Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

w 20 NİSAN 1982 Cumhuriyet 9 ÂBD Papandreu'ya Türkiye (Baştarafı 1. Sayfada) lında Yunanıstan Dışışleri Bakanı Dımıtrıos Bıtsıos'a gönderdigi bir mektubun «Hiçbir zaman geri alınmadığını ve Amerikan polltikası olarak hâlâ geçerll oldugunu» belırtecekti. Bu mektupta. dönemın ABD Dışışleri Bakanı Kıssinger, ABD'nın bölgede gınşllecek askeri eylemlere «etkin ve kesin bir biçimde» karşı ko yaca£ını bildirmişti. Kissinger'in mektubunun hâlâ ge çerli olduğunun açıklanması, Yunanistan tarafından tı, ikili göruşmeler sırasındakı Yunan Oışışien Bakanı Constantin Mitsotakis'e göre, Alexander Haig bu formülü kabul ettiğini Roma'da vaptıkları bir görüşmede ifade etmiştl. Aynı habere göre. geçen yılki ikili göruşmeler aırasında taraflar Türkiye ile Yunanistan arasmdaki 10'a 7'lik askeri yardım oranının sürdürülmesi konusunda da anlaşmaya varmışlar dı. Bu gorüşmelerde ABD ile Yunanistan bir çok onemli noktada görüş birligine varamamışlardı. baslıca anlaş mazlık konulan arasında şu maddeler bulunmaktaydl: 1) Yunanistan. Türk Amerikan ikili anlaşmalarındaki gizli protokolleri öğrenmek isteminden vazgeçmis, ancak ABD Yunanistan anlaşmasında gizli protokol bulunmamasını çart koymuştu. 2) Yunanistan'daki koşullar gerektirdiğinde üslerdeki belirli faaliyetlertn durdurulması yolundaki ABD önerisi reddedilmişti, 3) Yunanistan. ABD üslerinin NATO dışı amaçlaria kullanılabilmesi istemine karşı koymuş, böyle bir du rumun Arap ülkeleri ile olan ilişkilerini zedeleyeceğinı öne sürtnüştü. 4) ABD. Yunanistan^ın 10 Phantom uçagı ile iki Hawkeya elektronik gözetleme uçagı isteğini kabul etmemişti. ABD Yunanistan'ın ye ni silah isteklerinin çok kü çük bir oranına evet demiş ü. 5) ABD, üslerde birYunan bir de Amerikan komutan bulunmasını kabul etmış. ancak Yunanlı komutanın gizli bölgelere girmesine izin vermemişti. îkili göruşmeler. bürokra tik engellemeler ve seçimle rin yaklaşması nedeniyle yanm kalmıştı. Papandreu'nun iktidara gelmesinden sonra gerek Dışlşleri Bakanı Haig, gerekse Savunma Bakanı Weinberger. Yunanistan'a güvence vermeyi reddetmışlerdi, ABD nın Tür kiye ile Yunanistan'a yaptığı askeri yardımdaki 10'a t lik oran ise bu yıl Türkiye lehine belirgin bir biçimde önümüzdeki haziran ayında bozulmuştu. Bu konulann Bonn'da yapılacak NATO toplantısı sırasında Papand reu Reagan görüşmesinde ele alınması bekleniyor. Yu nanistan ile ABD arasmdaki ikili göruşmeler lse ekim avında Atinn'rİB bnsİBvarnk. Calışanlar... Sorulan... Sarunlan... ,v yık: Yakısır. Veçhlle: Biçimde, Hıfzolun ma: Saklama, Külfet: Sıkıntı, Mucip: Gerektiren, Münasip: Uygun Kaım: Yerini tutan, Müzayede: Açık artırma. Bursalı sanayiciler (Baştarafı 12. Sayfada) rlmll keslmlerlnde kurulu. Bunların da covresınde, her eecen aün büyümekte olan plansız izinsiz yerleşim böl geleri oluşmuş... SONUC Son 0ç yıldır Bursa, sanayl açısından. teşvik kapsamı dışında tutuluyor. Sanayiciler de bu karann gerek lılığni savunuycrlar. Ancak onlara göre «bazı sanayiler, böigenin özelliklerl ve kurulu sanayilerle irtibatları bakımmdan Bursa'ya gelmek zorundadır, bunun İçin de Organize Sonayl Bölgesi'nl, daraltılmış taleplerden arto kalan Ihtlyaca cevap verecek ölçüde büyültmek» gerekmektedlr. Kısaca, özellikle son onbeş yıldan bu yana sanayı patlaması, Bursa Ovası gibi Türkiye'nin en verlmli torım alanlarından birlnl olumsuz yönde etkilemesinl sürdürüyor. Uzmanlar şimdllik, sanayileşme İle elde edilen gelir ortışmın, tarımsal kayıpların kat kat üstünde bulunduğunu belirtlyorlor. Ama şimdillk kayaıyla. Cünkü gerekll önlemlerln alınmasındo gecikilmesl ve sektörler arası eşgüdümün sağlanamamosı hallnde, gelecektekl tarımsoi ürün kaybının, karşılanması olanaksız boyutlara ulaşablleceği kuşkusu var. ToprakSu Bölge Müdürlüğü yetkllilerl, yenl sanayl ve yerleşme yerleri olarak, tarımsal değeri olmayon 40.000 hektar arazl bulunduğunu belirtlyor ve: «Bursa İcin ttk kurtuluş caresl var: Burea Imar Planı bltirllinceye kodar, Imar faallyatlerl kesin olarak durdurulmalıdır. Bu lse, asağı yukarı ylrml yılı gerektlrlr..» dlyorlar. Ylrmi yıl beklemek olanaklı mı? Sanmıyoruz.. 8 İ T T İ HİZMET BORÇLANMASI VE KIDEM TAZMİNATI: Slgortasız geçen hizmetlerin borçlanılması sonucu bu süreleri sigortalıIıklanna ekleyen işçiler. bu borçlandık lan süreleri kıdem tazminatına da saydırabilecak midir? Bu konuya da Yargıtay 9. Hukuk Dairesi açıkhk getirmiş tir. 'Kıdem tazminatına esas alınacak hizmet süresi. işçinin çalıştıği ve çalışmtş gibi sayılan günlerdir Borçlanma suretiyle elde edilen süre kıdem tazminaUnm hesabında gdzönüne ahnmaz. Türkiye'nin (Baştarafı 1. Sayfada) yaretlerde bulunacak. Yetkiltler böyle bir raporu «kredl a* rayabilmenin Uk adımı» olarak niteliyorlaı. Baporun Başlangıcında TUrlnye'nin cojrafi ve nüfus durumuna diştin bllgıler verildlk ten sonra, tiyasal tarihine lusaca değinll.yor. Daha sonra Türkiye'nin geçmış yıüarda karşüaştığı ckono mik güçlüMer belirtillrken, «1980 ekonunik progranu» başlıgı aitında şu bölüm d« yer alıyor. «12 Eylül 1980 tarihinde or> du ülkenin karşı karsıya bu* lunduğu elonumik ve siyaaal soruniara «Üzüm gettrtnek m~ macıyla yfrüriükteld yürütme ve yasama orgarüaruu Cesbetti. iaygmlıb kazanmjs olan Ulke içindeki Brörü dıırdurmsk ve ekonomiyt düziüge çıkarmsk b çin acll torar ve çözümler gerekllydl. enl bükümet Milli (iUvenlik lonseyi'nin otorttesi aitında U ) vılında aluımıs oM lan ekononik önlemlerio uyguLanmasuu güçlendlrerek •ttrdürdii. ÖJİIikle temel bU ma11 reformesas teşkll edeo üü yasa bazılandı. Bu mall 4olemler p*etinın amacı vergl toplama re denetim mekanlzmalan d dataii olmak ttzere maU slsinün tümttne, mall yargıya e sermaye plyasauna çekidzen vermektl. Bu yasalaruı büyfik bir bölfimtt »UK'ca onaylsndı ve yürürlüije gird* Rapoı göre, Türkiye'nin 31 aralıK M Carihi lUbariyle dıs borçlarun toplamı 15 milyar 619 nııjun doları buiuyor. Bunun 2 ailyar 111 milyoD doları kısadöaemlı, kalan 13 milyar 40 mllyon dolan lse ortt ve uzu dönemli borçlardan oluşuyc. Borara iliskin uzun bir dokümU yer aldıgı bilglleıe göre, Ttkiye'nın 1982 yıü sonun da on ve uzun dönemli ödemesı ;ereken borç tutan 1 mılya 698 miiyon dolar. IUB3 yuınd 1 milyar 839 müyon do lar. J 4 yılında 1 milyar 963 B milyo dolar, 1986 yılında da 2 tnjar 466 miiyon dolar d» ha trç ödemek geıekecek. H.' yıl ayn ayn odenmesl gereen borçlar toplandığında Tüdye'nln borç ödemesinıa 202yüında sona ereoegı vertlenbir tabloda açıklanıyor. 19*'den başlamak uzere 2022 yına kadar TUrkiye toplam 23 myar 639 miiyon dolar borç aemek zonında kalacak. Yılmaz ŞİPAL BULUNMUŞ SAHİPSİZ MALLAR NASIL KORUNUR? Medeni Kanunun 694. maddesi bulunmuş sahipsiz malların nasıl korunacagını açık bir biçimde anlatmıştın •Medenl Kanun madde 894 Lükata lâyıkı veçhilg hıtzolunmahdır. lükatanın hıfzı külfeti mucip olur veya az zamanda bozulan şeylerden bulunur, yahut bir seneden fazla zabıta memurlarının yanında kalırsa müzayede ile satılır. Müzayededen evvel münasip bir su retle ilan etmeh lazımdır, Bedeli müzayede, lükatanın yerine kaim olur.» Lükata: Bulunmuş sahipsiz mal, La edeni yasalar, hukuk ilmiyle ugraşanlar kadar ve belki de onlardan çok halka hltap etmeleri ve halk için mey dana getirilmeleri karçısında, onun taşıdığı dil ve bu konudaki uygulama ve bilim dlli; an. özlü, kavramlan tanımlayabilen Türkçe olmalıdır. Senai OLGAÇ (Medenl Kanun Şerhi) M HUKUK DİLİ Turistik (Baştarafı 12. Sayfoda) Bu konuda en çok sözü ed> len kişiler rehberler tabil... Bia de yaşamını yıllardanba. ri rehberlik ve aynı zamanda yazarlıkla sürdüreRelen arkadaşınuz AtlIIa Dorsay'la görüştük. O da tarafsız bir kişi olduğu için Kapalıçarşı esnafına yüzde elli oranında hak verdiğini ve, «Evet, biz rehberler Içtn çok lâf edilir. Ama dflnyada bunun kadar nankör bit meslek olabileceğini sanmam. En az İki dlli ana dill gihi bllen bir rehbertn on vıl önceki günlflh kazancj seksen, bugfin bln )k1yÜ7 elli Itradır. Sabahın yedidinden bazen eeceyanlanna kadar her biri avn kaprisll turiste nefes tüketerek dert anlatnıak ve onlan memnun etmege çalışmak insanüstü bir çaba ıçerektirlr. Bazen evlmlzden tünlerce nzakta ve aynl yerlerln öykülerinl btnlerce de» fa tekrarlamak ve hep gfiler> yüzlü olmağa çabşmak hiç kolay bir iş değil. Rehberln işi bununla da bltmez; tnrlstle Uişkislnl siirdiirmek zorundadır. Vazılan mektuplara yanıt vermelidir. O suretle yeni müS" terilerini elde edebllecektir. Sonra Kapalıçarşı'da maalesef kandınlan birçok turlst bize sayısız sikyette bulunur. Bis de tüm rehberler birleşerek bir sirket kurduk ve Nuruosmanlyedeki pazan cerçekleştiPdik. Elbetteld kendl raüşterilerünizi bn mağazalara götürüyor ve ek kazanç temln ediyornz. Ama kesinlikle turistlerin çarçıya çlrmelerine mani olmuyomz. Bence bir taristin Kanalıçarsıya glrmeslni önlemek blze hiç yakışmayacak bir davranıştır. Böyle olanlan KapalıçarşıdakJ arkadaşlardan çok daha fazla kınıvoraz.» sizde kendinize güvenli bir yol seçtiniz mı? Sermaye piyasasmda tecrübeli, güvenilir, güçlü ve büyük kuruluş BankerKastelli, bankalarm mevduat sertifikalarmı ve güçlü sanayi kuruluşlarının tahvillerini alaraksatarak tasarruflara güvenli kâr k olanakları sağlıyor. Satın aldığınız menkul değerleri dilediginiz an geri satabilirsiniz. Ticaret Bakanı Cantürk: Enflasyon /eni bastan hortlayamaz ANKARA (Cumhuriyet Büroıu) Ticaret Bakanı Kemal ^antürk Macunköy'de beledi/enin öncülüğünde yaptırılan halk ekmek fabrikasını açarken yaptığı konuşmada, tenflasyonun yeni bastan hortlaması icin hiçbir gerekçe bulunmadığını» söyledi. Cantürk «alman bütün ekonomlk tedbirler, Türkiye'nin bundan sonra enflasyonun eslrl olmaması sonucunu doğuractktır» dedi. Buğday üretlminln ancak rmmleket Ihtıyacını karşılayaca düzeyde olduğunu bellrteı Cantürk özetle şunları soledi. Ancak bu spekülatif bir takm fivat hareketlerlne nede> olur diye hükümetimiz büyüt bir cesaretle buğday ithalintkarar verdi. Bu Ithalot sonucı 500 bin tona yakın buğday mayıs sonuna kadar itho' edi«cektir» dedi. Tcaret Bakanı enflasyon ko nuana değinırken «yüzde 25'î üzerinde bir fiyat artışı olmyacaktır» dedi. Akara Beledıye Başkanı Sülyman önder'de konuşmasına fabrıkada kullanılan mal zenenin yürde 95'ının yerli mal zens olduğunu ve montajmın Tür teknısvenleri tarafından yaddıâmı söyledi Önder üretüe ekmekterde et'ket olmayaafyri!, bunun yerine özel ısaetler konacağını sözle'ine ekldi. Tcaret Bakanı Cantürk fobrikaan cıkan ilk ekmeği todarkn «nasıl buldunuz sorusunu, «pasta glbi Eğer böyle gldere pastnneler Iflas eder* diye 'anıtladı. GCıde 300 bine kadar ekmek üretebılecek fabrıkadan çıkaak ekmekler Kizılay, Cebec Ulus, Baruthane Meydanı, .emetevler, Libya Caddesl ve itındağ'da kurulan satış Fransız (BaştaraTı 12. Sayfada) bu hamlelerin yanında, Lang, Fransa'nın en etkin kültür merkezlerinden biri olan «Centre Culturel du Marals»nin kapanmasına göz yumdu. On yıl önce kurulan ve her konudaki ser giyi ilginç ve alışılmadık yöntemlerle sunabilen bu kültür merkezl büyük bir izleyici kltlesini çekmeyi başardığı halde. 2,5 miiyon frank açık verdiği tçin kapanmak zorunda kaldı. Lang ise, kendi kültür prog ramıyla bağdaştıramadığı bu merkeze yardım elini uzatmadı. Buna karşılık tarlhl günleri ve tarihteki büyük Fran sız kişiliklerini anma programına aynlan para 2,5 miiyon frank artınldı. Anma programı çerçevesinde şimi di de 1952 yılında ölen önlü gerçeküstü akımı sairlerinden Paul Eluard için gör kemli törenler yer alıyor. Türkls (Baştarafı 12. Sayfada) yon içerisinde tepkilere yol açtı. Sosyal Demokrat Sendikactlar bu tutumu bölücülük ayrıhgı kışkırtma olarak niteliyorlar Öte yandan Ibrahim Denizcier'in yerine Başkan adayı olarak çıkacağı belirtilen Teksif Genel Baskanı Şevket Yılmaz'm Konfpderasyon içerisinde taraftar toplamaya. «Onay alma»va devam ettigi. kesin karannı bu hafra sonundn yapıla cak olan Teksif Genel Kurulunda ortaya koyacağı öf renildi. •• BankerKastelli Menkul Degerier Tfcaret A.S. • GENEL M O D O R L Ü K Hamldlye Cad. Kiıto! îs M*rV«! Kat: 3 Tel: 20 99 00/t)1 28 02 5» • Ş İ Ş Ü BuyukdareCad No 4 Kat: 1 (Şlsll Caml Karsıaı) TEL: 4«43 12463943464271 • BAHÇEKAPI 4. VaVıf Han. *sma Kat No: 21 TEU 20 53 20 (5 Ha1) • 5210 52 2214 79 22 33 98 • ANKARA Ataturk Bulvarı, No'97 Kat 4 TEL 175900183254 • İZMİH Cumhurıyot Mey Meydan Apt No 11 Kat: 1 Dalre 3 TEL 2120942195 90/91/92 « S A M S U N Kâiımpaşa Cad No 5 Kat 1 TEL'19 48220 89320 894 • M E R S t N Atatürk Cad. No 14/L TEL: 16458 • ESKİŞEHtR Köprübssı M«ydam, Inonu Cad rorsuklşhanı Kat: 2 no: 201202 TBL. 16185 • F R A N K F U R T KAİSER Str. 60 6000 Fr»nkfurt/M Oeutschiand TEL (0611)233243233244253326 TELEKS 4189879 KastD. OzyazıcB NOMİNALSERMAYESİTAMAMIÖDENMİŞ OLUP 500.000.000.TL'dır. • E L M A D A Ğ Cumhurlyet Cad Erk Apt. No: 14 Kat:2 TEL 4162 504162514162524162 53 • K A D I K Ö Y Attıyol E'es Işhanı Kat 1 TEL 3818283808933807 58384173 • B A K I R K Ö Y Ebuzzlya C«d. Kastal Han No:9 TEL712644 • B U R S A Ataturk Cad. Kurtul Ishanı No: 59 Asma Kat TEL: 20 369 11 336. • K O N Y A Hukumet Meydanı Mıhçızade lıhanı Kat. 2 TEL 11957 • K A Y S E R İ Cumhuriyet Mah Vatan Cad Buyukaksakai Ijhanı No 16 Kat 2 TEL: 13 931 • A N T A L Y A Atatürk Cad. Rasit Berberofllu l?hanı Kat 1 Na 67 TEL: 5049 75 51 (Baştarafı Sporda) Başanmız önümüzdeki haf talarda da devam edecektir.» Basrl DirimliII (Fenerbahçe) Göztepe gallbiyeti İle şamplyonluktakl lddiamızı sürdürdük. Forvet oyuncularımızın becerlkslzllği nedeni İle beklenilen farkı elde edemedik. Bu haf tayı maçsız geçlrecegtmlzden tüm eksikliklerimlzi gi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog