Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

19 NISAN 1982 Cumhurıyet 7 ILKOKULA BAŞLAMA YAŞI 6'YA İNDİRİLİYOR Hasan UYSAL ANKARA Mılll Egıtım Bakanhğı temel kanun tasansının hazırlanarak, Başbakanlığa sunulduğu ogrenıldı 2287 sayılı Mıllı Egıtım Bakanlığının temel yasası olan teşkılat yasasmı değıgtıren kuruluş temel yasa tasansmın, ilkokula başlama yaşını yedı den 6'ya indırdıği, ılkokul lle ortaokulların bırleştırllerek temel efıtım okulu adıyla 8 yıla çıkarıldıgı, okul öncesı eğıtımın zorunluluğunu öngördügu belırlendl Öncekı gun, Başbakanlığa sunulan yasa tasansında bn gorülen değışıklıklerden bazı ları şunlar • Ilkokullarla ortaokulların bırleştırılmesıylp temel egıtım okulu adını alacak okullara başlama yaşı 7 deıı b\a ınOırü dı 5 yaşını famamlayanlar ilkokula başlavacaklar. Okula baş lama yaşının 6'ya lndınlme gerekçesınm de Avrupa Konseyıne bağlı ulkelerde okula baş lama vaşının 6 olması gosterı lıyor • Temel egıtım okullan 8 yıl olacak, bbylece 5 yıllık zorunlu llkokul eğıtimı temel eğı tım ıle 8 yıla çıkmış olacak • Okul oncesı eğitim zorunluğu getıren yasa tasansında, S yaşını tamamlamamış çocuk ların devamının zamanla zo runlu duruma getırılmesl on gorülüyor • Mıllı Eğitim Bakanlıgın dan alınan bilgıye gore, 8 yıllık temel eğitimın halen 10 okul da uygulanmafcta oldugu, yenl hazırlanan yasayla bırlikte onlımuzdeki ogretım donemınde, 8 yıllık temel egitımın 100 ya da, 500 okulda daha başlayacağı belırtıliyor 10 yıl sonunda, ttim TUrkıye'de 8 yıllık temel eğitım Eerçekleştl nlmış olacak Okul oncesl eğttımın ise zorunlu olmasına karşın, bu uygulamaya hemen başİamanın olanaksız olduğu belırtılerek, okul oncesı egıtım lçm derslıkler hazırlanacağı, sd dece tstekli olanların devam edebılecettleri, uzun sıirede bu zorunluğun uygutamaya konabılecegı de ıfade edılıyor • Milll Eğıtımın ders prog ramlarının da temel eğıtime uygun olarak bastan aşağı de ğıştırüeceği, bunun hazırlıklarının surdüğu, ayrıca çıkarıla cak ıç hızmet ybnetmelıgı ile ögretmen yetıştırmemn esasla ra bağıanacağı belırlendı. tlk olarak TUrkçe derslerinın, *ekız yıla gore hazırlandıgı bğ renıldl "Nesep,, kabul edilmedikçe babalık davası açıEamayacak ANKARA. tANKA) «Gayrvmeşru» çocuklarda, anayla evh durumaa olan erkek «Nesebı reddetmcdık çe bır başkası tarafından babalık davası açılamayacaK Yargıtay tkıncı Hukuk Daıresı bu konuyu kendısı ne mtıkal ettııılen ıkı davaya bakarak sonuçlandırdı Buna gore çocuğun doğdugu tarıhte. anayla evh olan erkek, «Nesebı» reddetmedıkçe. babalık davası açı lamayacak Bu arada, Yargıtay Ikıncı Hukuk Daıresı, «yaşhlık, psi ko nevroz. anksiyede nevroz» \e «hıper seksueahte» gıbı nedenlerın, evhlık ılamının kısaltılmasına ya da ılamsız yapılmasma neden olarak sayılmayacağına ka raı verdı Bır başka Yargıtay karanyla da «zina halinde» bo şanmalarda taraflara belli bır sure •evlenme yasağı* uygulanması benımsendı Çiğköfte yeme alışkanhğı... anışma Meclısı Ankaıa uyesı Mahmut Ahhılıç geçtığırruz gunlerde yapılan bır oturumdakı konuşmasında «çıg kofte» konusuna degındı Türkıye de bır çıg kofte yeme usulu ve a hşkanlıgı bulunduğunu anlatan Akhüıç, şovle dedı +Çıg kofte yenen vorelerde gerek parazıter hastalıklar gerehse baktenvel hastalıklar bakımmdan çok buyuk salgmlar meydana gelmehtedır ve maalesef Guney ve Guneydogu ülenmızde hemen hemen msanlann yuzde 70, hatta vuzde 80 ı dıyebılırım ıç parazıte yakalanmışlardır» Buna neden olarak ıvı kontıol bulunmadıgını gosteren Akhüıç bu durumun ozelhhle mezbaha dı?ı feesılen etlerden meydana gelaıgmı anlattı D UST DÜZEYDE YÖNETİCİLER Pan Amerikan şirketinin ust düzeydekl yonelıcileri bırarada: Soldan saga Halinı Mumoğlu, Nacı Atacan İncilı, şirketın Türkıye Genel Mııduru Oonald Simms ve Doğan Sencer. 26 nisanda tören yapıyor Leylâ UMAR lara vemek seçme hakkı tanı nacak vp çok daha ivt kallte ve mek vertlecek Örneğln Turk vemrkleTİni birçok batlarunız da Ikraın edeceğız Şlmdive kadar tavuk ve kızarmış et ye mpkten bıkan yolcularımız artık talaıj boreği, şiş kebabı, pır iola ve baklava gıbi neM Turk vemekleri yiyecekler Cidkları mızın ıçinl de dekore ettiK Amacımız Pan Am'ı tercilı cdi len bir bava şirketl haline getıırnek ve sürümden kazanmak. E£er bu yılı zaratsız kaparsak şirket batmaktan kurtnlacaktır» Türkıye'ye tekrar dırekt ve 747 Jumbo Boeıng seferlerımn başlatüması nedeniyle 26 nısan guntl havameydanında büyuk bır toren düzenlemekte olduklanıu sbyleyen şirket yonetıcı leri, «Türklye'dekl olumlu ekonomfk geHşme yolcularımızin fazlalaşmagına neden oldu. Ina «Say Hello to New Pan Am'» «Yeni Pan Am a selam» an lamma gelen yenı sloganıyla buyuk bır malî knz ıçmdeki bu dev şırket yenı bır hamle yapma hazırlığmda New York'un en mutena ye rındekı gorkemlı bınasını ve dunyadakı tum The Intencon tınental o+ellerıni satarak borçlarını son kuruşuna kadar odeyen Pan American şir ketinın bugun otuz bm perso nelı var Şımdıye kadar kısıtlama pohtıkası uygulayan kuru luş en ıyı ış yapan Genel Mu düru Mr Acker'l Pan Amerı can şırketmın başma getirdı Yenı Genel Mudür. hatlarda yuzde otuz bır genisleme yapa rak ılk ısabetlı kararı aldı Bu genışlemeye Türkıye'yi de dahıl eden şırketin Türkıye Genel Müduru Donald Simms, şoyle dıyor «Hatların genişletilmesi yolcu akınını sağlamağa haşladı Sonra dunvamn her tarafında çalışan otuz bin klşi şapkalarını onüne koyarak duşundu ve şu kararı verdl: Fazla mesai almadan ve ucretlenn de vu/de on bir kısmtıyı kabul lenerek, yepveni bir ruhla ça. lışmak Işlennl kavbetme korkusu ile aldıkları bu kararla Pan Am'ın malı durumunda bemen bır duzclme gonıldu Lç av oncesine kadar tanest tkt rlolara duşen bisse senetlerl ar tık 3 5 dolara satıhvor ve bu rakam rieğişmiyor. Şirketln ye nl Crfnel MUdıiriinün aldıgı onemli kararlardan blrt de ser visımİ7İn standardını yükseltmek oldn Sjimdıye kadar özellikle vemeklerınılzden çok hakI) şikâyetlerde bulunan yolcu nılmaz bır l«;tek var Amerıka' dan buraya pelmek tçin Bîz de buradan Amerika'va gıtmek tçln çile çeken \ olcularıtnıza kolaylık saflamanın mutlulugu ıçlnde\iz Şlmdl Turkhe Tu rizm Bakanhğı tstanbul Bolge Mudurluğu ıle bırlıKte gorkem U bır program hazırlıvoruz» dıyorlar 26 nisanda saat 16 10' da Istanbul'a gelecek olan ılk uçaktan mecek olan Amerıkalı pılot elındekı Turk bayrağını kendisını karşılavacak olan Turk yetkılıye verecek ve onun taşıdığı Amerıkan bayrağını teslım alacak Torenın gerısını Pan Am yonetıcüerı şojle anlatıyor «Transıt yolcular kendılerine tahsis edllen salonda Turk lo kumu ile karşüanırken o gün Istanbul'a inen yolcular kıraladığımız AVTS dzel arabalarla evlerlne gonderilecek » Aynı oturumda Izmır uyesı Aydemır Aşkm lsa et ıhracatında ozel ve kamu sektorun rekabete gmştıklennı ancak dış pıyasaların ıstedıği kalitede ve fıyatta et urefcmenın ımkam olmadığını soyledı Aşkm Et ve Bahk Kurumu temsılcısmın komıs vondakı bır soruya verdjgı i'gınç yanıtı da Danışma uyelerıne şoyle anlattı 'Temsücıye sorduğu muz zaman dedı kı, (ben de et ıhracatçısıyım. o do et ıhracatçısı Canım ıstedıgı zaman ona kapasıtemı venrım, canım ıstedıgı zaman vermem), ama beyler canı ıstedıgı zaman kapasıte veren, et kesen, ıstemedıği zaman vermeyenle ıhracat yapümaz kı . Ihracat buyuk unıteler halınde hombma, ucuz, saglıklı, standart ve devamh uretımı gerekli kılar » Irmak: Anayasa Komisyonu görüsmelerini bitirmek üzere KONY.A (a*.) Danışma Meclisi Başkanı Sadl IrmajS, «Anayasa Komisyonunun istişa re çahşmalarını tamamlamak uzere bulunduğunu ve Anaya sa'nın zamanında hazırlanaıagı irlenıminde olduğunu» ılade ettı Sadı Irmak, Ataturk Kültür Müzesırun açılış torenınde bu lunmak ıçin geldiği Konya'da, dun bır açıklama yaparak ozet le şunlan söyledı «Anayasa KomJs}onumu7, milletimlzin ve dünyanın geçır dığı tecrubeleri değerlendırmek ıçm genış bır istişare çalışması içıne gırmiştlr. Soz ko nusu istişare çdlışmalan son safhaya gelmiş olup, tamamlanmak uzeredlr. Bu arada Anavasa'nın zamanında hazırlan mış olacağı izlenimindeyim.» Danışma Meclısinın aynı zamanda memleketunızın muhtaç olduğu kanurüarı çıkarmak Için yoğun bir şekilde çalıştıgı nı kaydeden, Danışma Meclısı Başkanı Irmak, «Parttler ve Seçim Kanunlarının da zamanında yetlştinleceğine ınandığını» sözlenne ekledı. Orhan Duru nasıl ehliyet aldı Kasımpaşa yangını felâketzedeleri DİSK binasında bannıyor Selim YALÇINER Felakete ugrayanlann ılk anda buyuk ılgı gorduklerı, sonra da kendı başlanna bı rakıldıklarmdan yakmılır Kasımpaşa yangınından sonra ortada kalan 22 aıle ıse, halen DISK'ın Tepebaşı'ndakı binasında bannmaya ve Kızılay'm dağıttığı yemegı yemeye devam edıyorlar. Kı zılay. 1 mayıs 1982'den ıtıbaren felaketzedelere yemek dağıtımını bırakıyor. Talıhsız aıleler bannacak bır yer bulduklarında da DISK'ın bınasını terkedecekler Istanbul da son yıüarda meydana gelen yangmlann en buyuklermden bırı, 30 31 mart 1982 gecesı Kasımpaşa'da kuvvetlı ruzgarın da etkısıyle 45 aıleyı ortada bıraktıktan sonra zorlukla sondurulebıldı Ancak, omur boyu elde «debıldtklen herşeyın yandığmı gören 45 aılenın yureklenndekı ateş sondurulemedı Yakınlannm yanına taşınabılen 23 aıle dışındaküerse ortada kalmak tehlıkesmden son anda, DISKın Tepebası'ndakı boş bınasına yerleştırılerek kurtulabıldiler Kızüay, 1 msandan bu yana felaketzedelere yemek dağıtıyor Sabah, oğle ve aksam saatlennde dagıtılan yemekleri kaçırmamaya dıkkat eden talıhsız aüeler, bu arada bannacak bır yer anyorlar DISK'ın binasında 22 oda var 22 aıle, odalara yerleştırılmış durumda «Allaha şükür ki ortada kalmaktan kurtulduk. Yoksa her bırımız ayrı yerlere gitmek zorunda kalacaktık, aileler dagılacaktı» dıyen Kasımpaşa felaketzedelen Kızılay'ın yemeklerıyle de aç kalmaktan kurtulduklannı belırtıyorlar Felaketzedelerden bm, 47 yaşındakı sakat IETT işçisı Hasan Turan. yangmdan sonraki gunlerı DISK'in bınasma yerleşerek ve Kızılay'ın yemeklerinı yıyerek geçırdıklennı, asıl sorunun bundan sonra başlayacagını soylüyor «Felaket heyecanıyla herkes bir şeyler soylüyor. günunü geçiriyor ama, Kızılay 1 mayıstan itıbaren yemek vermeyecek, vermeslnl de bekleyemeyiz. DISK'ln bina sında da yıllar boyu kalacak halvmiz yok. Oysa, yangında herşeyimiz kül oldu. Canımızı zor kurtarabildik. Birkaç ay sonra ne yapacağız belli degil Bakahm ne olacak.» dıyen Turan. dört çocuğuyla aılesuıi nasıl yaşatabıleceğıni merak edıyor Kızılay Istanbul Müdüru Ziya Yeşilbaş ıse, «Normal olarak felaketzedelere bir hafta yemek verdtklerini, Istanbul Valisl Nevzat Ayaz ile Kızılay Genel Başkanı Dr. Kemal Demlr'in göruşmelerl sonucu alınan talimatla bu sureyi bir aya çıkardıklannı, ay nca ailelere yatak, battantye, yorgan, yastık dagıtüklanm, 1 mayıstan sonra dâ yemek dagıtımım keseceklerini» belirtıyor. Kasımpaşa felaketzedelerinin 1 mayıs 1982'den sonra ne olacaklan nasıl yaşavacaklannı bilen henüz yok. Yeni bır ev kurmak îcın gerekli yüzbinlerce lirayt nereden bulacaklarmı i«!e aılelenn hepsı merak edı M ıllıyet Gazetesinın Ankara Bürosu Şefı Orhan Duru bugün lerde kabına sığamıyor Keyîınden yanına vanlamıyor Çünkü artık o nun da bır şofor ehliyetı var Olmamıştı bugune Kadar otomobıl kullanmak gıbı bır sevdası Orhan Duru' nun Kendisıne ters gelen bır olaydı dıreksiyona oturup kontağı açmak Sonra da debrıyaja basıp vitesı bıre alarak arabayı kaldır mak Orhan Duru bu, ne yapacağı belli olmaz, ısmmadımı bır ışe kolay kolay yanaşmaz Ancak eşı Sezer Duru' nun ısrarlarına dayanamayıp yatırınca bütun parası nı bir Benault'a, işler değışti. Araba herhalde üçun cu basın sıtesinin önünde sus olarak duracak değıldı Orhan Duru da madından vazgeçıp araba kullanmayı oğrenecekü Duru, mülkıye'den Dr Murat Katoğlu' nun hocalıgında bır ay süreyle direksıyon çalıştı. Cu martesı günleri evde öykü yazmak yenne piste çıkıp dıreksıyon salladı Sonunda büytüs gun geldı dayandl. Sınav pıstının kenarında sıraya glrdiğinde «Durıisnun betıbenzi sarardı Heyet üyeleri arabaya gırdıler ve «gazlayın »ayın Duru» dediler. însan kalbi fazla heye can kaldırmaz. Kalp hasta sı olmaya da hiç nlyeti jok tu. Bastırdı heyecanını ve koyuldu yola agır ağır. Sonunda başanyla tamamladı smavı Duru, geri gelirken yaptığı hatalar dı şında tamdı şuuru. Sınav heyeti 100 üstunden 23 hata puanı verdi, Duru da lyi derece üe ehliyeti alıverdı. Gelgelelun uzağa bakarken Duru gozunde acaıp bırşeyler hissetmekteydl, a caba niye' Düştüler 4833J numaralı ehliyetme bir şer hl «gözlüksuz araba kullanamaz» dıye. Orhan Duru'yu gbzlUksüz otomobıl kullanırken görenlerın en yakın trafık po lısın© haber vermelerı önemle rica olunur. Kuveyt'e götürme vaadiyle 20 kişiden 1 milyon aldılar ADANA, (Cumhurlyet Güney İllerl Burosu) Yurt dışına goturmek ve orada ış bulmak vaadiyle bır cok vatandaşı do landıron 3 klşılık bir şebeke elegecırildı Adana Emniyet Mudürluğü Malı Şube yetkllılerınden alınan bılgıye gore, cok sayıda vatandaşı işcı olarak yurt dışına götürme vaadiyle kandı rarak herbırınden 5O'şer bın lıra aldıkları saptanan All Ya vuz Örgan lle Ahmet Bayar Adana'da suc ortaklarından Mehmet Klmyonsen ise istonbul'da yokalondı llgllıler yapılan soruşturma sonunda, vatandaşların uzerlerınde yarattıklan güven ve Itlmattan yararlanatak Kuveyt'e goturmek vaadınde bulundukları 20 klşlden 1 milyon llra aldıkları ve tür lü bahaneler ile bunları oya ladıkları saptanan şebeke elemanlarından All Yavuz ör gen N Mehmet Kımyonşen'ın e tutuklandıklannı bildlrdller. Mutlu gün ve erısı. g SKIŞEHIR Şe Mahrem durum ı^cie Vatısı Bedrı Nazlıoğlu sık sıfe feovJere çıkar, köylülenn dertlerını yerınde dtnler, sorunlan yerınde ınceler. Geçenlerde Uluören koyunu gezerken okul bahçesındekı futbol sahası dıkhatını çektı Koyde spor yapılmasma sevınmistı kı, koyun hocası yakınmaya başladı Vab. Beyefendl, bu futbol sahası var ya Bunu lutfen köyün dışına çıkarın. Köyün gençlerl, dellkanhlan şortlarla çıplak bacaklarla ortaya çıkıp oynuyor lar. Köyun kadınlan bunları göruyor. Bu durum hem ayıp, hem mahremdır. Dmen gunahür» Valı bey feöyun dı^er sorunları arasına hocanın dılegmi de not ettı. Henuz bir gırişım yofe. Şımdı herkes Uluören köyündekı bu mahrem durum konusunda valt beyln ne karar verecegını merah edıyor. N istasyon sanat evi Yeni dönem çalışmalan 26 Nisan 1982 tarihinde başlayacaktır. DESEN ATÖLYESİ / YAĞL! BOYA ATÖLYESİ Ressam PROF. SABRİ BERKEL Heykeltraş SEYHUN TOPUZ Ressam HÜLYA DÜZENLİ (KOÇ) Ressam FATOŞ BEYKAL SINIRÜ KONTENJANIMIZ NEDENİYLE BİRAN ÖNCE BAŞVURMANIZI RİCAEDERİZ. Başvuru Adresi: Maçka Cad. Maçka Palas No: 41/11 MAÇKATEL: 405650 Yarın: SERAMİK ATÖLYESİ KURULDU l LA N ONhR COKER KONKORDATO KOMISERLİĞİNDEN AIACAKLUARA DUYURU Edremit Hukümet Cad 23/C adresi nde çocuk konfeksıyonu tlcaretı yapan Oner GOKERın basvurusu uzerine Edremıt Icra Tetkık Mercıı tarafındajail 3 1982 tarihınde, konkordato sözleşmesi fçın IKI AY süre verilmiştır Korkordato Komısen olarak Av. Yılmaz CAN (Edremıt, tnönu Cad) atamnıştır. Konkordato mehli mahkemenın 12 41982 gun ve 1982/16 1 sayıh karan ıle IKÎ AY uzatılmıştır Yukanda isim ve adresi yazılı borçludan alacagı olan gerçek ve tüzel kışüerın, alacaklannı kanıtlayan belge ile her gün komiserlıge başvuru ıle alacaklanm kaydettirmeleri yakıt işlemmın 19 4. 1S32 tarihinden başlayarak 28 4 1982 tanhine kadar devam edeceğl bu süre ıçinde alacagım kaydettırmeyenın konkordato müzakeresıne kabul edılmeyip oy kullanamıyacaklan alacakhlann belgelen 29 4. 1982 tanhmden 10 51982 tarıhme kadar on gun sure ıle komiserhk adreslnde çalışma saatlennde inceleyebılecekleri aiacaklılar toplantısmm 11 51982 salı günu saat lSOO'de Edremıt Ashye Hukuk Mahkemesf salonunda yapılacaffi toplantı sonucunda veriiecek karara katılmaların 12 5 1982 tanhınden ıtıbaren on pun ıcınde komıserlık adresınde kabul edılecegi duyurulur Av YILMAZ CAN KOMtSER ker fabrikası Türkıye nln ılk şeker fabrıkalarından birıdır Inşaatının altı ay ıcınde tamamtanması nedenıyle Ataturk tarafından takdlrname alan bu kuruluş gectığımız gunlerde mutlu bır gununü kutladı !şledığı pancarı 1 mil yon tona ulaştıron fabrıka bunun anısına «Kuruluşundan bu yana Işlediği pancarı Ilk kaz 1 milyon tona ulaşma anısı» plaketıyle şe kerden bır Ataturk maskı dağıttı Ancak bu mutlu göne karşın şekerdeKi ge lecek hıc de parlak gozukmüyoi' Gerlleyen üretlm nedeniyle şekerde Ihracatın gercekleştlrilmesı bırar zor gozükuyor. Hatta bazı uzmanlar, şeker ithalatına gıdıleeeğınl bile öne sür0yor Bır uretlcinın yaklaşımı Ise cok Hgınc, kendl deylşıyle «Aynı madded» hem Ihracat yapmak hem de Ithal etmek yenı mo delln adı olsa gerek » E Otomobil değil, Papamobil OJDO Jean Paul II önümüzdekı ay tngıltere'ye yapacağı gezıde Londra'nın unlu ıfeı hath otobuslerine bmemeyecek Çunku Brıtısh Leyland fırman Papa ıçm ıfeı özel oto değıl «Papo mobıl» yapıyor. Her bırınin yaklaşık s milyon Turk Lirasına malolacagı büdınlen bu «Papa mobıUlen şirket daha sonra bır petro' zengmme satmayı hesaphyor P BANKERIN EGO'YA BORCU ASFIYE Kurulu'nun Iklncl katlakl odalarından blrine, genç, sempatlk gozluklu bır hanım kapıyı vurduktan tonrg gırdi Bır sorunu olduğunu belirtorek, kendl8inm EGO'dan geldiğml, batık bcınksrlerin elektrlk ve havagazı paralarını tahsll etmek lcln odreslerlnl aradığını, ksndislne yardım »dıp •demeyecekl»rlnl sordu. Yanıt tasflye kurulu başkanından geldi. tAdresl versek bankerl bankerl bulsanız parayı bulamazsınız Dlyelim kl parayı da bulsanız onu do slz alamazsınız» Görevll EGO memuresl bır şey anla7 madı. «Sızde adreslerl yok mu » dedl Onun üzerina Tasflys Kurulu Başkanı, az oncekl sozlerlnl blraz daha actı T GÜLGÜN (GÜLER) AKBABA (19581982) Yavrumuzu amansız bir hastahk sonucu 14 Nısan gecesl yıtırdlk. Acımız sonsuzdur GÜLER AILESt tCumhuriyet 2713) GÜLGÜN (GÜLER) AKBABA (19581982) Gulgun'ümüzu genç yaşta yitirmenın tukenmez acısı içınde aılesme sonsuz sabırlar dılenz. YAKINLARI (Cumhurıyet 2714) tCcğunun adresi sahte Ya da oradan r taşınmış Dıyelım doğıu adresi sıze ve dık Pekl bankeri nosı! bulacaksınız Coğuniuğu ortada yok Hadl dıyelim bankerl de ele geclrdıniz. Adamın parası yok ki slze versln Olanını da blze beyan ettl bız el koyduk. Hadi ondan da vazgectık hem adresi, hem bankeri hem de parayı buldunuz. O zamanda bız mudahale ederiz Parayı almanızı onlerız » Hepsinl anlamıştı tnemure ama son cümleye bir anlam verememiştl. Tasfıye Kurulu Başkanı devam ettl: «EGO bankerden alacaklıysa alacak lılara parayı bız oderlz Bankerın, kım olursa olsun, tasfıyesme karar verıldıkten sonra başkasına para odemesi yasaktır» Memureye bu görev verılmiştl bir ker« Dlrendl v» «Pekı ne vapmam gerek''» diye sordu. Yanıt bu kez oçık ve keslndı tBankerın EGO'ya olan elektrık ve na vagazı borcunu belgeleyen belgenın foto kopllerını. başvuru dılekcesıne eKle/'p, Tasfıye Kuruluna başvurun Sırası gelınce paranızı alırsınız» Sempatık memure kahkahay basrıca, olayı Izleyen Cumhurıyet muhabırl lofa karıştı. «Peşln parayı gorunce nasıl sevındı nlz değıl mi'»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog