Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Yayınlarımız arasında bugune degm çıkmış yapıtlan: Btn Atetfirkçü Değüim (tükendi) 200. Farde Aralığından (3. bası) ......... 150. Cyanlar (3. bası) 350.Ikl Sovye» Rnsy» ÎM Polonya (4 bası) ... M .^«^.^, 100 Oto Şey Değil (2. bası) 150, Sokakta Gürültu Var (2. bası, tUkendi). Çagdaa Sayınian, TUrkocagı Cad. 3941, Cağaloğlu 1STANBDL NADİR NADİ'nin Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20731 Kurucusu : Yunus NADİ 20 TL. 21 Nisan 1982 Çarşamba ÇACDAŞ YAYINLARI Mümta? ZEYTtNOĞLU Ulusal Sanayi Ilgıyıe aranan otap naarlayan: Prot. Tahsin ÎÜCEL EDERÎ 100 LTRA tSTEME AJDKESİ: rörkorafi Cad. S9/41 Cağaloglo İSTANBUL YÖK'le ilgili degişiklik tepkilere neden oldu | Yürürlüğe giren değişiklik yasasına göre rektör ve dekan gibi üst düzey yöneticileri süreleri dolmadan görevden alınabilecek, istenirse öğretim üyelerinin ilişkisi kesilebilecek. NKARA (Cumhuriyet Bürau) Milll Güvenllk Kon yi'nce kabul edildlkten ınra dün Resmi Gazete'> yayınlanarak yürürlüğe ren YÖK yasası değişikfclnin üniverslte, akade1 ve yüksek okul çevrelerlnde tepkl ve tedirglnliğe yolaçtığı gözlendl. Değlşikltk yasası, rektör, dekan glbl üst düzey y6netlcilerinln süreleri dolmadan görevden ahnabilmesini kolaylaştırmaktadır. Yasa aynca «ö&retim elemanlarının bu kannnla öngörtilen görevlerinl yerlne getir mekte yetersizligi görülenler ile bu kanunla bellrlenen yüksek öferetimin atnaç, ana ilkeleri ve bngördügfl düzene aykırı harekette bulunanları rektörtin önerlsi ve ya normal usulüne göre yük sek ögretimle ilişkislnin kesilmesine veya denemek ttze re başka bir yüksek öfcretim kurnmuna atanmasma olanak sağuyor.» Yöneticiler ve öğretim üyelerinin bir bölümü dün yasayı görmedlkleri, ayrıntısım bilmediklerl, toplantı yapacaklan gibl gerekçeler le görüşlerinl bildirmekten kaçınırken, bazılan da, «Bundan böyle ad belirtemem, Yüksek ögretim Kurulu görevden alır, Istedigl yere gönderir topun ağzındayız» gibi sözlerle adlarının arıklanmasinı istempdiler.(Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) Falkland'da spn durum Bazı Ingiliz gemileri güneydeki ufak adaya yöneldi # Haig'ın planı: • Arjantinlüer, adalardan çekılecek, İngüiz donanması geri donecek, adalarda Arjantın, İngiliz ve Amerikan üçlü yonetlmi hurulacak, Arjantin ve İngiliz bayrağı dalgalanacah, hühumranhk konusıı görüşmelerle çözumlenecek. Dış Haberler Servisl Fakland Adalarına dofru yol almakta olan 40 gemilık îngıliz donanmeısında bir grup geminin aynlarak takım ada(Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) Schmidt: Işsiz kalan yabancılar dönmeli Altan ÖYMEN bildiriyor MÜNtH Sosyal Demokrat Parti Kongresi'nde önceki gün «BrandUın günüydü, dün «Sch midt'in günü» oldu. Parti protokolüne göre Brandt'tan sonra ikınci sırada gelen «SDP Genel Başkan Yar dımcısı ve Başbakan» Helmut Sshmıdt, iki buçuk saatlık konuşmasında özelhkle, politıkada «gerçekci» olmanın gereği uzerınde durdu. Ve «kendllerinî daha sol, daha ilerici, ya da daha ideallst sayanlar» dıye rutelediği parti dışı gruplaşmalan ve bu gruplaşmalara «parti için den kur yapanlan» kınadı. «Doğayı koruma, çevreyi, koruma» sloganı altmda nlikleer santrallara karşı çıkan ve «kalkınma hızı sıfıra insin. Daha az sanayileşelim, ama rahat yaşayalım» diyenlenn tezlerinm sonucunun şimdiden meydanda Başbakan, Sosyal Demokrat Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yabancı düşmanbğına karşı çıkarak, «Kim kahnak istiyorsa kendisini ve çocuklarım entegre etmelidir» dedi. oldugunu bildirerek söyle dedi: «Bunların dediklerini endüstri filkelerinde daha hiçbir iktldar kabul etmedi. Ama buna rağmen bütün dünyayı kap layan ekonomik kriz sonunda bazı yıllar, bazı iilkelerde lstenmeden de sıfırlık kalkunma hızlanna gelindi, sonuç raeydan dadır. Endüstri ülkelerinde 30 milyon işsiz var. Bir de bu isteyerek yapılsaydı, bugün kim bilir hangi işsiz sayılarıyla kar şı karşıya kalacaktık.^ DIŞ POLİTtKADA DA Aynı şekilde, Avrupa'ya atom füzeleri yerleştirilmesine daır NATO karanna karşı çıkmanın da «gerçekçi» olmadığını söyleyen Schmidt: «Siiahlanmadan tek taraflı vazgeçmekle silahsızlanma sag lanmaz. Silahsızlanma lıedefine varmanın da yolu. karşıdaki giice karşı silablanmak, en azın dan siiahlanabüeceğini göstermektlr» dedi. Nitekim Sovyetlerle, Amerika lıların şimdi diyaloe masasına oturmaya hazır hale gelmelerınin bu sayede mümkün olduğu nu söyleyen Alman Başbakanı, bunun sağlanmasında Almanya' nın büyük katkısı oldugunu, Brejnew"in Bonn ziyaretinden sonra Cenevre görüşmelerinın başladığını, gene Alman politıkasının etkisiyle şimdi de Reagan Brejnew görüşmesinin gündeme geldiğini belirtti. Gerek dış pnlitıkada serek tç (Arkası Sa. 11., Su. 3 de) ahil Güvenlik Komutanlığı kuruluyor Kaçakçılığın önlenmesinde, görevlendirilecek olan komutanlık, İçisleri Bakanhğına bağlı, ancak komutanı bir Tümamiral olacak.. ANKAKA, (Cumhuriyet Büro ı) tçlşleri Bakanlığı'na ığlı süahlı ve asken genel bir Svenlik kuvretl niteliğinds »ahfl GHvenlik Komutanlıgi» jrulmasını öngören yasa taırısı Daruşma Meclisl (DM) ıskanlığı'na sunuldu. Tasan> tacakcıiıfe konusunda GümU ve Tekel Bakanlığı'nuı gec reken eUdnliği gösteremediği bellrtüiyor. Tasarımn genel gerekçesınde, «ülkemizin coğrafyası "« siyasl ve tarihsel özel bonumu uiusal cıkartanmızla birllkte değerlendirMdiğinde, gtinümnz koşullanna uygnn olarak sa. vaş ve olağanüstü dnrums feolaylıkb) geçebüecek bir deniz kuvveti lcurulmasındatd zornnluğun açıkça görüldüğü» belirtıldi. ? bin kilometreyi aşkın tıyısı üe kara sınırlarının 2 katından fazla deniz sının bulunan Ulkemız ıçın denızlerin bti yük önem taşıdığı vurgulanan gerekçede, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın görevlert arasında «Sahil ve karasulartmızın güvenliğinin sağlanması, deniz voluvta yapılan kaçakçılıihn nn lenmesi, uiusal ve oluslararası hukuk kuralları gereğlnce hükflmranbk haklanmızın kullanılması, yasalarla konulan yasakların uygulanması, suçlulann vakalanması. snçlular ile suç vasttalannı llfrlli makamlara tesllm etmek» yer ahvor. Sahil Güvenlık Komutanlığı mensuplarının görevlenni yaparken diğer yasalann güvenlik kuvvetlerlne tanıdığı tüm hak ve yetkilere sahip bulunduklan. liman sırurları dışında gemi ve teknelerde işlenen cürumlere el koyabilecekleri hü(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) İsrail 25 nisanda Sina'yı terkediyor Arapları bölen Camp Davld Anlaşması Mısır'a topraklarını kazandırdı ama Ortadoğu'ya barış getirmekten çok uzak kaldı Dış Haberler Servisl Islil'in 25 Nısan'da Sino'nın :n parcasından cekilmesl İle, 378 Eylül'ünde Başkan Carır. Enver Sedat ve Başba3n Menahem Begln arasında BD'de Camp Davld'de laızaınan anlaşmanın Mısır lsnl banşına llişkln bölümü Brcekleşmlş oluyor. Anlaşmanın Flllstmlilere zerkMK verHmesinl öngören Incl bölumönün gercekleşme olasılığı Ise. IsraH'ln uyumJZ tutumu nedenl İle, cok îak gorülüyor. 18 Nlsan 1978'de Imzalanan > «Mısır İsrail barış anlaşO3i çerceves!» İle cOrtadoğu ırış onlaşması cercevesi» ad Ikl bölömden oluşan Camp nvıd onloşması, Arap fjlkelerlnde sert tepkiye yol acmış ve Araplar arasında bölünmeye neden olmuştu. Buna karşılık anlaşma ABD İle Batılı ülkeler tarafından olumlu karşılanarak Başkan Carter'ın «Klşlsel ba^arıs» olarak nitelenmlştl. Anlaşma, Arap Olkelerl tarafmdan Sedat'ın tFilisttn davasına ihaneil» şekllnde gorül dü ve zamanla anlaşmaya katılması öngörülen Ürdün, bu öneriyl reddederek sonuna dek anlaşmaya karşı cıktı. Gercekten anlaşmanm Fllıstln'Iilerl llgilerıdiren bölümunds cok önemll bazı sorunlar oskıda bırakılmıştı. Bunlar ara sında Işgal altındakl topraklarda IsraH'ln kurduğu yerleşım merkezleri ve Fillstln halkınm kim tarafından temsll «dl leceğl konulan önde gellyordu. Anlaşmada cFlllstln temtll ellcrtmton» soz ediliyor ancak Filistin halkının «tek meşru temsllclsi» kabul edilen Filıstm Kurtuluş Örgütunün (FKÖ), adı na rastlanmıyordu. Israil'in Kudüs ve Oolan'ı llhak etmesl Ise, zaten olumsuz tepkilere yol acmış olan Camp David anlaşmosına öldurücü darbeyl vurmuş oldu. Bu arada Enver Sedat'ın gectığımlz yıl Eklm ayındo öl(Arkası Sa. 11., Sü. 8 de) Camp David Anlaşması ne getirdi? Dıt Habtrltr Strvisi 1» «ylüJ 1978'd» Bafhan Carter, Mısır Devlet Başhanı Enver Sidat v İ$rail Başbaham Menahem Begin taratmdan imzalanan ve iki «Çerceve Anlaşmasından» oluşan Camp David AnUışmasmın önemli maddeleri töyle: <î) İsrail, Mmfın Sina yanmadası üzerindeki egemenlih hakkını tanımıştır; Mısır da, İsraü'le kalın bir banş anlaşması imzalamayı ve normal diplomatih iliskiler kurmayı kabul etmiştir. © Mısır ve İsrail arasında uç ay içinde kalıcı barış antlaşması imzalanacah ve bu tarihten itibaren 3 ila 0 ay içinde Israil'in ilh askeri birliği Sina'dan çekilecehtir. Ihi ülke arasında o zamana kadar normal diplomatih iliskiler kurulacahtır. © İsrail birlikleri Sina yarımadasından aşamalı olarak çekllecekler ve buradahı havaalanları ile üsler Mı (Arkası 9. Sayfada) YHK, 260 işyerini kapsayan MESS sözleşmesini inceliyor ^ Ucret düzeyi yüksek olduğu gerekçesîyle Karayolları, Demir Çelik ve Tekel işyerlerinde zam oranının belirlenen ilke kararlannın altında obnasının beklendiği bildiriliyor. Toplu sözleşmeleri 198i yılında bittiği halde. kendilerine yuzde 10 artı 3 bin 11ralık avans uygulaması yapılmayan bu işyerlerindeki ücret duzeyinin çok yüksek oldugunu ileri süren yetkili çevreler, bu işyerlerinde ça lışan işçilerin toplu sözleşmeleri oncelikle yenilenirken yüzde 10 artı 3 bin lira(Arkası Sa. 11., Su. 7 de) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) YHK raportörleri 280 işyerini kapsayan MESS sözleşmesini inceleme ye alırken, toplu sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu'nda oncelikle ele alınan Karayollan, Tekel ve Demir Çelik işyerlerinde çalışan ışçilere belirlenen ilke karar lannın altmda zam yapılma sı beklendiği bildiriliyor. MISIR Halk yine sabaha kadar sokakta bekledi Sina'dan çıkmak istemiyorlar 2 bin siyonist toplu intihar tehdidini sürdürüyor Dış Haberler Servtsl Sina'dan çıkmak istemeyen 2 bin Siyonist toplu intihar tehdidini sürdürürken, gina'nın son bölümünü boşaltma işlemlerine 24 saat ara veren îsrall'm Mısır'dan; Sina'dan çekilmeden önce Camp David anlaşma sındaki Filistinlilerle ilgili (Arkası 9. Sayfada) Foca dün gece de sürekli sallandı YENt SINER Omp D«Tİd snlasman nysnne» llk b8lünıü Muır'» devredilmiş olan Sina Çölünün, iklnci bölümü de pazar günü teslim ediliyor. Tesilmden sonra Mısırİsrail sının Kuzeyde Rafallah kenti ile Akabe Körferindeki Eliad »rssıoda uzanan çizgiden geçecek. Haber Merkezl önceki gun Foça'da 216 eski konutun hasar görmesine ve Foçalüarın geceyi sokakta geçirmesine neden olan depremin etkisi geçmeden dün gece de ayru yorede ikısi orta şıddette yeni depremler kaydedıldi. Gece 21.33 sıralannda merkez üssü Foça yakınları olarak belirlenen 3.8 şiddetindeki deprem ön ceki gün hasar gören konutlann biraz daha hasar görmesine neden oldu. Daha sonra 22.08'de merkez üssü Çandarh'da meydana gelen 3 şiddetindeki depremde ise can ve mal kaybı ol madığı bildirildi. Foça kaymakamı, «Dün hasar gören evler bugünkü deprenı sonucu biraz daha hasar gördü, deprem sonucu halk zaten geceyi dışarda geçirdiği • Kapatılan CHPntn Geİçin can kaybı söz konusu denel Sekreteri ve Genel ğil» dedi. Depremler Aydın ve Başkanvekill Mustafa Us Manisa'da da hıssedıldı. tundağ da, aynca Askeöte yandan önceki gün merkez üssü Çandarlı olarak belırri Savcüıkta ifade verdi lenen 4. şiddetindeki depremden en çok zarar gören Foça ANKARA (Cumhuriyet Büılçesinde 204 konut, köylerde rosu) Kapatılan CHP'ise 12 konut hasar gördü. Önce nin eski Genel Başkanı Bü ki sabah saat 07.34 sırala lent Ecevit ile bazı yönetirında meydana gelen depremin cilerin, 1980 yılında Niğde hemen ardından yapılan saptaCHP İl Başkanmm cenaze malara gbre, Foça ilçesinde 74 töreninde çıkan olaylara konut ağır, 49 konut orta, 58 koilişkin dava nedeniyle dün nut az hasar gördü, ağır hasar talimat yoluyla ifadesi alıngoren konutlar boşaltıldı. Boşal dı. tılan binalarda yaşayan 250 (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) (Arkası Sa. 11., Su. 4 de) Ecevit ve bazı CHPI. yöneticilerin ifadesi alındı ABD, El Aksa camiine yönelik saldırıyı kınayan BM kararını veto etti NEW YOHK, <a.a) 11 Nisan'da Kudüs'te El Aksa ve Omer camilerinde ibadet eden halka silahh bir İsraillı taralın dan ateş açılmasını kınayan ve BM Güvenlık Konsevı'nce 14 ul kenin olumlu oyunu alan karar tasarısı ABD'ce veto edildı. Kararı etkisız kılan oyu kullanan ABD Buyükelçisi Jeane Ktrkpatrick, karann. olay sorumluluğunu, saldınyı gerçekleştiren kişıye değıl, tsraıl yd netimine yuklediğını öne sürdü ve bu gerekçe ile vetotettiklenni söyledi. GOZLEM UĞUR MUMCU Yine YÖK!.. olaylarm CERCEK Söylev ve Tören TRTnin haberler böluma gittıkçe târensel bir nitelık kazanmaya başladı. Bu konuda haberler merkezini so rumlu tutmakta bir haksızlıh poyı olabilır. Türkiye'nin neresinde bir tören vapılırsa ve söylev verilirse TV ekranına yansıtılması için nerelerden baskı gelebileceğinı anlamah zor olmasa gerektir. Bu arada çok partili r«jimde izleyicilerin büyük tephilerini toplamı? bir yon tem de geçerlıdır Hukume Un bakanları olur olmaz fırsatlardan yararlanarak televizyon ekranında gorunmek eğılimmdedirler. Bu yon temin 12 Eylul'den sonra da geçerli olduğu gorülüyor. Bir örnek diye Kültür ve Turizm Bakanı llhan Evliyaoğîu'nu ele alalım. Saym Bakan çeşitli nedenlerle ••• (Arkası Sa. 11., S0. 6 da) DİRENİŞt KIRMAYA ÇAL1ŞIYORLAR Sina nın gon bfilümünün Mısır'a gerl verUmesine 4 gün kala, yanmadadaki yerleşlm merkezlerinde yjşayanlann direnişine koşut olarak balkı boşaltmak isteyen İsrail askerlerinin baskısı da yoğunlasıyor. l'anmadanın işgal aitmdatd son böIttmttnfl geri vermeden önce, İsrail birükleri ksrnyon, otobns ve ncuna ksfesler bağlanrnış vinç esUğinde boşaltma işlemini sttrdfiredursuıı, özelükle Yamit kenttnde siiren direnişi kırmak İçin kaba kuvvete bssvarmaktan kaçınmıyor eörünÜTorlar. (Fotoğraf: AP AJl.) Kısaca «YÖK» diye andığımız Yüksek öğretim Yasası'run iki maddesinde degişiklik yapıldı. Yasanın 7'ncl maddesine getirilen yeni bir fıkra ile Yüksek Öğretim Kurulu'nun yetkileri iyice genişletiliyor. Eklenen fıkra şöyle: Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara baflamak, öğretim elemanlarından bu kanunla öngörülen görevlerini yerine getir(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog