Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

20 NISAN 1982 Cumhuriyet 11 Dekanlar (Baştarafı 1. Sayfada) ka bir kuruma atamak yetkısi de yasa ile Yüksek Öğretim Kurulu'na bırakıldı. Yasa ile ceza soruşturması usulü de yem esaslara bağlandı. Buna göre, Anayasada nltelikleri belirtilen, cumhuriyeti or tadan kaldırmak amacıyla ışlenen suçlarla öğrenım hürriyeti ni kısıtlayan anarşik ve ideo lojik olaylara ilişkln suçların suçüstü hallerinde kovuşturma yı doğrudan Cumhuriyet Savcısı yapacak. Yasanın yürurlUge girmesınden önce açılmış kamu davalan ile sonuçlanmış sorusturma ışleraleri bulunduğu aşamadan itibaren uygulamaya devara olunacak. Bu arada 5 yıl süreyle YUksek öğretim Kurulu'nun yapacağı ber tUrlü satın alma ve diğer işlemler hakkuıda artırma, eksiltme ve ihale yasası uygulanmavacak ADtt TIP YASASI Adli Tıp Kurumu Yasası MH11 Güvenlik Konseyi'nce kabul edildl. Yasaya göre, mahkemeler İle yargıçlıklar ve savcıhklar tarafından gönderilen, Adli Tıp ile ilgili konularda bilimsel ve telc nlk görüşlerini bildinnekle gdrevlendirilen Adli Tıp Kurumu yedi birimden oluşuyor. Bu binralerin, «Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Adli Tıp Başkanlar Kurain, Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp thtisas Kuruliarı, Adli Tıp thtisas Daireleri, AdI) Tıp Kurulu Grup Baıjkanbgı, Adli Tıp Şube Müdürlüklerl» den oluştuğu yasada brimlerin görevleri aynntıyla yeraldı. Yasaya göre Adli Tıp Kurumu Başkanı, Baskan Yardımcısı, Ihtisas Kurulu Başkan ları ve üyeleri Adalet Bakanının önerisl Uzerine uzman elemanlar ya da üniversitelerln ilgili fakülte öğretim Uyoleri ile yardımcılan arasmda üçlü kararname ile atanacaklar. Bu öğretim üyeleri ve yardımcılarının bağlı bulunduklan kurumdan aldıklan aylık ve ödenekler kesilmeyecek, kendilertne aynca ikinci görev aylığı ve rilecek. Adli Tıp Kurumu'nun döner sermayeli işletmeler kurabilece ği öngörfüen yasada, kurum personeline almakta oldukları maaş yan ödeme, ve tazmınat toplamanm bir katına kadar ödeme yapılacagı hükmü de yer aldı. Ingiltere'de cephe gerisi konusmaları Ahmet TAN bildiriyor LONDRA Bence savaş mavaş çıkmayacak. Yoksa KraUçe oğlunu gönderir miydi. Sen onu bosver de Baş(Baştarafı 1. Sayfada) bakan Thatcher'ln dlşlerinin mıştır. Israü'in gittikçe ge yakından çekilmiş resmlnl görnişleyen sınırları içinde feo dün mü? lan Arap bölgelerindeki be~ 8u Dally Mall gazeteslnin lediye bafhanlarını görev diştabiplerine muayene attirdilerinden alarah yerlerine ği resimleri mi? İsraılli subayları atamaları Evet... Dis tabipleri Geneuzerine halk direnişe geç ral Gartieri'ye diş RÖstcren Thatcher'ln öndlşlerinin çok miştir, Lübnan'daki çeşitll sağlam olmadığinı sovlemişler. silahlı örgütler arasındaki Bir tane de eksik varmış. iç çatışmalar da Beyrut'u Nereye gitmis dersln? hanlı bir arenaya dönüştür mü$tür. Bütün bunlar olup Lord Carrington'un kaba etmbiterken Suriye Irah swwrı de olmalı herhalde. Bir baksın m hapamış ve Suriye top lar orada olabilir. ••• raklanndan geçerek Ahde Beyazsaray'dan hayır yok. niz'e ulaşan Irah petrol boBizim hükümet su Amerlkaiı m hattını da kesmiştir. Su gazetecflerle arayı ptşlrse bari. riye Başbakan Yardımcısı Nive? Hamdun. Irah'ın Arap dün Niyesl var ıtıı? Amprlkalı yasırıa ihanet ettiğini ileri razetecller Amerikan devletinsürmüş ve «Saddam Hüse den daha etldn haber alma olayin'in kanlı rejimine karşı nağma sahip. ABD uzaydaki verdiği mücadelede Irak gözleme istasyonlarına yeryühalkınm yanında yer alaca zünün her yanına dağılmış CtA a.ianJarına, her üikedekl radar ğız ve onlann kurtuluş savaşım sonuna dek destekle merkezlerine karşın Arjantln'in askeri operasyonnnu önceyeceğiz» demiştlr. Bu tutum Suriye • Irah arasmda kalan son köprüle(Boştarafı 1. Sayfada) rin de atılması anlarnına gel mektedir. Pym, Şavunma, Bakanı Jonh Suriye'nin tutumu Irah'ın Nott, İcişleri Bakanı VVillıam tran savaşında zor durum Whitelaw ve komutanlarla bir lara düşmesiyle eş zamanlu görüşme yaptı. dır. İran huvvetleri karşıAr|antln'de öncekl gön casında oldukça ağır yenilgi susluk sucundan tutuklanan lere uğrayan Bağdat, ateş Kanado Ulusal televizyonımun kes ve barış için formüller (CBC) üç gazetecisl. tutuklanaramakta ve araya arabu dıkları Comodoro Rivadavia'lucular koymaya çahşmak 6a dün delll yetersizliğlnden tadır. Bu çabalar şimdiye dek bir yarar sağlamamış serbsst bırakıldı.lar. Olayla llgilenen sıvll yargıc tır. Ikl Kanadalı ve bir Amarlkalı Çoğunluğu Şlilerden olu gazetecinin casusluk yaptıklaşan Irah'ı Sünniler yöneti rını doğrulayacak hicbir delıl yor. Eğer Bağdafta Sünni bulunmodığını söyledi. iktidan yıkıhrsa, Şii egeöte yandan Ingiltere'de mumenliği Akdeniz'e değin açvhalefettoki İşci Partlsinin söz lacaktır. Bu yayılıç olasılığı Suudi Arabistan'ı, Körfez cüsü Denis Healey, Alexonder Seyhliklerini ve Ürdün'u ür Haig'in cabalarının sonuc vsrmemesl halinde Falkland buhütmektedir. Ortadoğu'da durum gergin nalımının cözümu ıcin Blrleşve hava pusludur. Dunyanm mlş Milletler Genel Sekreterlni «Ivl nlyet» görevi yapmaya gözleri Falkland sorununa dönühken Ortadoğu'da bir çağırmak gerektığini söylfldi. ffeyler olmaaı beklenebilir mi? İsrail Golan tepelerini ulualararan kamuoyu Polonya'daki asheri müdahale ile uğraşırken ilhak etmişti. Bu olayın etkisi ve anısı henüz unutulmamıştır. den habrr alamadı. Bu yüzden adalan Arjantin'e kaptırdık. Eee? Oysalrt Amerikaiı (tazetecllerin haberalma olanakları nıüthlş. ÜnlU gazetecl Jak Anderson, Başkan Reagan'la Dışişleri Bakanı Haig arasındaki Atlantik ötesi gizli telefon konuşmasının bandını yayınladı. Yanl Amerika eibi müttpfifin olacağtna Andersnn prihi blrkaç gazetecl dostun olsun ve ter mi diyorsun? ••* Polonya'da askerler Dayanışma Sendikasını tepeleyince en ışçi dUşmanı bilinen çevreler bile sendikacı kesilmişlerdi. Evet, tıpkı Falkland'ı ellmizden aldj dlye herkesin Arjantln'li penerale kizıp faşlzni dUşmanı olması gibi. Kartierin faslst olduğunu Falkland adaları elden eldlnce farketU bir çok kişi. ••• Şu muhalefet Başbakan'a kadın gözüyle bakmıyor mu ne? Nerden çıkarıyorsun? Muhalefet sözcüsü «Günry Atlantlk'te hükümet pantolonu inîk vaziyette yakalandı. demiştt. Hükürneti temsil eden kim? Bayan Thatcher. Herhalde sözcü Thatcher'in pantolnn fiymediîlnl billyor. «Terbîyeli muhalefet» yapmak için etekten söz etmedl. zahlr... ••• Bana hırakılsa bu Falkland işini bir mazot parasın» çözerdim. Nasıl yanl?. nnnanmanın çıktıgı Atlantlk seferlnde yakacaiı mazot 5(1 milvon Sterlln. Bu mazot İ O adalı ugruna NU vakılıyor. Mazotun parası tümü çoban ve balıkçı olan hu adalılara tekllf pdilseydi kl aile başıns 2 btn X Sterlln düsüyor, evden barktan vazgeçerlerdi. Gldlp Istedikleri ulkrde kendüerine l«tlkbal kurarlardı. ••• Şu «Bayan Thatcher kabartmalı» tuvalet kağıdı asacaklannı Eördün m(l? Boblni kafasmın içine takıvorsun, ağzmdan tuvalet kagıdı sarkıyor. Tuvalette rahatça ve zevkle kulIanılıyor. Evet, epey 6nce plyasaya çıkmı?tı. Yapımcı firma, «Işlnl kaybeden her Işçl tuvaletlne bir tane lazrnı» dlye reklamını yapıyordu. Ne olmuş? Ne olacak, eğer tngiltere sa.jşı kaybederse bu sefer her ailenin tuvaleti bu asacaklarla dolacak. îngiltere savaşı kaza nırsa bu kez Thatcher kabartmalı tuvalet kağıdı asacağı yapan firma iflas edecek. Çünktl «ulusal kahramanın» tuvalete asılmasına kimse razı olamaz. O durumda ise olan yine o fab rikada çalısan işçilere olacak. Firma iflas edecek, işçiler işlerini kaybedecekler. Desrne bu Falkland işinln acu «3. Dünya Savaşından» tut da tngiliz tuvaletlerlne kadar uzaruyor. ••• Savaşa gıden înRiliz askerleri tüm paralarını geminin kantüıinde satılan hedivelik eş yaya vatırmışlar. Ne hediyellk esyası? Donanma vetkililerlnin açıkladığma göre askerler özel dlkilmiş hatıra kilotları ahyorlarmış. Kilotlann Üzerinde ünİU uçak gemlsinin aclı învlncib le (yenilmez) yazıh. Peki kader bu ya, ya sava» çıkar da yenllirsek ne olacak? Hiç, o zaman da askerler donları ters çevirip başlarına geçlrirler, ya da «teslim bayrağı» olarak gemi direklerine çekerler. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) Bugün Türk basım tehlikeli bir gidişin içindedir. Bu tehlikeli gidiş, holdingleşmedir; yayın organlarınm holdinglerin sözcüleri olmalarıdır. Basmın, büyük holdinglerin, bankalarm çıkar kavgalarına araç yapılmasıdır. Gazetelerin, gazetecilik mesleği dışmdaki «şans ve talih yarışmaları» ile haksız rekabet koşulları içinde yapay tirajlar yaratmalandır. Holdinglerin, çok uluslu şirketlerin dünya çapmdaki kapışmalarını Türkiye'ye yansıtraalarıdır. Bir kısım basınm yürüttüğü «şans ve talih oyunları» yasalara da aykırıdır. örneğin, «MHİİ Plyango Teşkiline Dalr» 3670 Sayılı Yasanın birincl maddesinde «Türkiye'de karsıhgı nakit olmak (izere piyango keşldesi hakkı münhasıran MHİİ Piyangro İdaresi'ne alttlr» denilmeslne karşm, bir gazete, yıllardır, «karşılığı nakit olmak üzere» çekilişler düzenlemekte, üstelik bu çekllişleri, yetkllilerin gözleri önünde akılalmaz bir umursamazlıkla Milli Piyango biletleri üzerinde yapmaktadır! Bankalarm, müşterilerine ikramiye dağıtmaları yasaklanmışken, basına «lotarya» yapma serbestliği tanınmasını anlamaya gerçekten olanak yoktur. Olaylara tercüman olduğunu ilerl süren bir gazetemizle içlidışh olan Akdeniz Haber Ajansı'nm kurduğu «ZirAk» adli şlrketîn, Tlcaret Sicill kayıtlarma göre uğraşı alanmı birlikte öğrenelim: «Her türlü zirai motorlu araç, alet, maklna ve teçhizatın zlrai ilaçlama uçak ve helikopterleri, İlaçlama maddeierinin ithali, pazarlaması, her türlü motor. motorlu araç ve yedek parçalarının Imall, ithall, pazarlaması, kiralanması, elektrikli araç ve gereçlerin İthall, mümessillik i$lerinin yapılması, grıda sanayl tesislerinin kurulrnası, ber türlü termik santral araç ve gereçlerinin ithali ve bu Işlerfn mümessilliğinl yapmak, gemi Inşaa ve İthali, denlz, hava, kara araç ve gereçlerfnin ithall, bunların mümessillik işleri, sivil havacıhk araç ve grereçlerlnin İthali, içerde ve dışarda, orta ve kısa vadeli borçlannia işleri, her türlU Ithalat ve Ihracat. gayrimenkul, alıp satnıak..» (Türkiye Tlcaret Sicili Gazetesi, 16 şubat 1977). Akdeniz Haber Ajansı'nın kurucu ortakları arasında, bir devlet bankası olan Anadolu Bankası da vardır. Ve bu banka, Tercüman Gazetesi sahibl Kemal Ihcak'ın sayıları kırkı aşan şirketlerinden biri olan Tarımsan şirketine kredi açmıştır. O tarihte bankanın Yönetim Kurulu Başkanı. Tercüman Gazetesi yazarlarmdan Osman Kibar beyefendidlr! Bir haber ajansmm «denlz, kara araç ve grereçleri İthall» ile ne ilgisl vardır? Bir devlet bankasınm, bir özel haber ajansı ile ne glbi ortak ugraşı alanı olmalıdır? İlgisl var kl, emekli Hava Korgenerall Ihsan Göksaran, Akdeniz Haber AJansı'nda görevlldlr. Osman Kibar da hem Tercüman Gazetesi yazarı hem de Anadolu Bankası Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bir ilgisi vardır kl, Mlrage uçak firması Türkiye temsllcilerlnin telefonlan, (Orhan Kabibay ve Sulhl Kaner) yine bu ajansa bağlıdır. Gazetelerin, gazetecllik alanı dışmdaki amaçlarla uğraşmalan, böylece. bu amaçlarm birer organı haline gelmelerl basm için en büyük tehllkedlr. Basın bu tehlikeli gidisln içlndedlr. Yarm, öbür gün, «özel televlzyon» kanalları kurup. bütün kamuoyunu etkl alanlan İçine almak lsteyenler de büyük holdingler ve slrketlerdlr. Kim olacak baaka? Baam özgürlüğü, holdinglerin yanşına araç yapıtoamalı, birer «haksıs rekabet» türü olan «lotarya» bir an önce kaldınlmalı ve Basm Yasasmda belirtlldlği gibi «gazeteclllk, bu mesleğln dışmda kalan özel menfaatlere» sımsıkı kapatılmalıdır. Basm özgürlüğü, haberlerl serbestçe elde edlp, yaymak ve her türlü düşünceyl yine serbestçe dlle getirmek demektlr. Şlrketleşme. ve holdinglesme demek değildirl Arjantin Turkıveden K | S A Cevizli (Baştarafı 1. Sayfada) ralannda söndürüldü. 83 saat devam eden yangının çıkış nedeni belirlenemedi, ancak yangın sonunda 5. katın büyük bir kısmı yandı, ilgililer depoda bulunan balyalar dolusu tütünün için için yanarak kül olduğunu sövlediler. Yangmla ilgili soruşturma sürerken, zararuı büyük olduğu bildirildi. Hasar tespit çalışmalanna ise bugün devam edilecek. ISTANBUL Tiirk Alnıan Kültür Enstitüsü tarafından Odakule'de düzenlenen Göç Olgusunuu Getirdiğl Kültürcl Sorunlar konulu seminerde TUrk Eğitlm slsteminln ezbere dayandığı, bu nedenle ögrencilerin yaratıcılık yönünün gelişraediğl öne sttrttldü. İSTANBUL Belediye Baskam Ecmel Kutay, son zamanlarda tüpgaz patlamasmdan m«ydana gelen yangınların artması, can ve mal kaybına neden olması uzerine bir açıklama yaparak halkı uyardı. Kulay tüplerle ilgili şiyaketlerin 27 83 76 28 45 37 numaralı telefonlara bıldinlmesini lstedi. ISTANBUL'daki surların restorasyonu için yaklaşık altı milyar llraya gerek duyulduğu bildirlldl. HAYDARPAŞA Aritıye ve Sirkecı Muratlı istasyonlan arasmda ot öldürücü ilaçlama çalışmalanna bugün başlanıyor. BOtiAZtÇt Unlversltesl tarafından Arapça kursu açüacak. Kayıtlara 26 Nisanda başlanacak. TBAFIK ekiplennce İstanbul'un çeşitli semt ve kavşaklannda yapılan kontrollerde sürücülere toplam 1 milyon 155 bin lira para cezası kesildi. Fatih'de Güllü Kılıç (70) kamyon altmda kalarak öldü. Kazalarda 10 kişide yaralandı. ISTANBlL'un çeşitli semtlerinde son 20 gün İçinde yapılan arama ve operasyonlarda adam oldürmek, ırza geçmek, kaçakçılık, gasp, silah taşımak, soygun ve slyast amaçla faallyet güstermck suçlarmdan gıyabi tevklf kararıyla aranan 101 kişl yakalandı. Bu arada alıcı kıhğına ırircn polise silah satmak isteyen Veysel Bulut suçüstü yakalandı. ACITÜRKÜCÜ hüseyin haydar 1981 AKADEMI KITABEVI 5MR BIRINCILIKOOULU ödül Alan KltaplarYayınevl Hergün (Bagtarafı 1. Sayfada) tecavtiz olayının kahramanınm annesi. Metro'da memur. Kurta) yasasınm değişmesine neden olan olayın kahramanlanndan. O. Fransa'da... «Eğer» diyor mületvekill bayan, Tunus do&umlu Gisele Halimi, «Aynı insan, her B u bulasık yıkıyorsa, bu rn poUtik bir eylemdir..» Ve ekliyon «Biz erkeklerle kadınların Szel yasammda. erkegin kadm üzerinde iktidan oldu£unu söyliiyoruz. Bu da poHtik blr Uiskidir. Ama siyasal partiler böyle düşünmü yorlar.» Ve hiç bir paröyle llişkisi olmayan. kişisel olarak Başkanlık seçimlerinde Mitterrand'ı destekleyen ve Sosyatist Parti'nin destegiyle baâımsız milletvekill seçilen Bayan Halimi şöyle bir yakıştırma anlatıyon «Buradan Bnce Cflney A* merika'daydım. Orada da ınlattun. Che Guevera bir îerllla lideri. bir devrlmd. Ama Che Guevera gerlllaian döndflkten sonra kansı •a dövmüs olsaydı, biz onu ievrlmcl kabu] etmezdlk...» YAZKO'nun «Kadın Sotınlan» sempozyumunda ko luşmak tçin yurdumuza Re en Milletvekili Halimi «Her üriü silahlı olaya, savasa, skettceye. terorizme, ölöm ezasına karşı oldukiannı» 39İirtiyor ve «Bir halkın bas; c a bir halka karşı trflc kulanmasınm karsısında olduk annı da» soyleyerek özgürük mücadelesine deginirorr «Erkekler Içln eslgi aatıkan sonra duran bir «zgürttk mttcadelesl olmamalıdir. 3u da en az 8tekJ mflcadele tadar Anemlidir.» Halimi bir femlnist. özelIkle kürtai ve tecavuz kolularında aldıgı davalarla ın yapmış. Ve de bu davaan bir gösterl haline dölüştürmekle... Mücadelelerinln hem yaal yollarla hem de yasal ol nayan yollarla sürdüftunü »lirtiyor bayan Halimi Ya al olanlar kuşkusuz çeşitU österi vurövü8İeri. mitingrsr, gösteri şekline dönüşürulmüş böyük davalar... Ya yasal olmayanlar?.. Hemen şaşırmayın. Hem illletveklli hem de «yasal Imayanın nasıl yanyana elece£inf düşünöp «olmaz» ınmayın... Kendlsi de kahahalar atarak bunu şöyle nlatıyor zaten: «Kurtajın yasak olduftu Snemlerde. bazı pslkolog e doktorlarla birleşerek inrkezler kurduk. Hem doura kontrolü egltinıl verik, hem de gerektiglnde ürta) yaptık... Ama öylesie bir kamuoyu oluşturduk I. bizl hlç bir şekilde baakı Itına alamadılar, dokunamdılar,..» Irmak **• (Baştarafı 1. Sayfada) »nayasanın taazırUnması Ue Ugili olarak anayasa bomisyoıra nun da bugüne kadsr derlenmiş eörttş ve bilgilerl bir kaç t« ınel kategoride toplamak müm kündiir. Komisyon bunlan kurula getirlr, görüsme açılır Ukeler belirlenir sonra syruıtılara girillr.» Veterli görUşme yapılmadan çıkarüacak Anayasa'nın kimseyi tatmin etmeyeceğtni, sorunlara cevap veremeyeceğtnl büdiren özgöker, 1961 anayasasırun bazırlıklannı arüatırken, o laman devletin bu derece tahrlp edilmemiş olduğunu, slyasl kadrolarm mevcut bulunduğunu ve «on ayda hazarlanan o anaynsa Ue bugtin bu noktaya gelindltini» bildirdı. Devtet Beştonuıın Anayasa' nın bazırlanmasına ilişkln sözlerini cleaktaran özgöker; Meo lis Baskamnın beyanlannın sakıncab olduğunu anımsattı. «dikkatli olurlana tskdir kaMmrlar* dedi. Baaında da sanki Anayasanın çıkması İle bil tün sorunlann çözUleoeği gibi yayınla yapıldığını belirtm ö » göker, ban çevrelerde iae bu idarenin biran evvel son bulması istemlne ilişkin faallyetlerin sürdürüIdüğtlnU söyledl. özgökerden sonra söz alan Danışma Meclısl Başkaru Sa> di Irmak önerüere katıldığınl, komisyon çalışmalanna destek olduğunu belirterek sunları söyledl: Benlm daima yerli ve yaban« basına söyledlğlm tek sey var. (anayasa wa diger Utj yasa Devlet Baskamnın dediğl ıta manda çıkacaktır) dedlm. Hiçbir yerde bir tarih tespit «tmedlm.» Yayıncılık yaşamında çeyrek yüzyıh dolduran onurlu bir geçmişten güvenli bir gelecege... 1956yılmda kurulan 'Türkiyeîş Bankası Kültür Yayınları" arahksız sürdürdüğü yaym çalışmahınnda "Ulusal Kültüre Katkı"yı her zaman değîşmez amaç olarak benimsemiş; edebiyat, sanat, toplum ve insanbilimleri alanında yayınfadjğı kitaplarm sayısı 24O'ı aşmıştır. Kültür Yayınlan, kültür varlığımızı yurt dışında da tanıtmak amacıyla, önceki yıldan başlayarak yabancı dilde yayin çalışmalannı da sürdürmektedir. Yurt kültürünün hizmetinde olmaktao daima mutluluk ve kıvanç duyan Kültür Yayıalan artan bir çabayla her zaman halkımızın ve kültür varlığımızın hizmetinde olacaktır. ABD, Sina'dan (Baştarafı 1. Sayfada) Dünyarun en uzun ırmağının kıyılarında sıcak ve sükünet birbirine eşlik ediyor. Halk terbiyeli, yumusak ve sakin. Burası apayn bir dünya. Ne Beyrut'un silahlı savaskan keşmekesi, ne de Kahire'de İsrail'in Sina'dan çekilip çekilmeyeceğinin meraklı beklenişi burada yok. Bu nedenle tefekküre dalmak için bol vakit ve bunaltıcı sıcagin dısında hayli rahat bir ortam var. Böylece blrkaç gün geriye gidlp Beyrut izlenimlerimizi sUrdüreblliriz. İsrail saldınsı bekleyen Beyrut'ta birdenbire herşeyi unutturan solcu örgütler İle Şli Emel'in arasmda iç savas çagrışımlan yapan çarpışmalar dışında tüm dikkatler iki şeye yönelikti: Batı yakası ve Gazze'deki FilistJn halkının direnişi, israil yetkililerinin Sina'dan geri çekilme konusundaki demeçleri. Aslında birincl konu lklnclsiyle yakından ilintili. Sina'dan geri çekilme tarihi, yanl Camp David silrecinin sona ertne tarihi yaklaştıkça işgal altındaki Pilistln topraklanndaki olaylar da kınştı. Billndiği gibi Camp David'in iki ayağı var: tsrall'in işgal ettigi Mısır topraklannı, yani Sina'yı tümüyle boşaltması, Batı Yakası ve Gazze'de yasayan FUlstin'lilere özerklik verilınesi. Camp David'in Mısırİsrail ilişkileriyle ilişkili kısmı 25 nisanda tsrail'in Sina'yı boşalt> masıyla tamamlanmış olacak. Ikincisüıe ilişkln bugüne dek hiçbir ilerleme kaydedilemediği gibi MUbarek Sedat'm aksine Filistinliler namına konuşma yolunu da tutmadı. Bu, îsrail'in 25 nisan sonrasına ilişkin kuşkularını lyice besledi ve Batı Yakası ile Gazze'de hukukl degilse de fiili ilhak politikasına yöneldl. Bu politikanın sonucu ise bilindiği gibi bu iki bölgede yasayan tüm Filistin halkını saran direnme ve Filistin halkımn FKÖ'ye bağlılık gösterileri oldu. Ancak tam bu noktada îsraü yöneticileri Sina konusunda kusku doğuran slnyaller vermeye başladılar. tlk önce Başbakan Yardımcısı David Levy, Mısır'ı Camp Davld'den sapmakla, Gazze'deki Filistinlilere silah yardımı yapmakla suçladı. Levy'e göre İsrail Sina'dan çekilmekten vazgeçebilirdi. Geçtiğimiz hafta biz Beyrut'tan ates sağanağından nasıl kurtulacağımızı dUşUnürken Iievy'nin sözleriyle paralel açıklamalan Îsrail'in en önemli iki bakanı yaptı. Savunma Bakanı Ariel Sharon ile Dışişleri Bakanı Yitzhak Samlr. İç savaş eşiğinde dolaşan Beyrut bir de Slna'run telasını yaşamaya başladı. Evlerde ve bürolarda aralıksız top, roketatar ve makinalı tüfek ta> kırdısının arasında Îsrail'in Sina'dan çekilip çekilmeyeceği tartışılıyordu. ABD"NİN TtrrrjMU Beyruttaki siyasi ve «örgfltsel» çevrelerin yorumu Israil' in çekilmemesinin ciddi bir ihtimal olarak birdenbire belirmesine karşılık geri çekilmesl ihtimalinin daha yüksek olduğunda blrleşiyor. Buna en güçİU kamt olarak ABD"nin tutumu gösteriliyor. ABD diplomasisi olanca ağırhğıyla, Walter Stoessel'iyle, Nicolhas Veliotes"iyle, Îsrail'in Üzerinde. Ame rikalılar Sina'dan çekJlisi gerçekleştirmeye çahşıyorlar. Çün kü ABD diplomaslsi su sırada îsrail'in Sina'dan peri çekilmekten vazgeçmesinin, yanl Camp David'in tümüvle geçersiz kalmasınm bölgede doğuracağı neticelere hazır değll. Peki, Sina'dan geri çekilis sağlanırsa bundan sonra ABD'nin Ortadoğu diplomasisi ne olacak? Bu sorunun yanıtı ya da tahmini bugünlerde Bevrutta bulunmuyor. Nedeni basit çünkü ABD'nin kendisi de bunun yamtını bulabilmiş gözükmüyor. En azmdan bunun işaretlerini şimdiden vermiş deftil. Bu nedenle ABD, Israü'in «su koymasına» tek bilebildiği ve uygulamakta oldugu Camp David'i tahrip edeceği için asla razı olmayacak. öyle görülüyor ki, 25 nisan tarihine dek sonu az çok tahmin edilebilse de kurgusunun akıcılığı ve oyuncnlarmın yeteneği sayesinde heyecan ve gerilimle izlenen bir film gıbi izleyeceğiz Ortadogu'daki siyasi gelişmeleri. Pilmin adı «Slna düğümü, konusu nasıl çözüleceği» olacak. Bu günlerin bir kısmını ben bu gerilimden yeni çıkmanın, Beyrut'tan gelmis olmanm nekahat dönemi içinde ve tabil bir başka gerilime Sina*ya gidişin hazırhğı içinde, Mavi Nil'le, Beyaz Nil'in yanıbaşında yakıcı sıcak altında Har« tum'da geçlreceğim. Birkaç gün için gerilimsls, barut kokusuz haberleri, Nil boylanndan ulastırmayı unarak. i Ecevit (Bastarafı 1. 8ayfada) mutanlığımn (2) Numaralı Askerl Mahkemenin karanna İUrazı uzerine Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (3) Numaralı Askeri Mahkeme6l Bülent Ecevlt'ln durumu nu dosya uzertnden tnceleyerek. Ecevit'in tutuklanmasına karar vermlstl. Ecevit dun tutuklu bulunduğu Ordu Dil ve Istlhbarat Okulundan getirilerek. An kara Sıkıyönetim Komutanlığı (3) Numaralı Askeri Mahkemesinde yargıç önüne çıkanldı. Ecevit hakkındaki tutuklama karannın kendisine tebliğ edilmeainden sonra, gıyabl tutuklama karan vicahiye dönüştürüldü. Askeri Mahkemenin tutuklama kararma Ecevit'in 7 gün içerisinde itiraz hak kı bulunuyor. THA'ya göre Ecevifin avukatları dün tutuklama kararına itiraz ettiler. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığma verilen itiraz dilekçe sl en yakın askeri mahkeme olan 1 Numaralı Askerl Mahketneye gönderilecek. Bu mahkeme dosyayı lnceleyerek karara bağlayacalc. İŞ BANKASI KültürYaymları TÖRKIYE COK ACI KAYBIMIZ Emekli Albay Fahri Tander'in değerh eşi, Enıekli Albay Lütfi ve Asuman Güzer'in ablaları, Berrün Tander ve Ergün Tander'in sevgili anneleri. Gunci ve Nuriye Tander'in kaymvalideleri, Burak ve Baran Tander'in biricîk babaanneleri, Aykut Guzer'in halası, I. Taner Santaş'ın manevi annesi; Şirketimizin Genel MüdürU, değerli çalışma arkadasımız Ergün Tander'in, sevgili anneleri; BASSAĞLIĞI • F. Hayrünnisa Tander vefat etmiştir. Cenazesi. 20 Nisan 1982 salı günü (bugün) Fatih Camii'nde kıhnacak ikindi namazından sonra Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecektir. AİLESt NOTı Çiçek gönderilmemesi rica olunur. F. Hayrünnisa Tander'in ölümünU bUyük UzUntU ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili arkadaşımızın ve ailesinin onulmaz acısını yürekten paylaşır, merhumeye Tanrı'dan rahmet dileriz. AJANS 70 Çalışma arkadaslan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog