Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

19 NISAN 1982 Cumhuriyet 7 ILKOKULA BAŞLAMA YAŞI 6'YA İNDİRİLİYOR Hasan UYSAL ANKARA Mıllı Egıtım Bakanlığı temel kanun tasansının hazırlanarak, Başbakanlığa sunulduğu oğrenıidi. 2287 sayalı Mıllı Egıtım Bakanhgının temel yasası olan teşkılat yasasını değıştıren kuruluş temel yasa tasansının, ılkokula baslama yaşını yedi den 6'ya indirdiği, ılkokul ile ortaokulların bırleştırilerek temel eğitım okulu adıyla 8 yıla çıkanldığı, okul öncesı eğıtimin zorunluluğunu öngördügü belirlendl. öncekı gun, Başbakanlığa sunulan yasa tasarısmda bngorülen değışikliklerden bazıları şunlar: • Ilkokullarla ortaokulların bırleştırilmesıyle temel eğıtım okulu adını alacak okullara başlama yaşı 7'deıı b ya ındırıidi. 5 yaşını tamamlayanlar ılkokula başlayacaklar. Okula başlama yaşmın 6'ya indmlme gerekçesırun de Avrupa Konseyıne baglı ulkelerde okula baş lama yaşının 6 olması gösterılıyor. • Temel eğitım okullan 8 yıl olacak, boylece 5 yıllık zorunlu ilkokul eğitimi temel eğıtlm ıle 8 yıla çıkmış olacak. • Okul öncesı egitim zorunluğu getiren yasa tasansında, 5 yaşını tamamlamamış çocukların devamının zamanla zo runlu duruma getırümesl ongörülüyor. • Mıllı Eğıtim Bakanlıgından alınan bilgiye gdre, 8 yıllık temel eğitimln halen 10 okul da uygulanmakta olduğu, yenl hazırlanan yasayla bırlikte önümüzdeki öğretım donemınde, 8 yıllık temel egiümın 100 ya da, 500 okulda daha başlayacağı belirtilıyor 10 vıl sonunda, tüm Türkiye'de 8 yıllık temel eğitım gerçekleştlrilmış olacak. Okul öncesi eğltimin Ise zorunlu olmasına karşın, bu uygulamaya hemen başla manın olanaksız olduğu belırtilerek, okul öncesı eğitım içın derslikler hazırlanacağı, sa dece ıstekli olanların devam edebıleceklerl, uzun sürede bu zorunluğun uygulamava konabılecegı de ifade edılivor. • Milli Egıtımin ders prog ramlannın da temel eğitime uygun olarak bastan aşağı de ğıştırileceği, bunun hazırlıklarının surdüğu, ayrıca çıkarılacak ıç hızmet yönetmelıgı Ue ögretmen yetıştirmenın esaslara bağianacağı belirlendi. tlk olarak Türkçe derslerının, sekız yıla göre hazırlandıgı öğrenıldı. 'Nesep,, kabul edilrnedîkçe davası açdamayacak ANKARA, (ANKA) «Gayrimeşru» çocuklarda, anayla evh durumda olan erkek «Nesebi reddetmodık çe bır başkası tarafından babahk davası açılamayacak Yargıtay tkıncı Hukuk Daıresı, bu konuyu kendısıne ıntıkal ettınlen ıkı davaÜST DÜZEYDE YÖNETİCİLER Pan Amerikan şirketinin üst düzeydeki yöneya bakarak sonuçlandırdı. ticilerl birarada: Soldan sağa Ifalim Mumoğlu, Naci Atacan Incili, şirketin Türkiye Buna gore, çocuğun doğduGenel Mıidürü Oonald Simms ve Doğan Sencer. ğu tarıhte, anayla evli olan erkek, «Nesebi» reddetmedikçe, babahk davası açı lamayacak Bu arada, Yargıtay Ikmci Leylâ UMAR lara \emek secme lıakkı tanı nılmaz bir Islek var Amerika' Hukuk Dairesi, «yaşhlık, psi nacak ve çok daha ivi kaUte ye dan buraya gelmek Için. Biz de ko nevroz, anksiyede nevmek verilecek. Örneğin Türk buradan Amerika'va gitmek roz» ve «hiper seksüealitevemeklerini birçok hallarımiz«Say Hello to New Pan Am'» da fkram edeceğiz. Şimdiye ka Içln çile çekeıı volcularımıza gıbi nedenlerin, evlilik ılakolaybk saKİanıanın mulluluğıı mının kısaltılmasına ya da «Yeni Pan Am'a selânı» an dar tavuk ve inzannış et yp içfndeviz. ŞimdJ Türkive Tu ılamsız yapılraasına neden laraına gelen yenı sloganıyla mrkten bıkan yolculanmız ar rizrn Bakanlığı tstanbul Böl<re olarak sayılmayacağına kabüyuk bır malî knz ıçmdeki tık talaş böreği, şis kebabı, pır Müdiirlüğü ile birlikte görkem rar verdı bu dev şırket yenı bır hamle zola ve baklava gibi nefi* Tiirk li bir program hazırlıyoruz» yapma hazırlığmda. Bir başka Yargıtay karavemekleri yiyecekler. tçaklan diyorlar. 26 nisanda saat 16.10' New Vork'un en mutena ye mızın içini de dekore ettik. rıyla da, «zina halinde boda Istanbul'a gelecek olan ılk rindeki görkemli bınasını ve Amacımız Pan Anı'ı tercib cdtşanmalarda, taraflara belli dunyadaki tum The Intencon len bir bava şlrketi haline ge uçaktan mecek olan Amenkalı bır sure «evlenme yasağı* pılot elindeki Turk bayrağını tınental otellerıni satarak tirmek ve sürümden kazannıak. olan uygulanması benımsendı borçlarını son kuru$una ka Eger bu yıh zararsız kaparsak kendisını karşılavacak Turk yetkilıye verecek ve onun dar odeyen Pan American sir şirket batmaktan kurtulacaktaşıdığı Amerikan bayrağını ketinm bugün otuz bin perso tır». teslim alacak nelı var. Şımdıye kadar kısıtTürkıye'ye tekrar dırekt ve lama polıtikası uygulayan kuru 747 Jumbo Boeing seferlerinin Törenin gerısını Pan Am luş en lyı ış yapan Genel Mu başlatüması nedeniyle 26 nısan yonetıcilerı şoyle anlatıyor: düru Mr. Acker'i Pan Ameri gunü havameydanmda büyuk «Transıt yolcular kendilerine can şırketmın başına getirdı. bır tören düzenletnekte olduk tahsis edilen salonda Turk loYeni Genel Müdür. hatlarda larım söyleyen şirket yönetıci kumu ile karşüanırken o gün yuzde otuz bîr genişleme yapa leri, «TürHye'deki olumlu eko îstanbul'a inen yolcular kiralarak ılk ısabetlı kararı aldı. Bu nomtk gelişme yolculanmızın dığımız AVIS özel arabalarla genışlemeye Türkiye'yi de da fazlalaşmasına neden oldu. lna evlerine gönderilecek.» hıl eden şirketin Türkiye Genel Müdürü Donald Simms, KONYA (ajt.) Danışma şoyle dıyor: «Hatlaruı geuişleMeclisi Başkanı Sadi IrmaK, tilmesi yolcu akınını sağlama«Anayasa Komisyonunun istişa ğa başladı. Sonra dünyanm her re çahşmalarını tamajnlamak tarafında çahşan otuz bin Wşi üzere bulunduğunu ve Anayaşapkalarını önüne koyarak düsa'nın zamanında hazırlanacaşündü ve şu kararı vcrdl: Fazğı izleniminde olduğunu» ıiala mesal almadan ve ücretlerin de etti. de vÜ7de on bir kısıntıyı kabui Sadi Irmak, Atatürk Kültür lenerek, yepyeni bir ruhla cabaren felaketzedelere ye Muzesınin açüış töreninde bulışmak. İşlerint kavbetme UorSelim YALÇINER lunmak ıçin geldiği Konya'da, mek dağıtımını bırakıypr. dün bir açıklama yaparak ozet kusu ile aldıkları bu kararla Talıhsız aileler, bannacak le şunları söyledı: Pan Am'ın malî durumunda heFelakete uğrayanlann ilk men bir düzclme göriildü. IJç bır yer bulduklannda da «Anayasa Komisyonumuz, anda buyuk ılgı gorduklerı, DISK'in binasmı terkedecek milletimizin ve dünyanm geçir av öncesine kadar tanesl iki dolara düşen bisse senetleri ar sonra da kendi başlanna bı ler. diği tecrübeleri değerlendiryakınıhr. tık 3.5 dolara satüıvor ve bu rakıldıklarından mek için geniş bir istişare çaIstanbul'da son yıllarda lışması içüıe girmiştir. 8öz ko rakam deglşmiyor. Şirketin ye Kasımpaşa yangınmdan sonnusu istişare çahşmalan son ni Onel MUdürünfin aldıgı ra ortada kalan 22 aıle ıse. meydana gelen yangınlann önemli kararlardan biri de ser halen DISK'ın Tepebaşı'nda en buyüklerinden bıri, 30 safhaya gelmiş olup, tamamvisimlzln standardınj yükselt ki binasında bannmaya ve 31 mart 1982 gecesi Kasım lanmak üzeredir. Bu arada Anayasa'nın zamanında nazirlan mek oldn. Şündiye kadar özel Kızılay'm dağıttığı paşa'da kuvveth rüzgarın yemeği likle veraeklerimizden çok hak yemeye devam edıyorlar. Kı da etkısiyle 45 aileyi ortada mış olacağı izlenimindeyim.» lı şikSyetlerde bulunan yolcu zılay, 1 mayıs 1982'den iti bıraktıktan sonra zorlukla Danısma Meclısinın aynı zasöndürülebildi.~ AncaR, o manda memleketımizin muataç olduğu kanunları çıkarmak mür boyu elde «debildlklen Için yoğun bir şekilde çalıştrğıherşeyin yandığını gören 45 m kaydeden, Danısma Meclısı ailenin yüreklerindeki ateş Başkanı Irmak, «PartHer ve söndürülemedı. Yakınları Seçim Kanunlanmn da zamanm yanma taşınabilen 23 nında yetiştlrileceğine inandığıaile dışındakilerse, ortada ni» sözlerıne ekledı. kalmak tehlikesinden son anda, DISK'ın Tepebaşı'ndaKuveyt'e ki boş bmasına yerleştirilerek kurtulabildiler götürme Çîgköfte yeme alışkanlığı... anısma Meclisi Ankara uyesı Mahmut Akhılıç, geçtiğımiz günlerde yapılan bır oturumdakı konuşmasmda *çığ kofte» konusuna değındı. Turkıye'de bır çığ kofte yeme usulu ve a hşkanlığı bulunduğunu anlatan Akkılıç, şoyle dedı. ••Çığ köfte yenen yorelerde gerek parazıter hastalıklar, gerehse bakterıyel hastalıklar bakımmdan çok büyuk salgınlar meydana gelmektedır ve maalesef Guney ve Guneydogu ülerimizde hemen hemen insanlann yuzde 70, hatta yuzde 8O'ı dıyebilirim ıç parazıte yakalanmışlardır.* Buna neden olarah lyı kontrol bulunmadığını gosteren Akkıhç bu durumun ozelhkle mezbaha dışı kesılen etlerden meydana geldığmi anlattı. D 26 nisanda tören yapıyor Aynı oturumda Izmir üyesi Aydemir Aşkın isa et ihracatında ozel ve kamu sektorun rekabete gıriştiklerini .ancak dış pıyasalann istedigi kalitede ve fiyatta et üretmenin imkanı olmadığını söyledi Aşkın, Et ve Balık Kurumu temsilcısının komıs yondakı bır soruya verdığı üginç yanıtı da Danışma uyelerine şoyle anlattı. 'Temsildye sorduğumuz zaman dedi ki, (ben de et ıhracatçısvyım. o da et ihracatçısı. Canım ıstediği zaman ona kapasıtemi verırım, canım istedıği zaman veımem), ama beyler, canı istedığı zaman kapasite veren, et kesen, istemediği zaman vermeyenle ihracat yapümaz ki... Ihracat büyük üniteler halinde hombina, ucuz. saghklı. standart ve devamh uretimi gerekli kılar.» Irmak: Anayasa Komisyonu görüsmelerini bitirmek üzere Orhan Duru nasıl ehliyet aldı Kasımpaşa yangını felâketzedeleri DİSK binasında barmıyor M ıllıyet Gazetesinin Ankara Bürosu Şefı Orhan Duru bugünlerde kabına sığamıyor. Keyfinden yanına varılamıyor. Çünkü artık o nun da bir şolor ehliyeti var Olmamıştı bugüne kadar otomobil kullanmak gıbı bır sevdası Orhan Duru' nun. Kendisine ters gelen bır olaydı dıreksiyona oturup kontağı açmak. Sonra da debnyaja basıp vitesı bıre alarak arabayı kaldırmak. Orhan Duru bu, ne yapacağı belli olmaz, ısmmadjmı bir işe kolay kolay yanaşmaz. Ancak eşı Sezer Duru' nun ısrarlarına dayanamayıp yatırınca bütun parası nı bir Benault'a, işler değışti. Araba herhalde üçün cu basın sitesinin önünde sus olarak duracak değildı. Orhan Duru da ınadından vazgeçıp araba kullanmayı öğıenecekü. Duru, mülkıye'den Dr. Murat Katoğlu' nun hocalığında bir ay sUreyle diıeksiyon çalıştı. Cu martesi günleri evde öykü yazmak yerine piste çıkıp dıreksiyon salladı. Sonunda büyük gün geldı dayandı. Smav pistinin kenarında sıraya glrdiğinde «Duru»nun betibenzi sarardı. Heyet Uyeleri arabaya gırdiler ve «gazlayın «ayın Duru» dediler. Insan kalbi fazla heyecan kaldırmaz. Kalp hasta sı olmaya da hiç niyeti yok tu. Bastırdı heyecanını ve koyuldu yola ağır ağır. Sonunda başanyla tamamladı sınavı Duru, gen gelirken yaptığı hatalar dışmda tamdı şuuru. Eınav heyeti 100 üstunden 23 hata puanı verdl, Duru da iyi derece ile ebüyeti alıverdi. Gelgelelim uzağa bakarken Duru gözünde acaıp birşeyler hissetmekteydi, acaba nlye? Düştüler 48333 numaraU ehliyetine bir şer hi «gözlüksüz araba kullanamaz» diye. Orhan Duru'yu gözlüksüz otomobil kullanırken görenlerin en yakın trafik polisina haber vermeleri önemle rica olunur. Mutlu gün ve gerisi... SKIŞEHIR Şeker fabrikosı Turkiye'nln ılk şeker fabrıkalarmdan blridır. Inşaatının altı ay ıcınde tamamıanması nedeniyle Ataturk tarafından takdlrname alan bu kuruluş geçtığimiz günlerde mutlu bır günunü kutlaüı. !şledlği pancarı 1 mll yon tona ulaşîıran fabrıka bunun anısına. tKurutuşundan bu yana Işlediği pancarı Ilk kez 1 milyon tona ulaşma anısı» plaketıyle ş« kerden bır Atatürk maskı dağıttı. Ancak bu mutlu gune karşın şekerdekl ge lecek hıç de parlak gözükmüyor. Gerlleyen üretim nedeniyle şekerde ihracatın gercekleştlrllmesi bıraz zor gözüküyor. Hatta bazı uzmanlar, şeker Ithalatına gidıleceğınl bile öne sürOyor. Bir uretlcinın yaklaşımı Ise cok ilginç, kendi deylşiyle: «Aynı madded* hem Ihracat yapmok hem da Ithal etmek yeni mo delin adı oisa gerek.» Mahrem durııın iğde Valisi Bedri Nazlıoğlu sıte sıfe köylere çıkar, köylülerin dertlerini yerinde dtnier, sorunları yerinde ınceler. Geçenlerde Uluören köyünu gezerken okul bahçesindeki futbol sahası dikkatini çekti. Köyde spor yapılmasına sevinmtştı kı, koyun hocası yakınmaya başladı. Vali Beyefendi. bu futbol sahası var ya. Bunu lutfen köyün dışına çıkann. Köyün gençleri, dellkanlılan şortlarla cıplak bacaklarla ortaya çıkıp oynuyor lar. Köyün kadınlan bunları görüyor. Bu durum hem ayıp, hem mahremdir. Dinen günahtar.» Vali bey köyün diğer sorunlan arasına hoeanın dıleğini de not etti. Henüz bir girişim yok. Şimdi herkes Uluören köyündeki bu mahrem durum konusunda vali beyln ne karar vereceğini merak ediyor. N E istasyon sanat evi Yeni dönem çalışmaları 26 Nisan 1982 tarihinde başlayacaktır. DESEN ATÖLYESİ / YAĞL! BOYA ATÖLYESİ Ressam PROF. SABRİ BERKEL Heykeltraş SEYHUN TOPUZ Ressam HÜLYA DÜZENLİ (KOÇ) Ressam FATOŞ BEYKAL SiNIRLI KOIMTENJANIMIZ NEDENİYLE BİRAN ÖNCE BAŞVURMANIZI RİCAEDERİZ. Başvuru Adresi: Maçka Cad. Maçka Palas No: 4 1 / 1 1 MAÇKATEL: 405650 Yarın: SERAMİK ATÖLYESİ KURULDU Kızılay, 1 nisandan bu yana felaketzedelere yemek dağıtıyor. Sabah, öğle ve akşam saatlerinde dağıtılan yemekleri kaçırmamaya dikkat eden talihsiz aileler, bu arada bannacak bir yer anyorlar. DISK'in binasında 22 oda var. 22 aıle, odalara yerleştırilmiş durumda. «Allaha şükür ki ortada kalmaktan kurtulduk. Yoksa her birimiz ayrı yerlere gitmek zorunda kalacaktık, aileler dağılacaktı» diyen Kasımpaşa felâketzedeleri, Kızılay'm yemeklenyle de aç kalmaktan kurtulduklarını belirtiyorlar. Felaketzedelerden biri, 47 yaşındaki sakat IETT işçisi Hasan Turan. yangmdan sonraki günleri DISK'in bınasma yerleşerek ve Kızılay'ın yemeklerini yiyerek geçirdiklerini, asıl sorunun bundan sonra başlayacagını soylüyor. «Felaket heyecanıyla herkes bir şeyler soylüyor, gününü geçiriyor ama, Kızılay 1 mayıstan itibaren yemek vermeyecek, vermesini de bekleyemeyiz. DİSK'ln blna sında da yıllar boyu kalacak halimiz yok. Oysa, yangında herşeyimiz kül oldu. Cantmızı zor kurtarabildik. Birkaç ay sonra ne yapacağız belli degil. Bakahm ne olacak.,» dıyen Turan, dört çocuguyla aılesini nasıl yaşatabileceğini merak ediyor. Kızılay Istanbul Müdürü Ziya Yeşilbas ise. «Normal olarak felaketzedelere bir hafta yemek verdiklerini. İstanbul Valisl Nevzat Ayaz İle Kızılay Genel Başkanı Dr. Kemal Demir'in gOrüşmeleri aonucu alınan tallmatla bu süreyl bir aya çıkardıklannı, ay nca ailelere yatak, battaniye, yorgan, yastık dagıtüklannı, ı mayıstan sonra da yemek dağıtımını keseceklerini» belirtiyor. Kasımpasa feTaketzedelerinin 1 mayıs 1982'den sonra ne olacaklan nasıl yaşavacaklannı bilen, henüz yok. Yeni bir ev kurmak icin gereklî yüzbinlerce lirayı nereden bulacaklarını i«e ailelerin hepsi merak ediyof. vaadîyle 20 kişiden 1 milyon aldılar ADANA, (Cumhuriyet Gürtey İlleri Bürosu) Yurt dışına gotürmek ve orada iş bulmak vaadîyle bir cok vatandaşı do landıran 3 kişillk bir şebeke elegecirlldi. Adana Emniyet Müdürlüğu Malı Şube yetkllilerinden alınan bılgıye gore, cok sayıda vatandaşı işçı olarak yurt dışına götürme vaadîyle kandı rarak herbirinden 50'şer bin lıra aldıkları saptanan All Ya vuz örgan "e Ahmet Bayar Adana'da suc ortaklorından Mehmet Klmyonsen Ise istonbul'da yakalandı. İlgllller, yapılan soruşturma sonunda, vatandaşların üzerlerinde yarattıklan güven ve Itlmattan yararlanarak Kuveyt'e göturmek vaadinde bulundukları 20 kiştden 1 milyon llra aldıkları ve tür lü bahaneler fle bunları oya ladıkları saptanan şebeke elemanlarmdan All Yavuz ör gen İle Mehmet Kimyonşen'in tutuklandıklarını bildlrdller. Otomobil değil, Papamobil P I LAN ONER GOKER KONKORDATO KOMISERÜĞİNDEN ALACAKL1LARA DUYURU Edremit Hukümet Cad. 23/C adresinde çocuk konfeksiyonu ticareti yapan Oner GÖKER'in başvurusu uzerine Edremit İcra Tetkık Mercii tarafmdaJQll.3.i982 tarihinde, konkordato sözleşmesi için ÎKİ AY süre verilmiştir. Korkordato Komiseri olarak Av. Yılmaz CAN (Edremit, Inönü Cad.) atanmıştır. Konkordato mehli, mahketnenin 12.4.1982 gun ve 1982/16 1 sayıh karan ile İKİ AY uzatılnuştır. Yukanda isim ve adresi yazılı borçludan alacagı olan gerçek ve tüzel kişilerin, alacaklannı kanıtlayan belge ite her gün komiserliğe başvuru ile alaraklannı kaydettirmelerl. yakıt işleminin 19.4. 1S82 tarihinden başlayarak 28.4.1982 tarihine kadar devam edeceğl, bu süre içinde alacağım kaydettirmeyenin konkordato müzakeresine kabul edilmeyip oy kullanamıyacaklan. alacakhlann belgeleri 29.4. 1982 tarihinden 10 5.1982 tarihine kadar on gün süre ile komiserlik adresinde çalışma saatlerinde inceleyebilecekleri, alacaklılar toplantısının 11.51982 salı günü saat 15 00'de Edremit Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacash. toplantı sonucunda verilecek karara katılmalann 12 5 1982 tarihinden itibaren on pun içinde komiserlik adresinde kabul edileceği duyurulur. Av YILMAZ CAN KOMİSER (Basın 14118) 2705 apa Jean Paul 11 önumüzdeki ay İngıltere'ye yapacağı gezide Londra'nm unlü iki katlı otobuslerine binemeyecek. Çünkü Britısh Leyland firman Papa için iki özel oto değil 'Papa • mobil» yapıyor. Her birinin yaklaşık S milyon Türk Lirasına maJolacağı bildirilen bu 'Papa mobıl'leri şırket daha sonra bir petro' zenginine satmayı hesaplıyor. BANKERIN EGO'YA BORCU ASFİYE Kurulu'nun iklncl kattoki odalarından birine, genç, sempatlk gozluklu bir hanım kapıyı vurduktan sonra girdi. Bir sorunu olduğunu belirtersk, kendisinin EGO'dan geldlğhl, batık bcınkeıierin elektrlk ve havagazı paralarını tahtll etmek için odreslerlnl aradığını, kendlsine yardım edip edemeyecekl«rinl sordu. Yanıt tasflye kurulu başkanından gokJL tAdresi versek bonkerl, bankerl bulsanız porayı bulamazsınız. Dlyellm kl parayı da bulsanız onu da slz alamazsınız» Görevlf EGO memuresl bir şey anlamadı. (Sizde adreslerl yok mu'ı dedf, Onun üzerfns Tasflys Kurulu Başkanı, az öncekl sözlerlnl blraz daha açti: T GÜLGÜN (GÜLER) AKBABA (19581982) Yavrumuzu amansız bir hastalık sonucu 14 Nisan gecesi yitirdlk. Acımız sonsuzdur. GÜLER AİLESt (Cumhuriyet 2713) GÜLGÜN (GÜLER) AKBABA (1958 1982) Gülgün'ümüzü genç yaşta yitirmenin tükenmez acısı içinde ailesine sonsuz sabırlar dileriz. YAKINLARI (Cumhuriyet 2714) «Çoğunun adresi sahte, Ya da oradan 1 taşınmış. Dıyelım doğru adresi sıze ve dık. Pekl bankerl nasıl bulacaksınız. Coğunluğu ortado yok. Hadl dıyelim bankerl de ele geclrdinlz. Adamın parası yok kf slze versln. Olanını da blze beyan etti. biz el koyduk. Hadl ondan da vazgeçtık, hem adresi, hem bankerı hem de parayı buldunuz, O zomanda biz müdahale ederlz. Parayı almonızı önleriz.» Hepsinl onlomıştı memure ama son cümleye bir anlam verememişti. Tasfiye Kurulu Başkanı devam etti: «EGO bankerden alacakhysa, alacaklılara parayı biz oderlz. Bankerın, kım olursa olsun, tasfiyesine karar verıldıkten sonra başkasına para odemesl yasaktırt Memureye bu görev verilmiştl bir kere. Dlrendi w« tPekı ne vapmam gerek''» dlye sordu. Yanıt bu kez açık ve keslndc tBankerin EGO'ya olan elektrik ve na vagazı borcunu belgeleyen belgenın fotokopllerini. başvuru dilekcesıne eKleyp, Tasfiye Kuruluna başvurun Sırası gelince paranızı alırsınız.ı Sempatık memure kahkahayı basmco, olayı Izleyen Cumhuriyet muhobirl lofa karıştı: «Peşin parayı gorünce nası! sevındinlz değil mi?»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog