Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyet 10 SPOR 21 NISAN 1982 "Hiyerarşiyi cignedigim söylenemez,, Bozbey: Evren'e JS gün öıice rapor verdim Varna'da basın toplantısı yapan Federasyon Başkanı Bozbey «Sizler de gördünüz ki gücümüz j ok» dedi. Balkan Sampıvoııu Can Yurtseven (solda) ve Fcderas\on Baskanı Muzaffer Özsov, aı kadaşımızla (Fctoğraf Asena O^KAN) "V önce mezun oldugu Akademıda ogretım gorevlısı olarak antrenorluh ve Teh nıh Dırektörluk dersı ver dı Macarıstan ve tngılterede kurslara gıttı. Cezayır'de antrenor yetıştırmek içın kurs yonettı. Yurt dışında basılmış kıtao ve rruıkalelerı olup halen Putbol Pederasyonu'nda egıtıtn uzmanı ola rah görev yapıyor Zekı Kurtoğlu Futbolumuz Nasıl Kalkınır» ko nulu soruşturmamıza katıldL Cumhuriyet'ın •(tıtbotnmuz nası) kalkınır» başlığı altırada sordugu sorulara tekar teker cevap vermek verıne kalkınmadakı en onemlı eğıtım sıstemimızı anlatmayı daha uygun gordiım Son gunlerde ortaya bır mıllı takımlar proıesi atıldı, sanki fevkalade bır projeymış glbi hep ondan sdz ediliyor Oj'sa ortaya atılan bu düşüncejre proje adı takılarak bir bilimsellik havası ve nlmeve çalışılmaktadır Pro je özde boş ve uygulaması ımkansız haval mshsuHl bır diişünceden ibarettir. Projede oncehkle Tavandan tabana bır ınis yapılma sı planlanmıştır Proje sade ce millı takımlan konu al mıştır, tabandaki diğer sorunlar federasyonu ve egıtım daıresını ılgilendirmek tedır 1415 yaş oğremme baslangıç vası olarak ahn mışt'r Iste profedekı bu dü sunceler bır futbol teknıs venınin kafa üretımı olamaz Çünku he yonü ıle futbolun teTieı gelışme pren sıplerine avkırı, aynoa doganın oluşum ve gelişim Tensiplerme de tPrsdır Bınrvnın temcj ve katları vok ksn once damı elp almır n ı ' Esas'a olmayan bır şev n e n n e bma kunılabılır m ı ' F ı nrojejp denılse denılse mantığın «ıınırlarınj mantık d'şı kurallarla zorlamak danır Türk futbolunun temel so nınlan ıçınde yer alan a n t renor eğıtınu, alt yapı, tesıs gibi sorunlann ıçmde en onemlisı okuldur Çünkü berşeyin başmda okul gelır Okul hangı konuda olur sa olsun öğrenmenin başlan gıç roktasıdır Bızde de her kes okul dıyor ama okulun ne olduğunu ne yazık ki k,mse bılmıyor Putbolumuz da bir kalkınmadan söz ederken bu nedenle ben hervevden önce okuı dlyonım Putbol okulu deyimı !'e Avrupada ne kastedılır, bnce bunu açıklıyalım Bızım futbol okul,, dedığımize Av ruoalı «Sıfır eğitim metodu» dıjor Bu metod ile hayatta top ayağma değmemış çocukların kas gruplan futbo la hazırlanır Bu efttım anatomık va fızyolojık eğitimi kapsar Çocuğun (acemı) kaç gruplan futboldaki gö rev ve amaçlara donük ha zırlanır (Futbo] cımnastîğı Futbolumuz NasılKurtulur? 1 K. U fEOCI I U Bsikan Sampiyonu Yurtseven "Ulusal Usta,, ünvanını da aldı Mustafa SAGLAMER Sitranç Federasyonu'nca ciuzenlenen ve Yapı Kredı Bankası larafından fınanst. edılen Bilkan IV Bıreysel Dostluk Şampıvonası'nda Can Yuıtse\en lü puanla bırınoı oldu Popov (Bulgar) Turhan Yümaz ve Nıcevski'nm (Yugoslav) 2, 3 ve 4 sıraları aldıklan yanşmanın şampı vonu Can 22 yaşında ve 12 Mİdır satranc oynujor Bu başarısıyla «Ulusal Usta» ünvanıra alan Can, bir şam pıyonluk daha elde ederse «Llu&Urarası Lsta» olacak Altuğ ISTANBULLUOĞLU bildiriyor Feder<ısj,o nu Başkanı Hasan Bozbey Turk gureşinın sorunlarını gı dermede tek çozum \olunun devlete basvurmak olduğunu soyledı Bo?bey açklamasında «Buçune kadar sorunlarımm hherarşık kademeri takıp ede rck çozme^e çatıştık Ancak bu sekil olmadı. Oevlet Başkaıumız Kenan Evren'e lî Run ev \el konu^la ıİRİIi bır rapor ver dim> dedı Başfcam Ktraaı t v ren ın direktıfı ve Başbakanm emırlen olmasına karşın Türk gupeçını geliştirme projesınm ancak yuzde otuz oranında uy gulanabıl<lığını soyleyen Boz oey, «Petkim, Sunıerbank gjl>1 kuruliışlar buçüne kadar gu reş takımlarını kurmadılar Turk çureşinın saruntarını RO re\e gelriiğımden beri hıyerar sık UadPmrvı (Berien Terbıve «.ıni (T^nçlık ve hpor Bakaııiı çını) takıp ederek cozmevc ça lıştım. Ama olnıadı Bunun uze rıne Devlet Başkanımıza rapor verdim » Ba>kân Bozbey Ulusal ta Kım antrenorlermm sık sık go rrfvden alınması konusunda «furk gurtylnu» ea bujuk so runu dntıenor »orunudur, sdyler mislnız dort b&şı tnamur kac tane antrenorıunüz var?» şeklınde konuştu Turk gureşlne Turgay Renklikurt şaıttır. Ama olmuyor alamıjoruz. Renklikurt okuluııdan ZZ bln llra maaş abvordu istıfa ettı. Bi7 alm^a kaiksık 18 bin lira verebilirîz Ovsa Tutbol Federasvonu 07<el fondan ıstedıçl parayı verebıliyor» rurk gureşçılerı ıle yabaneı gureşçıler arasında ortak noktalar kadar tarklar da olduğunu belırten Boztey rvzlerde gordunuz ki gucumuz ydk. Bu is bir kondı.sjon meselesidir» dedı 6QİTHTI mm ( "" * JL* • , • 3GİI I , X3\£\\\\ll IV<III \STB O Q& 0 1 2 0 6 ıle>, kaslann dlrenç ve es rekliklerı arttınlır (Profu laktıf idmanlar Ile), kas Eruplannm bırbırlerı ile ve sınir sıstemi ıle uyumlu bır şekılde ısbirlıği ıçınde çalışması sağlanır (Motonk ıd man ile) Vucudun üst ve alt kısımlannın biiıkte den ge içmde çalışması (koordi nasyon ve denefe idmanları ile) sağlanır tşte vıicut bu temel çalışmalarla futbolda kı gorevlerini yapacak şekılde hazırlanır kı yapılan ış futbol eğıtımidir Buna Avrupada futbol eŞıtimi derksn bız futbol okulu olarak ısım taktıgımız ve sılırdan başlayan bir egıtimden yok sun sadece oku] olan ve 14 vaşından itıbaren gençleri ele alan bir sıstem kurmuşuz Boyle bir sistemle (!) futbola başlanı'maz. Çünkü geç kalınmıştır lar ıyı futbola ulaşmak içın sıfır eğitım metodu ıle iyı alıskanlıklar, dogru alışkanlıklar oğretırler mınik futr bolculara Bunun ıçın önce ışe antre norlerı eğıtmekle başlamak gerekır Yanı Ulusal Takımlanmız ıçtn hazırlanan prolede A takımından başlayıp genç takıma ve onu destek leyerek bolgelerdekı yetenek lı gençlere dek uzanan pro lede önemlı olan o voredekı antrenorlerdır E^er o antrenorler kendı ceVrelenn de sıfır metodu eğıt.mi uv gulayamıyacak bır dunımda ıse genç takıma çeleeek ya şa gelmış şençler fl4 yaş) kötu alışkanlıklara zaten alışmış gençlerdır Bu ne d<»nle proje tek kelıme ıle havalcıdır Bu proıenın t yıllık bır sureye ıhtıyacı ol GrekoEtomen'de C olduk VARNA, (Cumhunyet) Av rupa Greko Romen Bırıncılığı nde Sovyetler Bırlığı takım halınde bırıncı Turkıye ıse sekızıncı oldu Varna da yapılan karsılaşma larda mmdere çıkan son gureşçımız Erol Kemah, Fınlı rakıbını i 1 venerek takımımıza bır beşmcılık daha kazandırdı ve rurkıve bu sonuçla takım halınde beşıncı oldu MADALYA SIRALAMASI A G B S Bıılıgı fe 1 1 Eulçarıstan 3 1 2 Polonva 1 1 1 Romanya 2 1 Isveç 2 1 Yugoslavya 1 2 Macarıstan 1 1 Çekoslovakya 1 Turkıye 1 SERBFST GÜRES TAKIMIMIZ VARNAT4 GELDI Öte yandan, Avrupa Serbest Güreş Şampıyonası'na katılacak ulusal takımımız da Varna'ya geldı Başkanlığı Mustafa Dağıştanlmm, antrenorluğu Baylam Şıt'm yaptığı kafılede şu gureşçıler yer alıyor Pertev ATASAY 52 kılo Aslan Seyhanlı, 62 kilo YusuC Canbaz, 68 kılo Oktay Akbaş, 74 kılo Burhan Sabancıoglu, 82 kılo Senol TenekeANKARA Avrupa Kupası cıoğlu 90 kılo îsmaıl Temız, Eleme maçlan saha ıçı lek100 kılo Ayhan Taşkm lamlarını bır Isvıcre fırmasına 450 bın Alman Markı karşılığı satan TRT'nın yaptığı anlaşmanın ıptal edıldıgı oğrenıldı DEVE GuREŞi Y A P M A D / § ; M ' 7 / 2 DE B.'UYORUH AMA , AOANMN BoYuNA 1ÇİN Yurdadön için sbruşturma acıicıı Hihni TURKAY Beden lerbıyesı Genel Mu durlugu Mehmet Yurde'ion ıçin soruşturma açtı Yunanıstan'ın başkentı Atına' da yapılan Balkan 'jampı yonasından ulkemıze altın madalya ıle donen sporcu hakkında daha sonra katıl dıprı Ataturk ve örner Be < ı koşulannda formasına = m reklam aldıgı ıçın açılan so ruiturmanın atletı?m yonotmehj5rıne a> kırılık nedenı ı le baslatıldıgı bıldırıldı Olımpıvat Komıtesınden adının açıklanmasını ısfemeyen bır yetkı lı Yurdadon hakkında açılan sorujjturma ıle ılgılı olarak şunları soyledı • Bir sporcunun formasına reklam alabılmesı ıçin her hangi bir kuluple anlaşma s) otması gerekır Kişisel koşması halinde formasıra reklam alması yönetmeliğe aykırıdır. Şunu da belirtmek isterim, înRİIiz atlet Sabastian Coe reklam alarak koşuyor Ama bu rcklamı kendisine Ingihz Atletler Federasyonu almıstır Parayı da yine Fe derasyon almaktadır Coe'ya sadece ıhtıyaçlarını karşılaması içm yardım yapılmak tadır» ^ Futbolumuzun kalkınması için öncelikle temelde aııtrenörlerin eğitimi ele alınmahdır. önemlı olan çocugun futbola kendı buluşlan ıle ısın masıdır Bu metod çocuğa kendı patentıni taşıjan top teknıgini varatma olanağı sağlar. kısilık ve kendme guveni sağlar, mtısabakalar da zor pozısyonlarda kendı başma kolayca sıyrılmayı oğrenme alışkanlığı sağlar. Örneğın Beckenbauer çalım ve teknıgi, Pele çalım ve teknığı, Garincha çalım ve tekniği gıbı Bu etapta futbol oyununun grup veya takım oyunu na uydurma, kollektil futbol öğretımi başlar Çocuk kendı başıboş oyununu takım oyununa uydurarak kı şısel oyun y®rine daha büyuk amaçlı takım oyununun daha yararlı olduğu anlatılır Psikolojiçle genel bır kural vardır. Hareketlerin tek ran aüşkanlıklan dağurur, Küçük yaşta başlayan doğru ve iyi hareketlerin tekran ıle kazanılan alışkanlık lar da kdtü futbol yaratır Işte bu nedenledır kı bızde arsalardan ve ışın başın dan ben eğitımsız yetışen tutbolcular küçük yaşta elde ettlklerı kötü alışkanlıklarm sonucu kotu futbol ortaya koymaktadırlar Bu işın puf noktası budur Ve Avrupalı duğunu vurgulayan proıe sadece zamam oldtırür ve TUrk mılletine 9 vıl daha ?aman kaybettırır Zıra bu gunku futbolculanmi7in fut bol eğıtımınden voksun oluş lannm altrada antrenorlerı mızın eğitımsız oluşları yatmaktadır Eğer Ulusal takımın başansı ıstenıvorsa, ulusal tekımımızı seçecek antrenörlenn egıtimden geçmiş antrenbrler olması da yetmiyor. Dediğım gıbı bu ışe temelden yanı sıfırdan başlamak gerekıyor. Sayın Bakan Vecdl özEul'ün dediğı gibi kulüplerden ıyi malzeme gelırse iyi Ulusal takım kurulur, kötU malzeme gelırse kdtl) takım kurulur. Kaynak kulüplerdır Atom ve tnantıftın gdsterdığı yol da budur ve tektır; Bılımsel antrenor egitimi. Bunu yapmadan önce TUrkıye'yı bdlgelere ayırmak, bu bölgelerı tarayacak antrenorler tayin etmek, bunlann seçeceklen eğitilmemış oyuncuları alıp takımlar kurmak gerçekten uzaklaşmaktır VABIN: AHMET SUAT ÖZYAZICI TRT'nin yaptıgı yarım milyon nıarklık sözlesme durduruldu pılmıştı Avrupa Kapalı Atlelızm Şampıyonası'nın reklam ışlerı nı 0e yapan fırmo. bu anlaş ma karştJtğı TRT'ye 385 bın mark odeyecek, ceşıtlı vergı ve resımler karşılığı da Malıye Bakanlığımıza 70 bın mark yatıracaktı Anlaşmo TRT ıle yabancı fırma arasında ımzalanmış ve avans çekı TRT'ye yollanmtştı Cekı bozdurmak uzere başvuru yapıldığında Isvıçre fırmasının, Bankasına cOdemeyınız» emrı verdığı anlaşıldı Daha sonra Mondıal Sport tan TRT'ye bır teleks geldı Telekste Istanbul'da kurulu bır ozel reklam fırmasının adı ve rılıyor ve «Bu fırmanın temsılcısı bıze başvurarak, TRT'nın boyle bır anlaşma yapma yetkısı olmadığını bıldırdı Bu yuz den anlaşmayı durdurduk Bıze yetkı belgesı gonderın» de nıyordu TRT Genel Mudurluğu kana lı ıle durumdan hoberdar olan TRT Spor Servısı, Isvıcrelıle rın ıstedıgı yetkı belgesının TRT ve Beden Terbıyesı Genel Mudurlennin ımza&ı ıle Isvıç reye derhal yollanabılecegını belırttı. ama bu yazı bugune dek llgılı fırmayo yollanmadı B.MünihCSKA macı ekranda Masa Tenisi Takımımız Avrupa 18.'si oldu BUD*PEŞTE (a a ) Avrupa Masa Tenısı Sampıvonasında Ulusal Takımımız genel sıralamada 18 oldu (B) Lıgı takımları sıralamasmda ıse 6 durumda bulunan takınnmızm gerıde bıraktıçı takımlar Galler Eelçıka, Luksemburg, tspanya Iskoçya, Yunarustan ve Portekız Spor Servisi Buyuk surpnzlere tanık olan 1981 8i Avrupa Kupalannda, fınalıstlerı behrleyecek yarı fınallerın rovanş maçlan, bu gece degışık aJtı kentte sekız uİKenın 12 takımı arasında oynanıyor. Geçen yılkı KupaI'm ya n fınalınde Lıverpool tarafından gol ustunluguyle elenen 1974. 1975 ve 1976 yülannın Şampıyonu Bayern Murucb. ıkı hafta önce 43 yenildığı CSKA Sofya maçmın rövanşında tur arayacak Saat 21 OO'de başlayacak ve Iskoç hakem Syme tarafından yonetılecek bu onemlı maçta, F Alman takı mına fmal ıçın 10, 21 ve 3 2 lık yengıler bıle yetıyor. Munıch'ın 75 bın kışılık «Olımpıvat Stadı»nda bu önemlı maç, TRT tarafından da naklen yaymlanıyor. GUNUN PROGRAMI BRUKSEL Anderlecht (Belçıka) Aston Vılla (Ingıltere) 01 AVRUPA KUPA GALIPLERI KUPASI LIEGE Standard (Belçikaı Dınamo Tıflıs fSSCB): 10 BARCELONA: Barcelona fTspanya) Tottenham (Ingılterp) 1 1 UEFA KUPASI GOTFBORG IFK Gotebo'g (Isveç) FC Kaıserslautern 'F Almanya) 11 HAMBURG SV Hamburg (F Atmanya) Radniçkı Nı? (Vugoslavya) 12 Not 1 ıstede ılk maçlann somıriarı ver almaktadır Federal Almanya, Avusturya ve K Irlanda nın Turkıye'de oynayacağı ve Avru pa'ya naklen yayınlanacak mac larda saha ıçıne yabancı reklam panosu konması konusun da TRT ıle Mandıal Sport ndlı fırma arasında bır anlasmo ya Yapı Kredi'nin spora,sporcuya,sporsevere hizmeti. AT YARÎSLARI 1 Koşu F Ugur Plase Ganyan 2 Koşu F Çobankızı Plase Urartu 3 Koşu F önal Plase Matı 4 Koşu F Ansay Plase Afacan 5 Koşu F Hıperbol, Plase Banıt Surprız Amozon 6 Koşu F Borabora Plase Çetınbey 7 Koşu F Gahubıgh Pla se 1 Recep Plase 2 Tezerer Surprız Bengul "Vcipı I<redi yedinci Altın Adam'ı secti: Tıabzonsporlu Hüsnü Yapı Kredı'nın, spor otorıtelerınden oluşan "Seçıcıler Kurulu" Mart ayında butun I Lıg maçlannı ızledı... Ve gerı saha oyuncuları arasmdan Husnu'yu (Trabzonspor) "Altın Adam" olarak seçtı, B. Haluk (Beşıktaş) ıkıncı, Erol (Adana Demırspor) uçuncu . Selçuk (F B.) K. Hüseyın (G. Antep) K. Mustafa (Adanaspor) Rıdvan. (Bolu) Mustafa (Fenerbahçe) Fuat (Sakaryaspor) Husnü (Trab?onspor) Bir yılhk YAŞAM SİGORTASI kazananlar. 1 Huseym Ruzgâr, Telsızler/Ankara 2 Hıkmet Çalışkan. Adapazarı 3. Zekaı Çakmak, Ümranıye/Istanbul 4 Selâhattın Mutlu, Tekırdağ 5 Faık Beşıroğlu, Atakoy/lstanbul 10 sporsever ödül kazandı. Yedıncı "Altın Adam' ı doğru tahmın edenler arasında çekılen kurada, aşağıda adları belirtılen sporseverler Yapı Kredı'den armağan kazandı. Kabhn, siz de kazarun. Nısan ayınm "Altın Adam"ı orta saha oyuncuları arasmdan seçıiecek Gazetelerde yayınlanacak olan "Ayın Altın Adamı" yarışma kuponunu bekleyın. Kuponu doldurup "Aym Altın Adamı P K 888, Istanbul" adresıne yollaym. "Altın Adam"ı doğru tahmm edenler arasına katılıp Yapı Kredı'den 25 000 TL'lık PARAÇEK. ya da bır yılhk YAŞAM SİGORTASI kazanm Yapı Kredı, Trabzonspor'lu Husnu'yu kutlar tum sporseverlere ve sporculara başanlar dıler. Yapı Kredı'nın spora, sporcuya, sporsevere hızmetı olan "11 Altın Adam" yarışması lıg boyunca surecek Butun sporseverler de bu yarışmaya katılacak Yanşmanın amacı, futbolcularımızı guzel oynamaya ve sportmence davranmaya yonlendırmek, sporseverlerımızın de guzel maçlar ızlemesme katkıda bulunmak. Altın Adam seçılen. lıg boyunca sportmenlığını koruyacağma soz verıyor. Sezon sonuna kadar Altın Forma'ya varaşır bır şekilde davranırsa, Altın Formalı'lardan oluşacak "11 Altın Adam" arasına gırecek AITSU GANYAN G1 I 1 3 Gî I : 3 GJ I G4 1 { * G5 G« I Yapı Kredi'den 25.000'er liralık PARAÇEK kazananlar. 1. Hasan Aşıcı, Luleburgaz 2 Yaşar Aydm, Duzce. 3. Mehmet Çetınbaş, Karadenız Ereğhsı. 4. Alı Narın, Üskudar/lstanbul. 5. îsmaıl Aykan, Kozan/Adana 71 3 < X a 3 1 1 x T • 7 3 ? YAPIveKREDi BANKASI "hizmette «anır ycJ<tur' a t e 1 6 T & t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog