Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

TF 20 NÎSAN 1982 Cumhuriyet 7 KTFD'de bir aylık hükümetin kaderi bugün belli olacak îzzet Rıza YALIN LEFKOŞA Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde, geçen oy kurulan llk koalisyonun kaderinin, bugün belli olması bekleniyor. Kıbrıs'dakl hükümet sorunu nedeniyle de. bugün Ankara'ya gitmesi beklenen KTFD Sanoyi ve Tıcaret Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nln çağrısına katılamıyor. Ziyaret, sorun çözümleninceye kadar ertelendi. Başbakan Çağatay, dün koalisyonu destekleyen bağımsız mllletvekili Nejat Konuk ile koalisyon ortaklarından TBP Genel Başkanı, Devlet ve Sosyal Hizmetler Bakanı jsma II Tezer ve DH8 Genel Başkanı, Sanayi ve Kooperotıfler Bakanı İsmet Kotak'la, iki ke7 görüştükten sonra, «cuma günü mecliste, 13'üncü maasia llglll yasanın oylanması sırasında ortaya çıkan durumun KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETt SANAYİ VE TİCARET HEYETİ HÜKÜMET SORUNU NEDENİYLE BUGUN ANKARA'YA CELEMİYOR. TKP B davası SPD liderleri yabancı işçi düşmanSBğırıı (Baştsrafı 1. Sayfadal «Burada şunun özellikle belirtmeliyim ki. adalet ilke leri. Almanya'da yaşayan yabancı hemşehrilerimiz için de geçerlidir. Gerçj iltica hakkının ekonomlk nedenler le kullamlması halindeki ya vaşlıklar, yanlış bir aile birleştirilmesi politikası genpi bir memnuniyetsizlik yaratmıştır, Bu konuda açık kurallar konulması yabancı düşmanlı&ına karşı araçlardan biridir. Ancak böyle bir düştnanhğın gelişmesi ilke olarak son derece haksızdır. Ve bi ze şeref getirici bir olay değlldir.. Brandt. Almanya'daki yabancı işci sayısının sosyal açıdan adaletli bir biçimde sınırlandınlmasıntn yanında yabancı düşmanlıgına karşı etkiH ftnlptnlerin alınrnasıtıı istedi. Bu konuda öteki partilerln de işbirlisi vRpmî><îi srprpktiğtni belirtti ve kiliselerle sendikaları yardıma çağırdı. Konuşmasmm bir başka yerinde de NTeo Nazi eğilim lerin tehlikesine işaret ederek söyle dedi: •Bir yandan. bir zamanlar yabancı işçilerin bu flîkeye akmasını teşvik edeceksiniz. Öte yandan durum değişince yabancı düşmanlığının or tah&ı kaplamasına karşı sessiz kalacak, hatta bunu teşvik edeceksirıiz. Bu ne bl çim iştlr. Almanya'da 1933 yılını hatırlatan bu gelişme leri ivi değerlendirmek gereklldir.» Brandt'm yabana düşmanlığına karşı çıkan sf>zleri komışmas'Tiin en fazla alkışlanan bölümleri arasmdaydı. Aynı şekilde Alman Sendikalar Birliği Başkanı Oscar Vetter'in konuşmasındaki Şu cümleler de alkışiandi: «Yabancılar dışarı» paroIası. siyasal açıdan çok tehlikeli ve karşı çıkılması çok gerekli bir slopan olarak va yılıp duruyor. Ve toplumumuzda işçi dayanışmasına aykın anridemokratik bir zihniyetin yerleşmesî egilimiııl blrlikte çretiriyor. Buna karşı gereken önlemler vakit geçirilmeden alınmalıdır.» ÖNEnGELER Sosyal Demokrat Parti Kongresinin ilk konuşmalarından itibaren kendini gösteren yabancı düşmanlıgma karşı tutum kongreye sunu lan önergeler ve bu önergeler üzerine kongre komisyonunca alman kararlar da vurgulandı. Bunlardan Bremen Parti örgütünön, komisyonca oybirliğiyle kabul edilen önergesi şöyle: «Kongre karar tasansi: Özellikle bu ekonomik buhran döneminde biz sosyal demokratlara diişpn pörev, insanlar arasmdaki dayanışmanın sadece sözden ibaret kalmayıp gerçekleşebildiginin de örneğin; göster mektir. Gittikçe artan yaban ct düşmanlı&ı bîzim için bu konuda seçmeni düşünerek sesimizi kısma neoeni olama/. Bu nedenlp talep ederiz ki. 1 Başta efcitim ve meslek egit'mi alanlarında olmak üzere yabancı Işçilere ve ailelerl mensuplarına ken dilerini yetiştirme olanağı verecek daha iyi ve planlı ön'pmlpr alinmalıdır. 2 Alman vatandaşligıfsteypnlprin işlemlerini kolaylaştırmakla bîrlikte çifte vatandaşlık konusu da ele alınıp incelenreclidir. 3 f<5st>!i'Hn artması ve mali olanakların azalnniı karşısında, daha 8nce alınan «isçi RPtirmeyi durdurma> ve «ailelerin getirilmesini vönlendirme» kararla nlden bir durum değerlendirmesinde bulunacak. • KARS . PKK DAVASINA UBP'li Başbakan ve UBP'li KARSTA TANIKLARIN Dİ 7 bakan dışındaki UBP'li 10 DİNLENMESİYLE DEVAM milletvekili, dün kamuoyuna EDİLECEK. önemli olduğunu, bunun çö gören 13'üncü maaş hakkına yayımladıkları acıklamada, zümlenmesi gerektiğlni» söy karşı cıkarak, kamu görevlile «koalisyon ortaklarından DHP ANKARA, (Cnmhuriyet Büroledi. rine bir darbe Indirdlğinl, şim Genel Başkanı Kotak'ın, öteki su) Türkiye Komünıst ParÇağatay'la dün ikincl kez go di de bu darbenin, Cağatay'ca ortakiar gibi gerekli duyarlılık, tisi Birlik davasma dün sarüşen DHP Genel Başkonı Ko çarpıtılarak, dikkatlerin hükü dikkat ve özen içinde olmadı nıkların sorgulanyla devam edUdl. tok ise, «ortaya cıkan durum met bunalımı tehditlerlyle baş ğını, hükümet içinde muhallf Ankara 2 Numaralı Askerl konusunda görüşmelerds bu ka yöne cekllmek istendlğlni» bir unsur gibi hareket ettiğlni Mahekemesi'nde yapılan dubelirttl. lunduklarını» ve «varolan huve hükümet icraatının bütün ruşmada sorgulan yapılan sakiimet sorununun çöziimü için sevaplarına sahip çıkarken gü nıklar Mete Işık, Kadriye Teo 10 UBP MİLLETVEKİLİNİN çalıştıklarını» belırtti, «bizim nahlarını da UBP üzerlne yık mangi), Hüseyüı Öztürk iddiaTEPKİSİ için hükümet bunalımı yoktur. savundu. lan kabul etmecliler. SanıklarDün Denktaş'a bilgi verdık maya calıştığını» UBP içinden kaynaklanan ge«UBP'ni kücük düşürme nokta dan Kadriye Teomangil. Askerekslz bir horeket vardır» dedi. ten sonra UBP milletvekilleriy sına gelindiğlnde, kayıtsız ve ri Cezaevinde duruşmalardakl le ayrı ayrı görüşen Cağatay, savunmalarmdan dolayı ceza13'ÜNC ÜMAAŞ KONUSU bugun saat 11.00'de de, UBP sessiz kalmalarının beklenme landırıidıklarıru ileri sürdli. ÇARPITILIYOR YARGILAND1 Meclis Grubuyla birlikte görü mesl gerektiğinl» bildirdi. # Yüksel Ata adlı Askerı Ce Acıklomayı imzalayan UBP Kıbns'da kamu görevlilerini şecek. Bundan sonra, dün gszaevi görevlisinin sanık Meral temsil eden en büyük kurııluş ce yetkili kurulları bir durum mılletvekilleri şunlardır: Enver Emin, Derviş Eroğlu, Bekar'a kötü muamelede budurumundaki Kıbrıs Türk Am a'pğerlendirmesinde bulunan ve lunduğu ve Bekar'm da bu sıme Memurları Sendıkası ıse, «hükümet bunalımının bu Olgun Paşalar, A!l Alun, Hak rada görevlilere karşı koyduğu kanısıno varan kı Atun, Mustafa Karpaslı, O savıyla açılan davaya devam eaelişmeler ışığında dün yavın lunmadığı» ladığı bir bildiride. «UBP ikti DHP'nin, Genel Başkanıyla gö ğuz Korhan, Mustafa Hacıah dildi. darının. kamu görevlllerine rüsecek. DHP, Çağatay Ko metoğlu, Orhan Bilgehan, TaşAnkara 3 Numaralı Askerı yüzde 8'lik bir maaş artışı ön tak görüşmesinden sonra, ye kent Atasayan. Mahkemesi'nde dün yapılan du ruşmada, bazı cezaevi görevlileri tanık olarak dinlendi. KARSTA DURUŞMA ERZURUM Kars PKK (Apocular) davasının duruşma sma bugün Kars'ta tanıklann dinlenmesiyle devam edilecekedilmeli, anrak Anayasamız bunun için radyo ve televizSosyal Demokrat Parti tir. da da yazjlı evlilik ve aile yonlan da kapsayacak ge kongresinin dünku oturuKars PKK davasmda 172 sanin korunmssı ilkelerine ve niş bir kampanyanın hazır munda Türkiye'yle ilgili ola mktan 34'ü hakkında ölüm, 1 2 U insan haklanna aykırı dürak üzerinde durulan öteki lanmasını isteyenler var. Bu sanık hakkında ise altı ay ile şecek hiçbir işlem yapılma arada tabii Hıristiyan De konu Ecevit'in durumu oldu. 24 vıl arasında değişen hapıs malıdır. Hele, işsizlik haliy mokratların yönetimindeki Parti Genel Başkan Yar cezası isteniyor. le. sosyal yardıma muhtaç bazı eyaletlerde yabancı iş dımcısı Wishnewsky kongre olma hali de dahil hiçbir şe çilere karşı ahnan önlemler ye katılanları selamlarken, MEB açıklama yaptı kilde yabancı işçilerin ülke de şiddetle kınanıyor. Bir ör Türkiye'nin kongrede temlcrine zorla geri gönderil nek: si]cisİ7 kaldığına işaret edempleri söz konusıı olamaz.• Kongre olarak biz bazı rek. Biz Türkiye ile iyi iliş kiler istiyoruz. Ve onun güç ve özellikle Bir örnek olarak verdiği eyaletlerde miz bu önergeden başka. da Bern'de yabar.cı hemşehrile lüklerini de biliyoruz» dedi ve bazı tutuklamaları kendirimize karşı ahnan, insanlık ha H'imburg Altona, Botzin lerinin garipsediğini söylegen Breisach. Herford Han saygısından mahrum ve dün nover, Duisburg, Hannover yaca tanınmış insan hakla yerek şöyle ievam etti: nna aykın önlemleri, şiddet Herrenhausen örgütlerince «Bizim ittifakımızın üyesi verilmis önergeler var ki. le protesto ederiz. Bunların olan bir ülknden bu gibi koderhal kaldırılmasını talep komisyonca bir kısmı kabul nularda örnek bir tutum edilen, bir kısmı meclis grtı ederiz Herford llçe Örgü göstermesini istemek zorunANKARA, (Cumhuriyet Bürobuna sevkedilen bu önerge tü.» dayız.» su) Milli Eğitim Bakanlığı, lerin de hepsi, yabancı düşBrandt ise konuşmasında Bu arada Niederrhein örAnadolu Liseleri, Özel Türk ve manhğma karşı tutum alı gütüyle Duisburg Örgütü de dünvamn öteki yerlerindeki Yabancı Okullan birinci basayor hatta içlerinde, «yaban Bozkurtlar diye nitelediği sendikacı tutuklamalarmı mak smavlarıyla ilgili olumsuz cı hemşehril'îrimiz» denilen kurnluşların yasaklanması kınarken Türkiye'deki duru bir durumun kendilerine ulaşyabnncılarm Almanya'nın ma ve«arkadaşım» diye ninı istiyor ki bu öneriler de madağını ve srnav soru kitapçık kalkınmasına yaptıgı hizme komisyon tarafından kabul teledifti Ecevit'in tutuklan larmm elden ele dolaşmasının tin sık sık vurgulanmasını, edilmiş bulunuyor. masına da değindi. sözkonusu olmadığını açıkladı. MEB Basm ve Halkla Ilişkıler Burosu'ndan yapılan açıklamada, Anadolu Liseleri, özel Türk ve Yabancı Okullann 15 yere göndermektir.» (Baştarafı 1. Sayfada) nisanda yapılan smavlarında ilBöylece bir yandan düşünce çeşit ratmak... Çahşmak lsteyene çalışagililerin denetim ve gözetimiliğine hoşgörü gösteren bir yandan cağj yer bulmak... nin eksiksfz olarak gerçekleşda partt dlsiplinini hatırlatan Brandt tirildigi belirtildi. İki yıl öncesine kadar, barışın. Kongrenin birinci konusu olan işsiz özgürlüğün yanında «refah» gibi, «da lik sorunu üzerinde uzun uzun durha iyi Istikbal» gibi, «daha çok tatil» EVREN'E du. Buna karşı işçi tasarruflanm da gibi sloganlar göze çarpardı.. ZİYA ÜLHAK'IN harekete geçirebilecek yeni yatırımŞimdi tabil onlar unutuldu. Bülarak öncelik verilmesi, çalışma saat tün Avrupa'yı olduğu gibi Almanya'ARMAĞAN lerlnin daha da azaltılarak yeni işyı temellnden sarsmaya başlayan isETTİĞI BOĞA çiye ihtiyaç yaratılması tezlerini sa sizlik mücadelesl gündemin blrinci vundu. Enerji politikasmın yatırımsırasına geldi. Yazar Kubby bunu bl VE İNEKLER lar açısmdan önemi üzerinde durdu. raz abartmah da olsa «Artık ortaYabancı düşmanlığı ile İlgili olarak DEVLET ÜRETME da İşçi sınıfı degil, işslzler sınıfı var» haberimlzde belirttiğimiz sözleri söy diye Ifade ediyor. ÇİFTLİĞI'NE ledl. Alman Sosyal Demokrat PartlFüzeler de dahil, dış konulara DEVREDİLDİ slnin, dtin de belirttiğimiz gibi, İKİ so ve nükleer santrallere, daha genel mut ve tehllkeli konusu daha var: BiANKARA, (Cumhurlyst Bürosu) çerçeve içinde temas ettl. Ve konuş ri Avrupa'ya füze yerleştirllmeslyle Devlet Başkanı Orgeneral masının sonuna doğru Sosyal Deilgili NATO karan.. öteki ntlkleer Kenan Evren'e 2227 Kosım mokratların şu sıralardaki hedeflerl santraller yapımı.. Partlnin «daha so 1981 tarlhleri orasmda Pakisve görevleri üzerindeki düşünceleri lu», hattâ şimdiye tcadarki bazı yerel tan'a yaptığı resml zlyoret sıni altı madde içinde şöyle özetledi: kongrelerde görüldügü gibi zaman 1 Biz Sosyal Demokratlar barasında Pakistan Devlet Başzatnan çoğunluğu, bu iki gellşmeye rışa yönelen tehlikelere gerek doğu kanı Zlya ÜlHak tarafından de «Hayır» dlyor. Schmldt hükümetl da gerek batıda silahsızlanmayı ger armağan edilen 1 boğa, 5 ınek İse, Ikl konuda da ısrarü. çekleştirmek için mücadele veririz. ve bir safkan at Türklye'ye Bu bakımdan «lş»in, «iş alanı ya 2 Biz Sosyal Demokratlar, ingetlrildl. ratma zorunluluğnsnun blrinci sırasanlığm açhğı ve sefaleti yenmesi Getirilen 1 boğa, 5 inek Devya geçmesi, parti yönetiminin, taktik için elimizden gelenl yaparız. Üçün let Üretme Çiftliği Müdürlüaçıdan işine de geliyor. cü Dünya'daki insanlar artık müsğu'ne; at da Muhafız Alayı Koemlekeci efendilerin oyuncağı deBu konu ne kadar tartışıhr ve mutanlığına devredildi. gildir. Onlar blzlm gibi insanlardır vurgulanırsa. o kadar lyi.. Kavga neve bizlm dostlanmızdır. denl olmaz. Ve öteki konulardakl lh3 Biz Sosyal Demokratlar. ken tllafların bastınlmasma. ya da uzÖzgüneş: di ülkemizdeki ihtlyaçları elbette laştırılmasına yarar. Yurtdışındaki gözden uzak tutmayız: Kitlelerin iş Parti yönetimi bu kongreden, bü sizliği değiştirilmez bir kader değilyük ve güçlü bir uzlaşmayla, «birllk işçilerimizin dir. Işyeri yaratma imkanının oldu ve beraberllk» içinde çıkmaya çalısorunlanna ğu her alanda gelişmeyi destekleyeşıyor. Willy Brandt'm bu hedere koy cek bir ekonomi politikası yürütmek duğu ad şu: «Gelecege dogru hamle..» ilişkin öneriler görevimizdir. Sosyal Demokratlarm böyle bir 4 Biz Sosyal Demokratlar tah hükümete «hamle»ye çok ihtlyacı olduğu. fconrip edilmiş çevre şartları İçinde gegrenin açılışından belli.. önceki günlişmenin anlamsız kalacagmm bilin lerdeki bazv «daha sob> gruplarm, clndeyiz. Doğanın kurtarılmasmı bir tSTANBUIi (»A.) Pede«yeşil»lerin, «Juso»ların ve bütün toplum görevi billrlz. îşslzliği karşıral Almanya, Belçika ve Holbunlarla birlikte. solculukla da llgisi layacak işyerleri de gene bu doğanın landa'da çalısan Türk. işçileriolraayıp sadece «barış»tan yana eynln çeşitli sorunlan yerinde içindedir. lemlere katılmak isteyen sade vataninceleyip ve bu konuda bir 5 Biz Sosyal Demokratlar södaslan da kapsayan «barış harerapor hazırlayan Devlet Bakazümüzü tutacağız. Sosyal Demokrat keti»nin gösterlleri dün de sürdü. nı Mahmet Özgüneş dün saat Başbakan Schmidt'e ve onun Hür De 17.30'da uçakla Türklye'ye Bunlar dışarıda devam eaerken, konmokratlarına kurduğu koalisyon hüdöndü. grenin yapılacağı büyük olimpiyat kümetine tam anlamıyla destek olözgüneş, Yeşilköy Hava Likapalı salonunun içl. biraz fazla durmaya devam edeceğlz. mam'nda verdiği demeçte başgundu. Gelen dinleyiciye göre salon ta Federal Almanya olmak ü6 Biz Sosyal Demokratlar ne çok bflyük kalıyordu. zere Eelçika ve Hollanda'da düşünüyorsak, onu söyleriz. GizleyeTabll renkler ve marşlar ekslk çalışan Türk isçll«rlnin sorun cek hiçbir düşüncemiz yoktur ve lannı yerinde tesbit ettikleride*ild\. Parti Başkanlık Divanınm ve halktan düşüncelerlmizle birlikte oy ni belirtti, Ankara'da yapılaYönetlm Kurulunun hep birlikte isteriz. cak bir durum değerlendirmeoturdugu sahnenin arkasına soskosinden sonra sorunların çözüBrandt'm bir yandan parti İçin caman kırmızı bir perde çekllmişti. mUne ilişkin somut önerilerin deki değişik akımların, özellikle îsteyen kızıl da diyebllir araa. buna hükümete sunulacağını bildirdi. «Yeşilslere yönelen, doğa kirlenmebakarak, Schmidt'in, Brandt'm parDevlet Bakanı Melımet özsinden rahatsız olan Uyelerin de ka tisi hakkında o çeşit «ideolojik» bir güneş, Federal Almanya'da çabul edebileceğl formüller olarak sıiddtarta hnltınan Dek cıkmıyor.. lışan Türk işçilerine karşı, raladığı bu altı llkenin her biri şidresmi makamlann ve halkın BRANDT KÜESÜDE detli alkışlarla karşılandı. tutumuna ilişkin sorulan soru Kongre VVilly Brandt'm konuşüzerine de şöyl© dedi: masıyla canlandı. Sosyal Demokrat «Biz Sosyal Demokratlar» deyl« tşçilerimiz, bu konuda şiyle ve sesinl olanca gücüyle yüklider önce parti içl aynlıklar ve parbüyük bir endişe ve üzttntü selterek bu ilkelerl sıralayan Brandt, tinin daha solundaki gruplaşmalar içindeler. Ancak ben onlan paayrıca demokrasi ve hürrlyetler üze üzerinde durdu. Dedi ki: niğe kapılmış halde RÖrmedlm. rindeki düşüncelerini ödün verme«Blzfm partimizde düşüncelerin, İşçilerîmizin çok büyük bir yen bir uslüp içinde söyledi, haberibölümü tamamen yurduna, sorunlar için düşünülen çarelerin ba memleketine ve kendi kültürümizde belirttiğimiz gibi bu arada zen başka başka olması normaldir. ne bağlıdır. Fakat halk araTürkiye'den de bahsetti. Bis! kongrelerimiüde h«*rşeyi tartışısında olsun, resmi makamlarSözlerini «Artık ileriye doğru isrız. Bu bizim gücümtizü gösterir. Ada olsun kendilerine karşı tatikbaie doğru hamle başlamıştır. Mii ma bir şey bir kere çoğunluğu kara kınılan tavra karşı çok rahatnih'teki kongremiz Sosyal Demokrat n haline geldi mi ,ona uymak hepisızlar. Ancak bir panik I:avaPartlsi'nin yeni bir hızla harekete mizin eörevidir. Bu göreve uymayan sı yok.» geçmesinin başlangıcı olacaktır» la.ra diisen şey aramızdan aynlıp özgüneş^ birlikte inceleme diye bitlren Brandt'ı salondakl dele gezisine katılan Diyanet IşleffitmeLtir. Ama hem bunu yapmazgeler ve dinleyiciler, ayakta ve daklri Başkanı Tayyar Altıkulaç lar hep co^unlugun karannı kmakalarca alkışladılar. ve Dışişlerl Bakanl^ı Sosyal maya, kendf partilerinl kötülemeye Işler Dairesl Başkanj Okan Ge Daha sonra kon?reve ara verildevam ederlerse, bize düşen şey de Sanıklar iddialan reddetti ! Ödenmiş vergiye ceza olur mu? USTAFA Pekşen adın daki taksi şoförü Antolyalılarco bilinen, Insanlara ve devletıne saygılı bir yurttaş... 07 DN 499 plakalı Murat arabası da tam deyımle ailenin tEkmek teknesi». Taksicl Mustafa Pekşen geçen yıl peşin vergi uygulaması başlayınca tüm işlemlerıni tamomladı vergısmi de zamanında ilgili vergı daıresine yatırdı. Mustafa Pekşen lçın dert ayı oldu mart ayı ama onun derdi vergj ödeyememekten, doha açığı parayı bulamamaktan değil vergi icin ayırdığı parayı vergi dairesıne kabul ettirememekten. Oyküsü de şöyle: Mustafa Pekşen 1981de tüm ışlemlerini tamamlamış. parayı Kalekapısı vergi dairesıne yatır demışler, yatırmış. Vergi karnesinl de onaylatıp taksislnin lcine asmış. Bu yıl yenlden vergi verecek herkes gibi. Yıne gerekli evrakları hazır ladıktan sonra Kalekapısı vergi dairesine başvurmuş. Yetkıliler «Biz geçen yıl yan lış yapmışız, sen verginl Muratpaşa vergi dairesin» yatıracaksın» demişler. Mus tafa Pekşen de Antalya Hükümet binasımn altlı ustlü birer katında oturan Kalekapısı vo Muratpaşa vergi dairelerinden üst katta bulunan Muratpaşa vergi daıresine çıkmış. Vergi daıresı yetkiiısi Pekşen'in evraklarını incelemiş ve yanıtını vermlş. «Kardeşim, sen geçen yıl verginl yanlış dalreye yatırmışsın. Bize yatırman 9»rekirken Kalekapısı vergi dairesine yatırmışsın, dolayısı ile geçen yıl yatırdığın vergi geçersiz ve 5 bin IIra ceza ödeyeceksin.» Mustafa Pekşen şaşırmış. «Nasıl olur beyim? Ver gimi az mı yatırmışım? Hayır. Zamanında yatırmamış mıyım? Yatırmışım. Kalekapısı vergi dairesi Maliye Bakanlığına bağlı değil mi? Evet. O halde niyo beş bln llra ceza ödeyeceğlm?» Yetkili başını önüne eğmiş: «Git kardeşim. Yasa böyle dlyor. Yasayı ben hazırlamadım ya> Cıkmış yetklllnln yanından Mustafa Pekşen. Taksl M Anadolu Liseleri sınavında olumsuz durum yok durağının hemen yakınında bulunan bir Arzuhalcıye. va liliğe bir dilekçe yazdırmış, (Durum vaziyetlerim böyle böyle» demış. Vall ilgilenmiş ve dilekcesini Defterdarlığa havale etmiş. Aradan birkaç gün geçmiş ve Muratpaşa vergi dairesi Müdürü Hayati Öztürk Imzası ile bir yazı gelmlş. Yazı aynen şöyle: 12.4.1982 tarihii dllekçenlzle vergi levhanızı süresinde aldığınızı ve Kalekapı vergi dairesine tasdik ettirdiğinizden bahisle anılan levhanın tasdikkıl veya yenilenmeslnl istemekteslniz. Vergilerin llanı ve vergi levhası hakkında 2365 sayılı kanunun 2'ncl maddesl İle V.U.K.'nun 5'ncl maddesine eklenen ikincl ve üçün cü fıkralarını açıklayan 142 savılı qenel tebllğin b fıkrasının V'hcl bölümüne göre levha asmak zorunda olan tüm mükellefler vergi BBC'den halka : lngiliz tşçi ParÜ\si içindeki *muhalefet içindeki muhalefetiti' lideri Tony Benn, bir saat boyunca BBC radyosundan halka seslendi. Ancak bu bir saat boyunca hiçbir yeyi eleştirmedi. Çünfeü İşçi Partisindeki sol kanadın lideri bu sure içinde bir müzik programında disk İokeylik yaptt. Ceçtiğimiz yıl İşçi Partisi kongresinden başka yardımcüığını kıl payı oy farkıyla kaçıran Benn, aralannda Joan Baez'in «We shall overcome* (Zafer Bizimdir) adlı şarkısının da bulunduğu en sevdiği şarküarın plahlarını çal dı ve havadan sudan söz etti. Benn bu işte de hiç de acemi olmadığını gösterdi. Bu da çok normal. çünkü Benn 1949 • 1950 yıllarında BBCnin Kuzey Amerika servisinin yöneticiliğtni yapmıştı. levhalarının mükelleflerle ilgili kısımlarını doldurup bağlı bulundukları vergi dairesrne tasdik ettireceklerdir. Kesin hükmüne roğmen sizin levhanız mükellefi olmadığınız vergi daire since tasdik edilmiştir. Bu nedenle taşımakta olduğumuz vergi levhası hükümsüz olup en kısa zaman da dairemlze tasdikin! yaptırarak işyerinize (taşıtınıza) asmanız gereklr. Bllgl edinilmesi rica olunur.» Mustafa Pekşen vergi lev hasını tasdik ettirecek ama zamanında yatırdığı vergisi için yatırmamış gibi 5 bin lira ceza öderse. bir alt kata değil bir üst kata çıkmasını bilemediği icin, ken disine yanlış yol gösterlldiğl için. Yalnız Mustafa Pekşen mı yatıracak bu cezayı... Kendi durağında bulunan 10 arkadaşı da... Ve nlce taksl şoförü de... Bürokrası son günlerde ağır yaralar alıyor gallbal... GELECEGE DOCIRU HAMLE Yaz saafidhçi saati Y az gelince yine Batı Avrupa ülkeleri bizim yıllardır birlikte oldu^umuz «yaz saati» uygulamasına geçtiler. Yaz saati uy gulamasının başlamasıy la herkes saatçiye gidip saatini yeni saate göre ayarlarken Federal Alman ya'da bir diş doktoru, ga zeteye verdigi bir ilanla «yaz saati uygulamasını» tanımadığını açıkladı. Tüm kalbiyle «Batı» Alman olan bu dişçinin yerel bir gazeteye verdiği ilan aynen şöyle: «Sadece hastalarımaı Konu: Yaz saati. Dikkat! Benim mua yenehanemde hala normal Alman saati geçerlidir. Ancak siz de biyolojiye aykırı olan bu saat uygulamasına uyarak ko münist blokun saatini be nimsediyseniz, verdiğim randevu saatinin sizin sa atinizle bir saat daha geç olduğrunu gSz Snünde bu lundurun. Bu sayede bu ilerleme yüzünden bir sa at rauayenehanede bekle mezsiniz. Diş doktorunuz Dr. Wüllenweber.. sunulacak istasyon sanaf evi Yeni donem çalışmalan 26 Nisan 1982 tarihinde başiayacaktır. DESEN ATÖLYESİ / YAĞL! BOYA ATÖLYESİ ' Ressam PROF. SABRİ BERKEL Heykeltraş SEYHUN TOPUZ Ressam HÜLYA DÜZENLİ (KOÇ) Ressam FATOŞ BEYKAL SINIRLI KONTENJANIMIZ NEDENİYLE BİRAN ÖNCE BAŞVURMANIZI RİCA EDERİZ. Başvuru Adresi: Maçka Cad, Maçka Palas No: 41/11 MAÇKATEL: 405650 Yarın: SERAMİK ATÖLYESİ KURULDU 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog