Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 19 NİSAN 1982 IMF Baskanı 9mn recetesini EKONOM{DE GÜNÜNAYNASI Türkiye eksiksiz uyguluyor Altın fiyatlarmdaki yükselis sür'uyor Ekonoml ServisV Altın fiyatlarmdaki yükselis geçtiğimiz hafta da sürdü. Dünya piyasalannda altın 363'm dolara fcadar çıkarken, Türkiye'de Cumhuriyet altmının satış fiyatı 12.150 liraya ulaştı. Hafta başında 355 dolardarı işlem gören bir ons altın perşembe günü 363 dolara çıktı ama haftanın son günü fcafif bir düşüş kaydetti. Hafta başında 12.00012.075 liradan işlem gören Cumhuriyet aitını hafta sonunda 12.05012.150 liradan almıp satıldı. Kulpsuz Reşat aitını ise 12.40012.600 lira olan fiyatını hafta boyunca korudu. Uzmanlar, altın fiyatlarmdaki yükselişi Falkland bunalımına ve Ortadoğu'daki sertleşmeye bağlıyor. 12 Nisan Cumhuriyet Reşat Kulpsua 24 Ayar (Gr.) 12.000 12.075 12.400 12.600 1.810 1.825 16 Nisan 12.050 12.150 12.400 12.600 1.825 1.835 Ekonoml Servlsl Uluslararası Para Fonu IMF'nin baş kanı J. de Larosiere'in «Geliş mekte Olan Ülkelere» önerdiği ekonomi politikaları Türki ye'de uygulanan politikaiarla büyük paralellikler gösteriyor. Larosıere, «IMF Survey» de yayınlanan konuşmasmda Ge lişmekte olcn ülkeler için zo runlu oian «yapısal uyum» politikalarında temel ilkenin kay nakların tüketimden etkin yatırımlara ve ihracata yönlen dirilmesi olduğunu belirtiyor. Larosiere'e göre, bu yapısal uyum politikasının en önemlı ögesl etkin bir üretim ve talep yönetimi. Bu politikanın araçlarını da şöyle özetliyor La rosiere: • Gerçekçi bir kur polıtikası • Gerçekçi bir iç fiyat politikası 0 Kaynakların verimli alanlara kaydırılması amacıyla Ic tasarrufu hareketlendiren gerç9kçl faiz politikası • Bütçe açıklarının sınırlandırılmasını amaçlayan mali politika O Dış ticaretin serbestleştirilmesi: Gelişmekte Olan Üikelerin karşılarında iki tür kalkınma stratejisi seçeneği olduğunu belirten Larosiere, bunları «dışadönük» ve «Içedönük» diye adlandırıyor. Dışa dönük stratejinin temel nitelikleri arasında, iç piyasada üretilen malların dış reka bete açılmasını, gerçekçi kur oranlarını ve pozitif reel faiz leri sayan IMF Başkanı içe dönük kalkınma stratejisinın özelliklerini de şöyle sıralıyor: İthal yasaklan .etkinliğe önem vermeyen bir ithalikâmesi, oşırı değerli kur polılıkası, negatif faiz oranlan ve fiyat kontrolleri. Gelişmekte olan üikelerin kalkınmalarında temel belirleyicinin ihrocat olduğunu ve bunun geliştirilmesinin de an cak dışa yönelik kalkınma stratejisiyle sağlanabileceğmi vurgulayan Larosiere, diğer bir anahtar ögenin de tarım sektörü olauğunu belirtiyor. Türkiye'de bugün uygulanmaktc olan ekonomik politikamn temel özellikleri anımsandığında, bu politikalarm IMF Başkanının önerileriyle bü yük ölçüde bağdaştığı görü'.ü yor. Bu nedenle IMF'nin Türkiye'cieki uygulamcya olumlu baknıasına da şaşmamok gerekiyor. Osman ULAGAY Özal Programına Muhalefet Potansiyeli Geçen hafta düzenlenen bir forum r;edeniyle Istanbul'da toplanan uluslararası bankalann temsilcileri. bir yandan Turk ekonomisinin dünü., bugünü ve yarını hakkmda Özal ekibinin açıklamalarını dinledilen bir yandan da Türk işadamları. bankacılan, öğretim üyeleri ve basın mensuplanyıa görüşerek «Havayı koklamaya» çahştılar. 12 Eylül'den sonra Türkiye'de sağlanmış bulunan kanun . nizam ortamını ve uygulanmakta olan ekonomik istikrar prog ramını adeta hayranhkla izlediklerini her fırsatta yineleyen yabancı Dankacılsr, bu ortamın bozulmaması ve ekonomik programın geliştirilerek sürdürülmef i halinde Türkiye'ye daha büyük ilgi feöstereceklerini de gizlemiyorlardı. Yabancı bankacılan düşündüren tek noktanın Türkiye'de gözlenen bu olumlu tablonun sürekliliği konusunda düğümlendiğini bilen Sayin Özal ise, uygulanmakta olan ekonomik programın halkın çoğunluğu tarafından benimsendigini ve bu nedenle bu programdan geriye dönuş olmayacagını anlatmaya calışırken şöyle diyordu: «Bugün sağlanmış olan istilcrarın sorumluluğunu taşıyanlar bu istikrann gelecekte de sördürülmesini güvenceye almak Için gerekeni yapacaklardır. Politilc eğilimi ne olursa olsun gelecekteki biç bir yönetim bu politikaları tersine çevirecek gücü ve desteği bulamayacaktır,» Sayın özal'a göre durum buydu ve kaygılanacak bir şey yoktu. Gene geçen haftaki foruma, üikelerin ekonomik ve politik rlskleriyle ilgili bir bildiri sunan siyasal analiz uzmanı Michael O'le8ry'nin ortaya attığı soru ise şuydu: Acaba Turgut Özal, programını uygularken bugüne dek sağladığı etkinliği ve başanyı bundan sonra da gösterebilecek miydi? Yoksa bugüne kadar muhalefet gücü ve olanaklan sınırlı kesimleri karşısına alan Özal'ın prograraı bundan sonra daha güçlü çıkar ve baskı gruplarına ters düşebilir ve bu nedenle uygulanmasında ciddi sorunlar çıkabilir miydi? Bu gerçekten ilginç soruyu soran O'leary'ye göre, Özal'a bu aşamadan sonra karşı koyabilecek ve ciddi bir muhalefet potansiyeli oluşturabilecek gruplar arasında bürokrasiyl unutmarnak gerekti. Sayın Özal'm bürokrasi ve KIT reformunu gündeme getirdiği çu günlerde bu sorunun sorulması daha da bir anlam kazanıyor ve belki de Özal'ın bu konuda gösterdiği aceleciliğ! açıklayacak bir nitelik taşıyordu. Önceki günkü Milliyet gazetesinin yazdığuıa göre, KİT'lerin ve bürokrasinın yeniden düzenlenmesi çahşmalarıran hızla sonuçlandırılması gerektigini belirten Sayın Ozal, bunun gerekçesim dö şöyle açıklıyordu: Iş demokrasiyo dogru yaklaştıkça, seçim tempoları arttıkça bazı şeyleri yapomaz hale gelebiliriz. Onun için buncian endişe duyuyorum... Açık ve samimi söyleyeyîm, iktidarlar bu işi yaparken, yıpranmayı göze almahdırlar. Biz hükümet olarak bu yıpranmayı göze alıyoruz...» Sayın Özal'ın bu sözleriyle de doğrulandığı gibi, bürokrasiaen kaynaklarabilecek muhalefet potansiyeli mutiakaka hesaba katılmahydı. Bunun yanısıra hesaba katılması gereken ve O'leary'nin «Güçlü çıkar ve baskı grubu» tenımına giren başka gruplar da var mıydı? Geçen haftaki forumda TUSIAD Başkanı Ali Koçman'la DPT Müsteşan Yıldınm Aktürk arasında geçen diyalog, bu konuda da ilginç ipuçlnrı veriyordu. DPT Müsteşan Aktürk, «Yeterıi para politikası izlendiğini söyleyen Sayın Özal'ın görüşleri doğrultusunda, ucuz paranın sanayide kötü alışKanhklara yol açtığmı, dışa açılma ve öz kaynaklarını artırma yollannı zorlamayan sanayicilerin zorluk çekmesinin doğal olduğunu belirtirken, Koçman'ın sözleri başka biı gerçeği dil e getiriyordu. «Işiniz, bugün teşvik gören dış pazara yönelik alanlarda değilse oksijensiz nasıl yaşayacaksınız. 'Iş alamnızı değiştirin' demek kolay ama bunu bugünden yarına gerçekleştirmek kolay değil. Kredi sistemi mutlaka gozden Reçirilmeli ve özel sektörün kısa vadeli finansman sorununa mutiaka bazı yeni ilaçlar bulunmalıdır. 'Yaşayan yaşar, ölen ölür' demekle lıu sorun çözömleneırez,» diyen Koçman'ın bu sözleri de Sayın Özal için düşündürücü olmahydı. Bugün için O'leary'nin «Güçlü baskı grubu» tanımma girmeyen halkın büyük çoğunluğunun, halen uygulanmakta olan ekonomik programı ne denli benımsediği ise başka bir yazının konusuydu. Dolar, 2,42 marka çıktı Ekonoml Servisl Dolar diğer para birimlerine karşı geçtiğimiz hafta da değer kazandı. B. Alman markı karşısında 8 aydan bu yana en yüksek değerine ulaşan dolar 2,42 mark oldu. Geçtiğimiz hafta Türk lirası Avusturya şilini dışında tüm ülke paralanna kar şı değer yitirdi. 1 dolar 147,80 liraya çıkarken. Dolar Mark Isviçre frangı. Fransız frangı Sterlin mark da 60,95 lira oldu. Hafta başında dolar 147,25, mark ise 60.90 liraydı. Dünya döviz piyasalannda ise Isviçre fran gı, Fransız frangı ve Falkland adaları bunalımı nedeniyle sterlinin dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar, 1,97 Isviçre frangına ulaşırken, 6,30 Fransız frangı sınınnı yeniden aştı, 17 Nisan 147.80 60.95 74.68 23.54 260.65 sürdürmek stok ortısına yolaayor ANKARA (THA) DPT raporunda KİT'lerin ürünlerinin fiyatlarında yaptığı ayarlamaların piyasanın kabul edebileceği sınıra gelmiş olduğu beliıtilerek, «kârlılığı fiyat ayarlamalarıyla sürdürmek, stok ortışiarına ve finansman darboğazına neden oluyor» denıldi. DPT'nın «Kamu iktisadi Teşebbüsleri Genel Değerlendirme» raporunda «KİT'lerin temel mal ve hizmet dışında ürettikleri mal ve hizmet flyatlarını tesbitte serbest oldukları, ancak bu Imkanın artık üretim faktörlerlnin etkln kullanımı ve maliyetlerln minimizasyonu İle birlikte düşünülmesi gerektiği» bildirildi. Raporda aynca KİT'lerin dış pazarlara oçılması ve bu amaçla organizasyonlarında pazarlama ünitelerine gereken önerni vererek bunları gerekli seviyeye getirmeleri istendi. Öte yandan, 1982 yılının ocakmart ayları arasındaki ılk 3 oyında, KİT ürünlerinin fiyat larında yapılan ayarlamalarla KİT'lere 71,7 milyar lira tutarında net katkı sağlandığı bildirildi. Ocak ayından bu yana, çay, yem, kağıt, taşkömürü, pık, profil, eiektrik, petrol ürünleri, azot sanayii ve SümerbanK'ın bazı ürünleri ile Denız cilik Bankası ve Devlet Demiryollarının hizmet fiyatlarında yapılan ayarlamalarm yanısıra, 1&81 Aralık ayında petrol ürünleri ve eiektrik fiyatlarında yapılan zamlarla 1982'nin ilk 3 ayındaki net katkı toplamı 135,4 milyar lira oldu. 12 Nisan 147.25 60.00 74.41 23.35 258.06 DİE'ye göre, 7987 yılı enfiasyon oranı yüzde 41,9 ANKARA, (ANKA) Devlet îstatistik Enstitüsü'nün keBinleştirdiği 1981 yılı milli gelir tahminleri, enfiasyon oranını yüzde 41,9 olarak belirledi. 1981 yılı enfiasyon oranı, Tıcaret Bakanlığı'nın toptan eşya fiyatları endeksine göre ise yüzde 36,8 olarak hesaplanmıştı. DÎE'nin hesaplamalarına göre, 1981 yılı fiyat artışları tarım kesiminrte yüzde 42,5 düzeyinde, sanayi kesiminde ise yüzde 44 olarak belirlendi. Toptan eşya fiyatları endeksi, tanm kesimi için yüzde 41,6, sanayi kesimi için de yüzde 31,2 idi. Ticarat Bakanlığı'nın toptan eşya fiyatları endeksinin ooakmart dönemlni kapsayan gelişmeleri, enfiasyon oranının giderek hızlandığım gösteriyor. Ocakmart dönemi gelişmelerine göre hesaplanan yülık enfiasyon oram yüzde 38,1 olarak hesaplanıyor. Yıllık enflasyon oranı, bir önceki üç aylık ekimaralık döneminde yüzde 21,5, eylültemmuz döneminde ise yüzde 17,0 olarak hesaplanmıştı. Türk tarım ürünlerinin Ortak Pazar'a ihracında tavizli rejim uygulanacak ANKARA (a.a.) Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 30 Haziran 1980 tarihli Ortaklık Konseyl kararları cerçevesinde sağlanan «Yenl veya ek nitelfktekl tavlzler» kapsamına giren tarımsal ürünlerimizin topluluğa ithalatında, 1 Ocak 31 Aralık 1982 tarihleri arasında uygulanacak iyileştirilmiş Gümrük Vergisl oranları açıklandı. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin dünkü sayısmda yayınlanan Dış Ticaret Işlerine dair sirkülerinde, yer alan listedekl mal ve ürünlerden. can lı atlar, eşekler ve katırlarla, kasaplık atlar icin sıfır gümrük, canlı mandalar ve sığırlar için yüzde 11.2. canlı koyun, keçiler İçin de yüzde 3.5 Gümrük Vergisi uygulanacak. Bu arada, ehli ada tavşanianna yüzde 5.1, güvercinlere yüz de 7 Gümrük Vergisl getirilirken, at, eşek ve katır cinsl hay vanlarm etlerlnin Gümrük Vergisinden muaf tutuldu. Listede yer alan sığır cinsi hayvanlann taze, soğutulmuş veya dondurulmuş etleri icin yüzde 14, ehli sığır cinsi hayvanlann sakatatı icin de yüzde 4.9 Gümrük Vergisi öngörüllüyor. Yılan balığı Gümrük Vergisinden istisna edildi, sazan balığı için .yüzde 5.6 sardalya, balıklannın başı kesilmiş ve dilimlenmlş etlerinin de Gümrük Vergisinden muaf tutulması kararlaştınldı. mŞirketferden Haberlerm • KOÇ TOPLDLUGli 27,6 ıMİLYAR LİRA VEHGİ ÖDÜYOR Koç ailesi ve Koç Topluluğu şirketlerl 1981 yılı çalışmaları sonucu toplam 27 milyar 601 milyon lira vergi ödüyor. Koç Holding Hakla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre topluluğa bağlı 87 şirketin tahakkuk eden vergi tutarı 26 milyar 967 milyon lira olarak belirlendi. Aynca Koç ailesinin ödeyeceği gelir ve mali denge vergileri 634 milyon lirayı buluyor. Koç Topluluğu şirketleri 1980 yılında devlete 20 milyar 183, Koç ailesi ise 610 milyon lira vergi ödemişlerdi. • AKSİGORTA'NIN YENÎ KOLAYLlGl Aksigorta, sigorta teminatınm karşılığı olan hasarın ödenmeslnde kolaylüc sağlayacak bir broşür hazırladıgını ve tüm Türkiye'de dağıtmaya başladığım açıkladı. Bu konuda Genel Müdür Dr. Alaattin Büyükkaya şöyle konuştu: «Büyük kolayüklar sağhyacak bu uygulama ile sigortalılann Ihtiyaç duyduğu temel bilgiler karşılanmış olmaktadır. Böylece hasarın zamanında ve eksikslz ödenmesi de gerçekleşml? olacaktır. • TÜRK TUBORG 1,2 MİLYAR VERGt ÖDEDt Türk Tuborg ve Malt Sanayii'nin 1981 yılında bir milyar 200 milyon lira vergi ödediği bildirildi. Türk Tuborg ve Malt Sanayii yetkilileri, 1981 yılında 432 milyon liralık yatırım sonuçlandırücuğını ve 345 milyon liralık Malt ihraç edildiğini kaydettiler. • TPAO 30,5 MİLYAR KAR ETTÎ Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 1981 yılında 30 milyar 480 milyon lira kâr ettiği bildirildi. 19SIKAZANC TABLOSU BANKACILİKTA PAMUKBANK Evlerden ilâç toplama kampanyasma karşı çıkıldı Ekonoml Servisl «ilaç Savurganlığına Paydos» kamponyası cerçevesinde evlerden ilaç toplayarak yoksul yurttaşlara da ğıtmanın çok yanlış olduğu görüşü » savunuldu. Türkiye İlac Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nca İlaç Sanayiini basın mensup larına ve kamuoyuna tanıtma gezilerinin ikincisinde isviçre kökenll «Sandoz» firmasındaydık. Firma hakkmda bilgi veıen Genel Müdür Edgar Poffet 1959 yılında Türkiye'ye Ilk gel diklerinde 35 personel ve 5 TARIM SATIŞ müstahzarla işe başlayan San KOOPERATİFLERl doz'un bugün 287 personelle İLE İLGÎLİ calıştığını, 67 çeşit ilaç üret tiğinl söyledi. Geçen yıl San DÜZENLEME doz'un 19 milyon kutu ilaç üSON AŞAMADA rettiğini, 1 milyar 875 milyon liralık ciroya ulaştığını ÎZMÎR, (Cumhuriyet Ege Bü. ve 25 milyon liralık ihracat rosu) Tarım Satış Koopeyaptığını belirten Poffet, San ratifleri Birlikleri hakkında doz'un Türk ilac sanayiindeki hazırlanan yasal dUzenleme pazar payının yüzde 5,7 ol son aşamaya geldi. Yasal düduğunu kaydetti. Öte yandan zenlemelerin Merkez Bankası eski Başkanı Cafer Tayyar SaPoffet, yabancıyerli firma ayırımına kesinlikle karşı ol dıklar tarafmdan yürütülüyor. Eilindiği gibi 12 Eylül önceduğunu söyledi. si meydana gelen olaylarda bü Gazetecilerin bir sorusu u yük zararlara uğradığı kaydedl zerine, İlaç İşverenleri Sendi len Tanm Satış Kooperatifleri kası Genel Sekreteri Dr. Sa Birliklerinin denetimleri Babahottin Alpay ve Edgar Pof kanlık murakıplan taralmdan yapılmaktaydı. Yeni düzenlefet, evlerde birikmiş ilacları meyle bu denetimin daha da toplayarak yoksul yurttaşla arttırılacağı kaydediliyor. Ayn ra dağıtmanın çok yanlış ol c birllk yönetim kurullannca duğunu söylediler. Bu ilaçla genel müdür dışmdaki müdürrın coğunlukla uygun koşul ler atanmakta ve bunlar bakan larda saklanmadığını ve bu lıkça görevlerinden alınmaktay nedenle de aktivitelerini yltir dı. Tüm bunların yeniden düme olasılığının büyük oldu zenl^mesini içeren yeni düzenlemede denetimin daha etkin ğunu kaydeden Alpay ve Pof olacağı destekleme ve işletme fet bunların çok azından ya kredilerinin daha etkin bir şe rar sağlanabileceğinl, söyledi kilde işlenmesine olanak veriler. lecegi öğrenildi. TURKIYE'DE PAMUKBANK Toplam 63 mtlyar lira Sağlanan do«l7 651 mılyon $ 514 mılyon $ %154 an 1 3 MEVDUAT IHRACAT PETROL FINANSMANÎ Sıralamada 5. banka Toplam g e l l r t n " o l 4 u Ton «yırımında 1. banka "S Buyukler" ıçınde 1. banka GEL1ŞME 1981de toplam tüketim harcamaları yüzde 57 arttı ANKARA, (THA) 1981 yılında, tüketim har camaları 1980'e göre yüzde 51.3 oranında artış gös tererek 5 trilyon 308 milyar liraya ulaştı. Devlet Planlama Teşkilatı'nca ya pılan hesaplamalara göre, toplam kaynak içinde tüketim harcamalarının payı 1976 yılında yüzde 78'den 1980'de yüzde 75,2 ye geriledi. Ancak, bu pay geçen yıl yeniden ar tarak yüzde 77,6 düzeyine çıktı. Öte yandan toplam tüketim harcamaları için de özel tüketim harcamalarının payı kamu tüketim harcamalarının payından daha yüksek oldu. 1981 yılında kamu tüketim harcamaları yüzde 48,9'luk artışla 810 milyar liraya, özel tüketim harcamalan ise yüzde 51,7'lik artışla 4 trilyon 498 milyar liraya ulaştı. PAMUKBANK^ryi bankadıK BANKERLER BANKERLER BANKERLER" BANKERLER HiSSE SENETLERi HiSSE SENETLERİ HİSSE SENETLERİ HiSSE SENETLERİ TAHVİLLER TAHVİLLER TAHViLLER .TAHVİLLER yük Aksakal îşhanı 16/2 Tel: 13 931. • KONYA ŞUBESÎ: Hükümet Meydanı Mıhçızade Han Kat: 1. HÎSSE TEL: 20 53 22 14 22 36 SENETLERİ 20 79 44 • • • • • • • KORDSA, NASAŞ, NUH ÇİMENTO. OLMUK SARKUYSAN, SİFAJŞ, TO2METAL, MEBAN YAYINLARI: PARA DERGtSt. Yeşilköy Oleyis günde 15 bin 'dolar döviz sağlayacak İSTANBUL, (THA) Yeşilköy Oleyis lşletmelerinin ylyecek ikmali konusunda yabancı hava yolu şirketleri ile yaptığı anlaşmaların günde 15 bin dolar döviz girdisi sağlayacağı belirtildi. Yeşilköy Oleyis işletmeleri Genel Müdürü Nazim Balibey'den edinilen bilgiye göre dünyanın sayılı hava yolu şirketlerinden olan PanAm ile Yeşilköy'e iniş yapacak uçaklardaki yoloulara yiyecek ikmali konusunda bir anlaşma yapıldı. Sözkonusu anlaşma 26 nisanda uygulanmak Uzere PanAm Genel Müdürü Burns ile Nazım Balibey tarafından 15 nisanda bağıtlandı. BANKER KASTELLİ MENKUL DEĞERIER ,.•' ' : , TİCA|J£T A.S. " ,.•«• iSTMERKE2TEfc: 20 5 3 20 (5 HATİ/ 223644 TELEX:23 3H KAST TH. • BANKER KASTELLÎ A.Ş Merkez: Vakıl Han Asma Kat No. 23 Sirkeci îstanbul PJC 735 Telex: 23 314 KAST TR. • ANKARA ŞUBESİ: AtatürK Bulvan No: 97/4 Kızılay, Tel. 17 59 00 18 32 54 • ANTALYA ŞUBESt: Atatürk Cad. Reşit Berberoğlu Iş hanı Kat: ı No. 6/7 Tel: 50 49 • BURSA ŞUBESÎ: AtatürK Cad. Kurtul Işhanı No. 59 Asma kat. Tel: 20 369 11 336. • ESKÎŞEHİR ŞUBESÎ: tncnü Cad. Porsuk Işhanı Kat a Köprübaşı Tel: 16 185. • İZMİR ŞUBESt: Cumhuriyat Bulvan No. 11 Meydan Apt., Kat 1 No: 13 Tel: 21 20 94 Telex 52 678 ONAY TR. • SAMSUN ŞUBESÎ: Bankalar Cad. No. 5 Tel: 19 482 • KAYSERÎ ŞUBESÎ: Cumhuriyet Mah. Vatan Cad. Bü MEBAN DEĞERLER BANKERUKve FİNANSMAINÜV.Ş. Yatırımları ve ihrac&tı tesvik ANKARA, (a.a.) Devlet Planlama Teşkilatı, Teşvik ve Uygulama Başkanhğımn yatırımları ve lhracatı teşvik tebliğinde bazı değlşiklikler yapan tebliği. Resml Gazete'nin dünkü sayısında yayınlandı. iadesi de yüzde 10'a düşürüldü. Aynca. tebliğ uyannca, bundan sonra yaş meyve, sebze. su ürünleri, el dokuma halıları ve bakliyat ihracatında aracı ihracatçı kabul edilmeyecek. öte yandan, Teşvik ve Uygulama Dairesi'nin «yatırımları ve ihracatı teşvik tebliği»ne göre, ithal edilecek gemiler için teşvik bel gesl verilirken 0 3 yaş arasmdakl Ro Ro gemilerinde yüzde 5,4 ve daha büyük yaşlardaki Ro Ro gemilerinde yüzde 10 oramnda öz kaynak koşulu aranacak. Yine 0 11 yaşları arasındaki yük gemilerinin ithal edilmeleri sırasmda ise teşvik belgesi verilebilmest için yüzde 12 oranında öz kaynak istenecek. Kuru yük, dökme yük ve konteyner gemilerinde yaş arttıkça aranan öz kaynak koşulu da yüzde 20"ye kadar çıkıyor. ARANAN MENKUL KIYMETLER AKAL AKSA BAĞPAŞ BAŞKENT ÇÎMENTO BATI ANADOLU ÇÎMENTO BURSA ÇİMENTO ÇÎMSA EGE GÜBRE GÖLTAŞ GÜBRE FABRÎKALARI İŞ BANKASI KARTONSAN KAV KOÇ YATIRIM KORDSA KORUMA ORMA POLYLEN RABAK SİPAŞ SUNTA 451250 Kayıtlı Sermayesl: 500.000.000 TL. ödenmiş sermayesi: 200.000.000 TL. Merkez: îstikiai Cad. Odakula îş Merkezl No. 286/A Tel.: 15 12 50 51525354 Tele* 24124 MBAN TR Tahvil, hisse senetlert ve mevduat sertifikalan alım ve satımına ilişkin tüm işlemlerlnizde Meban uzman kadrosu ile hizmetinizdedlr. ARANAN HtSSE SENETLERt: • • • • ANADOLU CAM, ALPA, BAGFAŞ ÇtTKUROVA ELEKTRtlC, piDCviz KÜJRLARI Dövizin CSnsl Alı? 1 ABD Doları 147.80 1 ABD Doları 147.80 1 Avusturya Şilini 8.71 1 Batı Alman Markı 60.95 1 Belçika Frangı 3.24 1 Danimarka Kronu 18.02 1 Pransız Prangı 23.54 1 Hollanda Florini 55.00 1 îsviçre Kromı 24.84 1 İsviçre Prangı 74.68 100 îtalyan Lireti 11.13 100 Japon Yeni 59.95 1 Kanada Doları 120.65 1 Kuveyt Dinan 514.61 1 Norveç Kronu 24.21 1 Sterlin 260.65 1 S. Arabistan Riyali 43.09 Satrç 15U.76 150.76 8.88 62.17 3.30 18.38 24.01 56.10 25.34 76.17 11.35 61.15 123.06 524.90 24.69 265.86 43.95 Alı* 147.80 147.80 8.71 60.95 3.08 18.02 23.54 55.00 24.84 74.63 10.57 56.95 114.62 488.88 23.00 260.55 40.94 Satış 152.23 152.23 8.97 62.78 3.34 18.56 24.25 56.65 25.59 76.92 11.46 61.75 124.27 530.05 24.94 268.47 44.38 Türkiye'nin en önde geleD finans dergisi, Sermaye ve para plyasalan bankacıhk ve bankerlik sektörleri ve Türk ekonoml sinin genel gldlşatı hakkın da etraflı ve aydınlatıca bU Tebllğ uyarmca, ihracagiler ^»e'rir. Memleketimnin beusüca yö tı tesvik belgeslne istinaden yapılacak ithalatta doğaneticilerinln görüa ve önerl cak gümrük anlaşmazhklalerinl her sayısmda sizlere rı, ilgili gümrük idaresi tasunar. rafmdan doğrudan Teşvik Ayda blr kez yaymlamr. ve Uygulama BaşkanlığıPiyatı 200 TL. Yıllık abone Ucretl 2400 TL. na bildirilecek ve anlaşmaz lıklarda anılan başkanlıkça «Para» abonelerine aynca verilecek tamüata göre işMeban Sermaye Pivas&sj lem yapılacak. Bülteni Ucretsia gönderilmektedir. Aynı tebliğe göre, pamuk • HtSSE SENEDt NEDÎR? ipliği ihracatında uygulana Fiyatı 25 TL. cak vergi iadesi oranı yüzde • TAHVİI. NEDİR? 5'ten yüzde 10'a çıkartıldı Fiyatı 25 TL. Her ttirlü yatırım kararla ve pamuk ipliği listesinin nnızda stze yardımcı olayerl 8 sayılı listeden çıkarbilmek MEBAN'm en önem tılarak 5 sayılı listeye akU amacıdır. tarıldı. Buna karşın, karışık • TAHVÎL VE HÎSSE SETIEDî AUMSATIMI ÎLE HİZ iplik ihracatında uygulanan yüzde 15 oranmdakl vergi METÎNÎZDEYÎZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog