Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM fak» oyununda sözsüz oyun bölümü de vardı Burada benı ızleyenler. Ali oynasın demışler Erdınç Dınçer'e onerılecekmış, o yurt dışında olduğundan bana söylendı •Oneriyi kabul ettikten sonra nasıl bir çalışma yöntemı uyguladın?» >Kelaynak»ta iki öğeyi bır arada gerçekleştırmeyı duşundum Usta yardak ilışkısını ortaya koymak. bır de ayn olarak kuşu çalışmak «Ke!aynak»ı oynamayı oğrenmek, daha sonra da bu ıkisını bırleştınp ayıklamak Usta yardak ılışkısini ortaya koymak daha zor oldu Kuşu bır pandomimci gıbı oynayabılırdım Yardakta ı^e daha çok ıkili ihşkıdekı toplumsal konumu belırlemeye çalıştım «Yardak ne Ikinci perdedeki farklı mı?» yapıyor? durumu 20 NtSAN 1982 »*»*»*^»^»^»^^»^»^»^^»^^^»^^^*^^^^^^= 19.50 televizyon SAĞLIK TRT ÇOCUK KOROSU AST bugun turneye çıkıyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ankara Sanat Tıyatrosu, bugün «Rumuz Goncagul» adlı oyunla Karadenlz turnesıne çıkıyor Bugün Samsun'da lkl kez sergılenecek olan oyun, yarın da Ordu'da ikl kez yinelenecek 22, 23, 24 nisan gtinleri Trabzon'da her gün ikişer kez olmak üzere gös terilerini sürdürecek olan Ankara Sanat Tiyat rosu 25 nisanda tekrar Samsun'a donerek iki oyun daha oynayacak. Daha sonra Zonguldak ta da 28 nisanda İki kez oynayarak Karadeniz turnesi sona erdirilecek. Mayıs aymda tstanbul'da «Rumuz Goncagul»ü Harbiye Kenter Tiyatrosunda sunacak olan AST, gosterilerini temmuz aymda tzmir'de sürdürecek. Oktay Arayıcı'nın yaz dığı «Rumuz Goncagul»ü Rutkay Aziz yonetti Müziklerin» Tlmur Selçuk. çevre çalıj masını Orhan Taylan yaptı Ankara Sanat Tiyatrosu'nun turneye çıkacak olan kadrosu şöyle Meral Niron. S e val Yurdakul, Nesrin Kazankaya, Teoman ö zer, Rutkay Azlz, Yaşar Akın, Altan Erkekli. Tayfun Coragan, Metin Coşkun, Bora özkula ve Abdullah Koç. 20.50 Gülhane Askerl Tıp Akademlal Mikrobiyoloji Enstitüsü Direktöru Prof. Dr. Mehmet Saglam Sanhk haetalıgı konusunda bir konugma yapacak, Adana "Liselerarası Tiyatro Şenliği^ne on iki lise katslıyor ADANA, (Cumhuriyttt 6 0 ney lllerl Bürosu) llki geçtlğlmiz yıl düzenlenen Adana Llselerarası Tiyatro Şenlığlnln Iklncisı bugun saat 10 00'da Belediye Şehlr Tiyatrosu nda yopılacak törenle başlıyacak. Türk Tlyatrosuna yenl oyuncular kazandırmak ve IIse cağındakl gençlerln /eteneklerinl ortaya çıkarmak amacıyla Belediye Şehlr Tlyat rosu ilgılılerl tarafından gec tlğimiz yıl «Liselerarası Tlyatro Yarısmasıı adı altındo ger cekleştırılen duzenleme bu yıl «Liselerarası Tiyatro Şenllğl> adı ıle yapılıyor Açılışo şenllğe katılan okulların oyuncuları kostumle rıyle katılacaklar. Daha sonra ıse şenlıkte ilk sırada oyun sırası alan Anadolu Llsesl «Kuçuk Şehin adlı oyununu sahneleyecek 1 Şenlıt duzenleme komıtes llgılılerı, oyunların pazar lerl dışında blrer gün arayla 8ahneleneceğlnı belırterek, her oyunun aynı gun matıne ve cuare olarak sergileneceğlnl I(ade ettiler. 19 Mayıs gecesl yapılacak fLiselerarası Tiyatro Şenlıgl ödul Gecesi» ıle tamamlanacak olan şenlığe katılan okullar lle sahneleyeceklerl oyunlar ıse şoyle sıralanmakta: Anadolu Llsesl tKuçuk Şehlr», Adana Kız Lısesı cPudu Hepaş», ismet Inonü Kız Mes lek Lısesl «Çalıkuşu» Anafar talar Lısesl «Kadıkoy iskelesl» Karşıyaka Llsesl «Aşagı Mardiven Sokağı», Adana Erkek Lısesi «Pembe Kadın» Bara| Ll sesı «Ana Hanım Kız Hanım» Motor Meslek Llsesl «Emekll», Tıcaret Lisesı «Buyuk Şehlr» Bursa Lısesı «Keloğlan», imom Hatıp Lısesl «Yere Duşen Kan» Laboratuvar Sağlık Meslek Ll sesi «Kuma».. TRT Ankara Çocuk Korosu sftz ve müzlğını Saip Eguz'ün yazdığı ve düzerüemesini Nevit Kodallı'nın yaptığı «23 Nisan» marşmı seslendıreoek. 20.10 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMÜ 21.10 MİNİK KONSER Flütte Hürkan Ayvazoğlu ve arpte Muigan Ersoy Anderso'un flüt ve arp için «Konçertosunu yorumlayacaklar. 21.15 TURKÎYE ÜZERtNE OYUNLAR 6 22.05 Dizinln bu akşam yayına gtrecek olan bftlümünde müttefiklerln Mustafa Kemal'in tstanbul'a gelmesi için hükümete baskı yapmalan işlenecek Ayrıca bu baskının sonucunda doğan olaylara da değiniliyor. ALİ ERDEMCİ Sozlu oyun kadar sozsuz oyunun da ustası (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOGLU) TATL1 SERT «Emıly» adlı bölümde. dizinln kahramanlan Kanada tstihbarat Teşkilatında karşı tarafla bağlantı kuran «Tılki» kod adlı bırinı bulmak için uğraşıyorlar Bu iz bırakmayan «Tilkı»yi Steed, Purdey ve Gambıt bır araba üzenndeki el izinden yola çıkarak bulmayı başanyorlar. Kelaynaklar Ânkara'da Sanat Servısi Istanbul'da yılın ılgı uyandıran oyun ları arasmda yer alan Bügesu Ernenus un «Kelaynaklar» ı, bu kez 22 nısan ıle 7 mayıs erasında Ankaralı ızleyıcılertn sevgısinı derleyecek «Kelaynaklar», izleyici açısından ıkı önemlı yanı ıçerıyor Uzun süredir müzıkle uğraşan Esın Afşar'ın yeniden tıyatroya donmesı \e Ali Erdemd adının tıyatroseverlerin belleğıne yerleşmesı. Esın Afşar • Ali Erdemcı ıkılisı unutulmaz bır oyun sergıliyorlar. Bilgesu Erenus'un «Kelaynaklar» oyununa emeğı geçen'er, oyunu daha ızlenır kılmışlar; Mehmet Akan yonetımı ve danslanyla, Vecdi Sayar sahne tasanmıyla, Ta nk 3cal ozgun müzığıyle, Ergün Işıldar kuklaları, Gök çen Taşkıran gıtanyla guze h daha da guzel yaparak... Afışlerde de bır başka sanatçırın, Tan Oral'ın unzası var Ali Erdemci adı «Kelaynaklar»la bırlıkte ızleyıcının ve eleştirmenlenn ılgı odagı oldu Erdemcı. 1976 da Boğazıçi Ünıversitesı'nde oyunculuğa basladı. Lıse sonda Eskişehır'de Halk Egıtim Merkezı'nde ilk provaları iz lerken oyuncu olabilecegi akhnın ucundan bile geçmi yordu Tiyatroya basladı ve •Arturo Ul'nin Engellenebilir Yüksellşi., «Ekmek Fırını», «Beş Paralık tşler», «Julia Magdalena». «Bay Julius Cesar'ın tşleri», Güneşe Akın», «Mutfak»'ta rol aldı Ali Erdemci'yi daha yakmdan tanıyalım«Peki Ali Erdemd, 'Kelaynaklar'daki rolü kim finer di?» Bilgesu Erenus «Mut 23.00 23.0? HABERLER KAPANIŞ izleyici gözüyle TRT biz küçükleri unuttu mu? Basın ve yaym organlanmızdan bırisi olan televizyonun insanlar üzenndeki etkıleri yaşadığımız yıllarda blr olay halini abnıştır. Çocuklar için programlar duşünülüp, yetişkınler için sıralamrken bız 13 18 yaj grubu arada kaybolup gıtnuşiz Tam geleneğımizi ve özümüzu öğreneceğimız bu çağlarda yozlaşmış, alışılagelmiş televizyon programlannı ızliyoruz, daha doğrusu lzletıliyoruz Sayın televizyon yapımcılan acaba bizleri gerçekten unuttular mı, yoksa hatırlamak mı istemiyorlar Bizler JR Ewing'in klrli çoraplannı, •Sekız Çocuhlu Aıle>nin flört düşkünü kızlannı istemiyoruz. Tek istegimiz sanatımız. yasamımız, toplum sorunlanmız Bızi llgilendıren tek şey kendımiz. başkalan değiL lehra KOÇ ANTAIYA Ne olursa olsun yardak o kadar olumlu kişi degıl O, daha söyleyeceklennı tam bılemeyen. ya da yardaklığı gereğı ustasının yanına sığındığı için konuşsa da pek bır şey anlatamayan bir yaratık «ÇaUşmanız n« kadar zaman aldı?» Yalniz tekst çalışması Oçbuçuk ay ikibuçuk da sahnede, toplam altı ay. Ali Erdemci, üç oyunda bir evde prova yapıyormuş, «Yoksa» diyor. «Tekdüzelige duşOyorum» Şimdi Ankaralı tiyatrose verler «Kelaynaklar»da topIumumu7dan bir başka kesitin dünyasını eleştirisel bl robiektiften izleyecekler Salondan çıkarken hiç kuşkusuz dudaklannda bir gülümsemeyle bu acı elestirilere katılacaklar ve diyecek ler ki «Yeter H Kelaynaklar ölmesln.» Bir sulu güldürü: ' Öteki Dünyaya Götürecek Değilim Yay Erdoğan AYTEKtN ÎZMİR GUldürmek OnİU Horatius şöyle der «Eğlendirirken eğUmek.» Devlet Ti yatrolan gene eğltmeyi b e U l de ozunü yakalayamadıklarından ya da kendılerıne hızmet etrosdiğınden olacak atıp eg lendirmeyı almışlar ön plana George Kaufmann daha önce «Erkckler de Iskambili Kadın lar Glbi Oynasaydı» yapıtın dan tanıdığımız, gUldürtlrken ınsana bır şeyler aktaran ve hatta uzak acılı bır alay ıle duşünmeyı de sağlayan bır ya zar Moss Hart aynı oyunun dıger yazarı Herhalde Iklsi de yapıtlarını oluştururken «haydi şu Insanlan blraz eğlendlre lim» diye yola çıkmadılar. Martln Vanderhof Amerika'da yaşıyan aşın hoşgörülü, anlayışlı, blzım deyişımızle nnıl bır lnsan. Ama en güzel yanı insan sevgisl ıle dolu dolu oluşu Acaba klşılığıni oluşturan ögelerin kbkleri nereye da yanıyor' Yanı onu oluşturan, toplumsal yapısını özellıklerlnl belirten bangl Ulkenin insa nı? Hollandalı, Alman, Fransı*, Danimarkall Yönetmen oyunu sahneye ko yarken anlaşıldığı kadan Ue hlç blr dramaturjik araçtırma yapmamıs. O zaman ber oyuu cunun kendi yeteneklen doğrultusunda oyunu ele alıp öyle çıkmış jola Eh Ayberk Çolok, Sevtap Toktay gıbı ıkı iyı oyıncu var elde Güldürü öğelermı de Turker Tekın, Mustafa Yalçm, 1 Melıs tçelli'ye yült ledln ml tamam Yanl güldU^mek, salt güldürmek ıçın tüm koşullar ha?ır demektır Oyunun genelmde iyı gözetl len tek yon tartım ve tıız Elbette konu gulduıü olunca bu dış dınamızmı bır ka&ım dunım komıklerı ıle de aesteklemek zaten gereklı Oyuncular arasındak! o kopukluklar o buyüyen duvarlar yıkılamamış. Oyunun yapısında bır bırlıktelik yok. Sanki herkes kendısl İçin oynujormuş gıbı blr oluş var. Sahnenin kanlı canlı lnsanların ilışkllennden doğan, etki ve tepkımelenn çatışmala n n bır bütünü olduğu sanki unutulmuş Boyle olunca da seylrci kimi tanıyor, kimi sevı yorsa artık onu İzlemek durumunda. Ustalıklann yanştıgı bir arenada öne geçmek lcuı ter döken oyuncular. Eğer canıruz sıkılıyorsa, o akşam gldecek bır yenniz yok sa, yer yer yamanmış Amerika, Rusya eleştlrlleri yapılmaya çalışılmış bu sulu Küldürüyü salık verlrız Yine «Dallas» ve «Aşk Gemisi» Halen yayınlanmakta olan açıksaçık, ahlâk bozucu, toplumumuzun değer yargılarına ters düşen, gençliği dejenere eden bir <£>al(as» ve «Ajfc Gemist» dızılerine hangı amaçla ne diye yer veriyorsunuz programda? Bu dlzllerin yerine halkın isteğl olan gerçekçi ve sanat değeri mevcut topluma yararlı dıziler izlemek istiyoruz. Adana Karataş Kapalı Cezaevinden bir grup mahkum adına Zihni KOZ bulmaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 78 9 LJ II I • I radyo TRTI 05.00 Açılış, 05.05 Ezgi Keı vanı, 05.30 Şarkllar, Ub.UU Kı sa Haberler, U6 02 Bolgesei Yayın, 06 30 Köye Haberler, 06.40 Günaydın, 07.02 Ozel Tanıtıcı Reklam (1), 07.3U Haberler, 07.40 GünUn İçın den (2), 10 00 Kısa Haberler, 10 02 Arkası Yarın, 10. 22 Bolgesei Yayın, 11.00 Kısa Haberler, 11.05 Okul Bad yosu, 12 00 Kısa Haberler, 1210 Öğle Üzerl (3), 13.00 Haberler, 13.15 Saz Eserlert, 13 30 Bolgesei Yayın, 14.45 Üğleden Soııra (4), 16.00 Kı sa Haberler, 16 05 Okul Rad yosu, 17 00 Olayların îçiaden, 17.30 Erkekler Faslı, 18 00 Kısa Haberler, 18 05 Çocuk Bahçesı, 1820 Haftanın Çocuk Şarkısı, 1823 Böl gesel Yayın, 19.00 01.00 TRT II üe Ortak Yayın, 19 00 Haberler, 19.30 ŞarJular, 20 Ü0 Koyumüz Köylümüz, 20.20 Solıstier Geçidl, 2ü 4Ü MUzık, 21.00 Kısa Haberler, 2105 Solıstler Geçldı, 2135 Dınleyici îstekleri, 22 00 Kısa Haberler, 22.05 Küçük Konser, 2225 Şarkılar, 22 45 Türküler, 23.00 Ha berler, 23 15 Gecenln îçinden (5), 01.00 Program ve Kapanış, 01.05 05.00 CSece Yarısı, Muzık, 08.00 Şarlolar, 09.15 Folklorumuzdan MotUler, 09.30 Sabah Konseri, 10.00 Şarkılar, 1020 Türküler, 10. 40 Ekonomi Dergısı, 11.00 Şarkılar, 11.30 Türküler, 11. 45 MUzik, 12.00 Kaduüar Topluluğu, 12.30 Küçük Koro, 13.00 Haberler, 13.15 MU zık, 13.30 TurkUler Geçıdı, 14.00 Şarkılar, 14.30 Yabancı Dü Oğrenelım, 15.30 MUzık, 1600 TUrkUleriyle Ege, 1620 Arlcası Yarın, 16.40 Şar kılar, 17.00 Olaylann tçinden, 17.30 Yurttan Sesler, 18.00 Çağdas Türk Sanat Mtmgi, 18.30 Soustler Geçi di, 19.00 01.00 TRT I lle Ortak Yayın, •»»an n I• n ın n Sanat Galerileri TORKSANATÇILARI DAYANIŞMASERGİSİ Turldyc Kanaerie Savaj VakfJ himayeBnde m\ \ NURKOÇAK SOLDAN SAGA: 1 Hamlefin Ulkesi. 2 Eskl Mezopotamya'nın en bUyuk uygarlıklanndan biri Ozan. 3 Deriden yapılmış kalkan Sod yumun sımgesi. 4 Bir renk.. Vurma, dövme. 5 îtalyan parası tstikbal 6 O yer Prens ve prenseslere verılen onurlama sanı. 7 înce yapılı, yepelek. 8 Lutesyumun simgesi Yorgunluğu gldermek için duraklama 9 Patih Sultan Mehmed'in Otlukbeli meydan savaşında yendığı Akko yunlu hukUmdan. YUKARDAN AŞAĞI: 1 Avşaı Türkmenlerinden olan, XIX. yüzyılda yaşamıs ünlü blr halk ozanı mız. 2 Askerler. Ise yatkuı, becerikll. 3 Kutsal ışık Çok ünlü ve bUyuk bir şairimızin soy adı. 4 Buyrultu . Fransa'da blr nehlr. 5 Taşıt dizisl. 6 Esklden tanm Urunlerinden alınan blr vergi. Peru"nun başkentl. 7 Eski bir tann Ağrı'nın bir ilçesı. 8 Emin BÜIend'in ünlü bir şlırinin adı . Bır cetvel adı.. Bir nota, 9 Orta Doğuda buyük bır yarımada. A1 6 A A N J: I A l |A Y 7 A 8 7A LIA &AS I L A y B 0 2 A N 9 1234 5678 9 1 K L E İL o 2 A LBS M £M E E. 3 I A M I L F 4 A L 5 •• •• u • A • m T M Ş. FoBklor ürünlerine memur maasına göre ödeme yapılacak ANKARA, ( a ^ . ) KUltür ve Turizm Bakanlıgınca, arşlvienmek amacıyla aıınacak folklor UrUnleri İçin ödenecek Ucret, devlet memurlarının maaşlannın hesaplanmasmda esas olan katsayıya gore belırlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlıftı Polklör ürünlerini Derleme ve Değeriendırme Yonetmeliğine göre, arşlvlenecek folklor ürünlerıne bılımsel nitelıği ve niceliğl, ozgünlüğü, derleyıcının yonteml Ue kaynak kışinın bilgi değerlne göre çeşitlı puanlar verılecek Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe gıren yonetmehic uyarınca, alt ve üst sınırlan bellrlenen bu puanlar değeriendırme kurulu tarafından kararlaştınlacak ve ortaya çıkan puan, lçinde bulunulan mall yılda uygulanan katsayı Ue çarpılarak, alınacak üriınun Türk lirası olarak değeri bulunacak. Arşıvlenmek Uzere satın alınan folklor ürünleri İçin odeneeek ucret, 1979 yılında yürürlüğe glren ve ücretlerln sabıt ola rak gösterildlğl yönetmeliğe göre belırlenmekteydi. Yenl yönefr melık Ue bu yönetmelık de yürürlükten kaldırıldı. OCHAI/1NS449295 •GOMİSiIHÜ» •n ı 7. Kunıiuş YıldönflmB "Türk Resminde lnsan ve Fortre' tergısıyle kutlanıyor Kaam 1982 Resîm satmak isteyenkr için Kurtulus Cad. 191/B SinemKÖy * 40 4783 • Galcrid REFİKEPİKMAN ilk Toplu Sergisi 8 • 30 Mayıs KurtUlu* cad. 191/B Slnemköy TRTIII VICTORIA UDIA OGRICH TRT. II 07 00 Açüış, 07 02 Solisfr lerden Seçmeler, 07.30 HabPrler 07 40 TUrktiler 08 00 07.00 Açılıs. 07.02 OUne Başlarken, 08.00 Sabah Konserl, 09 00 Türkçe Haberler, 09.03 ÇeşıUı Sololar, 09.30 Fhıl Colllns'in «Face Value» AlbumU, 10.00 Caz, İOJO Ha ttf £&U Muzıgınden Seçmeler, 10.00 Ögleye Doğru, 11. 00 Haberler, 11.12 Oiskoteğl mızden, 12.00 Konser Saatl, 14.30 TUrkulerımizın DünU Bugünu, 15.00 MUzıkU Dakl kalar, 16.00 GUnün Konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sızler İçin, 18.00 Gençlerle Beraber, 19.00 Haberler, 19.12 O da Müzıgl, 20.00 MUzik, 20. 30 Caz DUnyasından, 21.00 Solodan Orkestraya, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin Getirdlklerl, 23 00 Bızün Sestmız Biılm Besteclmlz, 24X10 MüzLk, 01X10 Program ve K* paruş BİRLEŞİKSERGİ 22Nî«an26Nîiinl982 TeI:48 0326 4047 83 Kuru Çlçek Sargitt 23Niian13Mayul982 URAPT SANAT GALERİSİ Tıtınbui Dtviat Guzei santtlar Galerlsl / Beyojlu Sergi 326 nisan ••Gönderller" İPEKAKSÜĞÜR Resim Sergisi 326 nisan 9 BASIN SANAT GALERİSt BİRLEŞİKAÇILIŞ SERGÎSt Iıtanbul Devlet Güzel Sanattar Galtrlsl / Bayogiu 16 Nisan16 Mayıs 1982 AUtflrk cad. öğretmenler Slteıt B Biok Kat 2 ADANA Devlet Tiyatrosu "Barış Gezeğeni,, oyununu hazırSıyor Sanat Serrisl tstanbul Devlet Tıjatrosu 23 Nısan Çocuk Bayramı nedenl Ue küçük seyırcıleruıe yeni blr çocuk oyunu hazırladı. Ülker A. Kök sal'ın yazdığı «Banş Graegeni» isimli bu oyunu Faik Ertener sahneye koydu. 2 bolümluk bu yapıtta rolleri Cıvan Canova, Gönan Aykaç, Dündar MUftüoğlu, Hanife Üğurlu, tsmalı tncekara, Müge GUrman, RUçhan Çelebi, Metın Beleın Ahmet Ugurlu Ünlü, Vehbl Arslan, ve uidem Düvencı paylaşıyorlar Oyunun Müzıklerını Mehmet Duru, dekor ve kostümünü Nurettın Özkönü hazırladı «Barış GezegenU Ülker Kök«al'ın tanınmış bır çocuk oyunu Oyunda çağımızın degişen koşullannda, savaşın barışın ve sevginın önemi aniatılıyor. Bu arada Istanbül Devlet Ti yatrosu, Büjük Sahnede «Kösem Sultan», «Kul Kedisı», Oda Tiyatrosunda «Yanüş Vanlış Üstüne», «Kadıfe Çıçeblerl», Konser Salonu'nda «Rita» ve «Kahvede Şenlik Var» oyunlarını sürdürüyor. URART M O İTOCl CtDOtS a NtSANTAS BTMfflU». mtFOH «032»TOİKSZ M M U U T T H »ANGALTI SANAT GALERJS BALABAN HAKKtTORUNOĞLÜ SEFERÖZTÜRK R«lm Sırglıl 17NİMa<l»M(yul982 l: 415883 FORUM SANAT GALERİSİ Iıtanbul Körlcr Oknhı yaranna kîle sanat galertsl ERSÎNANİBAL İLERGL SANAT GALERİSt GIYASKORKUT Resim Sergisi 15 3 0 Nisan 1982 ETAP MARMARA OTEÜ ALTPASAJI (CAPEKATI) TAKSİM İSTANBUL NERMNBEZMEN Terhip ve MlnyatOr Serglsl (Şermln Bezmsn Anıtına) 1 9 25 NISAN 1982 RealmSetgbi 19NiıanlMayıt OMCMtpata Cad. 376 Babtk Tal: 65 21 21 sinemalar tiyatrolar Ycfüçam FHmdlik ODA AJANS 449295 bu kösecle "yayınlanmasını istedıgniz ılanlannız ıcin ODA AJAUS U Ktnt Oyuncuları Yönetmen: JANE FONDA KENT fcvdıkbySÜREYYA SİNEMALARINDA TARIK AKAN MÜJDE AR KAMİL SÖNMEZ Zeyyıt SeEmoğta'nnn "DEPREM" Romamndan amemayaayaılanmııtır. Bu hafta: Beyoğlu LALE Bahcellevler ONVERDİ Bakırköy SAYANOBA Kadıköy REKSSuadlyeSUADİYEBeslkta*YUMURCAK Fındıkıade NİLGÜN KaragUmrUk STAD OskOdar I$IK Kocamustafapaşa CAN va Lavant MELODİ Slnamalarında SANAT LELİIAN Yönetmen: ATIF Y1LMAZ Akbanktan sevgili cocuklara Akbonk Çocuk Sinemosı Reks Kadıkoy Cumartesi saat 9.45 Sinema 74 Bakırköy Cumartesi saat 10.00 Emek Beyoğlu Cumartesı saat 10.00 Sunar Üskudar Pazar saat 10.00 üeretslz davetlyeter cıvar Akbank subelerinde. Ürgüp'teki tarihi medrese el sanatları çarşısı oluyor NEVŞEHİK (UBA) Ür güp ılçesıne bağlı Mustafapaşa kasabasındakı tarıhı med r«se el sanatları Urunlerının sa tılacağı çarşı olarak hizmete sokulacak. Aslı ve tarıhi yapısı değışürümeden restore edılen medre se, kasaba belsdlyesınce blr tu rızm şırketıne yıllıgı 8U0 bm 11radan kıraya verıldı Şirket medreseyi ozelılkie böigeye ge len yabancı turıstlerın alışverlş edebileceklerı, el emeğl ıle yapılmış çeşitlı ürünlerm satılacağı bir çarşı olarak kullana cak. GÖSTERİLERİ A.Ş. GYRANOde BERGERAC İİAROII) diesi 1500' İ DMONO ROSTANI) ' SAN TİYATROSUNDA HALKDÜŞMANI <ırMM»IMf CM U Tlkllm «4 2» {• Akbonk Çocuk Tıyotıosu "Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran" "hem muzıkli, hemkomıK" Her CumartesıPazat saat 11.00'de Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu AKbonk KuMoliyotfosu (Muzıkli Oyun) Her CumartesiPazar saat 13.00'de Pangalti Nejat Uygur Tiyatrosunda (Idıl Sıtesi) Aynca Karagoz gösterileri cuma 21.00 ctesi 1800 OO M MATINE ctesi 1730 patar I4oo 1730 hik»tı«r oi«adaSATlLMAKT»DlR TEL406792 S U A R E 'PAZAR PTESI harıc) 2 l o o "An Enemy of the People" Yöm George Schaffer Oym Steve McOueea Eric OırUtmaı ESER:HENRİKİMBN P.taıl, saiı, Car», Part, Cuma 14.00 • 16.30 19.00 Cumartesl Pazar 11.30 14.00 16.30 • 19.00 UNUTUUMAYANLAR DİZİSt 11 "Hayal Oyuncaklan" SATILIK Cağaloğiu'nda lşyertne dönüştürülebılecek i katlı ev sahibinden satılık. 71 90 85 MUTLULUK YÖN:AGNESVARDA Salı, Çary, Par;. Cu. C.tasl 21.30 AKBANK *CocuWöonda sevdığı bonto"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog