cü. Bu tabloya göre, o zaman Partisi (SPD) Genel Başkan Avrupa'da ve dünva'da şundi yardımcısı ve Basbakan Helyavaş yavaş başlayan yumusa mut Schmidt, Sosyal Demokrat ma egilimlerinden eser olmaz, Parti Kongresinin dünkü oturuonun yerınl tatn bır sertleşme rnunda Almanya'nm bugün en aUrdı. Çünkü Hırlstıyan detnok önemli sorununun işsizlik olduraUar, şimdiki açüdamalannm ftunu anlatiTk.en, yabancı lşçiler da gösterdiğt gibi, Amerika'da konusuna da değindi. Yabancı ki sertlik egilimlerinden daha dtlsmanlığı değinimlerini şidda sertlikçi, kraldan çok kral detle kınayarak, hükümetinin cı bır politikamn peşindeydi yabancı işçilere vatandaşlik veler. Avrupa'ya füze yerleştiril rilmesi konusuyla ileili tasanmesi konusunda da, Schmidt sının esaslannı şöyle açıkladı: hUkumetinin yaptığı gibi «bir « BIz tehlikeli bir durumdayandan füze, blr yandan dlya yız. Entegrasyon gücünıüz, baş iog» formulunün diyalog bolü ka ülkelerin insanlannı biinyemüne ağırlık vermevecekler, sa mize alnıa gücümüz sınırsız de dece füzecılık, süahcüık, soguk Kil. Çok hızlı bir şekilde 6yle savaşçılık yapacaklardı. Çevre tehllkeU bir noktaya elehfllrt7 K nin, doğanın konınmasma Sch W, ortaya çıkacak problemleri midt hükUtneti kadar da dikkat hiç figtpslnden gelemeyiı. etmeyecekler. Sadece büyük ser Bu mayenın çıkarlannı düşünecek lepleribskimdan baksız Utics ta hızla çözttm lerdi. Schmldt'in tabloau boy lenraesisnrununun Bn konudald ıtereldyor. leydi. kanunon çabuk cıkması için koalisyon Eruplarma ricada buYEŞtL BAYRAK Bunlan söylerken dogacı «ye Innduk. Federal httkfimet bir «vaban sillene de, kendi hukumetımn, enerji aantrallan yapıp endüst eüarın entegrasyonu» kavramı rileşrneye önem vermekle blr k likte, doğanın Ihtıyaclannı da < ' gözettiğini anlatmaya çalışan (Baştarafı 1. Sayfada) Schmıdt'ln konuşmasırun bu Konya Sıkıyönetlm Komu nolUmunde foto muhabirlerinin arasından elinde rulo halinde tanlığı Askeri Savcıhğının yeşü bir bezle sakallı bir gen tallmatı üzerine Ankara Sı cin öne doğru fırladığı görul kıyönetim Komutanlığı 1 dü.. G«nç hızla bezı açıp bay Numarah Askeri Mahkemerak haline getlrdi. Ve kursuye slnce alman lfadeler Ugill dogru sallamaya basladı. Bezln mahkemeye gönderlldl. 1 üstunde yeşillerin «küıçian sa Numaralı Askeri Mahkemeban yapacağız» sekllndeki slo de Bülent Ecevit'in dışmganı yazüıydı. da CHP Genel Başkanı VeSakallı genç, salonun düzeruy klll ve Genel Sekreterl Mus le görevll olan sivil polisler tarafmdan ldbarca dısarı çıkarı tafa Üstündağ ile eski tçlşlırken Schmidt, durumu gör leri Bakanları'ndan Hasan mezlikten geldl ve konuşması Fehmi Gıineş, CHP Gençlik Kollarından Mustafa Ke na devam etti. mal Tekln ve Yasar Keroal KOALÎSYONU Yıiksekll, Burhan Garip Şav UNUTMAYALIM Partl kongresmde almacak o lı'nın da ifadelerl ahndı. lan kararların da gerçekçilik Öte yandan Rahşan Eceçlzgisine yakın olması gerektıglne işaret eden Alman Başba vlt de dün Ordu Dil ve îstlhbarat Okulu'na giderek kanı söyle dedi: « Hlçbir zaman unntmamak Ecevit'le bir süre görüştü. gerekir kl, biz bir koalisyon ÜSTÜNDAĞ SAVCILIKTA hükümetl halinde lktidardayız. tFADE VERDt Aynca Bundesratta (tkincî Bu arada Mustafa ÜsMeclis Eyaietler Mecilsl) azın tündağ'ın aynca dün sabah bktayız. Görevimlzl uzlaşmalat Sıkıyönetlm KoU yürüttnek zorundayız. «Uz Ankara Askeri Savcılılasma» kellmes) bazılannea kfi mutanlığı tü bir şeymis pbl anla?üır. ğında lfadest ahndı. Mustafa Üstündağ'ın lfaOnun yerine görfişlerln kesln, ödünsüz, değişraez olarak lfade desinin Askeri Savcılıkça edilmesi daba (azla prim toplar yürütülmekte olan genel Haluk ŞAHIN Ama bu fazta prünln, uygnla CHP soruşturması ile ilgili mada etkinliği ve faydası yok olduğu öğrenlldi. Üstündağ tnr. Poütikanın hedefl, devamlı ın ifadesinin ahnması öğle olarak orl.iinal fikirler sövle saatlerine değin sürdü. harb başlıgı ve atıcı itnal edilmeliydl. Oysa, antlnük mek ve hiçbir yere varamamak «MHP ve Ülkücü kurudeğil t'ikirlerine mümkün olleer gruplar bu yaklaşımın du ğu kadar yakjn noktalara va luşlar davasm avukatlarınmantığa aykırı olduğunu be dan bir bölümü bir süre önlirtiyor, her iki Ulkenln de rabilmektir. Uzlasma. sadece ce Askeri Savcıhğa CHP'ye koalisyon halindeki durumun ötekini yüz kez tahrip ede değil, her zaman, her yerde po ilişkin bir dllekçe vermlşcek nükleer güce sahlp ol lltlkanın başlıca şartıdır. tç lerdi. duğunu hatırlatıyordu. politikada partl içinden başlaGeçenlerde yayınlanan ve yarak çopnnluk kararlanyla uz kısa sürede büyük Ugl uyan laşacaksmız. Dış politikada baş (Baştarafı 1. Sayfada) dıran «Yeryüzünün Yazgı kaianyla nzlaşacaksınız. Içerrie sı» adlı bir kitap kltlelerln demobrat olmanın, dışanda ba yurttasın bannmalanmn sağlan bilincindeki nükleer savaş rısı korumanın da sartı budur.» ması ıçın Izmır Valılıği'nce 3U çadır kulanıldı. Bunların yetAMERtKANIN korkusunun daha da odakmemesı Uzerına 50 çadır daha DÜMEN SUYU laşmasına yardımcı oldu. geldu Deprem sırasında 50 oğ Kendisini bir kısım «daha rencinin oğrenım gordUğü eskı Kltabm yazarı Jonathan Schell, Insanoğlunun gerçek sotlar»ın, Amerika'nın dümen ilkokul bınasıda boşaltıldı. anlamıyla bir «olmak ya da suyunda olmakla suçladığına Öğrenciler dün başka bınada olmamak» sorunu Ue karşı işaret eden Schmidt, buna kar bğrenimlerını sürdurdüler. Depremden sonra 20 yer sarkarşıya bulunduğunu vur şıuk Strauss'un da, Amerika'guluyor ve diğer tüm so ya sırt çevirip bağımsız bır po suıtısımn daha saptandığı FoHtika izlemekle suçlandığına de ça'da evleri hasar görmeyen runların bu müthlş soru ğındl ve özetle şoyle dedi: yıuttaşlar onceki geceyi sokakkarşısmda önemsiz kaldığı«Biz Berlin çehrinin, seldı larda geçırdıler. Aynca yurttaşna işaret ediyordu. Şöyle aylık ablukadan nasü kıırtuldn lar Kaymakamlığa başvurarak dlyordu Schell: «Ölttm her tnnu nnutmayız. Marshall kendilerlne çadır sağlanmasmı insanın blreysel varlığının vardımının ekonomîmi^e katkı ıstediler. Kaymakamlık yetkılıayrılmaz bir parçasıdır: tn larını da.. Kennedy'nin Berlin len hasar gören binalar arasanlar biyolo.ük olarak ölür ziyarethıj de.. Bunlarm anıları sında Foça Açık Tarım Cezaler, ama toplumsal yaşam ve Anıcrikan halkına olan dost evinın, Adliye bınasmın, îlkoğdevanı eder. Nükleer ölüm ça duyıralarnnız, halkınuza yer retım ve ilkokul binasmm, Zıİse çifte ölüm olacaktır. leşmiştir. Ama bfitün bunlar şu raat Mühendisliğinln, VetenDoğmamış kuşaklar da bi demek değildir. Kl, Amerika nerlik binasuun da bulunduğu nu söylediier. Kaymakamlık zimle birlikte Ölecekler. Ge Blrleşlk Devletleri, va da başka yetkililerl ayrıca, ağır hasar bir üikp. hİ7* hpr konnda modrt lecek bir anda iptal edile rolünti oynayacakiır. Hayır. Bi gören evlerin bulundugu yörecek.» zlm yolumuz kendi yolumuz deki tüm yoların trafiğe kapaDoğmamış blnlerce kuşa dur.» tıldığmı da belirttüer. ğın da blzlmle birlikte yoFoça Kaymakamhğına bağlı Avrupa üe Sovyetler Birlîğl kolması: Geleceğin iptal e arasındakl tabii gaz anlaşma köylerde yapılan belirlemelere dilmesi: Tüyler ürpertict dü sıyla Almanya'nm Polonya"ya göre Bağarası köyunde 4 konuşünceler bunlar... Gelece karşı izlediği politikamn ve da tun orta, 3 konutun az hasar ğin iptal edilmesine boyun ha başka tutumlann Amerlka' görduğü, Yenl Bağarası koyüneğecek kadar çaresiz, buna da eleştirilmesine de, «olabilir. de ise 5 konutun orta hasar göz yumacak kadar küstah MfinetlUer arasında eleştiri o gördüğü can yitiminin olmadıInr. Tartıştna olnr. Zaman za ğının bildirdiler. mıyız?. Schmidt: İhsiz koSon Ecevit Foça oluşturmuştur. Yabancüann, sadece toplumumuıa intibaklan mümkün olan aile fertlerinin bünyemize katılması noktasından bareket ediyoruz. Ailelerin sonradan birleştirilmesinJ bu şekilde mnırlamak, aile kummuna zarar vermek değil, entpgrasyon açısından favdalı bir sonuca ulaşmak anlamına gelir. Ancak, bizimle birlikte yaşavan ve aradan geçen zaman 1 çinde sayılan 4.5 mllyonu bolan yabancı hemşehrHerimizln de bir karar verme eiicü göstermeleri gerekiyor. Kim, bu iilkeye, burada çalışıp para kazanarak blr süre sonra kendi filkesine dönmek amacıyla gelmişse, btzim Ulkemlzde artık f? bulma olanağı kaunayınca, ülkesine dönmeüdir. Klm burada kalmak istlyorsa. kendisini ve çocuklannı gerçek tcn entegrc etmelidlr. Onlara her türlü vatandaşhk haklanlun taıunmasuıdan başka vatan daslık görevlerinin de aynı şekilde verilmesinden vanayız. Azınüklara yönelen olumsus duyguların ne kadar tehllkeU olduğunu hepimiz bildiğünlz için, dün Brandt'm yaptığı gibi, bende sendikalara, kiliselere, jtençlik kuruluşlanna, spor kuruluşlanna, herkese çağuıds bulunuyorum: Yabancı düşman lığuıa karşı bir aydınlatma karo psnyası için biraraya gelellm. önümüzdeki aylarda vatandaş larunıza hep birlikte sesleneUm ve anlatalım kl, yabancı düşmanlığının sonuçlarından en fazla zarar görecek olanlar en sonunda eene biz oluruz.» Sosyal Demokrat Partı Genel Başkan Yardımcısı ve Başbakan Helmut Schmidt, konuşmasının sonunda, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda sağ partiler arasında bölünmeler olduğunu, şimdi ise solda boyle gelişmeler görüldüğünü belırterek şun ları söyledı: «Hiçbirimlz birtakım küçttk grupçuklann çocukca laf sporu yapma lttksüne kendunizl kaptıramayız. Biz ne yelpazenln kenarlannda, kendi kendlmizle avunan dar ufuklu bir partiyiz, ne de bir suııf kavgası partİRİylz. Biz blr Haik Partisiyfz ve ancak halk partisi, bal kın partisi olarak başarıya ulasabiliriz. Blzim partlmlzln seçmenlerl mUyonlarca işçinin ve çaüşanın, yüzbinlerce serbest raeslek sahibüün, esnafın, köylünün, emeklinin, doktorun, papazın, öğretmenin, sanatçının, aydının gençin oluşturduğu çok ceniş blr halk topluluğudur. Aralann da büyük bir idealizme sahlp rieştlrici spnçlor de vardır ama, elindekinl kaybetmekten korkan, an) ve sarsıcı değişikllklerden endişe edenler de v»rdır. Halkın partisi olarak sormnlnluklarunız büyüktür. Bu »orumluluklarunızın billncinde ol mahyız. Ve hele partl içinden bazüarınm, çoğunluğun ks> rarlannı içlertne sindiremeyince yaptığı gibi, ben ferekirse milcadeleml parti dışındatdlerle Işbirliği yaparak sürdürürüm, gibi sapmalardan uzsk durmalıyız. Klm bunu yapara», Tiartinln içinp nartlnin dışından baskı getirmeye kalkana, partlden de kendlsine aniayış bekleyemeyizj» Böylece, parti Başkanlık Di vanı Üyesi Eppler ve etrafındakılerin tutumunu ısim vermeden eleştiren Schmidt, konuşmasını şöyle bltirdi: «Biz, yııkandan aşağıya yöne Iik bir sınıf kavgasma hiçbir zaman şsns tanımayan, asağı* dan yııkanya yönelik bir sınıf kavgasını da gereksiz kılan bir toplum Istlyoruı. Bu toplum için saflanmızı sıklaştıralım. Ve aramızdaki dayanışraayı güç lendlrellm.» Bazı Ingiliz (Baştarafı 1. Sayfada) larınm en güneyinde bulu nan Güney Georgia Adacığma yöneldlği bildlrlldl. Avam Kamarası'nda ise uzun blr konuşma yapan Basbakan Margareth That cher, Dışişlerl Bakanı Fran cis Pym'in Haig'e, karşı 6nerileri sunmak üzere yarm Washington'a gideceğlni bildlrdl. Thatcher, Haig'in Buenos Aıres'den önceki gece şifre ile gönderdiği son barış planmın doyurucu olmadığını, birçok önemli konularda isteklerini karşılamadıgını söy ledi. Ellerinde bulunan planm Ariantin önerilerinl kapsadığmı belirten Thatcher, önerilerin sadece bir aşama olduğunu sözlerine ekledi. AP ajansının haberlne göre ikl uçak gemlsi, destroyerler ve asker taşıyan bir kaç çıkarma gemisi, dün sabah ana filodan aynlarak, takımadalann en güneyinde bulunan güney Georgıa Adasına yöneldl AP'nin yo rumuna göre, îngiliz filosu bu adaya saldırarak, Arjan tin'ülere Londra hükümetinin clddi olduğunu» kanıtlayacak ve Buenos Aires'e göz dağı verecek. Arjantln' in 1600 Km. uzakhğındakl Güney Georgia adasında İn giliz asıllı halk olmadığından ve adada yalnızca 100 Ariantin askeri bulunduğundan, böylece fazla kan da dökülmemls olacak. AP'in haberine göre içerlğl resmen açıklanmayan plan dört ana maddeden olusuyor. Planda Ariantin askerleıioin adalardan çekilmest, îngiliz donanması nın gerl dönmest, adalarda geçlcl olarak Ingtllz, Arjan tln ve ABD üçlü yönetlminta kurulması tnglltere ve Arjantln'ln bayrağının dal galanması bu arada hüküm ranlık sorununun înglltere İle Arjantin arasında gbrüşmeler İle çözüme kavus turulması öngörülüyor. Ne var kl înglltere hükümett Arjantin askerlerlnl çekme den hiçbir pazarlığa yanaş mayacağmı açıklamıs oldu gundan Halg'in planmın bayan Thatcher'ln fazla hoşuna gltmedlğl bildirlllyor. Nttekim BBC muhabirleri de Inglltere'nin Arjantin askerlerlnin çekllmesi. Falk land adalannda îngiliz yö netiminin kurulmasmda ha la ısrarlı olduğunu bellrtiyorlar. SALYANGOZ H1ZI Öte yandan, îki hafta önce Londra'dan büyük göstenlerle uğnrlanan savaş filosunun, diplomatik girişimlere zaman sağlamak amacıvla Uerleyiş temposunu •Salyangoz hızına düşürdüğü» bildiriliyor. EPPLER'İN CEVABT Atlantiğin ortasmdaki AsSchmidt'in konuşmasmdan cancion ikmal üssüne norsonra sıra delegelerin konuş malin çok üstünde bir zamalarma geldi. Yalnız onlardan manda gelebilen îngiliz do önce Başkanlık Divanı Üyesi, nanmasının, hafta sonunda «Barıs Hareketi»ne de katılan adadan aynldıktan sonra Eppler, Schmıdt'in kendlsine Falkland'a doğru ilerleyiş. hı yonelttıği dolaylı elestirilere ce zuıı «Daha da yavaşlatması* vap verdi: konusunda talimat aldığt be «Parti dışından partl içlne lirtiliyor. baskı yapmak lsteyenler kimdir öte yandan Arjantin, Abilmiyorum» dedi. «Yapılmak Istenen şey partinln tutumunu merlkan Devletleri örgütü (OAS) Dışişlerl Bakanları başkalanna anlatabilmektir. Bu nnn İçin başkalanna da açık Konseyinin. înglltere'nin olmak gerekir.» Falkland adalarına ilişkin Sosyal Demokrat Partl Kong <tehdidlnl> görüşmek Uzeresi delegelerin konuşmalany re actlen toplanmasım lste la bugün de devam edecek. dL SAHİL GÜVENLIK (Baştarafı 1, Savfado) kümleri da tasanda öngörüldü. Sahü Güvenlik Komutanlığı, görev ve hizmet bakımından Içişlerı Bakanlığıiıa bağlı olacak, olağanüstü hallerda Denlz Kuvvetlerl Komutanlığı emrlne glrecek. Tasanda, komutanlığa bağlı askeri personel, gemi, uçak, heltkopter ve araçlann özel ışaret taşıyacakları, bununla, çıkması muhtemeı uluslararası' anlaşmazlıklann daha başlangıçtan önlenebilsceği belirtiliyor. Sahll GUvenlilc Komutanlığına silahlı kuvvetler personel yasası esaslanna göre bir Türoamlral atanacak. Komutan lık. görevlennl, îçişleri Bakan lığı'na bağlı olaralc kendi emir ve komuta bağlantısı içinde ya pacak. Sahfl GUvenlik Komutanlığı, asll görevlerinl aksatmaksızın Deniz Kuvvetlerl Ko mutanlığı'nca planlanan eğitün ve tatbıkatlara katüabllecek. Sahü Güvenliic Komutanı' nın bırinci slcil Ustunün Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğu hülcmüna yer verilen yasa tasansında ödül ve tazmlnatlar da aynca belirtUdl. Tasanya göre, komutanlıkta görevli personel işledikleri askeri suçlar Ue disiplin ıııçlan bakımından askarl yargıya ta» bl olacaklar. 1985TE KADAR JANDARMA'YA RAĞLI Sahll GUvenlik Komutanlığı' nm kııruluşu ile diğer konular yasanın yürUrlUğe girmesüıi izleyen en geç 6 ay içinde çücanlacak yönetmellkle düzenl»necek. Tasan Ue, Sahü GUvenlik Komutanlığı bu yasa hukümlerine göre ve 1985 yüına kadar Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapacak. Bu durumda Sahil GUvenlik Komutanının birincı sicil Ustü Jandarma Genel Komutanı olacak. (Baştarafı 1, Sayfada) dürülmeslnden sonra başo ge çen Hüsnü Mubarek'lo israıl arasında Fillstln'in özerklığl konusunda da derln gorüş oyrılığı cıktı, Israil Basbakanı Menahem Begln Flllstln'lilere göstermellk blr Idarl özerklık vermekle yetinmek Istiyor. Begın, onlaşmada kurulmosı ongorülen Filıstın Özerk Konseyi nın yetkllerinin cok sınırlı olmosını Istlyor. Siyasal gözlemciler arosında, Begln'in uzun vadede Batı Şerla'yı llhak etmeyi amacladığıno ilişkin kuşkular glredek yoğunlaşıyor (Bastarafı 1, Sayfada) MiAir Devlet Başkanı Hüsnu Mü nuı da altmda bir zam uy barek ise, Fllistınlılere gerçek gulanabileceğini ifade edi onlamda genfş bir özerklik ve rılmasini ve bu halka cksndi yorlar. 260 Işyerinl kapsayan kadtrkil tayln etme» hakkının MESS sözleşmesinin Yük tanmmasını Istiyor . Taraflar sek Hakem Kurulu raportör arasındakl görüş oyrılığı şimleri tarafından incelemeye dıys dek cözümlenmiş değil. aluıdıgı ögrenildl. MESS söz Bundan sonra cozümlenebıleleşmesi, raportörlerln incelo ceğl İS9 sonılmıyor. mesinden sonra Yüksek Haöte yandan Mısır'la israil kem Kurulu'nda tartışılarak arasında Sina konusunda da karara bağlanacak. bır hafta oncesine kadar önem li anlaşmaziıklar belırmış ve Osmaniye'de bir İsrail Sına'dan cekllme tarıhınl ertleme tehdıdinde bulunbenzin muştu. İsraıl Mısır'ın Fılıstın'li istayonunda çıkan gerillalara sılah yardımı yaptığını, ayrıca Slna'nın doğusun yangın kontrol da Camp Davıd onlaşmasında altına ahndı ön görülenden doha fazla asOSMANÎYE (Adana) (a.a) ker bulundurduğunu ilerl sürü Saat 21 sıralannda Os yordu. Anlaşmazlık, ancak Baş manlye glrlşlnde bulunan kan Reagan'ın temsilcisi WalTürklye Petrollerine alt Ga ter Stoessel'ın bolgeyo gltmezl Akaryakıt îstasyonunda si ile cozumlendı ve püruzler yangın çıktı. 6. bölge itfai glderlldi. yesi, askeri birlikler ve hal km gayretli çalışmaları so nucu yangın saat 23.15'te kontrol altma alındı. SATILIK Verilen bllgiye göre, yan Cağaloğiu'nda ısyerlne gm mevkll askeri birlikler dönüştürUlebilecek 'i kaUl ce kontrol altma ahndı. ev sahibinden satılık. Yangmda ölen veya ya71 90 85 ralanan olup olmadığı henüz anlaşılamadı. İsraıl YHK Bağlarbaşı'nda 1 mllyona zemln kat Tel: U U 1 1 SATILIK • Fındıkzade'de satılık dalre Oğuzhon caddesinde üc tarafı caddeye bakan daire satılıktırj., Tel.: 25 03 8? SATILIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog