Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

19 NISAN 1982 Cumhuriyet 9 Caltsanlar... Sorulan... Sorunlan... Yılmaz ŞİPAL DAHA DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞMAYA ZORLAMAK: Bir lçverenln, işçilerlne verdlğl üc retten daha düşük ücret vermeye zor laması durumunda lşçtler tş Yasasınm 16. maddesi uyarınca 1$ aktini haklı blr nedene dayalı olarak «blldirlmslz» feshedebilirler. Bu durumda da, tş Yasasının 14 maddesinde öngörülen kıdem tazminatını almaya hak kazanırlar. BURSA OVAS (Baftorofı 12. Sayfodo) rekçesı, hızlı sanaylleşme... Bu konuda htçbir aykın sav yok. Ne var kl hızlı sanayileşme. sanayinin kuruldu £u alanlar çevresinde plansız ve galişıgüzel yerleşme alanlannın ortaya çıkmasına neden olmuş durumda Bugrun Bursa'da yaşayanlann yu/de ellisınden çoğu. lOHO'Iardan bu yana verimli tarım topraklan ÖT.erinde kuralmakta olan yerleşim yerlerinde oturuyorlar Kent alabıldi&ine Renislıvor. hizmotler Kotürülemiyor... Bursa Beledlyesi'ntn 1960 yıhnda Prof Lulgi Plcclnato'ya hazırlatmış olduğu 1:4000 filçeklt plan sonraki ytllarda çeıçitli nedenlerle uytculama alanına konulamamış Gerekll srörulen kesimlerde daha çok da slyasal tercihlerle. mevzli imar planlan hazırlanarak bakan lığın onayına sunulmuş. Bu durum. bfrblrlerinden farkh yoğunlukta ve birbirleri lle tutarsız yerleşim alanlannın doğmasına neden olmuş Kaldı ki Prof. Plcctnato'va. Bursa'nın vakın «çele cekte blr sanayi merkezi olacağı herhalde şöylenmemts düşünülememi^ bile böyle bir olasılık Oysa bugün Bursa'da yeşayanların yarısına yakın bölümü, Prof Picclnato'nun planında yeşıl alan veya ova koruma alanı olarak ayrılmış bölge lerde oturmaktalar Ama Bursa'nın blr «Picclnato Planı» var!. OVANIN KRtTtK SU DENGESt Ova köylüleri ve tarım uz manları, sanayi kuruluşlarının, Bursa Ovası'ndaki yeraltı su rezervini aşırı ölçüde kullandıklan savındalar. Daha 1969 yıhnda bile ovadan. 810 metrelik çakma ku yularla su çıkarılabildiği halde, firnejtin şu sıralarda Soğanlıköy dolaylarında açılmakta olan bir kuyuda ancak 87 metrede su buluna bildiği bellrtihyor. Genellik le ovadaki su düzeyinin. nor malinin çok altına düşmüş bulunduğu bir gerçek. Toprak Su'dan bir yetkilı ovadaki yeraltı su düzeyinin düşmesinin. başka faktörler le birlikte tarımsal alanların terkedılmesinde ve arsa cılığa yönelışte etkılı olduSruna ınanıyor özellıkle bü yük fabrıkalar çevresındekl tarımsal topraklarda, yeni ve gelışıguzel yerleşim bölgelerinın çarçabuk kurulabılmesini, buna bağlıyor O arada gubre ve tanmsal ılaçlardakı fıyat artışlarının, çıftçınin ışıni bırakmasında etken olduğu da bir gerçek. Bursa'da 1981 yıhnda tüketılen tarım ilaçları mıktarı, bır önceki yılın ya rısı katiar bile değll... DSI Bölge Müdarlüğü, Bur sa Ovasından bir yılda ahnabilecek yeraltı suyu miktarının 128 mılyon metrekup olarak hesaplamış Bunun 20 mılyon metrekupü. su'.ama. 30 mılyon metrekupü sanayi gereksınmesi, 56 mılyon metrekupü Içmekullanma için 22 mılyon metrekup auyun ise. belgesız kuyularla cekılmokte ol duğu hesaplanıyor. DSt uzmanları, bu yıllık 128 mılvon metrekup suyun. ovada ki yeraltı su düzeyinin 1516 metre derinlikte tutularak sağlanabileceğı göruşün deler Oysa bugün 40 metre derinlıkten daha yukarıda suya rastlamak olanağı yok gi bi . BUSÎAD (Bursa Sanayicileri ve tş Adamları DerneBi) Başkanı Doğan fcrsöz, ovanın yağmalandığı ve el den çıkmakta olduftu görüşune katılıyor Ancak bılinç sizce çıkarılmakta olan taban suyunun da tarımsal alanların yıtirilmesine yol açtığına deftinlvor Bursa ovası ıçin. 1971'den bu yana Ova Koruma Protokolleri düzenlenmekte Ne var ki yasal dayanaklan ge rektiğince sağlanamamış bu protokollerden sonuç alınamıyor örneğin şeftali bahça lennde meyvasuyu fabrikası nın. ovanın en verimli kesi minde otomobil fabrikasının kurulması ençellenememiş bir türlü Hem sanayinin hem de kentin artıkları bır zamanların ünlü Nilüfer Ca yı'na akıtıhyor Bu çayda bugün artık hiçbir canlı ya şamıyor ve su değil plastik akıyor adeta... Çevresinde bıtki hastalıklarına ve kök çürümelerine neden oluyon Onun için de Ziraat Odası Başkanı: «Ovadaki mevcut sanayi kuruluşlarının kirll artıklannı ovanın kanallart na ve hendeklerine kesln olarak akıtmalannın önlenmesl lle, yeni iskan sahaları nın ve sanayi kuruluşlarının verimsiz alanlara kaydınlmasını ilgililerden önemle bekliyoruz.» diye vakınıyon YENİ EMEKLİ AYLlCl: «Slgortalı Igçinln venlden yaşlılık aylıgımn bağlanraası istemi üzerine, kural olarak yeni çalışnrası lle daba fazla yaşlılık ayhgına hak kazanıyorsa, hesaplanacak yenl aylığın, aksl takdırde bu yasaya gröre bajjlanmış es ki yaşlılık aylığımn bağlanrnası gerekir.» (Yargıtay 10. Hukuk Dalresi) ÖĞRENİM fÇİN YARDIM NAFAKASI: «Gerçekten okumakta olan çocuk kendl emek ve geliri ile yaşamını sür dürtnekten yoksun ise, ana babasından öğrenimini tamamlayıncaya kadar yardım nafakası tstiyebilir. Bu nafakayı vernıekle yukütnlü tutulacak kişilerin geçim sıkıntısına düşıiriilmemesi asıldır.» (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi) ÜsküdarYildınmgeRC moaııdca (Baştarafı Sporda) î . Tersanesı genç takımlar maçi ile Kartaltepe S6ğutlUçe$me musabakası hakemlerin gelmemesı nedenı ıle yapılamaclı. Gunun dığer sonuçları şoyie: 2. AMATOR LİG ÜSKÜDAR: 3 YILDIRIMGENÇ: 2 Hakemler: Metın Tuğcu (8), Bekır Goktaş (8), S. Alper Güner (8), Ü&KUDAR: Nazım (7), D. Mehmet (7), K. Mehraet l6), Hakkı (7), Turgay (6), K. Selım (6), B. Selım 6), Musta fa (8), Edıp (7), Derya (6), Turgay (6), YILDIRIMGENÇ: Sebahattin (6), Sadık (4), Hayran (6), Ibrahım (7), Nazım (4), Nasuh 3), Ibrahım (5), Ramazan (4), Nıhat (6), Salfet (4), SaUh (6), Goller: Mustafa dk 5, K. Selim dk 51, Edip dk 54 penaltı (Uskudar), Salih dk 58 panaltı. ZEYREK: 2 ALIBİSYKOY: 0 Hakemler: Turgut Odabaşı (6), Tevfık özüdüz (6), Mustafa özturk (6), ZE1UEK: Hüseyın (6), Ertug rui (6), Recep (6), Kadir (6>, Çoşkua (6), All (6), All 2 (5J, Reşat (6), Umıt (7), Cavıt (7), Sadettın (2), (Salım 6), ALİBEYKÖY: Engın (4), Fadll (5), Vasfı (5), Sadık (3), Mus tafa (6), Sabahattin (5), Manmut (5), Hüsnü (5), Tuncay (3), Mustafa (6), Selman (3), Goller: Salim dk 57, Cavit dk 89, Diğer Sonuçlar: Kasımpaşa Fethıye (0 1), Yenıgayret Proiuo (0 1), EroKspor Yeşnbağlar (2 3), Okspor Altınok (1 1), Acıbadem Iikadun (1 0), Adalar Kanarya (u 0), Emırgan Çataloa (2 0), T. H. Y. Topkapı (3 1), K. Çekmece Çınarspor (5 0), S. Sırkecı Selıtnıye (1 3), Defterdar BUyultdere (3 1), Selamsız Beykoz (1 0), Otomarsan Fışekspor (0 0), Madenspor FmdıiUa (2 X). 3. AJV1ATÜR GENÇLER Ayazağa Ferahspor (1 0). Boğaziçi R. Hısarı (2 2), Yıldızspor Saiıragenç (i 0), Kaynarca Zeyrek (2 0), Ç. Talımhane î . Tersanesı (T), Altınova Guzelhjsar (1 2), Denızspor Cerraiıpaşa (4 0), Özfatıh Macıdıyekoy (0 5), P. T. T. Avcılar (0 1), Nişantaşı AUsalaru (3 2), Kartalspor Madenspor (2 0), Bakırköy K. M. Paşa (4 1), Yalova üzenspor (4 0), Yamanspor Tuzla (0 1), Yahya Kemal Eeştelsiz (T). Aıtmmızrak (0 3). 3. AMATOR LİGİ Bağcılar Tozkoparan 2 2), Esnaispor Yedikule (0 0), Yayla Netas (1 l), Örnekspor Karacaahmet t3 0), Şafakspor Beşıktaş (0 2), Ç. Ihsaniye Istınye îstinye (ü 0), Haskoy Tarabja (0 2), Altıntepsi H. Taştepe (0 1), D. M. O Haydar (1 2), Kartaltepe Sogutluçeşme (T), Ferahspor Emınonu (ı 1), Ufukspor Ayvansaray (T) Şehremıni Tunaspor (T) Kurtuluş Doğaguneş (T), Tepebaşı Koşuyolu (T). Sanssızlık (Baştarafı Sporda) ikllı mücadeielerde rakiblnın arkasına sıgınmayı adet haiıne getırmışsen, ralubinden de, toptan da kor kup aman benden gitsın de kime giderse gıtsın der sen, formanı bile terletmeyı göze alanuyorsan ortaya koydugun kötti futbolu sanssızlık nedenlne bağlamaya kalkarsan adama gü lerler. Onun ıçin Fenerbah çelllerin sahadakı oynayanı olsun, saha kenanndaki ka fa çalıştıranı veya masa başında kulübü yönetenı olsun blr kelüne şanssızlıktan söz açarsa adamın sozune teneke bağlarlar. Hadı dlyellm kl blzim yerll mallarınıız böyle, Avrupalısının da böyle olmasına ijaşınyoruz. Bahtıyar'ın Avrupaı pasını «Made in Germany» damgası taşıyan Erhan'ın tam bir cınci meydanı usulü değerlendıremeyeşıne şaşıp da «körle yatan şaşı kalkar» dıyip geçmek munıkün değıl. Bahtiyarla, Müjdat'ın doktügtı tere bir dıyeceğımıa yok da, Osman'ın sahada bir sezon boyu gölge gibı dolaştığıru görup hâlâ şans taruyan ve de futboldan anladığım ıddıa eden o saha kenarındaki kurmay heyete gülüp geçmek de mümkun degil. Göztepe'nin zaman zamar oynamak istediğını gö rünce «ille de diişraek için neden çok öoceden karar verelinlz» dıyıp lıgın bıtmesine 8 maç kala tıavlu atınanın anlamını da anlamak mümkun degil. Ya sauadaki hakemlere ne buyrulur?... Faulleri ters gös ^eren, avutları korner, koraerieri avut yapan, penaltılan «es» geçen, yan tıakemlerle diyalog kuramayan tıakeme biz öasın tribününden sarı kart gösteremıyoruz ama kalemımızle onu sınıfta bırakıyoruz. Yehnez mi?. (Baştarafı Sporda) Polonya, Avusturya'yı 50, Ingü tere, Danımarka'yı 50, Isveç, Polonya'yı 53, Çekoslovakya, Avusturya'yı 51 yenmıştır. Birinci Grup ( B ) : F. Almanya, Fransa'yı 53, SSCB, Bulgarıs tan'ı 54, Yugoslavya, Fransa'yı 52, F. Almanya, Macarıstan'ı 53, Ikincl Grup (A): İtalya. Turkiye'yi 54, Lüksemburgı Portekiz'i 51, Hollanda, Isvıçre'yi 54, italya Luksemburg'u 51, Türkiye, Portekiz'i 50, Hollanda, Ispanya'yı 51, tkinci Grup (B): Finlandiya, Belçıka'yı 51, Iskoçya, Norveç'i 53, Galler, Yunanistan'ı 53 yendıler. (Baştarafı Spofrd*) Birer ikişer puanlan toplayan Jalabert altmcı dakika dolarken durumu 13 1 yaptı. Özgür elenen ikinci güreşçırniz oldu. 74 kiloda Celal Taşkıran îsveçli Tabrot karşısmüa ılk devreyi 5 1 yenik kapadı, maçı da 9 1 kaybetti. Taşkıran üçüncü turda dünya şampıyonu Bulgar Sopov'la karşılaşacak. Dorduncü turda îtalyan Caltabıano ile karşılaşan Serhat Karadağ maçı baştan sona değın kontrolünde sürdürdü. İlk devrede rakibini bir kez çırpan Karadağ maçı 2 1 kazan dı. 52 kiloda Erol Kemah Federal Alman Elgeseher karşısında ilk devreyi 2 0 önde kapadı ikinci devrenin hemen başında bir tekkol atan Kemah, mlnderden 6 0 galıp ayrıldı. Kemah bugün Sovyet Pasayan'la güreşecek. fenâsi 200 BİN KİŞİ SOKAKTA KALACAK 300 bin nüfuslu Kâğıthane'nln üçte ikisinin işgal edildiğini öne süren Hazine, tupraklarını geri almak için mahkeme karan ile ev sahiplerine tek tek tebügat yapıyor.. Fotoğrafta görülen Ortabayır Mahallesinin yarıdan çoğu boşaltılıp yıkılacak. Hazine, yıkım için para bulursa belki de 200 bin kişi sokakta kalacak... (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU) Abdülaziz'in ^ferman^ı yüzünden 200 bin kişi tapularinı alamıyor Deniz SOM ağıthane, Istanbul'un Şişli ilçesıne bağlı yaklaşık 300 bin kışmin ya§adığı bır yer... Istanbul'un yedi tepesi gibi olmasa bile, tepelere kurulmuş mahaileleri ile bır gecekondu bölgesı... Harmantepe, Seyrantepe, Gültepe. Çeliktepe, Çağla>an, Yenımahalle, Hürriyet, Gürsel, Sanayi, Ortabayır, Telsizler, Yahya Kemal ve Emniyet Evleri Mahaileleri ile sankı bir Anadolu kenti... Haliç (Baştarafı 12 Sayfada) lu'ya dönerken Atatürk köp rüsü uzerinde 34 SS 961 pla kalı 1956 model Chevrolet özel otomobille çarpışmış. da ha sonra da köprünün korkuluklannı parçalayarak Ha liç'in sulanna gömübnüştü. îki gunden beri uçan otomo bilde kimlerin bulunduğu araştınlırken, Erdoğdu ailesinin Çorlu'ya dönmemesi kuşkulara yolaçmıştı. Arama çalışmalan dün 11.35 sıralannda sonuçlandı. Denizcilik Bankası Liman tşletmesine bağlı dalgıçlann. çeşitli arac gereç yeter sizliklerine karşın Haliç'in 41 metre derinlikte bulanık sulanndaki çalışma ları sonucu otomobil tarama yöntemiyle bulunarak sa at 14 45'de çıkanldı. YANGIN Ç1KIYORDU Çalışmalar sırasında, köp rünün açılarak otomobilln vınçe bağlanacağı sırada, köprü altında bulunan elekt rik kabloları kontak yaptı. Bu arada gelen Fatih itfaiye sine bağh ekipler, alevleri yayılmadan söndürdüler. Da ha sonra elektrikler kesilerek KarakCy köprüsü açıldı ve burdan bir römorkör eş liğinde getirilen vinç, daJgıçlar tarafından bağlanan otomobilı çekti. Binlerce kişinin lzlediği ca hşmalar sonunda, Ön kapor tası tamamen tahrip olan o tomobilin içinde 6 kişinin ce setlert çıkanldı. Savcı Yardımcısı Orhan Soyman'ın kimlik saptaması sırasında ölenlerin bir dok tor, eşi ve üç kızıyla, büyük kızlarının nişanlısı olduğu anlaşıldı. Cesetlerüı üzerindeki saat lerin 12.45'de durduğu görul du. ERDOĞDITLAR KfMDtR? Aslen Manisalı olan Dr. Ziya Erdoğdu, Çorlu'daki As keri Hastanede yarbay rütbesindeyken emekli olmuş tu, serbest olarak Asabiye Mutehassıslığı yapıyordu. Eşi Esin Erdoğdu da Izmir'liydi. Büyük kızlan Yeşim bundan 2,5 ay önce. Çorlu'da yedek subaylığını yapan rontgen mütehassısı Afyon' lu Abdurrahman Kocaşaban la nişanlanmıştı. Kocaşaban, terhlsine blr *y kaldığmdaa izne ayrıuniftı. Memleketi o lan Afyon'a yerleşecekti. Perapalasta cuma akşamki düğüne konuk olan Er. doğdu ailesinin kızıyla Dr. Kocaşaban, birkaç saat son ra yaşamlannın noktalanacağmdan haberslz mutluluk içinde görülmeleri herkesin dikkatini çelaniş, «birblrlerl ne ne gflzel yakışmışlardı» diye konuşulmuştu, Erdoğdu ailesinin beş fer diyle müstakbei damatlannın cenazeleri dün morga kaldınldı. Çorlu'dan gelecek yakınlan cenazenin muhtemelen bugün kaldırılacağını söyladilar. Ümitlerimiz K 34 gün (Baştarafı Sporda) nşmalan devam edıyordu. Seyırcının hop oturup hop kalktığı sırada Zafer, Selçuk, Arif, Osman toplan kale verine dışarı gonderıyorlardı. 5ü. dakikada Selçuk'un Goztepe savunma oyuncuları tarafından ceza alanında dtişürülüşune hakem oyna ışaretiru verdikten sonra, konuk takım Sadullah'ın ayağından bir gol kaçırdı. Hemen ardmdan Zafer'ln Goztepe ust direklerinden dönen sutu vardı. 86 dakikada ise Selçuk, savunma oyuncularıyla birlikte kalecı Ercan'ı da geçerek vurdu: 20 Ve maç bu sonuçla kapandı. (Baştarafı Sporda) Bu arada &>aun'ın şampıyonaya iyi hazırlanmadığmı da belırtmek gerek. Birincilige Sovyetler Birliği'nın yanı sıra Macarlar ve Fin"lilerin iyı hazırlandıklan gözleniyor. tlk turlarda favoriler, zayıf rakıplerı karşısında salto, süplex gibi dört puanlık oyunla n yapmaktan çekinmiyorlar. Ama ikı güçlü güreşçinin maçında böyle oyunlara rastlamak pek mUmkUn olmuyor. önce ilk puanı almak içm, sonra da rakibi yere yatırtıp çırpma ile sonuoa gitmek ıçin çalışılıyor Yaklaşık tüm maçlardakı taktik bu. İzlenimler Uçlü (Baştarafı 12. Sayfada) ğu, bir UBP'h bakanın görevden aldığı kişiyi, ötekJ bakanın göreve getirdiğl. koalisyon ortaklarının bazı yandaşlannırı gereksiz yere etkin durumdan uzaklaştın) dığı izleniyor. Gerçek şu kl, KTFD'nde çeşitli alandakl etkinliklerini vo çıkarlannı yitirecek lerine inanan çevreler. koalisyonu içten ve dıştan yıkma ve çıkarlannı ortadan kaldıracak makamlan dışla ma harekâtmı etkince sürdürüyorlar. Osmanlı Padişahlarından Abdülaziz tarafından Kağıthane köylusüne bir fermanla verilen bu büyük arazide bir zaH'anlar in cin top oynarmış, 1950'lerde köyden kente göçün başlaması ile birIıkte Kağıthane'de de bir kıpırdanma başlamış. Ancak hâlâ «Ferman» geçerII oldugu için «Dağın başı»ndaki yapılanmaya ilgili çevreler ses çıkartmamışlar. Çevre sakinleri de gelenlere yardım ederek yanlannda birkaç «Komşu» ev olsun istemişler... Va 1963 yıhnda Kağıthane'de bağımsız blr belediye kurularak kadastrolar çıkartılmış. imar planları yapılmış. yollar asfaltlanmış elektrik. su şebekeleri döşenmiş... «Allahın dagı« koskoca bir yerleşim bölgesi olup çıkmış... Belediyenin verdlği inşaat ruhsatlan İle üç katlı, beş katlı apartmanlar ya ha sonra kanunun tanıdıgı süre tçlnde ekilip biçilmediği gerekçesiyle, sonradan öğrendiğimize göre hazineye Intikal etmiş. Zaten bu yerler tarım arazisi niteliğini kaybetmiş, tamamen yerleşim bölgesi haline gelmiştir...» Hazineye geçen bu yerler uzerinde belediyeden ruhsath binlerce ev yapıltr.ışken, son zamanlarda bir • Yıkım» sözü dolaşmaya başlamış... Istanbul Deftordarhğı Milli Emlâk Müdurlüğu. ellnde mahkeme kararlan ile tek tek evlere tebligat yaparak yıllık 200 bin, 300 bin lıra Fuzuli işgal parası istemeye başlamış... Bu parayı ödemeyenlere verılen yanıt ise, Yıkacağım, blnayı boşaltın..» olmuş... Gerçekte, Kağıthane"nın üçte ikisini yıkmaya yetecek kadar para bulmak biraz zor gıbi... Üstelik bu binalann emlak vergisi de ödenmekte... Işler «kızışınca» Kağıthaneliler eski dosyalan karıştınv kendilerine bir çıkış yolu aramaya başlamışlar... 1977 yıhnda yazdıklan bir dilekçeye Maliye Bakanlığmın yanıtu «tşgalinlzde bulunan gayrimenkul, 775 sayılı kanunun yürürlüğe glrdlğ) 30.7.1966 tarlhlnde hazine adına kayıtlı olmaması ve bu tarihten sonra hazine aidiyeti saglanması nedenlyle 775 sayılı kanun gereğlnce belediyeye devrine, dolayısıyla tapuların verilmesine lmkan bulunmamaktadır.» Yann: Sanayicilerin Görüşleri... derisi (Baştarafı 12. Sayfada) sunda etkinliklerlnin arttı ğını belirten Tuğgeneral Oral daha sonra şu bllglyi verdi: «Ulusal amaçlı her türlü faaliyetini sürdüren ka rumumuz geçtiğüniz yıl uçak filosunu 24'e çıkararak ilaçlama ve giibreleme faaliyetlerlnl hızlandırmıştır. Son hesaplamalara göre 1981 yılında 50 bin ton zfral mticadele iIacı ve 100 bin ton gübre uçaklarımız tarafından dö külmüştür. Bu yolla tarımsal ürün artışı çok btt yiiktür. Kuruluşumuz kamu kuruluşlarının ysVıısıra ber türlü büyük ölçekll knruluşun talebine de artık cevap verir bale gelmlştir.» THK Başkanı Tuğgeneral Oral kurumun bu arada sağlık konusuna yö neldiğlni bildirerek şu açıklamada bulundu: «Sıtma savaş mUcadele sinde yerden yapılan llaç lamanın artık etklsizleştlgi bilinmektedir. Bu gelişmeyi dikkate alan kuruluşumuz geçtigimiz yıl sıtma savaş mücadelpsine de ak tlf olarak katılmıştır. Bu yıl, başta Adana olmak üzere, diğer hölgrelerde vü rütülecek blr sıtma eradikasyon çahşmasına aktif olarak katılaraktır.» DOLMÜŞ UÇAK SKFFRI.RRt Tuğgeneral Yılmaz Oral 1981 yıhnda başlayan dol muş uçak seferlerlnin bu yıl özellikle Ege illerlnda odaklaşacağını bildlreret dolmuş uçak seferleri Isonusunda şöyle konuştu«Alaçatı plstlnin yapılmasından sonra ÇiğHÇeşme arasında diizenll olarak Charter uçak seferle rine gpçeceÇiı. Bu arada bu yıl Selçuk ilçesine de sefer düzenleyecegiz. Seferlerlmiı, haziran ayında başlayacaktır. Bu konuriaki talepler turistik kurııluş lar tarafından dlrek olarak Turlzm Bakanlıftının il ünltesine yapılmalıdır» 1963 yıhnda belediyenin verdifi insaat ruhsatlan ile İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kağıthane'de üç katlı, beş kath apartmanlar yapıhnış, yine Belediye'nin iskan ruhsatı ile bu yerlerde insanlar oturmaya başlamış. Elektrik, su, telefon gelmiş.. Okullar, camiler yapıhnış. 1950 ile 1976 yılları arasmda iki kez çıkanlan yasa ile gecekondulara tapu verilirken, Kağıthane'deki gecekondular, söz konusu yasalarm kapsamına girememiş. Yeni çıkacak yasadan yararlanıp, yararlanmayacakları da şüpheli. Çünkü gecekondulaların yapıldığı yerler, şimdi hazinenin üstünde görülüyor. VE^ÂT VE TE'EKKÜR Kırklareli eşrafından Hacı Mustafa ağalardan merhum Hüseyin Efendl ve meıhurae Halıse Hanım'ın kızı, Edırne eşratından merhum Hasan Akıncı ve meı hume Hatice Akıncı'nın buyuk gelın; Edırne eşrafından eski İstantanbul Polıs Okulu Mudurlerinden merhum Ibrahım Akıncı'nın yeğenınin eşı, Babaöski eşrafından merhume Muhlise Apak'ın kız kardeşj, merhum Mustafa Apak'ın baldızı, merhum Cavıt Apak, Kenan Apaic ve Nermin Onelm sevgıli teyzeleri. ÇoHu Ziraat Bankaaı Mudurlerinden merhum Nail Akıncı nın eşi Çorlu Lısesı Cografya oğretmeni Maral Öztok ve Ecz Selçuk Akıncı'nın anneleri. Çorlu 1 Noteri Hasan Öztok ve Sevin Akıncı'nın kayınvalideleri. Güney Öztok'un sevgüi anneannesi, Ece ve Dicle Akıncı'nın biricik babaannp'eri. Hanımefendi 14 Nisan 1982 Çarşamba günü hakkın rahmetine kavuşmuş olup cenazesi lynı gün Ikindi Namazını mıteakip Çorlu'daki aile mezarlığına defnolunmuştur Unrı rahrrut eylesin. Acımızı candan paylaşan sayın akraba, dost ve arkadaşlanmıza, telefon ve telgrafla taziyetlerınj oıldireolere teşekkür ederlz. EVLATLAR! pılmış, yine belediyenin İskan ruhsatı ile bu apartmanlarda insanlar oturmaya başlamış. Elektrik, su, telefon gelmiş... Okullar, camıler yapılmış... Fakat, şu «Ferman» yüzünden tapu içı bir turlu çözumlenememiş .. 1950 1966 yıllan arasında yapılan gecekondulara 775 sayılı yasa ile tapu venlırken Kağıthaneliler bundan yararlanamamışlar. 1966 1976 yılları arasındaki gecekondular 1990 sayılı yasa ile affedilirken, Kağıthaneliler yine kapsam dışında kalmışlar. Şimdi 1976 1981 yılları arasında gecekondulan affedecek bir tasarı hazıtlanıyor ama Kağıthaneliler yine yararlanamıyorlar. Çünkü 4753 sayılı Toprak Tarım Reformu Yasası karşılarına çıkıyor... Kağıthane'nin öçt e ıkisinl llgılendiren bu konu, Milli Güvenlik Konseyi'ne de blr dilekçe lle iletihrken şöyle deoilmiş. «Bu yerlerde 1957 . 58 senesinde k8y yeri diye iyi nlyetle ve Kağıthane topraklarınm o zaman tapu yerine geçen tarihi fermanının İlgili maddeslne görp Ihtiyacımız olan bir ev yaptık. Oturduğurnuz bu yerleri 4753 sayılı Toprak Tarım Reformu Yasası'na göre, 1954 senesinde 31 numaralı Toprak Tevzii Kt>misyonu çlftçiye tarla olarak vermiş. Da Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarhğı'mn 1978 yılındaki yanıtı da ılgınç: «1757 sayılı Top'rak ve Tarım Reformu Kanunu, 10 mayıs 1978 tarihınde yflrürlükten kalktığından dilekçenizle ilgilı olarak Müsteşarhğımızca yapılacak işlem bulunmamaktadır.» Son bir umutla Milli Güventik Konscyı'ne başvurmuşlar: •Milli Emlak Müdürlüğünün Iddia ettiği bu yerleri gelip işgal ermedik... Aynı arazi içinde kadastroca da tespit edilen belediye yerlnde Iskftn eden vatandaşlar gibi blzier de çoluk çocuğumuzu barındırmak İçin iskan ettik. 25 senedir bir evimiz olsun diye didindik durduk, her türlü yaşantımndan fedakârlık yapmak suretiyle bugüne geldik. Içiçe beraberce yaşadıgımız parsellerinln tapusunu alan vatandaşlar pibi umutls yenl çıkacak yasayı bekllyoru*.» Evet. hazırlanmakta olan Imar Affı kapsamına bu kez de giremezlerse Kagı^ hanelilerin öçte Iklsi kendilerini sokakta bulacaklar... özetle 300 bin kişi evsi? kalacak Belki Toplu Konut Fonu'ndan yararlanıp tekrar ev sahihi olurlar!.. Belki de hazine, Nasreddia Hooa gıbı gole maya çalmakta... SATILIK Cağaloğlu'nda işyertoe dönüştürülebilecek i fcatlı ev sahibinden satjlık. 71 90 85
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog