Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

19 NİSAN 1982 KÜLTÜR YAŞAM FHmlerl Gösterini» çerçevesinde ikı filme yer verilecek: «La .laconde» (tablonun hümanıst anlatımı) ve «.Tean ve Françoise Clonet» (16 vuzvıl Rönesan<> resmi) Fılmler cumartesı 14 OO'te gorulebihr. Curnhuriyjt 5 hafîanın sanaî cizelsesi gösteri ISTANBUL ÇALISMALARtM Tzmır Dev let Resım ve Hejkel Muzesı Fotoğraf Kolu'nun bır uyesı olarak surduren Yumt Tııvı, Kastelh Kultur ve Sanal VaK fı Venus Tıyatrosu'ncU dıa gos tensı yapacak Istanbul Foıoğ raf ve Sınema Amatorlerı Der n^ğı'nın aFSAK) perşembe saat İH OO'de gerçekle^tıreceğı gosteride Tuvı, Anadolu'da yap tığı gezılerın binkımınden der lenmış çalısmalarım sunacak. İTALYAN Kültur Merkezı'nm çarşamba 17 15 ve 19 30'da kı programını Paolo Cavara'nın 1980 yapimı oluşturuyor: «Lokantacı Kadın». Carlo Gotdonı'nm avnı adlı vapıtından bevaz perdeye aktarılmış fılmete Claudıa Morı, Adrıano Celentano ve Paolo Vilhaggıo rol alıyor BALMUMCU'dakı Sınema TV Enstıtusu'nun programmda şu fılmler var: «Gccelerin Ötesi» (Yon. Metın Erksan, salı 16 30, cumartesı 14 00), «Waterloo» (Yon Serşey Bondarçuk. perşembe 19 00, cumartesı 16 30). DIA go«terılerım u?un zamandır ozellıkle kov kahvelerınde ve kırsal kesımde gerçekleştırmi'? olan Ah Hıkmet Varlık bugun IFSAK'm Sışhane'dekı saloırında vorumlamalı dıapozıtıf gostensı yapacak. (Saat 19 00). MARCEL Pagnol tarafından yonetılmış «Schpountz» adlı fılm çarşamba ve cumartesı 18 30'da Frarsız Kultür Merkezı'nde ızlenebıhr. sergi ISTANBUL Yusuf Tuvi'nin perşembe günu 18.00'de Venüs Tiyatrosu'ndaki gösterisinde yer alacak dialardan biri. la Noce'nm oynadıkları «Saman Aıiam» varın, başlıca rollerı Vırna Lısı, Gastone Mosrtım ve Alberto Lıoncllo arasmda paylaşılan «Bayanlar ve Bavlar» ıse perşembe 19 00'da Ital yan Kultür Heyetı'nde. SANAT Kurumu'nda «Saııat ANKARA PtETRO &ermi ve Luisa Del akan zaman.duran zaman melih cevdet anday Coskulu Günler Milli Eğıtim Bakanltgı Yayın Müdürluğu Postahane Caddesınde üc kath bır yapının ıkıncı katında ıdı. Bırtncı kat y ayınevı, uçuncu kat Talun Terbıye Daıresı ıdı rransacıakı ogrenımını bıtırıp istanbulUnıversjtesınde doçent olan Sabahattın Eyuboglunu Hasan Ah Yurel mufettış kadrosu Ue Tahm ve Terbıye uvehgıne getırmıştı Klasıklenn basımına ba%iandıgı yıllardı Tercııme Bürosu bırınci kattakı bır salonda toplanırdı O gunlenn coşkulu çahşmalannı unutamam Nurullah Ataç Tercume Burosu Başkanı Nusret Hızır Piaton Komisvonu Başkanı ıdı Ya vın Mudurlugunde Yaşar Nabı Nayır, Vedat Gunyol, Şahap Sıtkı. Erol Guney. ben, klâsıklerın baskı ışlerıyle uğraşırdık Cumhurbaşkanı tsmet Inönu, klâsıkleıie yakından ıigih ıdi Hasan Ah Yücel. bu kitapları basıldikça sauşa çıkarmaz, yıl sonunu hekletırdı Yıl sonu geldı mi, tumünu topluca Inönu'ye goturur. sonra pıyasaya dağıttırırdı, Tercüme Burosu'nun çogu toplan tısına da katılırdı. Bakanından en kuçuk memuruna kadar herkes sevinçli bır gorev duygusu ıle çahşırdı Buro toplsntılannda Ataç sımrllhğı. Nusret neşesı Eyuboglu dıngınhğı ıle dıkkatı çekerdı Ataç'ın. sımrhhgı kendısine yakı^tırdıgını sanırım, Nusret Hızır telsefe edebıyat konularından çocukça bır sevinç duyardu Eyüboğlu'nun dınginhği hep tutkun olduğu ımece çalışmadan kaynaklanırdı sarurım. Yucel'ın yureklendıricı, nâzik alçakgönüllu davranışı, başannın kaynağı ıdi Tercüme Bürosundakıleıin hıç biri para almazdı. Yalnız çevınlen inceleyenlere çevıri icin hesaplanan telıf haJc kının yüzde otuzu oranmda bır ucret odenırdı Ecevıt hukumetinın Mjlli Eğitım Bakanı Necdet Uğur. o büroyu can landırmak amacı ıle 1978 yılında Ankara'da bır toplantı düzenlemişti. Ben katılmıştun. Eski Tercüme Bürosu'ndan bir Nusret Hızır vardı. Yeni kurulacak buroda uye olanlara ne para ödenecegt konusu açıldığında. ben. Hızır'ı tanık göstererek, eski buroda bu ış için hıç para odenmedığmı söyledım Bir durgunluk olau, ıvı antaşılmadı soyledığım sanınrn. Deneylenme dayanaraK söyleyeyim, para ıle yapüan ışler coşkusuz yürur. Kimi akşam oradan çıkıp, yakındaki Şükran lokantasma akşamcıhğa giderdik. Oradan Sabahattin Eyüboğlu'nun Yenlşehir'deki Yeşil Apartımamna göçtü gümüz de olurdu. Bakardınız Hasan Ah Yücel ile Nurullah Ataç da gelmişler oraya tşlenmız bıraktıgımız verden orada da konuşarak surerdı Orhan Veli, elınde bır kadehcık rakı, çogun ayakta, duvara dayanmış dururdu Şükran lokantasmdakl toplantılanmızın çoğunda, yanımızdaki masada eıvıl polis buiunurdu. Yeşil Apartımanda iken de, bir akşam. sokak kapısım açın ca. birinin paldır küldür aşağı kaçttğını görmüşümdür. Bızi dinlemeğe çahşıyordu besbelli. Herhalde klâsiklerin durdurulması gerektigıni daha o zarnanlardan düşünenler vardı. Koy Enstitüleri HALEN Işık. Lısesı'nde resım oğretmenlığı gorevım surduren Ekın Nayır Sağıroğlu uçuncu IZMIR kışısel resım sergısıru psrşem be gunu Abdı Ipesçı Cadaesı' FR4NS1Z Kultur Merkezı'nde perşembe • cuma Riinlen Jkı ndek) A Galeri'de açacak. Sanatçı çah^malarıyla ugıh oıa fılm gostenlıyor. «Kraliçe îçın rak şunları soyluyor «GündeZor f.un» ve «Tatarlar Clkesîlik yaşamdan esinlenerek, ınnp >olculıık». Ilkınde bır hız çocukiarın metçı ktiaının duçle gerçek » • sanların, ozellikle >a!ni7İık duygularım yumu'jak ranndakı vasamı, otekınde de bir geometrı duzeni »e statik gundelıl; ya<;amda sık < ı kar=k bir anla\işla ele aldını. Koınpo şılasılan kavgalar anlatılıyor. 7is\onıı tlujgusai bır yaklasım Gostenm baatleri 1915 ve la yumuşatmaya çaiışırken clo20 00. ğadan ve renkierinden uzaklaşmamava özen gostcrlrim.» ObLKRMAN uruOu ödnatçılar TurkIngılız Kultur Dernegı'nde açılan sevgıde 198182 yapıtlarını sergılıyorlar Sergıde İSTANBUL Janıne Bolot, Erıca Deard, InY\ZARLAR ve Cevırmenler cı Değerlı, Ayla Gürsoy, ElızaYayın Uretım Kooperatıfı beth Lıepsch, Eva Mengı, Mo(YAZKO) tarafından duzenlenıca Petrını, Fannv Taranto, nen «Kadın Sorunlan, ÇalışMavıs Turner ve Rene Veısmanın Gereği ve Sorunları» sıd'm yapıtları yer alıyor konulu sempozyum 2023 nısan OKTAY Gunday Tıglat Sanat tanhlerı arasmda Istanbul GaGalerisı'nde toplam 67 yağlıbozetecıler Cemıyetı Toplantı Saya tablosunu sargılıyor. Sergılonu'nda yapılacak. Saat 14 00' sınde jer verdıgı tablolaımı de başlayacak olan ve Tomrıs Konya'da oluşturan Gunday çaUyar'ın yoneteceğı oturuma hşmalarını «Folklor perNermın Abadan Unat, Metm sonel» tarz olarak nıtelemekte. Başoğlu, Oya Çıftçı. Gisele Ha Devlet Guzel Sanatlar Akademıhmı, Gulseh Inal, Z°vnep Kası'nde okuduğu yıllarda nonfırabev, Sule Torun katılıyor guratıf çalışmalara ağırlık veDEVLET Tatbıkı Guzel Saren Gunday 18 yıl Fransa'da natlar YukseU Okulu'nda perkaldıktan sonra Folklorık turşembe frunu 17 30'da «Günüdekı tarzı gerçekleştırmış. mÜ7 Tiirki.ye'sinde Sanatlar: Gunday'ın yapıtları beyaz fon Fotoğraf» konulu açık oturum uzenne yerleştırdığı desenlerle yapılarak Guler Ertan'ın yo Aıiadolu'dan esıntıler tasımakta. netecegı ve Ara Güler, Mehmet Bayhan, Şahin Kaygun ıle NEVİN Goker Ulutaş resım ça Ersın Alok'un katılacaklan alışmalarını 20 nısan 4 maçık oturum Umit Doğanay Sayıs tarıhlerı arasmda Taksım lonu'nda . Sanat Galerisı'nde sunacak TAÇAY Erdemsel'ın FotoğTÜRK Alman Kültur Ensraf Sergısı yarından başlayarak titusü'nde bugün 16.30'da «Göç Devlet Tatbıkı Gü>el Sanatlar Olgasunun Getirdlfti Kültürel Sorunlar» başhklı bır panel dU7pnlemyor Rospmane Drodt (Istanbul Ünıversıte'smde Okut man), Bertold Bangert (Istanbul Erkek Lısesı'nde Öğretmen> ve Helmut Fıschbeck'in (aynı okulda oğretmen) ydnetereklen oturuma Ilbars Akdağ, Dılek Almışoğlu, Nacı Deınırkıhç, Inci Erdoğan, Sevil Karakan, Vuslat Kaynak, Serap Mergen, Ayşen Narın, Hakan Okay, Zehra Oyan, Erkın Öztürk, Nesrın Sarıyazı, Ilha mı Sevım, Ayfer Turhan, Nuri Yerlıkaya ve Gülseren Yurtseven katılıyor. FIKRET Otyam cuma gunıl saat 14 OO'de Gazetecıhk ve Halkla Ihşkıler Yüksek Okulu Sınema Salonu'nda gosterılecek olan, kendısımn yapıp yö nettığı «Gel Haberi Nereden Verek» ve «İnsarüara ve Balıklara Dair» fıhnlerınden son ta sorulan yanıtlayacak Fılmın muzıklerını de Nedım Ot yam hazırladı. Aynı verde ü a . Tanınmış^Fransı»4viyolonselci ha once çarşamba 14.00'de de Ctanley Kramer'ın «Higlı Noon» fılmı sunulacak. DR. NURHAN Karadağ, Yıl maz Onay, Atılla Sav ıle Dınçer Sezgm bugun 18 30'da Sanat Kurumu'nda «Küçük Adam İSTANBUL N'Oldu Sana» oyununu tartıTANINMIŞ Vıyolonsel Vırtuşacaklar. Hans Fallada'dan uyarlamp sahneye konan oyun ozu Andre Novarro Istanbul Ankara Sanat Tıyatrosu'nda uFılarmonı Derneğı dızı konser zun suredir başarıyla sergılen lerı cerçevesınde bır resıta1 mektedır. Çarşamba 18.30'da verıyor Perşembe gunu saut aynı yerdekı konferansta Prof. 18 30'da Pıyanıst Ayşegul SaDr. Türkkaya Ataov, «Ermeni rıca nın eşlığıyle dınlenebıleSorununun Bazı Yönlcri»nı ce kolan sanatçı SaıntSasns, anlatacak. Claude Pascal, Rıchard Stra IZMIR uss'tan yapıtlar yorumlayacak. EGE Unıversıtesi Gazetecihk Sanatcı aynca Ferdlnand Ouve Halkla îhşkıler Yüksek Oku cttrocch 1 yonstımındekı Istonlu Oğretım üyesı Şadan Gokova bul Devlet Senfonı Orkestrası' h «Anadolu Uygarlıklan» başhk nın cuma 20 30 ve cumartesı h konferansmı cuma 18 0019.30 11 OO'de verecegi konserlere arası dıa gosterısı eşlığınde ve de solıst olarak katılıyor. (Arecek. Türk Amerıkan Dernetaturk Kultur Merkezl) ği'ndekı konferans Türk Kültur Vakfı'nca düzenlendi. RUMEN Banton Vıctor Axın te ıle Pıyanıst Elisabetta di Stefano çarşamba günu 18.30' ria şan resltalı verıyorlar. AtaISTANBUL turk Kultur Merkezi'ndeki prog ISTANBUL Devlet BalsM ramda Verdl. Bızet. Rossını, «Mavi Tuna» balesının galası Mozart Ile VVagner'den orneKnı sah gunu saat 20.00'de yapıler var. yor. (Ataturk Kultur Merkezı) İSTANBUL Beiedıye KonserÇAĞDAŞ Bale Topluluğu ko vatuvan Turk Muzığı Toplulu reogralısıni Cem Ertekın'm ha ğu bugün 20 30'dakı konserl zırlayıp yonettığı bale ornekle Munır Nurettın Selçuk'a a c jan nni yarın 20.30'da Harbıye Muh sın Ertuğrul Tıyatrosu'nda sah dı Rıza Rit yonetımındekı top neye getırıyor. luluk programında Ustat'ın 17 bsstesını seslendırecek. So lıst: Recep Bırgıt. Ekin Nayır Sağıroğlu'nun A Galeri'de jer ala cak olan resim sergisinden bir örnck Sanatçısından «Dante Reslml»rl» konulu sergı çarşamba akşamma dek gezılebılır. BOĞAZIÇİ Unıversıtesi Öğrencılerı'nden Fıkret Adaman, Kamıl Atay va Aydın Sılıer fotoğraf çahşmalannı Unıversıtemn Kırmızı Salonu'nda sergılıyorlar. Bugun saat 16 00'da açılacak sergı cumartesı akşamına kadar gezılebıür. NERMIN Bezmen'ın URART Sanat Galerisı'nde açacağı Tez hıp ve Mmyatür Sergısi Şermın Eezmen anısma duzenlenıyor. sım sergıleri 7 mayısa dek ge Yüksek Okulu Salonlannda gezılebılır. Esen Emekgıl yapıtlazılebılır. rmda tnsan yaban ılışkılen TULIN Kıper resımlerinı yanı konu alıyor. Sanatçınm aynnndan başlayarak Nışantaşı ra bakır kabartma çalışmalaAkbank Sanat Galerisı'nde ser rı da sergıde yer alacak E gıleyecek. mel Cankat yağlıboya pevsai URART Sanat Galerısı'nde çalışmalannın yanı sıra kendi Hüseyın Blleşık'le dayanışma gelıştırdığı suluboya teünığı ıle sergısı perşembe gunu açılacak yapılmış renklı ve sıyah be Turkıye Kanserle Savaş Vak yazçını murekkebı tablolarına fmın himayesınde düzenlenıda galerıde yer verıyor yor» PANGALTI Güzel Sanatlar YILDIZ Devlet Mühendıslık Galerisı'nde Balaban, Hakkı To ve Mimarlık Akademisi'nde Mıs smg Unk Mimaruk sergisı çar runoğlu ve Sefer öztürk'ün karma resım sergılen süruyor. şamba gününden başlayarak ge REStM ve Heykel Mtızpsı'nde zılebılecek. Istanbul Italyan Kultur MerkePARMAKKAPI Iş Sanat Gazı ve Istanbul Devlet Güzel Salerisı'nde ıki ressamın ortak natlar Akadoınıslmn ortaklaşa sergisıne yer verıliyor. Emel gerçekleştırdikierı 50 ttalyan Cankat ve Esen Emekgil'in re ANKARA NURİ Iyem yağlıboya çalış malarmı Evrensel Sanat Galerısı'nde sergıhyor. 19811982 yıl larının ürunlerı olan yapıtlar, Iyem'ın portre ve Turkıye'nın ceşıtlı yorelerınden manzara çahşmaiannı kapsıyor. 45 par ça yaghboyadan olusan sergı 5 mayısa dek surecek. ANKARA Unıversıtesi Konuls evı'nde Turgut Atalay 50 tab a sunu ve Hamıye Çolakoğlu 30 seramığını sergıliyor. AITIA Gazetecılik ve Halkla tlışkıler Yuksek Okulu dordun cu sınıf öğrencıierı Ah Baydar, Tulın Dmçellı, Vedat Doğan, Mete Gırıthoğlu, Nurten Kara, Fendıye Kodal, Kamel Koutahıasl, Semra Ozen, Muzaffer Şahm, Mıne Arda, Çetın Uregıl fotoğraf çahşmalarmdan oluşturduklan sergıyi yarın kapatıyorlar AITIA'nm Kultur Merkezı'nde bu sergıden sonra Halıkarnas Bahkçısı (Cevat Şakır KabaagaçlOmn mezar vs çevre duzenlemesı bağış kampanyası resım ve fo toğraf sergısme yer verilecek. TtYATRO Oyuncusu ve seslendırme sanatçısı Semıh Sergen bugun, Devlet Guzel Sanat lar Galerısı'nde ılk sergısını a çıyor. Sergen'ın cahşmaları «TUrk Hat Şaheserlerî» ağag dağlamalardan oluşmakta. Bugun ayrıca galerıde Kanserolo jı ve Ekolojı Derneğı'nın ılk; ResımFotoğrafSeramık sergısi açılıyor. ANKARA Andre Navarra perşembe gunu tstanbul'da. müzik gıtarıyla seslendlrecek PİYANİST Velı Gerasım carşamba 20 30'da ODTU Mimarlık Anfısi'nde resıtal verıyor. 1971 yılmda Koln Konservatuvarı'nı bıtlrdıkten sonro Koln ve Essen de ceşıtlı uluslararası ustalardan dersler alan, bu arada ceşıtlı Avrupa ülkelerıyle ABD'de konserlere cıkmış olan sanatçınm programında Schumann, Beethoven, Schubert ve Chopın'ın bestelerı bu lunuyor. için olduğu gibi 1lerde geleceğim bu konulara. Tercüme Bürosu'ndaki önemli saydıgım olaylardan biri, Ataç'ın başkanhk tan ayrıhp yenne Sabahattın Eyuboğlunun gelmesıdır. Şunu soyleyeyım; Nurullah Ataç. unıversıte profesoru olan uyelerin, hse bıtirmeli olduğu ıçın kendısıni küçuk gordukleri kuşkusu lçinde ıdı. Doğru değıldı bu. herkesin ona buyuk saygısı vardı. Fakat başkanhktaki bu değışıklik Ataç'ı çileden çıkardı. Bır akşam ikimız Yenişehıre doğru yürurken. Ataç bana, sağ elinın yumrugunu sol avucuna vurarak, Slze yemın ederım, bu Sabahattın beni öldurmeh ıstıyor* dedı. Ben susmakla kahnca, 'Yoksa dedığıme ınanmıyor musunuz9» dıye sordu. »Siz gerçekten inanıyorsanız, soyleyın, ben de manayım dedlm. Bir an düşündu O aşın sinirlilikten inanılmaz bır dıngınliğe geçerek. «Hoyır efendım, ben de ınanmıyorum* deyıverdi Bu ikı onemli düşünurumüzun arası bu olaydan oturü mu açıldı? Hayır. Koy Enstıtusu konusuna sıra geldığınde bu soruya yeniden değıneceğiz. bale tZMIP Resım Heykel Müzesı'nde D3GSA Seramık Bolumü IZMÎR Oğrecım Gorevlılerınden Ünal Cımıt'ın seramık sergısı 30 nıHİKMET Şımşek'ın yonetece san tarıhıne dek açık. Öı Izmır Devlet Senfonı Orkes ALMAN Kultur Merkezi'nda trası'nın cuma 20 30 ve cubugunden baslamak uzere «Tamartesı 11 OO'dekl progromınnıtılan Kentler Dizisinnde Muoa Muanmer Sun. Grıeg ıle nıh yer alıyor. «Bir Kültur Ken Kodaly'den ornekler var Pıtinin Portresi» başhğını taşıyan yanoda Meral Guneyman sosergıde, anıtlar, muzeler ve dun lıst olarak yer alıyor ya yazı ve sanat çevrelerınde ANKARA Oda Korosu perşem SELMİN Gunaz, Demet Cey onemli yerı olan kültürel kuruluşlardan görünümler var. be 14 30'dakı konserlnde Monhan şan resltalı bugun 20 30' VAKKo Sanat Galerisı'nde teverdı. Lasso Bennet, Branms da Fransız Kültur Merkezı'naçılan Abidın Elderoğlu resım Saygun, Sun, Tunc, Bach ve de. sergisi ılgi gdrerek sürüyor. Sergi 1 mayısta sona erecek. FUZEN Sanat Galerisi'nde ta nmmış sanatçılarımızm yapıfr larından olusan resım eergısi 29 nisana dek izlenebilir. RUH VE SİNtR HASTALIKLARI UZMANI GÖZTEPE Kız Meslek LiseBağdat Cad. No: 278 Caddebostan sl'nin El Sanatlan, çiçek, reTel.: 56 66 46 (Pınar Restaurant'm üstü) sım ve nakış sergısi Akbank Sa nat Galerisı'nde. Palestrına'nın bestelerınl soyleyecek Ongun Onaran'ın yonetımındekı arnotor koronun konserı Alman Kultur Merkezı'nde IZMİR DR. HASAN KETENCI opera ISTANBUL ANKARA JEAN Perısson'un yonettığl Cumhurbaşkanlığı Senfonl Orkestrası cuma 20.30 ve cumar tesı 11 OO'de Ismaıl Aşan'a (ke man) eşlık edıyor. Konserın programı Ravel, Dvorak ve Brahms'm bestelerlyle hazırlandı. JEAN Marc Ankrı yarın akşam Devlet Konser Salonu'nda Mılan, Praetorıus, Dewland, Guıllnanı, Markın, Rodrıgo ve Walton'm yapıtlarını ISTANBUL Devlet Balesi G. Puccinı'nın «Tosca» adlı uç per dehk operasmı perşembe 20.00'de son kez sergıhyor. «Heidi» çocuk operası da cumartesi 11.OO'de sahneye getınlecek. Johann Strauss'un «Ve nedlkte Bir Gece» başlıgını taşıyan üç perdelı.* operetı Cem Mansur'un orkestra şefliği, Osman Şengezer'm dekorkostum lerı Selçuk Dorak'm da koreografısiyle cumartesı 18.30'da (Atatürk Kültur Merkezi) • AMATÖRLER • GENÇEMEKÜLER • EĞİTİM ÇAĞI ÇOCUKLARI "İlkokulOrtaokulLise" SANAT BİLGİ VE KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK İSTEYENLER. /^BÜTUrJ HAKIMI BEN/. GÛNE$I LJLKEMIM BEN/.. NEPEDE O HAOOIMI AEJANTINLI S l & I C ? KlRALA BUNLJ MASIL îstasyon sanat evi Sanat bilrji ve kültürünü özgürce sağlamak amacıyla ülkemizda İLK ÖZEL ATÖLYE kurmanın gurur ve sevincini birlikte yaşadığımız değerli ressam ve Sanat yazar» PROF. NURULLAH BERK'i 9 Ocak 1982'de yitirdik. Çalışmalar bıraktığı yerden yenilikFerîa sürecektir. Bugunden başlayarak bir hafta süre ile îstasyon sanat evi etkinliklerini bu köşede büdirecektîr. YARIN: Yeni Dönem Çalışmalarr Adres: Maçka Cad. Maçka Palasapt. No: 41 / l 1 MaçkaTel: 405650
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog