Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAY1NLARI BKMJELER bölUmünO ıçeren S. Cildl lle ATATÜRK'un btiyük NUTUK' uou forrmmliMiT Oti. rUrtçeıeçttreo Ptat. Ot. H. V. VELtDEDEOGLÜ EDERt 300 LtRâ ADRESt: TOrkocsğı U d . 39/41 tSTANBUL Cumhuriy 58. Yd; Sayı: 20730 Kurucusu : Tunus NADt 20 TL. 20 Nisan 1982 Salı YAYINIAR1 Binncı Aşamaya Hazırlama lOOIGenelftîenek Modem Matematık ModemRzik ZftindenCfcuro (Kol^tere Hazırianna) Beâktaş,lstanbu1 6072006072 01 ÂBD, Sina'dan çekilmesi icin Israil'e baskı yapıyor Cengiz ÇANDAR bildiriyor HARTÜM Bir süre lçın Beynıt'u ardımızda bı rakıp Sina yoluna koyul tiuk. Evllya Çelebi misall Slna'ya geze geze varaca?ız. Kuzeyden gitmek olalatonz çünku Kuzey yolu3U İsrail kapatmış. Doğruîan Kahire'ye gitmek de rardı ama biz daba önce Judanu dosüanmızın daretine uyup önce Hartum'a rardık. Hartum'dan Kıızere, önce Kahire'ye daha lonra da Kahire'nin Kuzerlne. Sina Yarunadasına ırmanacağız. Beyrut'taki toplann ve oketlerin cehenneminden ıkıp Af.rika'nın cehenneml ıcagmın ortasına dtlştük. .Jeğerse nisan avı Sudan'ın o steafc ayı itniş. Mısır'a çaglar boyu haat veren Nil Nehrinin Hd olu mavi Nil ve Beyaz Nil fartum'da birleşiyor ve lartum'dan sonra. Ni) ola»k akıyor. Zatpn Hartum trapça «Hortum» anlamına sliyor. Mavi ve Beyaz fil'in blrleşöği verde kutılnıus Afrika'nın en büUk ülkesinin başkenti. Ve rl Nil'in birlesöSi yer, r>kı bfr fll horturmına enziyor. Bu nedenle adı lartum, yanl Hortum. Dilleri Arapça. kendtlerl pik siyah Afrikalı, Hartmiular NlHe ta Firamlar dönemtaden kalma j iletişim Irarmuşlar. (Arkosı Sa. 11., Sü. 7 de) Irmak: Anayasa konusunda tarih tesbit etmedim Anayasayı görüşme yöntemi tartışıldı ANKARA, (CumhurJyet Barosu) Danışma Meclisı Konten)an üyesı Nuri özgöker anayasa tasarısının Meclıste görüşülme şekli ve vöntenu ile uygulanacak progTam hakkındaki önerilerini açıkladı. özgöker'in eleştirisı uzenne söz alan Datuşzna Meclısi Başkanı Sadi Irmak «hiçbir yerde tarib tespit etmedim» dedi. Danışma Meclisinin dünki) birleşitninde gUndem dışı soz alan özgöker asli görevlennın yeni anayasayı hazırlamak oldu gunu belirterek Anayasa tasansının Danışma Meclisindc şu şekilde görüştllinesini önerdi: «Anayasa komisyonunca saptanan çeşitll eftrüşler defcerlen dlrilerek bunun sonacn iskelet taslaklan genel kurula tak Absmı Türkiye'nîn dıs borcları 15 mîlyar 519 milyon dolar • Merkez Banltası dünyada bmi aşkın kuruluşa >Tur kıye ozel ekonomih raporw gonderdı. ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) TC Merkez Bankası Tur kıye ekonomısinı tanıtmak amacıyla dünyada bmi aşkın uluslararası kuruluş'a «Türklye özel ekonomik rapnru» gonderdı. Merkez Bankası adına uç yabancı fırma taraiından uzermde bırkaç av calışüaralc lıazırlanan «öxel rapor»da Türkıya'nın 1981 ıtıbarıyle dış borçlannın toplamı 15 milyar 519 milyon dolar olarak belırtılıyor. TUrkıye'nın ekonomik açıdan vurt dışında tanıtüması, bilgı venlmesı ve daha sonra da bu bılgıler ışığında «krcdi arayahilirlieinin sağlanması» amacına yonelık olarak hazırlanaa rapor 40 saytadan oluşuyor. Uzakdoğu'da Avrupa'ya, Ameri ka'dan Ortadoğuya kadar uzanan çok çeşitli banka, çok uluslu şırket, sıgorta, OECD ulkeleri TO kredı kuruluşlarına gondenlen rapor oncelikle «hil çi vermek» amacını taşıvor. Hazıran ayından ttıbaren Merkez Bankası uzmanlanndan > luşacak bir grup raporun gonderildığj çeşıtlj kuruluşlara «Türkive ekonomfcini daha da ayrıntılarıj'la aıılatmak» ıçın zı (Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) Danışma Meclisi'nde konuşan Özgöker, Anayasayla ilgili görüşmelerin hangi yöntemle yapılacağımn bir an önce belirlenmesini istedi. dim edilmelidir. Bu taslaklar üzerinde görüşme açılmalı ve Meclisin temayülöne göre nihaı taslak beHrlenmelidiT. Bundan sonra Anayasa Komisvotiu belirlenen taslak fizerinde çalışılmab ve hazırlanacak goo taslak Danışma Meclisine Retirilerek tasarı metni sonuçlandınlmahdır.» Anayasa Komisyonunun aynntıh şekilde araştırma inceleme ve etüd çalışması biçiminde görevini yürüttüğttnü kayde den Özgöker. komisvonda derlenen bılgilerin ışığında Anayasa tasarısının yakında g«nel kurula geleceğini Mechs dı şı beyanlardan öğrendlklerını söyledi. Anayasa tasarısının görüştllmesinde ıç tUzük yolunun IBlenilmesi halinde sonuç alınamayacağı görüşünü savunan Ozgöker sözlerini şövle sürdürdü: «Nltekim iç tüzüğün reviz* yonuna ihttyaç duyulmus ve yenl bir komisyon kurulması raaliyetıne clrisKmistir \rıa?asa içİD hn düsilnfılpme? V'pni (Arkası Sa 11., Su. 2 de) Israilli askerler dün Sina 'yı zorla boşaltti Dış Haberler Servisi Pa zar gunu Camp David anlasması uyarınca Mısır'a geri verilecek olan Sina'da, yerleşim merkezlerinı terketmeyi reddeden ve «topluca intihar» etme tehdidin de bulunan bazı göstericileri verilecek olan Sina'daki kerleri harekete geçti ve dün bölge askerlerce boşaltıldı. özellikle Yamit yerleşim merkezinde ki Israil'hlerin, askerlere karşı direnmesi sonucu olaylar çıktı. Israil'H askerler direnenleri zorla götürürken halk da Begin hükümeti aleyhinde protesto gösterlleri yaptt. Aşın egilimli 2 I Yamit yerleşim merkezinde, topraklannı terketmek istemeyen fanatik siyonistlerle İsrailli askerler arasında çatışmaya varan olaylar çıktı bin kadar siyonist Sina'nın Mısır'a geri verilmesine uzun süredir karşı çıkmakta ıdi. 3u arada Sina'nın geri verilmesine ihşkin Mısır'la Israil arasında çıkan püruz lerin de büyük ölçüde gıderildigi bildıriliyor. Başbakan Menahem Begin. Baş kan Reagan'ın Ortado|:u temsilcisi Walter Stoessel ve Mısir Dışigleri Bakanmm bu konuda dün Kudüs'te yaptıklan görüşmeden sonra. Sina'nın ön görüldüğıü gi bi 25 nısan'da (pazar gunü) Mısır'a geri verilecegl ve pürüzlerin «büyük ölçttde» giderildigi bildirildî. Tsrail. Mısır'ı Filistin'li geriüalara silah göndermek ve Batt Sina'da Camp David aınlaşmastnda öngörülenden fazla miktarda asker buhindur mskla suçluyordu. "** Iki ülke arasında «ynca sınır çizgisinin saptamnası konusunda da görüş aynlıgı çıkmıştı. Ortadoğu'ya ilişkin diğer bir geüşmede lse. Arap Bir lıği Sekreteri Şadli Klibi Suriye ile Irak arasında giderek artan gerginliği hafif letmek amacı ile İki Üîkenin yetkilllerl ile temaslar yapıyor. Şadli, Şam'da Suriye yetkilileri ile görüştükten sonra dün Bagdaf a gitti. BRANDT SPD'nin liderimn hedefi «birlik ve beraberlik...» SCHMİDT Partili başbakaıı paıti ıçi sol ınuhalefctin boy hedefi... SPD liderleri, yabancı işci düşmanlığım kınadı Altan OY3VIEN bildiriyor MÜNİH Almanya'da yabancı fsçilere ve özellikle Türk i&cüerıne y»nelen düşmanlık Sosyal Demokrat Par ti kongresinin daha ilk gününde şiddetle kmanan gelişmelerden biri oldu. Son zamanlarda yapılan anketlerde Alman nufusunun yarısına yakınında yabancı duşmanlığı eğilimleri olduğunun belirlenmesine rağmen Sosyal Demokrat Parti liderlerı, konuyu, «seçmene selam» endışesiyle geçıştirnıedıler. Kongreyi açış nutuklarından başlayarak bunun uzerıne gittıler. Parti Genel Baskanı Willy Brandt, işsizlik sorunuyla mücadele konusunun önemini belirtir ve bu konuda alınma sı gereken önlemlerden söz ederken yabancı işçiler konusuyla Dunun biribırıne kanştınlmaması gerektiğini belırtti ve şöyle dedu (Arkası 7. Sayfada) Dekanlar, rektörün önereceğî üc profesör arasından 3 yıl süreyie secileeek ANKARA. (Cumhnriyet B«ro. su) Yüksek ögretim Yasası'nda değişikler öngören yasa Milli Güvenlik Konseyi tarafın dan kabul edildi. Yasaya gore laktilte dekanları rektörün önereceği 3 profesör arasından Yüksek öğretün Kurulu*nca üo yıl süreyie seçilecek. Dekan yar dunalan ise dekan tarafmdan en çok üç yıl için atanacaklar. Yasa uyannca üniversite rektörleri fakülte dekanları enstitü ve yüksek okul müdürlerl ile bunlarrn yardımcılan ve btt lüm başkanlan sürelerl dolmadan görevlerinden alınabileceic ler. Bektörlerln disiplin işlemlertni kovuşturmak, karara bağlamak, yetersizaiği görülen ögrettm elemanlannın kurumlan ile ilişkilerini kesmek veya bas (Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) » "ABD Papandreu'ya Türkiye ile ilgili güvence vermiyor^ Haluk ŞAHtN bildiriyor fASHtNGTON New k Times gazetesinin Ati kaynakh bir haberinde, 3'nin Yunanıstan'a Türs'ye karşı guvence verme jeçen yıl kabui ettigi ösürüldu. Habere göre, prensip anlaşması, Padreu'nun iktidara gelinden önce, Yunanistan' NEW YOEK TİMES GAZETESt WASHİNGTON'UN BİR TIL ÖNCE GÜVENCE VAADETTİĞİNİ, BU KONUDA PEENSİP ANLAŞMASI YAPILDIĞINI tDDİA ETTt. daki eski yönetim tarafından yapıldı, ancak, Yunanıstan'da iktidar değişikhğı olasılığı guçlenince görüşmelere haziran ayında ara verildi. Yunan kaynaklannın Amenkan yetkililerince yalanlanmavan iddialanna sço re, Türkiye'ye karşı Amerıkan guvencesi yazılı bir bel se olarak değıl, ABD Kongresine sunulan bir açıklam a biçiminde uygulamaya konacaktı. Amerikan Dışişleri Bakanı Alexander Haig, Kongre'de kendisine sorulan bir soruyu yanıtlarken, Henry Kissinger'in 1978 yı(Arkasr 9. Sayfada) Brandt'ın sloganı GELECEĞE DOĞRU HAMLE Altan ÖYMEN yazıyor MÜNtH «tş» alanı yaratmak., «Barışvı güvence altına almak.. «Özgürlük»leri korumak. KISACA: 1 Iş, 2 Banş, 3 özgürlük... Sosyal Demokratların kongre slo ganları bu önceliğe göre her şeyden once «iş» geliyor. Yanl lş alanı ya(Arkası 7. Sayfada) Yeniden yargıç önüne çıkarıldı ansız Meclisinin navarı,,na göre: ERGÜN ULASIK IKAMAK OLİTİK rLEMDIR Reha ÖZ msız Meclısi'nın «canaı Istanbul'da. et, evetl. Yanlış duyma. «Fransız Meclisi'nin ıvan...» den mı? Bdısi öyle söyluyor da n... { kez olarak Meclls'te n türden bir canavar ,» n mi bu «canavar?» ıe. Gısele Halimı. Baz Milletvekıli ve Franadm Hareketi «Choa liderlerinden «entelBAYAN HALtMt Fransa'da kürtaj yasasımn değişmeBI» olanı. Otekiyse, •tini saglayan «Choislr» hareketinin IkJ liderinden biri.. de meydana gelen btr Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) Gisele Haliml aynı zamanda bağımsız milletvekili... Ecevit hakkındaki tutuklama kararı vicahiye cevrildi ANKARA. (CuAlıuriyet Bürosu) MGK taraiından ieshedılen CHP'nın eskı genel Ba^kanı Bulent Ecevıt'ın Norveçte yayınlanaD bir 6& zeteye demeç vererek Türk Ce^a Yasasının 14a ve MGK' nın 52 Numaralı bildirisine aykırı davrandığı savıyla verılen gıyabı tutuMlama ka rarı dun Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı (;5) Numa ralı Askerı Mahlcemesınce vırahıye çevrıldı, 9 gün once gözaltına alınan Bülent Ecevit'ın tutuklanma istemini Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı (2> Numaralı Askeri Mahkemesı kabul etmemiştı. AnkarH Sikıvönc&tim Ko(Arkası Sa 11., Sü. 2 de) ••Falkland Bunalnnmda Arjantin: Çözüme yaklaştık ARJANT1N HAVA KUVVETLERÎ KOMUTAN1 VE CUNTA UYESİ DOZO. YAPTIĞI AÇ1KLAMADA ABD'NIN YARDIMIYLA ARJANTİNİN ÇIKARLAR1N1N KORUNACAGl BİR ÇÖZÜME YAKLAŞ1LDIĞ1NI SÖYLEDİ. Dış Haberler Servisi 12 gundur Arjantin ile İngiltere arasında mekık dıplomasısinı surdüren ABD Dışısleri Bakanı Alexander Haıg dun Buenos Aıres'ten VVaşhington'a donerken Anantın Hava Kuvvetlerl demecte czaman azahyor» de di. Haig, Buenos Aires'te dun de bir dizi temasta bulundu. Öta yandan İngiliz donanma sı yoluna devam ederken, İnKomutanı Bazolio Laml Dozo Bu arada ABD Dışişleri Ba giltere filoya bir paraşüt tabuiyimser bir açıklama yaparak ru daha yolluyor, Paraşüt tabu kanı Alexander Haig, Buenos cözumün yokm olduğunu soy Aıres'tekı temaslarını tamamla runda 900'den fazla asker buiedi. yarak Başkan Reagan'la go lunuyor . Başbakan Morgaret ThatcVVaşhington'a Uc kışılık cuntanm uyesı o ruşmek uzere lan Lamı Dozo ABD'nin yardı dondu. Haıg, hareketınden ön her. Dışişleri Bakanı Françis ve havaalanmda verdiği kısa rnıyla cozüme yaklaşıldığını (Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) söyledi. Halg'ln bir cmlaşma taslağı İle oyrılacağını soyleyen Tuğgeneral Dozo Arjantın" ın cıkarlannın korunduğunu sozlerine ekledl. G0ZLEN UĞUR MUMCU Cevizli siçjara fabrikasında çıkan yangın 8,5 saat sonra söndürüldu tstanbul Haber Servisi Cevizli Tekel Sigara Fiibrıkası'nın yaprak tütün depoiarında dun yangın çıktı. Saat 13.30'da beşincı katta başlayan yangını fab nka sivil ekiplen sbndürmek istedıler, ancak büyffimesini önleyemediler. Bu araria sivll savunma ekibinden Vtell Topçu ve Yalçın Avdemir dumandan zehirlenerek hastaneve kaldınldalar. Kartal, Maltepe, Üsküdar ve Kadıköy itfaiye gruplannın çalışması sonucu yanem 22.05 sı(Arkosı Sa. 1?., Sü.« da) Basın Dısı Amaclar*.. Ingiltere'de cephe gerisi konusmaları «Sen savaşı boşver, Thatcher'in dişlerinin yakmdan çekilmiş fotoğrafını gördün mü?» «Bence savaş çıkmayacak. Yoksa Kraliçe oğîunu gön derir miydi?» «Beyaz Saray'dan hayır yok. Bizim hükümet şu Amerikalı gazetecilerle arayı pîşirse bari.» AHMET TAN'IN YAZISI 11. SAYFADA rtadoğu'da ızısma.. Ingiliz donanması Falkland adalarına doğru ilerlerken ve ABD Dışişleri Bakanı Ha ıg. ameliyatlı kalbini hiçe sayarak Okyanus boyutlarında mekih diplomasisi ile soruna bir çare bulmaya çahşırken Ortadoğu kızıştı. Camp David Anlaşması geregince bu ayın ZSinde /s rail'in Sina'yı Mısır'a bırak ması bekleniyor. Gözlemcilerin yorumlarına bakıhrsa Israil'in *Şahin»leri bu çeki Uşin faturasını Lübnan'a dö nük bir operasyonla Araplara ödeteceklerdir. Ne var kı, olaylar şimdilik dana değişıh biçimde gelişiyor. Bir Israülinin Kudüs'deki Mescidi Ahsa'da namaz kılan müslümanlara ateş açarak iki kişiyi öldürmesi ve çoğu hişiyi yaralamasmın yo rattığı gerginlik bütün İslam dunyasında tepkiler yarat••• (Arkası Sa 11.. Sü. 2 de) Evren Paşa Balıkesir konusmasmda önemli bir konuya parmak basmıştır. Bu konu. gazeteciliğin gazetecilik alanı dışmdaki amaç ve çıkarlara araç yapılmasıdır. Devlet Başkanı, basımn «Her türlü siyasal şartlanma, ekonomik çıkar ve duygusallıktan uzak» olarak yaym yapmasını isterken, Basın Ahlâk Yasası'na da değlnmektedir. Basın Ahlâk Yasası'ndaki «Bir amme mflessesest olan gazetecilik, bu meslegin dışında kalan özel veya ahlâka aykırı maksat ve menfaatlere alet edilemez, amme menfaatine zarar verici bir şekilde kullamlamaz» hükmünü arnmsatan Devlet Başkanı, «gazetecilik mesleğl dışında kalan.. menfaatler» bölümünü, herhalde özellikle aktarmıştır. (Arkası Sa. 11., Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog