Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

20 NÎSAN 1982 DIŞ HABERLER Cumfıuriyet 3 Ispanya'da terörizme karsı ordu, polisle işbirliği yapacak • TUM GUVENLIK GOREVLILERININ ALARMA GEÇIRILDIGI ULKEDE BUNDAN BÖYLE TELEFON SANTRALLARI, ENERJI MERKEZLERI VE ELEKTRIK SANTRALLARINI ORDU ILE POÜSİN BİRLİKTE KORUMASi KARARLAŞTIRILDI. Haberler bervısi' Ispanyol Hukumetı. dun Madrıd telefon santralıne karşı gırışılen bombalı saldı ndan scnra ulkedekı oneralı merkezlerın polıs, MVII savunma örgutu ve sılahlı kuv vetler taratından bırlıkte ko runmasını karârlaşîırdı. Bundan sonra telefon santralîarı, nükleer enerıı rnerkezien ve elektrık santralla rmın korunmasında kara kuvvetlenne bağlı bırlıkler de polısle bırhkte gorev alacak Bu arada ulkedekı tüm guvenltk gorevhlen alarma geçınldı ve izınler nıurakuu olduğu kadar kısıldı. Madrid telefon santralına karşı düzenlenen saldından Bask bölgesının bağımsız ol ması içın"yı)lardan beri savaşmakta olnn *ETA» örgutünıin sorumlu olduğu tahmm edılıyor Polis dun ETA mıhtanlannı ıhbar e BAŞBAKAN CALVO SOTEL LO: Şiddet olayları kaygı verici boyutlara ulaşıyor. decek kışılere ödul verılece ğıni açıkladı. Her mılıtan içın muhbırlere on milyon peseta (yaklaşık 14.5 mılyon TLJ odeneceği de bıldırildi Önceki gün Madrid telefon santralına gıren beş genç, ıçerıdeki görevlılen etkisiz duruma getirdikten sonra tahrıp gücü çok yük sek dort bomba yerleştirmış lerdi. Bodrum, bınnci, ü çuncü ve dördüncü katlara yerleştirılen bombalann pat laması sonucu ülkedeki 700 bın abonenin telefon bağlan tısı kesildi. Madrid'de ise Başbakanlık, Içişlen Bakan Iığı ve parlamentonun telefon lan kesildi. Bılindiğı gıbi îspanyol or dusu. ülkedeki şiddet olayla rından buyuk tedirginlik duvdutjunu şımdive dek hu kumete bir kaç kez belirtti. Ordu, Ö7ellikle Bask bölge sindekı aynlıkçı harekete karşı hükurretin daha sert önlemler almasını istiyor. Franko yanlısı aşın sağcılar ise, orduyu duruma müdahale etmesi için kışkırtıyor Bu arada geçtiğimiz yıl 23 şubat'ta darbe girişimine ka tılan subaylarm yargılanması da süruyor Solcular vargılamalann çok yavaş gittiğini belirterek hükume tı eleştırıyorlsr. Orduvu kı? dırmaktan çekinen hükumet ise. darbeci subaylara ağır cp?alar vprilmesinden yana görünmüyor. Siyasal gozletnciler aşın sagcılarla sol cular arasında kalan Calvo Sotelo hükümetinin güç durumda bulunduğunu belırtivorlar. Fransa'nın Viyana elçiligi bombalandı, büyük meeddi hasar var Dış Haberler Servisi Fransa'mn Viyana Buyukelçıhğı ıle Fransız Hava Yolları bürosuna dün sabah erken saatlerde atılan bır bomba büyuk ölçude madriı hasara yolaçarken can kaybı ve yaralanma olmadı Avusturya APA Ajansının haberıne göre patlama dan sonra çıkan yangın kısa sürede söndüruldu. Pat lamada elçılık bmasınm mermer yüzeyı parçalanırken kınlan camların 30 metre kadar uzaiîa savrulduğu belırtıldı. Vivana polıs vetkilıleri patlama konusunda kuşku landıklan kımse olmadığını ancak soruşturmanın sur düruldüğunü acıkladılar. Patlamanm sorumluluğunu henüz hıç bır grubun üstlenmediğî de gelen haberler arasında. ABD'de nükleer silahlar aleyhînde gösteriler başhyor | «Ground Zero» adlı bir demek tarafından yürütülecek kampanya sırasmda 750 kentte 350 üniversite ile 1000 okulda nükleer silahlar aleyhinde konferanslar düzenlenecek. WASHINGTON, (ANKA) ABD'de nükleer sılah aleyhtan bır dernek tarafından bu hafta başlatılacak bır kampanya ıle mılyonlarca kı şının, olası bır nükleer sa vaşın sor»uçlan konusunda «egitileceği» ve nükleer sılahlanma aleyhıne gosterıler duzenlenecegı büdirılıyor. Nükleer silahlar aleyhtarı «Ground Zero» adlı bır dernek tarafından 750 kent te '«0 unıverbite ve 1000 okulda düzenlenecek konferanslann aüiacının. nükleer silahlar teknolojısının «delışet sözlügünde yeralan kav ramları» halkm anlayacagı bır şekılde basıtleştırerek kıtlelerı egıtmek olduğunu bıldıren bır dernek sozcusu. konferanslar sırasında her Amerıkan kentine ısa bet ederek bır nükleer bom banın yolaçacağı kayıpların harıta ve krokilerle gösterile ceği ve böylece ABD'nin bır •ölüm haritası>nm ortaya çıkacağmı belirtti. Ulkede yayılan nukleer sı lahlar aleyhtarlığından «endişeye kapılan» ABD Başkanı Ronald Reagan'ın, gös terıleri onlemeye cesaret edemedığı. ancak Nükleer savaşı protesto edenlpre, an cak şunu söyleyebilirim: Ben de sizinleyim» dıyerek gostenlenn kendi sılahlanma programı aleyhmde daha so mut kanallara dokulmesını engellemeye çalıstığı gozlemcılerce kaydedılıvor Politikada Sorunlar Ortadoğu'da Uç Boyutlu Bunalım kononılk ve siyasal açıdan Ortadoğu iilkeleri ile giderek daha sıkı ilişkiler kuran Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri bUyiık bir dikkatle izlemesi gerekiyor. Çıınkii samrız Ortadoğu son yılların en çalkantıh ve karı.^ık günlerinl yaşıyor, ya da pek yakında yaşayacak. Ortadogu'da bu seferki bunalımın bundan öncekilerine kıyasla daha tehlikeli olmasının nedeni, daha geniş boyutlara sahip bulunmasıdır. Bölgede söz konusu olan, yalnızca bir Israil Arap savaşı değildir artık. Ondan da ötede, Araplar arasında sert bir sürtüşrne ve büyük devletlerin karışacağı kesin olan, sonu nereye varacağı belirsiz yeni denge oyunlarının sahnelenmesi gündemdedir. Gördüğümüz kadarı ile, Ortadoğu'daki bunalım uç boyutlu bir nitelige sahiptir. Bunlardan biri tran Irak savaşı ve bu savaşın yol açabileceği sonuçlar, diğerl Irak ile Suriye arasında hızla tehlikeli biçiınde artan gerginlik ve sonuncusu da zorlama politikasım pervasızca sürdüren tsrail'in Lubnan'a karşı girişebileceği bir saldırıdır. Önce îran Irak savaşını ele alalım. Bölgcde doğurabileceği çalkantılar ve yol açabileceği zincirleme sonuçlar açısından, bu savaşın büyük bir dikkatle izlenmesi gerekiyor. Sanırız ABD ile Sovyetler Birliği, öncnıini son gelişmelerle daha çok kavradıkları bu savaşı gereken dikkatle izliyorlar. F Kutbzade ile Medari'nin iki yakını darbe suçundan idamla yargılanacak TAHRAN (a.a.) lra,n' ın eskı devrım önderlerinden Ayetullah Şeriat Meda ri'nin iki yakını ıle Dışışle ri eski Bakanı Sadık Kutb zade'nin de aralarmda bulunduğu 45 kişınin. yonetımi devirmek amacıyla darbe hazırladıkları ve yakm da yargılanacakları duyuruldu. Tahran radyosu'nda konuya ilişkin açıklama yapan Soruşturma Kurulu Başkanı Hocetülislam Muhammed Reyşehri, Şeriat Medari'nin yakınları ile Kutbzade'nin idam istemıy le yargılanacaklarım söyle dı. Reyşehri, komplo sanıkla rının 7,5 milyon riyal toplayarak kendilerine yandaş aradıklarını ve Ayetullah Humeyni'nln Tahran'daki evini bombalamayı ta sarladıklannı öne sürdü. Humeyni ile arasmın açılmasmdan bu yana evtode göz hapslne alınan Şeriat Medari ise Hamburg'daki oğlu aracılığı ile yayımladığı mesajda darbe ile ilgtsi olmadığmı, gözaltuıdaki yakmlannm da siya sal beklentileri bulunmadığını duyurdu. Şeriat Madari'nln sürgündeki oğlu da babasmm ya şamının tehlikede olduğunu söyledl. İsrail'de bir bakan dolandırıcılıktan suçlu bulundu TEL AVİV (a.a.) Israı'de, Çalışma, Sosyal Guvenlık ve Gocmen Işlerı Bakanı. yolsuzluk, dolandırıcılık ve oyrıca gorevını kotuye kullanmaktan suclu bulundu. Aharon Ebu = Hatzeıra nın eadece yolsuzluk suçundan yedı yıl cezo alması beklenıyor. İsraıl yasalarına gore, sadece bır sucton sucu sablt gorülen ve blr yıl hapls cezasına çarptırılan bakan gorevınden derhal istıfa etmek zorunda. Yetkililer, bakanın çarşamba günü mahkeme onüne cıkmasının beklendiğını ve bu durumun Begın hukümetinl sarsacağmı belirtıyorlar. • Pakistan ıle tran arasmda petrol ahmı ve ulaş1 tırma a amnda işbirlie:ıni ongören bir anla'jma im^alandığı bildirilivor Anlaşma gereğincp Pakistan tran" dan gıinde 10 bin varil pet rol alacak Aynca iki iılke demirvolu ile baçlanacak. S Kndone7va'da Bornpo*nun güneyinde muhalefptteki îslam Partisinin seçim kampanyası çerçevesinde düzenlenpn bir konspvin çılasında meydana gelen İ7diham sonııcu 12 ki'îi ezilerek öldü, 127 kişi de yaralandı m K"7oy Korp DpvİPt Bas kanı Kim llSnng önceki kanı Nikolae Çavuşesku onururifi verdisri ypmekte konu";ıırken yeni bir dünya savası çıkma tehlikesinın her gün arttıSım sövledi • 1962 yılmda bağımsı?Iığına kavuşan Cezayir'de Fransız sömürgecilijHne kar şı verllen savaşta öldürülen ve sivil oldukian belirlenen 52 kişinln iskeleti Sidi Muhammed Belediyesine bağlı Um Ciheba köyünde toplu bir mezarda bulundu. • Bombay'da 3 aydır grevde olan 250 bin dokuma işçlsini desteklemek amacıyla Maharastra eyaletinde 24 saatlik grev yapıl dı. Grevden bir çok endüstrl iş merkezl etkllendi, dün 1240 işçi gözaltına almdı. cmrp Pnmnnva D^vlet Bgş JKAKLI TÜTSAKLAR: tran'ın Kuzistan'da glriştiği saldırı, Irak'ın 4. ordusunu çok çiiç durıııtı» soktn. Fotoğrafta tranlılara tutsak düşen Irak'lı askerler cephe çerfsine sevkpdilmek üzere kamyonlara bindiriUyor. Tutsakların genel olarak toplandıklan yer İse başkent Tahran .. İslâm lyiniyet Heyeti, Iranlrak arasında yeni bir barış girişimine başladı MANAMA, (Bahreyn). (axr.) lrao Irak arasındaki savaşa bir çözum bulmak için, bir Islâm îyiniyet Heyeti dün yeni bir barış girişiminde bulundu. İslâm Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Habib Şattl, he yetin, banş girişimine Iraklı liderlerle görüşerek başlayacagını açıklamıştu". ŞatK, arabulucu heyetin *sunacah yeni önerıleri* bulunmadıgmı soyledi. Bu arada. îran'ın Kuzeybatı kesimlerm de ordunun ve guvenlık kuvvetlennin özerklik isteyen Kürtlere karşı geniş çapta bır mtemizlih horefedtı»na giriştikleri ve son günlerde 30 Kürdün çarpışmjılar sırasmda öldüruldüğü açıklandı . tran'ın kesin üstünlük sağladığı savaşı, Irak'ın kazanma umudunun kalmadığı artık aşağı yukarı bellidir. tki ülke arasında barış yapılmaz ve Îran orduları Irak'a girerse bu olgu büyük bir olasılıkla Saddam Hüseyin'in devrilmesine yol açar. En azından kendisine karşı büyük çapta bir ayaklanmaya neden olur. Irak'ın nüfusunun çoğunlugunun Şii olduğu düşünülürse, böyle bir geHşmenin Humeynî rejimine yarayacağı ve İran'ın Basra Körfezi'nin en giiçlü ülkesi durumuna gelecegi hemen görülebilir. Ne var ki, bölgede Suriye dışmdaki tüm Arap ülkeleri. Humeyni'nin Şii devrünini, tsrail'den sonra en büyük tehlike olarak görmektedirler. İran'ın bölgede egemen güç haline gelmesi, Körfez ülkelerini giıvenlikleri için ABD'ye daha fazla yaklaşmaya itebilir. ABD'nin bölgeye iyiden iyiye yerleşmesi kutuplaşmayı daha da artıracak ve Washington'un desteğindekl Arap ülkelerine karşı yalnız kalan Suriye de gıivenligi için Sovyetler Birliği'ne daha fazla yaklaşmak zorunda kalacaktır. Sovyetler Birligi, tran Irak savaşmda şimdiye dek iki ülkeyi de idare etmeye çalışmış, bir yandan tran'la ilişkilerini sıklaştırırken öte yandan Irak'la arasındaki dostluk anlaşmasım sürdürmiiştür. Ne var ki, bölgede bir kez kesin bir kutuplaşma meydana gelirse, Irak'ı yitiren Moskova agırlığını büyük bir oiasılıkla tran'dan yana koyar. Antiemperyalist ve antiAmerikan olduğu kadar antikomünist de olan Humeyni rejlml üzerinde Moskova'nın ne dereceye kadar etkili olabileceği gerçi tartışma konusudur; ama Sovyetler tarafından desteklenen bir fran'a karşı ABD, Körfez ülkelerini koruma gerekçesi Ile, bölgede «çevik güç» için büyük gereksinme duydugu Usleri sağlayabllir. Böylece Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve de Snriye İle kanlı bıçaklı olan Ürdün'ün ABD'nin çevresinde toplanmasına karşıhk, Surîye ve tran, Sovyetler'le daha yakm blr işblrliğine gh*ebilirler. tran Sovyet yakmlaşmasmın Washfngton'u kaşkulandıran boyutlara ulaşması. tran'ı ABD Sovyet gerginliğinin yeni odak noktalarından biri durumuna getirebilir. Bölgedeki çalkantının Ikinci yanını oluşturan Suriye Irak stirtüşmesi ise, tran Irak savaşı İle yakından ilgili görünmektedir. Savaşta üstünlüğün keslnlikle tran'a geçtiğine inanan Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat, uzun süredir diş bilediğl can düşmanı Saddam Hüseyin'e öldürücü darbeyi vurmak İçin nygun zamanın geldiğinl dttşünerek harekete geçmiştir. Hafız Esat, Şil'lerin blr kolu olan Alevi mezhebine mensnptur. Irak'ta Saddam Hüseyin'in Siinni iktidannın devrilmesi, kuşkusuz Suriye liderinin etkinllğinln artmasma yol açacak, Ürdün Kralı Hüseyin ise önemli bir desteğinl yltirmiş olacaktır. Bu arada Ürdttn'le Suriye arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesinln iki ülke arasında bir savaşa yol açabileceğinl de unutmamak gerek. Ve nihayet, bölgedeki bu kanşık dnrum tsrall'e bulunmaz fırsat sağlamaktadır. önce Kudüs'ü, Polonya bunalımı sırasmda da Golan'ı oldubittiye getiren tsrail, son haftalarda Batı Şeria'da baskıyı yogunlaştırırken, Lubnan'a karşı da giderek daha saldırgan bir tntuma girmektedir. tsrail'in GUney Lübnan sınırma sürekli yığınak yaptığma İlişkin baberler gelmektedir. Reagan'ın temsilclsî Walter Stoessel'in bölgeye gelmesi, tsrail'i Güney Lubnan'a saldırmaktan şimdilik caydırmış görünüyor. Ancak Begin htikümeti, 25 nisanda Sina'dan çekildikten sonra, Lubnan'a karşı nzun süredir tasarladığı anlaşılan saldınyı gerçekleştfrebilir. Savunma Bakanı Ariel Sharon'un böyle blr saldırı için bir süredir hükümete baskı yaptığı biliniyor. Ortadoğu, yakında önemli çalkantüara gebe görünmektedir. «Aynı yalınlıkla ölmek isterim Kırda bir çiçek gibi; sakin, gösterişsiz. Mum yerine yıldızlar parlasm üstümde Yeryüzü uzansın altımda sessiz.» NAMIK KEMAL MERAL GONCAGÜ1 ONUR tSMET BEHRAMOĞLU EAIEKLILERIN NASIL KOLAYCA EV SAHİBİ OLABİLEÇEKLERİNİ ÖRNEKIJYELİIVİ Türkiye Emlak Kredi Bankası, bu topluma yıllarca hîzmet etmiş emekli memurlanmız için, onlan ev sahibi yapacak yepyeni bir imkan yarattı: FÜRUZAN KITAPLARIN1 İMZALIYOR BUGÜN 16 19 ARASI NtŞANTASJ AKADEMt KİTABEYİ Ikramiyelerini Emlak Kredi'ye yaüran emekliler bir yıl sonra yatırdiklarıriin iki kaü konut kredisi alıyorlar., Yaiarilan para bir yılda % 20 net faiz kazamyor. Bir başka deyişle, Emlak Eredi % 20 net faiz ödediği ikramiyeye bir yıl sonra iki ikramiye daha kaüyor. örnekliyelim: EmekKİkramiyesi 1 Yıl sonra Yaürdığınız Paranın olarak yaüracağınız alacağmız Bir yıl sonunda miktar Konut Kredisi ulasacağı Aiflrtar 300.000.400.000.500.000.600.000.700.000.800.000.900.000,1.000.000.600.000.800.000.1.000.000.1.200.000.1.400.000.1.600.000.1.800.000.2.000.000.360.000.480.000.600.000.720.000.840.000.960.000.1.080.000.1.200.000.Evahnak içinToplam Paramz 960.000.1.280.000.1.600.000.1.920.000.2.240.000.2.560.000.2.880.000.3.200.000. DİYARBAKIR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fizyoterapist Alınacaktır Fakültemlz Saglık Hizmetleri Sınıfına dahil 3 adet Fizyoterapist kadrosuna (Biri 6'cı dereoe, ikisl 7. derece) sınavla atama yapılacaktır. Adaylann kadro ünvanına uygun Yüksek Okul tnezunu olmalan gereklidir. Başvurular 10 mayıs 1982 günü mesai bitimine kadar kabul edllecektir. Smav 13 mayıs 1982 perşembe günu Fakültemizde yapılacaktır. Başvuru için gerekli belseler Pullu dilekçe. bu dllekçeye eklenpcek noter tasdikli fotografı nufus cuzdan örneği ve noter tastikh öğren'm belgesinin sureti (Basın: 14091) 2723 DUYURU S.S. POLİS VE YAKINLARI KONUT YAPI KOOPERATİFİNDEN Kooperatifimiz üyelerinden, Haluk Dinçer, Sedat Çağlar. S. Yümaz Gülbaş, Burhan Tansu, Fevzl Tuncer, Mehmet Ali Gumuş. Rıza Özdemir ve Hüseyin Balcı. İlan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde merkez veya P.K. 1 Dikili adresine yazı ile başvurmadıgmız takdirde kooperatif ortaklıklanmzın kendiliğınden duşeceği bılgilennize nca POLYAK YONETIM KURULU SEMPOZYUM KADIN SORUNLAR1 ÇAÜŞMANIN GEREĞf VE SINIRLARI 202ı2223 Nisan salı, çarşamba, perşembe cuma günleri Istanbul Gazeteciler Cemiyeti'nin Cağaloğlu'ndaki toplantı salonunda yapılacak olan sempozjuma katılmak isteyenlerin davetıyelerıni aşağıdaki adresden sağlamalan nca olunur. YAZKO: Türkocağı Cad. No: 17J2 Istanbul Tabip Odası Han CAĞALOĞLU Tel: 22 78 45 22 92 57 TbRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI ATÖLYE DUYURU • 18. Genel Kurul toplantımız 17.4.1982 günü nisap soğlanamadığından yapılamamıştır. İkinci toplantı 9.5.1982 günü saat 10.30"da Türk Standart lan Enstltusünde yopılacoktır. Duyurulur. Turk Idarecller Derneğl Genel Yönotlm Kurulu Adres değişikliği • Fikirtepe Mandıra Cad. Yavuz Sok. 21/7 Kadıkovde'kl ış yerim Altıyol Kırtasıyeci Sokak Ekşioğlu ış hanı K. 3 No: 61 Kadıkoy adresine taşınmıştır. Bakl KURBAN • Nüfus cüzdanımı zayl ettim. Hükümsüzdür, Süleyman Ergun AKGÜNLÜGİL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog