Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 20 NİSAN 1982 Bankerzedelerin alacaklarını yazdiırma süresi basladı 1STANBUL 2. TtCARET MAHKEMESİ BAŞKANl DÖNMEZ: •BANKERLERE ALACAKLl VE BORÇLU OLANLARIN ACELE ETMELERİNE HİÇ GEREK YOKTUR HERKEStN HAKKI EŞİT ŞEKİLDE ÖDENECEKTİR*. lstanbul Haber Servisi Istanbul'da hakkında tasfiye karan verilen sekiz bankerden alacakh ve borçlu olarüarın bugünden başlayarak ellerindekl belgeleriyle Cağaloğlu'ndaki Halk Eğitim Merkezi'nde kayıt yaptırabilecekleri belirtildi. îstanbul 2. Ticaret Mahkemesi Başkanı Irfan Dönmez'den alınan bilgiye eöre, mahkemenin bankerlerln tasfiyesi ile ilgili duyurusu bugtin açık lanacak, buna bağlı olarak tasfiye kurullan bugünden itiba ren çalışmalarına başlayacak. Istanbul'da tasfiyesine karar verilen sekiz banker sekîz ayn tasfiye kurulunda ele alınacak. Buna göre, 1 Nolu Tasfiye Kurulu «Beşerler Borsa ömer Kanıil ve Hulusl Beşer», 2 Nolu Tasfiye Kurulu «VaslU Prok kopo», 3 Nolu Tasfiye Kurulu «Cengiz Ticaret Celil YalçınCengiz Yalçın ve Ortaklan», 4 Nolu Tasfiye Kurulu «Ateş Ticaret • Mehmet ve Kadri Ateş», 5 Nolu Tasfiye Kurulu «Finans A.Ş.», 6 Nolu Tasfiye Kurulu «Aras Borsa tsmet Doğu, Doğu Ticaret», 7 Nolu Tasfiye Kurulu «PehKvan Ticaret Bey tullah Pehlivan Bankerllk Ithalat, Ihracat Taahhüt ve Dahili Ticaret», 8 Nolu Tasfiye Kurulu «ErEr Seyahat ve Turizm Ticaret», «Turhan Ertem'in alacaklı ve borçlulan hakkındaki işlemleri yapacak. İstanbuı 2. Ticaret Mahkeme si Başkanı İrfan Dönmez, söz konusu sekiz bankerden alacağı bulunanların bugünden başlayarak bir ay, borçlu olanlarm ise 15 gün içinde Cağaloğlu'nda Halk Eğitim Merkezi'ndeki kayıt bürosuna ellerin deki belgeleriyle başvurmaları gerektiğini söyledi; bu başvuruların tasfiye kurullarına iletlleceğini kaydetti. Dönmez, «Bankerlere alacaklı ve borçlu olanların acele etmelerine biç gerek yoktur. Herkesin hakkı eşit şekilde ödenecektir. (İlk başvuran alacağını hemen alır) diye bir şey söz konusu değildir» dedi. Sirkeci Yalı Köşkü Han'da çalışmalanna başlayacak tasfiye kurulları bugünden itibaren sabah 08.30'dan, (bir saat yemek paydosu vererek) akşam 17.30'a kadar görev yapacak. Tasfiye Kurullarında birer maüyeci, hukukçu ve müfettişin yanı sıra toplam 27 memur bulunacak. Öte yandan Ankara Büromuzun haberine göre Danışma Meclisi İktisadi İşler Komisyonu'nun dünkü toplantısmda banker ve banker alacaklıları temsilcileri görüşlerini açıkladılar. Bankerler Birligi Başkanı Hüsnü Göçmenoğlu, «Bankerlerln bu duruma düşmesinin nedeni 24 ocak kararlan ile 1 temmuz bankacüığinın faiz hadlerini serbest bırakmasıdır. Bizim suçumuz vok, suç öıılenı almayan devlettedir» dedi. Banker Alacaklıları Başkanı Necati Özdemir de konuşmasın da ödeme planına açıkhk getirilmesini istedi. Özdemir, «35 sayüı kararnamede ödeme sırası ana para, vergi ve mahkeme masrafları kalırsa faizin üdeneceği belirtilir, biz ise Komisyona ana para faiz kalırsa mahkeme ve verginin ödenmesini önerdik» dedi. Bankerler ayrıca, envanterlerin tasfiye kurulları yerine ban ka şubelerince yapılmasını istediler. Ankara'da 5,6,7,8 ve 9 Numaralı Tasfiye Kurulları dün yayınladıkları duyurularda banker alacaklılarmm bir ay içinde alacaklarını yazdırabileceklerini belirttiler. Duyuruda ban kerlere borçlu olanlara ise 15 gün süre tanınıyor. Turgut Özal: OECD ön taahhüdü haziranda gerçekleşecek PARİS (Ajanslar) Paris'te temaslarına dün başlayan Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, OECD çerçevesin de Türkiye'ye 1982 yılı İçinde yapılacak yardımlara ilişkin ön taahüdün haziran ayı içinde gerçekleşebileceğini şöyledi. Özal dün ilke olarak Ekonomik Işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Ge nel Sekreterl Van Lennep ile görüştü. Görüşmede OECD çerçevesin de Türkiye'ye yapılacak yardım konusunun ele alındığı bildirildi. Özal görüşmeden son ra gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi: «Türkiye'ye OECD yardım programı çerçe vesinde sağlamakta olan mali yardım giderek yerini bir proje kre disi ve finansmanına bırakmaktadır. Bu durumda bu yılki taahüt muhtemelen özel acil yardım programımn son taahiidii olacaktır. Gelecek yıl ise bu taahütler normal olarak konsorsiyum çerçevesin de devam edecektir.» Özal, taahütte bulun mak isteyecek OECD ül kelerinin bu yılki taahütlerini Teşkilat Genel Sekreterliği vasıtasıyla yapmalarının bek lendiğini de sözlerine ekledi. Başbakan Yardımcısı Turgut Özal daha sonra, AET Komisyonu Başkan Yardımcısı ile bir geraşaıe yaptı. Kapalıçarşı ile Nuruosmaniyedeki iuristik esya satıcıları birbirlerini suçluyor Turistik esya satışi iki komşu semt esnafını birbirine dusürdü Nuruosmaniyedekiler İse lçerdekilerin bazı şikâyetlerini haklı bulduklarını ancak bunun doğal birşey olduğunu dernek var. Üyelerinden ve ilsri gelenlerinden Bekir Özavar'ın iddiası şu: «Turistler için düzenlenen bü tün turlarda Kapalıçarşı lııru mutlaka vardır. Ancak Nuruosmaniye'deki büyük «Bazar» lar turist otobüslerint önüne çekerek müşteriyi saatlerce orada oyalıyor ve bize gelmesişöyle yapıyorlar: Hele birtakım Leyla UMAR m Yıllarca alışveriş ettiği ne mani oluyor. yirmi.ve yakın rehberler yüzde ntz bir bakkaldan çok memkomisyon aldıkları için bu nun olabilirsiniz. Ama heman •Bazar»ları tercih ediyorlar. Kapalıçarşı ile Nuruosmaniyanında büytik bir super marHatta birtakım büyük «Bazar» ye arasında birkaç yüz metreları bu rehberler kurduğu için lik bir mesafe var. Ama iki ket kurulur ve daha fazla çeşit ürünü daha ucuza satarsa müşterilerini oraya götürmelecephede sulh yerine sessiz bir hangisinden ahş veriş yaparri kaçınılmaz oluyor. Veya sasavaş süregelmekte. sınız?. atleri öyle ayarlıyorlar ki lıiHem de uzun bir süred«nbezim çarşı kapanırken onları Kapalıçarşıdaki beş bine ya ri... Nuruosmaniye'ye getiriyorlar. km riükkânın bağlı olrtuğu bir Kapalıçarşıdakiler NuruosBu sefer bize gelmelerine vaaldıklannı ve bu yuzden işlemaniye'deki büyük pazarların kit kalmıyor. Bizim tek arzurinin iyi gitmediğini iddia edituristleri kendi inhisarlanna muz turistlerin serbest bırakıl yorlar. söyledikten sonra savunmalarınıası.» Nuruosmaniye cephesindeki en büyük kuruluşlardan biri olan 54'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Besim Ti bukoğlu ise iddialar için şunu söylüyor: «Evet, içerdekiierin haklı ol ? ) MODELDEN OLUŞACAK KOSTÜMLER. «ATATÜRK X0 duğu yunleri kabul ediyoruz. GİYSİLERİ SERGİSİ.NDE GÖSTERİLECEK. Ama bizim, turistleri bilhassa Kapalıçarşıya göndermediğinıiz tamamen gerçek dışıdır. «Atatürk Giysileri Sergitstanbul Haber ServisJ Bir kere yasalara karşı gelmiş si» fikrinin. Atattirk'ün giAtatürk'ün çeşitli donemoluruz. Sonra bu Nuruosmaniyime verdiği önemden kaylerde giydlği kostümlerden ye Kapalıçarşı çekişmesi tnaklandığını anlatan Terzi oluşacak «Atatürk Giysileki üç yıldanberi altın ve müHiiseyin özkan. «Ulu önri Sergisl» açılacağı ve 200'cevher salışınm azaldığı devre der. giyime bir çok liderden de başladı. Oysa Nuruosmaniün tizerinde örneğl içerecek daha çok ilgi sröstermiş ve ye yirmi yıl önce gelişmeğe sergi için değişik kaynakbu ilgisinin hiç de görtinbaşladı. O zaman hiç tepkl lardan modeller toplandığı tüyle ilişkiH olmadı&ını ka göstermedller, bugün Nuruosbildirildi. nıtlamış, aksine giyimin dii maniye tle ne kadar bazar varşüncenin bir yansıması olsa bunlar yıliar önce uyanık davranıp çarşının dışına çıkdugnnu ifade etmeye çahşmanın parasal açıdan yararuu mıştır» dedi. farkeden uyanık arkadaşlardır. Atatürk'ün giyim anlayıBiz ise yüz kadar rehber hiçşını kavrayabilmenin sanılbir sosyal güvencemiz olmatlıdığı kadar kolay olmadığığı ve inanılmaz derecede güç nı ve O'nun kullandığı her şartlar içinde çalıştığımız için kostümün, o günün koşulbiraraya gelerek anoııim ortak lık kurduk. Bu ortaklığa çevre larma göre biçlmlendiğlni mizdeki arkadaşları da dahil ve anlamlandığmı söyleyen ettik. Turistlerin psikoiojisi özkan, «Sözkonusn koşulaydır kendisine emekli maaşı malum. Örneğin bir Amerikaları tarih kitaplarmdan çöbağlanmasmı beklerken bu yahyı ele alahm. Neden doğruca zümleyerek kostümleri dernıtla karsılasınca «slnından vuHilton'a inmeyi ister? Çünkü lemeye çalıştvk. Sofya Atarulmuşa» dönmüş. aüstığı türde yer ve yaşar. şesi lken Yeniçeri kıyafetl Aynı şekilde turistlerin çoğu îsmail Demirel, 1955 yılında ile bir davete katılan Atabüyük mağazalara girip her tür 1289962 sigorta sicil numarası türk'Un difîer giysileri de lü alışverişlni tek yerde ta> ile sigortalı olmuş. 1962'denbelirli bîr amaç için giydimamlamak istediği için bazar beri çalıştığı îstanbul Serteller ğini kabul ederek 200 dolaaçmanın gereğini anladık. tlk Dericilik AŞ'den emeklilik bakyındaki modeli oluşturduk. defa müşteriye on beş daklkakmı sağlamış. Ve de tüm evtık konferanslar tertipleyerek Üstelik, kimi zaman fotoferaklarmı tamamlayarak SSK balıcılığunızı tanıttık ve satın raflardan. kimi zaman anla îstanbul İhtiyarhk Sigortası tılardan. kimi zaman da a almaları için haskı vapmadık, Eölge Müdürlüğüne başvurmuş ikna ettik. Yılda on beş bin deri işçisi İsmail.. nılardan yararlanarak riıı tebrik kartı göndcrereh. her Tam bir yıl bekledikten sonÖnder'in çizgilerini ortaya müşteriye malını satın aldıkra Sosyal Yardım Bakanlığına çıkardık» blçiminde konuştan ve memleketimizi terketbir dilekçe yazarak «Ankara tu. tikten bir hafta sonra leşekkür SSK Genel Müdürlüğü'nden mektubu yollayarak ve turistTerzi Hüseyin özkan. «Abeklenen onay gelmediği için leri getiren herkese bir yüzde, tatiirk Giysileri Sergisi» 1işlemlerinin tamamlanamadığıhatta ağır hediyeler vererek nı, İstanbul İhtiyarhk Şubesin çin tüm ilgili kuruluşlara müşterllerimizi kendimize bağbaşvurduklannı ve son haden gönderilen yazılara da yalamayı başardık». zırlıkların tamamlanmak nıt verilmediğini» bildirmiş. üzere olduğunu belirttl. (Arkası 9. Sayfada) Şimdi bakınız, bu benzerine ender rastlanan ilginç konuya Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emri üzerine SSK Genel MUdürlüğü, İhtiyarlık Sigortası yetkilileri IX360/36912 sayıll yazıyla nasıl yanıt vermiş: «Kururaumuz kayıtlarımn tet kikinde aşağıda künyesi belirti len İsmail Tongür'ün 128M4T3 sigorta sicil numarası iptal, 1289962 sicil numarası ipka edll diği, tsmail Demirel'in kiinyesine göre yapılan tetkikte ise tescil kaydına rastlanılmamıştır.» KAPALIÇARŞILILAR: BİTAKIM BAZAR.LARI REHBERLER KURDUKLARI İÇİN KAPALIÇARŞI KAPANIRKEN TURİSTLERİ NURUOSMANİYE'YE GETİRİYORLAR. BİZE GELMELERİNE DE BÖYLECE VAKİT KALMIYOR. NURUOSMANİYELİLER: KESİNLİKLE TURİSTLERİN KAPALIÇARŞIYA GİRMELERİNE MANİ OLMUYÇRUZ. BİR TURİSTİN KAPALIÇARŞI'YA GİRMESİNİ ÖNLEMEK YAKIŞIKSIZ BİR DAVRANIŞ. BÖYLE OLAYLARI KAPALIÇARŞI'DAKİ ARKADAŞLARDAN DAHA FÂZLA KINIYORUZ. Fransız hükümeti, kültür ve sanata 150 milyar lira ayırdı Dış Haberler Servlsi Fransa'nm Kültür Bakanı, tarihteki bütün Kültür Bakanları içinde en talihlisi sayılabilir, Çünkü kendisine aynlan kültür harcamaları bütçesi, daha önceki bakanmkinden yüzde 70 fazla. Jack Lang, kültür ve sanat olaylarma 1982 yılı boyunca tam 6 milyar frank (150 mil yar TL.) harcayacak. SAVUNMA KADAR ÖNEMLİ Fransa'da 1981 seçimlerinde işbaşına gelen Başkan Mitterrand, daha seçim kam panyası sırasında kültür işFRANSA KÜLTÜR BAKANI JACK LANG, HAZIRLADIĞI ÇOK GENİŞ KAPSAMLI KÜLTÜR PROGRAMINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN HÜKÜMETtN TÜM ÜYELERİNİ SEFERBER ETTİ. lerine ekonomi ve savunmayla aynı önemi vereceğini açıklamıştı. Nitekim Mitterrand'ın Kültür Bakanlığına atadığı Jack Lang, Sosyalistlerin bu vaadini yerine getirmek için hiçbir masraf tan çekinmemekle kalmıyor, birçok proje de düşünüyor. Jack Lang işbaşına gelir gelmez, Paris'in ünlü ve eski tiyatrosu «Comedie Française», metro istasyonlarmda işe gidip gelmek için bekleyen metro yolcularına temsiller vermelerini emretti. AİR FRANCE DA DEVREYE GİRECEK Komünist Partili Ulaştırma Bakanı ise, Fransız Dev let Havayolu Şirketi «Air Franceın seferlerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin ve gösterilen filmlerin Fran sız kültürünü daha iyi yansıtmasını sağlayacak. Jack Lang'ın kültürel isteklerinden Dışişleri Bakanı Claude Cheysson da pay alacak. Cheysson. Fransız kültürünün dış ülkelerde yayılmasına katkıda bulunacak. EHysee Sarayı şimdiye ka dar hiç bu kadar çok aydın ve sanatçının girip çıktığı bir yer olmamıştı. Zaten sosyalist yönetimin üst düzeydeki görevlileri arasında da yazar Paul Guimard, filozof Regis Debray ve tarihçi Claude Manceron gibi ünlü aydınlar bulunuyor. Cumhurbaskanı François Mitterrand ise sık sık bazı sanatçılarla öğle yemeği yiyor. Fransız Cumhurbaşkanıyla birlikte yemek yiyen sanatçılar arasında ünlü Amerikan folk şarkıcısı Joan Baez. tiyatro oyunculan Bul le Ogier ve Nicole Carcia, yazar Lucien Bodard ve şar kıcı Guy Beeart yer aldı. HÜKÜMETÎN MASKOTU Mitterrand. Amerikan filminin ünlü isimlerinden Orson VVelles'i şeref nisanıyla omırlandınrken. hafif müzik şarkıcısı Dalida ise. Cumharbaşkanıyla ve bakan larla o kadar çok birlikte göründü ki. herkes Dalida'ya sosyalist hükümetin «Maskotu» gözüyle bakıyor. Bu arada kültürün. sosyar list hükümetle bu denli kay naşmasıyla da yetinmeven Kültii' Bakanı Jack Lang. 1789 yıhnda Fransa Devriminin patlak vermesine sah ne olan Bastil Meydanında 4 bin kişilik bir opera bınası yaptıracak. Bu arada. Fransa'nm birçok kentinde inşa edilecek müze, kültür merkezi gibı binalann yanisıra, bir de 10 bin kişilik bir rock ve cn7 müziği sarayı da projeler arasında yer alıyor. Kültür alanındaki bütün (Arkası 9. Sayfada) Bir terzi Atatürk'ün giysilerini hazırlıyor 16 aydır maas bekleyen isci, Side'ye soruyor: Şimdi kimin SSK, 27 yıl prîm ödeyen işçinin yerine aym sigorta sicil numarasıyla 82 yaşındaki bir başka tsmail'i emekli etti. eliyanacak? Yavuz OKAYBEN «27 yıl çalıştım, SSK'ya prim Sdedim. Ama SSK Genel Miidürlüğü benim yerime baska bir tsmail'i emekli etti!» 1929 Silistre doğumlu îsmail Demirel, böyle yakmıyor. 16 HÜKÜMETİN MASKOTUı Fransa Cumhurbaskanı Mitterrand, ünlü hafif müzik şarkıcısı Oalida'yı bir programında kutlarken. Dalida, Mitterrand ve diğer hükümet üyeleriyle o kadar çok birlikte, ki birçok kişi ona «Hükümetin maskotu» diyor. I Türkîş içinde uzlaşma aranıyor Denizcier, îcra Kurulu'nda değişiklik istemiyor, başkan adayı olacağı belirtilen Şevket Yılmaz ise Türk İş'te reorganizasyon istiyor. ANKARA, (ANKA) Bir ay sonra yapılacak olan Genelkurulu ile ilgili çalışmalar yürütülürken, Konfederasyon içerisindeki ekipler arasında uzlaşma aranıyor. Edinilen bilgilere göre. başkanlığı sürdürüp sürdürmeme konusunda henüz kesin bir açıklama yapmayan Ibrahim Denizcier bugünkü ıc.a kurulunun değişmemesinl, aynı yapının sürmesini istiyor. Deniz cier bu nedenle de Konfede rasyon içerisinde yönetim dışı tutulan ancak bu genel kurula ilişkin kulis çalışma Yitirilen verimli topraklar (2) lannı yürüten Sosyal Demokrat ekip ile görüşme ma sasına oturmuyor. Genel Başkan Denizcier' in genel kurula ilişkin ola rak yürütülen çalışmalar konusunda Sosyal Demokrat Sendikacıları toplayarak ve btlgi vererek çalışmalar içine katmaması Konfederas (Arkası ö. Sayfada) 27 YIL ÇALIŞT1, EMLKLI OLAMAÜ1 Deri işçisi îsmail Demirel. 27 yıl çalıştı. SSK'ya başvurdu. Genel Müdürlük, kendisini değil de Gürünlü İsmail'i emekli etti. İsmail Demirel, «Ben şimdi ne yapacağım» diye arkadaşımız Yavuz Okayben'e soruyor. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) Bursalı sanayiciler: durumundan sorumlu değiliz Yılmaz AKKELIÇ Askeri mahkemelerde iddianameler özetlenerek okunabilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sıkıyönetim yasasında değişiklikler öngören yasa, Kurucu Meclis tarafından kabul edildi. Yasa uyannca Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde askeri savcı, iddianameyi özetleyerek okuyabilecek. Çok sanıklı davalarda sanıklardan bir kısmmın duruşmarnn bazı oturumlanyla ilgileri bulunması halinde duruşmanın bu oturumlannm yokluklarında yapılmasına mahkemece karar verilebileceği yasayla Öngörüldü. Ancak bu samklann yoklukları da yapılan duruşmalarda kendileriyle ilgili bir durum ortaya çıktıtğı takdirde ilgili oldukları söz ve işlerin esaslan noktalan müteakip duruş~»l~d. benHdarina hlMirllS. BURSA, Sanayiciler genellikle, Bursa Ovası'nın kritik durumunun gerektlğince değerlendirilmesi ve önlemlerınin olınması konusunda duyarlılar. Ne var ki, bu kritik durumun sorumluluğunun kendilerinde olmadığına inanmaktalar. Scnayiciler, İstanbul'dan Gebze ve Izmit yönü doğrultusunda yoğunluğun artmasıyla, yeni kurulacak sanayilerin Bursa'yı seçmesinin doğal karşılanması gerektiğini vurguluyorlar. Onlora göre, hicbir devlet kuruluşu «Fabrikam buraya kur!..» dememiş, imar planlarına yansırnış bir tablo sanayicilere sunulmamıştır. Kaldı ki, «Bizatihi fabrikaların kurulduğu alanların fizlki büyiiklüğünden çok, beraberinde getirdiği yerleşlm Ihtiyaçları dolayısıyla» konu önem kazanmaktadır. Bu ise, kuşkusuz sanayicileri pek ilgilendirmemekteÖte yandan gerek sanayi, gerekse tarım kesimi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşunda, yer saciminin iyi yapıldığını kabul ediyorlar. Eskiden Yalakcayırı adıyla anılan ve tarımcıların «veMisol» dediklerl cinstsn tarıma elverişsiz topraklarla örtülü bir alan bura sı. Bugun 75 kadar fabrika kurulmuş bu bölgede, 15.000 dolcyında işçi çalıştırıyor bu fabrikalar. Ancak bölgenin kuzeyindeki veriml! topraklarda. hicbir plâna ve izne bağlı olmaksızın gelişmekte olan koskoca bir uydukent doğrtiL'Ş... 50 dolayında fabrika İse, Bursa Ovası'nın en ve(Arkası ». Sayfad») Yazışmalar sonuç vermiyordu. Kurumun bile yaşayıp yaşamadığını bilmediği 1901 GUrün doğumlu îsmail Tongör'ün emekli olduğu kayıtlarda görülüyordu. 27 yıl çalıştıktan sonra bir türlü kendisini SSK'ya kabullendiremeyen îsmail Demirel, şimdi «meteliksiz...» Eşdosttan aldığı borçla yaşamını eürdürüyor. «Bakın benim halime. 1,5 yıldır 27 yıl çalıştiKinn kanıtlamava çalışıyorum. Bakalım vanhşlık düzeltiIeceU mi?» diyor. İstanbul İhtiyarhk Sigortası Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise, konuyla ilgili olarak «ıniikerrer sicil numarası olabilir. Ancak bu araştırmakla düzeltilecektir» diyorlar. Demirel, Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide'nin geçenlerdekj demecini hatırlatıyor. «Emeklilik dosyası 89. güııde kimin elindeyse onun eli yanar.» İsmail JJemirel'in dosyasını elindebulunduran değil yanmak, çok kavrulmuş olması gerekir. BU YIL TOPLU KONUT İÇİN 24 MİLYAR HARCANACAK ANKARA, (Cumburiyet Bü rosu) Toplu konut yapımı için bu yıl 24 milyar lira harcanacağı öğrenildi. Ancak bu paramn öncelikle verileceği yerler, 200'den fazla konut yapan kooperatiflerle, kişi ve kuruluşlar olacak. Geri kalmış yörelere öncelilc verilmesi de ilke olarak belirlen Düğün dönüşü Unkapanı köprüsündeki kazadan sonra Haliç'e uçan Dr. Ziya Erdoğdu ile eşl Esin, kızları Yeşlra, Ver da ve Semrin ile Yeşim' in nişanlısı Dr. Abdurrahman Kocaşaban'ın cenazeleri dün morgdan ahnarak toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Erdogdu'ların cenazeleri dün saat 14'de 21 yıldır oturdukları Çorlu'ya götürüldü ve burada 5. Kolordu Komutanı Korgene.al Adnan Doğu ile meslekdaşları, askeri ve sivil doktorlarla kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Verda'nın Galatasaray Lisesindeki arkadaşları da Çorlu'daki askeri törene katıldılar. Cenazeler daha sonra İzmir'e uftıırlandı. Yedeksubaylığını tamamlayan Dr. Abdurrahman Kocaşaban' ın cenazesl ise ayn olarak Afyon'a götürüldü. Fotoğrafta, Çorlu'da binlerce kisinin katıldıgı cenaze töreninde duvaklarla süslenen Erdoğdu'nun kızlarından nisanh Ye slm'ln tabutu ırörülüyor. (Fotoğraf: Asena ÖZKAN) Cenazeler memleketlerane gönderildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog